Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-229"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.36.3-229"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Prinzipiell sind wir uns alle einig, dass wir mehr Energieeffizienz und rationellere Energieübertragung benötigen und der Ausbau erneuerbarer Energiequellen wichtig ist. Dennoch darf die Förderung erneuerbarer Energien nicht als Vorwand dazu dienen, im Zuge der EU-Verfassung über die Hintertür noch mehr die Souveränitätsrechte der Mitgliedstaaten einzuschränken. Da im vorliegenden Bericht eine diesbezügliche Klarstellung fehlt, ist er abzulehnen. Trotz dem nach wie vor voranschreitenden Ausbau erneuerbarer Energiequellen werden wir noch jahrzehntelang von konventioneller Energieerzeugung abhängig bleiben und müssen deshalb ebenso dafür sorgen, dass diese umweltfreundlicher erfolgt. In der EU scheint man jedoch nach wie vor zu sehr auf Kernkraftwerke fixiert zu sein, was sich nicht nur in deren Anpreisung als „umweltfreundlicher Energielieferant“ widerspiegelt – an sich schon ein Hohn –, sondern auch im hoch dotierten Atomforschungsbudget seinen Niederschlag findet. Hier fehlt es mir ebenfalls an erkennbarem Umdenken, was ein weiterer Grund für meine Ablehnung des den Abstimmungen zu Grunde liegenden Berichts ist."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"− V zásadě všichni souhlasíme, že potřebujeme lepší energetickou účinnost a racionálnější přepravu energií, a že je důležité rozšíření obnovitelných zdrojů energií. Podpora obnovitelných zdrojů energie však nesmí být záminkou na další potajmé okleštění svrchovaných práv členských států, jako součást ústavy EU. V této chvíli není v tomto bodě současná zpráva dostatečně jasná, a proto ji musíme odmítnout. Navzdory pokračujícímu rozšiřování obnovitelných zdrojů energie zůstaneme závislí na konvenčních energiích na mnoho dalších desetiletí, a proto musíme zajistit, že budou vůči životnímu prostředí šetrnější. Zdá se však, že EU zůstává upnutá na jadernou energii, což se neodráží jen v nadšeném popisu, kde se o ní mluví jako o „zdroji šetrném vůči životnímu prostředí“, což je samo o sobě výsměch, ale i ve štědrém financování rozpočtu na výzkum jaderné energie. Vidím v tom neúspěch snahy o přehodnocení našeho přístupu nějakým poznatelným způsobem, a i proto tuto zprávu, která je předmětem hlasování, odmítám."@cs1
". Vi er i princippet alle enige om, at vi har brug for en bedre energieffektivitet og en mere rationel energitransmission, og at udbredelsen af vedvarende energi er vigtig. Støtten til vedvarende energikilder må imidlertid ikke anvendes som påskud for at indskrænke medlemsstaternes suveræne rettigheder yderligere ad bagdøren som led i gennemførelsen af EU's forfatningstraktat. Da dette ikke gøres tilstrækkeligt klart i denne betænkning, bør betænkningen forkastes. På trods af den igangværende udbredelse af vedvarende energi vil vi fortsat være afhængige af konventionel energiproduktion i mange årtier frem, og vi er derfor nødt til at sikre, at den bliver mere miljøvenlig. I EU er der imidlertid tilsyneladende fortsat en fiksering på atomkraft, hvilket ikke kun afspejles i den glødende beskrivelse af atomkraft som en "miljøvenlig energikilde", hvilket er en hån i sig selv, men også i den generøse finansiering af atomforskningsbudgettet. Dette er efter min opfattelse udtryk for en manglende evne til eksplicit at ændre vores strategi, hvilket er endnu en grund til, at jeg forkaster betænkningen."@da2
". − Καταρχήν, όλοι συμφωνούμε ότι χρειαζόμαστε καλύτερη ενεργειακή απόδοση και ορθολογικότερη μεταφορά ενέργειας, και ότι είναι σημαντική η διεύρυνση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Παρόλα αυτά, η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως πρόφαση για την ακόμα μεγαλύτερη – συγκαλυμμένη – περιστολή των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών, ως μέρος του Συντάγματος της ΕΕ. Επειδή το σημείο αυτό δεν καθίσταται αρκετά σαφές στην παρούσα έκθεση, η έκθεση πρέπει να απορριφθεί. Παρά τη συνεχιζόμενη διεύρυνση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, θα εξακολουθήσουμε να εξαρτώμαστε από τη συμβατική παραγωγή ενέργειας για πολλές δεκαετίες ακόμη, και πρέπει επομένως να διασφαλίσουμε ότι καθίσταται φιλικότερη προς το περιβάλλον. Στην ΕΕ, ωστόσο, φαίνεται να υπάρχει ακόμη μια εμμονή στην πυρηνική ενέργεια, η οποία δεν αντανακλάται μόνο στη λαμπρή περιγραφή της ως «πηγή ενέργειας φιλική προς το περιβάλλον», που αποτελεί απλή κοροϊδία, αλλά και στη γενναιόδωρη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού για την πυρηνική έρευνα. Παρατηρώ μια αδυναμία να επανεξετάσουμε την προσέγγισή μας κατά οιονδήποτε ορατό τρόπο, γεγονός που συνιστά έναν ακόμη λόγο για τον οποίο απορρίπτω την έκθεση η οποία αποτελεί αντικείμενο της ψηφοφορίας."@el10
". − In principle, we all agree that we need better energy efficiency and more rational energy transmission and that the expansion of renewables is important. Nonetheless, the promotion of renewables must not be used as a pretext to curtail even more of the Member States’ sovereign rights by the back door as part of the EU’s Constitution. As this point is not made sufficiently clear in the present report, the report must be rejected. Despite the ongoing expansion of renewable energy sources, we will remain dependent on conventional energy generation for many decades to come, and we must therefore ensure that it becomes more environmentally friendly. In the EU, however, there still appears to be a fixation with nuclear power, which is not only reflected in its glowing description as an ‘environmentally friendly source of energy’, which itself is a mockery, but also in the generous funding of the nuclear research budget. I see in this a failure to rethink our approach in any discernible way, which is another reason why I reject the report which is the subject of the vote."@en4
". − En principio, estamos todos de acuerdo en que necesitamos una mayor eficiencia energética y una transmisión de la energía más racional, y que la expansión de las energías renovables es importante. No obstante, la promoción de energías renovables no tiene que utilizarse como un pretexto para recortar aún más los derechos soberanos de los Estados miembros de forma encubierta, como parte de la Constitución de la UE. Como este punto no queda suficientemente claro en el informe actual, se tiene que rechazar el informe. Pese a la continua expansión de las fuentes de energía renovables, seguiremos dependiendo de la generación de energías convencionales durante muchas décadas y, por tanto, tenemos que asegurarnos de que produzcan un menor impacto ambiental. En la UE, sin embargo, parece que sigue existiendo una fijación con la energía nuclear, que no sólo se refleja en su rutilante descripción como una «fuente de energía que presta un servicio importante a la protección del medio ambiente», lo que en sí mismo es una mofa, sino también en la generosa financiación del presupuesto destinado a investigación nuclear. No creo que esto nos lleve a reconsiderar nuestro enfoque de forma apreciable, otra razón por la que rechazo el informe sometido a votación."@es21
". − Põhimõtteliselt me kõik nõustume, et vajame tõhusamat energiat ning ratsionaalsemat energia ülekandmist ning et taastuvenergia kasutamise laiendamine on oluline. Sellegipoolest ei tohiks taastuvenergiaid kasutada ettekäändena, et piirata veelgi enam varjatult osana ELi põhiseadusest liikmesriikide suveräänseid õigusi. Kuivõrd seda seisukohta ei esitata praeguses raportis piisavalt selgelt, tuleb see tagasi lükata. Hoolimata taastuvate energiaallikate laialdasest levikust, oleme mitme saabuva kümnendi vältel jätkuvalt sõltuvad tavapärasest energiatootmisest ning seetõttu peame kindlustama, et see muutuks keskkonnasõbralikumaks. ELis näib aga endiselt eksisteerivat kinnismõte seoses tuumaenergiaga, mis ei peegeldu mitte ainult selle hiilgavas kirjelduses „keskkonnasõbraliku energiaallikana”, mis on iseenesest irvitamine, vaid ka tuumaenergia uurimistöö eelarve heldes rahastamises. Näen selles suutmatust meie lähenemise üle tajutaval viisil järele mõelda, mis on teiseks põhjuseks, miks ma hääletuse esemeks oleva raporti tagasi lükkan."@et5
". − Periaatteessa olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että energiatehokkuutta on parannettava ja energiansiirtoa järkeistettävä, ja että uusiutuvien energialähteiden käytön lisääminen on tärkeää. Uusiutuvien energialähteiden käytön edistämistä ei kuitenkaan tule käyttää tekosyynä, jonka varjolla jäsenvaltioiden suvereeneja oikeuksia rajoitetaan entisestään salavihkaa osana EU:n perustuslakia. Koska tätä seikkaa ei ole tehty riittävän selväksi nyt käsiteltävässä mietinnössä, se on hylättävä. Uusiutuvien energialähteiden käytön jatkuvasta lisäämisestä huolimatta tulemme olemaan riippuvaisia konventionaalisesta energiantuotannosta vielä monien vuosikymmenten ajan, jonka vuoksi on tarpeen varmistaa sen aiempaa suurempi ympäristöystävällisyys. EU:ssa vallitsee kuitenkin edelleen pakkomielle ydinvoimaa kohtaan. Siitä osoituksena on paitsi ydinvoiman hehkuttaminen ympäristöystävällisenä energialähteenä, mikä on itsessään pilkantekoa, myös ydinvoiman tutkimuksen avokätinen rahoitus. Se osoittaa minusta, että olemme epäonnistuneet ajatusmallimme muuttamisessa havaittavasti. Tämä on yksi lisäperuste, jonka vuoksi vastustan äänestyksen kohteena olevaa mietintöä."@fi7
". − En principe, nous sommes tous d’accord sur le fait que nous avons besoin d’une meilleure efficacité énergétique et d’une transmission plus rationnelle de l’énergie et que le développement des énergies renouvelables est important. Néanmoins, la promotion des énergies renouvelables ne doit pas servir de prétexte pour réduire encore davantage les droits souverains des États membres de manière déguisée dans le cadre de la constitution européenne. Étant donné que ce point n’est pas suffisamment clair dans le présent rapport, le rapport doit être rejeté. Malgré le développement continu des sources d’énergie renouvelables, nous resterons dépendants de la génération d’énergie conventionnelle pour de nombreuses décennies encore, et nous devons dès lors faire en sorte qu’elle devienne plus écologique. Dans l’UE, cependant, on semble encore faire une fixation sur l’énergie nucléaire, qui ne se reflète pas seulement dans sa description élogieuse en tant que «source d’énergie écologique», qui est en elle-même grotesque, mais aussi dans le financement généreux du budget de la recherche nucléaire. Je vois en cela une incapacité à repenser notre approche de manière sensible, qui est une autre raison pour laquelle je rejette le rapport objet du vote."@fr8
". − Elvileg mind egyetértünk abban, hogy jobb energiahatékonyságra és ésszerűbb energiaszállításra van szükség, és hogy a megújuló energiaforrások nagyobb térnyerése lényeges. Mindazonáltal a megújuló energiaforrások támogatását nem szabad az EU Alkotmányának részeként, álcázott kifogásként használni a tagállamok szuverén jogainak további megnyirbálására. Mivel ez nincs kellőképpen világosan megfogalmazva e jelentésben, azt el kell utasítani. A megújuló energiaforrások folyamatos térnyerése ellenére még sok évtizedig továbbra is a hagyomány energiatermeléstől függünk majd, ezért gondoskodnunk kell róla, hogy az környezetbarátabb legyen. Az EU azonban, úgy tűnik, még mindig megszállottja a nukleáris energiának, amely nemcsak a róla szóló előnyös leírásban szerepel „környezetbarát energiaforrásként” – ami önmagában nevetséges –, hanem a nukleáris kutatás költségvetésének nagylelkű finanszírozásában is. Ebből számomra az derül ki, hogy nem sikerült a hozzáállásunkat semmiféle észrevehető módon átgondolni, ami egy újabb ok, mely miatt elutasítom a szavazás tárgyát képező jelentést."@hu11
". − In linea di principio, siamo tutti d’accordo che occorre una migliore efficienza energetica e un trasferimento energetica più razionale e che è importante lo sviluppo di energie rinnovabili. Ciononostante, la promozione di queste ultime non deve essere utilizzata come pretesto per diminuire ulteriormente i diritti di sovranità degli Stati membri in modo indiretto in quanto parte della Costituzione europea. Siccome quest’aspetto non è stato chiarito a sufficienza nella relazione, il documento deve essere respinto. Nonostante l’attuale aumento delle fonti di energia rinnovabile, resteremo dipendenti dalla produzione di energia convenzionale per molti decenni a venire, e dobbiamo quindi garantire che diventi più rispettosa dell’ambiente. Nell’UE, tuttavia, sembra esistere ancora una fissazione con l’energia nucleare, che non è riflessa soltanto nella sua appassionata descrizione come una “fonte di energia rispettosa dell’ambiente”, che in sé è una presa in giro, ma anche nel generoso finanziamento al bilancio per la ricerca nucleare. Considero questo aspetto un fallimento nel ripensare il nostro approccio in maniera percepibile, altra ragione per cui respingo la relazione oggetto della votazione."@it12
"− Iš esmės mes visi sutinkame, kad reikia didesnio energijos efektyvumo ir racionalesnio energijos perdavimo ir kad svarbi atsinaujinančių energijos šaltinių plėtra. Vis dėlto atsinaujinančių energijos šaltinių skatinimas neturėtų būti panaudotas kaip pretekstas nesąžiningai apriboti suverenias valstybių narių teises įtraukus jį į ES Konstituciją. Pranešime šis punktas nėra visiškai aiškus, todėl jį būtina atmesti. nors atsinaujinantys energijos šaltiniai plečiasi, mes dar ilgus dešimtmečius būsime priklausomi nuo įprastinių energijos šaltinių, todėl privalome užtikrinti, kad jie taptų palankesni aplinkai. Vis dėlto ES vis dar prisirišusi prie branduolinės energetikos. Tai išryškėja ne tik skambiai ją apibūdinant kaip „aplinkai palankų energijos šaltinį“ – nors tai yra pasityčiojimas – bet ir skiriant dosnų finansavimą moksliniams tyrimams branduolinės energetikos srityje. Manau, kad mums nepavyko iš naujo apsvarstyti mūsų požiūrio, todėl tai buvo dar viena priežastis atmesti balsavimui pateiktą pranešimą."@lt14
". − Principā mēs visi esam vienisprātis, ka mums ir vajadzīga labāka energoefektivitāte un racionālāka enerģijas pārvade, un ka svarīga ir atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanas paplašināšana. Tomēr atjaunojamās enerģijas veicināšanu nedrīkst izmantot par attaisnojumu, lai paslepus vēl vairāk sašaurinātu dalībvalstu suverēnās tiesības, aizbildinoties ar ES Konstitūciju. Šis aspekts ziņojumā nav pietiekami skaidrs, tāpēc ziņojums ir noraidāms. Par spīti pašreizējai atjaunojamo enerģijas avotu izaugsmei, mēs vēl vairākas desmitgades joprojām būsim atkarīgi no tradicionālās enerģijas ražošanas, tādēļ mums ir jāpanāk, ka tā kļūst videi nekaitīgāka. Tomēr Eiropas Savienībā joprojām vērojama aizraušanās ar kodolenerģiju, par ko liecina ne tikai tās dedzīgā dēvēšana par „videi nekaitīgu enerģijas avotu”, kas pats par sevi ir izsmiekls, bet arī kodolenerģijas budžeta dāsnā finansēšana. Manā skatījumā tā ir nespēja jebkādā veidā pārskatīt mūsu nostāju, un tas ir vēl viens iemesls, kāpēc es noraidu šo ziņojumu, kas nodots balsošanai."@lv13
". Prinzipiell sind wir uns alle einig, dass wir mehr Energieeffizienz und rationellere Energieübertragung benötigen und der Ausbau erneuerbarer Energiequellen wichtig ist. Dennoch darf die Förderung erneuerbarer Energien nicht als Vorwand dazu dienen, im Zuge der EU-Verfassung über die Hintertür noch mehr die Souveränitätsrechte der Mitgliedstaaten einzuschränken. Da im vorliegenden Bericht eine diesbezügliche Klarstellung fehlt, ist er abzulehnen. Trotz dem nach wie vor voranschreitenden Ausbau erneuerbarer Energiequellen werden wir noch jahrzehntelang von konventioneller Energieerzeugung abhängig bleiben und müssen deshalb ebenso dafür sorgen, dass diese umweltfreundlicher erfolgt. In der EU scheint man jedoch nach wie vor zu sehr auf Kernkraftwerke fixiert zu sein, was sich nicht nur in deren Anpreisung als „umweltfreundlicher Energielieferant“ widerspiegelt – an sich schon ein Hohn –, sondern auch im hoch dotierten Atomforschungsbudget seinen Niederschlag findet. Hier fehlt es mir ebenfalls an erkennbarem Umdenken, was ein weiterer Grund für meine Ablehnung des den Abstimmungen zu Grunde liegenden Berichts ist."@mt15
". − In principe zijn we het er allemaal over eens dat we betere energie-efficiëntie en meer doordacht energievervoer nodig hebben en dat het belangrijk is de rol van de hernieuwbare bronnen uit te breiden. Desalniettemin moet de aanmoediging van hernieuwbare bronnen niet als een voorwendsel worden gebruikt om nog meer soevereine rechten van de lidstaten via een achterdeurtje ondergeschikt te maken aan de EU-grondwet. Aangezien dit punt niet duidelijk genoeg wordt gemaakt in het huidige verslag, moet het worden verworpen. Ondanks het feit dat de rol van de hernieuwbare bronnen groter wordt, zullen we nog gedurende vele decennia afhankelijk blijven van traditionele energieopwekking en daarom moeten we zorgen dat dit proces milieuvriendelijker wordt. In de EU lijkt er echter nog steeds een obsessie met kernenergie te zijn, hetgeen niet alleen blijkt uit het feit dat deze beschreven wordt als een “milieuvriendelijke energiebron”, hetgeen op zichzelf al belachelijk is, maar ook in de royale begroting voor kernonderzoek. In mijn optiek wordt hiermee verzuimd om onze benadering op wat voor manier dan ook te heroverwegen, hetgeen voor mij nog een reden is om dit verslag te verwerpen."@nl3
". − Co do zasady wszyscy zgadzamy się, że potrzeba nam lepszej wydajności energetycznej i bardziej racjonalnego przesyłu energii, a także, że rozwój źródeł odnawialnych zyskuje na znaczeniu. Mimo to jednak, promowanie odnawialnych źródeł energii nie powinno być wykorzystywane jako pretekst do ograniczania, tylnymi drzwiami, kolejnych suwerennych praw państw członkowskich w ramach Konstytucji UE. A skoro sprawa ta nie została w sposób wystarczająco jasny przedstawiona w omawianym sprawozdaniu, musi ono zostać odrzucone. Mimo postępującej ekspansji odnawialnych źródeł energii pozostaniemy uzależnieni od energii konwencjonalnej przez wiele kolejnych dekad, a zatem powinniśmy uczynić wszystko, co tylko możliwe, aby stała się ona bardziej przyjazna dla środowiska. W UE jednakże nadal istnieje utrwalony sposób patrzenia na energię jądrową, co znajduje odzwierciedlenie nie tylko we wspaniałym jej opisie jako „źródła energii przyjaznego dla środowiska”, co samo w sobie jest już kpiną, lecz także w hojnym zasileniu budżetu na badania jądrowe. Dostrzegam w tym porażkę zmiany naszego nastawienia w jakikolwiek wyraźny sposób, co stanowi kolejny powód do odrzucenia przeze mnie sprawozdania poddanego głosowaniu."@pl16
". − Em princípio, todos concordamos que precisamos de maior eficiência energética e de um transporte de energia mais racional e que o desenvolvimento das energias renováveis é importante. Todavia, a promoção das energias renováveis não deve ser usada como pretexto para reduzir ainda mais, por vias travessas, os direitos soberanos dos Estados-Membros como parte integrante da Constituição da UE. Dado que esta questão não está suficientemente clara no actual relatório, este deve ser rejeitado. Apesar do desenvolvimento em curso das fontes de energia renováveis, continuaremos dependentes da produção de energia convencional ainda por muitas décadas e devemos, por conseguinte, assegurar que esta se torne mais respeitadora do meio ambiente. Na UE, no entanto, parece ainda existir uma obsessão com a energia nuclear, que se reflecte não só na sua pomposa descrição como uma “fonte de energia respeitadora do ambiente”, o que é em si mesmo anedótico, mas também no generoso financiamento do orçamento para a investigação nuclear. Vejo aqui uma incapacidade de repensar a nossa abordagem de uma forma visível, o que é mais uma razão que me leva a rejeitar o relatório que é sujeito a votação."@pt17
". Prinzipiell sind wir uns alle einig, dass wir mehr Energieeffizienz und rationellere Energieübertragung benötigen und der Ausbau erneuerbarer Energiequellen wichtig ist. Dennoch darf die Förderung erneuerbarer Energien nicht als Vorwand dazu dienen, im Zuge der EU-Verfassung über die Hintertür noch mehr die Souveränitätsrechte der Mitgliedstaaten einzuschränken. Da im vorliegenden Bericht eine diesbezügliche Klarstellung fehlt, ist er abzulehnen. Trotz dem nach wie vor voranschreitenden Ausbau erneuerbarer Energiequellen werden wir noch jahrzehntelang von konventioneller Energieerzeugung abhängig bleiben und müssen deshalb ebenso dafür sorgen, dass diese umweltfreundlicher erfolgt. In der EU scheint man jedoch nach wie vor zu sehr auf Kernkraftwerke fixiert zu sein, was sich nicht nur in deren Anpreisung als „umweltfreundlicher Energielieferant“ widerspiegelt – an sich schon ein Hohn –, sondern auch im hoch dotierten Atomforschungsbudget seinen Niederschlag findet. Hier fehlt es mir ebenfalls an erkennbarem Umdenken, was ein weiterer Grund für meine Ablehnung des den Abstimmungen zu Grunde liegenden Berichts ist."@ro18
"− V zásade všetci súhlasíme, že potrebujeme lepšiu energetickú účinnosť a racionálnejšiu prepravu energií, a že rozšírenie obnoviteľných zdrojov energií je dôležité. Podpora obnoviteľných zdrojov energie však nesmie byť zámienkou na oklieštenie zvrchovaných práv členských štátov potajomky ako súčasť ústavy EÚ. V tejto chvíli nie je o tom súčasná správa dostatočne jasná, a preto musí byť odmietnutá. Napriek pokračujúcemu rozširovaniu obnoviteľných zdrojov energie ostaneme závislí od konvenčných energií na mnoho ďalších desaťročí, a preto musíme zaistiť, že bude voči životnému prostrediu šetrnejšia. V EÚ sa však zdá, že stále existuje zaťaženie na jadrovú energiu, ktorá sa neodzrkadľuje vo svojom žiarivom opise ako „zdroj šetrný voči životnému prostrediu“, čo je samo osebe výsmech, ale ani v štedrom financovaní rozpočtu na výskum jadrovej energie. Vidím v tom zlyhanie na prehodnotenie nášho prístupu akýmkoľvek poznateľným spôsobom, a preto odmietam túto správu, ktorá je predmetom hlasovania."@sk19
". − Načeloma se vsi strinjamo, da potrebujemo boljšo energetsko učinkovitost in razumnejši prenos energije ter da je treba razširiti uporabo obnovljivih virov energije. Vendar se pod pretvezo spodbujanja obnovljivih virov ne smejo v sklopu ustave EU v ozadju še bolj omejevati suverene pravice držav članic. Ker v tem poročilu to ni dovolj pojasnjeno, ga je treba zavrniti. Kljub stalni širitvi obnovljivih virov energije bomo še veliko desetletij odvisni od konvencionalne proizvodnje energije, zato moramo zagotoviti, da bo okolju bolj prijazna. Vendar se zdi, da v EU še vedno zelo veliko pozornost namenjamo jedrski energiji, kar lahko sklepamo na podlagi navdušujočega opisa, da je „okolju prijazen vir energije“, kar je povsem neresno, predvsem pa na podlagi radodarnega proračuna za jedrske raziskave. To po mojem mnenju kaže, da naš pristop ni dobro premišljen, kar je še en razlog za mojo zavrnitev poročila, o katerem glasujemo."@sl20
". − I princip instämmer vi alla i att vi behöver bättre energieffektivitet och mer rationell energiöverförning och att en utbyggnad av förnybara energiformer är viktigt. Trots detta får inte främjandet av förnybar energi användas som en ursäkt för att bakvägen begränsa medlemsstaternas suveräna rättigheter som en del av EU:s konstitution. Detta har hittills inte gjorts tillräckligt klart i det föreliggande betänkandet och det måste därför avvisas. Trots den pågående utbyggnaden av förnybara energikällor kommer vi att fortsätta att vara beroende av konventionell energigenerering under många decennier framöver, och vi måste därför se till att de blir mer miljövänliga. Inom EU tycks det dock fortfarande finnas en fixering vid kärnkraft, som inte bara avspeglas i den entusiastiska beskrivningen av den som en ”miljövänlig energikälla”, vilket i sig är löjeväckande, utan även i de generösa budgetanslagen till kärnkraftsforskning. Jag betraktar detta som ett misslyckande för försöken att ompröva vår strategi på ett påtagligt sätt, vilket är ännu ett skäl till att jag avvisar det betänkande som omröstningen gäller."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph