Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-259"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.36.3-259"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"The Fine Gael delegation in the European Parliament decided to oppose the Report on the final vote because of the proliferation of references to the CCCTB and related matters. We support the Lisbon Agenda and are in favour of the Report, such as recognising the positive aspects of lower taxation and the benefits of tax competition, but do not accept the right of EU Institutions to interfere with the rights of Member States, such as Ireland, who are also in the Eurozone. Interest rates are set by the ECB and the Growth and Stability Pact sets borrowing and inflation requirements. Tax policy is therefore one of the instruments left to those Member States under the Treaty and should be safeguarded."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Delegace strany Fine Gael v Evropském parlamentu se rozhodla, že v závěrečném hlasování bude hlasovat proti zprávě z důvodu rozšiřování záznamů a souvisejících skutečností směrem ke společnému konsolidovanému základu daně z příjmu právnických osob. Podporujeme lisabonskou agendu a jsme pro zprávu, neboť uznává pozitivní aspekty nižší daně a výhody daňové soutěže, ale nesouhlasíme, aby instituce EU zasahovaly do práv členských států jako je Irsko, které se též nachází v eurozóně. ECB stanovila úrokové sazby a Pakt stability a růstu stanovil úvěrové a inflační požadavky. Daňová politika je proto jedním z nástrojů, které smlouva ponechala členským státům, a měli bychom ji chránit."@cs1
"Fine Gael-delegationen i Parlamentet besluttede at opponere imod betænkningen under den sidste afstemning på grund af knopskydningen af referencer til det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag og relaterede emner. Vi støtter Lissabondagsordenen og er stemt for betænkningen, idet vi f.eks. anerkender de positive aspekter ved en lavere beskatning og fordelene ved skattekonkurrence, men accepterer ikke EU-institutioners ret til at blande sig i medlemsstaternes rettigheder, som f.eks. i Irland, som også er med i eurozonen. Rentesatserne fastsættes af ECB, og med stabilitets- og vækstpagten fastlægges betingelser med hensyn til lån og inflation. Skattepolitik er derfor et af de instrumenter, disse medlemsstater stadig har til rådighed i henhold til traktaten, og det bør der værnes om."@da2
". − Die Delegation der Fine-Gael-Partei im Europäischen Parlament hat beschlossen, den Bericht wegen der zahllosen Bezugnahmen auf die GKKB und damit zusammenhängende Aspekte bei der Endabstimmung abzulehnen. Wir unterstützen die Lissabon-Agenda und sind für den Bericht, wenn es beispielsweise um die Anerkennung der positiven Aspekte niedrigerer Steuersätze und die Vorzüge des Steuerwettbewerbs geht, aber wir sind nicht einverstanden, dass EU-Institutionen berechtigt sein sollen, sich in die Rechte von Mitgliedstaaten wie Irland einzumischen, die auch in der Eurozone liegen. Die Zinssätze werden von der Europäischen Zentralbank festgelegt, und der Stabilitäts- und Wachstumspakt bestimmt über den Finanzierungs- und Inflationsbedarf. Somit ist die Steuerpolitik eines der wenigen Instrumente, die den Mitgliedstaaten des Vertrags noch bleiben, und das sollte bewahrt werden."@de9
"Η αντιπροσωπεία του Fine Gael στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να καταψηφίσει την έκθεση στην τελική ψηφοφορία λόγω των αλλεπάλληλων αναφορών στην κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση για τις εταιρείες και σε σχετικά ζητήματα. Υποστηρίζουμε την Ατζέντα της Λισαβόνας και τασσόμαστε υπέρ της έκθεσης, αναγνωρίζοντας τις θετικές πτυχές της χαμηλότερης φορολογίας και τα οφέλη του φορολογικού ανταγωνισμού, αλλά δεν αποδεχόμαστε το δικαίωμα των θεσμικών οργάνων της ΕΕ να αναμειγνύονται στα δικαιώματα κρατών μελών, όπως της Ιρλανδίας, που είναι επίσης μέλη της ευρωζώνης. Τα επιτόκια καθορίζονται από την ΕΚΤ και το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης ορίζει τις απαιτήσεις για τον δανεισμό και τον πληθωρισμό. Η φορολογική πολιτική είναι επομένως ένα από τα μέσα τα οποία έχουν απομείνει σε αυτά τα κράτη μέλη βάσει της Συνθήκης και θα πρέπει να περιφρουρηθούν."@el10
"La delegación de Fine Gael en el Parlamento Europeo ha decidido oponerse al Informe en la votación final debido a las numerosas referencias a la BICCIS y a otros asuntos relacionados. Nosotros apoyamos la Agenda de Lisboa y estamos a favor del Informe, de modo que reconocemos los aspectos positivos de la bajada de impuestos y las ventajas de la competencia fiscal, pero no reconocemos el derecho de las instituciones europeas a interferir con los derechos de los Estados miembros, como Irlanda, que también están en la eurozona. Los tipos de interés los fija el BCE y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento establece las necesidades de endeudamiento e inflación. La política fiscal es, por tanto, uno de los instrumentos que el Tratado deja en manos de los Estados miembros y que debemos salvaguardar."@es21
"Fine Gael delegatsioon Euroopa Parlamendis otsustas lõplikul hääletusel raportile vastu olla CCCTB-le viitamise vohamise ning seonduvate asjaolude tõttu. Toetame Lissaboni tegevuskava ning oleme raporti poolt, sealhulgas näiteks madalama maksustamise positiivsete aspektide ning maksukonkurentsi hüvede tunnustamist, kuid me ei aktsepteeri ELi institutsioonide õigust sekkuda liikmesriikide, nagu Iirimaa, mis on samuti eurotsoonis, õigustesse. Intressimäärad kehtestab Euroopa keskpank ning stabiilsuse ja kasvu pakt sätestab laenamise ja inflatsiooni nõuded. Maksupoliitika on seega üheks vahendiks, mis on asutamislepingu kohaselt jäetud nendele liikmesriikidele ning mida tuleks kaitsta."@et5
"Fine Gaelin edustajat Euroopan parlamentissa päättivät vastustaa mietintöä lopullisessa äänestyksessä johtuen lukuisista viittauksista yhteiseen yhtenäistettyyn veropohjaan ja muihin vastaaviin seikkoihin. Tuemme Lissabonin toimintaohjelmaa ja kannatamme mietintöä muun muassa alhaisemman verotuksen ja verokilpailun hyötyjen tunnustamisen osalta, mutta vastustamme EU:n toimielinten oikeutta puuttua euroalueeseen kuuluvien jäsenvaltioiden kuten Irlannin oikeuksiin. Koroista määrää EKP, ja lainaehdot sekä inflaatiota koskevat vaatimukset asetetaan vakaus- ja kasvusopimuksessa. Veropolitiikka on täten yksi näille jäsenvaltioille perussopimuksen nojalla jätetyistä välineistä ja se olisi säilytettävä."@fi7
"La délégation de Fine Gael au Parlement européen a décidé de s'opposer à ce rapport lors du vote final en raison des très nombreuses références à l'ACCIS et questions assimilées. Nous soutenons l'agenda de Lisbonne et sommes favorables à ce rapport, notamment lorsqu'il reconnaît les aspects positifs d'une fiscalité plus légère et les bénéfices de la concurrence fiscale. Néanmoins, nous n'acceptons pas que le droit des institutions de l'UE interfère avec ceux des États membres, comme l'Irlande, qui se trouvent aussi dans la zone euro. Les taux d'intérêt sont fixés par la BCE, et les conditions d'emprunt et d'inflation par le pacte de stabilité et de croissance. La politique fiscale est l'un des instruments laissés à ces États membres par le traité. Elle doit être préservée."@fr8
"A Fine Gael európai parlamenti küldöttsége úgy döntött, hogy a zárószavazáson ellenzi a jelentést, mivel az túl sok hivatkozást tartalmaz a közös konszolidált társasági adóalapra (KKTA) és az ahhoz kapcsolódó kérdésekre. Támogatjuk a lisszaboni menetrendet és a jelentést – például az alacsonyabb adószint pozitív vonásainak és az adóverseny előnyeinek elismerését –, azonban nem fogadjuk el azt, hogy az EU intézményeinek joga legyen beleavatkozni az olyan tagállamok, például Írország jogaiba, melyek az euróövezetnek is tagjai. A kamatlábakról az EKB dönt és a Stabilitási és Növekedési Paktum szabja meg a kölcsönökre és az inflációra vonatkozó követelményeket. Emiatt az adópolitika az egyik eszköz, amely még megmaradt a Szerződés hatálya alá tartozó tagállamoknak és amelyet védeni kell."@hu11
". La delegazione del nel Parlamento europeo ha deciso di opporsi alla relazione nella votazione finale a causa della proliferazione di riferimenti alla CCCTB e a questioni collegate. Appoggiamo l’agenda di Lisbona e siamo favorevoli alla relazione, per quanto riguarda il riconoscimento degli aspetti positivi di una tassazione inferiore e i vantaggi della concorrenza fiscale, ma respingiamo la prerogativa delle istituzioni europee a interferire nei diritti degli Stati membri, come l’Irlanda, che fanno parte dell’eurozona. I tassi d’interesse sono fissati dalla BCE e il Patto di crescita e stabilità stabilisce i requisiti di finanziamento e inflazione. La politica fiscale è quindi uno degli strumenti concessi agli Stati membri conformemente al trattato e dovrebbe essere salvaguardato."@it12
"delegacija Europos Parlamente nusprendė neparemti pranešimo per galutinį balsavimą dėl daugėjančių nuorodų į CCCTB ir kitus susijusius dalykus. Mes pritariame Lisabonos darbotvarkei ir pasisakome už pranešimą, kuriame būtų pripažinti teigiami mažesnių mokesčių aspektai ir mokesčių konkurencijos nauda, bet nesutinkame su ES institucijų teise kištis į valstybių narių, priklausančių euro zonai, pvz., Airijos, teises. Palūkanų normas nustato ECB, o Augimo ir stabilumo pakte nurodyti skolinimosi ir infliacijos reikalavimai. Todėl mokesčių politika pagal Sutartį yra viena valstybėms narėms likusių priemonių ir turi būti saugoma."@lt14
"delegācija Eiropas Parlamentā nolēma neatbalstīt ziņojumu galīgajā balsojumā atsauču uz KKUINB un ar to saistītiem jautājumiem izmantošanas dēļ. Mēs atbalstām Lisabonas programmu un ziņojumu jautājumos, kas skar nodokļu samazināšanas un nodokļu konkurences pozitīvos aspektus, bet mēs neatbalstām ES iestāžu tiesības iejaukties eirozonas dalībvalstu, piemēram, Īrijas, tiesībās. Procentu likmes nosaka ECB, un Stabilitātes un izaugsmes paktā ir noteiktas aizņēmumu un inflācijas prasības. Nodokļu politika tāpēc ir viens no tiem instrumentiem, kas šīm dalībvalstīm ir palicis saskaņā ar Līgumu, un tas ir jāsargā."@lv13
"The Fine Gael delegation in the European Parliament decided to oppose the Report on the final vote because of the proliferation of references to the CCCTB and related matters. We support the Lisbon Agenda and are in favour of the Report, such as recognising the positive aspects of lower taxation and the benefits of tax competition, but do not accept the right of EU Institutions to interfere with the rights of Member States, such as Ireland, who are also in the Eurozone. Interest rates are set by the ECB and the Growth and Stability Pact sets borrowing and inflation requirements. Tax policy is therefore one of the instruments left to those Member States under the Treaty and should be safeguarded."@mt15
".− De delegatie van Fine Gael in het Europees Parlement heeft besloten tegen het verslag te stemmen, vanwege de veelvuldige verwijzingen naar de CCCTB (gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting) en aanverwante kwesties. We staan achter de Lissabon-strategie en we zijn voor het verslag, bijvoorbeeld op de positieve aspecten van lagere belastingen en de voordelen van fiscale concurrentie, maar we verwerpen het recht van EU-instellingen om in te grijpen in de rechten van lidstaten, zoals Ierland, die ook onder de Eurozone vallen. Rentepercentages worden vastgesteld door de ECB en de vereisten aan leningen en inflatie zijn vastgelegd in het Groei- en Stabiliteitspact. Het belastingbeleid is dan ook een van de instrumenten die de lidstaten onder het Verdrag nog ter beschikking staan en dit moet zo blijven."@nl3
"Delegacja Fine Gael w Parlamencie Europejskim postanowiła odrzucić sprawozdanie w głosowaniu ostatecznym z uwagi na liczne odniesienia do wspólnej jednolitej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB) i związanych z nią spraw. Popieramy cele lizbońskie oraz przedmiotowe sprawozdanie w kwestiach takich jak pozytywne aspekty niższego opodatkowania oraz korzyści konkurencji podatkowej, jednak nie akceptujemy prawa instytucji UE do ingerowania w prawa państw członkowskich, takich jak Irlandia, które znajdują się w strefie euro. Stopy procentowe są ustalane przez EBC, a pakt na rzecz stabilności i wzrostu ustanawia wymogi dotyczące inflacji i udzielania kredytów. Polityka podatkowa pozostaje zatem jednym z instrumentów pozostawionych państwom członkowskim podlegającym Traktatowi i powinna jako taka być chroniona."@pl16
"A delegação do Fine Gael no Parlamento Europeu decidiu opor-se ao relatório na votação final, devido à profusão de referências à MCCCIS e assuntos conexos que ele contém. Apoiamos o programa de Lisboa e somos a favor do relatório, em pontos como o reconhecimento dos aspectos positivos de uma carga fiscal reduzida e dos benefícios da concorrência fiscal, mas não aceitamos que as Instituições da UE tenham o poder de interferir com os direitos dos Estados-Membros, como a Irlanda, que pertencem também à zona euro. As taxas de juro são fixadas pelo BCE e o Pacto de Estabilidade e Crescimento prevê limites em matéria de recurso ao crédito e inflação. A política fiscal é, portanto, um dos instrumentos que restam a esses Estados-Membros ao abrigo do Tratado e deve ser salvaguardado."@pt17
"The Fine Gael delegation in the European Parliament decided to oppose the Report on the final vote because of the proliferation of references to the CCCTB and related matters. We support the Lisbon Agenda and are in favour of the Report, such as recognising the positive aspects of lower taxation and the benefits of tax competition, but do not accept the right of EU Institutions to interfere with the rights of Member States, such as Ireland, who are also in the Eurozone. Interest rates are set by the ECB and the Growth and Stability Pact sets borrowing and inflation requirements. Tax policy is therefore one of the instruments left to those Member States under the Treaty and should be safeguarded."@ro18
". Delegácia strany Fine Gael v Európskom parlamente sa rozhodla, že v záverečnom hlasovaní bude hlasovať proti správe z dôvodu rozširovania záznamov a súvisiacich skutočností smerom k spoločnému konsolidovanému základu dane z príjmu právnických osôb. Podporujeme lisabonskú agendu a sme za správu, keďže uznáva pozitívne aspekty nižšej dane a výhody daňovej súťaže, ale nesúhlasíme, aby inštitúcie EÚ zasahovali do práv členských štátov, ako je Írsko, ktoré sa tiež nachádza v eurozóne. ECB stanovila úrokové sadzby a Pakt stability a rastu stanovil úverové a inflačné požiadavky. Daňová politika je preto jedným z nástrojov, ktoré ponechala zmluva členským štátom a mali by sme ju chrániť."@sk19
". Delegacija stranke Fine Gael v Evropskem parlamentu je pri končnem glasovanju nasprotovala poročilu zaradi večjega sklicevanja na skupno konsolidirano osnovo za davek od dobička pravnih oseb in s tem povezanih vprašanj. Podpiramo program lizbonske strategije in poročilo, ki priznavata pozitivne vidike nižjega obdavčevanja in koristi davčne konkurence, vendar ne sprejemata pravice institucij EU, da se vmešavajo v pravice držav članic, kot je Irska, ki so tudi v euroobmočju. Obrestne mere določa Evropska centralna banka, pakt stabilnosti in rasti pa določa zahteve glede najemanja posojil in inflacije. Davčna politika je torej eden od instrumentov, ki so v skladu s Pogodbo v pristojnosti teh držav članic, kar je treba ohraniti."@sl20
"Fine Gael-delegationen i Europaparlamentet beslutade att motsätta sig betänkandet vid den slutliga omröstningen på grund av de ökade hänvisningarna till en gemensam konsoliderad bolagsskattebas och relaterade frågor. Vi stöder Lissabondagordningen och är positiva till de delar av betänkandet som handlar om att erkänna de positiva aspekterna av lägre skatter och fördelarna med skattekonkurrens, men accepterar inte EU-institutionernas rätt att inkräkta på medlemsstaternas rättigheter, i till exempel Irland som också ingår i euroområdet. Räntesatserna fastställs av Europeiska centralbanken och i stabilitetspakten anges kraven när det gäller lån och inflation. Enligt fördraget är skattepolitiken därför ett av de instrument som fortfarande är medlemsstaternas, och som bör skyddas."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Gay Mitchell (PPE-DE ),"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph