Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-226"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.36.3-226"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Vi har valt att rösta emot betänkandet då vi inte tycker att det är balanserat och bl.a. undviker att ta upp viktiga problem med kärnkraften. Vi anser heller inte att unionens energiforskningsmedel ska användas till utveckling av nya generationer reaktorer för kärnklyvning. Vi ifrågasätter värdet för miljön med syntetiska bränslen framställda av fossila källor eller vätgas utvunnen med energi från samma ursprung eller kärnkraftsel, då ingen av dessa energikällor på lång sikt är hållbara ur miljö- eller försörjningssynpunkt. Vi anser också att fossila bränslen aktivt ska fasas ut på sikt, vilket inte tas upp i betänkandet. Vi tror att koldioxidfångst kan vara ett viktigt led i minskandet av koldioxidutsläppen, men andra energisparande, effektiviserande åtgärder och utveckling av förnybar energi är mer långsiktigt hållbart och bör vara det slutgiltiga målet."@sv22
lpv:translated text
". Rozhodli jsme se hlasovat v neprospěch této zprávy, neboť ji považujeme za nevyváženou a kromě jiného se jí nepodařilo vyřešit důležité problémy související s jadernou energií. Také si nemyslíme, že by se měly prostředky Unie určené pro výzkum energií používat na vývoj nových generací reaktorů jaderného štěpení. Pochybujeme o tom, jakou mají syntetická paliva vyráběná z fosilních zdrojů nebo vodíkový plyn energeticky náročně získaný ze stejného zdroje nebo jaderná energie hodnotu pro životní prostředí, když žádný ze zdrojů těchto energií není z hlediska životního prostředí nebo z hlediska dodávek dlouhodobě udržitelný. Myslíme si, že fosilní paliva se musí z dlouhodobého hlediska aktivně vyřazovat, o čemž se zpráva nezmiňuje. Myslíme si, že zachycování CO může být důležitou součástí snižování emisí CO ale šetření energiemi, prosazení opatření účinnosti a vývoj obnovitelných energií je z dlouhodobého hlediska trvale udržitelnější a mělo by být naším cílem."@cs1
"Vi har valgt at stemme imod betænkningen, da vi ikke mener, at den er afbalanceret, og der tages bl.a. ikke fat på vigtige problemer forbundet med atomenergi. Vi mener heller ikke, at EU's energiforskningsmidler bør anvendes til at udvikle nye generationer af nukleare fissionsreaktorer. Vi sætter spørgsmålstegn ved værdien af syntetiske brændstoffer baseret på fossile kilder, hydrogengas udvundet af energi fra samme kilde og atomenergi, da ingen af disse energikilder er bæredygtige på lang sigt i miljø- og forsyningsmæssig henseende. Vi mener også, at fossile brændstoffer skal udfases aktivt på lang sigt, hvilket ikke er nævnt i betænkningen. Vi mener, at binding af CO kan spille en vigtig rolle i nedbringelsen af CO emissioner, men andre energibesparende, effektivitetsfremmende foranstaltninger og udviklingen af vedvarende energi er mere bæredygtige foranstaltninger på lang sigt og bør være det endelige mål."@da2
". − Wir haben gegen den Bericht gestimmt, da es ihm unserer Ansicht nach an Ausgewogenheit mangelt und unter anderem wichtige Probleme im Zusammenhang mit der Atomenergie nicht angesprochen werden. Darüber hinaus sollten unserer Ansicht nach keine Forschungsmittel der Gemeinschaft im Bereich der Energie zur Entwicklung neuer Generationen von Kernreaktoren verwendet werden. Wir bezweifeln den Umweltwert der Herstellung synthetischer Kraftstoffe oder Wasserstoffgas aus fossilen Energiequellen oder auch von Kernenergie, da keine dieser Energiequellen vom Standpunkt des Umweltschutzes oder der Energieversorgung aus langfristig nachhaltig ist. Ferner sollten unserer Meinung nach fossile Brennstoffe auf längere Sicht aktiv abgewickelt werden, und darauf wird im Bericht nicht eingegangen. Nach unserem Dafürhalten kann die CO Speicherung einen wichtigen Beitrag zur Senkung der CO Emissionen leisten, jedoch sind andere Maßnahmen im Bereich der Energieeinsparung und Energieeffizienz sowie die Entwicklung erneuerbarer Energiequellen langfristig nachhaltiger und sollten daher das letztlich zu erreichende Ziel sein."@de9
". Επιλέξαμε να καταψηφίσουμε την έκθεση, επειδή δεν θεωρούμε ότι είναι ισορροπημένη και, μεταξύ άλλων, δεν θίγει σημαντικά προβλήματα σχετικά με την πυρηνική ενέργεια. Ούτε πιστεύουμε ότι τα κεφάλαια της Ένωσης για την έρευνα στον τομέα της ενέργειας θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη νέων γενεών αντιδραστήρων για την πυρηνική σχάση. Αμφισβητούμε την αξία που μπορεί να έχουν για το περιβάλλον τα συνθετικά καύσιμα που παράγονται από ορυκτές πηγές, ή το αέριο υδρογόνου που εξάγεται με ενέργεια από την ίδια πηγή, ή η πυρηνική ενέργεια, καθώς καμία από αυτές τις πηγές ενέργειας δεν είναι μακροπρόθεσμα αειφόρα από περιβαλλοντική άποψη ή όσον αφορά τον εφοδιασμό. Πιστεύουμε επίσης ότι τα ορυκτά καύσιμα πρέπει μακροπρόθεσμα να καταργηθούν ενεργά, κάτι το οποίο δεν αναφέρεται στην έκθεση. Πιστεύουμε ότι η δέσμευση CO μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μέρος της μείωσης των εκπομπών CO όμως άλλα μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας και τόνωση της απόδοσης και η ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μακροπρόθεσμα είναι πιο βιώσιμα, και θα πρέπει να αποτελέσουν τον τελικό στόχο."@el10
". We have chosen to vote against the report as we do not consider it to be balanced and, among other things, it fails to address important problems in relation to nuclear energy. Nor do we believe that the Union’s energy research funds should be used to develop new generations of reactors for nuclear fission. We question the value to the environment of synthetic fuels produced from fossil sources, or hydrogen gas extracted with energy from the same origin, or nuclear energy, as none of these energy sources is sustainable in the long term from an environmental or supply point of view. We also believe that fossil fuels must be actively phased out in the long term, which is not mentioned in the report. We think that CO capture can be an important part of reducing CO emissions, but other energy-saving, efficiency-boosting measures and the development of renewable energy are more sustainable in the long term and should be the final goal."@en4
". Hemos decidido votar en contra del informe porque no lo consideramos equilibrado y porque, entre otras cosas, no plantea problemas importantes en relación con la energía nuclear. Tampoco creemos que los fondos de investigación energética de la Unión deban utilizarse para desarrollar nuevas generaciones de reactores para fisión nuclear. Cuestionamos el valor para el medio ambiente de los combustibles sintéticos producidos a partir de fuentes fósiles, o gas hidrógeno extraído con energía del mismo origen, o energía nuclear, puesto que ninguna de estas fuentes de energía es sostenible a largo plazo desde el punto de vista del medio ambiente o del suministro. Creemos también que, a la larga, habrá que retirar los combustibles fósiles de forma gradual y activa, algo que no se menciona en el informe. Creemos que la captura de CO puede ser una parte importante de la reducción de emisiones de CO pero otras medidas de ahorro energético y mejora de la eficiencia, así como el desarrollo de energías renovables, son más sostenibles a largo plazo y deben ser nuestro objetivo último."@es21
". Oleme otsustanud hääletada raporti vastu, kuna ei pea seda tasakaalustatuks ning muude asjade hulgas ei käsitle see tuumaenergiaga seonduvaid olulisi probleeme. Samuti me ei usu, et liidu rahalisi vahendeid tuumaenergia uurimiseks tuleks kasutada uue põlvkonna tuumalõhustusgeneraatorite arendamiseks. Seame küsimuse alla fossiilallikatest toodetud sünteetiliste kütuste või vesinikgaasi, mis eraldatakse samast allikast pärineva energiaga, või tuumaenergia väärtuse keskkonnale, kuivõrd ükski neist energiaallikatest pole pika-ajaliselt keskkonna või varustamise vaatepunktist säästlik. Samuti usume, et pikas perspektiivis peab fossiilkütused aktiivselt käibelt kaotama, mida raportis ei mainita. Arvame, et CO kogumine võib olla oluliseks osaks CO heite vähendamisel, kuid teised energia säästmise, tõhususe tõstmise meetmed ning taastuva energia arendamine on pikas perspektiivis säästlikumad ning peaksid olema lõppeesmärgiks."@et5
". Olemme päättäneet äänestää mietintöä vastaan, sillä emme pidä sitä tasapainoisena, jonka lisäksi siinä ei käsitellä muun muassa eräitä tärkeitä ydinenergiaan liittyviä ongelmia. Emme myöskään usko, että unionin energiatutkimuksen määrärahoja olisi käytettävä uuden sukupolven ydinfissioreaktorien kehittämiseen. Kyseenalaistamme fossiilisista lähteistä tuotettujen synteettisten polttoaineiden, samoista lähteistä tuotetun vetykaasun sekä ydinvoiman ympäristöarvon, sillä yksikään näistä energialähteistä ei ole pitkällä aikavälillä kestävä sen paremmin ympäristön kuin toimitusvarmuudenkaan kannalta. Uskomme myös, että fossiilisten polttoaineiden käyttö on lopetettava vaiheittain pitkällä aikavälillä, mitä mietinnössä ei mainita lainkaan. Katsomme, että hiilidioksidin talteenotolla voi olla tärkeä osuus hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Energiansäästöön ja energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävät toimet sekä uusiutuvien energialähteiden kehittäminen ovat kuitenkin pitkällä aikavälillä kestävämpiä ratkaisuja, ja niiden olisi oltava lopullinen tavoite."@fi7
". Nous avons choisi de voter contre le rapport, car nous considérons qu’il n’est pas équilibré et, entre autres, qu’il ne parvient pas à aborder d’importants problèmes en matière d’énergie nucléaire. Nous ne pensons pas non plus que les fonds européens pour la recherche dans le domaine de l’énergie devraient être utilisés pour développer de nouvelles générations de réacteurs de fission nucléaire. Nous remettons en question la valeur pour l’environnement de combustibles synthétiques produits à partir de sources fossiles ou du gaz hydrogène extrait à l’aide d’énergie de la même origine ou encore de l’énergie nucléaire, puisqu’aucune de ces sources d’énergie n’est durable à long terme au point de vue de l’environnement ou de l’approvisionnement. Nous pensons également que, à long terme, les combustibles fossiles doivent être éliminés progressivement mais activement, ce qui ne figure pas dans le rapport. Nous pensons que la capture de CO peut jouer un rôle important dans la réduction des émissions de CO mais que d’autres mesures permettant d’économiser de l’énergie et de renforcer l’efficacité énergétique et le développement d’une énergie renouvelable sont plus durables à long terme et devraient être notre objectif final."@fr8
". Úgy döntöttünk, hogy a jelentés ellen szavazunk, mivel nem tartjuk azt kiegyensúlyozottnak, valamint – többek között – nem foglalkozik több, a nukleáris energiához kapcsolódó fontos problémával. Nem gondoljuk, hogy az Unió energiakutatásra szánt forrásait új generációs reaktorok atommaghasadás céljából történő fejlesztésére kellene felhasználni. Megkérdőjelezzük, hogy a környezet számára értékesek lennének a fosszilis energiaforrásokból előállított szintetikus tüzelőanyagok, vagy az ugyanebből a forrásból származó energiával előállított hidrogéngáz vagy a nukleáris energia, mivel a környezet vagy az ellátás szempontjából ezen energiaforrások egyike sem fenntartható hosszú távon. Véleményünk szerint a fosszilis tüzelőanyagok használatát hosszú távon fokozatosan meg kell szüntetni, ez azonban nem szerepel a jelentésben. Úgy gondoljuk, hogy a CO elkülönítése fontos szerepet játszhat a CO kibocsátás csökkentésében, azonban az energiatakarékossági és hatékonyságfokozó intézkedések, valamint a megújuló energiafejlesztése fenntarthatóbb hosszú távon, és ezeknek kellene végső céllá válniuk."@hu11
". Abbiamo scelto di votare contro la relazione poiché non la riteniamo equilibrata e, tra le altre cose, non riesce ad affrontare problemi importanti connessi all’energia nucleare. Non crediamo neppure che i fondi per la ricerca energetica dell’Unione dovrebbero essere utilizzati per sviluppare nuove generazioni di reattori per la fissione nucleare. Mettiamo in discussione il costo per l’ambiente dei combustibili sintetici prodotti da fonti fossili, o dell’idrogeno estratto da fonti energetiche della stessa origine, o dell’energia nucleare, dal momento che queste fonti di energia sono sostenibili a lungo termine da un punto di vista ambientale o di approvvigionamento. Siamo inoltre dell’avviso che, a lungo termine, i combustibili fossili debbano essere attivamente eliminati, aspetto che nella relazione non è menzionato. Riteniamo che la captazione di CO possa rappresentare una parte importante nella riduzione delle emissioni di CO ma altre misure di risparmio energetico e di stimolo all’efficienza, nonché lo sviluppo di energia rinnovabile siano maggiormente sostenibili a lungo termine e dovrebbero essere l’obiettivo finale."@it12
". Mes balsavome prieš pranešimą, nes nemanome, kad jis yra subalansuotas ir jame nėra paliestos svarbios problemos, susijusios su branduoline energetika. Mes taip pat nemanome, kad lėšos, skirtos Sąjungos moksliniams tyrimams energetikos srityje, turėtų būti naudojamos naujų kartų reaktoriams atomo branduolio skilimui plėtoti. Mes abejojame, ar iš iškastinių išteklių pagamintas sintetinis kuras, vandenilio dujos. gautos iš tos pačios kilmės energijos šaltinio ir branduolinė energija yra naudingi aplinkai, nes nė vienas iš šių energijos šaltinių nepasižymi ilgalaikiu tvarumu vertinant aplinkos arba tiekimo požiūriu. Mes taip pat manome, kad iškastinio kuro turėtų būti palaipsniui atsisakyta, tačiau tai nėra paminėta pranešime. Mes manome, kad CO surinkimas gali būti puiki priemonė CO išmetimui sumažinti, bet kitos energijos taupymo ir veiksmingumą skatinančios priemonės ir atsinaujinančių energijos šaltinių plėtra ilguoju laikotarpiu yra tvaresnė ir turėtų būti galutinis tikslas."@lt14
". Mēs esam izlēmuši balsot pret šo ziņojumu, jo neuzskatām to par līdzsvarotu, un, pats galvenais, tajā nav aplūkotas svarīgas problēmas, kas saistītas ar kodolenerģiju. Mēs arī neuzskatām, ka Eiropas Savienības enerģētikas pētniecības līdzekļi būtu jāizmanto jaunas paaudzes kodola skaldīšanas reaktoru izstrādei. Mēs šaubāmies par to, vai no fosilajiem enerģijas avotiem iegūtai sintētiskajai degvielai un tādas pašas enerģētiskās izcelsmes ūdeņraža gāzei piemīt ekoloģiskā vērtība, jo neviens no šiem enerģijas avotiem ilgtermiņā nav ilgtspējīgs no vides vai apgādes viedokļa. Mēs arī uzskatām, ka ilgtermiņā būtu aktīvi jāsamazina fosilo degvielu izmantošana, taču ziņojumā tas nav uzsvērts. Mūsuprāt, CO emisiju samazināšanā liela nozīme varētu būt CO uztveršanai, taču par galveno mērķi būtu jāizvirza citi enerģijas taupīšanas, energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas attīstības veicināšanas pasākumi, kas ilgtermiņā dotu ilgtspējīgāku rezultātu."@lv13
"Vi har valt att rösta emot betänkandet då vi inte tycker att det är balanserat och bl.a. undviker att ta upp viktiga problem med kärnkraften. Vi anser heller inte att unionens energiforskningsmedel ska användas till utveckling av nya generationer reaktorer för kärnklyvning. Vi ifrågasätter värdet för miljön med syntetiska bränslen framställda av fossila källor eller vätgas utvunnen med energi från samma ursprung eller kärnkraftsel, då ingen av dessa energikällor på lång sikt är hållbara ur miljö- eller försörjningssynpunkt. Vi anser också att fossila bränslen aktivt ska fasas ut på sikt, vilket inte tas upp i betänkandet. Vi tror att koldioxidfångst kan vara ett viktigt led i minskandet av koldioxidutsläppen, men andra energisparande, effektiviserande åtgärder och utveckling av förnybar energi är mer långsiktigt hållbart och bör vara det slutgiltiga målet."@mt15
". Wij hebben ervoor gekozen om tegen het verslag te stemmen omdat we het niet evenwichtig vinden en het onder andere voorbij gaat aan belangrijke problemen omtrent kernenergie. Evenmin vinden wij dat de middelen voor energieonderzoek van de Unie zouden moeten worden gebruikt voor de ontwikkeling van nieuwe generaties kernfusiereactoren. Wij betwijfelen de waarde voor het milieu van synthetische brandstoffen uit fossiele bronnen, of waterstofgas dat met behulp van energie van dezelfde herkomst gewonnen wordt, of kernenergie, omdat geen van deze energiebronnen op de lange termijn duurzaam is in milieu- en voorraadopzicht. Wij zijn ook van mening dat fossiele brandstoffen op de lange termijn geleidelijk moeten worden uitgebannen, hetgeen niet wordt genoemd in het verslag. Wij denken dat CO afvang een belangrijke rol kan spelen bij het verminderen van de CO uitstoot, maar dat andere energiebesparende en efficiëntieverhogende maatregelen en de ontwikkeling van hernieuwbare energie op de lange termijn duurzamer zijn en we hier uiteindelijk naar zouden moeten streven."@nl3
". zdecydowaliśmy się głosować za odrzuceniem przedmiotowego sprawozdania, gdyż uważamy, że nie jest ono odpowiednio zrównoważone, a poza tym nie odnosi się do istotnych problemów związanych z energią jądrową. Nie uważamy także, by unijne fundusze na badania energii powinny być wykorzystywane w celu opracowywania kolejnych generacji reaktorów rozszczepieniowych. Kwestionujemy korzyści, jakie środowisku mają przynieść paliwa syntetyczne produkowane ze źródeł kopalnych czy też gaz wodorowy pozyskiwany z tych samych źródeł, czy wreszcie energia jądrowa, gdyż żadne z tych źródeł nie jest odnawialne w dłuższym okresie czasu z punktu widzenia ochrony środowiska lub dostaw energii. Jesteśmy także zdania, że paliwa kopalne powinny być w sposób aktywny stopniowo eliminowane, o czym sprawozdanie nie wspomina. Uważamy, że wychwytywanie CO może stanowić istotny element w procesie redukcji poziomu emisji CO jednak inne działania energooszczędne oraz wpływające na podniesienie wydajności energetycznej, jak również rozwój w dziedzinie energii odnawialnej są trwalsze w dłuższym okresie czasu i powinny stanowić nasz cel ostateczny."@pl16
". Optámos por votar contra o relatório por considerarmos que não é equilibrado e por, entre outros, não abordar problemas importantes relativos à energia nuclear. Também não acreditamos que os fundos da União para a investigação no domínio da energia devam ser aplicados no desenvolvimento de novas gerações de reactores de cisão nuclear. Questionamos o valor para o ambiente dos combustíveis sintéticos produzidos a partir de fontes fósseis, ou de hidrogénio gasoso extraído juntamente com a energia da mesma origem, ou ainda da energia nuclear, uma vez que nenhuma destas fontes de energia é sustentável a longo prazo, do ponto de vista do ambiente ou do abastecimento. Também é a nossa convicção que os combustíveis fósseis devem ser activamente eliminados a longo prazo, de modo faseado, aspecto que não é mencionado no relatório. Pensamos que a captura de CO poderá ser um elemento importante na redução das emissões de CO embora existam outras medidas de poupança energética e de reforço da eficiência, bem como o desenvolvimento de energias renováveis que são mais sustentáveis a longo prazo e que deveriam constituir o objectivo final."@pt17
"Vi har valt att rösta emot betänkandet då vi inte tycker att det är balanserat och bl.a. undviker att ta upp viktiga problem med kärnkraften. Vi anser heller inte att unionens energiforskningsmedel ska användas till utveckling av nya generationer reaktorer för kärnklyvning. Vi ifrågasätter värdet för miljön med syntetiska bränslen framställda av fossila källor eller vätgas utvunnen med energi från samma ursprung eller kärnkraftsel, då ingen av dessa energikällor på lång sikt är hållbara ur miljö- eller försörjningssynpunkt. Vi anser också att fossila bränslen aktivt ska fasas ut på sikt, vilket inte tas upp i betänkandet. Vi tror att koldioxidfångst kan vara ett viktigt led i minskandet av koldioxidutsläppen, men andra energisparande, effektiviserande åtgärder och utveckling av förnybar energi är mer långsiktigt hållbart och bör vara det slutgiltiga målet."@ro18
". Rozhodli sme sa hlasovať v neprospech tejto správy, keďže ju považujeme za nevyváženú a, okrem iného, neuspela pri riešení dôležitých problémov v súvislosti s jadrovou energiou. Takisto si nemyslíme, že by sa mali použiť prostriedky Únie pre výskum energií na vývoj nových generácií reaktorov jadrového štiepenia. Pochybujeme o hodnote syntetických palív vyrábaných z fosílnych zdrojov pre životné prostredie, alebo vodíkového plynu vyťaženého s energiou z rovnakého pôvodu, alebo nukleárnej energie, keďže žiadny zo zdrojov týchto energií nie je trvalo udržateľný dlhodobo z hľadiska životného prostredia a dodávok. Myslíme si, že fosílne palivá sa musia aktívne vyraďovať z dlhodobého hľadiska, o čom sa správa nezmieňuje. Myslíme si, že zachytávanie CO môže byť dôležitou súčasťou znižovania emisií CO ale šetrenie energiami, presadenie opatrení účinnosti a vývoj obnoviteľných energií je z dlhodobého hľadiska trvalo udržateľnejší a mal by byť naším cieľom."@sk19
"Odločili smo se, da glasujemo proti poročilu, ker menimo, da ni uravnoteženo in da med drugim ne obravnava pomembnih težav v zvezi z jedrsko energijo. Poleg tega menimo, da sredstev Unije za raziskave na področju energije ne bi smeli uporabiti za razvoj novih generacij fisijskih jedrskih reaktorjev. Dvomimo tudi o okoljski vrednosti sintetičnega goriva iz fosilnih virov energije ali vodikovega plina, pridobljenega iz istega vira, ali jedrske energije, ker nobeden od teh virov energije ni dolgoročno trajnosten s stališča okolja ali oskrbe. Poleg tega menimo, da je treba fosilno gorivo postopno dolgoročno opustiti, kar v poročilu ni navedeno. Zajemanje CO je lahko po našem mnenju pomemben način za zmanjšanje emisij CO vendar so drugi ukrepi za varčevanje z energijo in povečanje učinkovitosti ter razvoj obnovljivih virov energije dolgoročno bolj trajnostni, zato morajo biti končni cilj."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"2"5,20,1,19,14,16,11,3,2,10,13,4,21,17,9,12,8
"skriftlig"18,15,22

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph