Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-260"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.36.3-260"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"There are many ways in which fiscal attitudes across the EU could be helpful in generating a series of better conclusions for the Lisbon Strategy. Simply put, the incentivisation of growth of small businesses and job creation, as well as environmental issues, is seen as a positive. This is for Member States to undertake and follow through – such is their competence. Consolidating tax bases at an EU level would not make the difference suggested by the rapporteur. The EPLP maintains that many good things towards the Lisbon Strategy can be reached by Member State action rather than EU action."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Je mnoho způsobů, pomocí kterých by mohly být daňové postoje v EU užitečné při vytváření řady lepších závěrů pro lisabonskou strategii. Jednoduše řečeno je pozitivně vnímaná motivace růstu malých podniků a vytváření pracovních příležitostí, stejně jako problematika životního prostředí. Zde by měly členské státy převzít na sebe povinnost a uskutečňovat ji – toto je jejich pravomoc. Sjednocení daňových základů na úrovni EU by, jak naznačil zpravodaj, nedělalo rozdíly. Labouristická strana v Evropském parlamentu trvá na tom, že mnoho dobrého ve vývoji směrem k lisabonské strategii se může dosáhnout spíše činností členských států než činností EU."@cs1
"Der er mange måder, hvorpå holdninger til skat i EU kunne medvirke til at skabe en række bedre resultater for Lissabonstrategien. Sagt på en enkel måde, så ses det som noget positivt, at der motiveres til vækst blandt små virksomheder og større jobskabelse såvel som til øget fokus på miljøspørgsmål. Det er noget, medlemsstaterne skal gå i gang med og gennemføre - det har de kompetence til. At konsolidere skattegrundlag på EU-niveau vil ikke gøre den forskel, ordføreren har antydet. Labour-Partiet i Europa-Parlamentet fastholder, at medlemsstater snarere end EU vil kunne opnå mange gode ting hen imod Lissabonstrategien."@da2
". − Es gibt viele Möglichkeiten, wie steuerrechtliche Positionen in der gesamten EU dazu beitragen könnten, bessere Schlussfolgerungen für die Lissabon-Strategie zu entwickeln. Einfacher gesagt, die Entwicklung von Wachstumsanreizen für kleine Unternehmen und die Schaffung von Arbeitsplätzen sowie Umweltaspekte werden als positiv gesehen. Hier sollen die Mitgliedstaaten aktiv werden und entsprechende Maßnahmen durchführen – das liegt in ihrer Zuständigkeit. Eine Vereinheitlichung von steuerlichen Bemessungsgrundlagen auf EU-Ebene hätte nicht die von der Berichterstatterin angedeuteten Wirkungen. Die Labour-Partei im Europäischen Parlament vertritt die Auffassung, dass viele gute Dinge im Sinne der Lissabon-Strategie besser durch Aktionen der Mitgliedstaaten erreicht werden können als durch Aktionen der EU."@de9
"Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους η δημοσιονομική συμπεριφορά σε ολόκληρη την ΕΕ θα μπορούσε να συμβάλει στην εξαγωγή πολλών καλύτερων συμπερασμάτων για τη στρατηγική της Λισαβόνας. Εν ολίγοις, η δημιουργία κινήτρων για την ανάπτυξη μικρών επιχειρήσεων και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, καθώς και για τα περιβαλλοντικά ζητήματα, θεωρείται θετικό στοιχείο. Είναι ένα έργο το οποίο πρέπει να αναλάβουν τα κράτη μέλη και να το φέρουν εις πέρας – αυτή είναι η αρμοδιότητά τους. Η ενοποίηση φορολογικών βάσεων σε επίπεδο ΕΕ δεν θα είχε ως αποτέλεσμα τη διαφορά την οποία υπαινίσσεται η εισηγήτρια. Το EPLP διατείνεται ότι πολλά οφέλη στην κατεύθυνση της στρατηγικής της Λισαβόνας μπορούν να επιτευχθούν με τη δράση των κρατών μελών, παρά σε επίπεδο ΕΕ."@el10
"Las actitudes fiscales en toda la UE pueden ayudar de muchas maneras a extraer algunas conclusiones mejores para la Estrategia de Lisboa. Dicho en términos sencillos, la creación de incentivos para el crecimiento de las pequeñas empresas y la creación de empleo, así como las cuestiones medioambientales, se ven como algo positivo. Se trata de algo que deben hacer y vigilar los Estados miembros, porque es competencia suya. La consolidación de las bases impositivas a escala de la UE no es tan importante como sugiere la ponente. El EPLP mantiene que se pueden conseguir muchas cosas buenas que nos acerquen a la Estrategia de Lisboa con la intervención de los Estados miembros, no la de la UE."@es21
"On palju viise, kuidas rahandusalased hoiakud üle ELi võiksid olla abiks terve rea paremate järelduste loomiseks Lissaboni strateegiale. Lihtsalt öeldes nähakse väikeettevõtete ja töökohtade loomise kasvu aga ka keskkonnaküsimuste stimuleerimist positiivsena. Tegutsema peavad liikmesriigid – selline on nende pädevus. Maksubaaside konsolideerimine ELi tasandil ei tooks kaasa raportööri poolt oletatud erinevust. EPLP jääb seisukohale, et paljusid häid Lissaboni strateegia suunalisi asju saab saavutada liikmesriikide tegevuse, mitte ELi tegevuse kaudu."@et5
"EU:n laajuiset verotuskäytännöt voisivat edistää monin tavoin Lissabonin strategian parempien lopputulosten saavuttamista. Lyhyesti sanottuna, koemme myönteisiksi pienyritysten kasvun ja työpaikkojen luomisen kannustamisen sekä ympäristökysymykset. Jäsenvaltioiden on ryhdyttävä toimeen ja toteutettava toimenpiteet – se kuuluu niiden toimivaltaan. Veropohjan yhtenäistäminen EU:n tasolla ei ole niin ratkaisevaa kuin esittelijä antaa ymmärtää. Euroopan parlamentin työväenpuolueen (EPLP) mukaan paljon hyvää voidaan saada aikaan Lissabonin strategian toteutuksessa jäsenvaltioiden toimien kautta EU:n toiminnan sijasta."@fi7
"Il existe de nombreuses façons de faire en sorte que les attitudes fiscales dans toute l'UE puissent servir à générer une série de meilleures conclusions pour la stratégie de Lisbonne. Pour présenter les choses simplement, la stimulation de la croissance des petites entreprises et de la création d'emploi ainsi que des thèmes environnementaux est considérée comme une politique positive. Il appartient aux États membres de l'entreprendre et d'en effectuer le suivi – telle est leur compétence. La consolidation des assiettes fiscales à l'échelon de l'UE ne ferait pas la différence suggérée par le rapporteur. L'EPLP maintient que beaucoup de choses favorables à la stratégie de Lisbonne peuvent être réalisées par l'action des États membres de préférence à celle de l'UE."@fr8
"Számos módja van annak, ahogy az adóügyi hozzáállás EU-szerte segíthet jobb a lisszaboni stratégiából jobb eredményeket kihozni. Egyszerűen fogalmazva, a kisvállalkozások növekedésének és az állásteremtés, valamint a környezetvédelem ösztönzése pozitívum. Ezt a feladatot a tagállamoknak kell felvállalniuk és teljesíteniük, ez az ő hatáskörük. Az adóalapok uniós szintű konszolidációja nem érné el az előadó által sugallt hatást. Az Európai Parlamenti Munkáspárt fenntartja, hogy a lisszaboni stratégia teljesítését segítő sok pozitívumot inkább a tagállamok cselekvése érhet el, mint az Unió lépései."@hu11
"Yra daug būdų, kaip fiskalinės politika Europos Sąjungoje galėtų prisidėti prie geresnių Lisabonos strategijos išvadų. Trumpiau tariant, sveikintinas smulkiojo verslo augimo skatinimas ir darbo vietų kūrimas, taip pat aplinkos klausimai. Valstybės narės pačios turi imtis ir įgyvendinti šiuos dalykus – tai jų kompetencija. Konsolidavus mokesčių bazės ES lygmeniu pranešėjos paminėtų skirtumų neatsiras. EPDP mano, kad daugelį gerų dalykų siekiant Lisabonos tikslų gali įgyvendinti valstybės narės, o ne ES."@lt14
"Ir daudz veidu, kā fiskālās nostājas Eiropas Savienībā var palīdzēt radīt vairākus labākus secinājumus par Lisabonas stratēģiju. Vienkāršāk sakot, mazo uzņēmumu izaugsmes stimulēšana un darba vietu radīšana, kā arī ar vidi saistītie jautājumi, tiek uzskatīti par pozitīviem. Dalībvalstīm tie ir jāuzņemas un jāievēro — tas ir to kompetencē. Nodokļu bāžu konsolidācija ES līmenī neradītu tādas atšķirības, kā domā referente. uzskata, ka daudz laba saistībā ar Lisabonas stratēģiju var panākt ar dalībvalstu, nevis ar ES rīcību."@lv13
"There are many ways in which fiscal attitudes across the EU could be helpful in generating a series of better conclusions for the Lisbon Strategy. Simply put, the incentivisation of growth of small businesses and job creation, as well as environmental issues, is seen as a positive. This is for Member States to undertake and follow through – such is their competence. Consolidating tax bases at an EU level would not make the difference suggested by the rapporteur. The EPLP maintains that many good things towards the Lisbon Strategy can be reached by Member State action rather than EU action."@mt15
".− De verschillende fiscale opvattingen binnen de EU kunnen op veel manieren bijdragen aan betere conclusies voor de Lissabon-strategie. Om het simpel te stellen: het stimuleren van kleine ondernemers en het creëren van werk wordt positief geacht, evenals milieuvraagstukken. Het is aan de lidstaten om hier actie op te ondernemen en vervolg aan te geven; dat behoort tot hun competentie. Het op Europees niveau consolideren van belastinggrondslagen zou niet het verschil uitmaken dat door de rapporteur wordt gesuggereerd. De EPLP blijft van mening dat er wat de Lissabon-strategie betreft veel goeds bereikt kan worden door actie van de lidstaten en niet van de EU."@nl3
"Istnieje wiele sposobów na to, by postawy fiskalne w ramach UE okazały się pomocne w przedstawieniu szeregu lepszych wniosków dla strategii lizbońskiej. Mówiąc wprost, motywowanie rozwoju małych firm oraz tworzenia miejsc pracy, tak samo jak kwestie dotyczące ochrony środowiska, postrzegane jest za aspekt pozytywny. Tym powinny zająć się poszczególne państwa członkowskie – leży to w ramach ich kompetencji. Skonsolidowanie podstawy opodatkowania na szczeblu UE nie doprowadziłoby do uzyskania różnicy, na jaką w dokumencie wskazuje sprawozdawczyni. EPLP jest zdania, że realizacja wielu korzystnych dla strategii lizbońskiej inicjatyw jest możliwa poprzez działania na szczeblu poszczególnych państw członkowskich, a nie na szczeblu UE."@pl16
"As atitudes em sede de política financeira podem concorrer de muitos modos, em toda a UE, para um maior sucesso na aplicação da estratégia de Lisboa. Em termos muito simples, a concessão de incentivos ao crescimento das pequenas empresas e à criação de emprego, ou na área ambiental, é tida como positiva. Assumir e levar a cabo uma tal política é tarefa para os Estados-Membros – que dispõem da competência necessária para isso. A consolidação da base tributária a nível da UE não teria o impacto que a relatora pretende. A delegação do Partido Trabalhista britânico no PE sustenta que há muitos avanços no âmbito da estratégia de Lisboa que podem ser conseguidos pela acção dos Estados-Membros, que não pela acção da UE."@pt17
"There are many ways in which fiscal attitudes across the EU could be helpful in generating a series of better conclusions for the Lisbon Strategy. Simply put, the incentivisation of growth of small businesses and job creation, as well as environmental issues, is seen as a positive. This is for Member States to undertake and follow through – such is their competence. Consolidating tax bases at an EU level would not make the difference suggested by the rapporteur. The EPLP maintains that many good things towards the Lisbon Strategy can be reached by Member State action rather than EU action."@ro18
"Je veľa spôsobov, prostredníctvom ktorých by mohli byť daňové postoje v EÚ užitočné pri vytváraní sérií lepších záverov pre lisabonskú stratégiu. Jednoducho motivácia rastu malých podnikov a vytváranie pracovných príležitostí, ako aj problematika životného prostredia, je chápaná pozitívne. Tu by mali členské štáty prevziať na seba povinnosť a uskutočňovať ju – toto je ich právomoc. Zjednotenie daňových základov na úrovni EÚ by nerobilo rozdiely, ako naznačil spravodajca. Labouristická strana v Európskom parlamente trvá na tom, že veľa dobrých vecí smerom k lisabonskej stratégii sa môže dosiahnuť skôr činnosťou členských štátov ako činnosťou EÚ."@sk19
". Davčno ravnanje v EU lahko na različne načine prispeva k ustvarjanju boljših rezultatov lizbonske strategije. To dejansko pomeni, da se spodbujanje rasti malih podjetij in ustvarjanja delovnih mest ter okoljska vprašanja obravnavajo kot pozitivni. Vendar je v pristojnosti držav članic, da to začnejo in izvajajo. Konsolidacija davčnih osnov na ravni EU ne bi prinesla razlike, ki jo predvideva poročevalka. Stranka EPLP meni, da se lahko v zvezi z lizbonsko strategijo več doseže z delovanjem v državah članicah kot z ukrepi EU."@sl20
"Det finns många sätt som inställningen till skatter inom EU skulle kunna bidra till att skapa bättre slutsatser för Lissabonstrategin. Stimuleringen av småföretags tillväxt och skapandet av sysselsättning samt miljöfrågor betraktas helt enkelt som något positivt. Detta bör medlemsstaterna åta sig att arbeta med och fullfölja – det tillhör deras befogenheter. Konsolidering av skattebaser på EU-nivå skulle inte medföra de skillnader som föredraganden antyder. Europaparlamentets Labour-parti vidhåller att många bra saker i enlighet med Lissabonstrategin kan uppnås genom medlemsstaternas snarare än EU:s åtgärder."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Peter Skinner (PSE ),"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph