Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-202"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.36.3-202"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Ce rapport traite de la certification au niveau communautaire de l'apprentissage tout au long de la vie. Ce qui est tout à fait souhaitable et qu'il faut encourager. Mais je refuse la justification mondialiste utilisée dans ce texte, en rappelant par ailleurs l'échec total de la stratégie de Lisbonne. L'idéologie européiste transpire à travers ce texte. Il est écrit que la sacro-sainte mondialisation représenterait notre seul et unique salut et que la globalisation est bénéfique au niveau économique et social. Je considère pour ma part que la mondialisation ultra-libérale est une machine à détruire le tissu économique, social et culturel des nations. Dans ce rapport, il n'est d'ailleurs question que des progrès potentiels... dans l'avenir. Qui voudrait bien se pencher sur le présent, afin d'analyser les échecs et dégâts provoqués aujourd'hui par la mondialisation dans nos sociétés? Devant tant d'aveuglement, d'irresponsabilité et d'insuffisances, je voterai contre ce rapport."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Tato zpráva se zabývá na úrovni Společenství osvědčením kvalifikací celoživotního vzdělávání. Je to zcela žádoucí opatření, jež by mělo získat podporu. Odmítám internacionalistické omlouvání použité v dokumentu, zejména když si vzpomenu na totální porážku, kterou utrpěla Lisabonská strategie. V textu se objevuje prvek evropanské ideologie. Píše se tam, že posvátný cíl globalizace představuje naši jedinou naději na spásu a že globalizace je prospěšná hospodářsky, ale i společensky. Podle mého názoru je krajně liberální globalizace prostředkem ke zničení hospodářských, sociálních a kulturních tkání národů. Zpráva zmiňuje jen potenciální pokrok, což se týká budoucnosti. Neměli bychom se dívat na současnost a pokusit se analyzovat neúspěchy a škody, které na naší společnosti vykonala globalizace? Mám v úmyslu hlasovat proti zprávě právě kvůli této slepotě, nezodpovědnosti a nedostatkům."@cs1
"Denne betænkning omhandler kvalifikationssystemer på fællesskabsplan for livslang læring. Det er absolut ønskeligt og bør fremmes. Men jeg forkaster globaliseringsbegrundelsen i denne tekst og må for øvrigt påpege, at Lissabonstrategien er en total fiasko. Denne tekst lugter af europæistisk ideologi. Der står, at den højhellige globalisering skulle være vores absolut eneste frelse, og at globalisering er velgørende på økonomisk og socialt plan. Men jeg betragter ultraliberal globalisering som en maskine, der ødelægger nationernes økonomiske, sociale og kulturelle struktur. I denne betænkning henvises desuden kun til potentielle fremskridt - en gang i fremtiden. Vil ingen beskæftige sig med nutiden og vurdere, hvilke ulemper og skader globaliseringen allerede har påført vores samfund? Denne forblindelse, uansvarlighed og utilstrækkelighed får mig til at stemme imod denne betænkning."@da2
"Dieser Bericht beschäftigt sich mit der Zertifizierung von im Prozess des lebenslangen Lernens erworbenen Qualifikationen auf Gemeinschaftsebene. Das ist eine sehr wünschenswerte Maßnahme, die gefördert werden sollte. Ich lehne jedoch die in diesem Dokument verwendete globalistische Begründung ab, insbesondere weil ich mich an das vollständige Scheitern der Strategie von Lissabon erinnere. Dieser Text ist von einer europäistischen Ideologie geprägt. Es steht geschrieben, dass die sakrosankte Globalisierung unser einziger Heilsbringer und wirtschaftlich wie auch gesellschaftlich vorteilhaft sei. Meiner Ansicht nach ist die ultra-liberale Globalisierung eine Maschine für die Zerstörung des wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Netzes der Nationen. Außerdem bezieht sich dieser Bericht nur auf potenziellen Fortschritt … in der Zukunft. Sollten wir nicht auf die Gegenwart schauen, um zu versuchen, die Misserfolge und die bereits durch die Globalisierung in unseren Gesellschaften angerichteten Schäden zu analysieren? Angesichts einer solchen Blindheit, Unverantwortlichkeit und Unzulänglichkeit beabsichtige ich gegen diesen Bericht zu stimmen."@de9
"Η έκθεση αυτή αφορά την πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων διά βίου μάθησης σε κοινοτικό επίπεδο. Πρόκειται για ένα απόλυτα επιθυμητό μέτρο και ένα μέτρο το οποίο απαιτεί ενθάρρυνση. Ωστόσο, απορρίπτω τη διεθνιστική αιτιολόγηση που χρησιμοποιείται στο έγγραφο, ιδίως ενθυμούμενος την απόλυτη ήττα που υποστήκαμε με τη Στρατηγική της Λισαβόνας. Το κείμενο αυτό διακατέχεται από ένα στοιχείο ευρωπαϊστικής ιδεολογίας. Αναφέρεται ότι ο απαράβατος στόχος της παγκοσμιοποίησης συνιστά τη μία και μοναδική μας ελπίδα σωτηρίας και ότι η παγκοσμιοποίηση είναι ωφέλιμη τόσο από οικονομική, όσο και από κοινωνική άποψη. Κατά τη γνώμη μου, η υπερφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση αποτελεί έναν μηχανισμό για την καταστροφή του οικονομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού ιστού των εθνών. Επιπλέον, η έκθεση αναφέρεται μόνο σε πιθανή πρόοδο, κάτι που αφορά το μέλλον. Δεν θα πρέπει να ασχολούμαστε με το παρόν καθώς επιχειρούμε να αναλύσουμε τις αποτυχίες και τη ζημιά που έχει ήδη υποστεί η κοινωνία μας από την παγκοσμιοποίηση; Λόγω αυτού του παρωπιδισμού, της ανευθυνότητας και της ανεπάρκειας σκοπεύω να καταψηφίσω την έκθεση."@el10
"This report deals with the certification at Community level of lifelong learning qualifications. This is a completely desirable measure and one that should be encouraged. However, I reject the internationalist justification used in the document, especially as I recall the total defeat suffered by the Lisbon Strategy. There is an element of Europeanist ideology in this text. It is written that the sacrosanct objective of globalisation constitutes our one and only hope of salvation and that globalisation is beneficial both economically and socially. In my opinion ultra-liberal globalisation is a machine for destroying the economic, social and cultural fabric of nations. Moreover, the report only refers to potential progress, something for the future. Should we not be looking at the present as we attempt to analyse the failures and damage that has already been done to our society by globalisation? In the face of such blindness, irresponsibility and inadequacy I intend to vote against the report."@en4
"El informe trata de la certificación a escala comunitaria del aprendizaje permanente. Se trata de una medida completamente deseable y que debe promoverse. No obstante, rechazo la justificación mundialista utilizada en el documento, sobre todo porque recuerdo la derrota total sufrida por la Estrategia de Lisboa. Hay un elemento de ideología europeísta en este texto. Está escrito que el objetivo sagrado de la globalización constituye nuestra única esperanza de salvación y que la globalización es beneficiosa tanto desde el punto de vista económico como social. En mi opinión, la globalización ultraliberal es una máquina para la destrucción del tejido económico, social y cultural de las naciones. Es más, el informe habla únicamente de progreso potencial, de perspectivas futuras. ¿No deberíamos mirar al presente mientras tratamos de analizar los fallos y el daño que ya ha hecho a nuestra sociedad la globalización? Ante semejante ceguera, irresponsabilidad e insuficiencia, votaré en contra del informe."@es21
"See raport käsitleb elukestva õppe kvalifikatsioonide sertifitseerimist ühenduse tasandil. See on täielikult soovitav meede ning seda tuleks julgustada. Vaatamata sellele lükkan ma dokumendis kasutatud rahvusvahelise põhjenduse tagasi, meenutades eriti Lissaboni strateegiale osaks saanud täielikku kaotust. Selles tekstis sisaldub euroopastumise ideoloogia element. On kirjutatud, et pühamast püham globaliseerumise eesmärk on meie üheks ja ainsaks pääsemise lootuseks ning et globaliseerumine on nii majanduslikult kui sotsiaalselt kasulik. Minu arvates hävitab ultraliberaalne globaliseerumine masin riikide majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise iseloomu. Veelgi enam, raport üksnes viitab võimalikule edasiminekule, kui millelegi tulevikus. Kas me ei peaks vaatama olevikku, kui me püüame analüüsida ebaõnnestumisi ja kahju, mida globaliseerumine on juba meie ühiskonnale tekitanud? Silmitsi sellise pimeduse, vastutustundetuse ning ebaadekvaatsusega, kavatsen ma hääletada selle raporti vastu."@et5
"Mietintö käsittelee elinikäisen oppimisen tutkintojen tunnustamista yhteisön tasolla. Tämä on tietenkin toivottavaa ja sitä on kannustettava. Vastustan kuitenkin tekstiin sisältyvää yleismaailmallista oikeutusta, ja muistutan myös Lissabonin strategian epäonnistuneen täysin. Tekstistä tihkuu Eurooppa-henkinen ideologia. Sen mukaan pyhä ja koskematon globalisaatio on ainoa pelastuksemme, ja se on hyödyksi niin taloudelle kuin yhteiskunnallekin. Minä puolestani pidän ääriliberaalia globalisaatiota kansakuntien taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset rakenteet tuhoavana koneistona. Mietinnössä käsitellään lisäksi vain mahdollista edistystä – tulevaisuudessa. Kenellä olisi tahtoa tarkastella nykyhetkeä ja kartoittaa globalisaation tänä päivänä yhteiskunnassamme aiheuttamia vastoinkäymisiä ja vahinkoja? Näin suuren lyhytnäköisyyden, vastuuttomuuden ja puutteiden vuoksi aion äänestää mietintöä vastaan."@fi7
"E jelentés az élethosszig tartó tanulás képesítéseinek közösségi szintű tanúsításával foglalkozik. Ez teljes mértékben kívánatos és ösztönzendő intézkedés. A dokumentumban használt internacionalista indoklást azonban elutasítom, főként ha a lisszaboni stratégia teljes vereségére gondolok. E szövegben van némi az európai jelleget túlságosan hangsúlyozó ideológia. Az szerepel benne, hogy a szent és sérthetetlen globalizáció az egyetlen reményünk az üdvösségre, és hogy a globalizáció előnyös mind a gazdaság, mind a társadalom számára. Véleményem szerint az ultraliberális globalizáció a nemzetek gazdasági, társadalmi és kulturális szerkezetét tönkretevő gépezet. A jelentés tovább csak a potenciális előrehaladásra, a jövőre utal. Nem kellene esetleg a jelenre néznünk, amikor megpróbáljuk elemezni a kudarcokat és a károkat, melyeket társadalmunk már elszenvedett a globalizációtól? Ily mértékű vakság, felelőtlenség és alkalmatlanság láttán én a jelentés ellen szavazok."@hu11
"Šiame pranešime nagrinėjamas pažymėjimų dėl mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų išdavimas Bendrijos lygmeniu. Ši priemonė yra sveikintina ir skatintina. Vis dėlto man nepriimtinas šiame dokumente naudojamas internacionalistinis pagrindimas, ypač atsižvelgiant į visišką Lisabonos strategijos nesėkmę. Šiame dokumente galima įžvelgti Europos ideologijos aspektų. jame parašyta, kad mūsų vienintelė išsigelbėjimo viltis yra šventas ir neliečiamas globalizacijos tikslas ir kad globalizacija yra ekonomiškai ir socialiai naudinga. Mano nuomone, ultraliberali globalizacija yra mechanizmas, žlugdantis tautų ekonominę, socialinę ir kultūrinę struktūrą. Be to, pranešime atsižvelgiama tik į potencialią pažangą – kažką, kas skirta ateičiai. Ar norėdami išanalizuoti globalizacijos nesėkmes ir mūsų visuomenei padarytą žalą neturėtume žiūrėti į dabartį? Atsižvelgdamas į tokį trumparegiškumą, neatsakingumą ir netinkamumą aš ketinu balsuoti prieš pranešimą."@lt14
"Šajā ziņojumā ir runa par mūžizglītības kvalifikāciju sertificēšanu Kopienas līmenī. Šāds pasākums ir ārkārtīgi vēlams un noteikti būtu veicināms. Tomēr es neatbalstu šajā dokumentā lietoto internacionālistisko pamatojumu ─ it īpaši, kad iedomājos par pilnīgo sakāvi, ko cietusi Lisabonas stratēģija. Šajā tekstā ir zināma deva „eiropeānisma” ideoloģijas. Ir rakstīts, ka svētais globalizācijas mērķis ir mūsu vienīgais glābiņš un cerība un ka globalizācija nesīs labumu gan ekonomikai, gan sabiedrībai. Pēc manām domām, galēji liberāla globalizācija ir mehānisms, kas iznīcinās tautas gan no ekonomiskā, gan sociālā, gan kultūras viedokļa. Turklāt ziņojums attiecas tikai uz iespējamo progresu ─ tātad nākotni. Vai šobrīd, kad cenšamies analizēt kļūdas un kaitējumu, ko globalizācija jau nodarījusi mūsu sabiedrībai, mums nevajadzētu palūkoties uz tagadni? Saskaroties ar šādu aklumu, bezatbildību un neatbilstību, esmu nolēmis balsot pret šo ziņojumu."@lv13
"Ce rapport traite de la certification au niveau communautaire de l'apprentissage tout au long de la vie. Ce qui est tout à fait souhaitable et qu'il faut encourager. Mais je refuse la justification mondialiste utilisée dans ce texte, en rappelant par ailleurs l'échec total de la stratégie de Lisbonne. L'idéologie européiste transpire à travers ce texte. Il est écrit que la sacro-sainte mondialisation représenterait notre seul et unique salut et que la globalisation est bénéfique au niveau économique et social. Je considère pour ma part que la mondialisation ultra-libérale est une machine à détruire le tissu économique, social et culturel des nations. Dans ce rapport, il n'est d'ailleurs question que des progrès potentiels... dans l'avenir. Qui voudrait bien se pencher sur le présent, afin d'analyser les échecs et dégâts provoqués aujourd'hui par la mondialisation dans nos sociétés ? Devant tant d'aveuglement, d'irresponsabilité et d'insuffisances, je voterai contre ce rapport."@mt15
"Dit verslag handelt over de certificering van kwalificaties voor een leven lang leren op communautair niveau. Dit is een volstrekt wenselijke maatregel die aanmoediging verdiend. Ik keur de internationalistische rechtvaardiging die in dit document wordt opgevoerd echter af, vooral gezien de totale teloorgang van de strategie van Lissabon. Er zit een vleugje Pro-Europees ideologie aan deze tekst. Er wordt gesuggereerd dat het heilige streven naar globalisering onze enige hoop op redding is en dat globalisering zowel de economie als de maatschappij ten goede komt. In mijn optiek is ultraliberale globalisering een instrument om de economische, sociale en culturele samenhang binnen een land te ontrafelen. Bovendien gaat het in het verslag alleen maar over potentiële vooruitgang, iets wat in de toekomst zal plaatsvinden. Zouden we ons niet bezig moeten houden met het heden bij onze analyse van de tekortkomingen en de schade die de globalisering onze maatschappij al berokkend heeft? Vanwege dergelijke blindheid, onverantwoordelijkheid en onkunde ben ik van plan tegen het verslag te stemmen."@nl3
"Wspomniane sprawozdanie dotyczy certyfikacji kwalifikacji uczenia się przez całe życie na szczeblu wspólnotowym. Jest to działanie ze wszech miar pożądane i powinno być przedmiotem powszechnej zachęty. Z drugiej jednak strony odrzucam internacjonalistyczne usprawiedliwienie zastosowane w dokumencie, w szczególności w kontekście kompletnej porażki strategii lizbońskiej. W powołanym tekście pojawia się element ideologii europeizmu. Zapisano w nim, że święty cel globalizacji stanowi jedyną nadzieję zbawienia oraz że globalizacja jest korzystna zarówno z punktu widzenia ekonomicznego jak i społecznego. Moim zdaniem ultra-liberalna globalizacja stanowi narzędzie niszczące gospodarczą, społeczną i kulturową strukturę naszych narodów. Co więcej, sprawozdanie to odnosi się jedynie do potencjalnego rozwoju, czyli czegoś, co być może wystąpi w przyszłości. Czy analizując porażki i straty, jakie nasze społeczeństwo już poniosło w wyniku globalizacji nie powinniśmy bardziej zajmować się stanem obecnym? W obliczu takiej krótkowzroczności, nieodpowiedzialności i niestosowności zamierzam głosować przeciwko przyjęciu sprawozdania."@pl16
"Este relatório aborda a questão da certificação, a nível comunitário, da aprendizagem ao longo da vida. O que é absolutamente desejável e merece ser encorajado. No entanto, rejeito a justificação internacionalista utilizada no documento, lembrando aliás o total fracasso da Estratégia de Lisboa. A ideologia europeísta está presente neste texto. Está escrito que o sagrado objectivo da globalização constitui a nossa única esperança de salvação e que a globalização é benéfica tanto económica como socialmente. Na minha opinião, a globalização ultra-liberal é uma máquina destruidora do tecido económico, social e cultural das nações. Além do mais, o relatório refere apenas os potenciais progressos, algo para o futuro. Não deveríamos olhar para o presente quando tentamos analisar os fracassos e danos que já foram infligidos à nossa sociedade pela globalização? Perante tanta cegueira, irresponsabilidade e insuficiência, tenciono votar contra o relatório."@pt17
"Ce rapport traite de la certification au niveau communautaire de l'apprentissage tout au long de la vie. Ce qui est tout à fait souhaitable et qu'il faut encourager. Mais je refuse la justification mondialiste utilisée dans ce texte, en rappelant par ailleurs l'échec total de la stratégie de Lisbonne. L'idéologie européiste transpire à travers ce texte. Il est écrit que la sacro-sainte mondialisation représenterait notre seul et unique salut et que la globalisation est bénéfique au niveau économique et social. Je considère pour ma part que la mondialisation ultra-libérale est une machine à détruire le tissu économique, social et culturel des nations. Dans ce rapport, il n'est d'ailleurs question que des progrès potentiels... dans l'avenir. Qui voudrait bien se pencher sur le présent, afin d'analyser les échecs et dégâts provoqués aujourd'hui par la mondialisation dans nos sociétés ? Devant tant d'aveuglement, d'irresponsabilité et d'insuffisances, je voterai contre ce rapport."@ro18
"Táto správa sa zaoberá na úrovni Spoločenstva osvedčením kvalifikácií celoživotného vzdelávania. Je to úplne žiaduce opatrenie, ktoré by malo mať podporu. Odmietam internacionalistické ospravedlnenie použité v dokumente, najmä ak si správne spomínam na celkovú porážku, ktorú utrpela lisabonská stratégia. V texte sa objavuje prvok europanistickej ideológie. Píše sa tam, že posvätný cieľ globalizácie predstavuje našu jedinú nádej na spasenie, a že globalizácia je prospešná hospodársky, ako aj sociálne. Podľa môjho názoru je krajne liberálna globalizácia strojom na zničenie hospodárskych, sociálnych a kultúrnych činiteľov národov. Správa spomína len potenciálny pokrok, čo je niečo pre budúcnosť. Nemali by sme sa dívať na súčasnosť, ako sa pokúšame analyzovať neúspechy a škody, ktoré na našej spoločnosti vykonala globalizácia? Mám v úmysle hlasovať proti správe tvárou v tvár tejto slepote, nezodpovednosti a nedostatkom."@sk19
"To poročilo obravnava potrjevanje kvalifikacij za vseživljenjsko učenje na ravni Skupnosti. Gre za povsem zaželen ukrep, ki ga je treba spodbujati. Vendar zavračam internacionalistično utemeljitev iz dokumenta, zlasti glede na popoln neuspeh lizbonske strategije. To besedilo vključuje element evropeistične ideologije. V njem je navedeno, da je nedotakljiv cilj globalizacije naše edino upanje za rešitev ter da je globalizacija pozitivna z gospodarskega in družbenega stališča. Po mojem mnenju pa je ultraliberalna globalizacija stroj, ki uničuje gospodarsko, družbeno in kulturno strukturo narodov. Poleg tega to poročilo obravnava le možen napredek, nekaj, kar naj bi se zgodilo v prihodnosti. Ali ne bi bilo bolje, da bi se posvetili sedanjosti ter poskusili analizirati neuspešnost in škodo, ki je že prizadela našo družbo zaradi globalizacije? Glede na takšno slepoto, neodgovornost in neustreznost bom glasoval proti poročilu."@sl20
"Betänkandet handlar om certifiering på gemenskapsnivå av kvalifikationer för livslångt lärande. Det är en högst önskvärd åtgärd och bör uppmuntras. Jag är dock negativ till den avsiktligt urskuldande stil som används i dokumentet, särskilt när jag påminner mig om att Lissabonstrategin har lidit nederlag. I texten finns ett inslag av EU-vänlig ideologi. Det står att globaliseringens heliga mål är vårt enda hopp till räddning och att globaliseringen kommer att vara en fördel både ekonomiskt och socialt. Jag anser att den ultraliberala globaliseringen är ett verktyg för att förstöra nationernas ekonomiska, sociala och kulturella struktur. I betänkandet hänvisas dessutom endast till eventuella framsteg, vilket är något för framtiden. Bör vi inte titta på nuet när vi försöker att analysera de misstag och de skador som globaliseringen redan har lett till i vårt samhälle? Mot bakgrund av denna blinda, oansvariga och olämpliga inställning kommer jag att rösta nej till betänkandet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph