Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-236"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.36.3-236"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Práve odhlasovaná správa o budúcej stratégii CO pre automobily je bezpochyby jednou z najkontroverznejších diskusií aktuálne prebiehajúcich na pôde Európskeho parlamentu. V stávke je nielen stav životného prostredia, a tým zdravie občanov EÚ, ale takisto konkurencieschopnosť jedného z dôležitých priemyselných odvetví. Podporila som pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý je kompromisom oboch aspektov, a to ochrany životného prostredia a zároveň ponuky vhodných a reálnych podmienok pre európsky automobilový priemysel. Automobilová reklama predstavuje až 20 % celkových reklamných obratov vydavateľov printových médií. Zavedením štatutárnych pravidiel pre reklamu podľa pôvodnej správy Chrisa Daviesa by sa porušil fundamentálny princíp slobody vyjadrovania, preto som hlasovala za pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sporné body 36 až 41 zo správy vypúšťajú. Podporila som návrh PPE-DE zahŕňajúci dobrovoľný kódex správania automobilových výrobcov, pokiaľ ide o reklamu. Po schválení väčšiny týchto pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov som v záverečnom hlasovaní hlasovala za správu Chrisa Daviesa. Výsledok hlasovania je jasným politickým signálom na vypracovanie európskych právnych predpisov týkajúcich sa znižovania emisií CO ."@sk19
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Právě odhlasovaná zpráva o budoucí strategii CO pro automobily je bezpochyby jednou z nejkontroverznějších diskusí aktuálně probíhajících na půdě Evropského parlamentu. V sázce není jen stav životního prostředí, a tím zdraví občanů EU, ale také konkurenceschopnost jednoho z důležitých průmyslových odvětví. Podpořila jsem pozměňovací návrh, který je kompromisem obou aspektů, a to ochrany životního prostrředí a zároveň nabídky vhodných a reálních podmínek pro evropský automobilový průmysl. Automobilová reklama představuje až 20 % celkových reklamních obratů vydavatelů tiskových médií. Zavedením statutárních pravidel pro reklamu podle původní zprávy Chrise Daviese by se porušil základní princip svobody vyjadřování, proto jsem hlasovala pro pozměňovací návrhy, které sporné body 36 až 41 ze zprávy vypouští. Podpořila jsem návrh PPE-DE zahrnující dobrovolný kodex chování automobilových výrobců, pokud jde o reklamu. Po schválení vetšiny těchto pozmeňovacích návrhů jsem v závěrečném hlasování hlasovala pro zprávu Chrise Daviese. Výsledek hlasování je jasným politickým signálem na vypracování evropských právních předpisů týkajících se snižování emisí CO ."@cs1
"Fru formand! Den netop vedtagne betænkning om den fremtidige strategi for nedbringelse af CO emissionerne fra biler bidrager uden tvivl til en af de mest polariserede debatter i Parlamentet i øjeblikket. Det handler ikke kun om miljø og således om EU-borgernes helbred, men også om en vigtig industris konkurrenceevne. Jeg stemte for ændringsforslagene, da de er et kompromis mellem begge aspekter, idet der lægges vægt på miljøbeskyttelse, samtidig med at den europæiske bilindustri sikres passende og realistiske vilkår. Bilreklame udgør op til 20 % af den samlede reklameomsætning for udgivere af trykte medier. Det ville være et brud på det grundlæggende princip om ytringsfrihed at fastlægge obligatoriske krav til reklamer som foreslået i Chris Davies' oprindelige betænkning. Derfor stemte jeg for ændringsforslagne om udelukkelse af de kontroversielle punkter 36-41 i betænkningen. Jeg støttede forslaget fra PPE-DE, hvori bilfabrikanterne opfordres til at indgå en frivillig aftale om en kodeks for god praksis for reklame for biler. Jeg stemte for Chris Davies' betænkning ved den endelige afstemning, da de fleste af ændringsforslagene var blevet vedtaget. Resultatet af afstemningen er et klart politisk signal til støtte for udformningen af europæisk lovgivning om nedbringelse af CO emissioner."@da2
"Der soeben angenommene Bericht über die künftige CO Strategie für Personenkraftwagen trägt zweifellos zu einer der am meisten polarisierenden Debatten bei, die gegenwärtig im Europäischen Parlament stattfinden. Dabei geht es nicht nur um die Umweltsituation und damit die Gesundheit der EU-Bürger, sondern auch um die Wettbewerbsfähigkeit eines der wichtigsten Industriezweige. Ich habe für den Änderungsantrag gestimmt, der einen Kompromiss zwischen beiden Aspekten darstellt und sowohl den Umweltschutz als zugleich auch geeignete und reale Bedingungen für die europäische Automobilindustrie berücksichtigt. Bei den Herausgebern der Printmedien macht Autowerbung bis zu 20 % der Werbeumsätze aus. Die Einführung eines Werbekodexes, wie ihn der ursprüngliche Bericht von Chris Davies vorsah, würde das Grundprinzip der freien Meinungsäußerung verletzen. Deshalb habe ich für die Änderungsanträge gestimmt, die die strittigen Ziffern 36 bis 41 aus dem Bericht streichen. Ich habe den Antrag der PPE-DE-Fraktion unterstützt, der die Automobilhersteller zur Annahme eines freiwilligen Verhaltenskodex für Autowerbung auffordert. Nachdem die meisten dieser Änderungsanträge angenommen wurden, habe ich in der Schlussabstimmung für den Bericht von Chris Davies gestimmt. Das Abstimmungsergebnis ist ein klares politisches Signal für die Ausarbeitung einer europäischen Gesetzgebung zur Verringerung der CO Emissionen."@de9
"Η έκθεση η οποία μόλις εγκρίθηκε σχετικά με τη μελλοντική στρατηγική CO για τα αυτοκίνητα, συμβάλλει δίχως αμφιβολία σε μία από τις πιο πολωμένες συζητήσεις που έχουν διεξαχθεί μέχρι σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν διακυβεύεται μόνο το περιβάλλον, και κατ’ επέκταση η υγεία των πολιτών της ΕΕ, αλλά και η ανταγωνιστικότητα μιας σημαντικής βιομηχανίας. Ψήφισα υπέρ της τροπολογίας, επειδή συνιστά ένα συμβιβασμό μεταξύ των δύο παραμέτρων. Εστιάζει στην προστασία του περιβάλλοντος και ταυτόχρονα εξασφαλίζει κατάλληλους και ρεαλιστικούς όρους για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Η διαφήμιση αυτοκινήτων αντιστοιχεί σε έως και 20% του συνολικού κύκλου εργασιών για τη διαφήμιση για τους εκδότες έντυπων μέσων. Η επιβολή υποχρεωτικών διαφημιστικών απαιτήσεων όπως προβλέπεται στην αρχική έκθεση του κ. Chris Davies, θα παραβίαζε τη θεμελιώδη αρχή της ελευθερίας έκφρασης. Αυτός είναι ο λόγος που ψήφισα υπέρ των τροπολογιών που δεν περιλαμβάνουν τις επίμαχες παραγράφους της έκθεσης, 36 έως 41. Υποστήριξα την πρόταση της Ομάδας ΕΛΚ-ΕΔ η οποία καλεί τους κατασκευαστές να συμμετάσχουν σε έναν κώδικα πρακτικής για τη διαφήμιση αυτοκινήτων. Μετά την έγκριση των περισσότερων τροπολογιών, στην τελική ψηφοφορία ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Chris Davies. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αποτελεί σαφή πολιτική ένδειξη υπέρ της κατάρτισης ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με το ζήτημα του περιορισμού των εκπομπών CO"@el10
"The report just adopted on the future CO strategy for cars contributes without any doubt to one of the most polarised debates taking place in the European Parliament at present. At stake are not only the environment, and therefore the health of EU citizens, but also the competitiveness of an important industry. I voted for the amendment since it represents a compromise between both aspects. It pays attention to environmental protection and at the same time provides suitable and realistic terms for the European car industry. Car advertising represents up to 20% of total advertising turnover for publishers of printed media. Laying down mandatory advertising requirements as stipulated in the original report by Mr Chris Davies would breach the fundamental principle of freedom of expression. This is why I voted in favour of the amendments that leave out the controversial paragraphs 36 to 41 of the report. I supported the PPE-DE motion inviting car manufacturers to sign up to a voluntary code of practice on car advertising. After most amendments were adopted, in the final vote I voted for the report by Mr Chris Davies. The outcome of the vote is a clear political signal in favour of preparing European legislation dealing with the issue of cutting CO emissions."@en4
"El informe que acabamos de aprobar sobre la futura estrategia para reducir las emisiones de CO de los turismos contribuye, sin duda alguna, a uno de los debates más polarizados que están teniendo lugar actualmente en el Parlamento Europeo. Está en juego no sólo el medio ambiente y, en consecuencia, la salud de los ciudadanos de la UE, sino también la competitividad de un importante sector de la industria. He votado a favor de la enmienda porque representa un compromiso entre esos dos aspectos. Presta atención a la protección del medio ambiente y, al mismo tiempo, establece unas condiciones apropiadas y realistas para la industria automovilística europea. La publicidad de los automóviles representa hasta el 20 % del volumen total de ingresos por publicidad para los editores de medios de comunicación impresos. El establecimiento de unos requisitos de publicidad obligatorios, como se estipulaba en el informe original del señor Chris Davies, violaría el principio fundamental de la libertad de expresión. Por eso he votado a favor de las enmiendas que dejan fuera los controvertidos apartados 36 al 41 del informe. He apoyado la propuesta del PPE-DE que invita a los fabricantes de automóviles a adoptar voluntariamente un código de práctica sobre la publicidad de los automóviles. Después de haberse aprobado la mayor parte de la enmiendas, en la votación final he votado a favor del informe del señor Chris Davies. El resultado de la votación es una señal política clara a favor de que se prepare legislación europea sobre la reducción de emisiones de CO ."@es21
"Äsja vastu võetud raport tuleviku CO strateegia kohta seoses autodega annab kahtlemata panuse ühele enim polariseerunud arutelule, mis praegu Euroopa Parlamendis aset leiab. Kaalul ei ole mitte üksnes keskkond ja seega ELi kodanike tervis vaid ka olulise tööstuse konkurentsivõimelisus. Hääletasin muudatusettepaneku poolt, kuna see kujutab kompromissi mõlema aspekti vahel. Tähelepanu pööratakse keskkonnakaitsele ning samal ajal antakse Euroopa autotööstusele sobivad ja realistlikud tingimused. Autoreklaam moodustab kuni 20% trükimeedia kirjastajate reklaami kogukäibest. Kohustuslike reklaamitingimuste sätestamine, nagu oli ette nähtud Chris Daviese esialgses raportis, rikuks sõnavabaduse põhiprintsiipi. See on põhjuseks, miks ma hääletasin muudatusettepanekute poolt, mis jätavad vaidlusi tekitavad lõiked 36 kuni 41 raportist välja. Pärast enamiku muudatusettepanekute vastu võtmist, hääletasin ma lõpphääletusel härra Chris Daviese raporti poolt. Hääletustulemus on selge poliitiline signaal Euroopa õigusaktide, mis käsitlevad CO heite vähendamise küsimust, ettevalmistamiseks."@et5
"Juuri hyväksymämme mietintö autojen hiilidioksidipäästöjä koskevasta tulevasta strategiasta antaa panoksensa yhteen kiivaimmista Euroopan parlamentissa käydyistä keskusteluista. Kyse ei ole vain ympäristöstä ja siten EU:n kansalaisten terveydestä, vaan myös merkittävän teollisuudenalan kilpailukyvystä. Äänestin esitetyn tarkistuksen puolesta, sillä se tarjoaa kompromissin molempien näkökohtien välillä. Siinä huomioidaan asianmukaisesti ympäristön suojelu samalla kun se tarjoaa Euroopan autoteollisuudelle sopivat ja realistiset ehdot. Automainonnan osuus on jopa 20 prosenttia lehtikustantajien mainostuloista. Mainontaa koskevien pakollisten vaatimusten asettaminen Chris Daviesin alkuperäisen mietinnön mukaisesti rikkoisi keskeistä ilmaisunvapauden periaatetta. Tästä syystä äänestin niiden tarkistusten puolesta, joilla mietinnöstä poistetaan kiistanalaiset kohdat 36–41. Kannatin PPE-DE-ryhmän ehdotusta, jossa autonvalmistajia kehotetaan allekirjoittamaan automainonnan vapaaehtoiset käytännesäännöt. Valtaosa tarkistuksista hyväksyttiin, joten äänestin lopullisessa äänestyksessä Chris Daviesin mietinnön puolesta. Äänestystulos lähettää selvän poliittisen viestin eurooppalaisen lainsäädännön laatimisen puolesta hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi."@fi7
"Le rapport qui vient d’être adopté sur la future stratégie en matière de CO pour les voitures contribue sans aucun doute à l’un des débats les plus polarisés se déroulant actuellement au Parlement européen. Est en jeu non seulement l’environnement et, par conséquent, la santé des citoyens de l’UE, mais aussi la compétitivité d’un secteur important. J’ai voté pour l’amendement, car il constitue un compromis entre les deux aspects. Il est attentif à la protection de l’environnement et, dans le même temps, il prévoit des conditions adaptées et réalistes pour l’industrie automobile européenne. La publicité automobile représente jusqu’à 20 % du chiffre d’affaires publicitaire total des éditeurs de médias imprimés. Définir des conditions publicitaires obligatoires comme le stipule le rapport original de M. Davies irait à l’encontre du principe fondamental de liberté d’expression. C’est pourquoi j’ai voté pour l’amendement visant à supprimer du rapport les paragraphes 36 à 41 controversés. J’ai soutenu la proposition du PPE-DE qui invite les constructeurs automobiles à signer un code de conduite volontaire en matière de publicité automobile. Après l’adoption de la plupart des amendements, lors du vote final, j’ai voté pour le rapport de M. Davies. Le résultat du vote est un signal politique clair en faveur de la préparation d’une législation européenne portant sur la question de la réduction des émissions de CO ."@fr8
"Az épp elfogadott és a gépjárművekre vonatkozó jövőbeli CO stratégiáról szóló jelentés kétségtelenül egyike az Európai Unióban jelenleg zajló legkiélezettebb vitáknak. Nemcsak a környezet és ezáltal az uniós polgárok egészsége e tét, hanem egy fontos iparág versenyképessége is. Én a módosítás mellett szavaztam, mivel az e két szempont között kompromisszumot valósít meg. Figyelmet fordít a környezetvédelemre, ugyanakkor megfelelő és valószerű feltételeket határoz meg az európai gépjárműipar számára. A nyomtatott sajtó kiadói összbevételük 20%-át gépjárműreklámokból realizálják. Ha a kötelező reklámkövetelményeket a Chris Davies eredeti jelentésében szereplő formájukban rögzítenénk, az megsértené a szólásszabadság alapelvét. Ezért szavaztam a módosítások mellett, melyek kihagyják a jelentés vitás 36-41. bekezdéseit. Támogattam a PPE-DE képviselőcsoport arra vonatkozó indítványát, hogy szólítsuk fel az autógyártókat, hogy csatlakozzanak egy a gépjárművek reklámozására vonatkozó önkéntes eljárási kódexhez. Miután a legtöbb módosítás elfogadásra került, a záró szavazáson Chris Davies jelentése mellett szavaztam. A szavazás eredménye egyértelmű politikai jelzés arról a támogatottságról, melyet a CO kibocsátás csökkentésének európai szintű jogi szabályozásának előkészítése élvez."@hu11
". La relazione appena adottata sulla futura strategia in materia di emissioni di CO per le automobili indubbiamente contribuisce a una delle discussioni più controverse svoltesi attualmente nel Parlamento europeo. In gioco non c’è solo l’ambiente, e quindi la salute dei cittadini europei, ma anche la competitività di un’importante industria. Ho votato a favore dell’emendamento poiché rappresenta un compromesso tra entrambi gli aspetti. Presta attenzione alla tutela ambientale e al contempo fornisce criteri adeguati e realistici per l’industria automobilistica europea. La pubblicità di automobili costituisce fino al 20 per cento dell’attività pubblicitaria totale degli editori della carta stampata. Istituire requisiti pubblicitari obbligatori come stabilito nella relazione originale dell’onorevole Chris Davies violerebbe il principio fondamentale della libertà d’espressione. Perciò, ho votato a favore degli emendamenti che omettono i controversi paragrafi da 36 a 41 della relazione. Ho appoggiato la proposta del PPE-DE che invita le case automobilistiche a impegnarsi per un codice di condotta volontario relativo alla pubblicità delle automobili. Dopo che è stata adottata la maggior parte degli emendamenti, nella votazione finale ho espresso voto favorevole sulla relazione dell’onorevole Chris Davies. L’esito della votazione è un chiaro segnale politico per l’elaborazione di una normativa europea che tratti la questione della riduzione delle emissioni di CO ."@it12
"Ką tik priimtas pranešimas dėl būsimos CO strategijos automobiliams prisidės prie vienos prieštaringiausių diskusijų Europos Parlamente. Kalbama ne tik apie aplinką ir ES piliečių sveikatų, bet ir apie svarbios pramonės konkurencingumą. Aš balsavau už pakeitimą, nes jis atspindi kompromisą tarp šių dviejų aspektų. Jame atkreipiamas dėmesys į aplinkos apsaugą ir nuorodai tinkami realūs terminai Europos automobilių pramonei. Automobilių reklama sudaro iki 20 proc. visos spausdintos žiniasklaidos leidėjų reklamos apyvartos. Įvedus privalomus reklamos reikalavimus, nurodytus pradiniame Ch. Daviso pranešime, būtų pažeistas pagrindinis žodžio laisvės principas. Todėl aš balsavau už pakeitimus, kuriais iš pranešimo išbrauktos prieštaringos 26–41 dalys. Aš parėmiau PPE–DE pasiūlymą pakviesti automobilių gamintojus pasirašyti savanorišką veiklos kodeksą dėl automobilių reklamos. Priėmus daugelį pakeitimų, per galutinį balsavimą aš balsavau už Ch. Daviso pranešimą. Balsavimo rezultatai yra aiškus politinis signalas, kuriuo pritariama rengiamiems Europos teisės aktams dėl išmetamo CO sumažinimo."@lt14
"Nupat pieņemtais ziņojums par turpmāko stratēģiju automobiļu radīto CO emisiju samazināšanai bez šaubām patlaban ir viens no polarizētākajiem debašu tematiem Eiropas Parlamentā. Uz spēles ir ne tikai vide un tāpēc arī ES iedzīvotāju veselība, bet arī svarīgas nozares konkurētspēja. Es balsoju par grozījumiem, jo tas ir kompromiss abiem aspektiem. Tas vērš uzmanību uz vides aizsardzību un tajā pašā laikā izvirza piemērotus un saprātīgus nosacījumus Eiropas automobiļu ražotājiem. Automobiļu reklāmas veido 20 % no kopējā drukāto plašsaziņas līdzekļu reklāmu apgrozījuma. Nosakot obligātas reklāmas prasības, kā norādīts kunga sākotnējā ziņojumā, tiktu pārkāpts vārda brīvības pamatprincips. Tāpēc es balsoju par grozījumiem, kuros neietilpst pretrunīgie ziņojuma panti (no 36. līdz 41.). Es atbalstīju priekšlikumu ar aicinājumu automobiļu ražotājiem piekrist brīvprātīgam nolīgumam par automobiļu reklamēšanu. Pēc tam, kad tika pieņemta lielākā daļa grozījumu, galīgā balsojumā es balsoju par kunga ziņojumu. Balsojumu rezultāts ir nepārprotams politisks signāls tam, lai tiktu sagatavoti Eiropas tiesību akti saistībā ar CO emisiju samazināšanu."@lv13
"Práve odhlasovaná správa o budúcej stratégii CO2 pre automobily je bezpochyby jednou z najkontroverznejších diskusií aktuálne prebiehajúcich na pôde Európskeho parlamentu. V stávke je nielen stav životného prostredia, a tým zdravie občanov EÚ, ale taktiež konkurencieschopnosť jedného z dôležitých priemyselných odvetví. Podporila som pozmeňujúci návrh, ktorý je kompromisom oboch aspektov, a to ochrany životného prostredia a zároveň ponuky vhodných a reálnych podmienok pre európsky automobilový priemysel. Automobilová reklama predstavuje až 20 % celkových reklamných obratov vydavateľov printových médií. Zavedením štatutárnych pravidiel pre reklamu podľa pôvodnej správy Chrisa Daviesa by sa porušil fundamentálny princíp slobody vyjadrovania, preto som hlasovala za pozmeňujúce návrhy, ktoré sporné body 36 až 41 zo správy vypúšťajú. Podporila som návrh PPE-DE zahrňujúci dobrovoľný kódex správania sa automobilových výrobcov ohľadom reklamy. Po schválení väčšiny týchto pozmeňujúcich návrhov som v záverečnom hlasovaní hlasovala za správu Chrisa Daviesa. Výsledok hlasovania je jasným politickým signálom pre vypracovanie európskej legislatívy týkajúcej sa znižovania emisií CO2."@mt15
"Het zojuist aangenomen verslag over de toekomstige CO strategie voor auto’s draagt ongetwijfeld bij aan een van de meest gepolariseerde discussies die op het moment in het Europees Parlement worden gevoerd. Op het spel staat niet alleen het milieu, en daarmee de gezondheid van EU-burgers, maar ook het concurrentievermogen van een belangrijke industrietak. Ik heb voor het amendement gestemd omdat het een compromis tussen deze twee aspecten vertegenwoordigt. Het besteedt aandacht aan milieubescherming en stelt de Europese auto-industrie tegelijkertijd passende en reële termijnen. Autoreclame vertegenwoordigt tot twintig procent van de totale reclameomzet van uitgevers van gedrukte media. Het stellen van verplichte eisen aan reclame, zoals wordt voorgesteld in het oorspronkelijke verslag van de heer Chris Davies, zou het grondbeginsel van vrijheid van meningsuiting schenden. Daarom heb ik voor de amendementen tot schrapping van de controversiële paragrafen 36 tot en met 41 gestemd. Ik heb mijn steun uitgesproken voor de motie van de PPE-DE-Fractie, waarin autofabrikanten worden uitgenodigd tot ondertekening van een vrijwillige gedragscode voor autoreclame. Na aanneming van de meeste amendementen heb ik in de eindstemming voor het verslag van de heer Chris Davies gestemd. Het resultaat van de stemming is een duidelijk politiek signaal dat oproept tot de opstelling van Europese wetgeving inzake de vermindering van de CO uitstoot."@nl3
"Przyjęte właśnie sprawozdanie w sprawie przyszłej strategii na rzecz zmniejszenia poziomu emisji CO przez pojazdy mechaniczne stanowi bez wątpienia istotny przyczynek do jednej z najbardziej spolaryzowanych debat, jakie są obecnie prowadzone w Parlamencie Europejskim. Stawką jest nie tylko środowisko, a przez to zdrowie obywateli UE, lecz także konkurencyjność tej istotnej dla gospodarki branży. Głosowałam za przyjęciem poprawki, gdyż stanowi ona kompromis między oboma tymi aspektami. Zwraca ona uwagę na ochronę środowiska, a jednocześnie stanowi odpowiednie i realistyczne warunki dla rozwoju europejskiego przemysłu motoryzacyjnego. Reklama samochodowa sięga 20% całkowitych przychodów reklamowych wydawców mediów drukowanych. Określenie obowiązkowych zasad dotyczących reklamy, jakie zostały wskazane w pierwotnym sprawozdaniu pana Chrisa Daviesa naruszałoby fundamentalną zasadę swobody wypowiedzi. Z tego też powodu głosowałam za przyjęciem poprawek, które pomijają kontrowersyjne zapisy od 36 do 41. Poparłam wniosek PPE-DE zachęcający producentów samochodów do dobrowolnego zaangażowania się w opracowanie kodeksu reklamy samochodowej. Po przyjęciu większości poprawek, w ostatecznym głosowaniu głosowałam za przyjęciem sprawozdania pana Chrisa Daviesa. Wynik głosowania stanowi jasny sygnał polityczny na rzecz przygotowania ustawodawstwa europejskiego w zakresie zmniejszania poziomu emisji CO ."@pl16
"O relatório que acabámos de adoptar sobre a futura estratégia em matéria de CO para automóveis contribui, sem dúvida, para um dos debates mais controversos que decorrem actualmente no Parlamento Europeu. O que está em jogo não é só o ambiente e, por conseguinte, a saúde dos cidadãos da UE, mas também a competitividade de uma indústria importante. Votei a favor da alteração, visto que representa um compromisso entre os dois aspectos. Ela atende à protecção do ambiente e, simultaneamente, oferece condições sustentáveis e realistas para a indústria automóvel europeia. A publicidade automóvel representa até 20% do total do volume de negócios publicitários para os editores dos meios de comunicações impressos. Estabelecer requisitos vinculativos relativos à publicidade, tal como estipulado no relatório original do senhor deputado Davies, violaria o princípio fundamental da liberdade de expressão. Por isso é que votei a favor das alterações que eliminam os controversos números 36 a 41 do relatório. Apoiei a proposta do PPE-DE de convidar os fabricantes de automóveis a assinar um código voluntário relativo a práticas na publicidade automóvel. Depois da adopção da maioria das alterações, votei a favor do relatório do senhor deputado Chris Davies, na votação final. O resultado da votação representa um sinal político claro a favor da preparação de legislação europeia relativa às questões da redução das emissões de CO ."@pt17
"Práve odhlasovaná správa o budúcej stratégii CO2 pre automobily je bezpochyby jednou z najkontroverznejších diskusií aktuálne prebiehajúcich na pôde Európskeho parlamentu. V stávke je nielen stav životného prostredia, a tým zdravie občanov EÚ, ale taktiež konkurencieschopnosť jedného z dôležitých priemyselných odvetví. Podporila som pozmeňujúci návrh, ktorý je kompromisom oboch aspektov, a to ochrany životného prostredia a zároveň ponuky vhodných a reálnych podmienok pre európsky automobilový priemysel. Automobilová reklama predstavuje až 20 % celkových reklamných obratov vydavateľov printových médií. Zavedením štatutárnych pravidiel pre reklamu podľa pôvodnej správy Chrisa Daviesa by sa porušil fundamentálny princíp slobody vyjadrovania, preto som hlasovala za pozmeňujúce návrhy, ktoré sporné body 36 až 41 zo správy vypúšťajú. Podporila som návrh PPE-DE zahrňujúci dobrovoľný kódex správania sa automobilových výrobcov ohľadom reklamy. Po schválení väčšiny týchto pozmeňujúcich návrhov som v záverečnom hlasovaní hlasovala za správu Chrisa Daviesa. Výsledok hlasovania je jasným politickým signálom pre vypracovanie európskej legislatívy týkajúcej sa znižovania emisií CO2."@ro18
"Pravkar sprejeto poročilo o prihodnji strategiji za zmanjšanje emisij CO za osebna vozila nedvomno prispeva k eni od razprav v Evropskem parlamentu, pri kateri si mnenja najbolj nasprotujejo. Pri tem ne gre le za okolje in s tem za zdravje državljanov EU, ampak tudi za konkurenčnost pomembne industrije. Glasovala sem za spremembo, ker je kompromisna rešitev obeh vidikov. Upošteva varstvo okolja ter hkrati določa primerne in stvarne pogoje za evropsko avtomobilsko industrijo. Oglaševanje avtomobilov zajema do 20 % skupnega prometa za oglaševanje založnikov tiskanih medijev. Z določitvijo obveznih zahtev za oglaševanje iz prvotnega poročila gospoda Chrisa Daviesa bi kršili temeljno načelo svobode izražanja. Zato sem glasovala za predloge sprememb, ki izključujejo sporne odstavke od 36 do 41 iz poročila. Podprla sem predlog skupine PPE-DE, ki proizvajalce avtomobilov poziva, naj sprejmejo prostovoljni kodeks ravnanja o oglaševanju avtomobilov. Po sprejetju večine predlogov sprememb sem na končnem glasovanju glasovala za poročilo gospoda Chrisa Daviesa. Rezultat glasovanja jasno kaže politično podporo pripravi evropske zakonodaje o zmanjšanju emisij CO ."@sl20
"Det betänkande som just har antagits om den framtida koldioxidstrategin för bilar bidrar utan tvekan bidra till en av de mest polariserade debatter som för närvarande pågår i Europaparlamentet. Det som står på spel är inte bara miljön, och därmed EU-medborgarnas hälsa, utan även konkurrenskraften hos en viktig industri. Jag röstade för ändringsförslaget eftersom det är en kompromiss mellan de båda aspekterna. Det uppmärksammar miljöskyddet och ger samtidigt den europeiska bilindustrin hållbara och realistiska villkor. Bilreklam står för upp till 20 procent av den totala reklamomsättningen för utgivare av tryckta medier. Genom att föreskriva obligatoriska krav på reklamen så som föreskrevs i det ursprungliga betänkandet av Chris Davies skulle vara att bryta mot den grundläggande principen om yttrandefrihet. Därför röstade jag för ändringsförslagen som utelämnar de kontroversiella punkterna 36 till 41 i betänkandet. Jag stödde PPE-DE-förslaget som inbjuder biltillverkarna att underteckna en frivillig uppförandekod om bilreklam. Efter att de flesta av ändringsförslagen antagits röstade jag för Chris Davies betänkande i den slutliga omröstningen. Resultatet av omröstningen är en tydlig politisk signal för utarbetandet av en EU-lagstiftning som tar itu med frågan om att minska koldioxidutsläppen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"2"5,20,1,19,14,16,11,2,3,13,21,9,4,17,12,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph