Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-201"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Este relatório enferma de várias contradições e somos críticos quanto ao compromisso adoptado pela maioria do Parlamento Europeu para a instituição de um quadro europeu de qualificações, embora haja aspectos positivos, que importa salvaguardar, no reconhecimento de qualificações entre os vários Estados-Membros. Mas o texto final aprovado acentua o cariz federalista da proposta do Parlamento Europeu, ao estabelecer datas específicas para a adaptação e correlação dos diferentes sistemas de educação e formação em vigor nos Estados-Membros, apesar de ser referida a sua natureza não vinculativa para os próximos anos. Sublinhamos que a política de educação é da exclusiva responsabilidade dos Estados-Membros, pelo que consideramos que a "adaptação" proposta viola esse princípio. Consideramos negativa a ligação com o Processo de Bolonha e o caminho para a consequente mercantilização do ensino, colocando ênfase na "empregabilidade" e na perspectiva do mercado de trabalho relacionada com a Agenda de Lisboa."@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". − See raport sisaldab mitmeid vastuolusid ning me oleme kriitilised Euroopa kvalifikatsioonide raamistiku loomist käsitleva kompromissi suhtes, mida Euroopa Parlamendi enamus aktsepteerib. Vaatamata sellele omab erinevate liikmesriikide vaheliselt kvalifikatsiooni tunnustamine positiivseid aspekte, mida tuleks toetada. Siiski toob lõplik tekst esile Euroopa Parlamendi föderalistliku iseloomu, sätestades liikmesriikides kasutatavate erinevate haridus- ja koolitussüsteemide kohandamise ja võrdlemise spetsiifilised tähtajad, hoolimata täpsustamisest, et järgneva paari aasta jooksul ei ole see siduv. Rõhutaksime, et hariduspoliitika on liikmesriikide ainuvastutusalas, mis on põhjuseks, miks me tunneme, et välja pakutud „adaptsioon” rikub seda põhimõtet. Peame sidet Bologna protsessiga ning hariduse kommertsialiseerimise trendi, mille raames rõhutatakse „töökõlblikkust” ja tööjõuturu Lissaboni tegevuskavaga sidumise väljavaateid, negatiivsust."@et5
lpv:translated text
". − To poročilo vključuje več spornih točk, sami pa kritično ocenjujemo kompromis, ki ga je o vzpostavitvi evropskega ogrodja kvalifikacij sprejela večina Evropskega parlamenta. Vendar ima priznavanje kvalifikacij med različnimi državami članicami pozitivne strani, ki jih je treba podpreti. Kljub temu so v končnem sprejetem besedilu poudarjene federalistične značilnosti predloga Evropskega parlamenta, ki določa točne datume za prilagoditev in povezovanje različnih sistemov izobraževanja in usposabljanja, ki se uporabljajo v državah članicah, čeprav je izrecno navedeno, da bo nekaj naslednjih let nezavezujoč. Poudarjamo, da so za izobraževalno politiko pristojne izključno države članice, zato menimo, da je predlagana „prilagoditev“ v nasprotju s tem načelom. Negativno ocenjujemo povezavo z bolonjskim procesom in prizadevanje za komercializacijo izobraževanja, pri čemer je posebna pozornost namenjena „zaposljivosti“ in možnostim, da se trg dela poveže s programom lizbonske strategije."@sl20
lpv:translated text
". Este relatório enferma de várias contradições e somos críticos quanto ao compromisso adoptado pela maioria do Parlamento Europeu para a instituição de um quadro europeu de qualificações, embora haja aspectos positivos, que importa salvaguardar, no reconhecimento de qualificações entre os vários Estados-Membros. Mas o texto final aprovado acentua o cariz federalista da proposta do Parlamento Europeu, ao estabelecer datas específicas para a adaptação e correlação dos diferentes sistemas de educação e formação em vigor nos Estados-Membros, apesar de ser referida a sua natureza não vinculativa para os próximos anos. Sublinhamos que a política de educação é da exclusiva responsabilidade dos Estados-Membros, pelo que consideramos que a "adaptação" proposta viola esse princípio. Consideramos negativa a ligação com o Processo de Bolonha e o caminho para a consequente mercantilização do ensino, colocando ênfase na "empregabilidade" e na perspectiva do mercado de trabalho relacionada com a Agenda de Lisboa."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". − Tato zpráva obsahuje několik protiřečení a jsme kritičtí ke kompromisu, který byl přijatý většinou Parlamentu o zřízení evropského rámce kvalifikací. Mezi různými členskými státy existují pozitivní stránky uznávání kvalifikací, které je potřebné podporovat. Konečná verze přijatého textu zdůrazňuje federalistický charakter návrhu Evropského parlamentu stanovením zvláštních dat schválení a korelace rozličných systémů vzdělávání a odborné přípravy používaných v členských státech navzdory vymezení její nezávazné povahy pro nejbližších několik let. Chtěli bychom vyzdvihnout, že politika vzdělávání patří do výlučné odpovědnosti členského státu, a proto si myslíme, že navrhnutá „úprava“ tuto zásadu porušuje. Propojení s boloňským procesem považujeme za negativum, kdy je vidět trend ke komercializaci vzdělávání a důraz je kladen na „zaměstnatelnost“ a na perspektivy trhu práce propojené s lisabonskou agendou."@cs1
lpv:translated text
". − Táto správa obsahuje niekoľko protirečení a sme kritickí ku kompromisu, ktorý bol prijatý väčšinou Parlamentu o zriadení európskeho kvalifikačného rámca. Medzi rôznymi členskými štátmi existujú pozitívne stránky uznávania kvalifikácií, ktoré je potrebné podporovať. Konečná verzia prijatého textu zdôrazňuje federalistický charakter návrhu Európskeho parlamentu stanovením osobitných dátumov schválenia a korelácie rozličných systémov vzdelávania a odbornej prípravy používaných v členských štátoch napriek vymedzeniu jej nezáväznej povahy pre najbližších niekoľko rokov. Chceli by sme vyzdvihnúť, že politika vzdelávania patrí do výlučnej zodpovednosti členského štátu, a preto si myslíme, že navrhnutá „úprava“ narúša túto zásadu. Považujeme za negatívum prepojenie s bolonským procesom a trendom ku komercializácii vzdelávania s dôrazom na „zamestnateľnosť“ a na perspektívy trhu práce prepojené s lisabonskou agendou."@sk19
lpv:translated text
"− Šiame pranešime yra keli prieštaravimai ir mes kritiškai vertiname Europos Parlamento daugumos priimtą kompromisą dėl Europos kvalifikacijų sąrangos kūrimo. Vis dėlto paramos turėtų sulaukti teigiami aspektai, susiję su skirtingose valstybėse narėse įgytų kvalifikacijų pripažinimu. Vis dėlto galutinis patvirtintas tekstas atspindi federalistinį Europos Parlamento pasiūlymo pobūdį, nes yra numatytos konkrečios datos pritaikyti ir susieti įvairias valstybėse narėse naudojamas švietimo ir mokymo sistemas, nors nenurodoma, kad dar kelis metus tai nebus privaloma. Turėtume pabrėžti, kad švietimas visiškai priklauso valstybių narių atsakomybei, todėl mums atrodo, kad pasiūlytas „pritaikymas“ prieštarauja šiam principui. Mums nepriimtinos sąsajos su Bolonijos procesu ir polinkis komercializuoti švietimą, didelį dėmesį skiriant „įsidarbinimui“ ir darbo rinkos susiejimo su Lisabonos darbotvarke perspektyvoms."@lt14
lpv:translated text
". − Powołane sprawozdanie zawiera kilka punktów sprzecznych - chcielibyśmy się krytycznie odnieść do kompromisu zaakceptowanego przez większość Parlamentu Europejskiego w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji. Z drugiej jednak strony uznawanie kwalifikacji między różnymi państwami członkowskimi wiąże się z pewnymi pozytywnymi aspektami, które popieramy. Jednakże ostateczna wersja dokumentu podkreśla federalistyczny charakter wniosku Parlamentu Europejskiego poprzez zakreślenie konkretnych terminów dostosowania i skorelowania różnorodnych systemów kształcenia i szkolenia stosowanych w państwach członkowskich, mimo wskazania niewiążącego charakteru przedsięwzięcia w okresie kilku kolejnych lat. Chcielibyśmy podkreślić, że polityka oświatowa leży w całości w gestii poszczególnych państw członkowskich i dlatego uważamy, że proponowane „dostosowanie” systemów uchybia tej zasadzie. Za negatywne postrzegamy powiązanie z procesem bolońskim oraz trend w kierunku komercjalizacji oświaty, z naciskiem na „zdolność uzyskania zatrudnienia” oraz na perspektywy rynku pracy powiązanego ze strategią lizbońską."@pl16
lpv:translated text
". − E jelentés számos ellentmondást tartalmaz, és kritikát fogalmazunk meg az Európai Képesítési Keretrendszer létrehozataláról szóló kompromisszummal szemben, melyet az Európai Parlament többsége elfogadott. A képesítések különböző tagállamok általi elismerésének azonban pozitívumai is vannak, melyeket támogatni kell. Az elfogadott végleges szöveg azonban az Európai Parlament javaslatának föderalista jellegét domborítja ki azáltal, hogy a tagállamok különböző oktatási és képzési rendszereinek átalakítására és a közöttük levő kapcsolatok megállapítására konkrét időpontokat határoz meg, annak ellenére, hogy kiköti azt is, hogy a rendszer az elkövetkező néhány évben még nem kötelező. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy az oktatáspolitika a tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartozik, ezért véljük úgy, hogy a javasolt „átalakítás” megsérti ezt az elvet. Negatívnak tartjuk a bolognai folyamathoz fűződő kapcsolatot és az oktatás üzleti alapokra helyezése felé mutató tendenciát, melynek keretében a hangsúly a „foglalkoztathatóságra” és a munkaerőpiacnak a lisszaboni menetrendhez való kapcsolásának kilátásaira helyeződik."@hu11
lpv:translated text
"Denne betænkning indeholder en lang række uoverensstemmelser, og vi er kritiske over for det kompromis, der er blevet accepteret af et flertal i Europa-Parlamentet om etablering af den europæiske referenceramme for kvalifikationer. Der er imidlertid en række positive aspekter vedrørende medlemsstaternes anerkendelse af kvalifikationer, der bør støttes. I den endelige vedtagne tekst understreges den føderale karakter, der præger Europa-Parlamentets forslag, idet der fastsættes bestemte frister for tilpasningen af de forskellige uddannelsessystemer i medlemsstaterne, selv om det præciseres, at den ikke er bindende de første par år. Vi vil gerne understrege, at uddannelsespolitikken henhører under medlemsstaternes enekompetence, og vi mener således, at den foreslåede "tilpasning" er en krænkelse af dette princip. Vi er imod tilknytningen til Bolognaprocessen og udviklingen hen imod kommercialisering af uddannelse med fokus på beskæftigelsesevnen og på en eventuel tilknytning mellem arbejdsmarkedet og Lissabondagsordenen."@da2
lpv:translated text
". − Betänkandet innehåller flera motsägelser och vi är kritiska till den kompromiss som majoriteten i Europaparlamentet godkände rörande upprättandet av en europeisk referensram för kvalifikationer. Det finns dock positiva aspekter när det gäller erkännandet av kvalifikationer mellan de olika medlemsstaterna, och dessa aspekter bör stödjas. I den slutliga text som antogs betonas dock den federalistiska karaktären av Europaparlamentets förslag genom att det fastställs specifika datum för antagande och överensstämmelse för de olika utbildningssystem som används i medlemsstaterna, trots att det föreskrivs att de inte ska vara bindande under de närmaste fem åren. Vi vill betona att medlemsstaterna har ensam behörighet inom utbildningspolitiken, och vi anser därför att den ”anpassning” som föreslagits är en överträdelse av denna princip. Sambandet mellan Bolognaprocessen och tendensen mot kommersialisering av utbildningen anser vi är ett negativt inslag. Betoningen ligger på ”anställbarhet” och på möjligheterna att koppla ihop arbetsmarknaden med Lissabonagendan."@sv22
lpv:translated text
". − Mietintö sisältää monia ristiriitaisuuksia, ja suhtaudumme kriittisesti Euroopan parlamentin enemmistön hyväksymään kompromissiin eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen perustamisesta. Tutkintojen tunnustamiseen eri jäsenvaltioissa liittyy kyllä myös myönteisiä näkökohtia, joita olisi tuettava. Lopullinen hyväksytty teksti korostaa kuitenkin Euroopan parlamentin ehdotuksen federalistista luonnetta asettamalla nimenomaiset määräajat jäsenvaltioissa käytössä olevien koulutusjärjestelmien mukauttamiselle ja korreloimiselle, vaikka siinä täsmennetäänkin, ettei teksti ole sitova vielä muutamaan vuoteen. Haluamme korostaa, että koulutuspolitiikka on jäsenvaltioiden yksinomaisella vastuulla, josta syystä koemme ehdotetun mukauttamisen loukkaavan tätä periaatetta. Koemme kielteiseksi yhteyden Bolognan prosessiin sekä koulutuksen kaupallistamiseen johtavan kehityssuuntauksen, jossa korostetaan työllistymisvalmiuksia ja mahdollisuuksia kytkeä työmarkkinat Lissabonin toimintaohjelmaan."@fi7
lpv:translated text
". − Dit verslag spreekt zichzelf op een aantal punten tegen en we zijn kritisch op het compromis inzake de vaststelling van een Europees Kwalificatiekader, waarmee de meerderheid van het Europees Parlement heeft ingestemd. Er zitten echter ook positieve kanten, die onze steun verdienen, aan de erkenning van kwalificaties in de verschillende lidstaten. De uiteindelijke tekst die is aangenomen, benadrukt echter de federalistische aard van het voorstel van het Europees Parlement door specifieke data te stellen voor de aanpassing en onderlinge afstemming van de verschillende onderwijs- en opleidingssystemen die in de lidstaten worden gebruikt, ondanks de kanttekening dat het voorstel de komende paar jaar niet bindend is. Wij benadrukken dat de lidstaten zelf verantwoordelijk zijn voor hun onderwijsbeleid en wij vinden dat de voorgestelde “aanpassing” niet strookt met dit beginsel. Kwalijk vinden wij het verband met het proces van Bologna en de tendens van commercialisering van het onderwijs, waarbij de nadruk wordt gelegd op “inzetbaarheid” en op het leggen van een verband tussen de vooruitzichten op de arbeidsmarkt en de Lissabon-agenda."@nl3
lpv:translated text
". − Η έκθεση αυτή περιέχει πολλές αντιφάσεις και όλοι επικρίνουμε τον συμβιβασμό ο οποίος έγινε αποδεκτός από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων. Εντούτοις, η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών παρουσιάζει πολλές θετικές πτυχές, οι οποίες χρήζουν υποστήριξης. Ωστόσο, το τελικό κείμενο που εγκρίθηκε τονίζει τον φεντεραλιστικό χαρακτήρα της πρότασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ορίζοντας συγκεκριμένες ημερομηνίες για την προσαρμογή και το συσχετισμό διαφόρων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη, παρά τη διευκρίνιση της μη δεσμευτικής φύσης του για τα αμέσως επόμενα χρόνια. Θα επισημαίναμε ότι η εκπαιδευτική πολιτική αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο νιώθουμε ότι αυτή η προτεινόμενη «προσαρμογή» παραβιάζει αυτή την αρχή. Θεωρούμε αρνητική τη συσχέτιση με τη Διαδικασία της Μπολόνια και την τάση προς την εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης, δίδοντας έμφαση στην «απασχολησιμότητα» και στις προοπτικές της αγοράς εργασίας που συνδέονται με την Ατζέντα της Λισαβόνας."@el10
lpv:translated text
". − Šajā ziņojumā ir vērojamas vairākas pretrunas, un mēs esam kritiski noskaņoti pret Eiropas Parlamenta vairākuma pieņemto kompromisu attiecībā uz Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūras ieviešanu. Tomēr dažādo dalībvalstu kvalifikāciju savstarpējai atzīšanai ir arī pozitīvi aspekti, kas ir pelnījuši atbalstu. Tomēr pieņemtajā galīgajā teksta redakcijā ir ļoti jūtams Eiropas Parlamenta ierosinājuma federālisms, jo dalībvalstu dažādo izglītības un apmācības sistēmu pielāgošanai un saskaņošanai ir noteikts konkrēts termiņš, par spīti tam, ka dažus turpmākos gadus sistēma nav saistoša. Mēs vēlētos uzsvērt, ka izglītības politika ir vienīgi pašu dalībvalstu kompetencē, un tādējādi uzskatām, ka ierosinātā „pielāgošana” ir šī principa pārkāpums. Par negatīvu mēs atzīstam arī saistību ar Boloņas procesu un izglītības komercializēšanas tendenci, kad būtiska nozīme tiek piešķirta nodarbinātības spējai un kad darba tirgus perspektīva tiek saistīta ar Lisabonas programmu."@lv13
lpv:translated text
". − Este informe contiene algunas contradicciones y somos críticos respecto al compromiso aceptado por la mayoría del Parlamento Europeo para la creación de un Marco Europeo de Cualificaciones. Pero tiene también aspectos positivos, que son importantes de salvaguardar, en el reconocimiento de cualificaciones entre los distintos Estados miembros. El texto final aprobado acentúa, no obstante, el cariz federalista de la propuesta del Parlamento Europeo estableciendo fechas específicas para la adaptación y correlación de los diferentes sistemas de educación y formación en vigor en los Estados miembros, a pesar de especificar su naturaleza no vinculante en los próximos años. Insistimos en que la política de educación es responsabilidad exclusiva de los Estados miembros, que es por lo que creemos que la «adaptación» propuesta viola ese principio. Consideramos negativo el vínculo con el Proceso de Bolonia y la tendencia a comercializar la educación, haciendo hincapié en la «empleabilidad» y en las perspectivas del mercado de trabajo vinculadas con la Agenda de Lisboa."@es21
lpv:translated text
". − This report contains several contradictions and we are critical of the compromise accepted by the majority of the European Parliament on the establishment of a European Qualifications Framework. However, there are positive aspects to the recognition of qualifications among the various Member States which should be supported. However, the final text adopted accentuates the federalist nature of the European Parliament’s proposal by setting specific dates for the adaptation and correlation of the various education and training systems used in the Member States, despite specifying its non-binding nature for the next few years. We would stress that education policy is the sole responsibility of Member States which is why we feel that the ‘adaptation’ proposed infringes this principle. We regard as negative the link with the Bologna Process and the trend towards the commercialisation of education, with emphasis being placed on ‘employability’ and on the prospects of the labour market being linked to the Lisbon Agenda."@en4
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". − Dieser Bericht enthält mehrere Widersprüchlichkeiten, und wir stehen dem Kompromiss, der von einer Mehrheit des Europäischen Parlaments zur Einrichtung eines Europäischen Qualifikationsrahmens angenommen wurde, kritisch gegenüber. Es gibt in den einzelnen Mitgliedstaaten jedoch auch einige positive Aspekte bei der Anerkennung von Qualifikationen, die unsere Unterstützung verdienen. Allerdings wird mit der Festlegung spezifischer Termine für die Anpassung und den Abgleich der unterschiedlichen Bildungs- und Ausbildungssysteme der Mitgliedstaaten im verabschiedeten endgültigen Text der föderale Charakter des Parlamentsvorschlags betont, auch wenn darauf verwiesen wird, dass er in den kommenden Jahren nicht verbindlich ist. Wir möchten hervorheben, dass allein die Mitgliedstaaten für ihre Bildungspolitik verantwortlich sind und wir daher die Auffassung vertreten, dass die vorgeschlagene „Anpassung“ diesen Grundsatz verletzt. Wir sprechen uns gegen die Verbindung mit dem Prozess von Bologna und die Tendenz zu einer Vermarktung der Bildung aus, bei der der Schwerpunkt auf der „Beschäftigungsfähigkeit“ und auf den Aussichten auf dem Arbeitsmarkt im Zusammenhang mit der Agenda von Lissabon liegt."@de9
lpv:translated text
". − Questa relazione contiene diverse contraddizioni e siamo critici nei confronti del compromesso accettato dalla maggioranza del Parlamento europeo sulla costituzione del Quadro europeo delle Qualifiche. Tuttavia, compaiono aspetti positivi per il riconoscimento delle qualifiche tra i vari Stati membri che dovrebbero essere sostenuti. Eppure, il testo finale adottato accentua la natura federalista della proposta del Parlamento europeo fissando date specifiche per l’adattamento e la correlazione dei diversi sistemi educativi e di formazione utilizzati negli Stati membri, malgrado tali indicazioni non abbiano un carattere vincolante per i prossimi anni. Vorremmo sottolineare che la politica in materia di istruzione è l’unica responsabilità degli Stati membri per cui riteniamo che “l’adattamento” proposto violi questo principio. Consideriamo negativo il collegamento al processo di Bologna e la tendenza verso la commercializzazione dell’istruzione, prestando attenzione alla “occupabilità” e alle possibilità del mercato del lavoro connesse all’agenda di Lisbona."@it12
lpv:spoken text
". Este relatório enferma de várias contradições e somos críticos quanto ao compromisso adoptado pela maioria do Parlamento Europeu para a instituição de um quadro europeu de qualificações, embora haja aspectos positivos, que importa salvaguardar, no reconhecimento de qualificações entre os vários Estados-Membros. Mas o texto final aprovado acentua o cariz federalista da proposta do Parlamento Europeu, ao estabelecer datas específicas para a adaptação e correlação dos diferentes sistemas de educação e formação em vigor nos Estados-Membros, apesar de ser referida a sua natureza não vinculativa para os próximos anos. Sublinhamos que a política de educação é da exclusiva responsabilidade dos Estados-Membros, pelo que consideramos que a "adaptação" proposta viola esse princípio. Consideramos negativa a ligação com o Processo de Bolonha e o caminho para a consequente mercantilização do ensino, colocando ênfase na "empregabilidade" e na perspectiva do mercado de trabalho relacionada com a Agenda de Lisboa."@pt17
lpv:translated text
"− Ce rapport contient plusieurs contradictions et nous sommes critiques à l’égard du compromis accepté par la majorité du Parlement européen concernant la création d’un cadre européen de certification. Il y a cependant des aspects positifs à la reconnaissance des certifications entre les divers États membres, qui méritent notre soutien. Le texte final accentue toutefois la nature fédéraliste de la proposition du Parlement européen en fixant des dates précises pour l’adaptation et la corrélation des différents systèmes d’enseignement et de formation dans les États membres, tout en précisant son caractère non contraignant pour les années à venir. Nous voudrions souligner que la politique de l’éducation relève des seuls États membres et c’est la raison pour laquelle nous avons le sentiment que l’«adaptation» proposée porte atteinte à ce principe. Le lien avec le processus de Bologne et la tendance à la commercialisation de l’éducation, en mettant l’accent sur l’«employabilité» et sur les perspectives du marché de l’emploi liées à l’agenda de Lisbonne, ne sont, selon nous, pas une bonne chose."@fr8
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.36.3-201"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph