Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-255"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.36.3-255"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Junilistan tar starkt ställning mot detta betänkande som syftar till att närma sig en gemensam skatte- och tullpolitik för EU. Det är förvånansvärt att Europaparlamentet denna dag tar beslut i frågor där ingen gemensam politik finns. Att besluta om skattefrågor och prompt vädja till medlemsstaterna om en harmonisering av deras nationella skatter är inte något för EU. Att dessutom försöka närma sig införandet av en gemenskapsskatt är fullständigt orimligt. I betänkandet kan man även se hur Lissabonstrategin öppnar dörren för EU att ta sig an nya politikområden, med överstatlighet, nya projekt och ökade kostnader i dess kölvatten. Junilistan röstar nej till detta betänkande då beskattning ska beslutas nationellt och suveränt av medlemsstaterna."@sv22
lpv:translated text
". Strana Junilistan je striktně proti této zprávě, jejímž cílem je přejít ke společnému zdaňování a celní politice EU. Je zarážející, že Evropský parlament uskutečňuje v současnosti rozhodnutí v těch záležitostech, pro které neexistuje společná politika. EU nemá co rozhodovat o otázkách zdaňování a okamžitě vyzývat členské státy, aby harmonizovaly své vnitrostátní daně. Navíc je celkem nerozvážné přejít k zavedení daně Společenství. Ve zprávě můžeme též vidět, jak lisabonská strategie otevírá dveře EU, aby se pustila do nových politických oblastí, což s sebou ponese nadnárodnost, nové projekty a zvýšené náklady. Junilistan hlasuje proti této zprávě, neboť o otázce daní musí rozhodovat suverénně členské státy na vnitrostátní úrovni."@cs1
"Junilisten er meget stærkt imod denne betænkning om udvikling af en fælles skatte- og toldpolitik i EU. Det er forbløffende, at Europa-Parlamentet i dag træffer beslutninger på områder, hvor der ikke er nogen fælles politik. EU har ikke kompetence til at træffe beslutninger på skatteområdet og til at opfordre medlemsstaterne til at harmonisere deres nationale skatter omgående. Det er desuden helt urimeligt at forsøge at gå i retning af en fællesskabsskat. Betænkningen viser også, hvordan Lissabonstrategien giver EU kompetence på nye politikområder, hvilket indebærer overnationalitet, nye projekter og således øgede udgifter. Junilisten stemmer imod denne betænkning i lyset af medlemsstaternes nationale suverænitet i skattespørgsmål."@da2
". Η Λίστα του Ιουνίου αντιτίθεται σθεναρά σε αυτή την έκθεση, η οποία επιδιώκει την επίτευξη μιας κοινής φορολογικής και τελωνειακής πολιτικής για την ΕΕ. Είναι απίστευτο το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με ζητήματα για τα οποία δεν υφίσταται κοινή πολιτική. Η ΕΕ δεν έχει δικαίωμα να λαμβάνει αποφάσεις επί φορολογικών θεμάτων και να καλεί τα κράτη μέλη να εναρμονίσουν τους εθνικούς τους φόρους. Επιπλέον, είναι τελείως παράλογο να προσπαθούμε να κινηθούμε προς την επιβολή ενός κοινοτικού φόρου. Στην έκθεση μπορούμε επίσης να δούμε πώς η στρατηγική της Λισαβόνας επιτρέπει στην ΕΕ να χειρίζεται νέους τομείς πολιτικής, σε υπερεθνικό επίπεδο, νέα έργα που συνεπάγονται αυξημένες δαπάνες. Η Λίστα του Ιουνίου καταψηφίζει αυτή την έκθεση, καθώς οι αποφάσεις για τη φορολογία πρέπει να λαμβάνονται εθνικά και κυρίαρχα από τα κράτη μέλη."@el10
". The June List is firmly opposed to this report, which seeks to move towards a common taxation and customs policy for the EU. It is amazing that today the European Parliament is taking decisions on matters for which there is no common policy. It is not for the EU to decide on taxation matters and promptly to call on the Member States to harmonise their national taxes. In addition, it is entirely unreasonable to try to move towards the imposition of a Community tax. In the report it is also possible to see how the Lisbon Strategy opens the door for the EU to tackle new policy areas, with supranationalism, new projects and increased costs in their wake. The June List is voting against this report, as taxation must be decided nationally and sovereignly by the Member States."@en4
". La Lista de Junio se opone firmemente a este informe, que trata de avanzar hacia una política aduanera y fiscal común para la UE. Es sorprendente que hoy el Parlamento Europeo esté tomando decisiones sobre cuestiones para las que no existe una política común. No le corresponde a la UE decidir sobre asuntos fiscales, ni pedir directamente a los Estados miembros que armonicen sus impuestos nacionales. Tampoco es razonable tratar de avanzar hacia la imposición de un impuesto comunitario. En este informe se puede ver también cómo la Estrategia de Lisboa permite a la UE acometer nuevos ámbitos de la política, dejando una estela de supranacionalismo, nuevos proyectos y mayores costes. La Lista de Junio votará en contra de este informe, porque la fiscalidad tiene que ser una decisión interna y soberana de los Estados miembros."@es21
". Juuninimekiri on sellele raportile, mis püüab liikuda ühise maksustamis- ja tollipoliitika suunas ELis, kindlalt vastu. On hämmastav, et Euroopa Parlament teeb täna otsuseid asjades, mille osas puudub ühine poliitika. See ei ole ELi pädevuses otsustada maksuasjade üle ning koheselt kutsuda liikmesriike üles riiklikke makse harmoniseerima. Lisaks on täiesti ebamõistlik püüda liikuda ühenduse maksu kehtestamise suunas. Raportis on samuti näha, kuidas Lissaboni strateegia avab ELile ukse, et tegeleda uute poliitikavaldkondadega, mille kiiluvees on riigiülesus, uued projektid ning kasvavad kulud. Juuninimekiri hääletab selle raporti vastu, kuivõrd maksustamise üle peavad otsustama riiklikult ja suveräänselt liikmesriigid."@et5
". Kesäkuun lista vastustaa jyrkästi tätä mietintöä, joka pyrkii yhteisen vero- ja tullipolitiikan käyttöönottoon EU:ssa. On uskomatonta, että Euroopan parlamentti tekee tänään päätöksiä asioista, joiden suhteen yhteistä politiikkaa ei ole olemassa. Ei ole EU:n asia päättää verokysymyksistä tai kehottaa jäsenvaltioita yhdenmukaistamaan kansalliset veronsa. On lisäksi järjetöntä pyrkiä yhteisön veron määräämiseen. Mietintö osoittaa myös, kuinka Lissabonin strategia avaa EU:lle oven uusien politiikan alueiden käsittelyyn ylikansallisesti ja uusien hankkeiden aloittamiseen, mikä tuo mukanaan uusia kustannuksia. Kesäkuun lista äänestää mietintöä vastaan, sillä verotuksesta on päätettävä jäsenvaltioissa kansallisesti ja täysivaltaisesti."@fi7
". La Liste de juin est fermement opposée à ce rapport, qui tente de se diriger vers une politique fiscale et douanière commune pour l’UE. Il est sidérant qu’aujourd’hui, le Parlement européen prenne des décisions sur des sujets pour lesquels il n’y a pas de politique commune. Ce n’est pas à l’UE de prendre des décisions en matière fiscale et d’aussitôt demander aux États membres d’harmoniser leurs impôts nationaux. De plus, il est totalement inadmissible de tenter de progresser vers la mise en place d’un impôt communautaire. Le rapport montre également comment la stratégie de Lisbonne permet à l’UE d’agir dans de nouveaux domaines politiques, avec, dans leur sillage, supranationalisme, nouveaux projets et coûts accrus. La Liste de juin vote contre ce rapport, car les décisions relatives à la fiscalité doivent être prises au niveau national et de manière souveraine par les États membres."@fr8
". A Júniusi Lista határozottan ellenzi e jelentést, amely egy közös uniós adó- és vámpolitika irányába mutat. Elképesztő, hogy ma az Európai Parlament olyan kérdésekről hoz döntést, melyekre nem vonatkozik közös politika. Nem az Unió dolga adóügyi kérdésekről dönteni és felszólítani a tagállamokat, hogy harmonizálják nemzeti adóikat. Ráadásul teljesen ésszerűtlen dolog egy közösségi adó kivetése felé tenni lépéseket. A jelentésből az is kitűnik, hogy a lisszaboni stratégia lehetőséget nyújt az EU-nak arra, hogy nemzetek fölötti módon foglalkozzon új szakpolitikai területekkel, új projektekkel és az azok következtében megemelkedett költségekkel. A Júniusi Lista e jelentés ellen szavaz, mivel az adóügyekről a tagállamoknak kell dönteniük nemzeti szinten és szuverén módon."@hu11
". Il è fermamente contrario alla relazione, che tenta di spostarsi nella direzione di una tassazione comune e di una politica doganale per l’UE. E’ sorprendente che oggi il Parlamento europeo stia prendendo decisioni in merito a questioni per cui non esiste una politica comune. Non spetta all’UE decidere le questioni fiscali e invitare subito gli Stati membri ad armonizzare i propri oneri fiscali nazionali. Inoltre, è del tutto insensato cercare di introdurre l’imposizione di una tassa comunitaria. Nella relazione è altresì possibile notare come la strategia di Lisbona consenta all’UE di occuparsi di nuove aree politiche, con il sovranazionalismo, nuovi progetti e successivi costi maggiori. Il vota contro questo testo, poiché la tassazione deve essere determinata dagli Stati membri a livello nazionale e in modo sovrano."@it12
". griežtai nepritaria šiam pranešimui, kuriuo siekiama priartėti prie bendros ES mokesčių ir muitų politikos. Mus stebina, kad šiandien Europos Parlamentas priima sprendimus dėl klausimų, kuriems nėra bendros politikos. Ne ES turi priimti sprendimus mokesčių klausimais ir skubiai raginti valstybes nares suderinti nacionalinius mokesčius. Be to, visiškai neprotinga bandyti įvesti Bendrijos mokestį. Pranešime taip pat parodyta, kaip Lisabonos strategija atveria duris ES imtis naujų politikos sričių per supranacionalizmą, naujus projektus, po kurių seks didesnės išlaidos. balsuoja prieš šį pranešimą, nes sprendimai dėl mokesčių turi būti priimami suvereniai valstybėse narėse."@lt14
". nelokāmi iebilst šim ziņojumam, kura mērķis ir panākt virzību ES kopējās nodokļu un muitas politikas jomā. Apbrīnojami, ka tagad Eiropas Parlaments pieņem lēmumus jautājumos, kuros nav kopējas politikas. Ne jau ES ir jālemj par nodokļiem un tad jāaicina dalībvalstis saskaņot savus nodokļus. Turklāt ir pilnīgi nesaprātīgi censties virzīt tālāk jautājumu par Kopienas nodokļa piemērošanu. Ziņojumā ir arī redzams, kā Lisabonas stratēģija paver ES ceļu darbā pie jaunām politikas jomām, kas saistītas ar supranacionālismu, jauniem projektiem un lielākām izmaksām. balso pret šo ziņojumu, jo nodokļu jautājums valstiski un suverēni ir jāizlemj dalībvalstīm pašām."@lv13
"Junilistan tar starkt ställning mot detta betänkande som syftar till att närma sig en gemensam skatte- och tullpolitik för EU. Det är förvånansvärt att Europaparlamentet denna dag tar beslut i frågor där ingen gemensam politik finns. Att besluta om skattefrågor och prompt vädja till medlemsstaterna om en harmonisering av deras nationella skatter är inte något för EU. Att dessutom försöka närma sig införandet av en gemenskapsskatt är fullständigt orimligt. I betänkandet kan man även se hur Lissabonstrategin öppnar dörren för EU att ta sig an nya politikområden, med överstatlighet, nya projekt och ökade kostnader i dess kölvatten. Junilistan röstar nej till detta betänkande då beskattning ska beslutas nationellt och suveränt av medlemsstaterna."@mt15
". De Junilijst is fel tegen dit verslag, dat een gemeenschappelijk belasting- en douanebeleid voor de EU beoogt. Het is verbazingwekkend dat het Europees Parlement vandaag beslissingen neemt over kwesties waar geen gemeenschappelijk beleid voor bestaat. Het is niet aan de EU om te beslissen over belastingkwesties en de lidstaten daarbij op te roepen om hun nationale belastingen te harmoniseren. Daarnaast is het volkomen onredelijk om te proberen een stap richting de oplegging van een communautaire belasting te zetten. Uit het verslag kan ook worden opgemaakt hoe de Lissabon-strategie de weg vrijmaakt voor de EU om zich op nieuwe beleidsterreinen te begeven, op de voet gevolgd door supranationaliteit, nieuwe projecten en verhoogde kosten. De Junilijst stemt tegen dit verslag, omdat de lidstaten soeverein en op nationaal niveau moeten beslissen over belastingen."@nl3
". Lista czerwcowa w sposób kategoryczny odrzuca przedmiotowe sprawozdanie, które skutkować ma przyjęciem przez UE wspólnej polityki podatkowej i celnej. Zadziwiające jest, że obecnie Parlament Europejski podejmuje decyzje w sprawach, co do których nie istnieje wspólna polityka. Zadaniem UE nie jest decydowanie o sprawach podatkowych i wzywanie państw członkowskich do ujednolicenia ich wewnętrznych poziomów podatkowych. Co więcej, całkowicie nieuzasadnione jest podejmowanie próby narzucenia podatku wspólnotowego. Sprawozdanie pokazuje także, w jaki sposób strategia lizbońska umożliwia UE zajęcie się nowymi obszarami stanowienia prawa, których skutkiem będzie supranacjonalizm, nowe projekty oraz wyższe koszty. Lista czerwcowa głosuje za odrzuceniem przedmiotowego sprawozdania, gdyż sprawy podatkowe powinny podlegać niezależnym decyzjom poszczególnych państw członkowskich."@pl16
". A Lista de Junho opõe-se firmemente a este relatório que procura caminhar para uma política fiscal e aduaneira comum para a UE. É espantoso que o Parlamento Europeu esteja hoje a tomar decisões sobre matérias relativamente às quais não existe uma política comum. Não compete à UE decidir sobre assuntos fiscais e, seguidamente, apelar aos Estados-Membros para que harmonizem os impostos nacionais. Além disso, é totalmente irrazoável querer avançar para a imposição de um imposto comunitário. No relatório é igualmente possível observar como a Estratégia de Lisboa abre a porta para que a UE abarque novas áreas políticas, com supranacionalismo e novos projectos, seguidos de aumento dos custos. A Lista de Junho vota contra este relatório, por entender que as questões fiscais devem ser decididas no plano nacional e, soberanamente, pelos Estados-Membros."@pt17
"Junilistan tar starkt ställning mot detta betänkande som syftar till att närma sig en gemensam skatte- och tullpolitik för EU. Det är förvånansvärt att Europaparlamentet denna dag tar beslut i frågor där ingen gemensam politik finns. Att besluta om skattefrågor och prompt vädja till medlemsstaterna om en harmonisering av deras nationella skatter är inte något för EU. Att dessutom försöka närma sig införandet av en gemenskapsskatt är fullständigt orimligt. I betänkandet kan man även se hur Lissabonstrategin öppnar dörren för EU att ta sig an nya politikområden, med överstatlighet, nya projekt och ökade kostnader i dess kölvatten. Junilistan röstar nej till detta betänkande då beskattning ska beslutas nationellt och suveränt av medlemsstaterna."@ro18
". Júnová listina (Junilistan) je striktne proti tejto správe, ktorej cieľom je prejsť k spoločnému zdaňovaniu a colnej politike EÚ. Je zarážajúce, že Európsky parlament uskutočňuje v súčasnosti rozhodnutia v tých záležitostiach, pre ktoré neexistuje spoločná politika. EÚ nemá čo rozhodovať o otázkach zdaňovania a okamžite vyzývať členské štáty, aby harmonizovali svoje vnútroštátne dane. Navyše je celkom nerozvážne prejsť k zavedeniu dane Spoločenstva. V správe môžeme tiež vidieť, ako lisabonská stratégia otvára dvere EÚ, aby zaviedla do nových politických oblastí nadnárodnosť, nové projekty a zvýšené náklady pri svojom zrode. Júnová listina hlasuje proti tejto správe, keďže o otázke daní sa musí rozhodovať na vnútroštátnej úrovni a suverénne členskými štátmi."@sk19
". Junijska lista odločno nasprotuje omenjenemu poročilu, ki poziva k pomiku k skupni davčni in carinski politiki za EU. Presenetljivo je, da sprejema Evropski parlament danes odločitve o zadevah, za katere ne obstaja skupna politika. EU ne sme odločati o davčnih zadevah in takoj pozivati držav članic k uskladitvi njihovih nacionalnih davkov. Poleg tega je povsem nesmiselno poskusiti uvesti davek Skupnosti. V poročilu je mogoče videti tudi, kako lizbonska strategija odpira vrata EU, da obravnava nova področja politik z nadnacionalnostjo, novimi projekti in večjimi stroški zaradi njih. Junijska lista glasuje proti omenjenemu poročilu, ker se mora o obdavčenju odločati na nacionalni ravni, pri čemer morajo o suverenosti odločati države članice."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"The June List"13
"skriftlig"18,15,22

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph