Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-206"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.36.3-206"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Η θέσπιση Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματιών Προσόντων ενισχύει την παρέμβαση της Ε.Ε. στα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών μελών, την ομογενοποίηση και προσαρμογή σε προκαθορισμένους δείκτες ποιότητας και αποδοτικότητας. Αποτελεί ένα ακόμη εργαλείο υποκατάστασης της εκπαίδευσης από την ευέλικτη "μάθηση", έξω από την κοινωνικά θεσμοποιημένη διαδικασία της εκπαίδευσης. Η γνώση αντικαθίσταται από μία εφήμερη, διαρκή μισοκατάρτιση που θα εφοδιάζει τους εργαζόμενους με δεξιότητες που κάθε φορά έχει ανάγκη το κεφάλαιο. Η αναγνώριση των προσόντων αυτών δε θα γίνεται με βάση τους τίτλους σπουδών που απονέμει το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα κάθε χώρας, αλλά κατόπιν εξετάσεων πιστοποίησης σε ελεγχόμενους από τους εργοδότες φορείς. Προωθείται έτσι περισσότερο η αποσύνδεση του πτυχίου από τη δυνατότητα άσκησης επαγγέλματος. Η διασύνδεση μεταξύ διάφορων επιπέδων εκπαίδευσης και διαφορετικών μορφών μάθησης, που αποσκοπεί στην εξίσωση εμπειρικής μάθησης με τη συστηματική εκπαίδευση, επιχειρεί την ισοπέδωση των εργασιακών δικαιωμάτων και τη συμπίεση μισθών του συνόλου των εργαζομένων στο κατώτατο δυνατό επίπεδο. Γενικότερος στόχος της Ε.Ε. μέσα από το σύστημα της δια βίου μάθησης και της πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων είναι να υποταχθεί το σύνολο της εκπαίδευσης στις προτεραιότητες της αγοράς και στην ενίσχυση της κερδοφορίας του κεφαλαίου, σε πλήρη διάσταση με τις μορφωτικές ανάγκες των εργαζομένων και της νεολαίας. Για τους παραπάνω λόγους καταψηφίζουμε την έκθεση και την πρόταση της Επιτροπής."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Přijetí evropského rámce kvalifikací posiluje intervenci EU v členských státech ve vzdělávacích systémech, homogenizaci a přizpůsobení se předem vymezeným ukazatelům kvality a výkonnost. Je to další způsob nahrazení vzdělávání pružným způsobem „vzdělávání“ mimo sociálně zavedeného procesu vzdělávání. Vědomosti jsou nahrazeny efemérním, povrchním, nepřetržitým školením, které vybaví pracovníka jakýmikoli zručnostmi požadovanými v té době kapitálem. Tyto kvalifikace se neuznají na základě osvědčení udělených formálním vzdělávacím systémem každé země, ale budou uznané certifikačními zkouškami organizací, které jsou kontrolované zaměstnanci. Nadále se takto podporuje oddělení mezi osvědčeními a možností kariéry. Spojování různých úrovní a forem vzdělávání, jehož cílem je dostat vzdělávání zkušenostmi na stejnou úroveň se systematickým vzděláváním, je pokusem o snížení úrovně práv pracujících a snížení mezd všech pracovníků na nejnižší možnou úroveň. Širším cílem EU je prostřednictvím systému celoživotního vzdělávání a osvědčování profesionálních kvalifikací podřídit vzdělávání prioritám trhu a posilnit ziskovost kapitálu. Je to v úplném nesouladu s potřebami vzdělávání pracovníků a mladých lidí. Z těchto důvodů hlasujeme proti této zprávě a návrhu Komise."@cs1
"Vedtagelsen af den europæiske referenceramme for kvalifikationer øger EU's indgreb i medlemsstaternes uddannelsessystemer, homogeniseringen og tilpasningen til forud fastsatte kvalitets- og resultatindikatorer. Det er endnu en metode til at erstatte uddannelse med fleksibel "læring" uden for rammerne af det formelle uddannelsessystem. Viden erstattes af kortvarig, overfladisk løbende uddannelse, hvor arbejdstagerne erhverver de færdigheder, som kapitalen har brug for på det pågældende tidspunkt. Disse kvalifikationer vil ikke blive anerkendt på grundlag af certifikater udstedt af det formelle uddannelsessystem i de enkelte lande, men på grundlag af certificeringseksaminer, der afholdes af arbejdsgiverkontrollerede organisationer. Dette bidrager yderlige til den manglende sammenhæng mellem eksamensbeviser og karrieremuligheder. At sammenkæde forskellige uddannelsesniveauer og uddannelsesformer med det formål at sidestille erfaringslæring og systematisk uddannelse er et forsøg på at begrænse arbejdstagernes rettigheder og reducere alle arbejdstageres lønninger mest muligt. Det er EU's overordnede målsætning, at al uddannelse skal underlægges markedets prioriteter og øge kapitalens rentabilitet gennem et system med livslang læring og certificering af erhvervsmæssige kvalifikationer. Det er helt i strid med arbejdstagernes og de unges uddannelsesbehov. Vi stemmer således imod betænkningen og Kommissionens forslag."@da2
"Mit der Annahme des Europäischen Qualifikationsrahmens ist es möglich, den Einfluss der EU auf die einzelstaatlichen Bildungssysteme zu stärken und die Vereinheitlichung und Einhaltung vorher festgelegter Qualitäts- und Leistungsindikatoren zu verbessern. Er bietet eine weitere Möglichkeit, Bildung durch flexibles „Lernen“ außerhalb des gesellschaftlich vorgegebenen Bildungsprozesses zu ersetzen. Wissen wird gegen kurzlebige, oberflächliche Weiterbildungsmaßnahmen ausgetauscht, um Arbeitnehmer mit den Fähigkeiten auszustatten, die das Kapital zu einem bestimmten Zeitpunkt benötigt. Diese Qualifikationen werden nicht durch Bescheinigungen der formellen Bildungseinrichtungen der einzelnen Länder, sondern anhand von Zertifizierungsprüfungen nachgewiesen, die von arbeitgebernahen Einrichtungen durchgeführt werden. Auf diese Weise werden die Möglichkeiten, nach einem Hochschulabschluss eine Karriere anzustreben, weiter eingeschränkt. Die Vermischung der unterschiedlichen Bildungsebenen und Bildungsformen, die darauf abzielt, das praktische Lernen mit der systematischen Bildung gleichzustellen, dient dazu, die Arbeitnehmerrechte zu beschneiden und die Löhne aller Arbeitnehmer so weit wie möglich nach unten zu drücken. Mit dem System des lebenslangen Lernens und der Anerkennung beruflicher Befähigungsnachweise verfolgt die EU das übergeordnete Ziel, das gesamte Bildungssystem den Marktanforderungen zu unterwerfen und den Kapitalprofit zu steigern. Dies lässt sich ganz und gar nicht mit den Bildungsbedürfnissen der Arbeitnehmer und der jungen Menschen vereinbaren. Aus diesen Gründen stimmen wir gegen den Bericht und den Vorschlag der Kommission."@de9
"The adoption of the European Qualifications Framework reinforces EU intervention in the Member States’ education systems, homogenisation, and adaptation to predetermined quality and performance indicators. It is yet another way of replacing education with flexible ‘learning’, outside the socially instituted process of education. Knowledge is replaced with ephemeral, superficial ongoing training that will equip workers with whatever skills are needed by capital at the time. These qualifications will be recognised on the basis not of certificates awarded by the formal education system of each country, but of certification examinations set by organisations that are controlled by employers. This further promotes the separation between degree certificates and the possibility of pursuing a career. Linking different levels of education and forms of learning, which aims to put learning by experience on a par with systematic education, is an attempt at levelling down workers’ rights and driving down the wages of all workers to the lowest possible level. Through a system of lifelong learning and certification of professional qualifications, the EU’s wider aim is to subordinate all education to the priorities of the market and strengthen the profitability of capital. This is at complete variance with the educational needs of workers and young people. For these reasons, we are voting against the report and the Commission’s proposal."@en4
"La creación del Marco Europeo de Cualificaciones refuerza la intervención de la UE en los sistemas educativos de los Estados miembros, la homogenización y la adaptación a indicadores predeterminados de calidad y rendimiento. Es otra forma más de sustituir la educación por un «aprendizaje» flexible, al margen del proceso socialmente instituido de educación. El conocimiento se sustituye por una formación continua efímera y superficial, que dotará a los trabajadores de las capacidades que el capital necesite en cada momento. Esas cualificaciones serán reconocidas no sobre la base de los certificados concedidos por el sistema de educación formal de cada país, sino por los exámenes de certificación establecidos por organizaciones controladas por empresas. Así se promueve más aún la separación entre los certificados de grado y la posibilidad de iniciar una carrera profesional. La vinculación de diferentes niveles de educación y formas de aprendizaje, para tratar de poner el aprendizaje basado en la experiencia al mismo nivel que la educación sistemática, es un intento de recortar los derechos de los trabajadores y reducir los salarios de todos los trabajadores al más bajo nivel posible. Por medio de un sistema de aprendizaje permanente y de la certificación de cualificaciones profesionales, el objetivo general de la UE es subordinar toda la educación a las prioridades del mercado y reforzar la rentabilidad del capital. Eso no tiene nada que ver con las necesidades educativas de los trabajadores y los jóvenes. Por estas razones, vamos a votar en contra del informe y la propuesta de la Comisión."@es21
"Euroopa kvalifikatsioonide raamistiku vastuvõtmine tugevdab ELi sekkumist liikmesriikide haridussüsteemidesse, ühtlustamist ning kohandumist ette määratletud kvaliteedi ja sooritusindikaatoritele. See on veel üheks viisiks, kuidas asendada haridust paindliku „õppimisega”, mis asetseb väljapool sotsiaalselt määratud hariduse omandamise protsessi. Teadmised asendatakse lühikese, pealiskaudse jätkuva koolitusega, mis varustab töötajad mis tahes oskustega, mida kapital parasjagu vajab. Neid kvalifikatsioone ei tunnustata mitte iga riigi formaalse haridussüsteemi poolt väljastatud sertifikaatide alusel, vaid sertifitseerimiseksamite alusel, mida korraldavad töötajate kontrolli all olevad organisatsioonid. See edendab veelgi eraldatust kraadi sertifikaatide ja karjääri tegemise võimaluste vahel. Erinevate haridustasandite ning õppevormide ühendamine, mille eesmärk on asetada kogemustest õppimine samaväärsele tasemele süstemaatilise haridusega, on katse vähendada töötajate õigusi ning viia töötajate palgad alla madalaimale võimalikule tasemele. Elukestva õppimise süsteemi ning tööalase kvalifikatsiooni sertifitseerimise kaudu on ELi laiem eesmärk allutada kogu haridus turu prioriteetidele ning tugevdada kapitali kasumlikkust. See on täielikult vastuolus töötajate ja noorte haridusvajadustega. Nendel põhjustel hääletame me raporti ja komisjoni ettepaneku vastu."@et5
"Eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen hyväksyminen lisää EU:n puuttumista jäsenvaltioiden koulutusjärjestelmiin, niiden yhdenmukaistamista ja ennalta määrättyihin laatu- ja tulosindikaattoreihin mukautumista. Se on vain uusi keino, jonka avulla koulutus korvataan joustavalla ”oppimisella”, joka tapahtuu yhteiskunnallisen koulutusprosessin ulkopuolella. Todellisen tiedon syrjäyttää ohimenevä ja pinnallinen jatkuva koulutus, joka varustaa työntekijät pääoman kulloinkin tarvitsemilla taidoilla. Tutkintojen tunnustaminen ei tällöin perustu kunkin maan virallisen koulutusjärjestelmän puitteissa myönnettyihin todistuksiin, vaan työnantajien kontrolloimien organisaatioiden järjestämiin kelpuutuskokeisiin. Tämä syventää entisestään tutkintotodistusten ja uramahdollisuuksien välistä kuilua. Eri koulutustasojen ja oppimismuotojen kytkeminen toisiinsa, jolla pyritään asettamaan kokemuspohjainen oppiminen samalle tasolle järjestelmällisen koulutuksen kanssa, on yritys laskea työntekijöiden oikeuksien tasoa ja ajaa kaikkien työntekijöiden palkat mahdollisimman alas. Elinikäisen oppimisen ja ammatillisten tutkintojen tunnustamisjärjestelmän myötä EU pyrkii laajemmin alistamaan kaiken koulutuksen markkinoiden tarpeille ja lisäämään pääoman tuottavuutta. Se on täysin ristiriidassa työntekijöiden ja nuorten koulutustarpeiden kanssa. Näistä syistä äänestämme mietintöä ja komission ehdotusta vastaan."@fi7
"L’adoption du cadre européen de certification renforce l’intervention de l’UE dans les systèmes d’enseignement des États membres, l’homogénéisation et l’adaptation à des indicateurs de qualité et de performance prédéterminés. C’est encore un nouveau moyen de remplacer l’enseignement par un «apprentissage» flexible, en dehors du processus socialement institué de l’enseignement. La connaissance est remplacée par une formation continue éphémère et superficielle qui dotera les travailleurs de je ne sais quelles compétences nécessaires au capital à ce moment-là. Ces qualifications seront reconnues sur la base non pas de certificats délivrés par le système d’enseignement officiel de chaque pays, mais d’examens de certification établis par des organisations qui sont contrôlées par les employeurs. Cela encourage encore la séparation entre les diplômes universitaires et la possibilité de faire carrière. Lier différents niveaux d’éducation et différentes formes d’apprentissage, ce qui a pour but de mettre l’apprentissage par l’expérience à égalité avec l’éducation systématique, est une tentative de niveler les droits des travailleurs par le bas et de faire baisser les salaires de tous les travailleurs au plus bas niveau possible. À travers un système d’apprentissage tout au long de la vie et de certification des qualifications professionnelles, l’objectif plus vaste de l’UE est de subordonner toute l’éducation aux priorités du marché et de renforcer la profitabilité du capital. C’est en contradiction totale avec les besoins des travailleurs et des jeunes gens en matière d’éducation. C’est pour cette raison que nous votons contre le rapport et la proposition de la Commission."@fr8
"Az Európai Képesítési Keretrendszer elfogadása megerősíti az Unió beavatkozását a tagállamok oktatási rendszerébe, a homogenizációt és az előre meghatározott minőség- és teljesítménymutatókhoz való alkalmazkodást. Ez egy újabb mód arra, hogy az oktatást a rugalmas „tanulással” váltsuk fel, amely az oktatás társadalmi intézményén kívül zajlik. A tudás helyét ideig-óráig tartó, felületes folyamatos képzés veszi át, amely a munkásokat felruházza azokkal a készségekkel, melyekre az adott pillanatban a tőkének szüksége van. E képesítések elismerése nem a hivatalos oktatási rendszer által kiállított bizonyítványok alapján történik majd, hanem a munkaadók által irányított szervezetek által megrendezett, különféle bizonyítványok megszerzésére irányuló vizsgák alapján. Ez tovább segíti a diplomák és a karrierlehetőségek különválását. A különböző oktatási szintek és tanulási formák összekapcsolása – amely a tapasztalaton alapuló tanulást egy szintre akarja emelni a módszeres oktatással – a munkások jogainak csökkentésére és valamennyi munkás bérének a lehető legalacsonyabb szintre történő leszorítására irányuló kísérlet. Az élethosszig tartó tanulás rendszerével és a szakképesítések tanúsításával az EU tágabb értelemben vett célja az, hogy a teljes oktatási rendszert a piac prioritásainak vesse alá és hogy még nagyobb nyereséghez juttassa a tőkét. Ez teljes ellentétben áll a munkások és a fiatalok oktatási igényeivel. Ezen okokból kifolyólag a jelentés és a Bizottság javaslata ellen szavazunk."@hu11
"L’adozione del Quadro europeo delle Qualifiche rafforza l’intervento dell’UE nei sistemi educativi degli Stati membri, nell’omogeneizzazione e nell’adattamento a una qualità predeterminata e a indicatori di rendimento. Si tratta ancora di un altro modo per sostituire l’istruzione con un apprendimento “flessibile”, esterno al processo di istruzione avviato a livello sociale. La conoscenza è sostituita da una formazione continua effimera e superficiale che fornirà ai lavoratori le competenze necessarie tramite le risorse disponibili. Tali qualifiche saranno riconosciute non in base ai certificati ottenuti mediante il sistema educativo formale di ogni paese, ma in base a verifiche dei certificati stabilite da organizzazioni controllate dai datori di lavoro. Tale situazione promuove ulteriormente la separazione tra certificati di laurea e la possibilità di perseguire una carriera. Collegare i diversi livelli di istruzione e forme di apprendimento, che mira a rendere pari l’apprendimento con l’esperienza all’istruzione sistematica, è un tentativo di livellare verso il basso i diritti dei lavoratori e di diminuirne le retribuzioni al minimo livello possibile. Tramite un sistema di apprendimento permanente e di certificazione di qualifiche professionali, l’obiettivo più ampio dell’UE è subordinare l’istruzione alle priorità del mercato e rafforzare la redditività del capitale. E’ un’iniziativa del tutto in disaccordo con le necessità educative dei lavoratori e dei giovani. Per queste ragioni, votiamo contro la relazione e la proposta della Commissione."@it12
"Europos kvalifikacijų sąrangos sukūrimas sustiprins ES kišimąsi valstybių narių švietimo sistemas, homogenizaciją, iš anksto nustatytų kokybės ir darbo rodiklių pritaikymą. tai yra dar vienas būdas pakeisti švietimą „lanksčiu“ mokymu, nepatenkančiu į socialiai nustatytą švietimo procesą. Žinias pakeičia trumpalaikis, paviršutiniškas besitęsiantis mokymas, kuris suteiks darbuotojams bet kokis tuo metu valdžiai reikalingus įgūdžius. Šios kvalifikacijos bus pripažįstamos ne remiantis pažymėjimais, kurie bus išduodami oficialios kiekvienos šalies švietimo sistemos, bet darbdavių kontroliuojamų organizacijų sertifikavimo egzaminais. Tai dar labiau padidins atotrūkį tarp išsilavinimo pažymėjimų ir galimybės daryti karjerą. Įvairių švietimo lygmenų ir mokymo formų susiejimas, kuriuo siekiama sulyginti mokymąsi per patirtį su sistemingu švietimu, yra bandymas suvienodinti darbuotojų teises ir sumažinti visų dirbančiųjų atlyginimus iki žemiausio įmanomo lygmens. Įvesdama mokymosi visą gyvenimą ir profesinių kvalifikacijų sertifikavimo sistemą, ES siekia, kad švietimas tarnautų rinkos prioritetams ir būtų sustiprintas kapitalo pelningumas. Tai visiškai neatitinka darbuotojų ir jaunimo švietimo poreikių. Dėl šių priežasčių mes balsuojame prieš pranešimą ir Komisijos pasiūlymą."@lt14
"Eiropas Kvalifikācijas ietvarstruktūras izveidošana nozīmē lielāku ES iejaukšanos dalībvalstu izglītības sistēmās, vienādošanu un pielāgošanos iepriekš noteiktiem kvalitātes un izpildes rādītājiem. Tas ir kārtējais paņēmiens, kā izglītību aizvietot ar elastīgu „apmācību”, kas gūta ārpus sociāli organizēta izglītības procesa. Zināšanas tiek aizstātas ar nepastāvīgu, virspusēju apmācību, kas darbiniekiem sniedz tādas prasmes, kādas attiecīgajā brīdī vajadzīgas kapitālam. Šo kvalifikāciju atzīšanas pamatā būs nevis katras valsts formālās izglītības sistēmas izsniegtas apliecības, bet gan sertifikācijas eksāmeni, ko organizēs darba devēju kontrolētas organizācijas. Tas vēl vairāk padziļinās plaisu starp grādu diplomiem un karjeras veidošanas iespējām. Dažādu izglītības līmeņu un apmācību formu sasaiste, kuras mērķis ir tādu apmācību, kas gūta pieredzes ceļā, pielīdzināt sistemātiskai izglītībai, nozīmē mēģinājumu pazemināt darba ņēmēju tiesību standartus un cik vien iespējams samazināt visu darba ņēmēju algas. Ar mūžizglītības un profesionālo kvalifikāciju sertificēšanas sistēmu palīdzību ES cenšas realizēt plašāku mērķi ─ visu izglītību pakļaut tirgus vajadzībām un stiprināt kapitāla rentabilitāti. Tas absolūti neatbilst darba ņēmēju un jauniešu interesēm attiecībā uz izglītību. Šo iemeslu dēļ mēs balsojam pret šo ziņojumu un Komisijas ierosinājumu."@lv13
"Η θέσπιση Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματιών Προσόντων ενισχύει την παρέμβαση της Ε.Ε. στα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών μελών, την ομογενοποίηση και προσαρμογή σε προκαθορισμένους δείκτες ποιότητας και αποδοτικότητας. Αποτελεί ένα ακόμη εργαλείο υποκατάστασης της εκπαίδευσης από την ευέλικτη «μάθηση», έξω από την κοινωνικά θεσμοποιημένη διαδικασία της εκπαίδευσης. Η γνώση αντικαθίσταται από μία εφήμερη, διαρκή μισοκατάρτιση που θα εφοδιάζει τους εργαζόμενους με δεξιότητες που κάθε φορά έχει ανάγκη το κεφάλαιο. Η αναγνώριση των προσόντων αυτών δε θα γίνεται με βάση τους τίτλους σπουδών που απονέμει το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα κάθε χώρας, αλλά κατόπιν εξετάσεων πιστοποίησης σε ελεγχόμενους από τους εργοδότες φορείς. Προωθείται έτσι περισσότερο η αποσύνδεση του πτυχίου από τη δυνατότητα άσκησης επαγγέλματος. Η διασύνδεση μεταξύ διάφορων επιπέδων εκπαίδευσης και διαφορετικών μορφών μάθησης, που αποσκοπεί στην εξίσωση εμπειρικής μάθησης με τη συστηματική εκπαίδευση, επιχειρεί την ισοπέδωση των εργασιακών δικαιωμάτων και τη συμπίεση μισθών του συνόλου των εργαζομένων στο κατώτατο δυνατό επίπεδο. Γενικότερος στόχος της Ε.Ε. μέσα από το σύστημα της δια βίου μάθησης και της πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων είναι να υποταχθεί το σύνολο της εκπαίδευσης στις προτεραιότητες της αγοράς και στην ενίσχυση της κερδοφορίας του κεφαλαίου, σε πλήρη διάσταση με τις μορφωτικές ανάγκες των εργαζομένων και της νεολαίας. Για τους παραπάνω λόγους καταψηφίζουμε την έκθεση και την πρόταση της Επιτροπής."@mt15
"De aanneming van het Europees Kwalificatiekader versterkt de invloed van de EU op de onderwijssystemen van de lidstaten, evenals de homogenisering en aanpassing aan vooraf vastgesteld kwaliteits- en prestatie-indicatoren. Het is wederom een manier om onderwijs te vervangen door flexibel “leren”, buiten de maatschappelijk ingeburgerde onderwijsprocessen om. Echte kennis wordt vervangen door vluchtige en oppervlakkige doorlopende opleidingen die de werknemers voorzien van de vaardigheden die op dat moment door het kapitaal gevraagd worden. Deze kwalificaties zullen niet worden erkend op basis van certificaten die worden toegekend door het formele onderwijsstelsel van elk land, maar van certificiceringsexamens die worden afgenomen door organisaties die worden beheerst door werkgevers. Dit drijft het behalen van diploma’s enerzijds en de mogelijkheid om een loopbaan op te bouwen anderzijds alleen nog maar verder uit elkaar. Het leggen van een verband tussen verschillende niveaus van onderwijs en leervormen, met als doel om leren door ervaring gelijk te schakelen met systematisch onderwijs, is een poging om werknemersrechten naar beneden bij te stellen en het inkomen van alle werknemers zo laag mogelijk te maken. Middels een stelsel van een leven lang leren en certificering van professionele kwalificaties, beoogt de EU eigenlijk om al het onderwijs ondergeschikt te maken aan de prioriteiten van de markt en de winsten uit kapitaal te verhogen. Dit druist volledig in tegen de onderwijsbehoeften van werknemers en jongeren. Om deze redenen stemmen wij tegen het verslag en het voorstel van de Commissie."@nl3
"Przyjęcie europejskich ram kwalifikacji powoduje, że UE uzyska większy wpływ na systemy oświaty państw członkowskich, na ich ujednolicanie i dostosowywanie do ustalonych wskaźników jakości i wydajności. Jest to kolejny sposób na zastąpienie edukacji elastycznym „uczeniem się” wykraczającym poza społecznie ustanowiony proces szkolenia. Wiedza zostaje zastąpiona efemerycznym, powierzchownym stałym szkoleniem, które wyposaży pracowników w dowolne umiejętności wymagane w danym czasie przez kapitał. Wspomniane kwalifikacje będą uznawane na podstawie nie zaświadczeń przyznawanych przez formalne systemy oświaty w danym kraju, lecz na podstawie egzaminów certyfikujących ustanawianych przez organizacje kontrolowane przez pracodawców. To z kolei w dalszym stopniu pogłębi rozdział między nadawanymi tytułami a możliwościami rozwoju zawodowego. Łączenie odmiennych poziomów edukacji z formami uczenia się, w wyniku czego dojdzie do zrównania znaczenia uczenia się przez doświadczenie z systematyczną edukacją, stanowi próbę ograniczenia praw pracowniczych oraz zmniejszenia wynagrodzeń do możliwie najniższego poziomu. Poprzez wdrożenie systemu uczenia się przez całe życie i certyfikacji kwalifikacji zawodowych UE dąży do podporządkowania całości oświaty priorytetom rynku i wzmocnienia rentowności kapitału. Stoi to w całkowitej sprzeczności z potrzebami edukacyjnymi pracowników i ludzi młodych. Z podanym powodów głosujemy przeciwko przyjęciu sprawozdania i wniosku Komisji."@pl16
"A adopção do Quadro Europeu de Qualificações reforça a intervenção da UE nos sistemas educativos dos Estados-Membros, a homogeneização e a adaptação a indicadores pré-definidos de qualidade e desempenho. É, ainda, outro meio de substituir a educação pela aprendizagem “flexível”, fora do processo educativo socialmente instituído. O conhecimento é substituído por uma formação efémera e superficial que dará aos trabalhadores os conhecimentos que forem exigidos pelo grande capital na altura. Estas qualificações serão dadas, não através de diplomas conferidos pelo sistema educativo convencional de cada país, mas através de certificados definidos por organizações que são controladas pelas entidades patronais. Isto promove ainda mais a distância entre diplomas e a possibilidade de subir numa carreira. A ligação entre níveis de educação e formas de aprendizagem diferentes, que tem por objectivo colocar a aprendizagem por experiência em pé de igualdade com uma educação sistemática, é uma tentativa de diminuir os direitos dos trabalhadores e de levar os ordenados de todos os trabalhadores ao nível mais baixo possível. Através de um sistema de aprendizagem ao longo da vida e de uma certificação de qualificações profissionais, o objectivo mais alargado da UE é subordinar toda a educação às prioridades do mercado e reforçar a rentabilidade do grande capital. Isto está em total desacordo com as necessidades educacionais dos trabalhadores e dos jovens. Por estas razões, vamos votar contra o relatório e a proposta da Comissão."@pt17
"Η θέσπιση Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματιών Προσόντων ενισχύει την παρέμβαση της Ε.Ε. στα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών μελών, την ομογενοποίηση και προσαρμογή σε προκαθορισμένους δείκτες ποιότητας και αποδοτικότητας. Αποτελεί ένα ακόμη εργαλείο υποκατάστασης της εκπαίδευσης από την ευέλικτη «μάθηση», έξω από την κοινωνικά θεσμοποιημένη διαδικασία της εκπαίδευσης. Η γνώση αντικαθίσταται από μία εφήμερη, διαρκή μισοκατάρτιση που θα εφοδιάζει τους εργαζόμενους με δεξιότητες που κάθε φορά έχει ανάγκη το κεφάλαιο. Η αναγνώριση των προσόντων αυτών δε θα γίνεται με βάση τους τίτλους σπουδών που απονέμει το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα κάθε χώρας, αλλά κατόπιν εξετάσεων πιστοποίησης σε ελεγχόμενους από τους εργοδότες φορείς. Προωθείται έτσι περισσότερο η αποσύνδεση του πτυχίου από τη δυνατότητα άσκησης επαγγέλματος. Η διασύνδεση μεταξύ διάφορων επιπέδων εκπαίδευσης και διαφορετικών μορφών μάθησης, που αποσκοπεί στην εξίσωση εμπειρικής μάθησης με τη συστηματική εκπαίδευση, επιχειρεί την ισοπέδωση των εργασιακών δικαιωμάτων και τη συμπίεση μισθών του συνόλου των εργαζομένων στο κατώτατο δυνατό επίπεδο. Γενικότερος στόχος της Ε.Ε. μέσα από το σύστημα της δια βίου μάθησης και της πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων είναι να υποταχθεί το σύνολο της εκπαίδευσης στις προτεραιότητες της αγοράς και στην ενίσχυση της κερδοφορίας του κεφαλαίου, σε πλήρη διάσταση με τις μορφωτικές ανάγκες των εργαζομένων και της νεολαίας. Για τους παραπάνω λόγους καταψηφίζουμε την έκθεση και την πρόταση της Επιτροπής."@ro18
"Prijatie európskeho kvalifikačného rámca posilňuje intervenciu EÚ vo vzdelávacích systémoch, homogenizácii a prispôsobení sa vymedzených ukazovateľov kvality a výkonnosti členských štátov. Je to ďalší spôsob nahradenia vzdelávania pružným spôsobom „vzdelávania“ mimo sociálne zavedeného procesu vzdelávania. Vedomosti sú nahradené efemérnym, povrchným, nepretržitým školením, ktoré vybaví pracovníka s akýmikoľvek zručnosťami žiadanými v tom čase kapitálom. Tieto kvalifikácie sa neuznajú na základe osvedčení udelených formálnym vzdelávacím systémom každej krajiny, ale budú uznané certifikačnými skúškami zriadenými organizáciami, ktoré sú kontrolované zamestnancami. Naďalej sa takto podporuje oddelenie osvedčení titulov a možnosti kariéry. Spájanie rôznych úrovní a foriem vzdelávania, ktorého cieľom je dostať vzdelávanie skúsenosťami na rovnakú úroveň so systematickým vzdelávaním, je pokusom o zníženie úrovne práv pracujúcich a zníženie miezd všetkých pracovníkov na najnižšiu možnú úroveň. Širším cieľom EÚ je, prostredníctvom systému celoživotného vzdelávania a osvedčovaní profesionálnych kvalifikácií, podriadiť vzdelávanie prioritám trhu a posilniť ziskovosť kapitálu. Je to v úplnom nesúlade s potrebami vzdelávania pracovníkov a mladých ľudí. Z týchto dôvodov, hlasujeme proti tejto správe a návrhu Komisie."@sk19
"Sprejetje evropskega ogrodja kvalifikacij pomeni okrepljen poseg EU v izobraževalne sisteme držav članic, poenotenje ter prilagoditev vnaprej določenim kazalnikom kakovosti in uspešnosti. Gre za še en način, kako nadomestiti izobraževanje s prožnim „učenjem“, ki ni vključeno v družbeno uveden proces izobraževanja. Znanje se nadomesti s kratkotrajnim, površnim stalnim usposabljanjem, pri katerem bodo delavci pridobili spretnosti, ki jih trenutno potrebuje kapital. Te kvalifikacije ne bodo priznane na podlagi spričeval, ki se dodelijo v sistemu formalnega izobraževanja posamezne države, ampak na podlagi preverjanj, ki jih določijo organizacije pod nadzorom delodajalcev. S tem se dodatno spodbuja vrzel med spričevali o opravljeni študijski stopnji in možnostjo opravljanja poklica. Povezovanje različnih stopenj izobraževanja in oblik učenja, s katerim naj bi izkušenjsko učenje izenačili s sistematičnim izobraževanjem, je poskus, da bi čim bolj zmanjšali delavske pravice in plače vseh delavcev. EU si na splošno prizadeva, da bi s sistemom vseživljenjskega učenja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij celotno izobraževanje podredila prednostnim ciljem trga in okrepila donosnost kapitala. To je povsem neskladno z izobraževalnimi potrebami delavcev in mladih. Zato bomo glasovali proti poročilu in predlogu Komisije."@sl20
"Antagandet av den europeiska referensramen för kvalifikationer bidrar till att förstärka EU:s åtgärder inom medlemsstaternas utbildningssystem och leder till ökad enhetlighet och anpassning till på förhand fastställda kvalitets- och resultatindikatorer. Det är också ett annat sätt att ersätta utbildning med flexibelt ”lärande” utanför den socialt inrättade utbildningsprocessen. Kunnande ersätts med elementär, ytlig pågående utbildning som kommer att utrusta arbetstagarna med den kompetens som behövs mest just då. Kvalifikationerna kommer att erkännas, inte på grundval av betyg som ges av det formella utbildningssystemet i varje land, utan genom certifiering av examina som fastställs av organisationer som kontrolleras av arbetsgivarna. Detta främjar ytterligare särskiljande mellan avgångsbetyg och möjligheten att göra yrkeskarriär. Att koppla samman utbildningsnivå och former för lärande, vilket syftar till att jämställa lärande genom erfarenhet med systematisk utbildning, är ett försök att minska arbetstagarnas rättigheter och pressa ned lönerna för alla arbetstagare till lägsta möjliga nivå. Genom ett system med livslångt lärande och certifiering av yrkeskvalifikationer är EU:s övergripande mål att underordna all utbildning marknadens prioriteringar och att förstärka kapitalets lönsamhet. Det finns stor variation i arbetstagarnas och ungdomarnas utbildningsbehov. Av dessa skäl röstar vi nej till betänkandet och kommissionens förslag."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph