Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-239"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.36.3-239"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Frau Präsidentin! Ich habe gegen den Bericht Davies gestimmt, weil ich denke, dass wir mit unserer Entscheidung im Prinzip eine inakzeptable und weltfremde Entscheidung getroffen haben, in der Weise, dass wir einheitliche Grenzwerte beim CO Ausstoß für PKWs vorsehen. Eine Staffelung nach Größe und Gewicht hätte es geben müssen, auch und insbesondere aus Gründen der Chancengleichheit für Hersteller in der Europäischen Union. Es ist ein Unterschied – um ein Beispiel zu nennen – ob ich ein Zimmer beheize oder ein Haus beheize. Deshalb ist es auch ein Unterschied, ob man ein großes Auto oder ein kleines Auto fährt. Von daher hätte es eine Segmentierung, eine Staffelung nach Gewicht geben müssen. Dies haben wir versäumt, was ich bedaure, und wir haben mit dieser Entscheidung – die ich nicht mitgetragen habe – eine Chance vertan, Umwelt- und Industrieinteressen in einen gewissen Ausgleich zu bringen."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, hlasoval jsem proti zprávě pana Daviese, protože jsme podle mého názoru přijali v podstatě nepřijatelné a nereálné rozhodnutí, které předpokládá jednotné kategorie účinnosti CO pro automobily. Mělo by existovat pohyblivé rozpětí založené na velikosti a hmotnosti, zejména s cílem vytvořit pro výrobce v Evropské unii stejné podmínky. Dovolte mi, abych uvedl příklad: je rozdíl mezi vytápěním domu nebo jen jednoho pokoje. Proto je i rozdíl mezi řízením velkého nebo malého auta. Z tohoto důvodu je potřebné provést segmentaci a zavést pohyblivé rozpětí založené na hmotnosti. Tuto příležitost jsme propásli, což považuji za politováníhodné a s tímto rozhodnutím – které jsem nepodpořil – jsme propásli příležitost zavést vyvažující opatření mezi zájmy životního prostředí a zájmy průmyslu."@cs1
"Fru formand! Jeg stemte imod Davies-betænkningen, idet vi efter min opfattelse har truffet en i bund og grund uacceptabel og urealistisk beslutning ved at indføre ensartede effektivitetsklasser defineret ud fra CO for køretøjer. Der burde have været indført en glidende skala baseret på størrelse og vægt, primært for at sikre lige vilkår for fabrikanter i EU. Jeg vil gerne fremføre et eksempel. Der er forskel på at opvarme et hus eller blot et værelse. Der er således også forskel på, om jeg kører i en stor bil eller i en lille bil. Derfor bør der være en opdeling og en glidende skala baseret på vægt. Vi har desværre ikke taget højde herfor, og med denne beslutning - som jeg ikke støttede - har vi heller ikke udnyttet muligheden for at skabe balance mellem miljøets og industriens interesser."@da2
"Κυρία Πρόεδρε, ψήφισα κατά της έκθεσης Davies, επειδή, κατά την άποψή μου, αποδεχθήκαμε κάτι που κατ’ ουσίαν αποτελεί μία απαράδεκτη και μη ρεαλιστική απόφαση, οραματιζόμενοι ομοιόμορφες κατηγορίες απόδοσης CO για αυτοκίνητα. Έπρεπε να υπάρχει μία φθίνουσα κλίμακα βάσει μεγέθους και βάρους, κυρίως για την εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τους κατασκευαστές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιτρέψτε μου να σας δώσω ένα παράδειγμα: είναι διαφορετικό να θερμαίνεται ολόκληρο το σπίτι, και διαφορετικό να θερμαίνεται μόνο ένα δωμάτιο. Γι’ αυτό και είναι διαφορετικό να οδηγεί κανείς μεγάλο αυτοκίνητο, από το να οδηγεί μικρό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο απαιτείται διαίρεση σε κατηγορίες και μία φθίνουσα κλίμακα με βάση το βάρος. Χάσαμε αυτή την ευκαιρία, κάτι το οποίο πιστεύω ότι είναι λυπηρό, και με αυτή την απόφαση – την οποία δεν υποστήριξα – χάσαμε επίσης την ευκαιρία να θεσπίσουμε ένα μέτρο ισορροπίας μεταξύ των συμφερόντων του περιβάλλοντος και των συμφερόντων της βιομηχανίας."@el10
"Madam President, I voted against the Davies report because, in my view, we have taken what is, in essence, an unacceptable and unrealistic decision by envisaging uniform CO efficiency categories for cars. There should have been a sliding scale based on size and weight, primarily to level the playing field for manufacturers in the European Union. Let me give you an example: it makes a difference whether I heat a house or just one room. That is why it also makes a difference whether I drive a large car or a small car. That is why there needs to be segmentation and a sliding scale based on weight. We have missed that opportunity, which I think is regrettable, and with this decision – which I did not support – we have also missed the opportunity to establish a measure of balance between the interests of the environment and those of industry."@en4
"Proua juhataja, hääletasin Daviese raporti vastu, sest minu arvates oleme me autodele ühtsete CO tõhususkategooriate visandamisel langetanud sisuliselt vastuvõetamatu ja ebarealistliku otsuse. Peamiselt selleks, et luua Euroopa Liidu tootjatele võrdsed tingimused, oleks pidanud looma suurusest ja kaalust sõltuva libiseva skaala. Lubage mul tuua näide: on vahe, kas ma kütan maja või kõigest ühte tuba. See on põhjus, miks esineb vahe suure või väikse autoga sõitmisel. Sel põhjusel tuleb segmenteerida ning on vaja kaalul põhinevat libisevat skaalat. Oleme selle võimaluse kaotanud, mis on minu arvates kahetsusväärne ning selle otsusega – mida ma ei toetanud – oleme samuti kaotanud võimaluse seada sisse tasakaalustav meede keskkonna ning tööstuse huvide vahel."@et5
"Arvoisa puhemies, äänestin Daviesin mietintöä vastaan, sillä ajoneuvojen hiilidioksiditehokkuuden yhdenmukaista luokitusta kokeva päätöksemme on mielestäni pohjimmiltaan epärealistinen ja mahdoton hyväksyä. Ajoneuvon kokoon ja painoon perustuva liukuva asteikko olisi ollut parempi ratkaisu, jonka avulla olisimme voineet tasoittaa pelikentän Euroopan unionin autonvalmistajille. On esimerkiksi suuri ero siinä, lämmitänkö koko taloa vaiko vain yhtä huonetta. Näin ollen on myös suuri ero siinä, ajanko suuri- vai pienikokoisella autolla. Siksi tarvitaan segmentointia ja painoon perustuvaa liukuvaa asteikkoa. Hukkasimme tämän tilaisuuden, ja pahoittelen sitä. Tämän päätöksen myötä – jota en kannattanut – hukkasimme myös tilaisuuden tasapainottaa ympäristön ja teollisuuden intressejä."@fi7
"Madame la Présidente, j’ai voté contre le rapport Davies, parce que nous avons, selon moi, pris, en l’essence, une décision inacceptable et irréaliste en envisageant des catégories d’efficacité en matière d’émissions de CO uniformes pour les voitures. Il y aurait dû y avoir un barème variable basé sur la taille et le poids, principalement pour mettre tous les constructeurs européens sur un pied d’égalité. Laissez-moi vous donner un exemple: il y a une différence entre chauffer une maison et chauffer une seule pièce. C’est pourquoi il y a aussi une différence entre conduire une grosse voiture et en conduire une petite. C’est pourquoi il doit y avoir une segmentation et un barème variable basé sur le poids. Nous avons manqué cette occasion, ce qui, je pense, est regrettable, et, avec cette décision – que je n’ai pas soutenue – nous avons également manqué l’occasion d’établir un certain équilibre entre les intérêts de l’environnement et ceux de l’industrie."@fr8
"Elnök asszony, én a Davies-jelentés ellen szavaztam, mert véleményem szerint lényegében elfogadhatatlan és valószerűtlen döntést hoztunk azzal, hogy a gépjárművek számára egységes CO hatékonysági kategóriákat kívánunk megalkotni. A méret és a súly alapján meghatározott mozgó skálát kellett volna kidolgozni, elsősorban azért, hogy az Európai Unió valamennyi gyártójára egyenlő feltételek vonatkozzanak. Hadd hozzak fel egy példát: Nem mindegy, hogy egy házat vagy csak egy szobát kell befűtenem. Ezért az sem mindegy, hogy nagy vagy kis autót vezetek. Ezért van szükség a szegmentációra és súly alapján kialakított mozgó skálára. Véleményem szerint sajnálatos módon elszalasztottuk ezt a lehetőséget, és e döntéssel – melyet én nem támogattam – elszalasztottuk annak a lehetőségét is, hogy a környezet és az iparág érdekeit egyensúlyba hozzuk."@hu11
". Signora Presidente, ho espresso voto contrario sulla relazione dell’onorevole Davies poiché, a mio parere, abbiamo preso ciò che, essenzialmente, rappresenta una decisione inaccettabile e irrealistica che prevede categorie di efficienza uniformi per quanto riguarda la CO per le automobili. Dovrebbe esistere una scala mobile basata su dimensioni e peso, innanzi tutto per stabilire condizioni paritarie per le case automobilistiche nell’Unione europea. Consentitemi di fornire un esempio: è diverso scaldare una casa o una sola stanza. Perciò, è anche diverso guidare un’auto piccola o grande. Per questo motivo, occorre una segmentazione e una scala mobile basata sul peso. Abbiamo perso quest’opportunità, che ritengo sia riprovevole, e con tale decisione, che non appoggio, abbiamo altresì tralasciato l’opportunità di stabilire un grado di equilibrio tra gli interessi dell’ambiente e quelli dell’industria."@it12
"Gerb. pirmininke, aš balsavau prieš Ch. Davieso pranešimą, nes, mano nuomone, priėmėme nepriimtiną ir nerealų sprendimą numatę vienodas automobilių CO veiksmingumo kategorijas. Turėjo būti taikoma slankioji skalė, paremta dydžiu ir svoriu, kad būtų sudarytos vienodus sąlygos gamintojams Europos Sąjungoje. Norėčiau pateikti pavyzdį: yra skirtumas, ar aš šildaus visą namą, ar vieną kambarį. Todėl yra skirtumas. ar aš vairuoju didelį, ar mažą automobilį. Dėl šios priežasties būtinas skirstymas ir slankioji skalė, kuri remtųsi svoriu. Gaila, kad nepasinaudojame šia galimybe, o priėmę tokį sprendimą – kurio aš neparėmiau – mes taip pat nepasinaudojome galimybe įtvirtinti būdą, kaip išlaikyti pusiausvyrą tarp aplinkos ir pramonės interesų."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, es balsoju pret ziņojumu, jo, paredzot vienādas CO efektivitātes kategorijas automobiļiem, mēs, manuprāt, esam pieņēmuši būtībā nepieņemamu un nereālu lēmumu. Vajadzētu būt slīdošajai skalai, pamatojoties uz izmēru un svaru, lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus ražotājiem Eiropas Savienībā. Minēšu piemēru: ir atšķirība, vai es apsildu māju vai tikai vienu istabu. Tāpēc arī ir atšķirība, vai es braucu ar lielu vai mazu mašīnu. Tāpēc ir jābūt segmentācijai un slīdošajai skalai, ņemot vērā svaru. Man žēl, ka esam palaiduši garām šo iespēju, un, pieņemot šo lēmumu — kuru es neatbalstīju —, mēs arī esam palaiduši garām iespēju izveidot līdzsvaru starp vides un nozares interesēm."@lv13
"Frau Präsidentin! Ich habe gegen den Bericht Davies gestimmt, weil ich denke, dass wir mit unserer Entscheidung im Prinzip eine inakzeptable und weltfremde Entscheidung getroffen haben, in der Weise, dass wir einheitliche Grenzwerte beim CO2-Ausstoß für PKWs vorsehen. Eine Staffelung nach Größe und Gewicht hätte es geben müssen, auch und insbesondere aus Gründen der Chancengleichheit für Hersteller in der Europäischen Union. Es ist ein Unterschied – um ein Beispiel zu nennen – ob ich ein Zimmer beheize oder ein Haus beheize. Deshalb ist es auch ein Unterschied, ob man ein großes Auto oder ein kleines Auto fährt. Von daher hätte es eine Segmentierung, eine Staffelung nach Gewicht geben müssen. Dies haben wir versäumt, was ich bedaure, und wir haben mit dieser Entscheidung – die ich nicht mitgetragen habe – eine Chance vertan, Umwelt- und Industrieinteressen in einen gewissen Ausgleich zu bringen."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik heb tegen het verslag Davies gestemd omdat we naar mijn mening met het concept van CO zuinigheidsklasssen voor auto’s een beslissing hebben genomen die in wezen onaanvaardbaar en ideëel is. Er zou een glijdende schaal gebaseerd op grootte en gewicht moeten komen, met name om gelijke concurrentievoorwaarden voor fabrikanten in de Europese Unie tot stand te brengen. Ik zal u een voorbeeld geven: het maakt verschil of ik een heel huis verwarm of alleen één kamer. Daarom maakt het ook verschil of ik in een grote of kleine auto rijd. En daarom moet er een classificatie komen en een glijdende schaal gebaseerd op gewicht. Deze kans hebben we aan ons voorbij laten gaan, wat ik betreur, en deze beslissing – waar ik niet achter sta – is ook een gemiste kans om evenwicht te bewerkstelligen tussen de belangen van het milieu en die van de auto-industrie."@nl3
"Pani przewodnicząca! Głosowałem za odrzuceniem sprawozdania pana Daviesa, gdyż, moim zdaniem, podjęliśmy, co do zasady, niedopuszczalną i nierealistyczną decyzję przyjmując jednolite kategorie wydajności emisji CO dla samochodów osobowych. Powinna powstać stopniowa skala uzależniona od wielkości i masy pojazdu, przede wszystkim w celu wyrównania szans dla producentów samochodów z terenu Unii Europejskiej. Oto przykład: inaczej przedstawia się ogrzanie całego domu i jednego pokoju. Z tego samego powodu inaczej jest, jeśli jeżdżę dużym i małym samochodem. Dlatego powinna zostać ustalona stosowna segmentacja i stopniowa skala uzależniona od masy pojazdu. Przegapiliśmy tę okazję, co jest wielką szkodą, a naszą decyzją – której nie popierałem – przegapiliśmy także okazję ustanowienia równowagi pomiędzy interesami środowiska, a interesami przemysłu."@pl16
"Senhora Presidente, votei contra o relatório Davies porque, na minha opinião, tomámos uma decisão que é, no essencial, inaceitável e irrealista ao prever categorias uniformes de eficiência de CO para automóveis. Deveria ter havido uma escala variável baseada nas dimensões e peso, principalmente para criar condições equitativas para os fabricantes na União Europeia. Permitam-me um exemplo: há diferença entre aquecer uma casa ou apenas um quarto. Por isso, também faz diferença se eu conduzir um automóvel grande ou um automóvel pequeno. Por este motivo, é necessário que haja uma segmentação e uma escala variável baseada no peso. Perdemos essa oportunidade, o que considero lamentável e, com esta decisão – que eu não apoiei –, também ficámos privados da oportunidade de estabelecer uma medida que assegure o equilíbrio entre os interesses do ambiente e os da indústria."@pt17
"Frau Präsidentin! Ich habe gegen den Bericht Davies gestimmt, weil ich denke, dass wir mit unserer Entscheidung im Prinzip eine inakzeptable und weltfremde Entscheidung getroffen haben, in der Weise, dass wir einheitliche Grenzwerte beim CO2-Ausstoß für PKWs vorsehen. Eine Staffelung nach Größe und Gewicht hätte es geben müssen, auch und insbesondere aus Gründen der Chancengleichheit für Hersteller in der Europäischen Union. Es ist ein Unterschied – um ein Beispiel zu nennen – ob ich ein Zimmer beheize oder ein Haus beheize. Deshalb ist es auch ein Unterschied, ob man ein großes Auto oder ein kleines Auto fährt. Von daher hätte es eine Segmentierung, eine Staffelung nach Gewicht geben müssen. Dies haben wir versäumt, was ich bedaure, und wir haben mit dieser Entscheidung – die ich nicht mitgetragen habe – eine Chance vertan, Umwelt- und Industrieinteressen in einen gewissen Ausgleich zu bringen."@ro18
"Pani predsedajúca, hlasoval som proti správe pána Daviesa, pretože sme podľa môjho názoru prijali v podstate neprijateľné a nereálne rozhodnutie, ktoré predpokladá jednotné kategórie účinnosti CO pre automobily. Malo by existovať pohyblivé rozpätie založené na veľkosti a hmotnosti, najmä s cieľom vytvoriť rovnaké podmienky pre výrobcov v Európskej únii. Dovoľte mi, aby som uviedol príklad: je rozdiel medzi vykurovaním domu alebo iba jednej izby. Preto je aj rozdiel medzi riadením veľkého alebo malého auta. Z tohto dôvodu je potrebné uskutočniť delenie a zaviesť pohyblivé rozpätie založené na hmotnosti. Prepásli sme túto príležitosť, čo považujem za poľutovaniahodné a s týmto rozhodnutím – ktoré som nepodporil – sme prepásli príležitosť zaviesť vyvažujúce opatrenia medzi záujmami životného prostredia a záujmami priemyslu."@sk19
"Gospa predsednica, glasoval sem proti Daviesovemu poročilu, ker menim, da smo v bistvu sprejeli nesprejemljivo in nerealno odločitev, s tem ko smo si zamislili enotne kategorije učinkovitosti glede CO za osebna vozila. Obstajati mora drsna lestvica na podlagi velikosti in mase, da poenotimo zlasti pogoje za proizvajalce v Evropski uniji. Naj navedem primer: razlika je, če ogrevam hišo ali le eno sobo. Zato je razlika tudi, če vozim veliko ali malo vozilo. Zato morata obstajati delitev in drsna lestvica na osnovi mase. Zamudili smo priložnost za to, kar je obžalovanja vredno, pri čemer smo z odločitvijo, ki je nisem podprl, zamudili tudi priložnost za vzpostavitev ravnotežja med interesi okolja in interesi industrije."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph