Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-086"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.5.3-086"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Merci, je suis très sensible à vos remarques. Chers collègues, j'ai le plaisir de vous rappeler que nous célébrons aujourd'hui le 62e anniversaire de l'Organisation des Nations unies. Vous avez dû recevoir ces jours-ci, par courrier, une copie du message du Secrétaire général de l'ONU à cette occasion. Je souhaite également vous informer du lancement officiel, aujourd'hui, au Parlement européen à Strasbourg, du rapport annuel sur la coopération entre l'Union européenne et l'ONU en matière de gestion des crises, de développement et de promotion de la démocratie et des libertés fondamentales. Ce geste témoigne de l'importance des relations entre nos institutions, de notre engagement commun en faveur du multilatéral et de l'intérêt que nous avons à œuvrer ensemble pour la paix et le bien-être de nos concitoyens."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Děkuji, jsem vám vděčný za vaše vyjádření. Dámy a pánové, mám tu čest vám připomenout, že dnes oslavujeme 62. výročí založení Organizace spojených národů. Měli byste v tyto dny dostat poštou kopii poselství generálního tajemníka OSN k této příležitosti. Chci vás také informovat, že dnes byla v Evropském parlamentu ve Štrasburku oficiálně představena výroční zpráva o spolupráci mezi Evropskou unií a OSN o krizovém řízení, rozvoji, podpoře demokracie a základních právech. Tento akt je svědectvím důležitosti vztahu mezi našimi institucemi, společného závazku ve prospěch multilateralismu a důležitosti naší společné práce pro mír a blahobyt našich spoluobčanů."@cs1
"Tak, jeg sætter stor pris på Deres bemærkninger. Jeg har fornøjelsen at erindre om, at vi i dag fejrer De Forenede Nationers 62-årsdag. De må i de seneste dage have modtaget en kopi af meddelelsen fra FN's generalsekretær i denne anledning. Jeg vil også gøre opmærksom på, at det i Europa-Parlamentet i Strasbourg i dag er den officielle opstart på årsberetningen om samarbejdet mellem EU og FN vedrørende krisestyring, udvikling og fremme af demokrati og grundlæggende rettigheder. Denne handling viser betydningen af forbindelsen mellem vores institutioner, vores fælles engagement til fordel for multilateralisme og vores interesse i at virke i fællesskab for fred og vores medborgeres velfærd."@da2
"Danke, ich bin Ihnen für Ihre Anmerkungen sehr dankbar. Meine Damen und Herren, ich freue mich, Sie daran erinnern zu dürfen, dass wir heute den 62. Jahrestag des Bestehens der Vereinten Nationen feiern. Sie sollten in den letzten Tagen per Post eine Kopie der aus diesem Anlass verfassten Botschaft des UNO-Generalsekretärs erhalten haben. Ich möchte Sie auch informieren, dass heute im Europäischen Parlament in Straßburg offiziell der Jahresbericht zur Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und den Vereinten Nationen im Bereich Krisenmanagement, Entwicklung und Förderung von Demokratie und Grundrechten vorgelegt wird. Dies zeugt von der Bedeutung der Beziehungen zwischen unseren Institutionen, von unserem gemeinsamen Engagement für den Multilateralismus und der Bedeutung unserer Zusammenarbeit für Frieden und das Wohl unserer Mitbürger."@de9
"Σας ευχαριστώ, σας είμαι ευγνώμων για τα σχόλιά σας. Κυρίες και κύριοι, με χαρά σας υπενθυμίζω ότι σήμερα εορτάζουμε την 62η επέτειο των Ηνωμένων Εθνών. Τις τελευταίες ημέρες θα πρέπει να έχετε λάβει ένα αντίγραφο του μηνύματος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για να τιμήσει την περίσταση. Επιθυμώ επίσης να σας ενημερώσω για την επίσημη παρουσίαση σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο της ετήσιας έκθεσης για τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ στον τομέα της διαχείρισης κρίσεων, της ανάπτυξης και της προώθησης της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η πράξη αυτή αποτελεί μαρτυρία της σπουδαιότητας της σχέσης μεταξύ των θεσμικών μας οργάνων, της κοινής μας δέσμευσης για πολυμερή συνεργασία και της σπουδαιότητας της συνεργασίας μας για την ειρήνη και των ευημερία των πολιτών μας."@el10
"Thank you, I am grateful to you for your comments. Ladies and gentlemen, I have the pleasure of reminding you that today we are celebrating the 62 anniversary of the United Nations. You should have received in the last few days a copy of the message from the UN Secretary-General to mark the occasion. I also wish to inform you of the official launch today in the European Parliament in Strasbourg of the annual report on cooperation between the European Union and the UN on crisis management, development and the promotion of democracy and fundamental rights. This act is testament to the importance of the relationship between our institutions, our common commitment to multilateralism and the importance of us working together for the peace and welfare of our fellow citizens."@en4
"Muchas gracias, le agradezco sus comentarios. Señorías, tengo el placer de recordarles que hoy estamos celebrando el 62º Aniversario de las Naciones Unidas. Estos días atrás tendrían que haber recibido una copia del mensaje del Secretario General de las Naciones Unidas para conmemorar la ocasión. Quiero también informarles de la presentación oficial hoy, en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, del informe anual sobre la cooperación entre la Unión Europea y las Naciones Unidas para la gestión de crisis, el desarrollo y la defensa de la democracia y los derechos fundamentales. Este acto es un testimonio de la importancia de la relación entre nuestras instituciones, nuestro compromiso común con el multilateralismo y la necesidad de que trabajemos conjuntamente por la paz y el bienestar de nuestros conciudadanos."@es21
"Tänan, olen teie märkuste eest tänulik. Daamid ja härrad, mul on heameel teile meenutada, et täna tähistame me ÜRO 62. aastapäeva. Sündmuse äramärkimiseks peaksite olema saanud viimase paari päeva jooksul ÜRO peasekretäri sõnumi koopia. Samuti soovin teid teavitada täna Euroopa Parlamendis Strasbourgis ametlikust iga-aastase raporti välja andmise käivitamisest Euroopa Liidu ja ÜRO vahelise koostöö kohta kriisijuhtimise, arengu ning demokraatia ja põhiõiguste edendamise valdkondades. See akt on tunnistus meie institutsioonide vahelise koostöö olulisusest, meie ühisest pühendumisest multilateraalsusele ning meie koos töötamise tähtsusest meie kaaskodanike rahu ja heaolu nimel."@et5
"Kiitos, arvostan suuresti kommenttianne. Hyvät kollegat, minulla on ilo muistuttaa teille, että juhlimme tänään Yhdistyneiden Kansakuntien 62. vuosipäivää. Olette saaneet näinä päivinä postitse kopion YK:n pääsihteerin asiaa koskevasta viestistä. Haluan myös ilmoittaa teille, että Euroopan parlamentissa Strasbourgissa julkaistiin tänään virallisesti Euroopan unionin ja YK:n välistä yhteistyötä koskeva vuosikertomus, jossa käsitellään kriisinhallintaa sekä demokratian ja perusvapauksien kehittämistä ja edistämistä. Tämä ele on merkkinä organisaatioidemme välisten suhteiden tärkeydestä ja yhteisestä sitoumuksestamme monenkeskisyyteen sekä siitä, että on etujemme mukaista työskennellä yhdessä rauhan puolesta ja maidemme kansalaisten hyvinvoinnin eteen."@fi7
"Köszönöm, hálás vagyok a megjegyzéséért. Hölgyeim és uraim, nagy örömömre szolgál, hogy emlékeztethetem Önöket rá, hogy ma ünnepeljük az Egyesült Nemzetek Szervezetének 62. évfordulóját. Az elmúlt napokban kézhez kellett kapniuk egy üzenetet, melyet az ENSZ Főtitkára írt ez alkalomból. Szeretném arról is tájékoztatni Önöket, hogy Strasbourgban, az Európai Parlamentben ma adják ki hivatalosan az Európai Unió és az ENSZ között a válságkezelés, a fejlesztés, valamint a demokrácia és az alapvető jogok támogatásának terén folyó együttműködésről szóló éves jelentést. Ez kiválóan mutatja az intézményeink közötti kapcsolat fontosságát, közös elkötelezettségünket a multilateralizmus iránt, valamint az azért végzett együttes munkánk fontosságát, hogy a többi ember békében és jólétben éljen."@hu11
". Vi ringrazio per i vostri commenti. Onorevoli deputati, ho il piacere di ricordarvi che oggi festeggiamo il 62° anniversario delle Nazioni Unite. Negli ultimi giorni avreste dovuto ricevere una copia del messaggio del Segretario generale dell’ONU per l’occasione. Desidero inoltre comunicarvi l’odierno avvio ufficiale della relazione annuale relativa alla cooperazione tra Unione europea e ONU in materia di gestione delle crisi, sviluppo e promozione della democrazia e dei diritti umani nel Parlamento europeo di Strasburgo. Questo documento è la dimostrazione dell’importanza dei rapporti tra le nostre istituzioni, del nostro impegno comune a favore del multilateralismo e del significato della nostra collaborazione per la pace e il benessere dei nostri cittadini."@it12
"Ačiū jums už komentarus. Ponios ir ponai, norėčiau jums priminti, kad šiandien švenčiamos 62-osios Jungtinių Tautų metinės. Per kelias pastarąsias dienas jūs turėjote gauti JT Generalinio Sekretoriaus pranešimo šia proga kopiją. Taip pat norėčiau jus informuoti, kad šiandien rengiami oficialūs pietūs Europos Parlamente Strasbūre dėl metinio pranešimo dėl Europos Sąjungos ir JT bendradarbiavimo krizių valdymo, vystymosi ir demokratijos skatinimo bei žmogaus teisių srityse. Šis aktas įrodo mūsų institucijų bendradarbiavimo svarbą, mūsų bendrą įsipareigojimą daugiašališkumui ir būtinybę dirbti kartu vardan taikos ir mūsų piliečių gerovės."@lt14
"Paldies jums. Esmu pateicīgs par jūsu piebildi. Dāmas un kungi! Priecājos jums atgādināt, ka šodien mēs atzīmējam Apvienoto Nāciju Organizācijas 62. gadadienu. Par godu šim notikumam jūs noteikti šajās dienās esat saņēmuši ANO ģenerālsekretāra vēstules kopiju. Gribu jūs informēt arī par to, ka šodien Eiropas Parlamentā Strasbūrā tiek oficiāli izdots gada ziņojums par Eiropas Savienības un ANO sadarbību krīžu vadībā un demokrātijas un pamattiesību attīstībā un veicināšanā. Šis dokuments ir apliecinājums tam, cik svarīga ir sadarbība starp mūsu iestādēm, mūsu kopīgās saistības daudzpusīgo attiecību jomā un mūsu kopīgais darbs miera un labklājības nodrošināšanai mūsu pilsoņiem."@lv13
"Dank u, ik ben u dankbaar voor uw opmerkingen. Dames en heren, ik heb het genoegen om u eraan te herinneren dat we vandaag de 62 verjaardag van de Verenigde Naties vieren. Ergens in de laatste dagen zou u een exemplaar van de boodschap van de secretaris-generaal van de VN ontvangen moeten hebben ter opluistering van deze gelegenheid. Ik wil u ook op de hoogte brengen van het officiële startschot dat vandaag in het Europees Parlement in Straatsburg gegeven wordt voor het jaarlijkse verslag over de samenwerking tussen de Europese Unie en de VN inzake crisisbeheersing, ontwikkeling en bevordering van democratie en grondrechten. Dit getuigt van het belang van de verhouding tussen onze instellingen, ons gemeenschappelijk streven naar multilateralisme en het belang van onze samenwerking voor de vrede en welvarendheid van onze medeburgers."@nl3
"Dziękuję, jestem panu wdzięczny za te słowa. Panie i panowie! Z dużą przyjemnością przypominam, że dzisiaj obchodzimy 62 rocznicę powołania Organizacji Narodów Zjednoczonych. Powinniście byli otrzymać egzemplarz listu od Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych nadesłanego z tej okazji. Pragnę także poinformować państwa o oficjalnym rozpoczęciu dzisiaj w Parlamencie Europejskim w Strasburgu rocznego sprawozdania o współpracy między Unią Europejską a Organizacją Narodów Zjednoczonych w dziedzinie zarządzania kryzysowego, rozwoju, promowania demokracji i praw podstawowych. Akt ten jest świadectwem znaczenia związku między naszymi instytucjami, naszego wspólnego zobowiązania do pielęgnowania relacji wielostronnych i znaczenia naszej wspólnej pracy na rzecz pokoju i dobrobytu naszych współobywateli."@pl16
"Muito obrigado, sou de facto sensível às vossas observações. Senhoras e Senhores Deputados, tenho o prazer de vos lembrar que hoje celebramos o 62º aniversário da Organização das Nações Unidas. Deverão ter recebido por estes dias uma cópia da mensagem do Secretário-Geral da ONU para assinalar a ocasião. Gostaria também de vos informar do lançamento oficial, hoje, no Parlamento Europeu em Estrasburgo, do relatório anual sobre a cooperação entre a União Europeia e a ONU em matéria de gestão de crises, desenvolvimento e promoção da democracia e dos direitos fundamentais. Este gesto testemunha a importância da relação entre as nossas Instituições, o nosso compromisso comum a favor do multilateralismo e o interesse que temos em trabalhar em conjunto pela paz e bem-estar dos nossos cidadãos."@pt17
"Merci, je suis très sensible à vos remarques. Chers collègues, j'ai le plaisir de vous rappeler que nous célébrons aujourd'hui le 62e anniversaire de l'Organisation des Nations unies. Vous avez dû recevoir ces jours-ci, par courrier, une copie du message du Secrétaire général de l'ONU à cette occasion. Je souhaite également vous informer du lancement officiel, aujourd'hui, au Parlement européen à Strasbourg, du rapport annuel sur la coopération entre l'Union européenne et l'ONU en matière de gestion des crises, de développement et de promotion de la démocratie et des libertés fondamentales. Ce geste témoigne de l'importance des relations entre nos institutions, de notre engagement commun en faveur du multilatéral et de l'intérêt que nous avons à œuvrer ensemble pour la paix et le bien-être de nos concitoyens."@ro18
"Ďakujem, som vám vďačný za vaše poznámky. Dámy a páni, mám tú česť pripomenúť vám, že dnes oslavujeme 62. výročie založenia Organizácie Spojených národov. Pri tejto príležitosti ste mali v posledných dňoch dostať kópiu posolstva generálneho tajomníka OSN. Chcem vás takisto informovať o dnešnom oficiálnom začatí, v Európskom parlamente v Štrasburgu, výročnej správy o spolupráci medzi Európskou úniou a OSN o krízovom riadení, rozvoji, podpore demokracie a základných právach. Tento akt je svedectvom dôležitosti vzťahu medzi našimi inštitúciami, spoločným záväzkom k multilateralizmu a dôležitosti, aby sme pracovali spolu pre mier a blahobyt našich spoluobčanov."@sk19
"Hvala, hvaležen sem vam za pripombe. Gospe in gospodje, z veseljem vas spominjam, da danes praznujemo 62. obletnico Združenih narodov. V zadnjih dneh ste od generalnega sekretarja ZN verjetno prejeli kopijo sporočila v zvezi s tem dogodkom. Prav tako vas želim obvestiti, da se je danes v Evropskem parlamentu v Strasbourgu začelo pripravljati letno poročilo o sodelovanju med Evropsko unijo in ZN na področju kriznega upravljanja, razvoja ter spodbujanja demokracije in temeljnih pravic. To dokazuje pomembnost odnosa med našimi institucijami, naše skupne zavezanosti večstranskosti ter pomembnost našega sodelovanja za mir in blaginjo sodržavljanov."@sl20
"Tack. Jag är tacksam för era kommentarer. Mina damer och herrar! Jag har nöjet att påminna er här i dag om att vi firar minnet av att FN inrättades för 62 år sedan. De senaste dagarna bör ni ha fått en kopia av meddelandet från FN:s generalsekreterare om att högtidlighålla detta. Jag vill också informera er om att Europaparlamentet i Strasbourg i dag officiellt har lagt fram den årliga rapporten om samarbetet mellan Europeiska unionen och FN om krishantering, utveckling och främjande av demokrati och grundläggande rättigheter. Detta dokument visar på den stora betydelsen av förbindelserna mellan våra institutioner, vårt gemensamma engagemang för multilateralism och vikten av att samarbeta för fred och välstånd för medborgarna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph