Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-128"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
lpv:document identification number
"en.20071024.23.3-128"6
lpv:hasSubsequent
lpv:unclassifiedMetadata
"- Bericht Corbett (A6-0354/2007 ) A6-0354/2007"9
"- Betänkande: Corbett (A6-0354/2007 ) A6-0354/2007"22
"- Jelentés: Corbett (A6-0354/2007 ) A6-0354/2007"11
"- Mietintö: Corbett (A6-0354/2007 ) A6-0354/2007"7
"- Pranešimas: R. Corbett (A6-0354/2007 ) A6-0354/2007"14
"- Raport: Corbett (A6-0354/2007 ) A6-0354/2007"5
"- Relatório Corbett (A6-0354/2007 ) A6-0354/2007"17
"- Report: Corbett (A6-0354/2007 ) A6-0354/2007"4
"- Sprawozdanie: Corbett (A6-0354/2007 ) A6-0354/2007"16
"- Verslag: Corbett (A6-0354/2007 ) A6-0354/2007"3
"- Ziņojums: Richard Corbett (A6-0354/2007 ) A6-0354/2007"13
"- Έκθεση: Corbett (A6-0354/2007 ) A6-0354/2007"10
"Betænkning af Richard Corbett (A6-0354/2007 ) A6-0354/2007"2
"Správa: Corbett (A6-0354/2007 ) A6-0354/2007"19
"Zpráva: Richard Corbett (A6-0354/2007 ) A6-0354/2007"1
"– Relazione Corbett (A6-0354/2007 ) A6-0354/2007"12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph