Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-220"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.36.3-220"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Dobrze się stało, że Parlament Europejski przyjął nową dyrektywę dotyczącą produkcji i stosowania pestycydów. Dla dobra obywateli Unii Europejskiej, przede wszystkim dla ich zdrowia i życia, zaostrza ona warunki dopuszczania do obrotu substancji chemicznych wykorzystywanych do produkcji środków ochrony roślin. Ponadto szczegółowo określa przypadki, w których można dokonywać oprysków z powietrza, zaleca zmniejszenie ilości stosowanych pestycydów, a także nawołuje do priorytetowego traktowania środków niechemicznych. Chociażby z uwagi na tak szeroki, ale przy tym nowoczesny zakres regulacji należało poprzeć sprawozdanie pani poseł Ireny Belohorskiej. Nie ulega wątpliwości, że obywatele Unii Europejskiej nie chcą dłużej mieć powszechnego kontaktu z toksynami, nie chcą jeść zatrutych produktów, ani być narażonymi na oddziaływanie substancji rakotwórczych, toksycznych czy powodujących zaburzenia endokrynologiczne. Kierując się tak czytelnymi oczekiwaniami społeczności europejskiej, należało także poprzeć zakaz stosowania pestycydów w miejskiej i wiejskiej przestrzeni publicznej. Z ich stosowania powinny być zatem wyłączone parki i ogrody publiczne, tereny sportowo-rekreacyjne, tereny szkolne i place zabaw oraz tereny wokół klinik, szpitali, ośrodków rehabilitacyjnych, uzdrowisk, hospicjów itp."@pl16
lpv:spokenAs
lpv:translated text
") Vítám skutečnost, že Evropský parlament přijal novou směrnici o výrobě a používání pesticidů. Směrnice zpřísňuje podmínky, za kterých může dostat obchod s chemickými látkami používanými při výrobě výrobků na ochranu rostlin povolení. Výsledek bude prospěšný pro občany Evropské unie ve vztahu k jejich životu a zdraví. Kromě toho směrnice vyjmenovává případy, kdy se může provést postřik ze vzduchu. Doporučuje také snížit množství používaných pesticidů a upřednostňovat nechemické alternativy. Zpráva paní Belohorské je hodná podpory, už jen pro velmi široký a aktualizovaný rozsah ustanovení. O tom, že občané Evropské unie už nechtějí přicházet do denního kontaktu s toxiny a nechtějí konzumovat kontaminované výrobky, nelze pochybovat. Naši občané nechtějí také, aby na ně působily karcinogenní nebo toxické látky či látky, které negativně působí na činnost žláz s vnitřní sekrecí. V odpovědi na tato jasná očekávání vyjádřená evropskou společností bylo vhodné podpořit zákaz využívání pesticidů ve venkovských a městských veřejných oblastech. Mělo by být zakázané využívat pesticidy v oblastech okolo hospiců, sanatorií, rehabilitačních center, klinik a nemocnic. Takovýto zákaz by se měl vztahovat i na parky, veřejné zahrady, sportovní a rekreační oblasti, školské pozemky, dětská hřiště a podobné oblasti."@cs1
"Det er godt, at Europaparlamentet har vedtaget et nyt direktiv om produktion og anvendelse af pesticider. Det er godt for EU-borgerne, især for deres sundhed og helbred, at direktivet skærper betingelserne for markedsføring af kemiske stoffer anvendt til produktion af plantebeskyttelsesmidler. I direktivet fastsættes det endvidere i detaljer, hvornår man må sprøjte fra luften. Det anbefales endvidere at reducere mængden af anvendte pesticider, og der findes også en opfordring til at prioritere behandlingen af ikkekemiske midler. Man skal i det mindste støtte Irena Belohorskás betænkning på grund af det vidtrækkende, moderne regulerede omfang. EU-borgerne vil helt sikkert ikke længere have kontakt med giftstoffer alle vegne, de vil ikke spise produkter indeholdende gift eller påvirkes af kræftfremkaldende, giftige eller hormonforstyrrende stoffer. Hvis man forsøger at opfylde det europæiske samfunds meget tydelige forventninger, skal man også støtte forbud mod pesticider i det offentlige rum i byerne og på landet. De bør således ikke anvendes i parker eller offentlige haver, på sports- eller fritidsanlæg, skoleområder eller legepladser eller områder ved klinikker, hospitaler, rehabiliteringscentre, kursteder, hospicer m.m."@da2
". − Ich begrüße, dass das Europäische Parlament eine neue Richtlinie über die Herstellung und Nutzung von Pestiziden verabschiedet hat. Die Richtlinie verschärft die Bedingungen, unter denen der Handel mit chemischen Substanzen, die zur Herstellung von Pflanzenschutzmitteln verwendet werden, zugelassen werden kann. Das Ergebnis wird den Bürgern der Europäischen Union insbesondere im Hinblick auf ihr Leben und ihre Gesundheit nützen. Ferner werden in der Richtlinie die Fälle detailliert aufgeführt, in denen das Sprühen aus der Luft erlaubt ist. Darüber hinaus wird empfohlen, den Einsatz von Pestiziden zu verringern und nicht chemischen Alternativen Vorrang einzuräumen. Der Bericht von Frau Belohorská verdient Unterstützung, und sei es nur wegen des sehr weit gefächerten, doch auch aktuellen Umfangs der Bestimmungen. Es besteht keinerlei Zweifel daran, dass die Bürger der Europäischen Union nicht länger täglich mit Giften in Berührung kommen und keine kontaminierten Produkte verzehren möchten. Unsere Bürger möchten weder mit krebserregenden oder toxischen Stoffen, noch mit Stoffen, die Störungen des Hormonhaushalts auslösen können, belastet werden. Als Reaktion auf diese klaren, von der europäischen Gesellschaft zum Ausdruck gebrachten Erwartungen, war es angemessen, auch ein Verbot des Einsatzes von Pestiziden in ländlichen und städtischen öffentlichen Räumen zu unterstützen. Der Einsatz von Pestiziden in Gebieten um Hospize, Sanatorien, Rehabilitationszentren, Kliniken und Krankenhäuser sollte verboten werden. Ein solches Verbot sollte ferner auf Parks, öffentliche Gärten, Sport- und Freizeitanlagen, Schulhöfe, Kinderspielplätze und ähnliche Orte ausgedehnt werden."@de9
". ) Χαιρετίζω το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέσπισε μία νέα οδηγία για την παραγωγή και τη χρήση φυτοφαρμάκων. Η οδηγία καθιστά αυστηρότερους τους όρους υπό τους οποίους μπορεί να επιτραπεί το εμπόριο χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Το αποτέλεσμα θα ωφελήσει τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως όσον αφορά τη ζωή και την υγεία τους. Επιπλέον, η οδηγία περιγράφει λεπτομερώς τις περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να πραγματοποιηθεί αεροψεκασμός. Συνιστά επίσης να μειωθούν οι ποσότητες των χρησιμοποιούμενων φυτοφαρμάκων και να δοθεί προτεραιότητα σε μη χημικές εναλλακτικές επιλογές. Αξίζει να στηρίξουμε την έκθεση της κ.  Belohorská, έστω και μόνο για το ιδιαίτερα ευρύ και επίσης ενημερωμένο φάσμα των διατάξεων. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επιθυμούν πλέον να έρχονται καθημερινά σε επαφή με τοξίνες, και δεν επιθυμούν να καταναλώνουν μολυσμένα προϊόντα. Επίσης, οι πολίτες μας δεν επιθυμούν να επηρεάζονται από καρκινογόνες ή τοξικές ουσίες, ή από ουσίες που προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές. Σε απάντηση σε αυτές τις σαφείς προσδοκίες που εκφράζει η ευρωπαϊκή κοινωνία, ήταν επίσης απαραίτητη η υποστήριξη της κατάργησης της χρήσης φυτοφαρμάκων σε αγροτικές και αστικές δημόσιες περιοχές. Θα πρέπει να απαγορευτεί η χρήση φυτοφαρμάκων σε περιοχές που περιβάλλουν άσυλα, θεραπευτήρια, κέντρα αποκατάστασης, κλινικές και νοσοκομεία. Η εν λόγω απαγόρευση θα πρέπει επίσης να επεκταθεί σε πάρκα, δημόσιους κήπους, χώρους άθλησης και αναψυχής, σχολικούς χώρους, παιδικές χαρές και παρόμοιες τοποθεσίες."@el10
". ) I welcome the fact that the European Parliament has adopted a new directive on the production and use of pesticides. The directive tightens up the conditions under which trade in the chemical substances used in the manufacture of plant protection products may be permitted. The outcome will be beneficial to the citizens of the European Union, especially as regards their life and health. In addition, the directive details the cases in which spraying from the air may take place. It also recommends lowering the amount of pesticides used and prioritising non-chemical alternatives. The report by Mrs Belohorská is worthy of support, if only because of the very wide but also up-to-date scope of the provisions. There can be no doubt that European Union citizens no longer wish to have daily contact with toxins, and do not wish to consume contaminated products. Our citizens do not wish either to be affected by carcinogenic or toxic substances, or by substances with endocrine-disrupting properties. In response to these clear expectations expressed by European society, it was appropriate also to support a ban on the use of pesticides in rural and urban public areas. The use of pesticides in areas surrounding hospices, sanatoria, rehabilitation centres, clinics and hospitals should be banned. Such a ban should also extend to parks, public gardens, sports and leisure areas, school grounds, children’s playgrounds and similar locations."@en4
". ) Celebro el hecho de que el Parlamento Europeo haya aprobado una nueva Directiva relativa a la producción y el uso de plaguicidas. La Directiva refuerza las condiciones en las que se puede permitir la comercialización de sustancias químicas utilizadas en la fabricación de productos fitosanitarios. El resultado será beneficioso para los ciudadanos de la Unión Europea, especialmente para su vida y su salud. Además, la Directiva detalla los casos en que podrá realizarse fumigación aérea. Se recomienda también reducir la cantidad de plaguicidas utilizados y dar prioridad a las alternativas no químicas. El informe de la señora Belohorská merece nuestro apoyo, aunque sólo sea por el alcance tan grande, pero también tan oportuno, de sus disposiciones. Está claro que los ciudadanos de la Unión Europea no desean ya tener contacto diario con toxinas, ni quieren consumir productos contaminados. Nuestros ciudadanos no quieren tampoco verse afectados por sustancias cancerígenas o tóxicas, ni por sustancias con propiedades de alteración endocrina. En respuesta a estas expectativas claras expresadas por la sociedad europea, procede también que apoyemos la prohibición del uso de plaguicidas en zonas públicas rurales y urbanas. Se debe prohibir el uso de plaguicidas en los alrededores de centros de cuidados paliativos, sanatorios, centros de rehabilitación, clínicas y hospitales. Ese tipo de prohibición debe extenderse a parques, jardines públicos, zonas deportivas y recreativas, patios escolares, parques infantiles y otros lugares similares."@es21
". ) Tervitan fakti, et Euroopa Parlament on vastu võtnud uue direktiivi pestitsiidide tootmise ja kasutamise kohta. Direktiiv karmistab tingimusi, mille alusel võib taimekaitsevahendite tootmiseks kasutatavate keemiliste ainete kaubandus olla lubatud. Tulemus on Euroopa Liidu kodanikele kasulik, eriti seoses nende elu ja tervisega. Lisaks täpsustab direktiiv juhtumid, mil on pihustamine õhust lubatud. Samuti soovitab see alandada kasutatava pestitsiidi kogust ning seab esikohale mittekeemilised alternatiivid. Proua Belohorská raport on väärt toetamist juba väga laialdase kui ka ajakohase sätete reguleerimisala tõttu. Pole kahtlust, et Euroopa Liidu kodanikud ei soovi enam igapäevaselt mürkainetega kokku puutuda ning ei soovi tarbida reostatud tooteid. Samuti ei soovi meie kodanikud olla mõjutatud kantserogeensetest või mürgistest ainetest või ainetest, mille on endokriinsüsteemi häirivad omadused. Vastuseks nendele selgetele Euroopa ühiskonna ootustele oli samuti kohane toetada pestitsiidide kasutamise keeldu avalikel maa- ja linnaaladel. Pestitsiidide kasutamine tuleks keelustada aladel, mis ümbritsevad võõrastemaju, sanatooriume, rehabilitatsioonikeskuseid, kliinikuid ja haiglaid. Selline keeld peaks laienema ka parkidele, avalikele aedadele, spordi ja vabaaja veetmise aladele, kooli aladele, laste mänguväljakutele ning sarnastele kohtadele."@et5
". ) Olen tyytyväinen Euroopan parlamentin antamaan torjunta-aineiden valmistusta ja käyttöä koskevaan uuteen direktiiviin. Direktiivillä tiukennetaan kasvinsuojelutuotteiden valmistuksessa käytettävien kemikaalien kaupan ehtoja. Se hyödyttää Euroopan unionin kansalaisia ja etenkin näiden elämän ja terveyden suojelua. Direktiivissä määritetään lisäksi yksityiskohtaisesti tilanteet, joissa lentolevitys voidaan sallia. Siinä suositellaan myös vähentämään käytettyjen torjunta-aineiden määriä ja asettamaan etusijalle muut kuin kemialliset vaihtoehdot. Irena Belohorskán mietintö ansaitsee tukemme jo pelkästään siihen sisältyvien määräysten laajuuden ja ajantasaisuuden vuoksi. Ei ole epäilystäkään siitä, että Euroopan unionin kansalaiset eivät enää halua olla päivittäin tekemisissä myrkkyjen kanssa taikka kuluttaa niitä sisältäviä tuotteita. Kansalaiset eivät myöskään halua kärsiä karsinogeenisten, myrkyllisten tai endokriinisia häiriöitä aiheuttavien aineiden vaikutuksia. Näihin Euroopan yhteiskunnan ilmaisemiin selviin odotuksiin vastaamiseksi oli myös paikallaan tukea torjunta-aineiden käyttökieltoa julkisilla paikoilla maaseudulla ja kaupungeissa. Torjunta-aineiden käyttö olisi kiellettävä sairaskotien, parantoloiden, kuntoutuskeskusten, klinikoiden ja sairaaloiden läheisyydessä. Kielto olisi ulotettava koskemaan myös puistoja, julkisia puutarhoja, urheilu- ja vapaa-ajan alueita, koulujen pihoja, lasten leikkikenttiä ja muita vastaavia alueita."@fi7
". Je me réjouis que le Parlement européen ait adopté une nouvelle directive sur la production et l’utilisation des pesticides. Cette directive durcit les conditions dans lesquelles le commerce des substances chimiques utilisées dans la fabrication de produits phytopharmaceutiques peut être autorisé. Le résultat sera positif pour les citoyens de l’Union européenne, en particulier pour leur vie et leur santé. La directive détaille en outre les cas dans lesquels la pulvérisation aérienne peut avoir lieu. Elle recommande également de diminuer le niveau de pesticides utilisés et de donner la priorité à des solutions non chimiques. Le rapport de Mme Belohorská mérite notre soutien, ne serait-ce qu’à cause du champ d’application très vaste, mais aussi très actuel des dispositions. Il ne fait aucun doute que les citoyens de l’Union européenne ne veulent plus être en contact quotidien avec des toxines et ne veulent pas continuer à consommer des produits contaminés. Nos concitoyens ne veulent pas non plus subir les effets négatifs de substances cancérigènes ou toxiques ou de substances qui ont des propriétés susceptibles de provoquer des troubles endocriniens. En réponse à ces attentes claires exprimées par la société européenne, il était également nécessaire de soutenir une interdiction d’utiliser les pesticides en milieu rural et en milieu urbain public. L’utilisation de pesticides autour d’hospices, de sanatoriums, de centre de rééducation, de cliniques et d’hôpitaux devrait être interdite. Cette interdiction devrait aussi être étendue aux parcs, aux jardins publics, aux zones de sports et loisirs, aux cours d’école, aux terrains de jeu pour enfants et aux endroits analogues."@fr8
". ) Örömmel fogadom, hogy az Európai Parlament új irányelvet fogadott el a peszticidek előállításáról és használatáról. Az irányelv megszigorítja a növényvédő szerek gyártásában használt vegyi anyagokkal folytatott kereskedelem feltételeit. Az eredmény az Európai Unió polgárai számára előnyös lesz, főleg ami életüket és egészségüket illeti. Az irányelv ezenkívül részletesen felsorolja azokat az eseteket, melyekben sor kerülhet permetezésre a levegőből. Javasolja továbbá a felhasznált peszticidek mennyiségének csökkentését és a nem vegyi alternatívák előnyben részesítését. Belohorská asszony jelentése megérdemli a támogatást, még ha csak a felvázolt rendelkezések széles köre, de egyben naprakészsége miatt is. Nem férhet hozzá kétség, hogy az Európai Unió polgárai nem akarnak többet napi kapcsolatba kerülni méreganyagokkal és nem akarnak szennyezett termékeket fogyasztani. A polgáraink nem akarják sem rákkeltő vagy mérgező anyagok, sem endokrinromboló anyagok hatását megtapasztalni. Az európai társadalom e világos elvárásaira reagálva helyénvaló volt támogatni a peszticidek vidéki és városi közterületeken történő használatának megtiltását is. A hospice-ok, szanatóriumok, rehabilitációs központok, klinikák és kórházak körül elhelyezkedő területeken meg kell tiltani a peszticidek használatát. E tilalomnak ki kell terjednie a parkokra, közkertekre, sport- és szabadidőparkokra, iskolai területekre, játszóterekre és hasonló helyekre is."@hu11
". ) Accolgo con favore il fatto che il Parlamento europeo abbia adottato una nuova direttiva sulla fabbricazione e l’uso di pesticidi. La direttiva inasprisce le condizioni secondo cui è possibile autorizzare il commercio di sostanze chimiche impiegate nella fabbricazione dei prodotti per la protezione delle piante. L’esito sarà vantaggioso per i cittadini dell’Unione europea, in particolare per quanto riguarda la loro vita e salute. Inoltre, la direttiva elenca nel dettaglio i casi in cui è attuabile una vaporizzazione dall’aria. Raccomanda inoltre una riduzione nell’uso dei pesticidi e la concessione della precedenza ad alternative non chimiche. La relazione dell’onorevole Belohorská merita il nostro sostegno, non solo perché è di ampio respiro, ma anche per l’ambito aggiornato delle disposizioni. Non c’è dubbio che i cittadini dell’Unione europea non hanno più intenzione di entrare quotidianamente in contatto con le tossine, né di consumare prodotti contaminati. I nostri cittadini non vogliono nemmeno essere colpiti da sostanze cancerogene o tossiche, o con proprietà di interferenza endocrina. In risposta a queste precise aspettative espresse dalla società europea, era altresì appropriato approvare un divieto all’uso di pesticidi in aree pubbliche rurali e urbane. Si dovrebbe vietare l’impiego di pesticidi in zone vicine a ricoveri, case di cura, centri di riabilitazione, cliniche e ospedali. Un divieto simile dovrebbe essere esteso anche a parchi, giardini pubblici, zone ricreative e per lo sport, cortili delle scuole, parchi gioco e luoghi simili."@it12
". ) Džiaugiuosi, kad Europos Parlamentas priėmė naują direktyvą dėl pesticidų gamybos ir naudojimo. Direktyvoje sugriežtintos sąlygos, pagal kurias būtų leidžiama prekiauti cheminėmis medžiagomis, kurios naudojamos augalų apsaugos produktų gamyboje. Rezultatai bus naudingi ES piliečiams, ypač jų gyvenimui ir sveikatai. Be to, direktyvoje nurodyti atvejai, kada galima purkšti iš oro. Joje taip pat rekomenduojama sumažinti naudojamų pesticidų kiekį ir prioritetą teikti necheminėms alternatyvoms. I. Belohorskos pranešimą galima paremti net todėl, kad jame pateiktos labai plačios ir šiuolaikiškos nuostatos. Neabejotina, kad Europos Sąjungos piliečiai nebenori kasdien susidurti su toksinais ir pirkti užterštus produktus. Mūsų piliečiai taip pat nebenori kentėti nuo kancerogeninių, toksiškų arba endokrininę sistemą ardančių savybių turinčių medžiagų poveikio. Atsižvelgiant į aiškiai išsakytus Europos visuomenės lūkesčius, buvo teisinga paremti draudimą naudoti pesticidus kaimų ir miestų viešose vietose. Turėtų būti uždraustas pesticidų naudojimas teritorijose, supančiose slaugos namus, sanatorijas, reabilitacijos centrus, klinikas ir ligonines. Toks draudimas taip pat turėtų būti taikomas parkams, viešiems sodams, sporto ir laisvalaikio erdvėms, mokyklų kiemams, vaikų žaidimo aikštelėms ir panašioms vietoms."@lt14
") Es atzinīgi vērtēju faktu, ka Eiropas Parlaments ir pieņēmis jaunu direktīvu par pesticīdu ražošanu un lietošanu. Nosacījumi, ar kādiem var tikt atļauta to ķīmisko vielu tirdzniecība, kuras izmanto augu aizsardzības līdzekļu ražošanā, šajā direktīvā ir padarīti stingrāki. Ieguvēji būs Eiropas Savienības iedzīvotāji, viņu veselība un dzīve. Turklāt direktīvā ir precizēti gadījumi, kad var veikt izsmidzināšanu no gaisa. Tajā ir arī ieteikts samazināt pesticīdu izmantošanas apjomu un piešķirt prioritāti neķīmiskām alternatīvām iespējām. ziņojumu ir vērts atbalstīt ─ kaut vai tāpēc, ka aplūkoto aspektu klāsts ir ļoti plašs un vienlaikus aktuāls. Nav šaubu, ka Eiropas Savienības iedzīvotāji vairs nevēlas ik dienas būt saskarē ar toksīniem un lietot piesārņotus produktus. Mūsu iedzīvotāji nevēlas arī izjust kancerogēnu, toksisku vai tādu vielu ietekmi, kurām ir endokrīnos traucējumus izraisošas īpašības. Reaģējot uz šīm skaidri paustajām Eiropas sabiedrības vēlmēm, bija arī jāatbalsta aizliegums lietot pesticīdus sabiedriskās vietās gan pilsētās, gan laukos. Ir jāaizliedz pesticīdu lietošana pansionātu, sanatoriju, rehabilitācijas centru, klīniku un slimnīcu tuvumā. Šāds aizliegums būtu attiecināms arī uz parkiem, sabiedriskajiem dārziem, sporta un atpūtas teritorijām, skolu pagalmiem, bērnu spēļu laukumiem un līdzīgām vietām."@lv13
"Dobrze się stało, że Parlament Europejski przyjął nową dyrektywę dotyczącą produkcji i stosowania pestycydów. Dla dobra obywateli Unii Europejskiej, przede wszystkim dla ich zdrowia i życia, zaostrza ona warunki dopuszczania do obrotu substancji chemicznych wykorzystywanych do produkcji środków ochrony roślin. Ponadto szczegółowo określa przypadki, w których można dokonywać oprysków z powietrza, zaleca zmniejszenie ilości stosowanych pestycydów, a także nawołuje do priorytetowego traktowania środków niechemicznych. Chociażby z uwagi na tak szeroki, ale przy tym nowoczesny zakres regulacji należało poprzeć sprawozdanie pani poseł Ireny Belohorskiej. Nie ulega wątpliwości, że obywatele Unii Europejskiej nie chcą dłużej mieć powszechnego kontaktu z toksynami, nie chcą jeść zatrutych produktów, ani być narażonymi na oddziaływanie substancji rakotwórczych, toksycznych czy powodujących zaburzenia endokrynologiczne. Kierując się tak czytelnymi oczekiwaniami społeczności europejskiej, należało także poprzeć zakaz stosowania pestycydów w miejskiej i wiejskiej przestrzeni publicznej. Z ich stosowania powinny być zatem wyłączone parki i ogrody publiczne, tereny sportowo-rekreacyjne, tereny szkolne i place zabaw oraz tereny wokół klinik, szpitali, ośrodków rehabilitacyjnych, uzdrowisk, hospicjów itp."@mt15
". Ik ben verheugd over het feit dat het Europees Parlement een nieuwe richtlijn inzake de productie en het gebruik van pesticiden heeft aangenomen. De richtlijn verscherpt de voorwaarden voor de handel in chemische substanties die worden gebruikt bij de productie van gewasbeschermingsmiddelen. Dit zal gunstige gevolgen hebben voor de burgers van de Europese Unie, met name voor hun leven en gezondheid. Daarnaast is in de richtlijn vastgelegd wanneer er vanuit de lucht besproeid mag worden. Tevens is er een aanbeveling in opgenomen voor het verlagen van de hoeveelheid gebruikte pesticiden en het geven van prioriteit aan niet-chemische alternatieven. Het verslag van mevrouw Belohorská is onze steun waard, al was het alleen maar om de zeer grote maar ook actuele reikwijdte van de bepalingen. Er is geen twijfel mogelijk dat burgers van de Europese Unie niet langer dagelijks in contact willen komen met toxines en geen vervuilde producten willen consumeren. Onze burgers willen evenmin gevolgen ondervinden van kankerverwekkende of giftige substanties, of substanties met hormoonontregelende eigenschappen. Om te voldoen aan deze duidelijke verwachtingen die door de Europese maatschappij zijn uitgesproken, zou het ook gepast zijn geweest om een verbod op het gebruik van pesticiden in openbare ruimten, op het platteland en in de stad te steunen. Het gebruik van pesticiden nabij verpleeghuizen, sanatoria, rehabilitatiecentra klinieken, en ziekenhuizen moet worden verboden. Een dergelijk verbod moet ook gelden voor parken, openbare tuinen, terreinen voor sport en vrijetijdsbesteding, schoolpleinen, kinderspeelplaatsen en gelijksoortige plekken."@nl3
". ) Congratulo-me com a adopção pelo Parlamento Europeu da nova proposta de directiva da UE relativa à produção e utilização de pesticidas. A directiva restringe o comércio das substâncias químicas utilizadas no fabrico de produtos destinados à protecção de plantas. Tem por objectivo proteger os cidadãos da União Europeia, em termos de qualidade de vida e de saúde. O texto explicita as condições em que podem ser levadas a cabo pulverizações aéreas e recomenda a redução, em termos de quantidade, dos pesticidas que são utilizados, bem como o favorecimento de substâncias alternativas, menos tóxicas. O relatório da senhora deputada Belohorská merece o nosso apoio, em virtude de conter disposições muito abrangentes e de grande actualidade. Já não subsiste qualquer dúvida de que os cidadãos europeus se preocupam com a contaminação dos produtos que consomem no seu dia-a-dia. Os nossos cidadãos querem evitar o contacto com substâncias tóxicas e cancerígenas, bem como as que afectam o sistema endócrino. Perante as expectativas manifestadas pela sociedade europeia neste domínio, considero correcta a proibição do uso de pesticidas em espaços públicos rurais e urbanos. O uso de pesticidas nas áreas circundantes de asilos, sanatórios, centros de recuperação, clínicas e hospitais devia ser igualmente proibido. A interdição deveria incluir parques, jardins públicos, espaços de lazer e desporto, escolas, parques infantis e outros locais deste tipo."@pt17
"Dobrze się stało, że Parlament Europejski przyjął nową dyrektywę dotyczącą produkcji i stosowania pestycydów. Dla dobra obywateli Unii Europejskiej, przede wszystkim dla ich zdrowia i życia, zaostrza ona warunki dopuszczania do obrotu substancji chemicznych wykorzystywanych do produkcji środków ochrony roślin. Ponadto szczegółowo określa przypadki, w których można dokonywać oprysków z powietrza, zaleca zmniejszenie ilości stosowanych pestycydów, a także nawołuje do priorytetowego traktowania środków niechemicznych. Chociażby z uwagi na tak szeroki, ale przy tym nowoczesny zakres regulacji należało poprzeć sprawozdanie pani poseł Ireny Belohorskiej. Nie ulega wątpliwości, że obywatele Unii Europejskiej nie chcą dłużej mieć powszechnego kontaktu z toksynami, nie chcą jeść zatrutych produktów, ani być narażonymi na oddziaływanie substancji rakotwórczych, toksycznych czy powodujących zaburzenia endokrynologiczne. Kierując się tak czytelnymi oczekiwaniami społeczności europejskiej, należało także poprzeć zakaz stosowania pestycydów w miejskiej i wiejskiej przestrzeni publicznej. Z ich stosowania powinny być zatem wyłączone parki i ogrody publiczne, tereny sportowo-rekreacyjne, tereny szkolne i place zabaw oraz tereny wokół klinik, szpitali, ośrodków rehabilitacyjnych, uzdrowisk, hospicjów itp."@ro18
") Vítam skutočnosť, že Európsky parlament prijal novú smernicu o výrobe a využívaní pesticídov. Smernica sprísňuje podmienky, za ktorých môže dostať obchod s chemickými látkami používanými pri výrobe výrobkov na ochranu rastlín povolenie. Výsledok bude prospešný pre občanov Európskej únie vo vzťahu k ich životu a zdraviu. Okrem toho smernica vymenúva prípady, keď sa môže uskutočniť postrek zo vzduchu. Takisto odporúča znížiť množstvo využívaných pesticídov a uprednostňovať nechemické alternatívy. Správa pani Belohorskej je hodná podpory, už len pre veľmi široký a najnovší rozsah ustanovení. O tom, že občania Európskej únie už nechcú prichádzať do denného kontaktu s toxínmi a nechcú konzumovať kontaminované výrobky nemožno pochybovať. Naši občania nechcú byť takisto ovplyvnení karcinogénnymi, alebo toxickými látkami, či látkami, ktoré negatívne pôsobia na činnosť žliaz s vnútorným vylučovaním. V odpovedi na tieto jasné očakávania vyjadrené európskou spoločnosťou bolo vhodné podporiť zákaz využívania pesticídov vo vidieckych a mestských verejných oblastiach. Malo by byť zakázané využívať pesticídy v oblastiach okolo hospicov, sanatórií, rehabilitačných centier, kliník a nemocníc. Takýto zákaz by sa mal vzťahovať aj na parky, verejné záhrady, športové a rekreačné oblasti, školské pozemky, detské ihriská a podobné oblasti."@sk19
". ) Veseli me, da je Evropski parlament sprejel novo direktivo o proizvodnji in rabi pesticidov. Direktiva določa strožje pogoje, pod katerimi se lahko dovoli trgovanje s kemičnimi snovmi, ki se uporabljajo pri proizvodnji fitofarmacevtskih sredstev. Rezultat bo pozitiven za državljane Evropske unije, zlasti za njihovo življenje in zdravje. Direktiva natančno obravnava tudi primere, v katerih se lahko škropi iz zraka. Poleg tega priporoča, da se zmanjša količina uporabljenih pesticidov in se prednostno uporabljajo nekemične možnosti. Poročilo, ki ga je pripravila gospa Belohorská, lahko podpremo že zaradi zelo širokega, vendar tudi posodobljenega področja uporabe določb. Državljani Evropske unije nedvomno ne želijo več biti vsak dan izpostavljeni toksinom in ne želijo uporabljati kontaminiranih proizvodov. Poleg tega naši državljani nočejo biti izpostavljeni rakotvornim ali strupenim snovem ali snovem, ki imajo lastnosti endokrinih motilcev hormonov. Zaradi teh jasnih pričakovanj evropske družbe je bilo primerno podpreti tudi prepoved rabe pesticidov na podeželskih in mestnih javnih območjih. Poleg tega bi bilo treba prepovedati tudi rabo pesticidov na območjih ob domovih za starejše, zdraviliščih, centrih za rehabilitacijo, klinikah in bolnišnicah. Takšno prepoved bi bilo treba razširiti tudi na parke, javne vrtove, športne površine in površine za prosti čas, šolska igrišča, otroška igrišča in podobna mesta."@sl20
". ) Jag välkomnar att Europaparlamentet antar ett nytt direktiv om tillverkning och användning av bekämpningsmedel. Direktivet medför striktare villkor för när handel med kemiska ämnen som används vid tillverkning av växtskyddsmedel kan tillåtas. Resultatet kommer att vara fördelaktigt för EU:s medborgare, särskilt när det gäller deras liv och hälsa. Dessutom specificerar direktivet i vilka fall besprutning från luften får ske. I direktivet rekommenderas också en sänkning av den använda mängden bekämpningsmedel och prioritering av icke-kemiska alternativ. Irena Belohorskás betänkande är värt stöd, om inte annat på grund av bestämmelsernas breda med även aktualiserade uppläggning. Det kan inte råda någon tvekan om att EU-medborgarna inte längre vill komma i daglig kontakt med gifter och inte vill konsumera förorenade produkter. Våra medborgare vill inte heller bli påverkade av cancerframkallande eller giftiga ämnen, eller av ämnen med egenskaper som kan ge endokrina störningar. Som svar på dessa mycket tydliga uttryckta förväntningar från EU-samhället var det lämpligt att även stödja ett förbud mot användningen av bekämpningsmedel inom offentliga områden på landsbygden och i tätbebyggelse. Användningen av bekämpningsmedel i områden kring vårdhem, sanatorier, rehabiliteringscenter, läkarmottagningar och sjukhus borde förbjudas. Ett sådant förbud bör också utsträckas till parker, trädgårdar som är öppna för allmänheten, sport- och fritidsområden, skolgårdar, lekplatser och liknande."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(PL"5,20,1,19,19,14,14,11,22,7,10,13,4,21,17,12
"Genowefa Grabowska (PSE ),"18,5,20,15,1,19,14,11,16,22,7,10,13,4,21,17,12
"na piśmie"18,15,16

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph