Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-122"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.21.3-122"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I would like to make a statement on behalf of the Commission. In its preliminary draft amending budget 6/2007, the Commission proposed the creation of a new budget item – ‘Damage requests resulting from legal procedures against the Commission’s decisions in the field of competition’ and the classification of the related expenditure under Heading 1a of the multiannual financial framework as it refers to an operational activity in the competition policy area. The Commission would charge against this budget item possible budgetary implications stemming from rulings of the Court of Justice or the Court of First Instance in the field of competition. The need for this budget item derives from recent judgments of the Court of First Instance and from the structure of the budget. While fines in the field of competition policy are entered as general budget revenue, the amounts to be paid require the creation of a budget item in the expenditure side of the budget, which does not exist at the moment. The Commission takes note that the budgetary authority does not intend to support the creation of this budget item for the year 2007. Despite this decision, if necessary the Commission may have to proceed to payments in order to meet legal obligations that might result from the Court’s decisions in 2007 within the limits of the current budget and in application of the relevant rules. It does not prejudge the final decision on the creation of the dedicated budget line and on the classification of the related expenditure within the multiannual financial framework."@en4
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, chtěla bych jménem Komise přednést stanovisko. Ve svém předběžném návrhu opravného rozpočtu 6/2007 navrhla Komise vypracovat novou rozpočtovou položku Žádosti o náhradu škody vyplývající ze soudních řízení proti rozhodnutí Komise v oblasti hospodářské soutěže a roztřídit související výdaje v rámci kapitoly 1a víceletého finančního rámce, odkazující na operační činnost v oblasti hospodářské soutěže. Komise by připsala do této rozpočtové položky možné rozpočtové důsledky vyplývající z rozsudků Soudního dvora nebo Soudu prvního stupně v oblasti hospodářské soutěže. Potřeba této rozpočtové položky vychází z nedávných rozsudků Soudu prvního stupně a z rozpočtové struktury. Zatímco jsou pokuty v oblasti hospodářské soutěže zapsané jako příjmy všeobecného rozpočtu, na sumy, které mají být vyplacené, je potřebné vytvořit rozpočtovou položku ve výdajové části rozpočtu, která v současnosti neexistuje. Komise bere na vědomí, že rozpočtový orgán není nakloněný vytvoření takovéto rozpočtové položky na rok 2007. Navzdory tomuto rozhodnutí bude muset Komise, pokud to bude nutné, přistoupit k vyplacení, aby splnila právní povinnosti, které mohou vyplynout z rozsudků Soudu v roce 2007 v rámci možností současného rozpočtu a při uplatňování příslušných pravidel. Toto stanovisko neprejudikuje konečné rozhodnutí o vytvoření speciální rozpočtové položky a zatřídění příslušných výdajů do víceletého finančního rámce."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne fremkomme med en udtalelse på vegne af Kommissionen. I sit foreløbige forslag til ændringsbudget 6/2007 har Kommissionen foreslået indført et nyt budgetpunkt - "Anmodninger om skadeserstatning som følge af retlige procedurer mod Kommissionens afgørelser på konkurrenceområdet" og klassificering af tilhørende udgifter under overskrift 1a i den flerårige finansielle ramme, idet den vedrører en operationel aktivitet på det konkurrencepolitiske område. Kommissionen ville debitere denne budgetpost for eventuelle budgetmæssige virkninger af afgørelser fra Domstolen eller Retten i Første Instans på konkurrenceområdet. Behovet for denne budgetpost stammer fra nylige domme i Retten i Første Instans og fra strukturen i budgettet. Bøder på det konkurrencepolitiske område posteres som almindelig budgetindtægt, men til postering af de beløb, der skal betales, kræves der oprettet en budgetpost på udgiftssiden i budgettet, som ikke eksisterer for øjeblikket. Kommissionen tager ad notam, at budgetmyndigheden ikke har til hensigt at støtte oprettelse af denne budgetpost for 2007. På trods af denne beslutning kan Kommissionen i givet fald være nødt til at foretage betalinger for at overholde juridiske forpligtelser, der måtte følge af Domstolens afgørelser i 2007, inden for rammerne af det nuværende budget og under anvendelse af gældende regler. Den dømmer ikke på forhånd den endelige beslutning om oprettelse af den dedikerede budgetpost og om klassificeringen af tilhørende udgifter inden for den flerårige finansielle ramme."@da2
". − Herr Präsident! Ich möchte eine Stellungnahme im Namen der Kommission abgeben. In ihrem Vorentwurf des Berichtigungshaushaltsplans Nr. 6/2007 hatte die Kommission vorgeschlagen, als neuen Haushaltsartikel „Schadenersatzanforderungen im Zusammenhang mit Rechtsverfahren gegen Entscheidungen der Kommission im Bereich Wettbewerb“ aufzunehmen und die entsprechenden Ausgaben in die Rubrik 1a des mehrjährigen Finanzrahmens einzustellen, da es sich hier um eine operationelle Tätigkeit im Bereich Wettbewerbspolitik handelt. Mit diesem Haushaltsartikel wollte die Kommission mögliche finanzielle Auswirkungen auf den Haushaltsplan verrechnen, die aus Urteilen des Gerichtshofs oder des Gerichts erster Instanz im Wettbewerbsbereich herrühren. Die Notwendigkeit dieses Haushaltsartikels ergibt sich aus jüngsten Urteilen des Gerichts erster Instanz und aus der Struktur des Haushaltsplans. Während Bußgelder im Bereich Wettbewerbspolitik als Einnahmen aus dem Gesamthaushaltsplan verbucht werden, ist es notwendig, für die zu zahlenden Beträge einen Haushaltsartikel auf der Ausgabenseite einzurichten, den es bis jetzt nicht gibt. Die Kommission nimmt zur Kenntnis, dass die Haushaltsbehörde nicht beabsichtigt, die Aufnahme dieses Haushaltsartikels für das Jahr 2007 zu unterstützen. Trotz dieser Entscheidung wird die Kommission möglicherweise gezwungen sein, im Rahmen des ordentlichen Haushalts und unter Anwendung der einschlägigen Bestimmungen erforderlichenfalls Zahlungen vorzunehmen, um den gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen, die sich aus den im Jahr 2007 ergangenen gerichtlichen Entscheidungen ergeben könnten. Der endgültigen Entscheidung über die Schaffung der zweckbestimmten Haushaltslinie und die Zuordnung der entsprechenden Ausgaben zu einer Rubrik im mehrjährigen Finanzrahmen wird von der Kommission nicht vorgegriffen."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να προβώ σε μία δήλωση εξ ονόματος της Επιτροπής. Στο προσχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού της 6/2007, η Επιτροπή πρότεινε την πρόβλεψη νέας θέσης προϋπολογισμού – «Αιτήσεις αποζημίωσης που απορρέουν από νομικές διαδικασίες κατά αποφάσεων της Επιτροπής στον τομέα του ανταγωνισμού» και την ταξινόμηση των συνδεόμενων δαπανών στον πλαίσιο της γραμμής 1α του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, καθώς αναφέρεται σε επιχειρησιακή δραστηριότητα στον τομέα της πολιτικής ανταγωνισμού. Η Επιτροπή θα χρέωνε σε αυτή τη θέση προϋπολογισμού πιθανές δημοσιονομικές επιπτώσεις απορρέουσες από αποφάσεις του Δικαστηρίου ή του Πρωτοδικείου στο πεδίο του ανταγωνισμού. Η αναγκαιότητα για αυτή τη θέση προϋπολογισμού προέρχεται από αποφάσεις του Πρωτοδικείου και από την διάρθρωση του προϋπολογισμού. Ενώ τα πρόστιμα στο πεδίο της πολιτικής ανταγωνισμού καταχωρούνται ως γενικά έσοδα του προϋπολογισμού, τα ποσά που πρέπει να καταβληθούν απαιτούν τη δημιουργία μίας θέσης προϋπολογισμού στη στήλη των δαπανών του προϋπολογισμού, η οποία δεν υφίσταται επί του παρόντος. Η Επιτροπή σημειώνει ότι η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή δεν προτίθεται να υποστηρίξει τη δημιουργία της εν λόγω θέσης προϋπολογισμού για το έτος 2007. Παρά την απόφαση αυτή, εάν κριθεί απαραίτητο, η Επιτροπή ενδεχομένως να πρέπει να προβεί σε πληρωμές με στόχο την τήρηση νομικών υποχρεώσεων που ίσως προκύψουν από τις αποφάσεις του Δικαστηρίου το 2007, εντός των ορίων του τρέχοντος προϋπολογισμού και κατ’ εφαρμογή των σχετικών κανόνων. Δεν προδικάζει την τελική απόφαση για τη δημιουργία ειδικής θέσης προϋπολογισμού και την ταξινόμηση των σχετικών εξόδων στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο."@el10
"Señor Presidente, quisiera realizar una declaración en nombre de la Comisión. En el proyecto de presupuesto rectificativo 6/2007, la Comisión propuso la creación de un nuevo artículo presupuestario: «Reclamaciones de indemnización en concepto de daños y perjuicios derivadas de procedimientos judiciales contra decisiones de la Comisión en el ámbito de la competencia» y la clasificación del gasto relacionado en el Título 1a del marco financiero plurianual, puesto que se refiere a una actividad operativa en el ámbito de la política de competencia. La Comisión imputaría a este artículo presupuestario las posibles implicaciones presupuestarias derivadas de las sentencias del Tribunal de Justicia o del Tribunal de Primera Instancia en el ámbito de la competencia. La necesidad de este artículo presupuestario se desprende de recientes sentencias del Tribunal de Primera Instancia y de la estructura del presupuesto. Mientras que las sanciones en el ámbito de la política de competencia se introducen como ingresos presupuestarios generales, las sumas que hay que pagar exigen la creación de un artículo presupuestario en el ámbito de gastos del presupuesto, que actualmente no existe. La Comisión toma nota de que la autoridad presupuestaria no pretende apoyar la creación de este artículo presupuestario para el año 2007. A pesar de esta decisión, en caso necesario, puede que la Comisión tenga que proceder a realizar pagos para cumplir las obligaciones jurídicas que puedan derivarse de las decisiones del Tribunal en 2007, dentro de los límites del presupuesto actual y en aplicación de las normas pertinentes. Ello no prejuzga cuál será la decisión final acerca de la creación del artículo presupuestario y de la clasificación del gasto relacionado en el marco financiero plurianual. <BRK>"@es21
"Härra juhataja, sooviksin teha komisjoni nimel avalduse. Esialgses paranduseelarves nr 6/2007 pakkus komisjon välja uue eelarverea – „Konkurentsipoliitika valdkonnas komisjoni tehtud otsuste vastu algatatud õiguslikest menetlustest tulenevad kahjunõuded” ning vastava kulu liigitamise mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi 1a alla, kuivõrd see viitab operatiivtegevusele konkurentsipoliitika valdkonnas. Komisjon kasutaks seda eelarverida võimalike eelarveliste implikatsioonide korral, mis tulenevad Euroopa Kohtu või Esimese Astmekohtu lahenditest konkurentsi valdkonnas. Selle eelarverea vajadus tuleneb hiljutistest Esimese Astme Kohtu lahenditest ning eelarve struktuurist. Kui konkurentsipoliitika valdkonna trahvid sisestatakse üldise eelarvetuluna, siis välja makstavate summade osas on vaja luua eelarverida eelarve kulu poolel, mida praegu ei eksisteeri. Komisjon arvestab, et eelarvepädev institutsioon ei kavatse toetada selle eelarverea loomist 2007. aastaks. Sellest hoolimata, võib komisjon olla sunnitud tegema vajadusel väljamakseid praeguse eelarve piires ning kohaseid eeskirju järgides, et täita õiguslikke kohustusi, mis võivad tuleneda 2007. aasta Kohtu otsustest. Sellega ei langetata ette ära lõplikku otsust eri-eelarverea loomise kohta ning vastava kulu liigitamise kohta mitmeaastases finantsraamistikus."@et5
"Arvoisa puhemies, haluaisin antaa lausuman komission puolesta. Alustavassa luonnoksessaan talousarvion nro 6/2007 muuttamiseksi komissio esitti, että talousarvioon otettaisiin uusi momentti, ”Kilpailun alalla tehtyjen komission päätösten johdosta vireille pantuihin oikeudenkäynteihin liittyvät korvausvaatimukset”, ja että kyseiset menot kirjattaisiin monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeeseen 1a, sillä ne liittyvät operatiivisiin toimiin kilpailupolitiikan alalla. Komission ehdotuksen mukaan kyseisestä budjettikohdasta katettaisiin yhteisöjen tuomioistuimen tai ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kilpailun alalla antamista tuomioista mahdollisesti aiheutuvat talousarviovaikutukset. Tarve uudelle momentille juontuu ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen viimeaikaisista tuomioista ja talousarvion rakenteesta. Kilpailupolitiikan alalla määrätyt sakot kirjataan yleisiin budjettituloihin, mutta maksettavat määrät edellyttävät vastaavan budjettikohdan luomista talousarvion menopuolelle, jollaista ei toistaiseksi ole olemassa. Komissio panee merkille, että budjettiviranomainen ei aio kannattaa kyseisen momentin ottamista vuoden 2007 talousarvioon. Tästä päätöksestä huolimatta komissio voi tarpeen vaatiessa joutua tuomioistuimen vuonna 2007 antamista ratkaisuista johtuvien oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi suorittamaan maksuja nykyisen talousarvion puitteissa ja asiaankuuluvia säännöksiä soveltaen. Tämä ei millään muodoin ennakoi lopullista päätöstä asianomaisen budjettikohdan luomisesta tai näiden menojen kirjaamisesta monivuotiseen rahoituskehykseen."@fi7
"Monsieur le Président, j'aimerais faire une déclaration au nom de la Commission. Dans son avant-projet de budget rectificatif 6/2007, la Commission a proposé la création d'un nouveau poste budgétaire «Demandes de dommages et intérêts résultant de procédures juridiques engagées contre des décisions de la Commission dans le domaine de la concurrence» ainsi que la classification des dépenses correspondantes dans la rubrique 1a du cadre financier pluriannuel, étant donné qu'elles concernent une activité opérationnelle menée dans le domaine de la politique de concurrence. La Commission imputerait à ce poste budgétaire les éventuelles implications budgétaires des arrêts rendus par la Cour de justice ou le Tribunal de première instance dans le domaine de la concurrence. Ce poste budgétaire devient nécessaire en raison des arrêts récents rendus par le Tribunal de première instance et de la structure du budget. Alors que les amendes imposées dans le domaine de la politique de concurrence sont imputées comme recettes au budget général, les montants à payer nécessitent la création d'un poste du côté «dépenses» du budget, un poste qui n'existe pas pour l'instant. La Commission prend note du fait que l'autorité budgétaire n'a pas l'intention de soutenir la création de ce poste budgétaire pour l'année 2007. Malgré cette décision, la Commission, si nécessaire, pourrait devoir procéder à des paiements afin de se conformer à des obligations juridiques résultant des décisions du Tribunal en 2007, dans les limites du budget actuel et en application des règles concernées. Cette disposition ne préjuge pas de la décision finale concernant la création de la ligne budgétaire spécifique et la classification des dépenses correspondantes dans le cadre financier pluriannuel."@fr8
"Elnök úr, nyilatkozatot kívánok tenni a Bizottság nevében. A 2007-es költségvetéshez benyújtott 6. előzetes költségvetésmódosítás-tervezetben a Bizottság egy új költségvetési tétel megalkotását javasolta – „A Bizottságnak a versenypolitika területén hozott határozatai ellen indított jogi eljárásokon alapuló kártérítési igények” –, valamint azt, hogy az ehhez kapcsolódó kiadások a többéves pénzügyi keret 1a tétele alá tartozzanak, mivel az egy a versenypolitika terén megvalósuló operatív tevékenységre vonatkozik. A Bizottság e költségvetési tétel terhére számolná el az Európai Közösségek Bírósága vagy az Elsőfokú Bíróság versenyügyi határozatainak költségvetési kihatását. E költségvetési tétel megalkotásának szükségessége az Elsőfokú Bíróság közelmúltbeli ítéleteiből és a költségvetés szerkezetéből adódik. Míg a versenypolitika terén kivetett pénzbírságok általános költségvetési bevételként kerülnek elszámolásra, a kifizetendő összegek szükségessé teszik egy jelenleg nem létező költségvetési tétel megalkotását a költségvetés kiadás oldalán. A Bizottság tudomásul veszi, hogy a költségvetési hatóság nem támogatja e költségvetési tétel megalkotását a 2007-es évre. E döntés ellenére, amennyiben szükségessé válik, a Bizottságnak esetleg még 2007-ben, a jelenlegi költségvetés keretein belül és a vonatkozó szabályok alkalmazásával el kell kezdenie a kifizetéseket, hogy megfeleljen a Bíróság határozataiból eredő jogi kötelezettségeinek. Ezenkívül nem alkot előzetes ítéletet a végső döntésről, mely az e célra rendelt költségvetési tétel megalkotására és a kapcsolódó kiadásoknak a többéves pénzügyi keretbe való besorolására vonatkozik."@hu11
". Signor Presidente, vorrei fare una dichiarazione a nome della Commissione. Nel suo progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 6/2007, la Commissione ha proposto la creazione di una nuova voce di bilancio: “Richieste di risarcimento nel quadro di impugnazioni di decisioni della Commissione nel settore della concorrenza” e la classificazione delle spese attinenti secondo la rubrica 1a del quadro finanziario pluriennale, poiché riguarda un’attività operativa nel settore della politica di concorrenza. La Commissione si farebbe carico delle possibili implicazioni di questa voce di bilancio derivanti dalle sentenze della Corte di giustizia o del Tribunale di primo grado nel settore della concorrenza. La necessità di tale voce di bilancio nasce dalle recenti sentenze del Tribunale di primo grado e dalla struttura del bilancio. Se le sanzioni nell’ambito della politica di concorrenza sono comprese nelle entrate del bilancio generale, le somme da corrispondere richiedono la creazione di una voce di bilancio nel lato delle spese del bilancio, che al momento non esiste. La Commissione tiene conto del fatto che l’autorità di bilancio non intende approvare la creazione di tale voce di bilancio per l’anno 2007. Nonostante questa decisione, ove necessario, la Commissione può dover procedere con i pagamenti al fine di rispettare gli obblighi giuridici risultanti dalle sentenze della Corte del 2007 nei limiti del bilancio attuale e in applicazione delle norme pertinenti. Non pregiudica la decisione finale sulla creazione di una linea di bilancio dedicata e sulla classificazione delle spese attinenti nel quadro finanziario pluriennale."@it12
"Gerb. pirmininke, Komisijos vardu norėčiau padaryti pareiškimą. Preliminariame taisomojo biudžeto projekte 6/2007 Komisija pasiūlė sukurti naują biudžeto eilutę „Prašymai atlyginti žalą, pateikti dėl teisinių procedūrų, vykdomų dėl Komisijos sprendimų konkurencijos srityje” finansinės programos 1a išlaidų pakategoryje, nes ji susijusi su veikla konkurencijos politikos srityje. Komisija į šią biudžeto eilutę įrašys galima biudžeto išlaidas, susijusias Teisingumo Teismo ir Pirmosios instancijos teismo sprendimais konkurencijos srityje. Poreikis sukurti šią biudžeto eilutę atsirado dėl naujausių Pirmosios instancijos teismo sprendimų ir dėl biudžeto struktūros. Nors konkurencijos srityje surinktos baudos yra įtraukiamos į bendrąsias biudžeto pajamas, išmokėti skirtoms sumoms reikia atskiros eilutės biudžeto išlaidų dalyje, kurios dabar nėra. Komisija žino, kad biudžeto valdymo institucija neketina paremti šios biudžeto eilutės sukūrimo 2007 m. Nepaisydama šio sprendimo, Komisijai prireikus gali tekti atlikti mokėjimus, laikantis teisinių įsipareigojimų, kurių gali atsirasti po 2007 m priimtų Teismo sprendimų. Mokėjimai būtų atliekami laikantis dabartinio biudžeto apribojimų ir taikant atitinkamas taisykles. Tai neturi išankstinio poveikio galutiniam sprendimui dėl atitinkamos biudžeto eilutės sukūrimo ir susijusių išlaidų klasifikavimo pagal daugiametę finansinę programą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es vēlētos sniegt paziņojumu Komisijas vārdā. Savā provizoriskajā budžeta grozījumu projektā Nr. 6/2007 Komisija ierosināja izveidot jaunu budžeta posteni ─ „Kompensācijas pieprasījumi, kas izriet no tiesvedības pret Komisijas lēmumiem konkurences jomā” un saistītos izdevumus klasificēt daudzgadu finanšu shēmas 1.a izdevumu kategorijā, jo tā attiecas uz operatīvajām darbībām konkurences politikas jomā. No šī budžeta posteņa Komisija segtu iespējamo ietekmi uz budžetu, kas rodas saistībā ar Eiropas Kopienu Tiesas un Pirmās instances tiesas spriedumiem konkurences jomā. Vajadzība pēc šāda budžeta posteņa izriet no nesenajiem Pirmās instances tiesas spriedumiem un no budžeta struktūras. Ar konkurences politikas sfēru saistītās soda naudas tiek iekļautas vispārējos budžeta ieņēmumos, turpretī apmaksājamo summu iegrāmatošanai nepieciešams izveidot budžeta posteni izdevumu sadaļā, taču šobrīd tāds nepastāv. Komisija ir ņēmusi vērā to, ka budžeta iestāde nav gatava atbalstīt šāda budžeta posteņa izveidošanu 2007. gadam. Par spīti šim lēmumam, vajadzības gadījumā Komisijai 2007. gadā var nākties veikt maksājumus saskaņā ar pašreizējo budžetu un piemērojot attiecīgos noteikumus, lai ievērotu juridiskās saistības, kas izrietētu no Tiesas lēmumiem. Tā priekšlaicīgi neietekmē galīgo lēmumu par īpašas budžeta pozīcijas izveidi un saistīto izdevumu klasificēšanu daudzgadu finanšu shēmā."@lv13
"Mr President, I would like to make a statement on behalf of the Commission. In its preliminary draft amending budget 6/2007, the Commission proposed the creation of a new budget item – ‘Damage requests resulting from legal procedures against the Commission’s decisions in the field of competition’ and the classification of the related expenditure under Heading 1a of the multiannual financial framework as it refers to an operational activity in the competition policy area. The Commission would charge against this budget item possible budgetary implications stemming from rulings of the Court of Justice or the Court of First Instance in the field of competition. The need for this budget item derives from recent judgments of the Court of First Instance and from the structure of the budget. While fines in the field of competition policy are entered as general budget revenue, the amounts to be paid require the creation of a budget item in the expenditure side of the budget, which does not exist at the moment. The Commission takes note that the budgetary authority does not intend to support the creation of this budget item for the year 2007. Despite this decision, if necessary the Commission may have to proceed to payments in order to meet legal obligations that might result from the Court’s decisions in 2007 within the limits of the current budget and in application of the relevant rules. It does not prejudge the final decision on the creation of the dedicated budget line and on the classification of the related expenditure within the multiannual financial framework."@mt15
"Voorzitter, ik wil een verklaring afleggen namens de Commissie. De Commissie heeft in haar voorontwerp van gewijzigde begroting 6/2007voorgesteld een nieuwe begrotingspost op te nemen: “Schadevergoedingsclaims als gevolg van gerechtelijke procedures tegen besluiten van de Commissie in concurrentiezaken”, en de hiermee gemoeide uitgaven onder te brengen onder rubriek 1avan het meerjarig financieel kader, aangezien het een operationele activiteit op het gebied van het concurrentiebeleid betreft. De Commissie wil op deze begrotingspost eventuele budgettaire lasten laten drukken die kunnen voortkomen uit arresten van het Gerechtshof of van het Gerecht van eerste aanleg op het terrein van concurrentie. De noodzaak van deze begrotingspost hangt samen met recente arresten van het Gerecht van eerste aanleg en de structuur van de begroting. Boetes op het gebied van concurrentiebeleid worden opgevoerd als algemene inkomsten op de begroting, maar vergt de hoogte van de te betalen bedragen vereist de opneming van een begrotingspost aan de uitgavenkant van de begroting, die momenteel niet bestaat. De Commissie neemt er nota van dat de begrotingsautoriteit niet voornemens is opneming van deze begrotingspost goed te keuren voor het jaar 2007. Ondanks dit besluit kan het zijn dat de Commissie, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die mogelijk voortkomen uit besluiten van het Gerecht in 2007, zal moeten overgaan tot betalingen binnen de grenzen van de huidige begroting en met toepassing van de betreffende regelgeving. Dit is niet van invloed op het uiteindelijke besluit over het opnemen van de speciale kostenpost op de begroting en over het onderbrengen van de daaraan gerelateerde uitgaven in het meerjarig financieel kader."@nl3
"Panie przewodniczący, chciałabym wygłosić oświadczenie w imieniu Komisji. W swoim wstępnym projekcie wniosku zmieniającego budżet 6/2007, Komisja zaproponowała stworzenie nowej pozycji w budżecie – „Szkody wynikające z procedur prawnych skierowanych przeciwko decyzjom Komisji w dziedzinie ochrony konkurencji” i klasyfikację kosztów pochodnych w ramach kategorii 1a wieloletniej perspektywy finansowej, która dotyczy działalności operacyjnej w dziedzinie polityki ochrony konkurencji. Komisja rozliczałaby z tej pozycji budżetowej ewentualne skutki budżetowe wynikające z orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości lub Trybunału Pierwszej Instancji w dziedzinie ochrony konkurencji. Potrzeba wprowadzenia tej pozycji budżetowej wynika z ostatnich orzeczeń Trybunału Pierwszej Instancji i ze struktury budżetu. Podczas gdy kary pieniężne w dziedzinie polityki ochrony konkurencji są wliczane do budżetu jako ogólny przychód, kwoty należne wymagają stworzenia pozycji budżetowej po stronie wydatków, która w chwili obecnej nie występuje. Komisja uwzględnia fakt, że organy zarządzające budżetem nie zamierzają poprzeć stworzenia tej pozycji budżetowej dla roku 2007. Mimo tej decyzji, jeśli zajdzie konieczność, Komisja może być zmuszona do wypłaty środków, aby zaspokoić roszczenia prawne, które mogą wyniknąć z orzeczeń Trybunału w 2007 r. w ramach obecnego budżetu przy zastosowaniu właściwych zasad. Nie przesądza to ostatecznej decyzji odnośnie utworzenia specjalnej pozycji budżetowej i klasyfikacji kosztów pochodnych w wieloletnich ramach finansowych."@pl16
"Senhor Presidente; queria fazer uma declaração em nome da Comissão. No seu anteprojecto de orçamento rectificativo n.º 6/2007, a Comissão propôs a criação de um novo número orçamental – “Pedidos de indemnização resultantes de acções judiciais contra as decisões da Comissão no domínio da política de concorrência” e o enquadramento da inerente despesa na rubrica orçamental 1a do quadro financeiro plurianual, na medida em que diz respeito a uma actividade operacional na área da política de concorrência. A Comissão imputaria a este número orçamental quaisquer implicações orçamentais decorrentes de decisões do Tribunal de Justiça ou do Tribunal de Primeira Instância no campo da política de concorrência. A necessidade deste número orçamental deriva de decisões recentes do Tribunal de Primeira Instância e da estrutura do orçamento. Enquanto os montantes das multas aplicadas na área da política de concorrência são inscritos como receitas orçamentais gerais, para as quantias a pagar é preciso criar um número orçamental na parte do orçamento dedicada à despesa, que não existe actualmente. A Comissão toma nota de que a autoridade orçamental não tenciona apoiar a criação desse número orçamental no exercício de 2007. Apesar dessa decisão, se for necessário, a Comissão pode ter de proceder a pagamentos para satisfazer obrigações legais que possam resultar de decisões do Tribunal proferidas em 2007, dentro dos limites do actual orçamento e com observância das disposições relevantes. Isto não prejudica a decisão final sobre a criação de uma rubrica orçamental própria e o enquadramento da respectiva despesa no quadro financeiro plurianual."@pt17
"Mr President, I would like to make a statement on behalf of the Commission. In its preliminary draft amending budget 6/2007, the Commission proposed the creation of a new budget item – ‘Damage requests resulting from legal procedures against the Commission’s decisions in the field of competition’ and the classification of the related expenditure under Heading 1a of the multiannual financial framework as it refers to an operational activity in the competition policy area. The Commission would charge against this budget item possible budgetary implications stemming from rulings of the Court of Justice or the Court of First Instance in the field of competition. The need for this budget item derives from recent judgments of the Court of First Instance and from the structure of the budget. While fines in the field of competition policy are entered as general budget revenue, the amounts to be paid require the creation of a budget item in the expenditure side of the budget, which does not exist at the moment. The Commission takes note that the budgetary authority does not intend to support the creation of this budget item for the year 2007. Despite this decision, if necessary the Commission may have to proceed to payments in order to meet legal obligations that might result from the Court’s decisions in 2007 within the limits of the current budget and in application of the relevant rules. It does not prejudge the final decision on the creation of the dedicated budget line and on the classification of the related expenditure within the multiannual financial framework."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, chcela by som v mene Komisie predniesť stanovisko. Vo svojom predbežnom návrhu opravného rozpočtu 6/2007 Komisia navrhla vypracovať novú rozpočtovú položku – Žiadosti škôd vyplývajúce zo zákonných postupov proti rozhodnutiam Komisie v oblasti hospodárskej súťaže a zatriediť týkajúce sa výdavky v rámci kapitoly 1a viacročného finančného rámca, ktorý odkazuje na operačnú činnosť v oblasti hospodárskej súťaže. Komisia by pričítala tejto rozpočtovej položke možné rozpočtové dôsledky vyplývajúce z rozsudkov Súdneho dvora alebo Súdu prvého stupňa v oblasti hospodárskej súťaže. Potreba tejto rozpočtovej položky vychádza z nedávnych rozsudkov Súdu prvého stupňa a z rozpočtovej štruktúry. Zatiaľ čo sú pokuty v oblasti hospodárskej súťaže zapísané ako príjmy všeobecného rozpočtu, na sumy, ktoré majú byť vyplatené, je potrebné vytvoriť rozpočtovú položku vo výdavkovej časti rozpočtu, ktorá v súčasnosti neexistuje. Komisia berie na vedomie, že rozpočtový orgán nie je naklonený vytvoreniu takejto rozpočtovej položky na rok 2007. Napriek tomuto rozhodnutiu bude musieť Komisia, ak to bude potrebné, pristúpiť k vyplateniu, aby splnila právne povinnosti, ktoré môžu vyplynúť z rozsudkov Súdu v roku 2007 v rámci možností súčasného rozpočtu a pri uplatňovaní príslušných pravidiel. Toto stanovisko neprejudikuje konečné rozhodnutie o vytvorení špeciálnej rozpočtovej položky a zatriedenia príslušných výdavkov do viacročného finančného rámca."@sk19
". Gospod predsednik, predložiti želim izjavo v imenu Komisije. Komisija je v svojem predhodnem predlogu spremembe proračuna št. 6/2007 predlagala vzpostavitev nove proračunske postavke, in sicer „Zahtevki za odškodnino v zvezi s pravnimi postopki proti odločitvam Komisije na področju konkurence“, ter uvrstitev s tem povezanih odhodkov v postavko 1a večletnega finančnega okvira, ker se nanaša na operativno dejavnost na področju politike konkurence. Komisija bi iz te proračunske postavke financirala morebitne proračunske posledice zaradi odločb Sodišča Evropskih skupnosti ali Sodišča prve stopnje na področju konkurence. Potreba po tej proračunski postavki temelji na nedavnih sodbah Sodišča prve stopnje in na strukturi proračuna. Medtem ko se kazni na področju politike konkurence štejejo kot prihodki splošnega proračuna, je treba zaradi zneskov, ki jih je treba plačati, vzpostaviti proračunsko postavko na odhodkovni strani proračuna, ki je zdaj še ni. Komisija bo upoštevala, da proračunski organ ne namerava podpreti vzpostavitve te proračunske postavke za leto 2007. Kljub tej odločitvi bo morala Komisija po potrebi izvršiti plačila, da bi izpolnila morebitne pravne obveznosti iz odločb Sodišča iz leta 2007, in sicer v okviru sedanjega proračuna ter ob upoštevanju ustreznih pravil. Ne izključuje končne odločitve o vzpostavitvi namenske proračunske postavke in o uvrstitvi s tem povezanih odhodkov v večletni finančni okvir."@sl20
"Herr talman! Jag vill göra ett uttalande på kommissionens vägnar. I kommissionens preliminära förslag till ändringsbudget nr 6/2007 föreslogs skapandet av en budgetartikel – ”Ansökan om skadeståndsersättning till följd av rättsliga förfaranden mot kommissionens beslut på konkurrensområdet” – i budgeten och klassificering av relaterade utgifter under rubrik 1 a i den fleråriga budgetramen vid hänvisningen till verksamhet på området konkurrenspolitik. Kommissionen skulle belasta denna budgetartikel med eventuella budgetära konsekvenser till följd av EG-domstolens eller förstainstansrättens domar på konkurrensområdet. Anledningen till att denna artikel behövs i budgeten är den senaste tidens domar från förstainstansrätten och budgetens struktur. Även om böter på området konkurrenspolitik anges som allmänna inkomster krävs det att en budgetartikel skapas på utgiftssidan på grund av de belopp som ska betalas. Någon sådan finns för närvarande inte. Kommissionen noterar att budgetmyndigheten inte tänker stödja inrättandet av den här budgetartikeln för år 2007. Trots detta beslut kan kommissionen bli tvungen att fortsätta med betalningar för att uppfylla de rättsliga skyldigheter som kan bli resultatet av rådets beslut under 2007, inom den aktuella budgetens begränsningar och genom tillämpningen av relevanta bestämmelser. Kommissionen dömer inte det slutgiltiga beslutet om inrättandet av den särskilda budgetposten i förväg och enligt klassificeringen av relaterade utgifter inom den fleråriga budgetramen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Benita Ferrero-Waldner,"18,5,20,15,1,19,16,11,13,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph