Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-241"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.36.3-241"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I have two points to make, the first on the procedure, the second on the voting list. On the voting list: firstly, there was no mention of paragraph 3; secondly, I think we should look again at what happened about Amendments 52 and 51. If you look at it, 51 is clearly the nearest to the original text and should have been voted first. 52 is furthest away and should have been voted second. I would ask that the Presidency look at this because that is clearly what should have happened. So, on those procedural points, I would like some answers. Secondly, on the politics of it, this was the first real vote on climate change. It was not a piece of legislation – that will come – but, by failing to support the 2012 date backed by the European Commission, I think that the ALDE Group and the PPE-DE Group in this House failed the first test on climate change and the people out there will be looking at what happened here today and wondering whether we really are serious about the commitments we made back in March to reduce CO . We talk about Europe being a Europe of the environment. We have to do it in legislation if it is ever going to happen."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, ráda bych vyzdvihla dva body, první se týká postupu, druhý seznamu voličů. Co se týká seznamu voličů: za prvé, nebyla tu žádná zmínka o úseku 3; za druhé, domnívám se, že bychom se měli opět podívat, co se stalo se změnami a doplněními 52 a 51. Pokud se na to podíváte, 51 se jednoznačně nejvíc blíží k původnímu textu a mělo by se nejdřív hlasovat o něm. 52 je nejvzdálenější a mělo by se o něm hlasovat později. Ráda bych požádala předsednictvo, aby tomu věnovalo pozornost, protože tak by to mělo bát. Dále bych, pokud jde o procedurální aspekty, ráda slyšela nějaké odpovědi. Za druhé, v souvislosti s jeho politikou, šlo o první skutečné hlasování o změně klimatu. Nebyl to nějaký právní předpis – ten přijde –, ale myslím, že tím, že skupina ALDE a skupina PPE-DE nepodpořily datum 2012 předložené Evropskou komisí, neuspěly jako první v testu o změně klimatu, a lidé se budou divit, co se to tu dnes stalo, a ptát se, zda závazky snížit emise CO ke kterým jsme se přihlásili v březnu, myslíme skutečně vážně. O Evropě hovoříme jako o Evropě životního prostředí. Pokud se jí má stát, musíme to realizovat prostřednictvím právních předpisů."@cs1
"Fru formand! Jeg har to bemærkninger, én vedrørende proceduren og én vedrørende afstemningslisten. Hvad angår afstemningslisten var afsnit tre for det første ikke nævnt. For det andet synes jeg, vi igen bør kigge på, hvad der skete med ændringsforslagene 52 og 51. Hvis man ser efter, ligger 51 klart tættest op ad den oprindelige tekst, og det skulle have været til afstemning først. 52 ligger længst derfra og skulle have været til afstemning som nr. to. Jeg beder formandskabet overveje dette, for det er tydeligvis det, der skulle være sket. Så jeg vil gerne have svar på disse bemærkninger vedrørende proceduren. For det andet, hvad angår politikken heri, så var dette den første rigtige afstemning om klimaændringerne. Det var ikke et stykke lovgivning - det kommer senere - men ved ikke at gå ind for 2012-datoen, som Kommissionen støtter, føler jeg, at ALDE-Gruppen og PPE-DE-Gruppen her i Parlamentet er dumpet til den første prøve i klimaændringer, og folk udenfor vil kigge på, hvad der er sket her i dag, og spekulere på, om vi virkelig mener det alvorligt med de forpligtelser, vi indgik i marts om at reducere CO . Vi taler om, at Europa skal være et miljøets Europa. Vi er nødt til at gøre det lovgivningsmæssigt, hvis det nogensinde skal blive det."@da2
"Frau Präsidentin! Ich möchte zwei Dinge ansprechen, zum einen die Verfahrensweise und zum anderen die Stimmliste. Was die Abstimmliste betrifft, so steht da erstens nichts von Ziffer 3; zweitens sollten wir meiner Meinung nach noch einmal prüfen, was mit den Änderungsanträgen 52 und 51 passiert ist. Wenn man sich die Sache einmal anschaut, dann entspricht Änderungsantrag 51 eindeutig mehr dem Originaltext und hätte zuerst zur Abstimmung gestellt werden müssen. Da Änderungsantrag 52 davon am weitesten entfernt ist, hätten wir erst danach über ihn abstimmen müssen. Ich möchte das Präsidium bitten, dies zu prüfen, denn die Abstimmung hätte ganz eindeutig so ablaufen müssen. Auf diese Verfahrensfragen möchte ich daher gern Antworten haben. Zweitens: Was den politischen Aspekt betrifft, so war dies die erste echte Abstimmung zum Klimawandel. Es ging zwar nicht um eine Rechtsvorschrift – die kommt noch – aber mit der Verweigerung ihrer Zustimmung zu dem von der Europäischen Kommission unterstützten Ecktermin 2012 haben meiner Meinung nach die ALDE- und die PPE-DE-Fraktion dieses Hauses bereits die erste Prüfung zum Thema Klimawandel nicht bestanden, und wenn die Menschen da draußen sehen, was heute hier geschehen ist, werden sie sich fragen, ob wir unsere im März eingegangenen Verpflichtungen zur Reduzierung des CO Ausstoßes wirklich ernst nehmen. Wir sprechen über Europa als ein Europa der Umwelt. Wenn das jemals wahr werden soll, dann müssen wir auch die entsprechenden Rechtsvorschriften erlassen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, θέλω να κάνω δύο παρατηρήσεις, η πρώτη επί της διαδικασίας, η δεύτερη επί του καταλόγου ψηφοφορίας. Σχετικά με τον κατάλογο ψηφοφορίας: πρώτον, δεν υπήρχε καμία αναφορά στην παράγραφο 3· δεύτερον, πιστεύω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε ξανά τι συνέβη με τις τροπολογίες 52 και 51. Εάν παρατηρήσετε, η 51 είναι εμφανώς πιο κοντά στο αρχικό κείμενο και θα έπρεπε να ψηφισθεί πρώτη. Η 52 απέχει περισσότερο και θα έπρεπε να έχει ψηφισθεί δεύτερη. Θα ζητούσα από την Προεδρία να εξετάσει το ζήτημα, επειδή προφανώς αυτό έπρεπε να έχει συμβεί. Έτσι, όσον αφορά αυτές τις διαδικαστικές παρατηρήσεις, θα επιθυμούσα ορισμένες απαντήσεις. Δεύτερον, από πολιτική άποψη, αυτή ήταν η πρώτη πραγματική ψηφοφορία επί της κλιματικής αλλαγής. Δεν αφορούσε μια νομοθετική πράξη – που θα ακολουθήσει – αλλά, μη παρέχοντας υποστήριξη στο στόχο του 2012, ημερομηνία την οποία στηρίζει η Επιτροπή, πιστεύω ότι η Ομάδα ALDE και η Ομάδα ΕΛΚ-ΕΔ στο Κοινοβούλιο, απέτυχαν στην πρώτη δοκιμασία για την κλιματική αλλαγή και ο κόσμος θα βλέπει τι έγινε σήμερα εδώ και θα αναρωτιέται εάν πραγματικά είμαστε ειλικρινείς όσον αφορά τις δεσμεύσεις στις οποίες είχαμε προβεί τον Μάρτιο για τη μείωση του CO . Λέμε ότι η Ευρώπη είναι Ευρώπη του περιβάλλοντος. Προκειμένου αυτό να γίνει πραγματικότητα, πρέπει να μεριμνήσουμε για αυτό στη νομοθεσία."@el10
"Señora Presidenta, quiero hacer dos comentarios, el primero relativo al procedimiento, y el segundo a la lista de votaciones. Sobre la lista de votaciones: en primer lugar, no se hace ninguna mención en el apartado 3; en segundo lugar, creo que debemos volver a examinar lo sucedido con las enmiendas 52 y 51. Si lo hacemos, veremos que esta última es claramente la más próxima al texto original y, por tanto, tendría que haberse votado primero. La enmienda 52 se aleja más y tendría que haberse votado en segundo lugar. Quiero pedir a la Presidencia que lo examine, porque eso es claramente lo que tendría que haber pasado. Así que, con relación a estas cuestiones de procedimiento, quisiera algunas respuestas. Segundo, en cuanto a la política en cuestión, ha sido la primera votación real sobre el cambio climático. No se trata de un instrumento legislativo —que está por venir— pero creo que el Grupo ALDE y el Grupo del PPE-DE, al no haber apoyado la fecha de 2012 respaldada por la Comisión Europea, no han superado la primera prueba sobre el cambio climático, y los ciudadanos de a pie habrán visto lo que ha sucedido hoy aquí y se preguntarán si nos tomamos realmente en serio los compromisos adquiridos el pasado mes de marzo para reducir las emisiones de CO . Decimos que Europa tiene que ser una Europa del medio ambiente. Pero para que llegue a serlo, tenemos que reflejarlo en la legislación."@es21
"Proua juhataja, soovin teha kaks märkust, ühe seoses menetlusega ja teise seoses hääletusnimekirjaga. Seoses hääletusnimekirjaga: esiteks ei mainitud lõiget 3; teiseks ma arvan, et peaksime uuesti vaatama, mis juhtus muudatusettepanekutega nr 52 ja nr 51. Kui te seda vaatate, siis on nr 51 selgelt originaaltekstile lähim ning esimesena oleks pidanud hääletama just seda. Nr 52 on kaugeim ning seda oleks pidanud hääletama teisena. Paluksin, et istungi juhataja seda jälgiks, sest toimima oleks pidanud just selliselt. Seega sooviksin ma seoses nende menetluslike küsimustega mõningaid selgitusi. Teiseks, seoses nende poliitikaga – see oli esimene tõeline kliimamuutuste alane hääletus. See ei olnud esimene õigusakt – mis tuleb – kuid Euroopa Komisjoni toetatud 2012. aasta tähtaja mittetoetamisega, arvan, et fraktsioon ALDE ning fraktsioon PPE-DE kukkusid selles kojas esimesest kliimamuutuste alasest katsest läbi ning väljaspool asuvad inimesed vaatavad täna siin toimunut ning imestavad, kas me ikkagi suhtume märtsis võetud kohustusse alandada CO taset tõsiselt. Räägime, et Euroopa on keskkonna Euroopa. Kui see peaks kunagi juhtuma, peame seda kajastama ka õigusaktides."@et5
"Arvoisa puhemies, haluaisin huomauttaa kahdesta seikasta, joista ensimmäinen koskee menettelyä ja toinen äänestysjärjestystä. Äänestyslistassa ei ensinnäkään mainittu lainkaan kohtaa 3. Toisekseen uskon, että meidän olisi tarkasteltava uudelleen tarkistusten 52 ja 51 kohtaloa. Jos katsotte tarkistusta 51, huomaatte sen olevan selvästi lähimpänä alkuperäistä tekstiä, ja siitä olisi siis pitänyt äänestää ensin. Tarkistus 52 on kauimpana alkuperäisestä ja siitä olisi pitänyt äänestää toisena. Pyytäisin puheenjohtajistoa tutkimaan asiaa, sillä näin olisi selvästikin pitänyt menetellä. Toivoisin siis vastauksia näiden menettelyä koskevien seikkojen osalta. Poliittiselta kannalta katsoen tämä oli ensimmäinen varsinainen äänestys ilmastonmuutoksesta. Kyseessä ei ollut lainsäädännöllinen teksti – sekin tulee aikanaan – mutta uskon, että kieltäytyessään kannattamasta Euroopan komission tukemaa vuoden 2012 määräpäivää parlamentin ALDE- ja PPE-DE-ryhmät epäonnistuivat ensimmäisessä ilmastonmuutosta koskevassa testissä. Tämänpäiväisten tapahtumien johdosta parlamentin ulkopuolella tullaan miettimään, otammeko todella vakavasti hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskevat sitoumukset, jotka teimme maaliskuussa. Puhumme siitä, kuinka Euroopan olisi oltava ympäristön Eurooppa. Sitä varten on säädettävä lakia, mikäli haluamme sen toteutuvan jonakin päivänä."@fi7
"(EN) Madame la Présidente, j'ai deux points à soulever, l'un sur la procédure, l'autre sur la liste de vote. Concernant la liste de vote, premièrement, il n'y a pas eu de mention du paragraphe 3; deuxièmement, je pense que nous devrions réexaminer ce qui s'est passé à propos des amendements 52 et 51. En effet, on se rend compte que l'amendement 51 est à l'évidence le plus proche du texte d'origine et qu'il aurait dû être mis aux voix en premier lieu. L'amendement 52 est plus éloigné de ce texte et aurait dû être mis aux voix en second lieu. Je demande à la Présidence d'examiner cela car c'est clairement de cette façon que les choses auraient dû se dérouler. Je souhaiterais donc avoir quelques réponses au sujet de ces points de procédure. Deuxièmement, concernant le contenu politique, c’est la première fois qu’a eu lieu un véritable vote relatif au changement climatique. Il ne s'agissait pas d'un acte législatif – cela le deviendra – mais, en ne soutenant pas la date de 2012 prônée par la Commission européenne, à mon sens, le groupe ALDE et le groupe PPE-DE de cette Assemblée ont raté le premier test sur le changement climatique. Il faut savoir que les gens de l'extérieur vont regarder ce qui s'est passé aujourd'hui et se demander si nous prenons vraiment au sérieux nos engagements de réductions des émissions de CO pris en mars. Nous parlons d'une Europe de l'environnement. Si nous tenons à ce que cette Europe ne reste pas lettre morte, nous devrons la concrétiser au moyen de la législation."@fr8
"Elnök asszony, két témáról szeretnék beszélni: az eljárásról, illetve a szavazási listáról. A szavazási listáról: először is, a 3. bekezdés nem került említésre, másodszor pedig úgy vélem, hogy újra meg kellene néznünk, mi is történt az 52. és 51. módosítással. Ha jobban megnézik, egyértelműen az 51. módosítás áll a legközelebb az eredeti szöveghez, ezért erről kellett volna először szavazni. Az 52. módosítás már jobban eltér az eredetitől, ezért arról kellett volna másodszor szavazni. Szeretném megkérni az Elnökséget, hogy vizsgálják meg az ügyet, mivel egyértelmű, hogy így kellett volna történnie. Ezen eljárási kérdésekre tehát szeretnék választ kapni. Másodszor, ami a kérdés politikai szempontját illeti, ez volt az első valódi szavazás az éghajlatváltozásról. Nem egy jogszabály volt – az is következik majd –, de azáltal, hogy nem támogatta az Európai Bizottság által pártfogolt 2012-es időpontot, úgy gondolom, hogy a Parlament ALDE és a PPE-DE képviselőcsoportja megbukott az éghajlatváltozásról tartott első vizsgán, és kint az emberek majd nézik, hogy mi történt itt ma és azon fognak töprengeni, hogy vajon tényleg komolyan gondoljuk-e a márciusban a CO kibocsátás csökkentésére vonatkozó kötelezettségvállalásainkat. Azt mondogatjuk, hogy Európa a környezetvédelem Európája. Ha azt akarjuk, hogy ez valaha megvalósuljon, a törvényhozásban kell megtennünk."@hu11
". Signora Presidente, ho due osservazioni da esprimere, la prima relativa alla procedura, la seconda all’elenco di votazione. Per quanto riguarda l’elenco di votazione: primo, non si è menzionato il paragrafo 3; secondo, ritengo dovremmo analizzare nuovamente che cosa è accaduto in merito agli emendamenti nn. 52 e 51. Se si considera l’emendamento n. 51, è chiaramente il più prossimo al testo originale e dovrebbe essere votato per primo. Il n. 52 è maggiormente distante e andrebbe votato per secondo. Chiederei alla Presidenza di esaminare tale situazione poiché è proprio ciò che dovrebbe essersi verificato. Pertanto, vorrei alcune risposte in merito a tali aspetti procedurali. Secondo, per quanto riguarda l’aspetto politico, si è trattato del primo voto reale sui cambiamenti climatici. Non è legislazione, che giungerà in seguito, ma, non riuscendo a sostenere la data del 2012 fissata dalla Commissione europea, ritengo che il gruppo ALDE e il gruppo PPE-DE di questo Parlamento hanno fallito la prima prova sui cambiamenti climatici e i cittadini sono in attesa di ciò che accadrà oggi in quest’Aula e si chiedono se siamo veramente seri in merito agli impegni presi a marzo per ridurre la CO . Parliamo di un’Europa che sia un’Europa dell’ambiente. Dobbiamo tradurre tale aspetto in legislazione affinché abbia successo."@it12
"Gerb. pirmininke, norėčiau paminėti du dalykus. Pirmasis susijęs su procedūra, antrasis – su balsavimo sąrašu. Dėl balsavimo sąrašo: pirma, nebuvo paminėta 3 dalis; antra, manau, turėtume dar kartą aptarti 52 ir 51 pakeitimus. 51 pakeitimas artimiausias pradiniam tekstui, todėl dėl jo turėjo būti balsuojama pirmiausia. 52 pakeitimas yra labiausiai nutolęs, todėl dėl jo turėjo būti balsuota po 51 pakeitimo. Norėčiau paprašyti, kad pirmininkas į tai atsižvelgtų, nes taip turėjo būti. Taigi, norėčiau gauti atsakymus į šiuos procedūrinius klausimus. Antra, su šiuo klausimu susiję politiniai aspektai. Tai buvo pirmasis tikras balsavimas dėl klimato kaitos. Tai nėra teisės aktas – jie bus vėliau – tačiau neparemdamos Komisijos pasiūlyto 2012 m. termino ALDE ir PPE–DE frakcijos, mano nuomone, neišlaikė pirmojo klimato kaitos testo ir žmonėms, pamačiusiems, kas šiandien čia įvyko, kils klausimas, ar mes rimtai žiūrime į įsipareigojimus sumažinti CO kuriuos prisiėmėme kovo mėn. Mes kalbame apie aplinkos Europą. Norėdami, kad ji kada nors tokia taptų, turime priimti teisės aktus."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, gribu runāt par diviem jautājumiem — pirmkārt, par procedūru, otrkārt, par balsošanas sarakstu. Balsošanas sarakstā, pirmkārt, nebija minēts 3. punkts, otrkārt, manuprāt, mums vēlreiz vajadzētu paraudzīties uz to, kas notika ar 52. un 51. grozījumu. Ja tā paskatās, 51. grozījums ir vistuvāk oriģināla tekstam, un par to vajadzēja balsot vispirms. 52. grozījums ir attālāks, un par to vajadzēja balsot pēc tam. Es lūgšu prezidentūru to papētīt, jo neapšaubāmi vajadzēja darīt tā. Tad nu saistībā šiem procesuālajiem punktiem es gribētu dzirdēt atbildi. Otrkārt, par politiku — šis bija pirmais balsojums par klimata pārmaiņām. Tie nebija tiesību akti — tie tikai vēl būs — bet, neatbalstot 2012. gadu, ko ir atbalstījusi Eiropas Komisija, manuprāt grupa un grupa šajā Parlamentā neizturēja pirmo pārbaudījumu par klimata pārmaiņām, un cilvēki raudzīsies uz to, kas šodien notika, un prātos, vai mēs tiešām nopietni izturamies pret saistībām, kuras uzņēmāmies martā, lai samazinātu CO . Runa ir par Eiropu kā par Eiropu, kam rūp vide. Mums tas ir jāiestrādā tiesību aktos, ja vien tas vispār notiks."@lv13
"Madam President, I have two points to make, the first on the procedure, the second on the voting list. On the voting list: firstly, there was no mention of paragraph 3; secondly, I think we should look again at what happened about Amendments 52 and 51. If you look at it, 51 is clearly the nearest to the original text and should have been voted first. 52 is furthest away and should have been voted second. I would ask that the Presidency look at this because that is clearly what should have happened. So, on those procedural points, I would like some answers. Secondly, on the politics of it, this was the first real vote on climate change. It was not a piece of legislation – that will come – but, by failing to support the 2012 date backed by the European Commission, I think that the ALDE Group and the PPE-DE Group in this House failed the first test on climate change and the people out there will be looking at what happened here today and wondering whether we really are serious about the commitments we made back in March to reduce CO2. We talk about Europe being a Europe of the environment. We have to do it in legislation if it is ever going to happen."@mt15
"Voorzitter, ik wil twee dingen zeggen: ten eerste over de procedure en ten tweede over de stemlijst. Wat de stemlijst betreft: om te beginnen was paragraaf 3 niet vermeld; verder vind ik dat we nog eens zouden moeten kijken naar wat er met de Amendementen 52 en 51 is gebeurd. Als je er goed naar kijkt, komt 51 duidelijk het meeste overeen met de originele tekst en daarom hadden we hierover eerst moeten stemmen. 52 wijkt meer af van de originele tekst en daarom zouden we daarover pas daarna hebben moeten stemmen. Ik wil het voorzitterschap vragen hiernaar te kijken, omdat het duidelijk is dat het zo had moeten gebeuren. Ik zou dus graag een antwoord hebben op deze procedurele vragen. Ten tweede, op het politieke vlak, was dit de eerste echte stemming over klimaatverandering. Het was geen wetsvoorstel - dat komt nog - maar ik ben van mening dat de ALDE-fractie en de PPE-DE-fractie in dit Huis de eerste test op het gebied van klimaatverandering niet goed hebben doorstaan, door niet in te stemmen met de datum van 2012, die de Europese Commissie voorstaat. De mensen zullen kijken naar wat er hier vandaag gebeurd is en zich afvragen of we het eigenlijk wel serieus menen met de voornemens die we afgelopen maart hebben uitgesproken met betrekking tot het terugdringen van de CO uitstoot. We zeggen dat Europa een Europa van het milieu is. Als we dat echt willen, moet we daar wetgeving over maken."@nl3
"Pani przewodnicząca! Chciałabym wypowiedzieć się w dwóch kwestiach. Po pierwsze w sprawie procedury, a po drugie w sprawie listy głosowania. Co do listy głosowania: po pierwsze, nie wspomniano o paragrafie 3; po drugie, moim zdaniem powinniśmy ponownie przeanalizować to, co wydarzyło się z poprawkami 52 i 51. Analizując ich treść wyraźnie widać, że poprawka 51 jest najbliższa tekstowi pierwotnemu i to ją powinniśmy głosować w pierwszej kolejności. Poprawka 52 odbiega znacznie od tekstu oryginalnego i to ją powinniśmy głosować w drugiej kolejności. Chciałabym poprosić Prezydium o zajęcie się tą sprawą, gdyż widać wyraźnie, że taka powinna była być kolejność. Tak więc chciałabym uzyskać odpowiedzi w odniesieniu do wskazanych punktów proceduralnych. Po drugie, odnosząc się do kontekstu politycznego, było to pierwsze głosowanie z prawdziwego zdarzenia na temat zachodzących zmian klimatycznych. To nie tylko fragment regulacji prawnych w tym zakresie, gdyż to jeszcze nastąpi. Rezygnując z poparcia dla roku 2012 popieranego przez Komisję Europejską uważam, że Grupa ALDE i Grupa PPE-DE obecne w tej Izbie nie zdały pierwszego sprawdzianu dotyczącego zmian klimatycznych, a obywatele zaczną się zastanawiać nad tym, co tu się dziś wydarzyło i nad tym, czy rzeczywiście poważnie podchodzimy do zobowiązań złożonych w marcu w kwestii redukcji poziomów emisji CO . Mówimy o Europie, że jest to Europa dbająca o środowisko. Jeśli faktycznie tak ma się stać musimy zadbać o to poprzez nasze prawodawstwo."@pl16
"Senhora Presidente, tenho duas observações a fazer, a primeira das quais respeita ao procedimento, e a segunda à ordem de votação. Falando da ordem de votação: em primeiro lugar, é omissa quanto ao número 3; em segundo lugar, penso que devíamos rever o que se passou com as alterações 52 e 51. Analisando-as, vemos que a 51 é nitidamente a mais próxima do texto original e devia ter sido votada primeiro. A 52 é a mais distante dele e devia ter sido votada em segundo lugar. Eu pediria à Presidência da sessão que analisasse esta questão, porque é evidente que era assim que deveria ter sido. Portanto, gostaria de obter alguma resposta quanto a estes pontos processuais. Em segundo lugar, passando à substância política, esta foi a primeira verdadeira votação sobre as alterações climáticas. Não se tratava de uma peça de legislação – isso fica para mais tarde –, mas, ao negarem o seu acordo à adopção de 2012 como limite temporal, apoiada pela Comissão Europeia, penso que o Grupo ALDE e o Grupo PPE-DE nesta Câmara reprovaram no primeiro exame em matéria de alterações climáticas, e que, ao saberem o que sucedeu hoje aqui, as pessoas lá fora vão ser assaltadas por dúvidas a respeito da seriedade do compromisso que assumimos em Março de reduzir as emissões de CO . Nós falamos de uma Europa do ambiente. Para que ela venha a existir, temos de a criar por meio de legislação."@pt17
"Madam President, I have two points to make, the first on the procedure, the second on the voting list. On the voting list: firstly, there was no mention of paragraph 3; secondly, I think we should look again at what happened about Amendments 52 and 51. If you look at it, 51 is clearly the nearest to the original text and should have been voted first. 52 is furthest away and should have been voted second. I would ask that the Presidency look at this because that is clearly what should have happened. So, on those procedural points, I would like some answers. Secondly, on the politics of it, this was the first real vote on climate change. It was not a piece of legislation – that will come – but, by failing to support the 2012 date backed by the European Commission, I think that the ALDE Group and the PPE-DE Group in this House failed the first test on climate change and the people out there will be looking at what happened here today and wondering whether we really are serious about the commitments we made back in March to reduce CO2. We talk about Europe being a Europe of the environment. We have to do it in legislation if it is ever going to happen."@ro18
"Pani predsedajúca, rada by som vyzdvihla dva body, prvý sa týka postupu, druhý zoznamu voličov. Čo sa týka zoznamu voličov: po prvé, nebola tu žiadna zmienka o odseku 3; po druhé, domnievam sa, že by sme sa mali opäť pozrieť, čo sa stalo so zmenami a doplneniami 52 a 51. Ak sa na to pozriete, 51 sa jednoznačne najviac blíži k pôvodnému textu a malo by sa najskôr hlasovať o ňom. 52 je najvzdialenejší a malo by sa o ňom hlasovať neskôr. Rada by som požiadala predsedníctvo, aby tomu venovalo pozornosť, pretože tak by to malo byť. Ďalej, čo sa týka procedurálnych aspektov, rada by som počula nejaké odpovede. Po druhé, v súvislosti s jej politikou, išlo o prvé skutočné hlasovanie o zmene klímy. Nebol to nejaký právny predpis – ten príde –, ale tým, že sme nepodporili dátum 2012 predložený Európskou komisiou, si myslím, že skupina ALDE a skupina PPE-DE v tomto Parlamente ako prvé neuspeli v teste o zmene klímy, a ľudia sa budú pozerať, čo sa to tu dnes stalo a pýtať sa, či záväzky znížiť emisie CO ku ktorým sme sa prihlásili v marci, myslíme skutočne vážne. Rozprávame o Európe ako o Európe životného prostredia. Ak sa tak má stať, musíme to realizovať prostredníctvom právnych predpisov."@sk19
"Gospa predsednica, izpostaviti želim dvoje, in sicer vprašanje postopka in seznam glasovanja. Kar zadeva seznam glasovanja: prvič, odstavek 3 ni bil omenjen in drugič, menim, da moramo ponovno pregledati, kaj se je zgodilo s predlogoma sprememb 52 in 51. Predlog spremembe 51 je dejansko najbližji prvotnemu besedilu, zato bi se o njem moralo glasovati najprej. Predlog spremembe 52 je najmanj podoben prvotnemu besedilu, zato bi ga bilo treba uvrstiti na drugo mesto. Predsedstvo pozivam, da razmisli o tem, ker je očitno, da bi moralo glasovanje potekati na tak način. V zvezi s temi postopkovnimi vprašanji torej želim vaš odgovor. Drugič, kar zadeva samo politiko, je bilo to prvo pravo glasovanje o podnebnih spremembah. Ne gre za del zakonodaje, to bo sledilo v prihodnosti, vendar menim, da skupini ALDE in PPE-DE v tem parlamentu nista prestali prvega preskusa v zvezi s podnebnimi spremembami zaradi nasprotovanja roku leta 2012, ki ga podpira Evropska komisija, pri čemer se bodo ljudje spraševali, kaj se je danes zgodilo v tem parlamentu in ali smo dejansko resni glede zavez k zmanjšanju CO ki smo jih sprejeli marca. Govorimo o Evropi, ki je okolju prijazna. Za doseganje tega moramo to najprej uresničiti v zakonodaji."@sl20
"Fru talman! Jag vill ta upp två frågor. Den första handlar om förfarandet och den andra om omröstningslistan. När det gäller omröstningslistan vill jag för det första påpeka att punkt 3 inte nämndes och för det andra att jag anser att vi på nytt bör titta på vad som skedde med ändringsförslagen 52 och 51. Om vi gör det ser vi att 51 uppenbarligen är det ändringsförslag som ligger närmast den ursprungliga texten och därmed det som vi borde ha röstat om först. 52 avviker mest och vi borde ha röstat om det efter 51. Jag vill be ordförandeskapet att titta på detta eftersom det uppenbarligen är vad som borde ha skett. Jag vill gärna ha svar på dessa ordningsfrågor. När det gäller de politiska ståndpunkterna var detta den första egentliga omröstningen om klimatförändringen. Det var inte en lag – en sådan kommer – men eftersom ALDE-gruppen och PPE-DE-gruppen i kammaren inte lyckades stödja målet för 2012, som Europeiska kommissionen ställt sig bakom, tror jag att de misslyckades med det första testet om klimatförändringen och att medborgarna kommer att se på vad som skedde här i dag och undra om vi verkligen menar allvar med de åtaganden vi gjorde i mars om att minska koldioxidutsläppen. Vi talar om Europa som ett miljövänligt Europa. Om detta någonsin ska bli verklighet måste vi lagstifta om det."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"2"5,20,1,19,14,16,11,2,3,10,13,21,9,4,17,12,8
"Linda McAvan (PSE ). -"5,1,19,16,11,13,8,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph