Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-265"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.36.3-265"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Odată cu votul acestui raport aş dori să subliniez importanţa sa pentru viitorul cetăţeanului european şi al întregii Uniuni Europene. Salut abordarea strategică a problemei fumatului, inclusiv a celui pasiv, precum şi propunerea unor măsuri concrete şi exigente de luptă împotriva acestuia şi a consecinţelor negative la nivel european. Totodată, sunt convinsă că o abordare strategică a problemei trebuie să includă ca element esenţial politica de prevenire a fumatului prin dezvoltarea unui veritabil sistem de educare în această direcţie. Realitatea de astăzi e evidentă, există o necesitate clară şi crescândă de conştientizare a consecinţelor fumatului în rândurile întregii societăţi europene. Nu mai puţin important este de a focaliza aceste eforturi pe prevenţie, pe educarea din timp a copiilor şi tinerilor, dar şi a părinţilor acestora, pentru a asigura generaţiilor viitoare o adevărată Europă fără fum de tutun."@ro18
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Zároveň s hlasováním o této zprávě bych ráda zdůraznila její význam pro budoucnost evropských občanů a celé Evropské unie. Vítám strategický přístup k problematice kouření včetně pasivního kouření, stejně jako návrh konkrétních a naléhavých řešení v boji proti kouření a jeho negativních důsledků na evropské úrovni. Zároveň jsem přesvědčená, že strategický přístup týkající se této problematiky by měl zahrnovat politiku na prevenci kouření jako základní prvek, a to tím, že v této souvislosti vybuduje spolehlivý systém v oblasti vzdělávání. Současná realita je jasná; existuje zřejmá a rostoucí potřeba informovanosti v souvislosti s důsledky kouření v rámci celé evropské společnosti. Je neméně důležité zaměřit toto úsilí na prevenci vzdělávání dětí a mládeže, jakožto i jejich rodičů s cílem zabezpečit pro budoucí generace Evropu bez dýmu."@cs1
"Fru formand! I forbindelse med afstemningen om denne betænkning vil jeg gerne understrege dens betydning for de europæiske borgere og for hele EU's fremtid. Jeg glæder mig over den strategiske tilgang til spørgsmålet om rygning, herunder passiv rygning, og over forslaget om konkrete og omfattende tiltag til bekæmpelse af rygning og dens negative følger på europæisk plan. Jeg er også overbevist om, at en strategisk tilgang til dette spørgsmål som et centralt element bør omfatte en politik til forebyggelse af rygning gennem udvikling af reelle oplysningstiltag på dette område. Det er nu helt åbenlyst, at der er et klart og stigende behov for at sætte fokus på følgerne af rygning i hele det europæiske samfund. Det er ikke mindre vigtigt allerede nu at fokusere på oplysning af børn og unge ud over deres forældre for at sikre et røgfrit Europa for fremtidige generationer."@da2
"Im Zusammenhang mit der Abstimmung über diesen Bericht möchte ich hervorheben, wie wichtig er für die Zukunft der europäischen Bürger und der gesamten Europäischen Union ist. Ich begrüße das strategische Herangehen an Fragen des Rauchens und des Passivrauchens sowie den Vorschlag, im Kampf gegen das Rauchen und seine negativen Folgen auf europäischer Ebene konkrete und anspruchsvolle Maßnahmen zu ergreifen. Ferner bin ich davon überzeugt, dass die Prävention als wesentlicher Bestandteil eines strategischen Ansatzes in diesem Bereich gelten muss und durch ein fundiertes Informationssystem sichergestellt werden kann. Die Realität sieht doch so aus, dass ein eindeutiger und steigender Bedarf besteht, das Bewusstsein der gesamten europäischen Gesellschaft für die Folgen des Rauchens zu schärfen. Ebenso wichtig ist es, sich mit diesen Bemühungen schon früh auf die Information von Kindern und Jugendlichen und ihre Eltern zu konzentrieren, um künftigen Generationen ein rauchfreies Europa zu garantieren."@de9
"Ψηφίζοντας παράλληλα επί της έκθεσης αυτής, θα ήθελα να τονίσω τη σπουδαιότητά της για το μέλλον των ευρωπαίων πολιτών και ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαιρετίζω τη στρατηγική προσέγγιση του καπνίσματος, συμπεριλαμβανομένου του παθητικού καπνίσματος, καθώς και την πρόταση συγκεκριμένων και επειγουσών ενεργειών για την καταπολέμηση του καπνίσματος και των αρνητικών του συνεπειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, είμαι πεπεισμένη ότι μία στρατηγική προσέγγιση του ζητήματος αυτού περιλαμβάνει την πολιτική πρόληψης του καπνίσματος ως απαραίτητο στοιχείο, αναπτύσσοντας εν προκειμένω ένα πραγματικό σύστημα πληροφόρησης. Η σημερινή πραγματικότητα είναι προφανής· υπάρχει μία σαφής και αυξημένη ανάγκη για ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις συνέπειες του καπνίσματος σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή κοινωνία. Εξίσου σημαντικό είναι να εστιάσουμε τις προσπάθειες πρόληψης στην πληροφόρηση παιδιών και νέων, καθώς και των γονέων τους, εκ των προτέρων, προκειμένου να διασφαλίσουμε μία Ευρώπη απαλλαγμένη από το κάπνισμα για τις επόμενες γενιές."@el10
"At the same time with voting on this report, I would like to emphasize its importance for the future of the European citizens and of the entire European Union. I welcome the strategic approach of the smoking issue, including passive smoking, as well as the proposal of concrete and exigent actions to fight against it and its negative consequences at a European level. Also, I am convinced that a strategic approach of this issue should include the smoking prevention policy, as an essential element, by developing a true system of education in this respect. Today’s reality is obvious; there is a clear and increasing need for awareness as regards the consequences of smoking among the entire European society. It is not less important to focus these efforts of prevention on educating children and youth, as well as their parents, in advance, in order to ensure a smoke-free Europe for future generations."@en4
"Al mismo tiempo que voto a favor de este informe, quiero insistir en su importancia para el futuro de los ciudadanos europeos y para el conjunto de la Unión Europea. Celebro el enfoque estratégico adoptado frente a la cuestión del tabaco, incluido el tabaquismo pasivo, así como la propuesta de adoptar medidas concretas y estrictas para luchar contra el tabaco y sus consecuencias negativas a escala europea. Estoy convencida de que un aspecto esencial del enfoque estratégico de esta cuestión debe ser la política de prevención del tabaquismo, mediante la creación de un verdadero sistema de educación en este ámbito. La realidad actual es obvia; existe una necesidad clara y creciente de concienciar a toda la sociedad europea sobre las consecuencias del tabaco. No menos importante es centrar esos esfuerzos de prevención en educar con antelación a niños y jóvenes, así como a sus padres, para garantizar a las generaciones futuras una Europa sin humo de tabaco."@es21
"Samaaegselt selle raporti üle hääletamisega sooviksin ma rõhutada selle tähtsust Euroopa kodanike ning kogu Euroopa Liidu tuleviku jaoks. Tervitan strateegilist lähenemist suitsetamise küsimusele, sealhulgas passiivsele suitsetamisele, aga ka ettepanekut konkreetseks ja koheseks tegevuseks, et suitsetamise ja selle negatiivsete mõjude vastu Euroopa tasandil võidelda. Samuti olen ma veendunud, et strateegiline lähenemine sellele küsimusele peaks hõlmama hädavajalikku elementi, suitsetamisest hoidumise poliitikat, luues selles osas tõelise haridussüsteemi. Tänane reaalsus on ilmne; terves Euroopa ühiskonnas esineb selge ja kasvav teadlikkuse vajadus seoses suitsetamise tagajärgedega. Vähem tähtis pole keskendada need ennetuslikud pingutused laste ja noorte, aga ka nende vanemate, ennetavale harimisele selleks, et kindlustada suitsuvaba Euroopa tuleviku põlvkondadele."@et5
"Mietinnön äänestyksen yhteydessä haluaisin korostaa sen merkitystä Euroopan kansalaisten ja koko Euroopan unionin tulevaisuudelle. Kannatan strategista lähestymistapaa tupakointikysymykseen, passiivinen tupakointi mukaan lukien, sekä ehdotettuja konkreettisia ja tiukkoja toimia tupakoinnin ja sen haittavaikutusten torjumiseksi Euroopan tasolla. Olen myös vakuuttunut siitä, että strategisessa lähestymistavassa keskeisessä asemassa on tupakoinnin ehkäiseminen, jota varten on kehitettävä todella tarkoituksenmukaista valistusta. Nykytilanne on selvä: tietoisuutta tupakoinnin seurauksista on parannettava kaikissa Euroopan yhteiskunnan kerroksissa. Yhtä lailla tärkeää on kohdistaa tupakoinnin ehkäisyyn tähtäävät toimet lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa valistamiseen vaaroista ennakkoon, jotta voisimme turvata savuttoman Euroopan tuleville sukupolville."@fi7
"En même temps que je vote sur ce rapport, je voudrais souligner son importance pour l’avenir des citoyens européens et de toute l’Union européenne. Je salue l’approche stratégique du problème du tabagisme, y compris le tabagisme passif, ainsi que la proposition d’actions concrètes et urgentes en vue de lutter contre le tabac et ses conséquences négatives à un niveau européen. De même, je suis convaincue que l’approche stratégique de ce problème devrait inclure, comme élément essentiel, une politique de prévention du tabagisme en développant un véritable système d’éducation à cet égard. La réalité actuelle est évidente: il est clairement et de plus en plus nécessaire de sensibiliser la société européenne dans son ensemble aux conséquences du tabagisme. Il n’est pas moins important d’axer ces efforts de prévention sur l’éducation des enfants et des jeunes, ainsi que de leurs parents, à l’avance, afin de garantir une Europe sans tabac aux générations à venir."@fr8
"A szavazással egy időben szeretném kihangsúlyozni a jelentés fontosságát az európai polgárok és az egész Európai Unió számára. Örömmel fogadom a dohányzás kérdését illető stratégiai megközelítést, valamint a javaslatot arra, hogy konkrét és sokat követelő lépésekkel harcoljunk a dohányzás és annak negatív következményei ellen európai szinten. Továbbá meg vagyok róla győződve, hogy a dohányzás stratégiai megközelítésének a megelőzési politikát is magában kell foglalnia lényeges elemként oly módon, hogy valódi nevelési rendszert alakít ki e tekintetben. A jelenlegi helyzet egyértelmű, világos és egyre növekvő szükség van arra, hogy az egész európai társadalom tisztában legyen a dohányzás következményeivel. Nem kevésbé fontos a megelőzés terén a gyermekek és fiatalok, valamint a szüleik nevelésére is összpontosítani, hogy a következő nemzedékek egy dohányfüstmentes Európában élhessenek."@hu11
". Mentre voto a favore di questa relazione, desidero evidenziare il suo significato per il futuro dei cittadini europei e dell’intera Unione europea. Accolgo con favore l’approccio strategico al problema del fumo, compreso il fumo passivo, nonché la proposta di azioni concrete e urgenti per la lotta contro questo fenomeno e le sue conseguenze negative a livello europeo. Inoltre, sono certa che un approccio strategico alla questione dovrebbe includere una politica di prevenzione del fumo, in quanto elemento essenziale, sviluppando un sistema reale di educazione a questo proposito. La realtà odierna è ovvia; esiste una chiara e crescente necessità di sensibilizzazione per quanto riguarda gli effetti del fumo nell’intera società europea. Non meno importante è incentrare questi sforzi di prevenzione all’educazione, in anticipo, di bambini e giovani, e dei loro genitori, al fine di garantire un’Europa senza fumo per le generazioni future."@it12
"Balsuodama dėl šio pranešimo, aš norėčiau pabrėžti jo svarbą Europos piliečių ir visos Europos Sąjungos ateičiai. Pritariu strateginiam požiūriui į rūkymo, įskaitant pasyvų rūkymą, problemą ir pasiūlymui dėl konkrečių ir skubių veiksmų, skirtų kovai su rūkymu ir jo neigiamomis pasekmėmis Europos Sąjungos lygmeniu. Taip pat esu įsitikinusi, kad į strateginį šios problemos požiūrį kaip labai svarbus jo elementas turėtų būti įtraukta rūkymo prevencijos politika ir išvystyta tikra švietimo apie rūkymą sistema. Tikrovė yra akivaizdi; susipažinimo su rūkymo pasekmėmis poreikis yra akivaizdus ir jis auga visoje Europos visuomenėje. Ne mažiau svarbu sutelkti prevencijos pastangas į vaikų ir jaunimo švietimą, taip pat į išankstinį jų tėvų švietimą, siekiant užtikrinti Europą be tabako dūmų ateities kartoms."@lt14
"Reizē ar balsošanu par šo ziņojumu es gribētu uzsvērt tā nozīmi Eiropas iedzīvotāju un visas Eiropas Savienības nākotnē. Es atzinīgi vērtēju stratēģisko pieeju smēķēšanas, arī pasīvās smēķēšanas, problēmai, kā arī priekšlikumu konkrētai un neatliekamai rīcībai cīņā pret to un tās negatīvajām sekām Eiropas līmenī. Tāpat es esmu pārliecināta, ka stratēģiskajā pieejā šai problēmai kā būtisks nosacījums būs iekļauta arī smēķēšanas novēršanas politika, tādējādi attīstot īstu izglītības sistēmu šajā jautājumā. Šodienas realitāte ir acīmredzama; ir skaidra un arvien lielāka nepieciešamība tās apzināšanā attiecībā uz Eiropas sabiedrības smēķēšanas sekām. Nav mazāk svarīgi koncentrēties uz centieniem tās novērst, izglītojot bērnus un jauniešus, kā arī viņu vecākus jau iepriekš, lai nodrošinātu to, ka nākamās paaudzes Eiropā nesmēķē."@lv13
"Odată cu votul acestui raport aş dori să subliniez importanţa sa pentru viitorul cetăţeanului european şi al întregii Uniuni Europene. Salut abordarea strategică a problemei fumatului, inclusiv a celui pasiv, precum şi propunerea unor măsuri concrete şi exigente de luptă împotriva acestuia şi a consecinţelor negative la nivel european. Totodată, sunt convinsă că o abordare strategică a problemei trebuie să includă ca element esenţial politica de prevenire a fumatului prin dezvoltarea unui veritabil sistem de educare în această direcţie. Realitatea de astăzi e evidentă, există o necesitate clară şi crescândă de conştientizare a consecinţelor fumatului în rândurile întregii societăţi europene. Nu mai puţin important este de a focaliza aceste eforturi pe prevenţie, pe educarea din timp a copiilor şi tinerilor, dar şi a părinţilor acestora, pentru a asigura generaţiilor viitoare o adevărată Europă fără fum de tutun."@mt15
"Bij de stemming over dit verslag zou ik graag willen benadrukken hoe belangrijk het is voor de toekomst van de Europese burgers en de gehele Europese Unie. Ik ben verheugd over de strategische benadering van het rookprobleem, met inbegrip van passief roken, en ook over het voorstel voor concrete en verrijkende maatregelen om dit probleem en de negatieve gevolgen ervan op Europees niveau te bestrijden. Ik ben er eveneens van overtuigd dat een beleid ter ontmoediging van roken een essentieel onderdeel van een strategische benadering van dit probleem zou moeten zijn, middels de ontwikkeling van een daadwerkelijk voorlichtingsstelsel op dit gebied. De realiteit van vandaag de dag is onmiskenbaar; in de gehele Europese maatschappij bestaat er een duidelijke en toenemende behoefte aan bewustwording van de gevolgen van roken. Het is belangrijk om dit ontmoedigingsbeleid uit te drukken in voorlichting voor zowel kinderen en jongeren als hun ouders, om zo een rookvrij Europa voor toekomstige generaties veilig te stellen."@nl3
"Głosując nad przedmiotowym sprawozdaniem pragnę podkreślić jego znaczenie dla przyszłości obywateli Europy i całości Unii Europejskiej. Z radością przyjmuję strategiczne podejście to kwestii palenia, w tym do kwestii palenia biernego, jak również propozycji podjęcia na szczeblu europejskim konkretnych i pilnych działań na rzecz zwalczania ich negatywnych skutków. Ponadto jestem przekonana, że strategiczne podejście do tej sprawy powinno uwzględniać, jako istotny jego element, politykę zapobiegania paleniu poprzez rozwój odpowiedniego systemu edukacyjnego w tej dziedzinie. Dzisiejsza rzeczywistość jest oczywista: pojawia się jasna i rosnąca potrzeba podnoszenia poziomu świadomości w kwestii konsekwencji palenia wśród całego społeczeństwa europejskiego. Nie mniej istotne jest skoncentrowanie wysiłków ukierunkowanych na zapobieganie paleniu na wcześniejsze edukowanie dzieci i młodzieży, a także ich rodziców, co w kolejnych pokoleniach doprowadzi do powstania Europy wolnej od dymu tytoniowego."@pl16
"Ao votar este relatório, gostaria de salientar a sua importância para o futuro dos cidadãos europeus e de toda a União Europeia. Congratulo-me com a abordagem estratégica do tema do tabagismo, incluindo o tabagismo passivo, bem como a proposta de acções concretas e urgentes para o combater e combater as suas consequências negativas a nível europeu. De igual modo, estou convencida de que uma abordagem estratégica desta questão deve incluir a política de prevenção do tabagismo, como um elemento essencial, desenvolvendo um verdadeiro sistema de educação a este respeito. A realidade de hoje é óbvia; existe uma necessidade inequívoca e crescente de sensibilizar toda a sociedade europeia para as consequências do tabaco. Não é menos importante centrar esses esforços de prevenção na educação de crianças e jovens, bem como dos pais, para assegurar às gerações futuras uma Europa sem fumo."@pt17
". Zároveň s hlasovaním o tejto správe by som rada zdôraznila jej význam pre budúcnosť európskych občanov a celej Európskej únie. Vítam strategický prístup k problematike fajčenia vrátane pasívneho fajčenia, ako aj návrh konkrétnych a naliehavých riešení v boji proti fajčeniu a jeho negatívnych dôsledkov na európskej úrovni. Zároveň som presvedčená, že strategický prístup týkajúci sa tejto problematiky by mal zahŕňať politiku na prevenciu fajčenia, ako základný prvok, a to tým, že v tejto súvislosti vybuduje spoľahlivý systém v oblasti vzdelávania. Súčasná realita je jasná; existuje zrejmá a rastúca potreba informovanosti v súvislosti s dôsledkami fajčenia v rámci celej európskej spoločnosti. Je nemenej dôležité zamerať toto úsilie na prevenciu vzdelávania detí a mládeže, ako aj ich rodičov s cieľom zabezpečiť Európu bez dymu pre budúce generácie."@sk19
". Hkrati z glasovanjem o omenjenem poročilu poudarjam njegovo pomembnost za prihodnost evropskih državljanov in Evropske unije v celoti. Strinjam se s strateškim pristopom k vprašanju kajenja, vključno s pasivnim kajenjem ter predlogom za konkretne in nujne ukrepe za boj proti njemu in njegovimi negativnimi posledicami na evropski ravni. Prepričana sem tudi, da mora strateški pristop k temu vprašanju vključevati politiko za preprečevanje kajenja z razvojem resničnega sistema izobraževanja, pri čemer je politika ključni dejavnik preprečevanja. Današnja resničnost je očitna; obstaja jasna in vedno večja potreba po ozaveščanju glede posledic kajenja v celotni evropski družbi. Nič manj pomembno ni usmeriti prizadevanja za odvrnitev od kajenja na izobraževanje otrok in mladih ter njihovih staršev vnaprej, da zagotovimo prihodnjim generacijam Evropo brez tobačnega dima."@sl20
"Samtidigt som vi röstar om detta betänkande vill jag betona dess betydelse för EU-medborgarnas framtid i hela Europeiska unionen. Jag välkomnar den strategiska uppläggningen av rökningsfrågan, även i fråga om passiv rökning, liksom förslaget till konkreta och krävande åtgärder för att bekämpa rökningen och dess negativa konsekvenser på EU-nivå. Jag är också övertygad om att en strategisk uppläggning av denna fråga som ett väsentligt element även bör inbegripa en politik för förebyggande genom att utveckla ett verkligt utbildningssystem i detta avseende. Dagens realitet är uppenbar, Det finns ett tydligt och ökande behov av medvetenhet om konsekvenserna av rökning i hela det europeiska samhället. Det är inte mindre viktigt att fokusera dessa insatser på att utbilda barn och ungdomar, och även deras föräldrar, i förväg för att se till att vi får ett rökfritt Europa för framtida generationer."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph