Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-244"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.36.3-244"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – J'ai voté en faveur du rapport. 19% des émissions de CO2 produites dans l'Union européenne proviennent aujourd'hui des voitures et des véhicules commerciaux légers. Il est essentiel que l'Union européenne s'engage sur un objectif ambitieux et réaliste de réduction des émissions moyennes de toutes les voitures placées sur le marché de l'UE. L'impact du transport routier sur la qualité de l'air doit pouvoir se réduire au fur et à mesure du renouvellement du parc des véhicules. Je me félicite de l'adoption des délais retenus par le Parlement européen. Si des actions vérifiables et mesurables de la part de l'industrie doivent être prises dès 2011, la date de 2015 pour arriver à un seuil limite de 125g/km pour les voitures placées sur le marché me semble la plus pertinente. Elle correspond en effet à l'entrée en vigueur des normes Euro VI. Une législation efficace doit avant tout être réaliste et l'industrie place depuis longtemps les enjeux environnementaux au cœur de ses politiques. Lorsque l'on parle de changement climatique, la priorité doit être de réduire les émissions de CO2 en masse absolue."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hlasovala jsem pro zprávu. Přibližně 19 % všech emisí CO které se vyrobí v Evropské unii, pochází z osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel. Evropská unie se musí sama zapojit do naplňování smělého reálného cíle, kterým je snížení průměrných emisí ze všech vozidel umístěných na trhu EU. Vliv silniční dopravy na kvalitu ovzduší se musí snižovat postupně, s obnovou vozového parku. Vítám schválení konečných termínů, které stanovil Parlament. Pokud má automobilový průmysl uskutečnit po roku 2011 ověřitelná a měřitelná opatření, považuji za nejpřiměřenější na dosažení limitu 125 g/km rok 2015. To se totiž shoduje s datem, kdy mají vstoupit v platnost emisní normy Euro VI. Pokud mají být právní předpisy účinné, musí být především reálné, a environmentální aspekty jsou už dlouho v centru zájmu průmyslových politik. Když mluvíme o změně klimatu, musí být prioritou snížení emisí CO v absolutním vyjádření."@cs1
"Jeg har stemt for betænkningen. 19 % af CO emissionerne i EU stammer fra personbiler og lette erhvervskøretøjer. Det er vigtigt, at EU fastsætter et ambitiøst og realistisk mål for nedbringelse af de gennemsnitlige emissioner fra alle køretøjer, der markedsføres i EU. Vejtransportens indvirkning på luftkvaliteten må kunne formindskes, efterhånden som vognparkens udskiftes. Jeg hilser de af Parlamentet vedtagne frister velkommen. Hvis bilindustrien skal gennemføre verificerbare og målelige tiltag fra og med 2011, synes jeg, at 2015 er en rimelig frist til at nå en grænseværdi på 125g/km for de køretøjer, der markedsføres. Det svarer jo også til det år, Euro VI-standarderne træder i kraft. En effektiv lovgivning skal frem for alt være realistisk, og industrien har i lang tid betragtet miljøhensyn som et kernespørgsmål i sine politikker. Når der tales om klimaændringer, må prioriteten ubetinget være nedbringelse af den absolutte mængde af CO emissioner."@da2
". Ich habe für den Bericht gestimmt. 19 % der CO Emissionen in der Europäischen Union werden heute von Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen verursacht. Die EU muss sich zu einem ehrgeizigen und realistischen Ziel zur Minderung der durchschnittlichen Emissionen aller Fahrzeuge, die auf den EU-Markt kommen, verpflichten. Die Auswirkungen des Straßenverkehrs auf die Luftqualität müssen mit der allmählichen Erneuerung der Fahrzeugflotte verringert werden. Ich begrüße die Annahme der vom Europäischen Parlament festgelegten Fristen. Wenn die Automobilindustrie nach 2011 nachprüfbare und messbare Maßnahmen durchführen muss, scheint mir 2015 als Zieldatum, an dem ein Grenzwert von 125 g/km erreicht werden soll, sehr vernünftig. Dies entspricht zugleich dem Inkrafttreten der Euro-VI-Emissionsstandards. Damit eine Gesetzgebung effektiv ist, muss sie vor allem realistisch sein, und die Industrie hat seit Langem Umweltthemen in den Mittelpunkt ihre Politiken gestellt. Im Zusammenhang mit dem Klimawandel gilt es, der Reduzierung der absoluten Mengen der CO Emissionen Vorrang einzuräumen."@de9
". Ψήφισα υπέρ της έκθεσης. Περίπου 19% όλων των εκπομπών CO που παράγονται στην Κοινότητα προέρχεται σήμερα από επιβατηγά αυτοκίνητα και ελαφρά εμπορικά οχήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δεσμευθεί σε έναν φιλόδοξο και ρεαλιστικό στόχο για τη μείωση των μέσων εκπομπών από όλα τα οχήματα που κυκλοφορούν στην αγορά της ΕΕ. Η επιπτώσεις της οδικής κυκλοφορίας στην ποιότητα του αέρα πρέπει να μειωθούν καθώς ανανεώνεται σταδιακά ο στόλος των οχημάτων. Χαιρετίζω την έγκριση των προθεσμιών που έχει θέσει το Κοινοβούλιο. Εάν η αυτοκινητοβιομηχανία πρόκειται να λάβει επαληθεύσιμα και μετρήσιμα μέτρα μετά το 2011, μου φαίνεται τελείως λογικό να οριστεί το έτος 2015 ως ημερομηνία επίτευξης του ορίου των 125 g/km. Πράγματι, αυτό ανταποκρίνεται στην έναρξη ισχύος των προτύπων για τις εκπομπές αερίων Euro VI. Προκειμένου να καταστεί αποτελεσματική η νομοθεσία, πρέπει πάνω από όλα να είναι ρεαλιστική, ενώ η βιομηχανία θέτει επί μακρόν τα περιβαλλοντικά ζητήματα στο επίκεντρο των πολιτικών της. Όταν πρόκειται για την αλλαγή του κλίματος, πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα η μείωση των εκπομπών CO σε απόλυτους όρους."@el10
". I voted for the report. Some 19% of all CO emissions produced in the Community now come from passenger cars and light-commercial vehicles. The European Union must commit itself to an ambitious and realistic target for reducing average emissions from all vehicles placed on the EU market. The impact of road transport on air quality must be reduced as the vehicle fleet is gradually renewed. I welcome the adoption of the deadlines that have been set by Parliament. If verifiable and measurable actions are to be taken by the automotive industry after 2011, setting 2015 as the date for achieving a threshold of 125 g/km seems perfectly reasonable to me. Indeed this corresponds to the entry into force of the Euro VI emission standards. For legislation to be effective it must above all be realistic and the industry has for a long time been putting environmental issues at the heart of its policies. When it comes to climate change the priority must be to reduce CO emissions in absolute terms."@en4
". He votado a favor de este informe. En la Comunidad Europea, cerca del 19 % de todas las emisiones de CO proceden ahora de turismos y vehículos industriales ligeros. La Unión Europea tiene que comprometerse con un objetivo ambicioso y realista para reducir las emisiones medias de todos los vehículos que salen al mercado en la UE. El impacto del tráfico rodado en la calidad del aire tiene que reducirse a medida que se vaya renovando el parque automovilístico. Celebro la aprobación de los plazos establecidos por el Parlamento Europeo. Si la industria automovilística tiene que tomar medidas verificables y cuantificables después de 2011, me parece perfectamente razonable que se establezca 2015 como fecha para conseguir un umbral de 125 g/km. De hecho, esa fecha se corresponde con la entrada en vigor de la normativa sobre emisiones Euro VI. Para que la legislación sea eficaz, tiene que ser ante todo realista y la industria lleva mucho tiempo poniendo las cuestiones medioambientales en el centro de sus políticas. En lo que respecta al cambio climático, la prioridad tiene que ser reducir las emisiones de CO en términos absolutos."@es21
". Hääletasin raporti poolt. Pea 19% kogu ühenduses toodetud CO heitest pärineb sõiduautodelt ning väikestelt tarbesõidukitelt. Euroopa Liit peab pühenduma ambitsioonikale ja realistlikule sihtmärgile, et vähendada kõikide ELi turule saadetud sõidukite keskmist heitkogust. Kuna sõidukid vahetatakse järk-järgult uuemate vastu välja, tuleb transpordi mõju õhu kvaliteedile vähendada. Tervitan parlamendi sätestatud tähtaegade vastuvõtmist. Kui autotööstus peab võtma pärast 2011. aastat tarvitusele tõendatavad ja mõõdetavad meetmed, siis tundub mulle 2015. aasta sätestamine tähtajana, milleks tuleb 125 g/km lävi saavutada, täiesti mõistlik. Tõesti, see vastab Euro VI heitestandardite jõustumisele. Selleks, et õigusaktid oleksid tõhusad, peavad need eelkõige olema realistlikud ning tööstus on juba pikka aega seadnud keskkonnaküsimused oma poliitika keskmesse. Seoses kliimamuutustega peab prioriteediks olema CO heite vähendamine absoluutses arvestuses."@et5
". Äänestin mietinnön puolesta. Henkilöautot ja kevyet hyötyajoneuvot tuottavat nykyisin 19 prosenttia Euroopan unionin hiilidioksidipäästöistä. On olennaisen tärkeää, että Euroopan unioni sitoutuu kunnianhimoiseen ja realistiseen tavoitteeseen kaikkien EU:n markkinoille tuotavien ajoneuvojen keskimääräisten päästöjen vähentämiseksi. Tieliikenteen vaikutusta ilmanlaatuun on voitava vähentää autokannan uusimisen myötä. Olen tyytyväinen Euroopan parlamentin vahvistamiin määräaikoihin. Vaikka teollisuuden on toteutettava jo vuodesta 2011 alkaen todettavia ja mitattavia toimia, pidän vuotta 2015 sopivana määräaikana 125 gramman raja-arvon saavuttamiseksi. Se osuu samaan aikaan Euro VI -normien voimaantulon kanssa. Tehokas lainsäädäntö on ennen kaikkea realistinen, ja teollisuus on jo kauan sitten asettanut ympäristöhaasteet toimiensa keskipisteeseen. Ilmastonmuutoksesta puhuttaessa ensisijaisena tavoitteena on oltava hiilidioksidipäästöjen absoluuttisen määrän vähentäminen."@fi7
". Én a jelentés mellett szavaztam. A Közösség területén összesen kibocsátott CO mintegy 19%-a személygépjárművektől és könnyű haszongépjárművektől származik. Az Európai Uniónak el kell köteleznie magát, hogy nagyratörő és valószerű cél elérésére törekszik az EU piacára került valamennyi jármű átlagkibocsátásának csökkentése terén. A közúti közlekedés hatását a levegő minőségére csökkenteni kell, mivel a járműpark fokozatosan megújul. Örömmel veszem, hogy elfogadásra kerültek a Parlament által meghatározott határidők. Amennyiben az autógyártóipar 2011 után ellenőrizhető és mérhető lépéseket tesz, nekem teljesen ésszerűnek tűnik, hogy 2015 legyen a 125 g/km-es küszöb elérésének határideje. Ez tulajdonképpen egybeesik az Euro VI kibocsátási normák életbe lépésével. Ahhoz, hogy a jogszabály eredményt hozzon, mindenekelőtt valószerűnek kell lennie, és az iparág politikáiban hosszú ideje központi szerepet szán a környezetvédelmi kérdéseknek. Amikor az éghajlatváltozásra kerül a sor, mindenképpen a CO kibocsátás csökkentését kell elsődleges célként kezelni."@hu11
". Ho votato a favore della relazione. Parte del 19 per cento di tutte le emissioni di CO prodotte nella Comunità, ora deriva da veicoli privati e da veicoli commerciali leggeri. L’Unione europea deve impegnarsi per un obiettivo ambizioso e realistico volto alla riduzione delle emissioni medie di tutti i veicoli presenti sul mercato dell’UE. Deve essere ridotto l’impatto del trasporto su strada sulla qualità dell’aria man mano che si rinnova la flotta di veicoli. Accolgo con favore l’adozione delle scadenze fissate dal Parlamento. Se l’industria automobilistica deve intraprendere azioni verificabili e valutabili dopo il 2011, stabilire il 2015 come la data per ottenere un limite di 125 g/km mi pare assolutamente ragionevole. In effetti, questo termine corrisponde all’entrata in vigore delle norme Euro VI sulle emissioni. Affinché la legislazione sia efficace, deve essere soprattutto realistica e l’industria ha a lungo collocato le questioni ambientali al centro delle sue politiche. Quando si tratta di cambiamenti climatici, la priorità è ridurre le emissioni di CO in termini assoluti."@it12
". Aš balsavau už pranešimą. 19 proc. Bendrijoje išmetamo CO sudaro lengvųjų automobilių ir nedidelės galios prekybos transporto priemonių išmetamas CO . Europos Sąjunga privalo įgyvendinti ambicingą ir realų tikslą sumažinti visų į ES rinką patenkančių transporto priemonių vidutiniškai išmetamo CO kiekį. Kelių transporto poveikis oro kokybei privalo būti sumažintas, nes transporto priemonių parkas palaipsniui atnaujinamas. Džiaugiuosi, kad buvo patvirtinti Parlamento nustatyti terminai. Jeigu po 2011 m. automobilių pramonė imsis patikrinamų ir išmatuojamų veiksmų, 125 g/km tikslo įgyvendinimas iki 2015 m. man atrodo visiškai pagrįstas. Ši data sutampa su Euro VI išmetimo standartų įsigaliojimu. Kad teisės aktai būtų veiksmingi, jie visų pirma turi būti realistiški, o pramonės politikoje aplinkos klausimai seniai užima svarbią vietą. Svarstant klimato kaitą, prioritetas turėtų būti teikiamas bendram CO išmetimui sumažinti."@lt14
". Es balsoju par ziņojumu. Ap 19 % no visām CO emisijām Kopienā patlaban rada pasažieru automobiļi un vieglie komerciālie transportlīdzekļi. Eiropas Savienībai ir jānosaka ambiciozs un reāls mērķis samazināt vidējās emisijas no visiem ES tirgū esošajiem transportlīdzekļiem. Ceļu transporta ietekme uz gaisa kvalitāti ir jāsamazina, vienlaikus pakāpeniski atjaunojot transportlīdzekļu parku. Es atzinīgi vērtēju Parlamenta noteikto termiņu pieņemšanu. Ja automobiļu ražotāji veiks pārbaudāmas un izmērāmas darbības pēc 2011. gada, 2015. gada noteikšana par termiņu, kad jāsasniedz 125 g/km, man šķiet diezgan prātīga. Tas tiešām saskan ar emisiju standartu stāšanos spēkā. Lai tiesību akti būtu efektīvi, tiem visupirms ir jābūt reāliem, un šīs nozares pārstāvji jau sen savu politikas jomu priekšplānā ir izvirzījuši vides problēmas. Ja runa ir par klimata pārmaiņām, prioritātei ir jābūt CO emisiju samazināšanai absolūtos apjomos."@lv13
"J'ai voté en faveur du rapport. 19% des émissions de CO2 produites dans l'Union européenne proviennent aujourd'hui des voitures et des véhicules commerciaux légers. Il est essentiel que l'Union européenne s'engage sur un objectif ambitieux et réaliste de réduction des émissions moyennes de toutes les voitures placées sur le marché de l'UE. L'impact du transport routier sur la qualité de l'air doit pouvoir se réduire au fur et à mesure du renouvellement du parc des véhicules. Je me félicite de l'adoption des délais retenus par le Parlement européen. Si des actions vérifiables et mesurables de la part de l'industrie doivent être prises dès 2011, la date de 2015 pour arriver à un seuil limite de 125g/km pour les voitures placées sur le marché me semble la plus pertinente. Elle correspond en effet à l'entrée en vigueur des normes Euro VI. Une législation efficace doit avant tout être réaliste et l'industrie place depuis longtemps les enjeux environnementaux au cœur de ses politiques. Lorsque l'on parle de changement climatique, la priorité doit être de réduire les émissions de CO2 en masse absolue."@mt15
". Ik heb voor het verslag gestemd. Ongeveer negentien procent van alle CO uitstoot in de Gemeenschap is nu afkomstig van personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen. De Europese Unie moet zich ambitieuze en reële doelen stellen voor de vermindering van de gemiddelde uitstoot van alle voertuigen die op de EU-markt worden gebracht. De gevolgen van wegtransport op de luchtkwaliteit moeten worden verkleind door de gestage vernieuwing van het wagenpark. Ik ben verheugd over de termijnen die het Parlement gesteld heeft. Als de auto-industrie na 2011 controleerbare en meetbare maatregelen moet nemen, lijkt het me volkomen redelijk om 2015 aan te wijzen als datum waarop het plafond van 125 g/km verwezenlijkt moet zijn. Dit valt zelfs samen met de inwerkingtreding van de Euro 4-emissienormen. Wetgeving is met name doeltreffend als deze reëel is en de auto-industrie heeft in haar beleid reeds lange tijd een centrale plaats voor milieukwesties ingeruimd. Wanneer het om klimaatverandering gaat, moet de prioriteit zijn om de CO uitstoot in absolute zin te verminderen."@nl3
". Głosowałam za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania. Około 19% całości emisji CO na terenie Wspólnoty pochodzi z samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych. Unia Europejska powinna wskazać ambitny i realistyczny cel redukcji średniego poziomu emisji pochodzących ze wszystkich pojazdów wprowadzanych na rynek UE. Wpływ transportu drogowego na jakość powietrza powinien ulegać zmniejszeniu w miarę odnawiania floty użytkowanych pojazdów. Z radością witam przyjęcie terminów wyznaczonych przez Parlament. Jeśli przemysł motoryzacyjny ma podjąć możliwe do zweryfikowania i pomiaru działania po roku 2011, wyznaczenie roku 2015 jako terminu osiągnięcia progu 125 g/km wydaje mi się całkowicie uzasadnione. W istocie zbiega się w czasie z wejściem w życie normy emisji Euro VI. Aby zapewnić skuteczność ustawodawstwa powinno ono przede wszystkim być realistyczne, a przemysł powinien przez dłuższy czas stawiać kwestie ochrony środowiska w centrum własnych praktyk. W odniesieniu do zmian klimatycznych priorytetem powinna stać się redukcja CO w wartościach bezwzględnych."@pl16
". Votei a favor do relatório. Cerca de 19% de todas as emissões de CO produzidas na Comunidade provêm, hoje em dia, dos veículos de passageiros e veículos comerciais ligeiros. A União Europeia deve comprometer-se com um objectivo ambicioso e realista de reduzir as emissões médias de todos os veículos colocados no mercado da UE. Os efeitos do transporte rodoviário na qualidade do ar têm necessariamente de sofrer uma redução à medida que o parque automóvel vai sendo gradualmente renovado. Registo com agrado a adopção dos prazos estabelecidos pelo Parlamento. Se se pretender que a indústria automóvel desenvolva acções verificáveis e mensuráveis a partir de 2011, parece-me perfeitamente razoável fixar 2015 como a data para alcançar o limiar de 125 g/km. Na verdade, corresponde à entrada em vigor das normas Euro 6 para as emissões. Uma legislação eficaz deverá ser sobretudo realista, e há muito que a indústria tem vindo a pôr as questões ambientais no centro das suas políticas. Quando se fala em alterações climáticas, a prioridade deverá ser reduzir emissões de CO em termos absolutos."@pt17
"J'ai voté en faveur du rapport. 19% des émissions de CO2 produites dans l'Union européenne proviennent aujourd'hui des voitures et des véhicules commerciaux légers. Il est essentiel que l'Union européenne s'engage sur un objectif ambitieux et réaliste de réduction des émissions moyennes de toutes les voitures placées sur le marché de l'UE. L'impact du transport routier sur la qualité de l'air doit pouvoir se réduire au fur et à mesure du renouvellement du parc des véhicules. Je me félicite de l'adoption des délais retenus par le Parlement européen. Si des actions vérifiables et mesurables de la part de l'industrie doivent être prises dès 2011, la date de 2015 pour arriver à un seuil limite de 125g/km pour les voitures placées sur le marché me semble la plus pertinente. Elle correspond en effet à l'entrée en vigueur des normes Euro VI. Une législation efficace doit avant tout être réaliste et l'industrie place depuis longtemps les enjeux environnementaux au cœur de ses politiques. Lorsque l'on parle de changement climatique, la priorité doit être de réduire les émissions de CO2 en masse absolue."@ro18
"Hlasovala som za správu. Približne 19 % všetkých emisií CO ktoré sa vyrobia v Spoločenstve, pochádza z osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel. Európska únia sa musí sama zapojiť do napĺňania odvážneho a reálneho cieľa, ktorým je zníženie priemerných emisií zo všetkých vozidiel umiestnených na trhu EÚ. Vplyv cestnej dopravy na kvalitu ovzdušia sa musí znížiť počas obnovy vozidlového parku. Vítam schválenie konečných termínov, ktoré stanovil Parlament. Ak má automobilový priemysel uskutočniť po roku 2011 overiteľné a merateľné opatrenia, rok 2015 považujem ako najprimeranejší na dosiahnutie limitu 125 g/km. V skutočnosti sa zhoduje s dátumom, keď majú do platnosti vstúpiť emisné normy Euro VI. Ak majú byť právne predpisy účinné, musia byť predovšetkým reálne, a environmentálne aspekty sú už dlho jadrom politík priemyslu. Keď hovoríme o zmene klímy, prioritou musí byť zníženie emisií CO v absolútnom vyjadrení."@sk19
". Glasovala sem za poročilo. Približno 19 % vseh emisij CO proizvedenih v Skupnosti, zdaj prihaja iz osebnih vozil in lahkih tovornih vozil. Evropska unija se mora zavezati ambicioznemu in realnemu cilju za zmanjšanje povprečnih emisij iz vseh vozil na trgu EU. Vpliv cestnega prometa na kakovost zraka je treba zmanjšati s postopnim obnavljanjem voznega parka. Strinjam se s sprejetjem skrajnih rokov, ki jih je določil Parlament. Če avtomobilska industrija po letu 2011 sprejme ukrepe, ki jih je mogoče preverjati in meriti, je določitev leta 2015 za datum za doseganje praga 125 g/km povsem razumljiva. To je dejansko skladno z začetkom veljavnosti emisijskih standardov Euro 6. Da bo zakonodaja učinkovita, mora biti zlasti realna, pri čemer industrija že dolgo postavlja okoljska vprašanja v središče svojih politik. Kar zadeva podnebne spremembe, mora biti prednostna naloga zmanjšati emisije CO v absolutnem smislu."@sl20
". Jag röstade för betänkandet. Ungefär 19 procent av alla koldioxidutsläpp i gemenskapen kommer för närvarande från personbilar och lätta nyttofordon. Europeiska unionen måste binda sig för ett ambitiöst och realistiskt mål för att minska de genomsnittliga utsläppen från alla fordon som släpps ut på marknaden i EU. Vägtransporternas inverkan på luftkvaliteten måste minskas samtidigt som fordonsparken successivt förnyas. Jag välkomnar antagandet av de tidsgränser som parlamentet har ställt upp. Om verifierbara och mätbara åtgärder ska vidtas av bilindustrin efter 2011 förefaller det fullt rimligt enligt min mening att fastställa 2015 som tidsgränsen för att uppnå 125 g/km. Det sammanfaller i själva verket med ikraftträdandet av utsläppsnormerna Euro 6. För att lagstiftningen ska bli effektiv måste den framför allt vara realistisk och industrin har sedan länge satt miljöproblemen i centrum för sina principer. När det gäller klimatförändring måste prioriteringen vara att minska koldioxidutsläppen i absoluta termer."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"2"5,20,1,19,14,16,11,2,10,13,21,9,4,17,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph