Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-137"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.26.3-137"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, on a point of order, you are again conducting business at a speed at which it is impossible to vote. Yesterday, the President of Parliament told us that it was acceptable to make a number of mistakes, getting the vote wrong, because statistically that would happen anyway. That does not apply in your case because we are voting so fast it is impossible to see how people are voting anyway. Can you please slow down?"@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, mám procedurální námitku, opět vedete zasedání rychlostí, při které je nemožné hlasovat. Předseda Parlamentu nám včera řekl, že udělat několik chyb či špatně provést hlasování je akceptovatelné, protože statisticky by se to stalo tak, či tak. To se nevztahuje se na vás, protože hlasujeme tak rychle, že je nemožné všimnout si jak kolegové hlasují. Můžete prosím zpomalit?"@cs1
"Hr. formand! En bemærkning til forretningsordenen: De leder igen forhandlingerne med en hastighed, som gør det umuligt at stemme. I går fortalte parlamentsformanden os, at det var acceptabelt at lave et antal fejl og stemme forkert, fordi det statistisk set alligevel ville ske. Det gælder ikke i Deres tilfælde, fordi vi stemmer så hurtigt, at det alligevel er umuligt at se, hvordan folk stemmer. Vil De ikke være rar at sætte tempoet ned?"@da2
"Herr Präsident! Ich möchte einen Antrag zur Geschäftsordnung stellen. Sie führen die Geschäfte wieder in einem Tempo, bei dem eine Abstimmung unmöglich ist. Gestern sagte uns der Parlamentspräsident, es sei vertretbar, wenn ein paar Fehler gemacht werden und versehentlich falsch gestimmt wird, weil das statistisch gesehen ohnehin passieren würde. In Ihrem Fall trifft das aber nicht zu, denn wir stimmen hier so schnell ab, dass es unmöglich ist, überhaupt zu sehen, wie die Leute abstimmen. Können Sie bitte etwas langsamer vorgehen?"@de9
"Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας, διεξάγετε τις εργασίες σε ταχύτητα στην οποία είναι αδύνατον να διεξαχθεί ψηφοφορία. Εχθές, ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου μας είπε ότι ορισμένα λάθη ήταν αποδεκτά, με αποτέλεσμα τη λανθασμένη ψηφοφορία, επειδή στατιστικά αυτό θα συνέβαινε ούτως ή άλλως. Αυτό δεν ισχύει στη δική σας περίπτωση επειδή ψηφίζουμε τόσο γρήγορα που είναι αδύνατον να δούμε γενικά πώς ψηφίζει κανείς. Μπορείτε σας παρακαλώ να επιβραδύνετε;"@el10
"Señor Presidente, respecto a una cuestión de observancia del Reglamento, está usted volviendo a tomar tal velocidad que resulta imposible votar. Ayer, el Presidente del Parlamento nos dijo que podían admitirse algunos errores en la emisión del voto, porque estadísticamente eso sucedería de todos modos. Lo anterior no se aplica en su caso, porque estamos votando a tal velocidad que resulta imposible ver lo que se vota. ¿Podría, por favor, ir más despacio?"@es21
"Härra juhataja, seoses töökorraldusega – te juhatate istungit taas sellisel kiirusel, et hääletamine on võimatu. Eile ütles parlamendi president meile, et mõne vea tegemine, valesti hääletamine on aktsepteeritav, kuna statistiliselt juhtuks see niikuinii. Teie puhul see ei kohaldu, kuna me hääletame niivõrd kiiresti, et on võimatu näha, kuidas inimesed üldse hääletavad. Kas te võiks palun kiirust maha võtta?"@et5
"Arvoisa puhemies, työjärjestyspuheenvuoro. Etenette jälleen sellaista vauhtia, että äänestäminen on mahdotonta. Parlamentin puhemies kertoi meille eilen, että on hyväksyttävää tehdä useita virheitä, erehtyä äänestyksessä, koska tilastollisesti näin tulisi käymään joka tapauksessa. Tätä ei voida soveltaa teidän tapaukseenne, sillä äänestämme niin nopeasti, että on joka tapauksessa mahdotonta nähdä, kuinka jäsenet äänestävät. Voisitteko ystävällisesti hidastaa vauhtia?"@fi7
"(EN) Monsieur le Président, pour un rappel au règlement, vous dirigez à nouveau les débats à une vitesse qui rend le vote impossible. Hier le Président du Parlement nous a dit qu'il était acceptable de commettre un certain nombre d'erreurs, quitte à fausser le vote, parce que ces erreurs, statistiquement parlant, se produiraient de toute façon. Cela ne s'applique pas à votre cas car nous votons si vite qu'il devient tout bonnement impossible de voir comment les gens votent. Puis-je vous demander de ralentir le rythme?"@fr8
"Elnök úr, Ön ismét olyan ütemben vezeti le az ülést, amely mellett lehetetlen szavazni. Tegnap a Parlament elnöke elmondta, hogy elfogadható, ha valaki ejt néhány hibát, elrontja a szavazást, mivel statisztikailag ez úgyis mindenképp megtörténne. Ez nem vonatkozik Önre, mivel oly gyorsan szavazunk, hogy lehetetlen látni, hogyan szavaznak az emberek. Megtenné, hogy lelassít?"@hu11
". Signor Presidente, su mozione di procedura, sta nuovamente gestendo le attività a una velocità a cui non è possibile votare. Ieri, il Presidente del Parlamento ci ha comunicato che era comprensibile compiere alcuni errori, compromettendo la votazione, poiché statisticamente accadrebbe comunque. In questo caso non si verifica tale situazione perché stiamo votando così rapidamente che è impossibile vedere come stanno votando i deputati. Può rallentare?"@it12
"Gerb. pirmininke, norėčiau pasisakyti dėl tvarkos – ir vėl viskas vyksta taip greitai, kad neįmanoma balsuoti. Vakar Europos Parlamento Pirmininkas mums pasakė, kad kelias klaidas galima padaryti neteisingai balsuojant, nes statistiškai taip vis tiek atsitiktų. Jūsų atveju tai negalioja, nes mes balsuojame taip greitai, kad vis tiek neįmanoma pamatyti, kaip žmonės balsuoja. Gal būtų galima tai daryti lėčiau?"@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, jautājums par reglamentu. Jūs atkal vadāt sēdi tādā tempā, ka nav iespējams balsot. Vakar Parlamenta priekšsēdētājs mums teica, ka ir pieļaujamas atsevišķas kļūdas, nepareizi balsojot, jo statistiski tas tik un tā notiktu. Tas neattiecas uz jūsu gadījumu, jo šobrīd mēs balsojam tik ātri, ka tik un tā nav iespējams redzēt, kā cilvēki balso. Vai jūs, lūdzu, nevarētu palēnināt tempu?"@lv13
"Mr President, on a point of order, you are again conducting business at a speed at which it is impossible to vote. Yesterday, the President of Parliament told us that it was acceptable to make a number of mistakes, getting the vote wrong, because statistically that would happen anyway. That does not apply in your case because we are voting so fast it is impossible to see how people are voting anyway. Can you please slow down?"@mt15
"Voorzitter, een punt van orde: u gaat weer zo snel dat het onmogelijk is te stemmen. Gisteren heeft de Voorzitter van het Parlement ons gezegd dat het acceptabel is een aantal fouten te maken en verkeerd te stemmen, omdat dat statistisch gezien toch wel gebeurt. Dit is in uw geval niet van toepassing, omdat we zo snel stemmen dat het sowieso onmogelijk is te zien hoe mensen stemmen. Kunt u alstublieft wat langzamer gaan?"@nl3
"Panie przewodniczący! W kwestii formalnej, znów prowadzi pan posiedzenie w tempie uniemożliwiającym głosowanie. Wczoraj przewodniczący Parlamentu powiedział nam, że dopuszczalne jest popełnianie pewnych błędów, mylących głosowanie, ponieważ statystycznie i tak by się to zdarzyło. Nie jest tak w pana przypadku, ponieważ głosujemy tak szybko, że i tak niemożliwe jest podpatrzenie jak głosują inni. Czy mógłby pan zwolnić?"@pl16
"Senhor Presidente, um ponto de ordem: V. Ex.ª está novamente a conduzir os trabalhos a uma velocidade a que é impossível votar. Ontem, o Presidente do Parlamento disse-nos que era aceitável que se cometessem alguns erros na votação, porque eles são, estatisticamente, inevitáveis. Isso não se aplica ao seu caso, visto que a avançar a um ritmo destes é impossível, de qualquer maneira, ver como as pessoas estão a votar. Importa-se de fazer o favor de abrandar?"@pt17
"Mr President, on a point of order, you are again conducting business at a speed at which it is impossible to vote. Yesterday, the President of Parliament told us that it was acceptable to make a number of mistakes, getting the vote wrong, because statistically that would happen anyway. That does not apply in your case because we are voting so fast it is impossible to see how people are voting anyway. Can you please slow down?"@ro18
"Vážený pán predsedajúci, čo sa týka procedurálnej námietky, opäť vediete zasadanie rýchlosťou, pri ktorej je nemožné hlasovať. Predseda Parlamentu nám včera povedal, že urobiť niekoľko chýb, či zmýliť si hlasovanie je akceptovateľné, pretože štatisticky by sa to stalo tak či tak. Nevzťahuje sa to na vás, pretože hlasujeme tak rýchlo, že je nemožné všimnúť si ako kolegovia hlasujú. Môžete prosím spomaliť?"@sk19
"Gospod predsednik, glede vprašanja o pravilnosti postopka opozarjam, da to sejo ponovno vodite tako hitro, da ni možno glasovati. Včeraj je predsednik Parlamenta izjavil, da je sprejemljivo, če se pojavi nekaj napak in je glasovanje nepravilno, ker naj bi se to statistično tako ali tako zgodilo. To ne velja v vašem primeru, ker glasovanje poteka tako hitro, da ni mogoče razbrati, kako ljudje sploh glasujejo. Prosim, da potek seje upočasnite."@sl20
"Herr talman! En ordningsfråga: ni behandlar återigen ärenden i en takt som gör det omöjligt att rösta. I går sa parlamentets talman att det var acceptabelt att göra några misstag och rösta fel eftersom detta rent statistiskt skulle hända ändå. Det gäller inte i ert fall eftersom vi röstar så snabbt att det är omöjligt att se hur folk röstar. Kan ni vara vänlig och sänka takten?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph