Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-256"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.36.3-256"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Le rapport sur la contribution des politiques fiscale et douanière à la stratégie de Lisbonne tel qu'il a été voté en commission ECON était un compromis viable entre les groupes PPE-DE et ALDE et je le soutiens. Je me réjouis que nous ayons réussi à maintenir cet équilibre lors du vote en plénière. Pour moi, le point-clé du rapport est l'article 4 qui prône les bienfaits d'une concurrence fiscale saine à l'intérieur de l'Union européenne. En effet, si nous voulons atteindre les objectifs de la stratégie de Lisbonne en matière de croissance économique et de création d'emplois, nous devons veiller à ne pas surtaxer les entreprises car ce sont elles qui créent des emplois. De plus, nous ne devons en aucun cas surtaxer, directement ou indirectement, salariés et consommateurs, qui contribuent sensiblement à la croissance. La concurrence fiscale oblige les États membres au sein de l'Union européenne à mitiger leurs exigences fiscales et à être plus efficaces dans la gestion des dépenses publiques, ce qui ne peut que bénéficier au contribuable. L'assiette commune consolidée pour l'impôt des sociétés, un autre thème controversé du rapport, constitue à mon avis un élément de coordination des politiques fiscales qui rendra l'impôt sur les sociétés en Europe moins bureaucratique et plus efficace."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Zpráva o přínosu daňových a celních politik pro Lisabonskou strategii, jak ji odhlasoval Hospodářský a měnový výbor, představuje přijatelný kompromis mezi skupinou Evropské lidové strany (křesťanských demokratů) a Evropských demokratů na jedné straně a Skupinou Aliance liberálů a demokratů za Evropu na druhé straně, a já tuto zprávu podporuji.Rovněž ráda vidím, že se nám během plenárního hlasování podařilo tuto rovnováhu udržet. Ve zprávě je pro mě klíčovým bodem článek 4, který zdůrazňuje přínos zdravé daňové soutěže v Evropské unii. Pokud si skutečně přejeme dosáhnout cíle hospodářského růstu a zaměstnanosti, jak je stanovené v lisabonské strategii, musíme zabezpečit, abychom nekladli příliš velkou daňovou zátěž na podniky, protože právě ty vytvářejí pracovní místa. Kromě toho bychom nikdy neměli přetížit daněmi zaměstnance a spotřebitele, ať už přímo či nepřímo, protože výrazně přispívají k růstu. Daňová soutěž nutí členské státy v rámci Unie, aby zmírnily své daňové požadavky a aby účinněji řídily veřejné výdaje, z čehož mohou mít daňoví poplatníci jen výhody. Společný konsolidovaný základ daně z příjmu právnických osob, což je další sporné téma ve zprávě, by podle mého názoru přinesl do daňové politiky prvek koordinace, který by umožnil menší byrokracii a větší účinnost daně z příjmu právnických osob."@cs1
"Betænkningen om skatte- og toldpolitikkens bidrag til Lissabonstrategien i den form, der blev godkendt af Økonomi- og Valutaudvalget, er et bæredygtigt kompromis mellem PPE-DE-Gruppen og ALDE-Gruppen, og det støtter jeg. Det glæder mig, at det lykkedes at bevare denne balance ved plenarforsamlingens afstemning. Efter min mening er nøglepunktet i betænkningen betragtning 4, hvor fordelene ved sund skattekonkurrence i EU understreges. For hvis vi vil opfylde Lissabonstrategiens mål om økonomisk vækst og jobskabelse, må vi passe på ikke at beskatte virksomhederne for hårdt, eftersom det er dem, der skaber job. Desuden må vi under ingen omstændigheder beskatte arbejdstagere og forbrugere for meget, hverken direkte eller indirekte, da de bidrager væsentligt til væksten. Skattekonkurrence tvinger EU's medlemsstater til at lempe skattebyrden og forvalte de offentlige udgifter mere effektivt, hvilket kun kan være til skatteborgerens fordel. Et konsolideret selskabsskattegrundlag - et andet kontroversielt emne i betænkningen - er efter min opfattelse et led i en skattepolitisk koordinering, som vil gøre selskabsbeskatningen i Europa mindre bureaukratisk og mere formålstjenlig."@da2
". Der Bericht zum Beitrag der Steuer- und Zollpolitik zur Lissabon-Strategie war, so wie der Ausschuss für Wirtschaft und Währung über ihn abgestimmt hat, ein annehmbarer Kompromiss zwischen der Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) und europäischer Demokraten auf der einen und der Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa auf der anderen Seite, und ich unterstütze ihn. Ich bin auch erfreut zu sehen, dass es uns gelungen ist, dieses Gleichgewicht bei der Abstimmung im Plenum zu halten. Für mich ist Artikel 4, der die positiven Auswirkungen eines gesunden Steuerwettbewerbs in der Europäischen Union hervorhebt, der Schlüsselpunkt im Bericht. Wenn wir wirklich die Ziele der Lissabon-Strategie in Bezug auf Wachstum in der Wirtschaft und Schaffung von Arbeitsplätzen erreichen wollen, müssen wir darauf achten, dass wir die Unternehmen nicht zu hoch besteuern, da sie die Arbeitsplätze schaffen. Weiterhin dürfen wir keinesfalls Arbeitnehmer und Verbraucher, die wesentlich zum Wachstum beitragen, direkt oder indirekt zu hoch besteuern. Der Steuerwettbewerb zwingt die Mitgliedstaaten in der Union, ihre Steuerforderungen moderat zu halten und die Verwaltung der öffentlichen Ausgaben effektiver zu gestalten, und das kann nur von Vorteil für den Steuerzahler sein. Die gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage, die ein weiteres kontroverses Thema im Bericht ist, würde meines Erachtens ein Element zur Koordinierung der Steuerpolitik bringen, durch das die europäische Körperschaftsteuer weniger bürokratisch und effektiver wird."@de9
". Η έκθεση για τη συμβολή της φορολογίας και των τελωνειακών πολιτικών στη στρατηγική της Λισαβόνας, όπως ψηφίσθηκε από την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, συνιστά έναν αποδεκτό συμβιβασμό μεταξύ της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, αφενός, και της Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, αφετέρου, και την υποστηρίζω. Με χαρά διαπιστώνω επίσης ότι καταφέραμε να διατηρήσουμε την ισορροπία αυτή στη διάρκεια διεξαγωγής της ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Κατ’ εμένα, το βασικό σημείο στην έκθεση είναι η παράγραφος 4, η οποία υπογραμμίζει τα πλεονεκτήματα του υγιούς φορολογικού ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν, πράγματι, επιθυμούμε να πετύχουμε τους στόχους της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης, όπως καθορίζονται στη στρατηγική της Λισαβόνας, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν επιβάλλουμε υπερβολικές φορολογικές επιβαρύνσεις στις επιχειρήσεις, γιατί αυτές δημιουργούν τις θέσεις απασχόλησης. Επιπλέον, δεν θα πρέπει ποτέ να υπερφορολογούμε τους εργαζομένους και τους καταναλωτές, ούτε άμεσα, ούτε έμμεσα, επειδή συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη. Ο φορολογικός ανταγωνισμός αναγκάζει τα κράτη μέλη εντός της Ένωσης να μετριάζουν τις δημοσιονομικές τους απαιτήσεις και να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τις δημόσιες δαπάνες, και αυτό μπορεί να επιφυλάσσει μόνο οφέλη για τον φορολογούμενο. Η κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση για τις εταιρείες, η οποία αποτελεί άλλο ένα επίμαχο θέμα της έκθεσης, κατά την άποψή μου θα συνέβαλε στον συντονισμό της δημοσιονομικής πολιτικής που θα καθιστούσε την ευρωπαϊκή φορολογία για τις εταιρείες λιγότερο γραφειοκρατική και περισσότερο αποτελεσματική."@el10
". The report on the contribution of taxation and customs policies to the Lisbon Strategy, as voted on by the Committee on Economic and Monetary Affairs, constitutes an acceptable compromise between the Group of the European People’s Party (Christian Democrats) and European Democrats, on the one hand, and the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe, on the other, and I support it. I am also glad to see that we have succeeded in maintaining this balance during the vote in plenary. For me the key point in the report is paragraph 4, which underlines the benefits of healthy tax competition in the European Union. If indeed we wish to achieve the objectives of economic growth and employment, as set out in the Lisbon Strategy, we must ensure that we do not impose too great a tax burden on undertakings, for it is they who create the jobs. What is more, we should never overtax employees and consumers, either directly or indirectly, for they make a considerable contribution to growth. Tax competition forces Member States within the Union to moderate their fiscal demands and to be more efficient in the management of public spending, and this can only be of benefit to the taxpayer. The common consolidated corporate tax base, which is another controversial theme in the report, would in my view bring an element of coordination to fiscal policy that will render European corporate taxation less bureaucratic and more efficient."@en4
". El informe sobre la contribución de las políticas fiscales y aduaneras a la Estrategia de Lisboa, tal como se votó en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, constituye un compromiso aceptable entre el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata Cristianos), por una parte, y el Grupo de la Alianza de los Liberales y Demócratas para Europa, por otra, y yo lo apoyo. Me alegra ver también que hemos conseguido mantener ese equilibrio durante la votación en el Pleno. Para mí, el punto clave del informe es el apartado 4, que insiste en los beneficios de una competencia fiscal saludable en la Unión Europea. Si de verdad queremos conseguir los objetivos de crecimiento económico y empleo establecidos en la Estrategia de Lisboa, tenemos que asegurarnos de no imponer una carga fiscal demasiado pesada a las empresas, puesto que son ellas las que generan empleo. Tampoco debemos sobrecargar nunca de impuestos, ya sean directos o indirectos, a los trabajadores y consumidores, puesto ellos realizan una contribución considerable al crecimiento. La competencia fiscal obliga a los Estados miembros de la Unión Europea a moderar sus exigencias fiscales y a ser más eficientes en la gestión del gasto público, algo que no puede más que beneficiar al contribuyente. La base imponible consolidada común del impuesto de sociedades es otro aspecto controvertido del informe, constituye en mi opinión un elemento de coordinación de las políticas fiscales que hará el impuesto de sociedades en Europa menos burocrático y más eficaz."@es21
". Raport maksu- ja tollipoliitika panuse kohta Lissaboni strateegiasse, nagu hääletatud majandus- ja rahanduskomitees, kujutab aktsepteeritavat kompromissi ühelt poolt Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsiooni ning teiselt poolt Euroopa demokraatide ja liberaalide liidu fraktsiooni vahel ja ma toetan seda. Mul on samuti rõõmus meel näha, et meil on õnnestunud säilitada seda tasakaalu täiskogu hääletuse ajal. Minu jaoks on raportis kõige olulisem lõige 4, mis toob esile tervisliku maksukonkurentsi hüved Euroopa Liidus. Kui me tõesti soovime saavutada majanduskasvu ja tööhõive eesmärke, nagu sätestatud Lissaboni strateegias, peame me kindlustama, et me ei kohalda ettevõtete suhtes liialt suurt maksukoormat, kas siis otseselt või kaudselt, sest nemad annavad meie majanduskasvule märkimisväärse panuse. Maksukonkurents sunnib liikmesriike oma maksunõudmisi liidus mõõdukana hoidma ning olema tõhusam avaliku sektori kulude haldamisel ning see saab olla maksumaksjale üksnes kasuks. Ühine konsolideeritud ettevõttemaksubaas, mis on teiseks vaieldavaks teemaks raportis, tooks minu arvates maksupoliitikasse kaasa koordineerimise elemendi, mis muudaks Euroopa ettevõttemaksustamise vähem bürokraatlikuks ning tõhusamaks."@et5
". Vero- ja tullipolitiikan merkitystä Lissabonin strategian toteuttamisessa käsittelevä mietintö, sellaisena kuin se hyväksyttiin talous- ja raha-asioiden valiokunnassa, on hyväksyttävä kompromissi Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmän sekä Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmän välillä, ja kannatan sitä. Iloitsen siitä, että onnistuimme säilyttämään saman tasapainon täysistuntoäänestyksessä. Olennaisinta mietinnössä on mielestäni sen 4 kohta, jossa painotetaan Euroopan unionin terveen verokilpailun etuja. Mikäli nimittäin aiomme saavuttaa Lissabonin strategian talouskasvua ja työpaikkojen luomista koskevat tavoitteet, meidän on varmistettava, että yrityksiä ei yliveroteta, sillä juuri ne luovat työpaikkoja. Meidän ei myöskään missään tapauksessa tule yliverottaa suoraan tai välillisesti palkansaajia ja kuluttajia, joiden panos kasvuun on merkittävä. Verokilpailu Euroopan unionin sisällä pakottaa jäsenvaltiot lieventämään verovaatimuksiaan ja tehostamaan julkisten menojen hallinnointia, mikä on vain hyödyksi veronmaksajille. Yhteinen yhtenäistetty yhtiöveropohja, toinen mietinnössä käsitelty kiistelty kysymys, on mielestäni hyvä väline veropolitiikan yhteensovittamiseksi, ja se vähentää byrokratiaa ja tehostaa yritysverotusta Euroopassa."@fi7
". A jelentés, melynek tárgya az adózási és vámpolitika hozzájárulása a lisszaboni stratégiához, a Gazdasági és Monetáris Bizottság elé szavazás céljából tárt formájában elfogadható kompromisszumot jelent egyrészt az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták, másrészt a Liberálisok és Demokraták Európáért képviselőcsoport között, és én támogatom. Azt is örömmel látom, hogy sikerült fenntartanunk ezt az egyensúlyt a plenáris ülés során megtartott szavazás alatt. Számomra a jelentés fő eleme a 4. bekezdés, amely kiemeli az egészséges adóverseny előnyeit az Európai Unióban. Ha valóban szeretnénk elérni a gazdasági növekedés és foglalkoztatás célkitűzéseit, amint azt a lisszaboni stratégiában rögzítettük, akkor gondoskodnunk kell róla, hogy ne helyezzünk túl nagy adóterhet a vállalkozásokra, mivel ők teremtik az állásokat. Sőt, soha nem lenne szabad túlzott mértékben megadóztatni a munkavállalókat és a fogyasztókat, se közvetlenül, se közvetve, mivel nagymértékben hozzájárulnak a növekedéshez. Az adóverseny rákényszeríti az uniós tagállamokat, hogy fogják vissza adóigényeiket és hogy kezeljék hatékonyabban a közkiadásokat, ez pedig csak hasznára lehet az adófizetőknek. A közös konszolidált társasági adóalap – amely a jelentés egy másik vitás témája – véleményem szerint valamelyest segítene koordinálni az adópolitikát, ami az európai társasági adózást kevésbé bürokratikussá és hatékonyabbá tenné."@hu11
". La relazione sul contributo delle politiche fiscali e doganali alla strategia di Lisbona, come votata dalla commissione per i problemi economici e monetari, costituisce un compromesso accettabile tra il gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani) e dei Democratici europei, da un lato, e tra il gruppo dell’Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l’Europa, dall’altro, e la approvo. Sono anche lieta di notare che siamo riusciti a mantenere questo equilibrio durante la votazione in plenaria. Secondo me, il punto fondamentale della relazione è il paragrafo 4, che sottolinea i vantaggi della sana concorrenza fiscale nell’Unione europea. Qualora, in effetti, avessimo intenzione di realizzare gli obiettivi di crescita economica e occupazione, come stabilito nella strategia di Lisbona, dovremmo garantire di non imporre oneri fiscali troppo gravosi alle imprese, poiché sono queste ultime a creare i posti di lavoro. Per di più, non dovremmo mai tassare eccessivamente dipendenti e consumatori, direttamente o indirettamente, visto che contribuiscono in modo consistente allo sviluppo. Una concorrenza fiscale costringe gli Stati membri dell’Unione a mitigare la loro domanda nel settore e a essere più efficienti nella gestione della spesa pubblica, e ciò può solamente favorire il contribuente. La base imponibile consolidata comune per le società, un’altra materia controversa della relazione, a mio parere aggiungerebbe un fattore di coordinamento alla politica fiscale che renderebbe la tassazione aziendale europea meno burocratica e più efficiente."@it12
". Pranešimas dėl mokesčių ir muitų politikos indėlio į Lisabonos strategiją, dėl kurio balsuota Ekonomikos ir pinigų politikos komitete, yra priimtinas kompromisas tarp Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) ir Europos demokratų frakcijos ir Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcijos, todėl aš jį palaikau. Aš taip pat džiaugiuosi, kad šią pusiausvyrą pavyko išsaugoti per balsavimą plenarinėje sesijoje. Man svarbiausia yra pranešimo 4 dalis, kurioje pabrėžiama sveikos mokesčių konkurencijos Europos Sąjungoje nauda. Jeigu mes tikrai norime įgyvendinti ekonomikos augimo ir užimtumo tikslus, nurodytus Lisabonos strategijoje, privalome įsitikinti, kad įmonėms neužkraunama per didelė mokesčių našta, nes jos sukuria darbo vietas. Be to, tiesiogiai arba netiesiogiai mes negalime užkrauti per didelės mokesčių naštos darbdaviams ir vartotojams, nes jie labai prisideda prie augimo. Mokesčių konkurencija priverčia Sąjungos valstybes nares apriboti fiskalinius poreikius ir veiksmingiau valdyti viešąsias išlaidas, todėl ji labai naudinga mokesčių mokėtojui. Bendra konsoliduota įmonių pelno mokesčio bazė – dar viena prieštaringa pranešimo tema – mano nuomone, taps fiskalinės politikos koordinavimo priemone, padėsiančia Europos įmonių pelno mokesčiui tapti veiksmingesniu ir mažiau biurokratišku."@lt14
". Ziņojums par nodokļu un muitas politikas ieguldījumu Lisabonas stratēģijā, kā par to balsojusi Ekonomikas un monetārā komiteja, ir pieņemams kompromiss starp Eiropas Tautas partiju (kristīgajiem demokrātiem) un Eiropas Demokrātiem, no vienas puses, un Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupu, no otras, un es to atbalstu. Es priecājos arī par to, ka mums ir izdevies noturēt šo līdzsvaru plenārsēdes balsojuma laikā. Man galvenais šajā ziņojumā šķiet 4. punkts, kurā ir uzsvērti ieguvumi no veselīgas nodokļu konkurences Eiropas Savienībā. Ja mēs patiešām vēlamies sasniegt ekonomiskās izaugsmes un nodarbinātības jomas mērķus, kā tas noteikts Lisabonas stratēģijā, mums ir jāgādā, lai uzņēmumiem netiktu piemērots pārāk liels nodokļu slogs, jo tieši viņi rada darba vietas. Turklāt mums nekad nevajadzētu pārmērīgi aplikt ar nodokļiem darbiniekus un patērētājus, tieši vai netieši, jo viņi dod ievērojamu ieguldījumu izaugsmē. Nodokļu konkurence Eiropas Savienības dalībvalstīm liek iegrožot savas fiskālās prasības un prasmīgāk pārvaldīt sabiedrības tēriņus, un tas var nākt tikai par labu nodokļu maksātājam. Kopēja konsolidēta uzņēmumu nodokļa bāze, kas ir vēl viens pretrunīgs temats ziņojumā, manuprāt, sekmētu fiskālās politikas koordināciju, tādējādi padarot Eiropas uzņēmumu nodokļa iekasēšanu mazāk birokrātisku un efektīvāku."@lv13
"Le rapport sur la contribution des politiques fiscale et douanière à la stratégie de Lisbonne tel qu'il a été voté en commission ECON était un compromis viable entre les groupes PPE-DE et ALDE et je le soutiens. Je me réjouis que nous ayons réussi à maintenir cet équilibre lors du vote en plénière. Pour moi, le point-clé du rapport est l'article 4 qui prône les bienfaits d'une concurrence fiscale saine à l'intérieur de l'Union européenne. En effet, si nous voulons atteindre les objectifs de la stratégie de Lisbonne en matière de croissance économique et de création d'emplois, nous devons veiller à ne pas surtaxer les entreprises car ce sont elles qui créent des emplois. De plus, nous ne devons en aucun cas surtaxer, directement ou indirectement, salariés et consommateurs, qui contribuent sensiblement à la croissance. La concurrence fiscale oblige les États membres au sein de l'Union européenne à mitiger leurs exigences fiscales et à être plus efficaces dans la gestion des dépenses publiques, ce qui ne peut que bénéficier au contribuable. L'assiette commune consolidée pour l'impôt des sociétés, un autre thème controversé du rapport, constitue à mon avis un élément de coordination des politiques fiscales qui rendra l'impôt sur les sociétés en Europe moins bureaucratique et plus efficace."@mt15
". Het verslag over de bijdrage van het belasting- en douanebeleid tot de Lissabon-strategie, zoals goedgekeurd door de Commissie economische en monetaire zaken, is een aanvaardbaar compromis tussen enerzijds de Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese democraten en anderzijds de Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa, en ik steun het. Ik ben ook verheugd dat we erin zijn geslaagd om dit evenwicht te handhaven gedurende de plenaire stemming. Het belangrijkste punt van het verslag is mijns inziens paragraaf 4, waarin de voordelen van een gezonde belastingconcurrentie in de Europese Unie worden benadrukt. Als we inderdaad de doelstellingen van economische groei en werkgelegenheid willen verwezenlijken zoals die uit de Lissabon-strategie naar voren komen, moeten we zorgen dat we ondernemingen niet met een al te grote belastingdruk opzadelen, omdat zij degenen zijn die banen scheppen. Bovendien moeten we werknemers en consumenten nooit te veel belasten, zij het direct of indirect, omdat zij aanzienlijk bijdragen aan groei. Belastingconcurrentie verplicht EU-lidstaten om hun fiscale verplichtingen te matigen en publieke uitgaven doeltreffender te beheren, en dit kan de belastingbetaler alleen maar ten goede komen. De gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting, een ander omstreden thema in dit verslag, zou in mijn optiek een element van coördinatie toevoegen aan het fiscaal beleid, waardoor de Europese vennootschapsbelastingen minder bureaucratisch en meer doeltreffend zou worden."@nl3
". Sprawozdanie w sprawie wkładu polityki podatkowej i celnej do strategii lizbońskiej, poddane głosowaniu przez Komisję Gospodarczą i Monetarną, stanowi możliwy do przyjęcia kompromis między Grupą Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) i Europejskich Demokratów z jednej strony, a Grupą Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy z drugiej strony - popieram go. Cieszy mnie także fakt, że udało nam się utrzymanie tej równowagi podczas głosowania na sesji plenarnej. Z mojego punktu widzenia kluczowym punktem sprawozdania jest punkt 4, który podkreśla korzyści „zdrowej” konkurencyjności podatkowej w Unii Europejskiej. Jeśli faktycznie chcemy osiągnąć cele wzrostu gospodarczego oraz zatrudnienia, zgodnie z opisem podanym w strategii lizbońskiej, powinniśmy dołożyć starań, aby nie obciążać zbytnimi podatkami nowych przedsięwzięć, gdyż to one tworzą nowe miejsca pracy. Co więcej, nie powinniśmy stosować zawyżonych podatków w stosunku do pracowników i konsumentów, pośrednio czy bezpośrednio, gdyż to oni w znacznym stopniu przyczyniają się do wzrostu. Konkurencja podatkowa zmusza państwa członkowskie w ramach Unii do nakładania umiarkowanych roszczeń fiskalnych oraz podnoszenia wydajności w zarządzaniu wydatkami publicznymi, co może tylko przynieść korzyści podatnikom. Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania osób prawnych, która stanowi kolejny temat kontrowersyjny w przedmiotowym sprawozdaniu, moim zdaniem wniosłaby do polityki fiskalnej element koordynacji, skutkując mniejszym poziomem zbiurokratyzowania europejskiego procesu opodatkowania osób prawnych i zwiększeniem jego wydajności."@pl16
". O relatório sobre a contribuição das políticas fiscal e aduaneira para a Estratégia de Lisboa, na versão votada na Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, constitui um compromisso aceitável entre, por um lado, o Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) e dos Democratas Europeus e, por outro, o Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa, que apoio. Congratulo-me também por ver que conseguimos manter este equilíbrio durante a votação em plenário. Para mim, o ponto-chave no relatório é o nº 4, que sublinha os benefícios de uma concorrência fiscal sã na União Europeia. Na verdade, se queremos realizar os objectivos da Estratégia de Lisboa em matéria de crescimento económico e emprego, temos de garantir que não impomos uma carga fiscal demasiado pesada às empresas, pois são elas que criam empregos. Além disso, jamais devemos impor uma sobrecarga fiscal aos trabalhadores e consumidores, quer directa, quer indirectamente, pois são precisamente os que contribuem consideravelmente para o crescimento. A concorrência fiscal obriga os Estados-Membros na União a moderar as suas exigências fiscais e a serem mais eficazes na gestão da despesa pública, o que só pode ser do benefício do contribuinte. A matéria colectável comum consolidada do imposto sobre as sociedades, um outro tema controverso do relatório, constitui na minha opinião um elemento de coordenação das políticas fiscais, que tornará o imposto sobre as sociedades na Europa menos burocrático e mais eficaz."@pt17
"Le rapport sur la contribution des politiques fiscale et douanière à la stratégie de Lisbonne tel qu'il a été voté en commission ECON était un compromis viable entre les groupes PPE-DE et ALDE et je le soutiens. Je me réjouis que nous ayons réussi à maintenir cet équilibre lors du vote en plénière. Pour moi, le point-clé du rapport est l'article 4 qui prône les bienfaits d'une concurrence fiscale saine à l'intérieur de l'Union européenne. En effet, si nous voulons atteindre les objectifs de la stratégie de Lisbonne en matière de croissance économique et de création d'emplois, nous devons veiller à ne pas surtaxer les entreprises car ce sont elles qui créent des emplois. De plus, nous ne devons en aucun cas surtaxer, directement ou indirectement, salariés et consommateurs, qui contribuent sensiblement à la croissance. La concurrence fiscale oblige les États membres au sein de l'Union européenne à mitiger leurs exigences fiscales et à être plus efficaces dans la gestion des dépenses publiques, ce qui ne peut que bénéficier au contribuable. L'assiette commune consolidée pour l'impôt des sociétés, un autre thème controversé du rapport, constitue à mon avis un élément de coordination des politiques fiscales qui rendra l'impôt sur les sociétés en Europe moins bureaucratique et plus efficace."@ro18
". Správa o prínose daňových a colných politík pre lisabonskú stratégiu, ako hlasoval Výbor pre hospodárske a menové veci, predstavuje prijateľný kompromis medzi Skupinou Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov na jednej strane a Skupinou Aliancie liberálov a demokratov za Európu na druhej strane, a ja podporujem túto správu. Takisto rada vidím, že sa nám podarilo udržať túto rovnováhu počas plenárneho hlasovania. V správe je pre mňa kľúčovým bodom odsek 4, ktorý zdôrazňuje prínos zdravej daňovej súťaže v Európskej únii. Ak si skutočne prajeme dosiahnuť ciele hospodárskeho rastu a zamestnanosti, ako je stanovené v lisabonskej stratégii, musíme zabezpečiť, aby sme nekládli príliš veľkú daňovú záťaž na podniky, pretože práve oni vytvárajú pracovné miesta. Okrem toho by sme nikdy nemali preťažiť daňami zamestnancov a spotrebiteľov, či už priamo alebo nepriamo, pretože výrazne prispievajú k rastu. Daňová súťaž núti členské štáty v rámci Únie, aby zmiernili svoje daňové požiadavky, a aby účinnejšie riadili verejné výdavky, z čoho môžu mať daňoví poplatníci iba výhody. Spoločný konsolidovaný základ dane z príjmu právnických osôb, čo je ďalšia sporná téma v správe, by podľa môjho názoru priniesol do daňovej politiky prvok koordinácie, ktorý by umožnil menšiu byrokraciu a väčšiu účinnosť dane z príjmu právnických osôb."@sk19
". Poročilo o prispevku davčne in carinske politike k lizbonski strategiji, o katerem je glasoval odbor za ekonomske in monetarne zadeve, predstavlja sprejemljiv kompromis med skupino Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) in Evropskih demokratov na eni strani ter skupine zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo na drugi, kar podpiram. Veseli me tudi, da smo uspeli ohraniti to ravnotežje med glasovanjem na plenarnem zasedanju. Zame je ključna točka poročila odstavek 4, ki izpostavlja koristi zdrave davčne konkurence v Evropski uniji. Če resnično želimo izpolniti cilje rasti in zaposlovanja, določene v lizbonski strategiji, moramo zagotoviti, da ne bomo naprtili prevelikega davčnega bremena podjetjem, ker prav ta ustvarjajo delovna mesta. Poleg tega ne smemo nikoli previsoko obdavčiti zaposlenih in potrošnikov, neposredno ali posredno, ker znatno prispevajo k rasti. Davčna konkurenca sili države članice v Uniji, da ublažijo svoje davčne zahteve in so učinkovitejše pri upravljanju javne porabe, kar koristi le davkoplačevalcem. Menim, da bi skupna konsolidirana osnova za davek od dobička pravnih oseb, ki je še eno sporno vprašanje v poročilu, prispevala k usklajevanju fiskalne politike, pri čemer bi ta spremenila evropsko obdavčitev dohodkov pravnih oseb v manj birokratsko in bolj učinkovito."@sl20
". Betänkandet om skattepolitiken och tullpolitikens bidrag till Lissabonstrategin, som röstats fram av utskottet för ekonomi och valutafrågor, är en acceptabel kompromiss mellan Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater och gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa, och jag stöder den. Jag är glad över att se att vi har lyckats att vidmakthålla denna balans under omröstningen i kammaren. För mig är den viktiga punkten i betänkandet punkt 4, som understryker behovet av hälsosam skattekonkurrens i Europeiska unionen. Om vi verkligen önskar uppnå de mål om ekonomisk tillväxt och sysselsättning som fastställts i Lissabonstrategin måste vi se till att vi inte inför en extra skattebörda för företagen, för det är de som skapar sysselsättningen. Dessutom borde vi aldrig överbeskatta anställda och konsumenter, vare sig direkt eller indirekt, för de ger ett betydande bidrag till tillväxten. Skattekonkurrensen har tvingat medlemsstaterna i unionen att dämpa sina beskattningskrav och att vara effektiverare i förvaltningen av de offentliga utgifterna, och detta kan endast vara till fördel för skattebetalarna. En gemensam konsoliderad bolagsskattebas, som är ännu ett kontroversiellt tema i betänkandet, skulle införa en viss grad av samordning av skattepolitiken, vilket skulle göra EU:s bolagsbeskattning mindre byråkratisk och mer effektiv."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph