Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-257"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.36.3-257"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Η φορολογική πολιτική αποτελεί εργαλείο αναδιανομής του εισοδήματος υπέρ του κεφαλαίου. Αυτό εφαρμόζουν όλες οι κεντροδεξιές και κεντροαριστερές κυβερνήσεις και είναι κατεύθυνση της ΕΕ του κεφαλαίου. Κοινή φορολογική πολιτική δεν υπάρχει λόγω ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων. Αλλά και να υπήρχε, το κεφάλαιο θα εξυπηρετούσε την κερδοφορία του σε βάρος των λαϊκών εισοδημάτων και αναγκών. Στον αδυσώπητο ανταγωνισμό του, το κεφάλαιο σήμερα εύκολα και γρήγορα μετακινείται από χώρες υψηλής φορολόγησης σε χαμηλότερης φορολόγησης. Ωστόσο, σε όλα τα κράτη-μέλη μειώνεται ο φορολογικός συντελεστής επί του εισοδήματος των επιχειρήσεων, μετακυλώντας τους φόρους στο ατομικό εισόδημα. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με την φορολογική επιβάρυνση του εισοδήματος εργασίας, που παραμένει σταθερή, ενώ έμμεσοι φόροι και ΦΠΑ έχουν αυξηθεί, διευρύνοντας την ανισότητα και το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών. Αυτό αποτυπώνεται και στα στοιχεία του ΟΟΣΑ, όπου οι έμμεσοι φόροι με τη μορφή του ΦΠΑ έφτασαν το 2006 στο 6,9% του ΑΕΠ. Έτσι υλοποιείται συστηματικά η φοροαπαλλαγή του κεφαλαίου και αυξάνονται τα φορολογικά βάρη των εργαζομένων με έμμεσους φόρους. Αυτό συμβαίνει και στην Ελλάδα όπου ο φόρος των επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 10 μονάδες, ο ΦΠΑ αυξήθηκε κατά μία μονάδα, ενώ τώρα ετοιμάζεται νέα αύξηση δύο μονάδων. Αυτή είναι η καπιταλιστική βαρβαρότητα που δημιουργεί ανισότητες και φτώχεια για τους πολλούς, αυτή πρέπει να ανατρέψουμε."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Daňová politika slouží k přerozdělení příjmu pro výnos kapitálu. Používají ji všechny pravostředové i levostředové vlády a řídí kapitál v EU. Z důvodu imperialistických konfliktů neexistuje žádná společná daňová politika. I kdyby však taková politika existovala, kapitál by podporoval svou vlastní ziskovost na úkor příjmů a potřeb obyčejných lidí. V rámci tvrdé hospodářské soutěže se kapitál v současnosti lehce a rychle přesouvá ze zemí s vysokými daněmi do zemí s nižšími daněmi. Sazba daně z příjmu právnických osob samozřejmě klesá ve všech členských státech na úkor příjmu fyzických osob. To však neplatí pro daň z příjmu z pracovní činnosti, která zůstává neměnná, zatímco nepřímé daně a DPH se zvýšily, a tím roste rozdíl a propast mezi bohatými a chudými. Ukazují to i čísla OECD, ze kterých plyne, že nepřímá daň ve formě DPH se v roce 2006 zvýšila na 6,9 % HDP. Kapitál je tudíž od daní soustavně osvobozovaný a daně pro zaměstnance se zvyšují prostřednictvím nepřímých daní. Stejně to se děje v Řecku: daň z příjmu právnických osob se snížila o 10 % a DPH se zvýšila o 1 %, a na cestě je další zvýšení o 2 %. Jde o barbarství kapitalismu, které vytváří rozdíly a většině lidí způsobuje chudobu,a je na nás, abychom to zastavili a vrátili se zpět."@cs1
"Skattepolitik anvendes til omfordeling af indkomst til fordel for kapitalen. Den anvendes af alle centrum-højre og centrum-venstre regeringer og styrer kapitalen i EU. Der er ingen fælles skattepolitik på grund af interne imperialistiske stridigheder. Selv om en sådan politik eksisterede, ville kapitalen fremme sine egne økonomiske interesser på bekostning af almindelige menneskers indkomst og behov. I en ubarmhjertig konkurrencesituation bevæger kapitalen sig nu nemt og hurtigt fra lande med høje skatter til lande med lavere skatter. I alle medlemsstaterne falder selskabsskatten rent faktisk på bekostning af personindkomst. Det er imidlertid ikke tilfældet for skat på arbejdsindkomst, der ikke har ændret sig, samtidig med at den indirekte beskatning, herunder moms, er steget, hvilket øger uligheden og kløften mellem rige og fattige. Dette fremgår også af tal fra OECD, der viser, at den indirekte beskatning i form af moms steg til 6,9 % af BNP i 2006. Kapitalen fritages således systematisk fra beskatning, og beskatningen af arbejdstagerne øges gennem indirekte beskatning. Det gør sig også gældende i Grækenland, hvor selskabsskatten er blevet reduceret med 10 %, og momssatsen er blevet hævet med 1 % med en yderligere stigning på 2 % undervejs. Dette er kapitalens barbari, der skaber ulighed og fattigdom for de fleste, og vi er nødt til at vende denne udvikling."@da2
". Die Steuerpolitik dient der Einkommensumverteilung im Sinne des Kapitals. Sie wird von allen Mitte-Rechts- und Mitte-Links-Regierungen praktiziert und regelt den Kapitalfluss in der EU. Das Fehlen einer gemeinsamen Steuerpolitik ist auf innerimperialistische Konflikte zurückzuführen. Doch auch mit einer solchen Politik würde das Kapital seinen eigenen Profit auf Kosten der Einkommen und Bedürfnisse der einfachen Bürger vorantreiben. Im Zuge des unerbittlichen Wettbewerbs fließt das Kapital heutzutage einfach und schnell aus Hochsteuerländern in Länder mit niedrigeren Steuersätzen. In allen Mitgliedstaaten geht die Körperschaftssteuer auf Kosten der Einkommen zurück. Allerdings ist die Besteuerung der Arbeitseinkünfte nicht davon betroffen; sie bleibt konstant, während indirekte Steuern sowie die Mehrwertsteuer gestiegen sind. Das schafft zusätzliche Ungleichheiten und verschärft noch mehr die Kluft zwischen Arm und Reich. Dies geht auch aus Zahlen der OECD hervor, die belegen, dass indirekte Steuern in Form der Mehrwertsteuer im Jahr 2006 auf 6,9 % gestiegen sind. Nichtsdestotrotz werden für das Kapital systematisch Steuerbefreiungen geschaffen, während die Belastung der Arbeitnehmer durch indirekte Steuern steigt. Dies geschieht auch in Griechenland: die Körperschaftssteuer wurde um 10 % gesenkt, die Mehrwertsteuer dagegen um 1 % erhöht, und eine weitere Erhöhung um 2 % ist geplant. Das ist das grausame Antlitz des Kapitalismus, der für die meisten Menschen mit Ungleichheit und Armut verbunden ist, und diesem Trend müssen wir entgegenwirken."@de9
"Tax policy is used to redistribute income for the benefit of capital. It is used by all centre-right and centre-left governments, and governs capital in the EU. There is no common tax policy because of intra-imperialist conflicts. Even if such a policy existed, however, capital would be furthering its own profitability at the expense of ordinary people’s income and needs. Amid unrelenting competition, capital now moves easily and rapidly from high-tax countries to countries with lower taxation. Indeed, in all the Member States, the corporate income tax rate is decreasing at the expense of personal income. However, this is not true of tax on labour income, which remains constant, while indirect taxes and VAT have risen, increasing inequality and the gap between rich and poor. This is also reflected in OECD figures, which show that indirect tax in the form of VAT rose to 6.9% of GDP in 2006. Thus capital is systematically being exempted from tax and the levy on workers is being increased through indirect taxation. This is happening in Greece as well: corporation tax has been reduced by 10% and VAT has increased by 1%, with a further increase of 2% on the way. This is the barbarity of capitalism, which creates inequality and poverty for the majority of people, and we must reverse this."@en4
"La política fiscal sirve para redistribuir la renta en beneficio del capital. Es utilizada por todos los Gobiernos de centro-derecha y centro-izquierda y gobierna el capital en la UE. La ausencia de una política fiscal común se debe a la existencia de conflictos intraimperialistas. Pero aunque existiera esa política, el capital seguiría aumentando su propia rentabilidad a expensas de la renta y las necesidades del ciudadano de la calle. En medio de una competencia despiadada, el capital se mueve ahora con facilidad y rapidez de países con una elevada presión fiscal a países con impuestos más bajos. De hecho, en todos los Estados miembros, el tipo impositivo del impuesto de sociedades se está reduciendo a costa de la renta de las personas físicas. Pero eso no sucede con el impuesto sobre los rendimientos del trabajo, que se mantiene constante, mientras que los impuestos indirectos y el IVA han aumentado, acrecentando las desigualdades y las diferencias entre ricos y pobres. Esto se refleja también en las cifras de la OCDE, las cuales demuestran que los impuestos indirectos en forma de IVA aumentaron al 6,9 % del PIB en 2006. Así pues, el capital se está viendo sistemáticamente eximido de impuestos, mientras que la presión fiscal que soportan los trabajadores, a través de impuestos indirectos, es cada vez mayor. Eso mismo está sucediendo en Grecia: el impuesto de sociedades se ha reducido un 10 % y el IVA ha aumentado un 1 %, previéndose un nuevo incremento del 2 %. Esta es la barbarie del capitalismo, que crea desigualdad y pobreza para la mayoría de las personas, una situación que nosotros tenemos que cambiar."@es21
"Maksupoliitikat kasutatakse, et sissetulekut kapitali kasuks ümber jaotada. Seda kasutavad kõik paremtsentristlikud ja vasaktsentristlikud valitsused ning see valitseb ELi kapitali. Ühist maksupoliitikat pole imperialistide vaheliste konfliktide tõttu. Isegi kui selline poliitika eksisteeriks, edendaks kapital siiski omaenda kasumlikkust tavaliste inimeste sissetulekute ja vajaduste arvelt. Keset järelejätmatut konkurentsi liigub nüüd kapital kergesti ja kiiresti kõrge maksutasemega riikidest madalama maksutasemega riikidesse. Ettevõtte tulumaksumäär on tõesti kõigis liikmesriikides personaalsete sissetulekute arvelt vähenemas. Siiski ei kehti see tööga teenitud sissetulekute maksustamise kohta, mis jääb samaks, samas kui kaudsed maksud ja käibemaks on tõusnud, suurendades ebavõrdsust ning rikaste ja vaeste vahelist lõhet. Seda peegeldavad ka OECD arvud, mis näitavad, et kaudne maks käibemaksu vormis tõusis 2006. aastal 6,9%ni SKT-st. Seega vabastatakse kapitali süstemaatiliselt maksust samas kui töötajatele kohalduvaid makse kaudse maksustamise kaudu suurendatakse. See toimub ka Kreekas: ettevõttemaks on vähendatud 10%ni ning käibemaksu on tõstetud 1% võrra ning edasine 2%line tõus on tulekul. See on kapitalismi barbaarsus, mis loob ebavõrdust ning vaesust enamusele inimestest ning meie peame selle ümber pöörama."@et5
"Veropolitiikkaa käytetään tulojen uudelleenjakoon pääoman hyväksi. Kaikki keskustaoikeistolaiset ja keskustavasemmistolaiset hallitukset turvautuvat siihen, ja se säätelee pääomaa EU:ssa. Yhteistä veropolitiikkaa ei ole imperialististen eturistiriitojen vuoksi. Kuitenkin vaikka tällainen politiikka olisi olemassa, pääoma edistäisi vain omaa tuottavuuttaan tavallisten kansalaisten tulojen ja tarpeiden kustannuksella. Armottoman kilpailun vallitessa pääoma siirtyy nykyisin helposti ja nopeasti korkean verotuksen maista matalamman verotuksen maihin. Kaikissa jäsenvaltioissa yritysten verotusaste laskee henkilökohtaisten tulojen kustannuksella. Tämä ei kuitenkaan toteudu ansiotulojen verotuksessa, joka pysyy ennallaan samalla kun välilliset verot ja arvonlisävero nousevat, mikä lisää eriarvoisuutta ja syventää köyhien ja rikkaiden välistä kuilua. Tätä heijastavat myös OECD:n luvut, jotka osoittavat välillisen veron arvonlisäveron muodossa nousseen 6,9 prosenttiin BKT:sta vuonna 2006. Pääoma vapautetaan siis systemaattisesti veroista ja työntekijöiden verotusta nostetaan välillisen verotuksen kautta. Näin on käynyt myös Kreikassa: yritysten verotusta on kevennetty 10 prosentilla, kun taas alv on noussut yhdellä prosentilla ja uusi kahden prosentin korotus on suunnitteilla. Tämä on kapitalismin raakalaisuutta, joka luo epätasa-arvoa ja köyhyyttä valtaosalle kansalaisista. Meidän on käännettävä kehityssuuntaus päinvastaiseksi."@fi7
"La politique fiscale sert à redistribuer les revenus dans l’intérêt du capital. Elle est utilisée par tous les gouvernements de centre-droite et de centre-gauche et elle régit le capital au sein de l’UE. Il n’y a pas de politique fiscale commune à cause des conflits intra-impérialistes. Cependant, même si une telle politique existait, le capital renforcerait sa propre profitabilité aux dépens des revenus et des besoins des simples gens. Au milieu de la concurrence incessante, le capital passe à présent aisément et rapidement de pays où la pression fiscale est élevée à des pays où elle est plus faible. D’ailleurs, dans tous les États membres, le taux d’imposition des revenus des sociétés diminue aux dépens des revenus des personnes physiques. Cela n’est cependant pas vrai pour l’impôt sur le revenu du travail, qui reste constant, tandis que les taxes indirectes et la TVA ont augmenté, creusant l’inégalité et l’écart entre les riches et les pauvres. Cela se reflète également dans les chiffres de l’OCDE, qui montrent que la taxe indirecte sous la forme de TVA a augmenté pour atteindre 6,9 % du PIB en 2006. Le capital est donc systématiquement exonéré d’impôt et les impôts des travailleurs augmentent par le biais de la fiscalité indirecte. C’est aussi le cas en Grèce: l’impôt sur les sociétés a diminué de 10 % et la TVA a augmenté de 1 %, et une hausse supplémentaire de 2 % est prévue. C’est la barbarie du capitalisme, qui entraîne inégalité et pauvreté pour la majorité de la population, et nous devons inverser cette situation."@fr8
"Az adópolitika a tőkének kedvező jövedelem-újraelosztást szolgálja. Valamennyi jobbközép és balközép kormány használja, és ez irányítja a tőkét az Unióban. Az intraimperialista konfliktusok miatt nincs közös adópolitika. Még ha létezne is ilyen politika, a tőke akkor is saját jövedelmezőségét támogatná az egyszerű emberek jövedelme és igényei kárára. A könyörtelen verseny közepette a tőke most könnyen és gyorsan mozog a magas adókat kivető országokból az alacsonyabb adószintű országokba. A társaságiadó-kulcs gyakorlatilag minden tagállamban csökken a személyi jövedelem rovására. Ez azonban nem mondható el a munkával szerzett jövedelemre kivetett adóról, amely továbbra is változatlan, míg a közvetett adók és a hozzáadottérték-adó emelkedett, aminek következtében növekedett az egyenlőtlenség és a gazdagok és szegények közötti szakadék. Ezt az OECD számadatai is tükrözik, melyek azt mutatják, hogy a hozzáadottérték-adó formáját öltő közvetett adó 2006-ban a GDP 6,9%-ára emelkedett. Így a tőke módszeresen mentesül az adó alól és a munkásokat terhelő adók a közvetett adóztatás révén emelkednek. Ez történik Görögországban is: a társasági adót 10%-kal csökkentették, míg a hozzáadottérték-adó 1%-kal emelkedett, és további 2%-os emelés várható. Ez a kapitalizmus kegyetlensége, amely egyenlőtlenségbe és szegénységbe taszítja az emberek többségét, és nekünk ezen változtatnunk kell."@hu11
"La politica fiscale è utilizzata per ridistribuire il reddito a vantaggio del capitale. E’ usata da tutti i governi di centrodestra e di centrosinistra, e amministra i capitali nell’UE. Non esiste politica fiscale comune a causa dei conflitti interimperialisti. Anche se, tuttavia, esistesse una politica simile, il capitale favorirebbe la propria redditività alle spese dei redditi e delle esigenze dei normali cittadini. Nell’inesorabile concorrenza, il capitale ora si trasferisce in modo semplice e veloce da paesi a tassazione elevata a paesi a tassazione inferiore. In effetti, in tutti gli Stati membri, l’aliquota fiscale sul reddito aziendale sta calando a discapito del reddito della persona fisica. Tuttavia, questo fenomeno non si verifica per l’onere fiscale sul reddito da lavoro, che rimane costante, mentre le imposte indirette e l’IVA sono aumentate, incrementando la disparità e il divario tra ricchi e poveri. Tale situazione si riflette anche nei dati OCSE, che mostrano che la tassazione indiretta sottoforma di IVA è salita al 6,9 per cento del PIL nel 2006. Pertanto, il capitale è sistematicamente esentato dalla tassazione e l’esazione sui lavoratori è cresciuta mediante la tassazione indiretta. Ciò si sta verificando anche in Grecia: l’imposta aziendale è calata del 10 per cento e l’IVA è aumentata dell’1 per cento, con ulteriore rialzo previsto pari al 2 per cento. Si tratta della barbarie del capitalismo, che genera disparità e povertà per la maggior parte dei cittadini, e dobbiamo convertire tale tendenza."@it12
"Mokesčių politika skirta perskirstyti pajamas kapitalo naudai. Ja naudojasi visos centro dešiniosios ir centro kairiosios vyriausybės ir ji valdo ES kapitalą. Bendra mokesčių politika nėra įgyvendinta dėl imperialistų tarpusavio konfliktų. Vis dėlto net jeigu tokia politika būtų, kapitalas toliau didintų savo pelningumą paprastų žmonių pajamų ir poreikių sąskaita. Dėl nemažėjančios konkurencijos kapitalas lengvai juda iš šalių, kuriose mokesčiai dideli, į tas, kuriose jie mažesni. Visose valstybėse narėse įmonių pelno mokestis mažėja fizinių asmenų pajamų mokesčio sąskaita. Vis dėlto darbo pajamų mokestis išlieka tas pats, nors netiesioginiai mokesčiai ir PVM išaugo, padidindami nelygybę ir atotrūkį tarp turtingųjų ir skurdžių. EBPO duomenys, rodo, kad 2006 m. netiesioginiai PVM mokesčiai padidėjo iki 6,9 proc. BVP. Taigi, kapitalo mokesčių našta mažėja ir per netiesioginius mokesčius yra perkeliama darbuotojams. Tai vyksta ir Graikijoje: įmonių pelno mokestis buvo sumažintas 10 proc., o PVM padidėjo 1 proc. ir vėliau padidės 2 proc. Tai yra kapitalizmo barbariškumas, dėl kurio atsiranda nelygybė ir daugelis žmonių susiduria su skurdu. Mes turime jį sustabdyti."@lt14
"Nodokļu politiku izmanto, lai pārdalītu ienākumus kapitāla interesēs. To izmanto visas centriski labējās un centriski kreisās valdības, un tā ietekmē kapitālu ES. Nav kopējas nodokļu politikas imperiālistu konfliktu dēļ. Tomēr, pat ja tāda politika būtu, kapitāls veicinātu pats savu ienesīgumu uz vienkāršo iedzīvotāju ienākumu un vajadzību rēķina. Ņemot vērā nerimstošo konkurenci, kapitāls patlaban virzās vienkārši un ātri no valstīm ar lielāku nodokļu slogu uz valstīm, kurās tas ir mazāks. Visās dalībvalstīs patiesi uzņēmuma nodokļa likme samazinās uz personīgo ienākumu rēķina. Tomēr tā nenotiek ar ienākumu nodokli, kas ir palicis nemainīgs, kamēr netiešie nodokļi un PVN likmes ir augušas, vairojot nevienlīdzību un plaisu starp bagātajiem un trūcīgajiem. Tas atspoguļojas arī ESAO datos, kuros redzams, ka netiešais nodoklis PVN veidolā ir pieaudzis līdz 6,9 % no IKP 2006. gadā. Tādējādi kapitāls sistemātiski tiek atbrīvots no nodokļiem, un nodokļu slogs strādājošajiem pieaug ar netiešo nodokļu iekasēšanu. Tas notiek arī Grieķijā: uzņēmuma ienākuma nodoklis ir samazināts par 10 %, bet PVN ir palielināts par 1 %, un ir gaidāms, ka tas pieaugs līdz 2 %. Tas ir kapitālisma nežēlīgums, kas rada nevienlīdzību un nabadzību vairumam cilvēku, un mums tas ir jānovērš."@lv13
"Η φορολογική πολιτική αποτελεί εργαλείο αναδιανομής του εισοδήματος υπέρ του κεφαλαίου. Αυτό εφαρμόζουν όλες οι κεντροδεξιές και κεντροαριστερές κυβερνήσεις και είναι κατεύθυνση της ΕΕ του κεφαλαίου. Κοινή φορολογική πολιτική δεν υπάρχει λόγω ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων. Αλλά και να υπήρχε, το κεφάλαιο θα εξυπηρετούσε την κερδοφορία του σε βάρος των λαϊκών εισοδημάτων και αναγκών. Στον αδυσώπητο ανταγωνισμό του, το κεφάλαιο σήμερα εύκολα και γρήγορα μετακινείται από χώρες υψηλής φορολόγησης σε χαμηλότερης φορολόγησης. Ωστόσο, σε όλα τα κράτη-μέλη μειώνεται ο φορολογικός συντελεστής επί του εισοδήματος των επιχειρήσεων, μετακυλώντας τους φόρους στο ατομικό εισόδημα. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με την φορολογική επιβάρυνση του εισοδήματος εργασίας, που παραμένει σταθερή, ενώ έμμεσοι φόροι και ΦΠΑ έχουν αυξηθεί, διευρύνοντας την ανισότητα και το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών. Αυτό αποτυπώνεται και στα στοιχεία του ΟΟΣΑ, όπου οι έμμεσοι φόροι με τη μορφή του ΦΠΑ έφτασαν το 2006 στο 6,9% του ΑΕΠ. Έτσι υλοποιείται συστηματικά η φοροαπαλλαγή του κεφαλαίου και αυξάνονται τα φορολογικά βάρη των εργαζομένων με έμμεσους φόρους. Αυτό συμβαίνει και στην Ελλάδα όπου ο φόρος των επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 10 μονάδες, ο ΦΠΑ αυξήθηκε κατά μία μονάδα, ενώ τώρα ετοιμάζεται νέα αύξηση δύο μονάδων. Αυτή είναι η καπιταλιστική βαρβαρότητα που δημιουργεί ανισότητες και φτώχεια για τους πολλούς, αυτή πρέπει να ανατρέψουμε."@mt15
"Belastingbeleid wordt gebruikt om inkomen te herverdelen ten gunste van het kapitaal. Het wordt door alle centrum-rechtse en centrum-linkse regeringen gebruikt en regelt het kapitaal in de EU. Er bestaat geen gemeenschappelijk belastingbeleid vanwege imperialistische conflicten. Zelfs als een dergelijk beleid zou bestaan, zou het kapitaal echter zijn eigen winstgevendheid bevorderen ten koste van het inkomen en de behoeften van de gewone man. Te midden van onaflatende concurrentie beweegt kapitaal zich nu makkelijk en snel van landen met hoge belastingen naar landen met lage belastingen. Het is zelfs zo dat in alle lidstaten de vennootschapsbelastingen dalen, hetgeen ten koste gaat van de individuele inkomens. Dit is echter niet het geval bij de loonbelasting, die constant blijft, terwijl indirecte belastingen en de BTW zijn gestegen, waardoor de ongelijkheid en het verschil tussen rijk en arm groter worden. Dit blijkt ook uit OESO-cijfers, die uitwijzen dat indirecte belasting in de vorm van BTW gestegen is tot 6,9 procent van het BBP in 2006. Op deze manier wordt het kapitaal stelselmatig vrijgesteld van belasting en worden de heffingen voor werknemers steeds hoger door indirecte belastingen. Dit gebeurt eveneens in Griekenland: de vennootschapsbelasting is met tien procent teruggebracht en de BTW is met één procent verhoogd, met nog eens een verhoging van twee procent in het vooruitzicht. Hier zien we meedogenloosheid van het kapitalisme, dat ongelijkheid creëert en de meeste mensen er armer op maakt; dit moeten we ongedaan maken."@nl3
"Polityka podatkowa wykorzystywana jest do redystrybucji przychodów z korzyścią dla kapitału. Stosowana jest przez wszystkie centroprawicowe i centrolewicowe rządy, rządząc kapitałem w UE. Wspólna polityka podatkowa nie istnieje ze względu na konflikty intra-imperialistyczne. Jednakże nawet gdyby taka polityka istniała, kapitał zwiększałby swoją rentowność kosztem przychodów i potrzeb zwyczajnego człowieka. Wśród bezlitosnej konkurencji kapitał łatwo i szybko przemieszcza się z krajów o wysokim poziomie opodatkowania do krajów, gdzie poziom ten jest niższy. Stawka podatku dochodowego dla osób prawnych we wszystkich państwach członkowskich w rzeczywistości spada kosztem dochodów obywateli. Nie jest to jednak prawdą w odniesieniu do podatku od dochodów pracowniczych, który pozostaje niezmienny, podczas gdy rosną podatki pośrednie oraz VAT, zwiększając nierówność i przepaść między bogatymi a biednymi. Znajduje to także odzwierciedlenie w danych OECD, które pokazują, że podatek pośredni w postaci VAT wzrósł w roku 2006 do poziomu 6,9% PKB. W ten sposób kapitał jest systematycznie wyłączany spod opodatkowania, a obciążenia pracowników wzrastają w wyniku stosowania podatków pośrednich. Tak właśnie dzieje się także w Grecji: podatek dochodowy od przedsiębiorstw został zmniejszony o 10%, podczas gdy VAT wzrósł o 1%, przy czym szykowana jest kolejna jego podwyżka o 2%. Jest to barbarzyństwo kapitalizmu, prowadzące do powstawania nierówności i biedy dla większości - powinniśmy odwrócić ten kierunek."@pl16
"A política fiscal é usada para redistribuir os rendimentos em benefício do grande capital. É usada por todos os governos de centro-direita e de centro-esquerda e rege o capital na UE. Não existe uma política fiscal comum, por causa dos conflitos intra-imperialistas. Contudo, mesmo se tal política existisse, o grande capital continuaria a aumentar a sua própria rendibilidade à custa dos rendimentos e das necessidades dos cidadãos comuns. No meio de uma concorrência implacável, o grande capital move-se com facilidade e rapidez entre os países com maiores taxas de impostos e os que têm taxas de impostos mais baixas. De facto, em todos os Estados-Membros, o imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas está a baixar à custa do rendimento das pessoas singulares. Contudo, isso não acontece com a taxa do imposto sobre os rendimentos do trabalho, que permanece constante, ao passo que os impostos indirectos e o IVA subiram, aumentando a desigualdade e a distância entre ricos e pobres. Esta realidade também se reflecte nos números da OCDE, que revelam que o imposto indirecto sob a forma de IVA subiu até 6,9% do PIB em 2006. Assim, o grande capital está a ser sempre isento de impostos e a carga fiscal dos trabalhadores está a ser aumentada através da tributação indirecta. Isto está a acontecer na Grécia também: o imposto sobre os rendimentos das pessoas colectivas foi reduzido para 10% e o IVA aumentou um 1%, com um outro aumento de 2% a caminho. Isto é a barbaridade do capitalismo, que cria a desigualdade e pobreza para a maioria das pessoas, e nós temos de reverter esta situação."@pt17
"Η φορολογική πολιτική αποτελεί εργαλείο αναδιανομής του εισοδήματος υπέρ του κεφαλαίου. Αυτό εφαρμόζουν όλες οι κεντροδεξιές και κεντροαριστερές κυβερνήσεις και είναι κατεύθυνση της ΕΕ του κεφαλαίου. Κοινή φορολογική πολιτική δεν υπάρχει λόγω ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων. Αλλά και να υπήρχε, το κεφάλαιο θα εξυπηρετούσε την κερδοφορία του σε βάρος των λαϊκών εισοδημάτων και αναγκών. Στον αδυσώπητο ανταγωνισμό του, το κεφάλαιο σήμερα εύκολα και γρήγορα μετακινείται από χώρες υψηλής φορολόγησης σε χαμηλότερης φορολόγησης. Ωστόσο, σε όλα τα κράτη-μέλη μειώνεται ο φορολογικός συντελεστής επί του εισοδήματος των επιχειρήσεων, μετακυλώντας τους φόρους στο ατομικό εισόδημα. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με την φορολογική επιβάρυνση του εισοδήματος εργασίας, που παραμένει σταθερή, ενώ έμμεσοι φόροι και ΦΠΑ έχουν αυξηθεί, διευρύνοντας την ανισότητα και το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών. Αυτό αποτυπώνεται και στα στοιχεία του ΟΟΣΑ, όπου οι έμμεσοι φόροι με τη μορφή του ΦΠΑ έφτασαν το 2006 στο 6,9% του ΑΕΠ. Έτσι υλοποιείται συστηματικά η φοροαπαλλαγή του κεφαλαίου και αυξάνονται τα φορολογικά βάρη των εργαζομένων με έμμεσους φόρους. Αυτό συμβαίνει και στην Ελλάδα όπου ο φόρος των επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 10 μονάδες, ο ΦΠΑ αυξήθηκε κατά μία μονάδα, ενώ τώρα ετοιμάζεται νέα αύξηση δύο μονάδων. Αυτή είναι η καπιταλιστική βαρβαρότητα που δημιουργεί ανισότητες και φτώχεια για τους πολλούς, αυτή πρέπει να ανατρέψουμε."@ro18
"Daňová politika slúži na prerozdelenie príjmu pre výnos kapitálu. Používajú ju všetky stredopravicové a stredoľavicové vlády a riadi kapitál v EÚ. Neexistuje žiadna spoločná daňová politika z dôvodu imperialistických konfliktov. Aj keby však takáto politika existovala, kapitál by podporoval svoju vlastnú ziskovosť na úkor príjmov a potrieb obyčajných ľudí. V rámci tvrdej hospodárskej súťaže sa kapitál v súčasnosti ľahko a rýchlo presúva z krajín s vysokými daňami do krajín s nižšími daňami. V skutočnosti, sadzba dane z príjmu právnických osôb klesá vo všetkých členských štátoch na úkor príjmu fyzických osôb. To však neplatí pre daň z príjmu z pracovnej činnosti, ktorá ostáva nemenná, zatiaľ čo nepriame dane a DPH sa zvýšili, a tým rastie rozdiel a priepasť medzi bohatými a chudobnými. Takisto to zobrazujú čísla OECD, ktoré ukazujú, že nepriama daň vo forme DPH sa v roku 2006 zvýšila na 6,9 % HDP. Takýto kapitál je neustále oslobodený od daní a prostredníctvom nepriamych daní sa zvyšujú dane pre pracovníkov. Rovnako sa to deje v Grécku: daň z príjmu právnických osôb sa znížila o 10 % a DPH sa zvýšila o 1 %, a na ceste je ďalšie zvýšenie o 2 %. Ide o barbarstvo kapitalizmu, ktoré vytvára rozdiely a spôsobuje chudobu väčšine ľudí, a je na nás, aby sme to zastavili a vrátili sa späť."@sk19
"Davčna politika se uporablja za prerazporejanje prihodkov v korist kapitala. Uporabljajo jo vse desnosredinske in levosredinske vlade, pri čemer upravlja kapital v EU. Skupna davčna politika ne obstaja zaradi notranjih imperialističnih sporov. Vendar tudi če bi takšna politika obstajala, bi kapital podpiral svojo lastno donosnost na račun prihodkov in potreb običajnih ljudi. Sredi neizprosne konkurence se kapital preprosto in hitro premika iz držav z visokimi davki v države z nižjim obdavčenjem. V vseh državah članicah se davčna stopnja za dobiček pravnih oseb znižuje na račun osebnih dohodkov. Vendar to ne velja za davek na prihodke od dejavnosti, ki se ne spreminja, medtem ko so posredni davki in DDV višji, pri čemer se povečujejo neenakost in razlike med bogatimi in revnimi. To je vidno tudi iz številk Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj, ki kažejo, da se je posredni davek v obliki DDV zvišal na 6,9 % BDP v letu 2006. Tako je kapital sistematično oproščen davka, pri čemer so se dajatve za delavce povečale s posrednim obdavčenjem. To se dogaja tudi v Grčiji: davek za pravne osebe se je znižal za 10 %, DDV pa povišal za 1 %, pri čemer pričakujemo še 2-odstotno povišanje. To je barbarstvo kapitalizma, ki ustvarja neenakost in revščino za večino ljudi, kar moramo spremeniti."@sl20
"Skattepolitiken används till att omfördela inkomsten till kapitalets fördel. Den används av alla center-höger- och center-vänsterregeringar, och styr kapitalet i EU. Det finns ingen gemensam skattepolitik på grund av inbördes konflikter av imperialistisk art. Även om en sådan politik fanns skulle kapitalet dock främja sin egen lönsamhet på bekostnad av vanliga människors inkomster och behov. I den obevekliga konkurrensen rör sig kapitalet nu enkelt och snabbt från länder med hög beskattning till länder med lägre beskattning. I alla medlemsstater sänks bolagsbeskattningen på bekostnad av den personliga inkomsten. Detta gäller dock inte beskattningen av arbetsinkomster, som förblir oförändrad, samtidigt som indirekta skatter och moms har stigit, och ökat ojämlikheten och avståndet mellan fattiga och rika. Detta avspeglas också i OECD:s siffror, som visar att indirekt beskattning i form av moms steg med 6,9 procent av BNP under 2006. Kapitalet befrias alltså systematiskt från skatt medan skatteuttaget från arbetstagare ständigt ökas genom indirekt beskattning. Detta sker även i Grekland: bolagsbeskattningen har minskats med 10 procent och momsen har höjts med 1 procent, och en ytterligare ökning på 2 procent är på gång. Detta är kapitalismens omänsklighet som föder ojämlikhet och fattigdom för majoriteten av befolkningen och vi måste vända på denna ordning."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph