Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-246"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.36.3-246"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Ich habe dem Bericht des Kollegen Davies über eine „Strategie der Gemeinschaft zur Minderung der CO2-Emissionen von Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen“ nicht zugestimmt. Allerdings habe ich in der direkten Abstimmung im Plenum zuerst zugestimmt und dann meine Zustimmung schriftlich widerrufen. Diese Information erscheint in den Parlamentsdokumenten vom 25. Oktober 2007. Meiner Meinung nach ist der Bericht sehr willkürlich, und weder die Bedürfnisse des Automobilbereiches in Deutschland noch die Umweltbelange sind in angemessenem Umfang berücksichtigt. So differenziert der Bericht nicht zwischen den unterschiedlichen Gewichtsklassen der Fahrzeuge und stellt damit nicht zu realisierende Anforderungen an die Fahrzeughersteller. Gleichzeitig wird auch ein zunehmender Vergleich im Werbebereich zwischen Kennzeichnungsnotwendigkeiten zwischen Tabak- und Automobilerzeugnissen hergestellt. Der Berichterstatter (Davies, englischer grüner Liberaler) war erst ganz zum Ende des Verfahrens während der Beratung seines Berichtes in einem Punkt kompromissfähig. Dies war viel zu spät, um noch eine fraktionsübergreifende und vernünftige Empfehlung des Parlaments insgesamt zu formulieren."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"− Hlasovala jsem proti zprávě pana Daviese o strategii Společenství snížit emise CO u osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel. Původně jsem v přímém hlasovaní na plenárním zasedání hlasovala pro zprávu, potom jsem písemně svůj hlas stáhla, jak je uvedené v záznamech Parlamentu z 25. října 2007. Podle mého názoru je zpráva mimořádně subjektivní a nebere přiměřený ohled na potřeby německého automobilového průmyslu nebo na environmentální zájmy. Zpráva například nerozlišuje mezi různými hmotnostními třídami vozidel, a proto klade nereálné požadavky na výrobce automobilů. Co se týká reklamy, stále více se porovnává mezi potřebami označování tabákových výrobků a vozidel. Zpravodaj (pan Davies, anglický zelený liberál) byl připravený se dohodnout jen na jednom bodě na samotném konci procesu během diskusí o jeho zprávě. Bylo příliš brzy na to, formulovat citlivé doporučení Parlamentu, které mohlo zajistit podporu všech skupin."@cs1
"Jeg stemte imod hr. Davies' betænkning om Fællesskabets strategi for nedbringelse af CO emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer. Jeg støttede oprindeligt betænkningen under den direkte afstemning på plenarmødet og trak efterfølgende skriftligt min stemme tilbage som angivet i Parlamentets protokol af 25. oktober 2007. Betænkningen er efter min opfattelse yderst arbitrær, og der tages ikke behørigt hensyn til den tyske bilindustris behov og miljøproblemer. I betænkningen differentieres der f.eks. ikke mellem køretøjer i forskellige vægtkategorier, og der stilles således urealistiske krav til bilfabrikanterne. Med hensyn til reklame sidestilles behovene for mærkning af tobaksvarer og køretøjer i stigende grad. Ordføreren (hr. Davies, en britisk grøn liberal) var kun villig til at gå på kompromis på ét punkt lige før afslutningen af forhandlingen om hans betænkning. Det var da alt for sent at udarbejde en fornuftig henstilling fra Parlamentet, som alle grupperne kunne støtte."@da2
". − Ψήφισα κατά της έκθεσης Davies σχετικά με την κοινοτική στρατηγική για τη μείωση των εκπομπών CO από τα επιβατηγά αυτοκίνητα και τα ελαφρά εμπορικά οχήματα. Έχοντας ψηφίσει αρχικά υπέρ της έκθεσης στην άμεση ψηφοφορία στην Ολομέλεια, απέσυρα στη συνέχεια εγγράφως την ψήφο μου, όπως σημειώθηκε στα κοινοβουλευτικά πρακτικά της 25ης Οκτωβρίου 2007. Κατά την άποψή μου, η έκθεση έχει υπερβολικά αυταρχικό χαρακτήρα και δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη τις ανάγκες της αυτοκινητοβιομηχανίας της Γερμανίας ή τις περιβαλλοντικές ανησυχίες. Για παράδειγμα, η έκθεση δεν πραγματοποιεί διάκριση μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών βάρους οχημάτων, και επομένως προβαίνει σε μη ρεαλιστικές αξιώσεις από τους κατασκευαστές αυτοκινήτων. Όσον αφορά τη διαφήμιση, γίνεται ολοένα μεγαλύτερη σύγκριση μεταξύ των αναγκών επισήμανσης των προϊόντων καπνού και της επισήμανσης των οχημάτων. Ο εισηγητής (ο κ. Davies, άγγλος του κόμματος των πράσινων φιλελευθέρων) είχε απλώς προετοιμαστεί να συμβιβαστεί σε ένα σημείο στο τέλος της διαδικασίας στη διάρκεια των διαβουλεύσεων επί της έκθεσής του. Ήταν πολύ αργά για να διατυπώσουμε μία συνετή σύσταση από το Κοινοβούλιο, με την οποία θα ήταν δυνατόν να διασφαλισθεί η υποστήριξη όλων των ομάδων."@el10
". − I voted against Mr Davies’ report on the Community Strategy to reduce CO emissions from passenger cars and light-commercial vehicles. Having initially voted in favour of the report in the direct voting in plenary, I then withdrew my vote in writing, as noted in the parliamentary records of 25 October 2007. In my view, the report is extremely arbitrary and fails to take appropriate account of the needs of Germany’s automobile industry or environmental concerns. For example, the report does not differentiate between the various weight classes of vehicles and therefore makes unrealistic demands of car manufacturers. As regards advertising, an increasing comparison is made between labelling needs for tobacco products and vehicles. The rapporteur (Mr Davies, an English Green Liberal) was only prepared to compromise on one point at the very end of the process during the deliberations on his report. This was much too late to formulate a sensible recommendation from Parliament which could have secured the support of all the groups."@en4
". − He votado en contra del informe del señor Davies sobre la Estrategia comunitaria para reducir las emisiones de CO de turismos y vehículos industriales ligeros. Aunque inicialmente voté a favor del informe en la votación directa en el Pleno, retiré posteriormente mi voto por escrito, según consta en los registros parlamentarios de 25 de octubre de 2007. En mi opinión, el informe es extremadamente arbitrario y no tiene debidamente en cuenta las necesidades de la industria automovilística de Alemania ni las cuestiones medioambientales. Por ejemplo, el informe no diferencia entre las distintas categorías de peso de los vehículos y, por tanto, impone demandas poco realistas a los fabricantes de turismos. En cuanto a la publicidad, se hace una comparación creciente entre las necesidades de etiquetado de los productos del tabaco y los vehículos. El ponente (señor Davies, un eurodiputado británico liberal y verde) se mostró únicamente dispuesto a llegar a un compromiso sobre un punto al final justo del proceso, durante las deliberaciones sobre su informe. Pero ya fue demasiado tarde para formular una recomendación sensata del Parlamento que pudiera obtener el apoyo de todos los grupos."@es21
". − Hääletasin härra Daviese raporti, mis käsitleb sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite süsinikdioksiidiheidete vähendamist käsitlevat ühenduse strateegiat, vastu. Olles esialgselt hääletanud täiskogu otsese hääletamise ajal raporti poolt, võtsin ma oma hääle, nagu märgitud parlamendi 25. oktoobri 2007 protokollis, kirjalikult tagasi. Minu arvates on raport äärmiselt meelevaldne ning ei arvesta kohaselt Saksamaa autotööstuse vajadustega või keskkonna muredega. Näiteks ei erista raport sõidukite erinevate raskusklasside vahel ning esitab seega autotootjatele ebarealistlikke nõudmisi. Seoses reklaamiga kõrvutatakse aina enam tubakatoodete ja sõidukite märgistamise vajadust. Raportöör (härra Davies, Inglise roheline liberaal) oli menetluse lõpus, raporti arutelude ajal, valmis minema kompromissile vaid ühes punktis. Parlamendi mõistliku soovituse sõnastamiseks, mis oleks võinud kindlustada kõigi fraktsioonide toetuse, oli siis juba liiga hilja."@et5
". − Äänestin yhteisön strategiaa henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi koskevaa Daviesin mietintöä vastaan. Äänestin alun perin mietinnön puolesta suorassa äänestyksessä täysistunnossa, mutta vedin sittemmin ääneni takaisin kirjallisesti, kuten käy ilmi parlamentin arkistoista lokakuun 25. päivältä 2007. Pidän mietintöä erittäin omavaltaisena ja katson, että siinä ei huomioida asianmukaisesti Saksan autoteollisuuden tarpeita sen paremmin kuin ympäristökysymyksiäkään. Mietinnössä ei esimerkiksi tehdä eroa ajoneuvojen lukuisten eri painoluokkien välille, joten se asettaa epärealistisia vaatimuksia autonvalmistajille. Mainonnan osalta ajoneuvojen merkintävaatimukset rinnastetaan yhä suuremmassa määrin tupakkatuotteita koskeviin vaatimuksiin. Mietinnöstä käydyn keskustelun aikana esittelijä (Chris Davies, englantilainen vihreä liberaali) oli valmis kompromissiin vain yhdessä asiassa aivan prosessin lopussa. Tällöin oli jo liian myöhäistä laatia mielekäs parlamentin suositus, joka olisi voinut saada kaikkien ryhmien tuen."@fi7
". − J’ai voté contre le rapport de M. Davies sur la stratégie communautaire de réduction des émissions de CO des voitures et véhicules commerciaux légers. Ayant d’abord voté pour le rapport lors du vote direct en plénière, je me suis ensuite rétractée par écrit, tel qu’acté dans les archives du Parlement du 25 octobre 2007. Le rapport est selon moi extrêmement arbitraire et ne parvient pas à tenir dûment compte des besoins de l’industrie automobile allemande ou des préoccupations environnementales. Le rapport ne fait, par exemple, pas la différence entre les diverses catégories de poids des véhicules et impose par conséquent des exigences irréalistes aux constructeurs automobiles. En ce qui concerne la publicité, on compare de plus en plus l’étiquetage des produits du tabac à celui des véhicules. Le rapporteur (M. Davies, un libéral écolo anglais) n’était prêt à faire un compromis que sur un point, à la toute fin du processus, au cours des délibérations sur son rapport. Il était beaucoup trop tard pour reformuler une recommandation raisonnable du Parlement, qui aurait pu obtenir le soutien de tous les groupes."@fr8
". − Én a személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek CO kibocsátásának csökkentésére irányuló közösségi stratégiáról szóló Davies-jelentés ellen szavaztam. Kezdetben ugyan a plenáris ülés közvetlen szavazásán támogattam a jelentést, később írásban visszavontam a szavazatomat, amint az a 2007. október 25-i parlamenti jegyzőkönyvben szerepel. Véleményem szerint a jelentés rendkívül önkényes és nem veszi kellőképpen figyelembe a német járműipar igényeit vagy a környezetvédelmi szempontokat. A jelentés például nem tesz különbséget a különböző súlyú járműosztályok között, ezért irreális követelményeket támaszt az autógyártókkal szemben. Ami a reklámot illeti, egyre több hasonlóságot fedeznek fel a dohánytermékek és a járművek címkézési követelményei között. Az előadó – Davies úr, egy angol zöld liberális – csak egy ponton volt hajlandó kompromisszumra a folyamat legvégén a jelentéséről folytatott tanácskozás során. Ekkor már túl késő volt ahhoz, hogy a Parlament értelmes ajánlást tudjon megfogalmazni, amely biztosította volna valamennyi képviselőcsoport támogatását."@hu11
". − Ho espresso voto contrario sulla relazione dell’onorevole Davies sulla strategia comunitaria per ridurre le emissioni di CO delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri. Avendo inizialmente votato a favore del documento nel corso della votazione diretta in plenaria, in seguito ho ritirato il mio voto per iscritto, come annotato nei registri parlamentari del 25 ottobre 2007. A mio parere, la relazione è estremamente arbitraria e non è in grado di tenere debitamente conto delle esigenze dell’industria automobilistica tedesca o delle preoccupazioni in materia di ambiente. Ad esempio, il testo non formula una distinzione tra le diverse classi di veicoli e quindi avanza richieste irrealistiche alle case automobilistiche. Per quanto riguarda la pubblicità, si effettua un crescente confronto tra le esigenze per quanto riguarda l’etichettatura dei prodotti del tabacco e i veicoli. Il relatore (l’onorevole Davies, un liberale verde inglese) era preparato unicamente a giungere a un compromesso su un aspetto al termine del processo durante le discussioni in merito. Era troppo tardi per formulare una raccomandazione ragionevole del Parlamento che avrebbe potuto assicurare il sostegno da parte di tutti i gruppi."@it12
". − Aš balsavau prieš Ch. Davieso pranešimą dėl Bendrijos strategijos dėl lengvųjų automobilių ir nedidelės galios prekybos transporto priemonių išmetamų CO dujų mažinimo. Per tiesioginį balsavimą plenarinėje sesijoje aš balsavau už pranešimą, tačiau vėliau raštu savo balsą atsiėmiau, kaip nurodyta 2007 m. spalio 25 d. Parlamento įrašuose. Mano nuomone, pranešimas yra labai vienašališkas ir tinkamai neatsižvelgia į Vokietijos automobilių pramonės poreikius bei aplinkos problemas. Pvz., pranešime neišskiriamos įvairios transporto priemonių svorio kategorijos, todėl automobilių gamintojams keliami nerealūs reikalavimai. Reklamos srityje vis labiau lyginami tabako produktų ir automobilių žymėjimo poreikiai. Pranešėjas (Ch. Daviesas, anglų žaliasis liberalas) tik pačioje pranešimo svarstymo pabaigoje buvo pasiruošęs padaryti kompromisą dėl vieno aspekto. Bet tada jau buvo per vėlu parengti protingą Parlamento rekomendaciją, kuri būtų sulaukusi visų frakcijų paramos."@lt14
". − Es balsoju pret kunga ziņojumu par Kopienas stratēģiju pasažieru automobiļu un vieglo komerciālo transportlīdzekļu radīto CO emisiju samazināšanai. Tiešajā balsojumā plenārsēdē es sākotnēji balsoju par, tad atsaucu savu balsi rakstiski, kā minēts 2007. gada 25. oktobra parlamentārās sēdes dokumentācijā. Manuprāt, šis ziņojums ir ārkārtīgi patvaļīgs un pienācīgi neņem vērā Vācijas autobūves nozares vai vides problēmas. Piemēram, ziņojumā nav nošķirti dažādu smaguma kategoriju transportlīdzekļi, kā dēļ automobiļu ražotājiem tiek izvirzītas nereālas prasības. Saistībā ar reklāmu ir veikts salīdzinājums starp brīdinājumu esību tabakas izstrādājumiem un transportlīdzekļiem. Referents ( kungs, Anglijas zaļais liberālis) bija gatavs kompromisam tikai vienā punktā šī ziņojuma pārspriešanas pašās beigās. Parlaments pārāk vēlu formulēja saprātīgu ieteikumu, kas būtu varējis sniegt atbalstu visām grupām."@lv13
". Ich habe dem Bericht des Kollegen Davies über eine "Strategie der Gemeinschaft zur Minderung der CO2-Emissionen von Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen" nicht zugestimmt. Allerdings habe ich in der direkten Abstimmung im Plenum zuerst zugestimmt und dann meine Zustimmung schriftlich widerrufen. Diese Information erscheint in den Parlamentsdokumenten vom 25. Oktober 2007. Meiner Meinung nach ist der Bericht sehr willkürlich, und weder die Bedürfnisse des Automobilbereiches in Deutschland noch die Umweltbelange sind in angemessenem Umfang berücksichtigt. So differenziert der Bericht nicht zwischen den unterschiedlichen Gewichtsklassen der Fahrzeuge und stellt damit nicht zu realisierende Anforderungen an die Fahrzeughersteller. Gleichzeitig wird auch ein zunehmender Vergleich im Werbebereich zwischen Kennzeichnungsnotwendigkeiten zwischen Tabak- und Automobilerzeugnissen hergestellt. Der Berichterstatter (Davies, englischer grüner Liberaler) war erst ganz zum Ende des Verfahrens während der Beratung seines Berichtes in einem Punkt kompromissfähig. Dies war viel zu spät, um noch eine fraktionsübergreifende und vernünftige Empfehlung des Parlaments insgesamt zu formulieren."@mt15
". − Ik heb nee gezegd tegen het verslag van de heer Davies over de communautaire strategie om de CO uitstoot van personenauto’s en lichte bedrijfswagens te verminderen. In eerste instantie had ik bij de rechtstreekse stemming tijdens de plenaire vergadering voor het verslag gestemd, maar later heb ik mijn stem schriftelijk ingetrokken, zoals is vastgelegd in de parlementaire archieven van 25 oktober 2007. In mijn optiek is het verslag volstrekt willekeurig en besteedt het te weinig aandacht aan de behoeften van de Duitse auto-industrie en aan milieukwesties. In het verslag wordt bijvoorbeeld geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende gewichtsklassen van voertuigen en daardoor worden er buitensporige eisen aan autofabrikanten gesteld. Wat reclame betreft, wordt de vergelijking tussen etiketteringeisen voor tabakproducten en voertuigen steeds verder doorgetrokken. De rapporteur (de heer Davies, een Engelse groene liberaal) was slechts op één punt, helemaal aan het eind van de beraadslaging over zijn verslag, bereid tot een compromis. Dit was veel te laat om een doordachte aanbeveling van het Parlement te formuleren die garant stond voor de steun van alle fracties."@nl3
". − Głosowałam za odrzuceniem sprawozdania pana Daviesa w sprawie wspólnotowej strategii na rzecz zmniejszenia emisji CO pochodzących z samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych. Mimo tego, że początkowo oddałam głos za przyjęciem sprawozdania podczas bezpośredniego głosowania podczas sesji plenarnej, wycofałam swój głos na piśmie, co zostało odnotowane w protokołach parlamentarnych z dnia 25 października 2007 roku. W mojej opinii przedmiotowe sprawozdanie jest wyjątkowo arbitralne i nie odnosi się w wystarczającym stopniu do potrzeb niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego oraz do kwestii środowiskowych. Sprawozdanie to na przykład nie dokonuje rozróżnienia pomiędzy odmiennymi kategoriami wagowymi pojazdów, stawiając tym samym nierealistyczne żądania wobec producentów samochodów. W kwestii reklamy zaś dokonywane jest coraz bliższe porównanie między potrzebą oznakowania wyrobów tytoniowych a pojazdów. Sprawozdawca (pan Davies, angielski zielony liberał) był gotów na kompromis jedynie w jednej kwestii, co miało miejsce na samym końcu procesu podczas debat prowadzonych względem opracowanego przezeń sprawozdania. Wówczas było już jednak za późno na sformułowanie przez Parlament rozsądnej rekomendacji, która mogłaby zapewnić poparcie wszystkich grup."@pl16
". − Eu votei contra o relatório do senhor deputado Davies sobre a estratégia comunitária para a redução das emissões de CO dos veículos de passageiros e dos veículos comerciais ligeiros. Embora inicialmente tenha votado a favor do relatório na votação directa em plenário, retirei depois o meu voto por escrito, conforme ficou registado na acta do Parlamento de 25 de Outubro de 2007. Em minha opinião, o relatório é extremamente arbitrário e não leva em devida conta as necessidades da indústria automóvel alemã, nem as preocupações ambientais. Por exemplo, o relatório não distingue entre as várias categorias de peso dos veículos e impõe, por isso, exigências irrealistas aos fabricantes de automóveis. No que diz respeito à publicidade, é cada vez mais estabelecida uma comparação entre as necessidades de rotulagem dos produtos de tabaco e dos veículos. O relator (senhor deputado Davies, um liberal verde inglês) só no final do processo de debate do seu relatório se manifestou disponível para aceitar um compromisso sobre um ponto. Nessa altura, já era demasiado tarde para formular uma recomendação do Parlamento que fosse razoável e susceptível de reunir o apoio de todos os grupos."@pt17
". Ich habe dem Bericht des Kollegen Davies über eine "Strategie der Gemeinschaft zur Minderung der CO2-Emissionen von Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen" nicht zugestimmt. Allerdings habe ich in der direkten Abstimmung im Plenum zuerst zugestimmt und dann meine Zustimmung schriftlich widerrufen. Diese Information erscheint in den Parlamentsdokumenten vom 25. Oktober 2007. Meiner Meinung nach ist der Bericht sehr willkürlich, und weder die Bedürfnisse des Automobilbereiches in Deutschland noch die Umweltbelange sind in angemessenem Umfang berücksichtigt. So differenziert der Bericht nicht zwischen den unterschiedlichen Gewichtsklassen der Fahrzeuge und stellt damit nicht zu realisierende Anforderungen an die Fahrzeughersteller. Gleichzeitig wird auch ein zunehmender Vergleich im Werbebereich zwischen Kennzeichnungsnotwendigkeiten zwischen Tabak- und Automobilerzeugnissen hergestellt. Der Berichterstatter (Davies, englischer grüner Liberaler) war erst ganz zum Ende des Verfahrens während der Beratung seines Berichtes in einem Punkt kompromissfähig. Dies war viel zu spät, um noch eine fraktionsübergreifende und vernünftige Empfehlung des Parlaments insgesamt zu formulieren."@ro18
". − Glasovala sem proti poročilu gospoda Daviesa o strategiji Skupnosti za zmanjšanje emisij CO iz osebnih vozil in lahkih tovornih vozil. Pri neposrednem glasovanju na plenarnem zasedanju sem najprej glasovala za poročilo, vendar sem nato svoj glas pisno umaknila, kot je zabeleženo v parlamentarnih zapisih z dne 25. oktobra 2007. Menim, da je poročilo zelo samovoljno in ne upošteva primerno potreb nemške avtomobilske industrije ali okoljskih vprašanj. Poročilo na primer ne razlikuje med različnimi razredi mase vozil in zato od proizvajalcev avtomobilov zahteva nemogoče. Glede oglaševanja obstaja vedno večja primerjava med potrebami označevanja tobačnih izdelkov in vozil. Poročevalec (gospod Davies, britanski zeleni liberalec) je bil med razpravo o njegovem poročilu pripravljen skleniti le en kompromis ob samem koncu procesa. To je bilo veliko prepozno za oblikovanje smiselnega priporočila Parlamenta, ki bi lahko zagotovilo podporo vseh skupin."@sl20
". − Jag röstade för Chris Davies betänkande om gemenskapens strategi för minskade koldioxidutsläpp från personbilar och lätta nyttofordon. Efter att ursprungligen ha röstat för betänkandet i den direkta omröstningen i plenum tog jag sedan tillbaka min röst skriftligen, vilket registrerades i parlamentets protokoll från den 25 oktober 2007. Enligt min mening är betänkandet oerhört godtyckligt och beaktar inte tillräckligt den tyska bilindustrins behov eller miljöfarhågorna. Exempelvis görs ingen åtskillnad i betänkandet mellan fordon av olika viktklasser och ställer därför man orealistiska krav på biltillverkarna. I fråga om reklam görs i allt högre utsträckning en jämförelse mellan märkningskraven för tobaksvaror och fordon. Föredraganden (Chris, som är en engelsk grön liberal) var endast beredd att kompromissa på en enda punkt i slutet av förhandlingsprocessen om betänkandet. Det var alldeles för sent för att formulera förnuftiga rekommendationer från parlamentet som skulle ha kunnat vunnit stöd från alla grupper."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph