Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-126"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.22.3-126"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, access to affordable pharmaceutical products in poor developing countries and LDCs is essential to attain the proposed EU development goals and would contribute to poverty reduction, increase human security and promote human rights and sustainable development. I think we both agree on the importance of ensuring the coherence of EU policies and that consistency in the EU’s external actions, namely trade and development policies, should go hand in hand. We recognise that the mechanism created by the WTO decision and the protocol to the TRIPS Agreement represent just a part of the solution to the problem of access to medicines and public health, and that other measures to improve health care and infrastructure are equally indispensable. Even if the TRIPS amendment is not the complete solution, we believe that the positive acceptance of the protocol represents an important step. To this effect, it is worth recalling that the Member States of the European Union remain free under WTO rules to use the different exceptions provided under the TRIPS Agreement in their domestic patent laws, including those provided for under Article 30 of the TRIPS Agreement. Furthermore, in order to facilitate access to medicines in countries with insufficient or no manufacturing capacities in the pharmaceutical sector, the Council, the European Parliament and the Commission all worked hard to adopt Regulation (EC) No 816/2006 on compulsory licensing of patents relating to the manufacture of pharmaceutical products for export to countries with public health problems. Let me add that we support the use of the ‘flexibilities’ built into the TRIPS Agreement and recognised by paragraphs 4, 5 and 6 of the Doha Declaration as well as the additional flexibilities for less-developed countries made available pursuant to paragraph 7 of the Doha Declaration, in order to be able to provide essential medicines at affordable prices under their domestic public health programmes. In view of the Doha Declaration in the framework of the EPA negotiations with the ACP countries and other future bilateral and regional agreements with poor developing countries and LDCs, the European Union is not asking, and does not foresee asking, to negotiate pharmaceutical-related provisions, sometimes referred to as TRIPS+ provisions, affecting public health and access to medicines. Finally, we look favourably upon initiatives encouraging the transfer of technology, research, capacity strengthening, regional supply systems and help with registration in order to facilitate and increase the production of pharmaceutical products by the developing countries themselves and we will work with Member States towards that end. Concerning the corresponding measures and the budgetary procedures, we are sure that the commitment of the European Parliament which has raised the visibility of the issue of access to medicines will help to increase their efficiency."@en4
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, přístup k dostupným farmaceutickým výrobkům v chudých rozvojových zemích a v rozvinutých zemích je zcela nezbytný pro dosažení navržených rozvojových cílů EU, což by přispělo ke snížení chudoby, zvýšení bezpečnosti lidí a podpoře lidských práv a trvale udržitelného rozvoje. Myslím si, že oba souhlasíme s významem zajištění soudržnosti politických linií EU, a to zejména jednotnosti externích činností EU, kde by měla jít jmenovitě rozvojová a obchodní politika ruku v ruce. Musíme uznat, že mechanismus vytvořený rozhodnutím Světové obchodní organizace a protokolem k dohodě TRIPS představuje jen část řešení problému přístupu k lékům a veřejnému zdravotnictví a že jiná opatření na zlepšení zdravotní péče a infrastruktury jsou rovněž zcela nevyhnutelná. I když pozměňovací návrh k dohodě TRIPS není úplným řešením, domníváme se, že kladné přijetí tohoto protokolu představuje důležitý krok. V tomto smyslu stojí za to připomenout, že členské státy Evropské unie podle pravidel Světové obchodní organizace mohou svobodně využívat výjimky na základě dohody TRIPS ve vnitrostátních patentových právech, včetně těch, které byly stanovené podle článku 30 Dohody o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví TRIPS. Navíc, aby se zabezpečil přístup k lékům v zemích s nedostatečnými, nebo žádnými výrobními kapacitami ve farmaceutickém průmyslu, se Rada, Evropský parlament a Komise velmi snažily, aby bylo přijaté nařízení (ES) č. 816/2006 o nucených licencích na patenty týkající se výroby farmaceutických výrobků na vývoz do zemí s problémy v oblasti veřejného zdraví. Dovolte mi ještě uvést, že podporujeme použití „pružnosti“ začleněné do dohody TRIPS a uznané odstavci 4, 5 a 6 Deklarace z Dohá, jako i další pružnosti pro méně rozvinuté země, které jsou poskytnuté podle odstavce 7 Deklarace z Dohá, aby bylo možné poskytnout základní léky za dostupné ceny v rámci jejich vnitrostátních programů veřejného zdraví. Vzhledem k Deklaraci z Dohá v rámci jednání o dohodách o hospodářském partnerství s africkými, karibskými a tichomořskými zeměmi a ostatních budoucích bilaterálních a regionálních dohod s chudými rozvojovými zeměmi a nejméně rozvinutými zeměmi Evropská unie nežádá a neplánuje žádat o jednání o ustanoveních týkajících se farmaceutik, které se někdy označují jako ustanovená TRIPS+, jež mají vliv na veřejné zdraví a přístup k lékům. Nakonec se stavíme příznivě k iniciativám podporujícím přesun technologie, výzkumu, posilnění kapacit, regionálních systémů zásobování a pomoci s registrací, aby se ulehčila a zvýšila výroba farmaceutických výrobků samotnými rozvojovými zeměmi, na čemž budeme s členskými zeměmi spolupracovat. Jsme si jistí, že pokud jde o odpovídající opatření a rozpočtové postupy, napomůže závazek Evropského parlamentu, týkající se otázky viditelnosti přístupu k lékům, zvýšení jejich účinnosti."@cs1
"Hr. formand! Adgang i fattige udviklingslande og de mindst udviklede udviklingslande til farmaceutiske produkter til overkommelige priser er afgørende for at opnå de udviklingsmål, EU har foreslået, og den ville bidrage til at mindske fattigdom, øge menneskers tryghed og fremme menneskerettigheder og bæredygtig udvikling. Jeg tror, vi begge er enige om vigtigheden af at sikre sammenhæng i EU's politikker, og om at konsekvens i EU's handlinger udadtil, dvs. handels- og udviklingspolitikker, bør gå hånd i hånd. Vi medgiver, at den mekanisme, der er oprettet via WTO's beslutning, og protokollen om TRIPS-aftalen kun udgør en del af løsningen på problemerne vedrørende adgang til lægemidler og folkesundhed, og at andre tiltag til forbedring af sundhedspleje og infrastruktur er lige så uomgængeligt nødvendige. Selv om TRIPS-ændringen ikke er nogen komplet løsning, mener vi, at en positiv accept af protokollen er et vigtigt skridt. I denne forbindelse er det værd at huske, at medlemsstaterne i EU er frit stillet i henhold til WTO's regler med hensyn til at bruge de forskellige undtagelser i TRIPS-aftalen i deres interne patentlovgivninger, herunder dem, der er fastlagt i artikel 30 i TRIPS-aftalen. Desuden har Rådet, Parlamentet og Kommissionen, for at lette adgangen til lægemidler i lande med utilstrækkelig eller ingen produktionskapacitet på det farmaceutiske område, alle arbejdet hårdt for at vedtage forordning (EF) nr. 816/2006 om tvangslicens til udnyttelse af patenter vedrørende fremstilling af farmaceutiske produkter med henblik på eksport til lande med folkesundhedsproblemer. Lad mig tilføje, at vi støtter brugen af den fleksibilitet, der er indbygget i TRIPS-aftalen og anerkendes i afsnit 4, 5 og 6 i Dohaerklæringen, såvel som den yderligere fleksibilitet for mindre udviklede lande, der foreligger ifølge afsnit 7 i Dohaerklæringen, for at der kan skaffes livsvigtige lægemidler til overkommelige priser under deres interne programmer for folkesundhed. I lyset af Dohaerklæringen inden for rammerne af forhandlingerne med AVS-landene om økonomiske partnerskabsaftaler og andre fremtidige, bilaterale og regionale aftaler med fattige udviklingslande og mindst udviklede udviklingslande, beder EU ikke om, og forventer ikke at bede om, at forhandle om bestemmelser om lægemidler, undertiden benævnt TRIPS-plus-bestemmelser, som vedrører folkesundhed og adgang til lægemidler. Endelig ser vi positivt på initiativer, der opmuntrer til teknologioverførsel, forskning, styrkelse af kapaciteten, etablering af regionale forsyningssystemer og bistand til registrering for at lette og øge produktionen af lægemidler i udviklingslandene, og vi vil samarbejde med medlemsstaterne om disse formål. Hvad angår modsvarende tiltag og budgetmæssige procedurer er vi sikre på, at Parlamentets engagement, der har tydeliggjort spørgsmålet om adgang til lægemidler, vil medvirke til at gøre tiltagene og procedurerne mere effektive."@da2
". − Herr Präsident! Der Zugang zu pharmazeutischen Erzeugnissen in den armen und ärmsten Entwicklungsländern zu erschwinglichen Preisen ist für die Erreichung der vorgeschlagenen EU-Entwicklungsziele unentbehrlich und würde zur Armutsbekämpfung beitragen, die Sicherheit für die Menschen erhöhen und die Menschenrechte und eine nachhaltige Entwicklung fördern. Wir sind uns wohl darin einig, dass die Kohärenz der EU-Politik gewährleistet werden muss und dass es im außenpolitischen Handeln der EU Beständigkeit geben muss, nämlich dass die Handels- und die Entwicklungspolitik Hand in Hand gehen müssen. Wir erkennen an, dass der durch den WTO-Beschluss und das Protokoll zum TRIPS-Übereinkommen geschaffene Mechanismus lediglich eine Teillösung für das Problem des Zugangs zu Arzneimitteln und zum öffentlichen Gesundheitswesen darstellt und dass andere Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheitspflege und der Infrastruktur ebenso unverzichtbar sind. Auch wenn die TRIPS-Änderung noch nicht die vollständige Lösung ist, sind wir doch der Auffassung, dass die positive Akzeptanz des Protokolls einen wichtigen Schritt darstellt. In diesem Sinne sei daran erinnert, dass es den Mitgliedstaaten der Europäischen Union gemäß den WTO-Bestimmungen nach wie vor freisteht, im Rahmen ihrer nationalen Patentgesetze die verschiedenen im TRIPS-Übereinkommen vorgesehenen Ausnahmen, einschließlich Artikel 30, anzuwenden. Um in Ländern mit unzureichenden oder gar keinen Produktionskapazitäten im pharmazeutischen Sektor den Zugang zu Arzneimitteln zu erleichtern, haben der Rat, das Europäische Parlament und die Kommission mit großem Engagement um die Annahme der Verordnung (EG) Nr. 816/2006 über Zwangslizenzen für Patente an der Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen für die Ausfuhr in Länder mit Problemen im Bereich der öffentlichen Gesundheit gerungen. Ich möchte hinzufügen, dass wir die Nutzung der in das TRIPS-Übereinkommen eingebauten und durch Ziffer 4, 5 und 6 der Erklärung von Doha anerkannten so genannten Flexibilitäten sowie der nach Ziffer 7 der Erklärung von Doha vorgesehenen zusätzlichen Flexibilitäten für weniger entwickelte Länder unterstützen, damit sie im Rahmen ihrer nationalen Programme für die öffentliche Gesundheit die wichtigsten Arzneimittel zu erschwinglichen Preisen beschaffen können. Was die Erklärung von Doha betrifft, so stellt die Europäische Union nicht die Forderung – und hat dies auch nicht vor –, im Rahmen der WPA-Verhandlungen mit den AKP-Ländern und in anderen künftigen bilateralen und regionalen Abkommen mit armen und ärmsten Entwicklungsländern über die so genannten TRIPS+-Klauseln, die Arzneimittel und die öffentliche Gesundheit sowie den Zugang zu Arzneimitteln betreffen, zu verhandeln. Abschließend möchte ich betonen, dass wir Initiativen zur Förderung von Technologietransfer, der Forschung, des Ausbaus der Kapazitäten, der regionalen Beschaffungssysteme und der Unterstützung bei der Registrierung, um die Produktion von Arzneimitteln durch die Entwicklungsländer selbst zu erleichtern und zu fördern, positiv bewerten müssen und dass wir mit den Mitgliedstaaten auf dieses Ziel hinarbeiten werden. Was die entsprechenden Maßnahmen und das Haushaltsverfahren betrifft, so sind wir uns sicher, dass das Engagement des Europäischen Parlaments, das bereits eine bessere Sichtbarkeit der Frage des Zugangs zu Arzneimitteln bewirkt hat, auch zur Erhöhung ihrer Effektivität beitragen wird."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, η πρόσβαση σε οικονομικά προσιτά φαρμακευτικά προϊόντα στις φτωχές αναπτυσσόμενες χώρες και τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες είναι απαραίτητη για την επίτευξη των προτεινόμενων αναπτυξιακών στόχων της ΕΕ και θα συνέβαλε στη μείωση της φτώχειας, την αύξηση της ανθρώπινης ασφάλειας, την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της βιώσιμης ανάπτυξης. Νομίζω ότι και οι δύο συμφωνούμε για τη σπουδαιότητα της διασφάλισης της συνοχής των πολιτικών της ΕΕ και ότι θα πρέπει να συνοδεύεται από συνέπεια στις εξωτερικές ενέργειες της ΕΕ, δηλαδή το εμπόριο και τις αναπτυξιακές πολιτικές. Αναγνωρίζουμε ότι ο μηχανισμός που δημιουργήθηκε με την απόφαση του ΠΟΕ και το Πρωτόκολλο στη Συμφωνία TRIPS συνιστούν απλώς ένα μέρος της λύσης στο πρόβλημα της πρόσβασης στα φάρμακα και στη δημόσια υγεία, και ότι άλλα μέτρα για τη βελτίωση της περίθαλψης υγείας και των υποδομών είναι εξίσου αναγκαία. Ακόμη και αν η τροποποίηση της Συμφωνίας TRIPS δεν αποτελεί ολοκληρωμένη λύση, πιστεύουμε ότι η θετική αποδοχή του πρωτοκόλλου συνιστά ένα σημαντικό βήμα. Για αυτόν τον σκοπό, αξίζει να θυμηθούμε ότι τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατηρούν την ελευθερία στο πλαίσιο των κανόνων του ΠΟΕ να χρησιμοποιούν διαφορετικές εξαιρέσεις όπως προβλέπεται από τη Συμφωνία TRIPS, στις εθνικές τους νομοθεσίες περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, συμπεριλαμβανομένων των εξαιρέσεων δυνάμει του άρθρου 30 της Συμφωνίας TRIPS Επιπλέον, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε φάρμακα σε χώρες των οποίων οι ικανότητες παρασκευής φαρμακευτικών προϊόντων είναι ανεπαρκείς ή ανύπαρκτες, το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή εργάστηκαν σκληρά για την έγκριση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 816/2006 σχετικά με την χορήγηση υποχρεωτικών αδειών εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που σχετίζονται με την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων για εξαγωγή σε χώρες με προβλήματα δημόσιας υγείας. Επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι στηρίζουμε τη χρησιμοποίηση της «ελαστικότητας» η οποία είναι ενσωματωμένη στη Συμφωνία TRIPS και αναγνωρίζεται από τις παραγράφους 4, 5 και 6 της δήλωσης της Ντόχα, καθώς και την επιπρόσθετη ευελιξία για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, η οποία εξασφαλίζεται δυνάμει της παραγράφου 7 της δήλωσης της Ντόχα, προκειμένου να είναι δυνατή η παροχή των αναγκαίων φαρμάκων σε προσιτές τιμές στο πλαίσιο των εθνικών τους προγραμμάτων δημόσιας υγείας. Βάσει της δήλωσης της Ντόχα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία εταιρικής οικονομικής σχέσης με τις χώρες ΑΚΕ και στο πλαίσιο άλλων μελλοντικών διμερών και περιφερειακών συμφωνιών με φτωχές αναπτυσσόμενες χώρες και λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ζητεί, και δεν προβλέπει να ζητήσει, να διαπραγματευτεί επί διατάξεων σχετικά με φαρμακευτικά προϊόντα, οι οποίες ορισμένες φορές αναφέρονται ως διατάξεις της TRIPS-plus, που αφορούν τη δημόσια υγεία και την πρόσβαση σε φάρμακα. Τέλος, τασσόμαστε υπέρ πρωτοβουλιών που ενθαρρύνουν τη μεταφορά τεχνολογίας, την έρευνα, την ενίσχυση των ικανοτήτων, των μηχανισμών προμήθειας σε περιφερειακό επίπεδο και την προσφορά βοήθειας στον τομέα της καταγραφής ώστε να διευκολυνθεί και να ενισχυθεί η παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων από τις ίδιες τις αναπτυσσόμενες χώρες και θα εργαστούμε με τα κράτη μέλη προς επίτευξη αυτού του σκοπού. Όσον αφορά τα αντίστοιχα μέτρα και τις δημοσιονομικές διαδικασίες, είμαστε βέβαιοι ότι η δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο έχει ενισχύσει την προβολή του ζητήματος της πρόσβασης στα φάρμακα θα συμβάλλει στην αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους."@el10
"Señor Presidente, el acceso a unos productos farmacéuticos asequibles en los países pobres en vías de desarrollo y en los países menos desarrollados es fundamental para conseguir los objetivos de desarrollo propuestos por la UE y contribuiría a reducir la pobreza, aumentar la seguridad de la población y promover los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Creo que ambos estamos de acuerdo en la importancia de asegurar la coherencia de las políticas de la UE y la lógica en sus acciones externas; es decir, en las políticas de comercio y desarrollo. Reconocemos que el mecanismo creado en virtud de la decisión de la OMC y el protocolo que acompaña al Acuerdo sobre los ADPIC, representa sólo una parte de la solución al problema del acceso a medicamentos y salud pública, y que otras medidas para mejorar la asistencia sanitaria y las infraestructuras son igualmente indispensables. Y aunque la modificación del Acuerdo sobre los ADPIC no sea toda la solución, creemos que la aceptación positiva del protocolo constituye un paso importante. En este sentido, hay que recordar que las normas de la OMC permiten a los Estados miembros de la Unión Europea hacer uso de las diferentes excepciones contempladas en el Acuerdo sobre los ADPIC en sus leyes nacionales de patentes, entre ellas las establecidas en el artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC. Es más, para facilitar el acceso a los medicamentos en países con capacidades insuficientes o no manufactureras en el sector farmacéutico, el Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión han trabajado todos ellos mucho para aprobar el Reglamento (CE) nº 816/2006 sobre un sistema de licencias obligatorias para la producción de medicamentos y su exportación a países con problemas de salud pública. Permítanme añadir que nosotros somos partidarios del uso de las «flexibilidades» introducidas en el Acuerdo sobre los ADPIC y reconocidas en los apartados 4, 5 y 6 de la Declaración de Doha, así como de las flexibilidades adicionales para países menos desarrollados que se contemplan en el apartado 7 de la misma, con el fin de suministrar medicamentos esenciales a unos precios asequibles como parte de sus programas nacionales de salud pública. Considerando la Declaración de Doha en el marco de las negociaciones de los acuerdos de asociación económica (AAE) con los países ACP y otros futuros acuerdos bilaterales y regionales con países pobres en vías de desarrollo y países menos desarrollados, la Unión Europa no está pidiendo, ni tiene pensado pedir, que se negocien disposiciones relativas a los productos farmacéuticos, lo que se conoce como disposiciones «ADPIC plus», que afectan a la salud pública y al acceso a los medicamentos. Por último, acogemos favorablemente las iniciativas para promover la transferencia de tecnología, la investigación, el refuerzo de capacidades y el desarrollo de sistemas regionales de suministro, asistencia y registro, con el fin de facilitar y aumentar la producción de medicamentos por los propios países en desarrollo, y trabajaremos con los Estados miembros en esa dirección. En cuanto a las medidas correspondientes y los procedimientos presupuestarios, estamos seguros de que el compromiso del Parlamento Europeo, que ha dado más visibilidad a la cuestión del acceso a medicamentos, ayudará a aumentar su eficiencia."@es21,21
"Härra juhataja, juurdepääs taskukohastele farmaatsiatoodetele vaestes arenguriikides ning kõige vähem arenenud riikides on hädavajalik, et saavutada välja pakutud EL arengueesmärgid ning aidata kaasa vaesuse vähendamisele, inimeste kindlustunde suurendamisele ning propageerida inimõiguseid ja jätkusuutlikku arengut. Arvan, et me mõlemad nõustume, et tähtis on kindlustada ELi poliitikate terviklikkus ning et ELi välissuhete järjepidevus, nimelt kaubandus- ja arengupoliitikas, peaks käima käsi-käes. Me tunnustame, et WTO otsusega loodud mehhanism ning TRIPS lepingu protokoll kujutavad üksnes osa ravimitele ja rahvatervise vahenditele juurdepääsu probleemi lahendusest ning et teised meetmed tervishoiu ja infrastruktuuri parandamiseks on samaväärselt asendamatud. Isegi kui TRIPS muutmine ei ole täielikuks lahenduseks, usume, et protokolli positiivne vastuvõtt kujutab endast olulist sammu. Selles osas on väärt meenutada, et Euroopa Liidu liikmesriikidel on vabadus kasutada WTO eeskirjade alusel oma siseriiklikes patente reguleerivates õigusaktides erinevaid TRIPS lepingus sätestatud erandeid, sealhulgas neid, mis on sätestatud TRIPS lepingu artiklis 30. Veelgi enam, selleks, et aidata kaasa ravimitele juurdepääsu parandamisele riikides, kus on ebapiisavad või üldse puuduvad farmaatsiasektori tootmisvõimalused, töötasid Ülemkogu, Euroopa Parlament ning komisjon tõsiselt selle nimel, et võtta vastu määrus (EÜ) nr 816/2006, milles käsitletakse rahvatervise probleemidega riikidesse eksportimiseks toodetavate farmaatsiatoodete patentide sundlitsentsimist. Lubage mul lisada, et me toetame TRIPS lepingus sisalduva ja Doha deklaratsiooni paragrahvides 4, 5 ja 6 tunnustatud „paindlikkuse” kasutamist, aga ka täiendava paindlikkuse kasutamist vähem arenenud riikide suhtes, mis on võimalik vastavalt Doha deklaratsiooni paragrahvile 7, selleks, et anda põhilisi ravimeid taskukohase hinnaga nende siseriiklike rahvatervise programmide raames. Silmas pidades Doha deklaratsiooni majanduspartnerluslepingute läbirääkimiste raamistikus AKV riikidega ning teisi kahepoolseid ja regionaalseid lepinguid vaeste arenguriikidega ja vähim arenenud riikidega tulevikus, ei palu Euroopa Liit ega näe ette tulevikus, rääkida läbi ravimitega seotud normide osas, millele mõnikord viidatakse kui TRIPS+ normidele, mis mõjutavad rahvatervise valdkonda ning ravimitele juurdepääsu. Viimasena vaatame me soodustavalt algatusi, mis julgustavad tehnoloogia, uurimistöö, võimekuse tugevdamise, regionaalsete varustussüsteemide ülekandmist ning aitavad registreerimisel, et aidata kaasa ning suurendada farmaatsiatoodete tootmist arenguriikide endi poolt ning me teeme selle nimel liikmesriikidega koostööd. Seoses vastavate meetmetega ning eelarvemenetlusega oleme kindlad, et Euroopa Parlamendi pühendumine, mis on muutnud selle ravimitele juurdepääsu küsimuse nähtavamaks, aitab suurendada nende tõhusust."@et5
"Arvoisa puhemies, EU:n kehitystavoitteiden saavuttamiseksi on olennaista varmistaa edullisten lääkkeiden saatavuus köyhissä kehitysmaissa ja vähiten kehittyneissä maissa, jonka lisäksi se edesauttaisi köyhyyden vähentämistä, lisäisi ihmisten turvallisuutta sekä edistäisi ihmisoikeuksia ja kestävää kehitystä. Uskon meidän olevan samaa mieltä siitä, että on tärkeää taata EU:n politiikkojen yhtenäisyys, ja että myös EU:n ulkoisen toiminnan, etenkin kauppa- ja kehityspolitiikan, olisi oltava johdonmukaista ja kuljettava niiden kanssa käsi kädessä. Tunnustamme, että WTO:n päätöksellä luotu mekanismi ja TRIPS-sopimusta muuttava pöytäkirja ovat vain osa ratkaisua lääkkeiden ja terveydenhuollon saatavuutta koskevaan ongelmaan, ja että muut terveydenhuollon ja infrastruktuurin parantamiseen tähtäävät toimenpiteet ovat yhtä välttämättömiä. Vaikka TRIPS-sopimuksen muuttaminen ei olekaan koko ratkaisu, uskomme pöytäkirjan hyväksymisen olevan tärkeä askel. Tässä yhteydessä on paikallaan muistuttaa, että Euroopan unionin jäsenvaltiot voivat WTO:n sääntöjen puitteissa vapaasti soveltaa kansallisen patenttilainsäädäntönsä nojalla TRIPS-sopimuksen eri poikkeussäännöksiä, sopimuksen 30 artiklan poikkeussäännökset mukaan lukien. Lisäksi lääkkeiden saatavuuden parantamiseksi niissä maissa, joissa lääkealan valmistuskapasiteetti on riittämätön tai olematon, neuvosto, Euroopan parlamentti ja komissio työskentelivät ahkerasti voidakseen antaa asetuksen (EY) N:o 816/2006 kansanterveysongelmista kärsiviin maihin vietävien lääkkeiden valmistusta koskevien patenttien pakkolisensoinnista. Lisäisin vielä, että kannustamme maita käyttämään TRIPS-sopimukseen sisältyvää joustavuutta, joka on tunnustettu Dohan julistuksen 4, 5 ja 6 kohdassa, sekä Dohan julistuksen 7 kohdassa vähemmän kehittyneille maille myönnettyä lisäjoustavuutta tarjotakseen keskeisiä lääkkeitä edullisin hinnoin kansallisten kansanterveysohjelmiensa puitteissa. Dohan julistuksen huomioon ottaen, Euroopan unioni ei pyydä eikä aio pyytää neuvottelemaan AKT-valtioiden kanssa tehtävien talouskumppanuussopimusten tai muiden köyhien kehitysmaiden ja LDC-maiden kanssa tulevaisuudessa tehtävien kahdenvälisten ja alueellisten sopimusten puitteissa sellaisista lääkealaan liittyvistä säännöksistä, joihin viitataan joskus nimellä TRIPS-plus, ja jotka vaikuttaisivat kansanterveyteen ja lääkkeiden saatavuuteen. Lopuksi, suhtaudumme myönteisesti toimiin, joilla kannustetaan teknologian siirtoa, tutkimusta, kapasiteetin kehittämistä, alueellisten tuotantojärjestelmien luomista sekä rekisteröinnissä auttamista, jotta lääketuotteiden valmistamista helpotettaisiin ja lisättäisiin itse kehitysmaissa, ja työskentelemme jäsenvaltioiden kanssa tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Tarvittavien toimenpiteiden ja budjettimenettelyjen osalta olemme varmoja, että niiden tehostamisessa avuksi on Euroopan parlamentin sitoumus, joka on lisännyt lääkkeiden saatavuuteen liittyvän ongelman näkyvyyttä."@fi7
". Monsieur le Président, l'accès à des produits pharmaceutiques à prix abordable dans les pays pauvres en développement et dans les pays les moins avancés (PMA) est une condition essentielle pour atteindre les objectifs de développement proposés par l'UE. De plus, la concrétisation de cet accès contribuerait à réduire la pauvreté, à accroître la sécurité humaine et à promouvoir les droits de l’homme et le développement durable. Je pense que nous sommes tous deux d'accord sur l'importance de veiller à la cohérence des politiques de l'UE et sur le fait que les actions extérieures de l'UE, notamment ses politiques de commerce et de développement, devraient évoluer en parfaite conjonction. Nous reconnaissons que le mécanisme créé par la décision de l'OMC et le protocole annexé à l'accord sur les ADPIC ne constituent qu'une partie de la solution au problème de l'accès aux médicaments et à la santé publique, et que d'autres mesures d'amélioration des soins et des infrastructures de santé sont tout aussi indispensables. Même si la modification des ADPIC ne constitue pas une solution complète, nous pensons que l'acceptation positive de ce protocole représente un important pas en avant. À cet égard, on rappellera utilement que les États membres de l'Union européenne restent libres, aux termes de l'OMC, de recourir aux diverses exceptions prévues par l'accord sur les ADPIC dans leurs lois nationales en matière de brevets, y compris les exceptions prévues à l'article 30 de l'accord sur les ADPIC. De plus, afin de faciliter l'accès aux médicaments dans les pays dont les capacités de fabrication dans le secteur pharmaceutique sont insuffisantes ou inexistantes, le Conseil, le Parlement européen et la Commission n'ont pas ménagé leurs efforts pour adopter le règlement (CE) N° 816/2006 concernant l'octroi de licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l'exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique. Permettez-moi d'ajouter que nous soutenons l'emploi des «flexibilités» prévues par l'accord sur les ADPIC et reconnues par les paragraphes 4, 5 et 6 de la déclaration de Doha, ainsi que des flexibilités complémentaires mises à la disposition des pays les moins avancés au titre du paragraphe 7 de la déclaration de Doha, qui permettent la fourniture de médicaments essentiels à prix abordable dans le cadre des programmes nationaux de santé publique de ces pays. Au vu de la déclaration de Doha dans le cadre des négociations relatives aux APE avec les pays ACP et d'autres futurs accords bilatéraux et régionaux avec les pays pauvres en développement et les PMA, l'Union européenne ne demande pas – et ne prévoit pas de demander – de négocier des dispositions relatives aux produits pharmaceutiques, parfois appelées «dispositions ADPIC+», concernant la santé publique et l'accès aux médicaments. Enfin, nous considérons d'un œil favorable les initiatives encourageant le transfert technologique, la recherche, le renforcement des capacités, les systèmes de fourniture régionaux et l'aide à l'enregistrement, car elles facilitent et augmentent la production de produits pharmaceutiques par les pays en développement eux-mêmes. Nous travaillerons avec les États membres pour soutenir ces initiatives. Concernant les mesures correspondantes et les procédures budgétaires, nous sommes sûrs que l'engagement du Parlement européen se traduisant par une meilleure visibilité de la question de l'accès aux médicaments contribuera à accroître leur efficacité."@fr8
"Elnök úr, lehetővé tenni, hogy a fejlődő országok és a legkevésbé fejlett országok hozzájussanak megengedhető árfekvésű gyógyszerkészítményekhez, elengedhetetlen az EU által kitűzött fejlesztési célok megvalósításához és segítene csökkenteni a szegénységet, növelni az emberek biztonságát, valamint támogatni az emberi jogokat és a fenntartható fejlődést. Úgy gondolom, egyetértünk abban, hogy az EU politikáinak koherenciája biztosításának együtt kell járnia az EU külső fellépéseinek – vagyis a kereskedelmi és fejlesztési politika – összhangjával. Belátjuk, hogy a WTO határozata által megalkotott mechanizmus és a TRIPS egyezmény jegyzőkönyve csupán részleges megoldást kínál a gyógyszerek és az közegészségügyhöz való hozzáférés problémájára, és hogy az egészségügyi ellátás és infrastruktúra javítására irányuló egyéb intézkedések ugyanilyen nélkülözhetetlenek. Még ha a TRIPS egyezmény módosítása nem is teljes megoldás, úgy véljük, hogy a jegyzőkönyv pozitív fogadtatása lényeges lépés. Ebből a szempontból érdemes emlékezetünkbe idézni, hogy az Európai Unió tagállamai a WTO szabályai értelmében saját szabadalmi jogukban továbbra is szabadon alkalmazhatják a TRIPS egyezményben megengedett különböző kivételeket, beleértve a TRIPS egyezmény 30. cikkében foglaltakat is. Továbbá annak érdekében, hogy azon országok számára, melyeknek nincs vagy elégtelen a gyártási kapacitása a gyógyszerágazatban, megkönnyítse a gyógyszerekhez való hozzáférést, a Tanács, az Európai Parlament és a Bizottság keményen dolgozott együtt a közegészségügyi problémákkal küzdő országokba történő kivitelre szánt gyógyszeripari termékek előállításával kapcsolatos szabadalmak kényszerengedélyezéséről szóló 816/2006/EK rendelet elfogadásáért. Hadd tegyem hozzá, hogy támogatjuk a TRIPS egyezménybe beépített és a dohai nyilatkozat 4., 5. és 6.  bekezdése által elismert „rugalmasságok”, valamint a dohai nyilatkozat 7. bekezdése értelmében a kevésbé fejlett országok rendelkezésére álló további rugalmasságok alkalmazását, hogy így ezen országok hazai közegészségügyi programjaik keretében megfizethető áron tudják biztosítani a legszükségesebb gyógyszereket. A dohai nyilatkozat értelmében az AKCS-országokkal a fejlesztésbarát gazdasági partnerségi megállapodásokról (EPA) folytatott tárgyalások, valamint a szegény fejlődő országokkal és a legkevésbé fejlett országokkal kötendő egyéb jövőbeli kétoldalú és regionális megállapodások keretében az Európai Unió nem követeli meg – és a jövőben sem teszi –, hogy tárgyalásokat folytassanak a gyógyszerekhez kapcsolódó, olykor TRIPS+ rendelkezéseknek nevezett rendelkezésekről, melyek kihatással vannak a közegészségügyre és a gyógyszerekhez való hozzájutásra. Végül támogatjuk a technológiatranszfer, a kutatás, kapacitásépítés, a regionális ellátórendszerek ösztönzésére irányuló kezdeményezéseket, és segítünk a bejegyeztetésben, hogy megkönnyítsük és fokozzuk a gyógyszeripari termékek a fejlődő országok általi előállítását, és e cél elérése érdekében együttműködünk a tagállamokkal. Az ennek megfelelő intézkedések és a költségvetési eljárások tekintetében biztosak vagyunk benne, hogy a kötelezettségvállalás, melyet a gyógyszerekhez való hozzáférés kérdésének láthatóságát javító Európai Parlament tett, fokozni fogja hatékonyságukat."@hu11
". Signor Presidente, l’accesso a prodotti farmaceutici venduti a un prezzo accessibile nei paesi poveri in via di sviluppo e in quelli meno avanzati è un aspetto essenziale per realizzare gli obiettivi europei per lo sviluppo proposti e contribuirebbe alla riduzione della povertà, a un aumento della sicurezza delle persone e alla promozione dei diritti umani e dello sviluppo sostenibile. Penso si concordi sull’importanza di garantire la coerenza delle politiche europee e che tale coerenza nelle azioni esterne dell’UE, vale a dire nelle politiche per il commercio e lo sviluppo, dovrebbe andare di pari passo. Ci rendiamo conto che il sistema creato dalla decisione dell’OMC e il protocollo all’accordo TRIPS rappresenti solo una parte della soluzione al problema dell’accesso a medicinali e salute pubblica, e che le altre misure per migliorare l’assistenza sanitaria e le infrastrutture sono ugualmente indispensabili. Anche se l’emendamento al TRIPS non è la soluzione totale, riteniamo che l’approvazione positiva del protocollo costituisca un passo importante. A questo scopo, vale la pena ricordare che gli Stati membri dell’Unione europea, secondo le norme dell’OMC, sono liberi di utilizzare le diverse eccezioni previste dall’accordo TRIPS nella loro legislazione brevettuale nazionale, comprese quelle contemplate dall’articolo 30 dell’accordo TRIPS. Inoltre, al fine di facilitare l’accesso ai medicinali in paesi con capacità di produzione nel settore farmaceutico insufficienti o inesistenti, il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione hanno lavorato duramente per adottare il regolamento (CE) n. 816/2006 concernente la concessione di licenze obbligatorie per brevetti relativi alla fabbricazione di prodotti farmaceutici destinati all’esportazione verso paesi con problemi di salute pubblica. Permettetemi di aggiungere che sosteniamo l’uso delle “flessibilità” create nell’accordo TRIPS e riconosciute dai paragrafi 4, 5 e 6 della dichiarazione di Doha, nonché le flessibilità supplementari per i paesi meno sviluppati rese disponibili conformemente al paragrafo 7 della dichiarazione di Doha, al fine di poter fornire i farmaci essenziali a prezzi accessibili secondo i loro programmi nazionali in materia di salute pubblica. Nell’ottica della dichiarazione di Doha nel quadro dei negoziati APE con i paesi ACP e altri futuri accordi bilaterali e regionali con i paesi poveri in via di sviluppo e quelli meno avanzati, l’Unione europea non chiede, e non prevede di farlo, di negoziare disposizioni connesse all’ambito farmaceutico, talvolta indicate come TRIPS+ disposizioni, che riguardano la salute pubblica e l’accesso ai medicinali. Infine, consideriamo positive le iniziative che incoraggiano trasferimento di tecnologie, ricerca, rafforzamento delle capacità, sistema di fornitura regionale e assistenza per l’iscrizione al fine di facilitare e perfezionare la produzione di farmaci da parte degli stessi paesi in via di sviluppo e lavoreremo con gli Stati membri a questo scopo. Per quanto riguarda le misure corrispondenti e le procedure di bilancio, siamo certi che l’impegno del Parlamento europeo che ha sollevato la visibilità della questione dell’accesso ai medicinali contribuirà ad accrescere la loro efficienza."@it12
". Gerb. pirmininke, galimybė neturtingose besivystančiose ir mažiausiai išsivysčiusiose šalyse apsirūpinti farmaciniais produktais prieinamomis kainomis yra ypač svarbi siekiant užsibrėžtų ES plėtros tikslų ir tai padėtų mažinti skurdą, didinti žmonių saugumą, skatintų pagarbą žmogaus teisėms ir tvarią plėtrą. Manau, mes abu sutiksime, kad svarbu užtikrinti nuoseklią ES politiką ir kad nuoseklūs ES išorės veiksmai, visų pirma prekybos ir plėtros politika, turėtų būti neatsiejami. Mes pripažįstame, kad PPO sprendimu sukurta priemonė ir TRIPS susitarimo protokolas yra tik vienas iš būdų išspręsti problemas, susijusias su galimybe gauti vaistus ir užtikrinti visuomenės sveikatą, ir kad būtina imtis kitų priemonių sveikatos priežiūrai ir infrastruktūrai pagerinti. Net jeigu TRIPS pakeitimas nėra visiškas spendimas, manome, kad teigiamas Protokolo priėmimas yra svarbus žingsnis. Svarbu priminti, kad ES valstybės narės pagal PPO taisykles gali laisvai taikyti įvairias TRIPS susitarime numatytas išimtis savo patentų įstatymuose, įskaitant nurodytus TRIPS susitarimo 30 straipsnyje. Be to, siekdamos palengvinti galimybę gauti vaistų šalyse, kurių gamybos pajėgumų farmacijos sektoriuje nepakanka arba jų nėra iš viso, Taryba, Europos Parlamentas ir Komisija priėmė Reglamentą (EB) Nr. 816/2006 dėl patentų, susijusių su farmacijos produktų, eksportuojamų į šalis, turinčias problemų visuomenės sveikatos srityje, gamyba, priverstinio licencijavimo. Norėčiau pridurti, kad mes remiame į TRIPS susitarimą įtrauktus „lankstumus“, kurie taip pat leistini pagal Dohos deklaracijos 4, 5 ir 6 straipsnius, ir papildomas lankstumo galimybes mažiaus išsivysčiusioms šalims pagal Dohos Deklaracijos 7 straipsnį, kad jos galėtų pateikti pagrindinius vaistus prieinamomis kainomis pagal vidaus visuomenės sveikatos programas. Vesdama derybas dėl EPS su AKR šalimis ir dėl kitų dvišalių ir daugiašalių susitarimų su neturtingomis besivystančiomis šalimis ir mažiausiai išsivysčiusiomis šalimis ES atsižvelgia į Dohos deklaraciją, todėl neprašo ir neketina prašyti derėtis dėl nuostatų, susijusių su farmacija, kurios kartais vadinamos TRIPS+ nuostatomis, darančiomis įtaką visuomenės sveikatai ir galimybei gauti vaistų. Pagaliau mes teigiamai vertiname iniciatyvas, skatinančias technologijų perkėlimą, mokslinius tyrimus, gebėjimų stiprinimą, regionų tiekimo sistemas, ir padedame vykdyti registraciją, kad farmacijos produktus būtų galima pagaminti paprasčiau ir jų būtų pagaminama daugiau pačiose besivystančiose šalyse. Todėl siekdami šio tikslo dirbsime kartu su valstybėmis narėmis. Esame įsitikinę, kad Europos Parlamento, išryškinusio galimybės gauti vaistų problemą, įsipareigojimas padės padidinti atitinkamų priemonių ir biudžeto procedūrų veiksmingumą."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs! Piekļuve farmaceitiskajiem preparātiem par pieņemamām cenām nabadzīgajās jaunattīstības valstīs un vismazāk attīstītajās valstīs (VAV) ir būtiski svarīga, lai sasniegtu izvirzītos ES mērķus attīstības jomā; tādējādi būtu iespējams mazināt nabadzību, palielināt cilvēku drošību un veicināt cilvēktiesību ievērošanu un ilgtspējīgu attīstību. Manuprāt, mēs esam vienisprātis par to, cik svarīgi ir nodrošināt ES politikas virzienu saskaņotību un ka arī ES ārējās darbībās, proti, tirdzniecības un attīstības politikā konsekvencei ir milzīga nozīme. Mēs apzināmies, ka ar PTO lēmumu radītais mehānisms un nolīguma protokols ir tikai daļa no zāļu pieejamības un sabiedrības veselības problēmas risinājuma un ka tikpat neaizstājami ir citi pasākumi veselības aprūpes un infrastruktūras uzlabošanai. Pat ja ar nolīgumu problēmu nevar atrisināt pilnībā, mēs uzskatām, ka svarīgs solis ir protokola pozitīva apstiprināšana. Šajā saistībā ir vērts atcerēties, ka saskaņā ar PTO noteikumiem Eiropas Savienības dalībvalstis savā patentu tiesību regulējumā drīkst izmantot dažādos nolīgumā minētos izņēmumus, tostarp tos, kas minēti nolīguma 30. pantā. Turklāt, lai atvieglotu zāļu pieejamību valstīs, kuru ražošanas potenciāls farmācijas nozarē ir nepietiekams vai tā nav vispār, Padome, Eiropas Parlaments un Komisija ir rūpīgi strādājuši, pieņemot Regulu (EK) Nr. 816/2006 par patentu piespiedu licencēšanu attiecībā uz farmaceitisko produktu ražošanu eksportam uz valstīm, kurās ir sabiedrības veselības aizsardzības problēmas. Es vēlētos arī piebilst, ka mēs atbalstām nolīgumā paredzēto un Dohas deklarācijas 4., 5. un 6. punktā atzīto „elastīguma mehānismu” izmantošanu, kā arī mazāk attīstītām valstīm domātās papildu alternatīvas, kas minētas Dohas deklarācijas 7. punktā, lai saskaņā ar šo valstu sabiedrības veselības programmām varētu nodrošināt svarīgas zāles par pieņemamām cenām. Ņemot vērā gan Dohas deklarāciju saistībā ar EPN sarunām ar ĀKK valstīm, gan citus turpmākos divpusējos un reģionālos nolīgumus ar nabadzīgajām jaunattīstības valstīm un VAV, Eiropas Savienība neprasa un nav paredzējusi prasīt rīkot sarunas par noteikumiem farmācijas nozarē, ko dažkārt dēvē par noteikumiem un kas attiecas uz sabiedrības veselību un zāļu pieejamību. Visbeidzot, mēs atzinīgi vērtējam iniciatīvas, kuru mērķis ir veicināt tehnoloģiju nodošanu, pētniecību, potenciāla stiprināšanu un reģionālās apgādes sistēmas, kā arī palīdzēt ar reģistrāciju, lai pašās jaunattīstības valstīs atvieglotu un stimulētu farmācijas izstrādājumu ražošanu, un šī mērķa īstenošanai mēs sadarbosimies ar dalībvalstīm. Saistībā ar atbilstīgajiem pasākumiem un budžeta procedūrām mēs esam pārliecināti, ka Eiropas Parlamenta līdzdalība, aktualizējot zāļu pieejamības problēmu, palīdzēs veicināt to efektivitāti."@lv13
"Mr President, access to affordable pharmaceutical products in poor developing countries and LDCs is essential to attain the proposed EU development goals and would contribute to poverty reduction, increase human security and promote human rights and sustainable development. I think we both agree on the importance of ensuring the coherence of EU policies and that consistency in the EU’s external actions, namely trade and development policies, should go hand in hand. We recognise that the mechanism created by the WTO decision and the protocol to the TRIPS Agreement represent just a part of the solution to the problem of access to medicines and public health, and that other measures to improve health care and infrastructure are equally indispensable. Even if the TRIPS amendment is not the complete solution, we believe that the positive acceptance of the protocol represents an important step. To this effect, it is worth recalling that the Member States of the European Union remain free under WTO rules to use the different exceptions provided under the TRIPS Agreement in their domestic patent laws, including those provided for under Article 30 of the TRIPS Agreement. Furthermore, in order to facilitate access to medicines in countries with insufficient or no manufacturing capacities in the pharmaceutical sector, the Council, the European Parliament and the Commission all worked hard to adopt Regulation (EC) No 816/2006 on compulsory licensing of patents relating to the manufacture of pharmaceutical products for export to countries with public health problems. Let me add that we support the use of the ‘flexibilities’ built into the TRIPS Agreement and recognised by paragraphs 4, 5 and 6 of the Doha Declaration as well as the additional flexibilities for less-developed countries made available pursuant to paragraph 7 of the Doha Declaration, in order to be able to provide essential medicines at affordable prices under their domestic public health programmes. In view of the Doha Declaration in the framework of the EPA negotiations with the ACP countries and other future bilateral and regional agreements with poor developing countries and LDCs, the European Union is not asking, and does not foresee asking, to negotiate pharmaceutical-related provisions, sometimes referred to as TRIPS+ provisions, affecting public health and access to medicines. Finally, we look favourably upon initiatives encouraging the transfer of technology, research, capacity strengthening, regional supply systems and help with registration in order to facilitate and increase the production of pharmaceutical products by the developing countries themselves and we will work with Member States towards that end. Concerning the corresponding measures and the budgetary procedures, we are sure that the commitment of the European Parliament which has raised the visibility of the issue of access to medicines will help to increase their efficiency."@mt15
". − Voorzitter, dat arme ontwikkelingslanden en minst ontwikkelde landen (MOL’s) kunnen beschikken over betaalbare geneesmiddelen is van cruciaal belang voor het behalen van de door de EU gestelde ontwikkelingsdoelen en het zou een bijdrage leveren aan het terugdringen van de armoede, het verhogen van de veiligheid van mensen en het verbeteren van de mensenrechten en duurzame ontwikkeling. Ik denk dat we allebei het belang onderschrijven van het garanderen van de samenhang binnen het EU-beleid en dat ontwikkelingen in de externe activiteiten van de EU, te weten het handels- en het ontwikkelingsbeleid, hand in hand zouden moeten gaan. We erkennen dat het mechanisme dat in het leven is geroepen door het besluit van de WTO en het protocol tot wijziging van de TRIPS-overeenkomst slechts een deel van de oplossing vormen bij het toegankelijk maken van medicijnen en openbare gezondheidszorg en dat andere maatregelen om de gezondheidszorg en de infrastructuur daarvan te verbeteren eveneens onontbeerlijk zijn. Maar ook al is het TRIPS-amendement niet de volledige oplossing, toch zijn wij ervan overtuigd dat de goedkeuring van het amendement een belangrijke stap vormt. In dit verband is het goed dat we niet vergeten dat de lidstaten van de Europese Unie onder de WTO-regels de vrijheid behouden, een beroep te doen op de verschillende uitzonderingen die onder de TRIPS-overeenkomst bestaan ten aanzien van de lokale patentwetgeving, inclusief de uitzonderingen zoals voorzien onder Artikel 30 van de TRIPS-overeenkomst. Daarnaast hebben de Raad, het Europees Parlement en de Commissie, om de toegang tot medicijnen in landen met onvoldoende of geen productiecapaciteit in de farmaceutische sector te verbeteren, zich allemaal erg ingezet om Verordening (EC) nr. 816/2006 aanvaard te krijgen, betreffende de verlening van dwanglicenties voor octrooien inzake de vervaardiging van farmaceutische producten voor uitvoer naar landen met volksgezondheidsproblemen. Laat me daaraan toevoegen dat we achter het gebruik staan van de “versoepelingen” die zijn ingebouwd in de TRIPS-overeenkomst en die erkend worden in de paragrafen 4, 5 en 6 van de verklaring van Doha, alsmede achter de aanvullende versoepelingen waar minder ontwikkelde landen gebruik van kunnen maken, ingevolge paragraaf 7 van de verklaring van Doha, waardoor onder hun lokale gezondsheidszorgprogramma’s belangrijke medicijnen beschikbaar gesteld kunnen worden tegen betaalbare prijzen. In het licht van de verklaring van Doha in het kader van de EPO-onderhandelingen met de ACP-landen en andere toekomstige bilaterale en regionale overeenkomsten met arme ontwikkelingslanden en Mol’s, vraagt de Europese Unie niet – en is ook niet voornemens dat in de toekomst te doen – om onderhandelingen over geneesmiddelenbepalingen, ook wel TRIPS-plus-bepalingen genoemd, over volksgezondheid en toegang tot geneesmiddelen. Tot slot staan wij positief tegenover initiatieven die de overdracht bevorderen van technologie, onderzoek, capaciteitsvergroting, regionale leverantiesystemen en de registratie bevorderen, waardoor de productie van geneesmiddelen door de ontwikkelingslanden zelf kan worden gefaciliteerd en vergroot. We zullen met lidstaten samenwerken om dat te bewerkstelligen. Wat betreft de overeenkomstige maatregelen en de budgettaire procedures zijn wij ervan overtuigd dat de inzet van het Europees Parlement op dit gebied, die ervoor gezorgd heeft dat de problematiek van de toegankelijkheid van medicijnen nu beter in beeld is, zal bijdragen aan de verbetering van de efficiëntie daarvan."@nl3
"Panie przewodniczący! Dostęp do produktów farmaceutycznych w przystępnej cenie w biednych krajach rozwijających się i w krajach najsłabiej rozwiniętych (LDC) jest niezbędny dla osiągnięcia proponowanych celów rozwojowych UE oraz przyczyniłby się do zmniejszenia ubóstwa, zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców tych krajów oraz do promowania praw człowieka i zrównoważonego rozwoju. Myślę, że obaj zgadzamy się co do wagi zapewnienia spójności polityk unijnych i co do tego, że konsekwentne działania zewnętrzne UE, czyli handel i polityka rozwojowa, powinny iść ramię w ramię. Uznajemy, że mechanizm stworzony decyzją WTO i protokół do porozumienia TRIPS stanowią jedynie część rozwiązania problemu dostępu do leków i zdrowia publicznego oraz że równie niezbędne jest podjęcie innych działań na rzecz poprawy opieki i infrastruktury zdrowotnej. Nawet jeśli zmiana TRIPS nie jest pełnym rozwiązaniem, uważamy, że pozytywne przyjęcie protokołu stanowi ważny krok naprzód. W związku z tym warto przypomnieć, że państwa członkowskie Unii Europejskiej mają na mocy przepisów WTO pełną swobodę korzystania w swoich krajowych ustawach patentowych z różnych wyjątków ustanowionych w Porozumieniu TRIPS, w tym tych określonych w art. 30 Porozumienia TRIPS. Ponadto w celu ułatwienia dostępu do leków w krajach nieposiadających wystarczających lub żadnych zdolności produkcyjnych w sektorze farmaceutycznym, Rada, Parlament Europejski i Komisja ciężko pracowały, by przyjąć rozporządzenie (WE) nr 816/2006 w sprawie udzielania licencji przymusowych na patenty dotyczące wytwarzania produktów farmaceutycznych przeznaczonych na wywóz do krajów, w których występują problemy związane ze zdrowiem publicznym. Pozwólcie państwo, że dodam, że wspieramy stosowanie „mechanizmów elastyczności” wbudowanych w Porozumienie TRIPS i uznanych w ust. 4, 5 i 6 Deklaracji dauhańskiej, a także dodatkowych mechanizmów elastyczności dla krajów słabiej rozwiniętych, udostępnionych na mocy ust. 7 Deklaracji dauhańskiej, w celu dostarczania niezbędnych leków po przystępnych cenach w ramach ich krajowych programów na rzecz zdrowia publicznego. W świetle Deklaracji dauhańskiej w ramach negocjacji dotyczących umów o partnerstwie gospodarczym z krajami AKP i innych przyszłych porozumień dwustronnych i regionalnych z biednymi krajami rozwijającymi się i z krajami najsłabiej rozwiniętymi (LDC), Unia Europejska nie żąda i nie zamierza żądać negocjowania zasad związanych z przemysłem farmaceutycznym, zwanych czasem zasadami TRIPS+, mających wpływ na zdrowie publiczne i dostęp do leków. Wreszcie sprzyjamy inicjatywom przyczyniającym się do transferu technologii, badań, wzmacniania potencjału, systemów dostaw regionalnych i pomocy przy rejestracji w celu ułatwienia i zwiększenia wytwarzania produktów farmaceutycznych w samych krajach rozwijających się i będziemy pracować z państwami członkowskimi dla osiągnięcia tego celu. Jeśli chodzi o działania towarzyszące i procedury budżetowe, jesteśmy pewni, że zobowiązanie ze strony Parlamentu Europejskiego, które zwiększyło świadomość problemu dostępu do leków, pomoże zwiększyć ich skuteczność."@pl16
"Senhor Presidente; o acesso a produtos farmacêuticos em condições comportáveis nos países em desenvolvimento pobres e nos PMD é fundamental para que as metas de desenvolvimento que a UE se propôs possam ser atingidas e contribuiria para a mitigação da pobreza, o reforço da segurança das pessoas e a promoção dos direitos humanos e do desenvolvimento sustentável. Creio que ambos estamos de acordo quanto à importância de se assegurar a coerência das políticas da UE e a congruência das acções externas da UE, designadamente das políticas comercial e de desenvolvimento, que devem estar estreitamente ligadas. Reconhecemos que o mecanismo criado pela decisão da OMC e o protocolo que altera o Acordo TRIPS representam uma parte somente da solução para o problema do acesso aos medicamentos e à saúde pública, e que é igualmente indispensável que sejam tomadas outras medidas destinadas a melhorar a infra-estrutura e os cuidados de saúde. Ainda que a alteração ao TRIPS não resolva todos os problemas, acreditamos que a aceitação do protocolo constitui um passo importante. Para estes efeitos, vale a pena lembrar que os Estados-Membros da União Europeia continuam a ser livres de, no quadro das normas da OMC, fazer uso das diversas excepções estabelecidas, ao abrigo do Acordo TRIPS, nas suas leis de patentes internas, incluindo as previstas ao abrigo do respectivo artigo 30.º A par disso, para facilitar o acesso a medicamentos em países que não dispõem de capacidade de produção suficiente, ou de capacidade alguma, no sector farmacêutico, o Conselho, o Parlamento Europeu e a Comissão trabalharam arduamente em ordem à adopção do Regulamento (CE) n.º 816/2006 relativo à concessão obrigatória de patentes respeitantes ao fabrico de produtos farmacêuticos destinados à exportação para países com problemas de saúde pública. Permitam-me que acrescente que apoiamos o recurso às ‘flexibilidades’ previstas no Acordo TRIPS e reconhecidas nos números 4, 5 e 6 da Declaração de Doha, bem como às flexibilidades adicionais para países menos desenvolvidos disponíveis nos termos do número 7 da mesma Declaração, como meio de possibilitar o acesso a medicamentos essenciais a preços comportáveis no âmbito de programas nacionais de saúde pública. Atenta a Declaração de Doha, no quadro das negociações de APE com os países ACP e de outros futuros acordos bilaterais e regionais com países em desenvolvimento pobres e PMD, a União Europeia não pede, nem prevê vir a pedir, a negociação de disposições, por vezes designadas por disposições TRIPS+, relativas aos produtos farmacêuticos que tenham incidência na saúde pública e no acesso a medicamentos. Finalmente, vemos com bons olhos iniciativas que encorajem a transferência de tecnologia, investigação, reforço de capacidade, sistemas regionais de abastecimento e auxílio ao registo, tendo em vista facilitar e incrementar a produção de fármacos nos próprios países em desenvolvimento, e trabalharemos com os Estados-Membros nesse sentido. No que se refere às correspondentes medidas e procedimentos orçamentais, estamos certos de que o empenhamento do Parlamento Europeu, que deu maior visibilidade à questão do acesso aos medicamentos, contribuirá para aumentar a sua eficiência."@pt17
"Mr President, access to affordable pharmaceutical products in poor developing countries and LDCs is essential to attain the proposed EU development goals and would contribute to poverty reduction, increase human security and promote human rights and sustainable development. I think we both agree on the importance of ensuring the coherence of EU policies and that consistency in the EU’s external actions, namely trade and development policies, should go hand in hand. We recognise that the mechanism created by the WTO decision and the protocol to the TRIPS Agreement represent just a part of the solution to the problem of access to medicines and public health, and that other measures to improve health care and infrastructure are equally indispensable. Even if the TRIPS amendment is not the complete solution, we believe that the positive acceptance of the protocol represents an important step. To this effect, it is worth recalling that the Member States of the European Union remain free under WTO rules to use the different exceptions provided under the TRIPS Agreement in their domestic patent laws, including those provided for under Article 30 of the TRIPS Agreement. Furthermore, in order to facilitate access to medicines in countries with insufficient or no manufacturing capacities in the pharmaceutical sector, the Council, the European Parliament and the Commission all worked hard to adopt Regulation (EC) No 816/2006 on compulsory licensing of patents relating to the manufacture of pharmaceutical products for export to countries with public health problems. Let me add that we support the use of the ‘flexibilities’ built into the TRIPS Agreement and recognised by paragraphs 4, 5 and 6 of the Doha Declaration as well as the additional flexibilities for less-developed countries made available pursuant to paragraph 7 of the Doha Declaration, in order to be able to provide essential medicines at affordable prices under their domestic public health programmes. In view of the Doha Declaration in the framework of the EPA negotiations with the ACP countries and other future bilateral and regional agreements with poor developing countries and LDCs, the European Union is not asking, and does not foresee asking, to negotiate pharmaceutical-related provisions, sometimes referred to as TRIPS+ provisions, affecting public health and access to medicines. Finally, we look favourably upon initiatives encouraging the transfer of technology, research, capacity strengthening, regional supply systems and help with registration in order to facilitate and increase the production of pharmaceutical products by the developing countries themselves and we will work with Member States towards that end. Concerning the corresponding measures and the budgetary procedures, we are sure that the commitment of the European Parliament which has raised the visibility of the issue of access to medicines will help to increase their efficiency."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, prístup k dostupným farmaceutickým výrobkom v chudobných rozvojových krajinách a najmenej rozvinutých krajinách je nevyhnutnosťou na dosiahnutie navrhnutých rozvojových cieľov EÚ, čo by prispelo k zníženiu chudoby, zvýšeniu bezpečnosti ľudí a podpore ľudských práv a trvalo udržateľného rozvoja. Myslím si, že obidvaja súhlasíme s dôležitosťou zaistenia súdržnosti politických línií EÚ, a to najmä jednotnosti vonkajších činností EÚ, kde by mali ísť menovite rozvojová a obchodná politika ruka v ruke. Musíme uznať, že mechanizmus vytvorený rozhodnutím Svetovej obchodnej organizácie a protokolom k dohode TRIPS predstavuje len časť riešenia problému prístupu k liekom a verejnému zdraviu, a že iné opatrenia na zlepšenie zdravotnej starostlivosti a infraštruktúry sú takisto rovnako nevyhnutné. Aj keď pozmeňujúci a doplňujúci návrh k dohode TRIPS nie je úplným riešením, domnievame sa, že kladné prijatie tohto protokolu predstavuje dôležitý krok. V tomto zmysle stojí za to pripomenúť, že členské štáty Európskej únie podľa pravidiel Svetovej obchodnej organizácie môžu slobodne využívať výnimky na základe dohody TRIPS vo vnútroštátnych patentových právach vrátane tých, ktoré boli stanovené podľa článku 30 Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva TRIPS. Navyše, aby sa zabezpečil prístup k liekom v krajinách s nedostatočnými, alebo žiadnymi výrobnými kapacitami vo farmaceutickom priemysle, sa Rada, Európsky parlament a Komisia veľmi snažili, aby bolo prijaté nariadenie (ES) č. 816/2006 o udeľovaní nútených licencií na patenty týkajúce sa výroby farmaceutických výrobkov určených na vývoz do krajín s problémami v oblasti verejného zdravia. Dovoľte mi ešte uviesť, že podporujeme použitie „pružnosti“ zakomponovanej do dohody TRIPS a uznanej odsekmi 4, 5 a 6 vo vyhlásení podpísanom v Dauhe, ako aj ďalšie pružnosti pre menej rozvinuté krajiny, ktoré sú poskytnuté podľa odseku 7 vyhlásenia podpísaného v Dauhe, aby boli schopné poskytnúť základné lieky za dostupné ceny v rámci ich vnútroštátnych programov verejného zdravia. Európska únia nežiada a neplánuje žiadať, so zreteľom na vyhlásenie podpísané v Dauhe v rámci rokovaní o dohodách o hospodárskom partnerstve s krajinami Afriky, Karibiku a Tichomoria a ostatných budúcich bilaterálnych a regionálnych dohôd s chudobnými rozvojovými krajinami a najmenej rozvinutými krajinami, o rokovania o ustanoveniach týkajúcich sa farmaceutík, ktoré sa niekedy označujú ako ustanovenia TRIPS+, ktoré majú vplyv na verejné zdravie a prístup k liekom. Napokon sa staviame priaznivo k iniciatívam podporujúcim presun technológie, výskumu, posilneniu kapacít, regionálnych systémov zásobovania a pomoci s registráciou, aby sa uľahčila a zvýšila výroba farmaceutických výrobkov samotnými rozvojovými krajinami na čom budeme s členskými krajinami spolupracovať. Sme si istí, čo sa týka zodpovedajúcich opatrení a rozpočtových postupov, že záväzok Európskeho parlamentu, ktorý vzniesol otázku viditeľnosti prístupu k liekom, napomôže zvýšenie ich účinnosti."@sk19
". Gospod predsednik, dostop do cenovno sprejemljivih farmacevtskih izdelkov v revnih državah v razvoju in najmanj razvitih državah je nujen za doseganje predlaganih razvojnih ciljev EU in lahko prispeva k zmanjšanju revščine, večji varnosti ljudi ter spodbujanju človekovih pravic in trajnostnega razvoja. Mislim, da se vsi strinjamo, kako pomembno je zagotavljati skladnost politik EU ter hkrati biti dosleden pri zunanjem ukrepanju EU, tj. trgovini in razvojni politiki. Priznavamo, da mehanizem, vzpostavljen s sklepom Svetovne trgovinske organizacije, in protokol o spremembi sporazuma TRIPS pomenita le delno rešitev težave dostopa do zdravil in javnega zdravja ter da so enako nepogrešljivi tudi drugi ukrepi za izboljšanje zdravstvenega varstva in infrastrukture. Čeprav sprememba sporazuma TRIPS ni celovita rešitev, smo prepričani, da je pozitivno sprejetje tega protokola pomemben napredek. V zvezi s tem je treba opozoriti, da lahko države članice Evropske unije na podlagi pravil Svetovne trgovinske organizacije v svojem nacionalnem patentnem pravu svobodno uporabljajo različne izjeme iz sporazuma TRIPS, vključno z izjemami iz člena 30 sporazuma. Poleg tega so si za zagotovitev lažjega dostopa do zdravil v državah, ki imajo neustrezne proizvodne zmogljivosti v farmacevtskem sektorju ali pa jih sploh nimajo, Svet, Evropski parlament in Komisija odločno prizadevali za sprejetje Uredbe (ES) št. 816/2006 o prisilnih licencah za patente, ki so povezani s proizvodnjo farmacevtskih izdelkov za izvoz v države s težavami v javnem zdravju. Naj dodam, da vsi podpiramo uporabo prilagodljivosti iz sporazuma TRIPS, ki jih priznavajo odstavki 4, 5 in 6 deklaracije iz Dohe, ter dodatnih prilagoditev za manj razvite države, ki so na voljo na podlagi člena 7 deklaracije iz Dohe, da bi se zagotovila osnovna zdravila po dostopnih cenah na podlagi njihovih domačih programov javnega zdravja. Ob upoštevanju deklaracije iz Dohe v okviru pogajanj glede sporazumov o gospodarskem partnerstvu z državami AKP ter drugih prihodnjih dvostranskih in regionalnih sporazumov z revnimi državami v razvoju in najmanj razvitimi državami Evropska unija ne zahteva in tudi v prihodnosti ne bo zahtevala pogajanj o določbah v zvezi s farmacevtskimi izdelki, t.i. določbah TRIPS+, ki zadevajo javno zdravje in dostop do zdravil. Strinjamo se tudi s pobudami, ki spodbujajo prenos tehnologije, raziskave, krepitev zmogljivosti, regionalne sisteme oskrbe in pomoč pri registraciji, da se olajša in poveča proizvodnja farmacevtskih izdelkov v državah v razvoju, z državami članicami pa si bomo prizadevali za ta cilj. Kar zadeva ustrezne ukrepe in proračunske postopke, smo prepričani, da bo zavezanost Evropskega parlamenta, ki je izpostavil vprašanje dostopa do zdravil, prispevala k njihovi večji učinkovitosti."@sl20
"Herr talman! Tillgången till prisvärda läkemedelsprodukter i fattiga utvecklingsländer och mindre utvecklade länder är nödvändig för att uppnå EU:s föreslagna utvecklingmål och skulle kunna bidra till minskad fattigdom, ökad mänsklig trygghet och främja mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Jag tror att vi båda är överens om vikten av att se till att EU:s politik är väl sammanhållen och att EU:s externa åtgärder, närmare bestämt handel och utvecklingspolitik, är konsekventa. Vi inser att den mekanism som inrättas genom WTO-beslutet och protokollet till TRIPS-avtalet bara utgör en liten del av lösningen på problemet med tillgång till läkemedel och folkhälsa och att andra åtgärder för att förbättra sjuk- och hälsovård samt infrastruktur är lika nödvändiga. Även om TRIPS-avtalet inte är hela lösningen tror vi att godkännandet av protokollet utgör ett viktigt steg. Det är värt att påminna om att EU:s medlemsstater enligt WTO:s bestämmelser är fria att använda de olika undantagen i TRIPS-avtalet enligt sin nationella patentlagstiftning, däribland de undantag som anges i artikel 30 i TRIPS-avtalet. Vidare lade rådet, Europaparlamentet och kommissionen ned mycket arbete på att anta förordning (EG) nr 816/2006 om tvångslicensiering av patent för tillverkning av läkemedelsprodukter för export till länder med folkhälsoproblem för att underlätta tillgången till läkemedel i länder som saknar eller har otillräcklig produktionskapacitet inom läkemedelssektorn. Låt mig tillägga att vi stöder utnyttjandet av den flexibilitet som är inbyggd i TRIPS-avtalet och som erkänns genom punkterna 4, 5 och 6 i Dohadeklarationen samt mindre utvecklade länders flexibilitet för att kunna tillhandahålla nödvändiga prisvärda läkemedel i sina nationella folkhälsoprogram, vilket möjliggörs genom punkt 7 i Dohadeklarationen. Med hänsyn till Dohadeklarationen inom ramen för de ekonomiska partnerskapsavtalen med AVS-länderna och andra bilaterala och regionala avtal med fattiga utvecklingsländer och mindre utvecklade länder begär EU inte och planerar inte att begära förhandlingar om de läkemedelsrelaterade bestämmelser som ibland kallas TRIPS plus-bestämmelserna och som rör folkhälsan och tillgången till läkemedel. Sammanfattningsvis är vi positiva till de initiativ som uppmuntrar till tekniköverföring, forskning, kapacitetsuppbyggnad, regionala leveranssystem och hjälp vid registrering för att kunna underlätta och öka utvecklingsländernas egen produktion av läkemedelsprodukter och vi kommer tillsammans med medlemsstaterna att arbeta för att detta ska kunna uppnås. När det gäller motsvarande åtgärder och budgetförfaranden är vi säkra på att Europaparlamentets engagemang, med vars hjälp frågan om tillgång till läkemedel har blivit mer synlig, kommer att bidra till att göra dem effektivare."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Manuel Lobo Antunes,"18,5,20,15,1,19,16,11,10,13,4
"TRIPS+"13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph