Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-227"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.36.3-227"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Há aqui diversos aspectos positivos, de que se destaca o reconhecimento do papel das fontes de energia convencionais e a sua necessidade para a produção de energia, abrindo perspectivas para o relançamento da utilização da energia nuclear de cisão e apelando ao levantamento das restrições relativamente a novas centrais a carvão. Também abre perspectivas relativamente à captação e ao relançamento do carbono, apela à cooperação internacional, incluindo com países fora da UE, como a China e a Índia. Igualmente dá ênfase à valorização dos recursos endógenos e coloca num plano mais realista a contribuição das energias renováveis. Acolhe algumas críticas à produção e à utilização de biocombustíveis líquidos e alerta para a necessidade dos países promoveram mais I&D no ramo da energia, designadamente como forma de superar problemas ambientais e de segurança nuclear. Mas tem diversos aspectos negativos, de que se destaca a associação aos problemas crescentes do mercado do petróleo exclusivamente com questões de carácter conjuntural e episódico, escamoteando a estratégica questão do esgotamento, continuando a ignorar as enormes potencialidades do biometano produzido a partir de resíduos, orientação que já está a ter lugar em diversos países europeus. Daí a nossa abstenção."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". − Tato zpráva obsahuje různé pozitivní aspekty včetně uznání úlohy konvenčních zdrojů energií a potřeby jejich využívání při výrobě energií a otevírá příležitosti k opětovnému uvedení energie z jaderného štěpení a možnost žádat zrušení omezení nových uhelných elektráren. Otvírá také příležitosti na opětovné uvedení těžby uhlí a vyzývá k mezinárodní spolupráci včetně zemí mimo EU, jako jsou například Čína a Indie. Navíc zdůrazňuje hodnotu vnitřních zdrojů a příspěvku obnovitelných energií dává realističtější podobu. Obsahuje kritiku výroby a využívání tekutých biopaliv a poukazuje na potřebu, aby země podnítily větší výzkum a vývoj v oblasti energií, zejména jako způsob překonání problémů spojených s jadernou bezpečností a bezpečností životního prostředí. Obsahuje rovněž různé negativní aspekty včetně spojení rostoucích problémů na trhu s ropou s kontextovými a občasnými problémy, přičemž nebere v úvahu strategickou otázku vyčerpání zdrojů a pokračování ignorování obrovského potenciálu biometanu vyrobeného z odpadu, což je přístup, který už některé evropské země zavedly. To je důvod, proč jsme se zdrželi hlasování."@cs1
"Denne betænkning indeholder en række positive aspekter, herunder anerkendelsen af de konventionelle energikilders rolle og behovet for at anvende disse til energiproduktion, den åbner mulighed for relancering af nuklear fissionsenergi, og der stilles krav om ophævelse af restriktioner i forbindelse med nye kulkraftværker. Den åbner også mulighed for relancering og udvinding af kul, og der opfordres til internationalt samarbejde, herunder med lande uden for EU som f.eks. Kina og Indien. Desuden understreges betydningen af egne ressourcer, og der foretages en realistisk vurdering af de vedvarende energikilders bidrag. Den indeholder en række kritikpunkter vedrørende produktion og anvendelse af likvide biobrændstoffer, og det understreges, at de enkelte lande skal fremme F&U på energiområdet, navnlig med henblik på at løse miljøproblemer og nukleare sikkerhedsproblemer. Den indeholder imidlertid også en række negative aspekter, herunder det forhold, at de voksende problemer på oliemarkedet udelukkende forbindes med kontekstuelle og forbigående problemer, samtidig med at der ses bort fra det strategiske spørgsmål om nedbrydning af ressourcer og forsat ses bort fra det meget store potentiale, der ligger i biometan fremstillet af affald, en strategi, der allerede er ved at blive gennemført i en række europæiske lande. Dette er baggrunden for, at vi undlod at deltage i afstemningen."@da2
". − Dieser Bericht enthält zahlreiche positive Aspekte, darunter die Anerkennung der Rolle der konventionellen Energiequellen und der Notwendigkeit ihres Einsatzes bei der Energieerzeugung, womit Aussichten auf eine Wiederaufnahme der Kernspaltungsenergie und die Forderung nach einer Aufhebung der Beschränkungen für neue Kohlekraftwerke verbunden sind. Er legt zudem Möglichkeiten der Wiederaufnahme der Kohleenergie und des Kohleabbaus dar und fordert eine internationale Zusammenarbeit auch mit Staaten außerhalb der EU wie China und Indien. Ferner wird die Bedeutung der endogenen Ressourcen hervorgehoben und der Beitrag der erneuerbaren Energien realistischer betrachtet. Er enthält einige Kritikpunkte zur Herstellung und Verwendung von flüssigen Biokraftstoffen und verweist auf die Notwendigkeit, dass die Mitgliedstaaten Forschung und Entwicklung im Energiesektor zusätzlich fördern, um insbesondere die Probleme im Bereich der Umwelt und der nuklearen Sicherheit in den Griff zu bekommen. Allerdings weist er auch einige negative Aspekte wie die Feststellung auf, dass die wachsenden Probleme auf den Erdölmärkten lediglich der Situation geschuldet und vorübergehender Natur sind. Gleichzeitig wird der strategischen Frage der Ressourcenerschöpfung sowie dem enormen Potenzial der Herstellung von Biomethan aus Abfällen keinerlei Beachtung geschenkt, obwohl dieser Ansatz bereits in zahlreichen europäischen Ländern verfolgt wird. Aus diesem Grund haben wir uns der Stimme enthalten."@de9
". − Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει πολλές θετικές παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης του ρόλου των συμβατικών πηγών ενέργειας και της αναγκαιότητας χρησιμοποίησής τους για την παραγωγή ενέργειας, διευρύνοντας τις προοπτικές για την επανεκκίνηση του εγχειρήματος παραγωγής πυρηνικής ενέργειας από την πυρηνική σχάση, και ζητώντας την άρση των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στους νέους σταθμούς παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα. Διευρύνει επίσης τις προοπτικές για την επαναχρησιμοποίηση και την εξόρυξη άνθρακα και απευθύνει έκκληση για διεθνή συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με χώρες εκτός ΕΕ, όπως η Κίνα και η Ινδία. Επιπλέον, τονίζει την αξία των ενδογενών πόρων και θέτει τη συμβολή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε μια ρεαλιστικότερη βάση. Περιλαμβάνει συγκεκριμένες επικρίσεις επί της παραγωγής και της χρήσης υγρών βιοκαυσίμων και επισημαίνει ότι οι χώρες πρέπει να ενθαρρύνουν περισσότερη έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της ενέργειας, ιδίως ως τρόπου να ξεπεραστούν τα περιβαλλοντικά προβλήματα και τα προβλήματα πυρηνικής ασφάλειας. Εντούτοις, περιλαμβάνει επίσης πολλές αρνητικές παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένου του συσχετισμού των αυξανόμενων προβλημάτων στην αγορά πετρελαίου αποκλειστικά με ζητήματα που αφορούν τον συγκεκριμένο τομέα και με περιστασιακά ζητήματα, αδιαφορώντας ταυτόχρονα για το στρατηγικό ζήτημα της εξάντλησης των πόρων και συνεχίζοντας να παραβλέπει τις τεράστιες δυνατότητες του βιομεθανίου που παράγεται από απόβλητα, μία προσέγγιση η οποία υλοποιείται ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Αυτός είναι ο λόγος της αποχής μας."@el10
". − This report contains various positive aspects, including the recognition of the role of conventional energy sources and the need to use these in order to produce energy, opening up prospects for the relaunch of nuclear fission energy and calling for the lifting of restrictions on new coal-fired power stations. It also opens up prospects for the relaunch and mining of coal and calls for international cooperation, including with countries outside the EU, such as China and India. In addition, it emphasises the value of endogenous resources and places the contribution of renewable energies on a more realistic plane. It contains certain criticisms of the production and use of liquid biofuels and points to the need for countries to encourage more R&D in the area of energy, particularly as a way of overcoming environmental and nuclear safety problems. However, it also contains various negative aspects, including the association of the growing problems in the oil market solely with contextual and episodic issues, while disregarding the strategic issue of depletion of resources and continuing to ignore the enormous potential of biomethane produced from waste, an approach which is already being implemented in various European countries. This is the reason for our abstention."@en4
". − Este informe contiene algunos aspectos positivos, entre los que destaca el reconocimiento del papel de las fuentes de energía convencionales y la necesidad de utilizarlas para la producción de energía, creando perspectivas para el relanzamiento de la energía nuclear de fisión e instando al levantamiento de las restricciones relativas a las nuevas centrales de carbón. Crea también perspectivas relativas al relanzamiento y la explotación minera del carbón y pide cooperación internacional, también con países extracomunitarios, como China y la India. Asimismo, insiste en el valor de los recursos endógenos y sitúa en un plano más realista la contribución de las energías renovables. Contiene algunas críticas a la producción y utilización de biocombustibles líquidos, y alerta de la necesidad de que los países promuevan más I+D en el ámbito de la energía, sobre todo como forma de resolver los problemas relacionados con el medio ambiente y la seguridad nuclear. No obstante, contiene también algunos aspectos negativos, entre los que destaca la atribución de los problemas crecientes en el mercado del petróleo exclusivamente a cuestiones de carácter coyuntural y episódico, eludiendo la cuestión estratégica del agotamiento de recursos e ignorando el enorme potencial del biometano producido a partir de residuos, una alternativa que ya se está utilizando en algunos países europeos. Ésta es la razón de nuestra abstención."@es21
". − See raport sisaldab erinevaid positiivseid aspekte, sealhulgas tavapäraste energiaallikate rolli tunnustamist ning vajadust kasutada neid energia tootmiseks, avades väljavaated tuumalõhustusenergia taaskäivitamisele ning kutsudes üles uutelt kivisöeküttel elektrijaamadelt piirangute kaotamiseks. Samuti avab see väljavaated kivisöe kaevandamise taaskäivitamiseks ning kutsub üles rahvusvaheliseks koostööks, sealhulgas EList väljapoole jäävate riikidega, nagu Hiina ja Indiaga. Lisaks rõhutab see endogeensete allikate väärtust ning asetab taastuvate energiate panuse realistlikumale tasandile. See sisaldab teatud kriitikat vedelate biokütuste tootmise ja kasutamise suhtes ning juhib tähelepanu riikide vajadusele julgustada energia valdkonnas enam uurimistööd ja arendamist, eriti keskkonna ja tuumaenergia ohutuse probleemide ületamiseks. Siiski sisaldab see erinevaid negatiivseid aspekte, sealhulgas naftaturul kasvavate probleemide sidumist üksnes kontekstiliste ja episoodiliste küsimustega, samal ajal eirates ressursside ammendumise strateegilist küsimust ning ignoreerides jätkuvalt jäätmetest toodetud biometaani tohutut potentsiaali, lähenemist, mida juba erinevates Euroopa riikides rakendatakse. See on meie hääletamisest hoidumise põhjuseks."@et5
". − Mietintö on monilta osin myönteinen: siinä tunnustetaan konventionaalisten energianlähteiden rooli ja niiden tarpeellisuus energiantuotannossa, avataan mahdollisuuksia ydinfissioenergian kehittämisen käynnistämiseksi uudelleen ja kehotetaan poistamaan rajoitukset uusien hiilikäyttöisten voimaloiden rakentamiseksi. Mietintö avaa myös uusia mahdollisuuksia kivihiilen käytön kehittämiseen ja louhintaan, ja se kannustaa kansainväliseen yhteistyöhön myös EU:n ulkopuolisten maiden kuten Kiinan ja Intian kanssa. Lisäksi mietinnössä korostetaan sisäisten resurssien arvoa ja määritetään aiempaa realistisemmin uusiutuvien energioiden panos. Siinä kritisoidaan eräiltä osin nestemäisten biopolttoaineiden tuotantoa ja käyttöä, ja korostetaan, että maiden on kannustettava energia-alan tutkimusta ja kehitystä etenkin ympäristöllisten ja ydinvoiman turvallisuuteen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi. Mietinnössä on kuitenkin myös monia puutteita. Kasvavat ongelmat öljymarkkinoilla liitetään siinä vain kontekstuaalisiin ja satunnaisiin tekijöihin ottamatta huomioon strategista kysymystä eli resurssien ehtymistä. Mietinnössä ei myöskään käsitellä monissa Euroopan maissa jo käyttöön otetun jätteistä tuotetun biometaanin valtavaa potentiaalia. Tästä syystä pidättäydyimme äänestämästä tästä mietinnöstä."@fi7
"− Ce rapport contient plusieurs aspects positifs, dont la reconnaissance du rôle des sources d’énergie conventionnelles et de la nécessité d’utiliser celles-ci afin de produire de l’énergie, ouvrant ainsi des possibilités pour la relance de l’énergie issue de la fission nucléaire et demandant la levée des restrictions sur les nouvelles centrales au charbon. Il ouvre également des possibilités pour la relance et l’extraction du charbon et lance un appel à la coopération internationale, y compris avec des pays extérieurs à l’UE, comme la Chine et l’Inde. Il insiste en outre sur la valeur des ressources endogènes et place la contribution des énergies renouvelables à un niveau plus réaliste. Il contient certaines critiques de la production et de l’utilisation des biocarburants liquides et souligne la nécessité pour les pays d’encourager la recherche et le développement dans le domaine de l’énergie, en particulier comme moyen de surmonter les problèmes environnementaux et de sûreté nucléaire. Il contient toutefois aussi plusieurs aspects négatifs, dont l’association des problèmes croissants sur le marché pétrolier à des problèmes contextuels et épisodiques uniquement, en négligeant le problème stratégique d’épuisement des ressources et en continuant à ignorer l’énorme potentiel du biométhane produit à partir de déchets, une approche qui est déjà mise en œuvre dans divers pays européens. C’est la raison de notre abstention."@fr8
". − E jelentés számos pozitívummal rendelkezik, ezek közül néhány: elismeri a hagyományos energiaforrások szerepét és azt, hogy szükség van rájuk az energiatermeléshez, új távlatokat nyit az atommaghasadásból származó energia használatának újrakezdéséhez és az új szénerőművekre vonatkozó korlátozások megszüntetését kéri. A szén újbóli használatához és bányászatához is új távlatokat nyit, valamint nemzetközi együttműködésért kiált az Unión kívüli országok, mint Kína és India részvételével is. Továbbá hangsúlyozza az endogén erőforrások értékét és a megújuló energiaforrások szerepét reálisabban értékeli. Megfogalmaz némi kritikát a folyékony bioüzemanyagok előállításával és használatával kapcsolatban, és rámutat arra, hogy az országoknak jobban kell ösztönözniük a kutatás-fejlesztést az energia terén, főként a környezetvédelmi és nukleáris biztonsági problémák megoldását célzóan. Azonban számos negatívuma is van a jelentésnek. Ilyen például, hogy az olajpiac egyre növekvő problémáit csupán a környezethez kötött és szórványosan előforduló kérdésekkel hozza összefüggésbe, míg figyelmen kívül hagyja az erőforrások kimerülésének stratégiai kérdését, és továbbra sem foglalkozik a hulladékból előállított biometánban rejlő hatalmas lehetőségekkel, ezt a megközelítést számos európai ország már alkalmazza. Ezért tartózkodunk a szavazástól."@hu11
". − Questa relazione contiene diversi aspetti positivi, compreso il riconoscimento del ruolo delle fonti energetiche convenzionali e della necessità di impiegarle al fine di produrre energia, schiudendo prospettive per il rilancio dell’energia nucleare di fissione e chiedendo un aumento delle restrizioni in merito a nuove centrali elettriche a carbone. Apre inoltre prospettive per il rilancio e l’estrazione del carbone e invita alla cooperazione internazionale, anche con paesi al di fuori dell’UE, come Cina e India. In aggiunta, evidenzia il valore delle risorse endogene colloca il contributo delle energie rinnovabili su un piano più realistico. Contiene certe critiche alla produzione e all’uso di biocarburanti liquidi e indica la necessità che i paesi siano incoraggiati per quanto riguarda R&S nel settore dell’energia, in particolare come metodo per superare i problemi ambientali e di sicurezza nucleare. Tuttavia, comprende altresì vari aspetti negativi, inclusa l’associazione dei crescenti problemi sul mercato petrolifero esclusivamente a questioni contestuali ed episodiche, trascurando l’aspetto strategico dello sfruttamento intensivo delle risorse e continuando a ignorare l’enorme potenziale del biometano prodotto dai rifiuti, un approccio che è già applicato in diversi paesi europei. Questo è il motivo della nostra astensione."@it12
"− Šiame pranešime yra įvairių teigiamų aspektų, įskaitant įprastinių energijos šaltinių vaidmens pripažinimą ir būtinybę jais pasinaudoti gaminant energiją, atsivėrusias perspektyvas vėl naudoti branduolinio dalijimosi energiją ir apribojimų naujoms akmens anglimi kūrenamoms elektrinėms panaikinimą. Jame taip pat atveriamos galimybės vėl naudoti ir kasti akmens anglį ir raginama imtis tarptautinio bendradarbiavimo, įskaitant bendradarbiavimą su ES nepriklausančiomis šalimis, pvz., Kinija ir Indija. Be to, pranešime pabrėžiama endogeninių išteklių vertė realiau vertinamas atsinaujinančių energijos šaltinių įnašas. Jam išsakyta kritika dėl skysto biologinio kuro gamybos ir naudojimo ir pažymėta būtinybė šalims daugiau skatinti mokslinius tyrimus energetikos srityje, ypač siekiant įveikti aplinkos ir branduolinio saugumo problemas. Vis dėlto jame yra ir neigiamų aspektų, pvz., didėjančios problemos naftos rinkoje susietos tik su kontekstu ir epizodiniais dalykais, tačiau neatkreiptas dėmesys į strateginį aspektą – išteklių išeikvojimą, ir toliau ignoruojamas didelis iš šiukšlių gaunamo biometano potencialas, nors įvairiose Europos šalyse jį bandoma įgyvendinti. Dėl šios priežasties mes susilaikome."@lt14
". − Šim ziņojumam ir vairāki pozitīvi aspekti, tostarp tajā ir atzīta tradicionālo enerģijas avotu nozīme un nepieciešamība tos izmantot enerģijas ražošanā, pavērtas iespējas rekonstruēt kodolu skaldīšanas enerģijas jomu un aicināts atcelt ierobežojumus attiecībā uz jaunām ogļu spēkstacijām. Ir pavērtas arī iespējas reorganizēt ogļu ieguvi un pausts aicinājums uz starptautisku sadarbību, arī ar valstīm, kas nav ES dalībvalstis, piemēram, Ķīnu un Indiju. Turklāt ir uzsvērta iekšējo resursu nozīme, un atjaunojamo enerģiju loma ir aplūkota reālistiskākā aspektā. Tajā ietverta zināma kritika attiecībā uz šķidro biodegvielu ražošanu un izmantošanu un norādīts uz nepieciešamību valstīm stimulēt enerģijas pētniecību un attīstību, lai tādējādi risinātu vides un kodoldrošības problēmas. Tomēr ziņojumam ir arī vairāki negatīvi aspekti, tostarp augošo naftas tirgus problēmu saistīšana tikai ar kontekstuāliem un epizodiskiem faktoriem, tajā pašā laikā nepievēršot uzmanību stratēģiskajam jautājumam par resursu izsmelšanu un turpinot ignorēt milzīgo potenciālu, kāds piemīt biometānam, kas ražots no atkritumiem; šādu pieeju jau īsteno vairākās Eiropas valstīs. Šo iemeslu dēļ mēs atturējāmies no balsošanas."@lv13
". Há aqui diversos aspectos positivos, de que se destaca o reconhecimento do papel das fontes de energia convencionais e a sua necessidade para a produção de energia, abrindo perspectivas para o relançamento da utilização da energia nuclear de cisão e apelando ao levantamento das restrições relativamente a novas centrais a carvão. Também abre perspectivas relativamente à captação e ao relançamento do carbono, apela à cooperação internacional, incluindo com países fora da UE, como a China e a Índia. Igualmente dá ênfase à valorização dos recursos endógenos e coloca num plano mais realista a contribuição das energias renováveis. Acolhe algumas críticas à produção e à utilização de biocombustíveis líquidos e alerta para a necessidade dos países promoveram mais I[amp]D no ramo da energia, designadamente como forma de superar problemas ambientais e de segurança nuclear. Mas tem diversos aspectos negativos, de que se destaca a associação aos problemas crescentes do mercado do petróleo exclusivamente com questões de carácter conjuntural e episódico, escamoteando a estratégica questão do esgotamento, continuando a ignorar as enormes potencialidades do biometano produzido a partir de resíduos, orientação que já está a ter lugar em diversos países europeus. Daí a nossa abstenção."@mt15
". − Dit verslag bevat een aantal positieve aspecten, zoals de erkenning van de rol van traditionele energiebronnen en de noodzaak deze te gebruiken om energie te produceren, het openen van perspectieven voor de doorstart van kernfusie-energie en de oproep tot de opheffing van de beperkingen op nieuwe steenkoolcentrales. Het opent tevens perspectieven voor de doorstart en winning van steenkool en roept op tot internationale samenwerking, ook met landen buiten de EU zoals China en India. Daarnaast benadrukt het de waarde van endogene energiebronnen en plaatst het de bijdrage van hernieuwbare energiesoorten in een reëler daglicht. Het bevat zekere kritiek op de productie en het gebruik van vloeibare biobrandstoffen en wijst erop dat landen meer O&O op het gebied van energie moeten stimuleren, met name als manier om milieuproblemen en problemen omtrent de veiligheid van kernenergie te overwinnen. Het bevat echter ook verscheidene negatieve aspecten, zoals de opvoering van louter tijdelijke en achtergrondkwesties ter verklaring van de toenemende problemen op de oliemarkt, het voorbijgaan aan de strategische kwestie van de uitputting van hulpbronnen en het wederom negeren van het enorme potentieel van biomethaan uit afval, iets dat verscheidene andere Europese landen al bezig zijn te implementeren. Dat is de reden van onze onthouding."@nl3
". − Przedmiotowe sprawozdanie zawiera szereg aspektów pozytywnych, uznając rolę konwencjonalnych źródeł energii oraz potrzebę ich wykorzystania w produkcji energii, a także otwierając perspektywy ponownego wykorzystania energii jądrowej, wnosząc przy tym o zniesienie ograniczeń nakładanych na nowe elektrownie opalane węglem. Otwiera ono także perspektywy ponownego uruchomienia wydobycia węgla wzywając przy tym do współpracy międzynarodowej, w tym z krajami leżącymi poza UE, takimi jak Chiny czy Indie. Sprawozdanie podkreśla ponadto znaczenie zasobów endogenicznych i umieszcza udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na bardziej realistycznej płaszczyźnie. Wreszcie, zawiera ono pewne uwagi krytyczne na temat produkcji i wykorzystania płynnych biopaliw i zwraca uwagę na konieczność podejmowania przez kraje działań zachęcających do prowadzenia szerzej zakrojonych prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie energii, w szczególności jako sposobu rozwiązywania problemów środowiskowych i związanych z bezpieczeństwem jądrowym. Z drugiej jednak strony sprawozdanie wskazuje na szereg aspektów negatywnych, w tym między innymi nagromadzenie narastających problemów na rynku paliw płynnych wyłącznie względem zdarzeń czysto kontekstualnych i epizodycznych, ignorując przy tym strategiczną kwestię wyczerpywania zasobów oraz ogromnego potencjału biometanu produkowanego z odpadów - rozwiązania, jakie wiele krajów europejskich zaczęło już stosować. Z tych powodów zdecydowaliśmy się wstrzymać od głosu."@pl16
". Há aqui diversos aspectos positivos, de que se destaca o reconhecimento do papel das fontes de energia convencionais e a sua necessidade para a produção de energia, abrindo perspectivas para o relançamento da utilização da energia nuclear de cisão e apelando ao levantamento das restrições relativamente a novas centrais a carvão. Também abre perspectivas relativamente à captação e ao relançamento do carbono, apela à cooperação internacional, incluindo com países fora da UE, como a China e a Índia. Igualmente dá ênfase à valorização dos recursos endógenos e coloca num plano mais realista a contribuição das energias renováveis. Acolhe algumas críticas à produção e à utilização de biocombustíveis líquidos e alerta para a necessidade dos países promoveram mais I[amp]D no ramo da energia, designadamente como forma de superar problemas ambientais e de segurança nuclear. Mas tem diversos aspectos negativos, de que se destaca a associação aos problemas crescentes do mercado do petróleo exclusivamente com questões de carácter conjuntural e episódico, escamoteando a estratégica questão do esgotamento, continuando a ignorar as enormes potencialidades do biometano produzido a partir de resíduos, orientação que já está a ter lugar em diversos países europeus. Daí a nossa abstenção."@ro18
". − Táto správa obsahuje rôzne pozitívne aspekty vrátane uznania úlohy konvenčných zdrojov energií a potreby ich využívania pri výrobe energií a otvára príležitosti na opätovné uvedenie energie z jadrového štiepenia a možnosť žiadať zrušenie obmedzení nových elektrární na uhlie. Takisto otvára príležitosti na opätovné uvedenie ťažby uhlia a vyzýva na medzinárodnú spoluprácu vrátane krajín mimo EÚ, akými sú napríklad Čína a India. Navyše zdôrazňuje hodnotu vnútorných zdrojov a umiestňuje príspevok obnoviteľných energií na realistickejšiu hladinu. Obsahuje kritiku výroby a využívania tekutých biopalív a poukazuje na potrebu, aby krajiny podnietili väčší výskum a vývoj v oblasti energií, najmä ako spôsob na prekonanie problémov spojených s jadrovou bezpečnosťou a bezpečnosťou životného prostredia. Takisto obsahuje rôzne negatívne aspekty vrátane spájania rastúcich problémov na trhu s ropou s kontextovými a občasnými problémami, pričom neberie na vedomie strategickú otázku vyčerpania zdrojov a pokračovanie ignorovania obrovského potenciálu biometánu vyrobeného z odpadu, čo je prístup, ktorý už niektoré európske krajiny zaviedli. To je dôvod, prečo sme sa zdržali hlasovania."@sk19
". − To poročilo vključuje različne pozitivne vidike, vključno s priznanjem vloge konvencionalnih virov energije in potrebo po njihovi uporabi za proizvodnjo energije, pri čemer omogoča ponovni zagon fisijske jedrske energije in poziva k odpravi omejitev za nove termoelektrarne na premog. Omogoča tudi ponovni zagon uporabe premoga in premogovništvo ter poziva k mednarodnemu sodelovanju tudi z državami zunaj EU, kot sta Kitajska in Indija. Poleg tega opozarja na vrednost notranjih virov in bolj stvarno ocenjuje prispevek obnovljivih virov energije. Vključuje nekaj negativnih pripomb o proizvodnji in uporabi tekočega biogoriva ter opozarja, da morajo države spodbujati več raziskav in razvoja na področju energije, da bi tako odpravili zlasti okoljske težave in težave glede jedrske varnosti. Vendar vključuje tudi različne negativne vidike, saj na primer vedno večje težave na naftnem trgu povezuje le z zadevami, ki temeljijo na dejanskih okoliščinah in posameznih dogodkih, vendar prezre strateško vprašanje izrabe virov in še vedno ne upošteva zelo velikega potenciala biometana, proizvedenega iz odpadkov, kot novega pristopa, ki se že uporablja v različnih evropskih državah. Zato smo se glasovanja vzdržali."@sl20
". − Betänkandet innehåller olika positiva aspekter, bland annat erkännandet av konventionella energikällors betydelse och behovet av att använda dem för att kunna producera energi, öppnandet av dörren till en förnyad satsning på energi från kärnklyvning och önskemålet om att restriktioner för nya koleldade kraftverk ska avskaffas. I betänkandet öppnar man även dörren till en förnyad satsning på kol och kolbrytning och efterlyser internationellt samarbete även med länder utanför EU, så som Kina och Indien. Dessutom betonas värdet av inhemska resurser och bidraget från förnybara energiformer läggs på en mer realistisk nivå. Betänkandet innehåller även viss kritik av produktionen och användningen av flytande biobränslen och det påpekas att länderna i högre grad behöver främja FoU på energiområdet, särskilt som ett sätt att lösa miljöproblemen och problemen med kärnkraftssäkerhet. Betänkandet innehåller dock även olika negativa aspekter, bland annat att de växande problemen på oljemarknaden enbart förknippas med situationsberoende och tillfälliga problem, samtidigt som den strategiska frågan om sinande resurser nonchaleras liksom den enorma potentialen hos biogas producerad från avfall, en strategi som redan håller på att genomföras i en del EU-länder. Det var därför som vi avstod från att rösta."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph