Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-083"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.5.3-083"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Ich habe eine Bitte an den Präsidenten des Hauses, nicht an Sie als amtierenden Präsidenten, sondern an den Präsidenten der Kammer. Ich habe eine Bitte im Namen meiner Fraktion vorzutragen. Aber ich denke, ich trage diese Bitte im Namen aller demokratischen Fraktionen dieses Hauses vor. Es handelt sich nach meiner Einschätzung und nach der Einschätzung meiner Kolleginnen und Kollegen um einen so schwerwiegenden Vorgang, den ich Ihnen jetzt hier vortragen möchte, dass ich den Präsidenten Pöttering bitte, gegenüber den Personen, die ich hier nenne, aktiv zu werden. In den letzten beiden Tagen ist es in Budapest zu schwerwiegenden Ausschreitungen gekommen. Das ist nichts Ungewöhnliches – Demonstrationen in europäischen Hauptstädten sind normal, auch gewalttätige Demonstrationen. Dagegen kann man sicherlich etwas haben, aber sie sind nicht zu verhindern. Aber das, was in den letzten Tagen in Budapest geschehen ist, ist eine neue Qualität. Ich möchte Ihnen sagen, warum. Man kann über Ministerpräsident Gyurcsány denken wie man will. Man kann für ihn sein, man kann gegen ihn sein. Was nicht erlaubt ist, meine Damen und Herren … Man kann für Ministerpräsident Gyurcsány sein, oder man kann gegen ihn sein. Was nicht erlaubt ist, meine Damen und Herren – und ich verweise darauf, dass Sie genau hinschauen sollten, wer jetzt schon schreit –, was nicht erlaubt ist, ist, dass ein Ministerpräsident in dieser Europäischen Union bei Demonstrationen als „dreckiger Jude“ beschimpft wird. Das ist eine Qualität, die neu ist, aber sie ist eine Qualität der Faschisten, auf dieser Seite des Hauses. Ich wäre Ihnen dankbar, Herr Präsident, wenn Sie Herrn Pöttering bitten würden, die überwältigende Zustimmung des Hauses zu dem Tadel gegenüber diesen Leuten zum Ausdruck zu bringen."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, chci přednést žádost předsedovi Parlamentu, ne vám jako předsedajícímu, ale předsedovi Parlamentu. Toto je žádost, kterou přednáším jménem své skupiny. Jsem si ale jistý, že mluvím za všechny demokratické skupiny v Parlamentu. Myslím si, stejně jako i moji kolegové, že záležitost, na kterou chci upozornit, je tak závažná, že musím požádat pana předsedu Pötteringa, aby podniknul kroky proti jednotlivcům, které se chystám jmenovat. Během posledních dvou dní došlo v Budapešti ke dvěma velkým protestním akcím. Na tom není nic neobvyklého: demonstrace se v hlavních městech Evropy vyskytují běžně a někdy se končí násilnostmi. Rozhodně se s tím nedá souhlasit, ale nedá se tomu zabránit. Události, které se odehrály v Budapešti v uplynulých dnech, dostaly nový rozměr a rád bych vám řekl proč. Můžete si o ministerském předsedovi Gyurcsánym myslet , co chcete. Můžete ho podporovat, nebo být proti němu. Co je nepřijatelné, dámy a pánové... Můžete podporovat předsedu vlády Gyurcsánye, nebo být proti němu. Co je nepřijatelné, dámy a pánové – navrhuji, abyste se pozorně podívali, kdo se mě snaží překřičet – co je nepřijatelné, je, aby byl ministerský předseda v Evropské unii označený během demonstrací za „špinavého žida“. Přidává to nový rozměr, a to rozměr fašistů v tomto Parlamentu. Byl bych vděčný, pane předsedající, pokud byste požádal pana Pötteringa o vyjádření absolutní podpory Parlamentu při pokárání těchto osob."@cs1
"Hr. formand! Jeg har en anmodning til Parlamentets formand, ikke til Dem som formand, men til Parlamentets formand. Jeg har en anmodning på vegne af min gruppe. Jeg er imidlertid sikker på, at jeg taler på vegne af alle demokratiske grupper i Parlamentet. I lighed med mine kolleger mener jeg, at det spørgsmål, jeg gerne vil rejse, er så alvorligt, at jeg er nødt til at anmode Parlamentets formand Pöttering om at gribe ind over for de enkeltpersoner, som jeg vil nævne ved navn. Der er blevet afholdt en række store demonstrationer i Budapest i de sidste to dage. Dette er overhovedet ikke usædvanligt, da demonstrationer er en normal begivenhed i europæiske hovedstæder, og de ender til tider i vold. Det kan man helt sikkert være imod, men de kan ikke forhindres. De begivenheder, der har fundet sted i Budapest i de seneste dage har imidlertid fået tilføjet en ny dimension, og jeg vil gerne fortælle Dem hvorfor. De kan mene, hvad De vil om premierminister Gyurcsány. De er måske for ham, eller De er måske imod ham. Det er imidlertid uacceptabelt … De er måske for premierminister Gyurcsány, eller De er måske imod ham. Det er imidlertid uacceptabelt - og jeg opfordrer Dem til at være meget opmærksom på, hvem der allerede forsøger at overdøve mig - det er imidlertid uacceptabelt, at en premierminister i EU stemples som en "beskidt jøde" under demonstrationer. Det er en ny dimension, og det er fascisternes dimension, i denne side af salen. Hr. formand, De bedes anmode hr. Pöttering om at give disse mennesker en reprimande med Parlamentets overvældende støtte."@da2
". Κύριε Πρόεδρε, θέλω να απευθύνω ένα ερώτημα προς τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, όχι σε εσάς ως ασκούντα την Προεδρία, αλλά στον Πρόεδρο αυτού του Κοινοβουλίου. Θέλω να υποβάλω ένα αίτημα εξ ονόματος της Ομάδας μου. Ωστόσο, είμαι βέβαιος ότι εκφράζω όλες τις δημοκρατικές ομάδες στο Κοινοβούλιο. Έχω την εντύπωση, όπως και οι συνάδελφοί μου, ότι το ζήτημα που επιθυμώ να θίξω είναι τόσο σοβαρό που πρέπει να ζητήσω από τον πρόεδρο Pöttering να λάβει μέτρα εναντίον των ατόμων τα οποία πρόκειται να κατονομάσω. Τις τελευταίες δύο ημέρες έχουν γίνει στη Βουδαπέστη τεράστιες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Αυτό δεν είναι ασυνήθιστο: οι διαδηλώσεις είναι συνηθισμένο φαινόμενο στις πρωτεύουσες της Ευρώπης και ορισμένες φορές καταλήγουν σε βίαια επεισόδια. Ίσως να αποδοκιμάζονται από κάποιους, δεν είναι δυνατόν όμως να εμποδιστούν. Ωστόσο, τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν πρόσφατα στη Βουδαπέστη έχουν λάβει νέα διάσταση, θα ήθελα να σας εξηγήσω γιατί. Μπορείτε να πιστεύετε ό,τι θέλετε για τον πρωθυπουργό Gyurcsány. Μπορεί να είστε υπέρ ή εναντίον του. Αυτό το οποίο είναι απαράδεκτο, κυρίες και κύριοι … Μπορεί να είστε υπέρ ή εναντίον του. Είναι απαράδεκτο, κυρίες και κύριοι – και σας συνιστώ να παρατηρήσετε προσεκτικότερα για να δείτε ποιος προσπαθεί ήδη να με υποχρεώσει να σιωπήσω με τις κραυγές του – είναι απαράδεκτο ένας πρωθυπουργός στην Ευρωπαϊκή Ένωση να χαρακτηρίζεται «βρωμο-εβραίος» στη διάρκεια διαδηλώσεων. Αυτό προσδίδει μία νέα διάσταση, πρόκειται για τη διάσταση των φασιστών, από αυτή την πλευρά του Κοινοβουλίου. Θα ήμουν ευγνώμων κ. Πρόεδρε, εάν ζητούσατε από τον κ. Pöttering να εκφράσει τη σημαντική υποστήριξη του Κοινοβουλίου για την επιβολή της ποινής της επίπληξης σε αυτούς τους ανθρώπους."@el10
". Mr President, I have a request to make to the President of Parliament, not to you as President in the Chair, but to the President of the House. I have a request to make on behalf of my Group. However, I am sure I speak for all democratic groups in the House. I take the view, as do my colleagues, that the matter which I wish to raise is so serious that I must ask President Pöttering to take action against the individuals I am about to name. Major protests have occurred in Budapest over the last two days. There is nothing unusual about that: demonstrations are a normal occurrence in Europe’s capitals, and they sometimes spiral into violence. One might certainly object to that, but they cannot be prevented. However, there is a new dimension to the events that have occurred in Budapest in recent days, and I would like to tell you why. You can think what you like about Prime Minister Gyurcsány. You may be for him, or you may be against him. What is not acceptable, ladies and gentlemen … You may be for Prime Minister Gyurcsány or you may be against him. What is not acceptable, ladies and gentlemen – and I suggest that you look very carefully to see who is already trying to shout me down – what is not acceptable is that a Prime Minister in the European Union is branded a ‘dirty Jew’ during demonstrations. That adds a new dimension, and it is a dimension of the Fascists, on this side of the House. I would be grateful, Mr President, if you would ask Mr Pöttering to express the House’s overwhelming support for the issuing of a reprimand to these people."@en4
". Señor Presidente, quiero hacer una petición al Presidente del Parlamento, no a usted como Presidente de esta sesión, sino al Presidente de la Cámara. Quiero hacer esa petición en nombre de mi Grupo. Pero estoy seguro de que hablo en nombre de todos los grupos democráticos aquí representados. Considero, al igual que mis colegas, tan grave el asunto que quiero plantear, que tengo que pedir al Presidente Pöttering que actúe en contra de las personas que voy a nombrar. En Budapest se han producido importantes protestas en los últimos dos días. Eso no tiene nada de extraño: las manifestaciones son algo normal en las capitales europeas, y a veces se convierten en una espiral de violencia. Se puede objetar a eso, desde luego, pero no se puede evitar. No obstante, existe una nueva dimensión en los acontecimientos ocurridos en Budapest en los últimos días, y me gustaría decirles por qué. Se puede pensar lo que uno quiera del Primer Ministro Gyurcsány. Se puede estar a favor o en contra de él. Lo que no es aceptable, Señorías ... Se puede estar a favor o en contra del Primer Ministro Gyurcsány. Lo que no es aceptable, Señorías ─y les sugiero que se fijen en quiénes están tratando de hacerme callar─ lo que no es aceptable es que a un Primer Ministro de la Unión Europea se le califique de «sucio judío» durante las manifestaciones. Eso añade una nueva dimensión, y es la dimensión de los Fascistas, situados a este lado de la Cámara. Le agradecería, señor Presidente, que pidiera al señor Pöttering que exprese el apoyo mayoritario de esta Cámara a una amonestación pública de esas personas."@es21
". Härra juhataja, sooviksin esitada parlamendi presidendile palve, mitte teile kui istungi juhatajale, vaid koja presidendile. Soovin esitada oma fraktsiooni nimel palve. Samas olen kindel, et räägin kõigi demokraatlike fraktsioonide nimel selles kojas. Olen arvamusel, nagu minu kolleegidki, et küsimus, mille ma soovin tõstatada on niivõrd tõsine, et ma pean paluma president Pötteringil võtta isikute suhtes, keda ma nimetan, tarvitusele meetmed. Viimase kahe päeva jooksul on Budapestis esitatud tugevaid proteste. Selles pole midagi ebatavalist: demonstratsioonid on Euroopa pealinnades tavaliseks nähtuseks ning mõnikord muutuvad need vägivaldseks. Mõni võib nendele muidugi vastu seista, kuid neid ei saa ära hoida. Kuid Budapestis viimastel päevadel aset leidnud sündmustel on uus dimensioon ning ma sooviksin teile rääkida miks. Te võite mõelda peaminister Gyurcsány’st, mida te soovite. Te võite olla tema poolt või tema vatsu. Mis ei ole vastuvõetav, daamid ja härrad ... Te võite olla peaminister Gyurcsány poolt või tema vastu. Mis ei ole vastuvõetav, daamid ja härrad – ning ma oletan, et te vaatate väga hoolikalt, et näha, kes püüab mind juba puldist maha vilistada – mis on vastuvõetamatu, on see, et Euroopa Liidu peaministrit märgistatakse demonstratsioonidel „räpase juudina”. See lisab uue dimensiooni ning see on fašistlik dimensioon, sellel koja poolel. Härra juhataja, oleksin tänulik, kui te paluksite härra Pötteringil avaldada täiskogu ülekaalukat toetust noomituse avaldamiseks nendele inimestele."@et5
". Arvoisa puhemies, haluaisin esittää pyynnön parlamentin puhemiehelle, en siis teille puheen johtajana vaan parlamentin varsinaiselle puhemiehelle. Esitän tämän pyynnön ryhmäni puolesta. Olen kuitenkin varma, että puhun kaikkien parlamentin demokraattisten ryhmien nimissä. Kuten kollegani, pidän tätä asiaa niin vakavana, että minun on pyydettävä puhemies Pötteringiä ryhtymään toimiin nimeämiäni henkilöitä vastaan. Budapestissa on viimeisten kahden päivän aikana ollut merkittäviä protesteja. Se ei ole sinällään epätavallista, mielenosoitusten järjestäminen on normaalia Euroopan pääkaupungeissa, ja ne johtavat joskus väkivaltaisuuksiin. Niitä voidaan kyllä vastustaa, muttei ehkäistä. Viime päivien tapahtumilla Budapestissa on kuitenkin uusi ulottuvuus, josta haluaisin kertoa teille. Teillä voi olla mielipiteenne pääministeri Gyurcsányn suhteen. Voitte olla hänen puolellaan tai häntä vastaan. Ei kuitenkaan ole hyväksyttävää, hyvät parlamentin jäsenet… Voitte olla pääministeri Gyurcsányn puolella tai häntä vastaan. Ei kuitenkaan ole hyväksyttävää, hyvät parlamentin jäsenet – ja ehdottaisin, että katsotte tarkkaan, ketkä yrittävät jo nyt hukuttaa puheeni meteliin – ei siis ole hyväksyttävää, että Euroopan unionin valtion pääministeriä haukutaan mielenosoituksissa likaiseksi juutalaiseksi. Tämä tuo uuden ulottuvuuden, nimittäin fasistisen ulottuvuuden, tälle puolen parlamenttia. Olisin kiitollinen, arvoisa puhemies, mikäli pyytäisitte Hans-Gert Pötteringiä ilmaisemaan parlamentin murskaavan kannatuksen näiden henkilöiden viralliselle nuhtelulle."@fi7
". Monsieur le Président, j’ai une requête à faire au président du Parlement, pas à vous en tant que président de la séance, mais au président de l’Assemblée. J’ai une requête à faire au nom de mon groupe. Je suis cependant sûr que je parle pour tous les groupes démocratiques de cette Assemblée. Je pense, tout comme mes collègues, que la question que je veux soulever est si grave que je dois demander au président Pöttering de prendre des mesures à l’encontre les personnes que je suis sur le point de nommer. De grandes manifestations se sont déroulées à Budapest ces deux derniers jours. Il n’y a rien d’inhabituel à cela: il y a souvent des manifestations dans les capitales de l’Europe et elles aboutissent parfois à de la violence. On peut sans doute s’insurger contre cela, mais on ne peut pas les empêcher. Il y a cependant une nouvelle dimension aux événements qui se sont déroulés à Budapest ces derniers jours, et je voudrais vous dire pourquoi. Vous pouvez penser ce que vous voulez du Premier ministre, M. Gyurcsány. Vous pouvez être pour lui ou contre lui. Ce qui n’est pas acceptable, Mesdames et Messieurs … Vous pouvez être pour le Premier ministre Gyurcsány ou contre lui. Ce qui n’est pas acceptable, Mesdames et Messieurs – et je vous propose de regarder très attentivement qui est déjà en train d’essayer de me huer – ce qui n’est pas acceptable, c’est qu’un Premier ministre de l’Union européenne soit traité de «sale juif» pendant des manifestations. Cela ajoute une nouvelle dimension, et c’est une dimension des fascistes, de ce côté de l’Assemblée. Je vous serais reconnaissant, Monsieur le Président, si vous pouviez demander à M. Pöttering d’exprimer le soutien massif de cette Assemblée en faveur d’un blâme à l’encontre de ces personnes."@fr8
". Elnök úr, egy kéréssel fordulok a Parlament elnökéhez – nem Önhöz, az ülést vezető elnökhöz, hanem az Európai Parlament elnökéhez. A képviselőcsoportom nevében fordulok Önhöz egy kéréssel. Azonban biztos vagyok benne, hogy a Parlament összes demokratikus csoportja nevében beszélek. Véleményem – és képviselőtársaim véleménye – szerint a kérdés, amelyről szólni kívánok, olyannyira komoly, hogy Pöttering elnök urat kell megkérnem, hogy lépjen fel az általam megnevezendő személyekkel szemben. Az elmúlt két napban komoly tiltakozásokra került sor Budapesten. Nincs ebben semmi szokatlan: a tüntetések mindennapi eseményeknek számítanak az európai fővárosokban és olykor bizony erőszakba torkollnak. Ezt bizonyosan lehet kifogásolni, de nem lehet megelőzni. Ami azonban a napokban Budapesten történt, új dimenzióval rendelkezik, és kifejtem, hogy miért. Gondolhatnak, amit akarnak, Gyurcsány miniszterelnök úrról. Lehetnek mellette vagy lehetnek ellene. Ami elfogadhatatlan, hölgyeim és uraim … Lehetnek Gyurcsány miniszterelnök úr mellett vagy ellene. Ami elfogadhatatlan, hölgyeim és uraim, – és javaslom, hogy figyeljék meg alaposan, ki az, aki máris túl akar kiabálni – az, hogy egy miniszterelnököt az Európai Parlamentben „mocskos zsidónak” neveznek a tüntetések alatt. Ez új dimenziót ad a történteknek, ez pedig a Parlament ezen oldalán elhelyezkedő fasiszták dimenziója. Hálás lennék, elnök úr, ha megkérné Pöttering urat, hogy fejezze ki a Ház elsöprő támogatását ezen emberek megrovása iránt."@hu11
". Signor Presidente, ho una richiesta da presentare al Presidente del Parlamento, non a lei in quanto Presidente nel corso della seduta, ma al Presidente di quest’Assemblea. Avanzo tale richiesta a nome del mio gruppo. Tuttavia, sono certo di parlare per tutti i gruppi democratici di quest’Aula. Sono del parere che, come i miei colleghi, la questione che desidero sollevare è talmente grave che devo chiedere al Presidente Pöttering di intervenire contro le persone di cui sto per fare il nome. Negli ultimi due giorni, a Budapest si sono verificate grandi proteste. Non c’è niente di nuovo: le manifestazioni sono una normale consuetudine nelle capitali d’Europa, e talvolta sfociano progressivamente in violenze. Di certo si può avere qualcosa da obiettare in merito, ma non è possibile prevederlo. Tuttavia, negli ultimi giorni, gli eventi di Budapest hanno assunto una nuova dimensione, e vorrei spiegarvi il motivo. Si può pensare ciò che si vuole del Primo Ministro Gyurcsány. Si può essere favorevoli o contrari. La cosa inammissibile, onorevoli colleghi… Si può essere dalla parte del Primo Ministro Gyurcsány o meno. La cosa inammissibile, onorevoli colleghi, vi consiglio di osservare con attenzione chi sta già cercando di farmi tacere, la cosa inammissibile è che un Primo Ministro nell’Unione europea sia bollato come “sporco ebreo” nel corso delle manifestazioni. Questo aspetto aggiunge una nuova dimensione, e si tratta della dimensione dei fascisti, da questo lato dell’Aula. Signor Presidente, le sarei grato se potesse chiedere al Presidente Pöttering di esprimere il totale appoggio del Parlamento per l’emanazione di una nota di biasimo per queste persone."@it12
"Gerb. pirmininke, norėčiau pateikti prašymą Parlamento Pirmininkui – ne jums kaip pirmininkaujančiajam, bet šių Rūmų pirmininkui. Norėčiau pateikti prašymą savo frakcijos vardu. Vis dėlto aš manau, Kad kalbu visų demokratiškų frakcijų šiame Parlamente vardu. Aš ir mano kolegos manome, kad klausimas, kurį ketinu iškelti, yra labai rimtas, todėl privalau paprašyti Pirmininko H. -G. Pötteringo imtis veiksmų prieš asmenis, kuriuos paminėsiu. Per pastarąsias dienas Budapešte kilo dideli protestai. Nieko neįprasto neįvyko: demonstracijos yra normalus reiškinys Europos sostinėse ir jos kartais perauga į smurtą. Kai kurie galbūt prieštarautų, bet jų išvengti neįmanoma. Vis dėlto pastarųjų dienų įvykiai Budapešte yra kitokie, ir aš norėčiau jums paaiškinti, kodėl. Jūs galite būti įvairios nuomonės apie Ministrą Pirmininką F. Gyurcsány. Jūs galite jį palaikyti arba būti nusiteikę prieš jį. Tačiau nepriimtina, ponios ir ponai... Jūs galite palaikyti Ministrą Pirmininką F. Gyurcsány arba būti nusiteikę prieš jį. Tačiau nepriimtina, ponios ir ponai – ir aš siūlau jums atidžiai įsižiūrėti, kas mane nori nutildyti – nepriimtina, kad Europos Sąjungoje Ministras Pirmininkas per demonstracijas yra vadinamas „purvinu žydu“. Tai yra naujas dalykas – fašizmas – šiuose Rūmuose. Gerb. pirmininke, aš būčiau dėkingas, jeigu jūs paprašytumėte H. -G. Pötteringo išreikti didelę Parlamento paramą, kad būtų pareikštas papeikimas šiems žmonėms."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs! Es vēlos izteikt lūgumu Parlamenta priekšsēdētājam, ─ nevis jums kā sēdes vadītājam, bet gan Eiropas Parlamenta priekšsēdētājam. Prasību es vēlos izteikt savas grupas vārdā. Tomēr esmu pārliecināts, ka runāšu visu šī Parlamenta demokrātisko grupu vārdā. Tāpat kā mani kolēģi, es uzskatu, ka jautājums, ko vēlos izvirzīt, ir ļoti nopietns, tāpēc man ir jālūdz priekšsēdētājam vērsties pret personām, par kurām tūlīt runāšu. Divu pagājušo dienu laikā Budapeštā ir notikuši lieli protesti. Tas nav nekas neparasts, jo demonstrācijas Eiropas galvaspilsētās ir ikdienišķa parādība, un reizēm tās pāraug vardarbībā. Tas, protams, var nepatikt, taču to nav iespējams izskaust. Taču pēdējo dienu notikumiem Budapeštā ir parādījusies jauna dimensija, un es gribētu jums paskaidrot, kāpēc. Par premjerministru jūs varat domāt, ko vien vēlaties. Varat viņu atbalstīt, un varat neatbalstīt. Taču nav pieņemams, dāmas un kungi… Varat atbalstīt premjerministru un varat arī neatbalstīt. Taču nav pieņemams, dāmas un kungi, ─ un es aicinu jūs uzmanīgi pavērot, kuri ir tie, kas jau tagad cenšas mani apklusināt ─ nav pieņemams, ka viens no Eiropas Savienības premjerministriem demonstrācijās tiek dēvēts par „netīro žīdu”. Šī ir pilnīgi jauna dimensija, un tā ir fašisma dimensija, ─ šajā Parlamenta daļā. Es būtu pateicīgs, priekšsēdētāja kungs, ja jūs lūgtu paust nedalītu Parlamenta atbalstu tam, lai šīm personām tiktu izteikts rājiens."@lv13
"Herr Präsident! Ich habe eine Bitte an den Präsidenten des Hauses, nicht an Sie als amtierenden Präsidenten, sondern an den Präsidenten der Kammer. Ich habe eine Bitte im Namen meiner Fraktion vorzutragen. Aber ich denke, ich trage diese Bitte im Namen aller demokratischen Fraktionen dieses Hauses vor. Es handelt sich nach meiner Einschätzung und nach der Einschätzung meiner Kolleginnen und Kollegen um einen so schwerwiegenden Vorgang, den ich Ihnen jetzt hier vortragen möchte, dass ich den Präsidenten Pöttering bitte, gegenüber den Personen, die ich hier nenne, aktiv zu werden. In den letzten beiden Tagen ist es in Budapest zu schwerwiegenden Ausschreitungen gekommen. Das ist nichts Ungewöhnliches – Demonstrationen in europäischen Hauptstädten sind normal, auch gewalttätige Demonstrationen. Dagegen kann man sicherlich etwas haben, aber sie sind nicht zu verhindern. Aber das, was in den letzten Tagen in Budapest geschehen ist, ist eine neue Qualität. Ich möchte Ihnen sagen, warum. Man kann über Ministerpräsident Gyurcsány denken wie man will. Man kann für ihn sein, man kann gegen ihn sein. Was nicht erlaubt ist, meine Damen und Herren … Man kann für Ministerpräsident Gyurcsány sein, oder man kann gegen ihn sein. Was nicht erlaubt ist, meine Damen und Herren – und ich verweise darauf, dass Sie genau hinschauen sollten, wer jetzt schon schreit –, was nicht erlaubt ist, ist, dass ein Ministerpräsident in dieser Europäischen Union bei Demonstrationen als „dreckiger Jude“ beschimpft wird. Das ist eine Qualität, die neu ist, aber sie ist eine Qualität der Faschisten, auf dieser Seite des Hauses. Ich wäre Ihnen dankbar, Herr Präsident, wenn Sie Herrn Pöttering bitten würden, die überwältigende Zustimmung des Hauses zu dem Tadel gegenüber diesen Leuten zum Ausdruck zu bringen."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik heb een verzoek aan de Voorzitter van het Parlement, oftewel niet aan u, mijnheer de Ondervoorzitter, maar aan de Voorzitter van het Huis. Ik heb een verzoek namens mijn fractie maar ik weet zeker dat ik namens alle democratische fracties in het Huis spreek. Ik ben evenals mijn collega’s van mening dat de kwestie die ik ter sprake wil brengen zo ernstig is dat ik Voorzitter Pöttering moet vragen om actie te ondernemen tegen de personen die ik zo meteen zal noemen. De afgelopen twee dagen hebben er omvangrijke protestacties plaatsgevonden in Boedapest. Daar is niets ongewoons aan: demonstraties komen regelmatig voor in de Europese hoofdsteden en soms ontaarden ze in geweld. Dat valt zeker te af te keuren, maar ze kunnen niet voorkomen worden. De gebeurtenissen die de afgelopen dagen in Boedapest hebben plaatsgevonden, hebben echter een nieuwe dimensie. Ik zou u graag willen vertellen waarom. U kunt vinden wat u wilt van premier Gyurcsány. U kunt voor hem zijn of tegen hem. Het is echter onaanvaardbaar, dames en heren … U kunt voor of tegen premier Gyurcsány zijn. Het is echter onaanvaardbaar, dames en heren – en ik stel voor dat u goed om u heen kijkt om te zien wie mij reeds proberen te overstemmen – het is onaanvaardbaar dat een premier in de Europese Unie tijdens demonstraties wordt uitgemaakt voor “smerige jood”. Dit voegt een nieuwe dimensie toe, en het is een dimensie van de fascisten, aan deze zijde van het Huis. Ik zou u erkentelijk zijn, Mijnheer de Voorzitter, als u de heer Pöttering zou willen vragen om de overweldigende steun van het Huis uit te drukken voor de uitvaardiging van een berisping aan deze mensen."@nl3
". Panie przewodniczący! Chciałbym przedstawić wniosek do Przewodniczącego Parlamentu – nie do pana, jako przewodniczącego tego posiedzenia, ale do Przewodniczącego całej Izby. Chciałbym przedstawić wniosek w imieniu mojej grupy. Jestem jednak pewien, że przemawiam tu w imieniu wszystkich demokratycznych grup w Parlamencie. W mojej opinii, a także w opinii moich kolegów, sprawa, którą chciałbym poruszyć, jest na tyle poważna, że muszę zwrócić się do przewodniczącego Pötteringa o podjęcie działań przeciwko osobom, o których zaraz powiem. W ciągu ostatnich dwóch dni w Budapeszcie miały miejsce duże manifestacje. Nic w tym dziwnego – demonstracje to normalne zjawisko w stolicach europejskich, a także to, że czasem skutkują one eskalacją przemocy. Można rzecz jasna sprzeciwiać się temu, ale nie można temu zapobiec. Jednakże wydarzenia, które miały miejsce w Budapeszcie w ostatnich dniach, mają nowy wymiar i chciałbym państwu wyjaśnić dlaczego. Można myśleć co się chce o premierze Gyurcsánym. Można być za nim, można być przeciwko niemu. Czego nie można zaakceptować, panie i panowie… Można być za premierem Gyurcsánym albo przeciwko niemu. Czego nie można zaakceptować, panie i panowie – i sugeruję, byście uważnie przypatrzyli się, kto już stara się mnie zagłuszyć – czego nie można zaakceptować, to tego, by premiera w Unii Europejskiej nazywano „brudnym Żydem” podczas demonstracji. To nadaje temu wszystkiemu nowy wymiar i jest to wymiar faszystowski, zdaniem tej części Izby. Byłbym wdzięczny, panie przewodniczący, za przekazanie panu Pötteringowi zdecydowanego poparcia Izby dla udzielenia reprymendy tym osobom."@pl16
". Senhor Presidente, tenho um pedido a fazer ao Presidente do Parlamento, não a si como Presidente da sessão de hoje, mas ao Presidente da Assembleia. Tenho um pedido a fazer em nome de meu grupo. No entanto, tenho a certeza de que falo em nome de todos os grupos democráticos da Assembleia. Sou da opinião, tal como os meus colegas, de que a matéria que pretendo abordar é tão séria que devo pedir ao senhor Presidente Hans-Gert Pöttering que actue contra as pessoas que estou prestes a nomear. Ocorreram grandes protestos em Budapeste durante os últimos dois dias. Não há nada de invulgar nesta situação: as manifestações são uma ocorrência normal nas capitais europeias, tornando-se, por vezes, numa espiral de violência. Podemos não estar de acordo, mas não conseguimos evitá-las. No entanto, os acontecimentos que ocorreram em Budapeste nos últimos dias adquiriram uma nova dimensão, e gostaria de vos explicar porquê. Podem pensar o que quiserem sobre o Primeiro-Ministro Ferenc Gyurcsány. Podem ser a favor ou contra ele. O que não é aceitável, Senhoras e Senhores Deputados… Podem ser a favor do Primeiro-Ministro Ferenc Gyurcsány ou podem ser contra ele. O que não é aceitável, Senhoras e Senhores Deputados – e sugiro que olhem com muita atenção para ver quem está a tentar calar-me à força com estes gritos –, o que não é aceitável, dizia, é que um Primeiro-Ministro da União Europeia seja rotulado de “judeu imundo” durante as manifestações. Isto abre uma nova dimensão, e esta é a dimensão dos fascistas, deste lado da Assembleia. Ficaria grato, Senhor Presidente, se pedisse ao Presidente Hans-Gert Pöttering que expressasse o esmagador apoio da Assembleia a que se envie uma reprimenda a estas pessoas."@pt17
"Herr Präsident! Ich habe eine Bitte an den Präsidenten des Hauses, nicht an Sie als amtierenden Präsidenten, sondern an den Präsidenten der Kammer. Ich habe eine Bitte im Namen meiner Fraktion vorzutragen. Aber ich denke, ich trage diese Bitte im Namen aller demokratischen Fraktionen dieses Hauses vor. Es handelt sich nach meiner Einschätzung und nach der Einschätzung meiner Kolleginnen und Kollegen um einen so schwerwiegenden Vorgang, den ich Ihnen jetzt hier vortragen möchte, dass ich den Präsidenten Pöttering bitte, gegenüber den Personen, die ich hier nenne, aktiv zu werden. In den letzten beiden Tagen ist es in Budapest zu schwerwiegenden Ausschreitungen gekommen. Das ist nichts Ungewöhnliches – Demonstrationen in europäischen Hauptstädten sind normal, auch gewalttätige Demonstrationen. Dagegen kann man sicherlich etwas haben, aber sie sind nicht zu verhindern. Aber das, was in den letzten Tagen in Budapest geschehen ist, ist eine neue Qualität. Ich möchte Ihnen sagen, warum. Man kann über Ministerpräsident Gyurcsány denken wie man will. Man kann für ihn sein, man kann gegen ihn sein. Was nicht erlaubt ist, meine Damen und Herren … Man kann für Ministerpräsident Gyurcsány sein, oder man kann gegen ihn sein. Was nicht erlaubt ist, meine Damen und Herren – und ich verweise darauf, dass Sie genau hinschauen sollten, wer jetzt schon schreit –, was nicht erlaubt ist, ist, dass ein Ministerpräsident in dieser Europäischen Union bei Demonstrationen als „dreckiger Jude“ beschimpft wird. Das ist eine Qualität, die neu ist, aber sie ist eine Qualität der Faschisten, auf dieser Seite des Hauses. Ich wäre Ihnen dankbar, Herr Präsident, wenn Sie Herrn Pöttering bitten würden, die überwältigende Zustimmung des Hauses zu dem Tadel gegenüber diesen Leuten zum Ausdruck zu bringen."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, chcem predniesť žiadosť predsedovi Parlamentu a nie vám ako predsedajúcemu, ale predsedovi Parlamentu. Toto je žiadosť, ktorú prednášam v mene svojej skupiny. Ale som si istý, že hovorím za všetky demokratické skupiny v Parlamente. Myslím si, ako aj moji kolegovia, že záležitosť, na ktorú chcem upozorniť je tak závažná, že musím požiadať pána predsedu Pötteringa prijať opatrenie proti jednotlivcom, ktorých sa chystám menovať. Počas posledných dvoch dní došlo v Budapešti k dvom veľkým protestným akciám. Nie je na tom nič nezvyčajné: demonštrácie sa vyskytujú bežne v hlavných mestách Európy, ale niekedy sa končia násilnosťami. Rozhodne sa s tým nedá súhlasiť, ale nedá sa tomu zabrániť. Udalosti, ktoré sa odohrali v Budapešti v uplynulých dňoch dostali nový rozmer a rád by som vám povedal prečo. Môžete si myslieť čo chcete o predsedovi vlády Gyurcsánym. Môžete ho podporovať alebo byť proti nemu. Čo je neprijateľné, dámy a páni... Môžete podporovať predsedu vlády Gyurcsánya, alebo byť proti nemu. Čo je neprijateľné, dámy a páni – navrhujem, aby ste sa pozorne pozreli, kto sa ma snaží prekričať – čo je neprijateľné, je, aby bol predseda vlády označený počas demonštrácií za „špinavého žida“ v Európskej únii. Pridáva to nový rozmer, a to rozmer fašistov v tomto Parlamente. Bol by som vďačný, pán predsedajúci, ak by ste požiadali pána Pötteringa o vyjadrenie absolútnej podpory Parlamentu na pokarhanie týchto ľudí."@sk19
". Gospod predsednik, za predsednika Parlamenta imam prošnjo, ne za vas, kot za predsedujočega, ampak za predsednika Parlamenta. To prošnjo izrekam v imenu svoje skupine. Vendar sem prepričan, da se s tem strinjajo vse demokratične skupine v Parlamentu. S kolegi smo mnenja, da je zadeva, ki jo bom izpostavil, tako resna, da moram predsednika Pötteringa zaprositi za ukrepanje zoper posameznike, ki jih bom imenoval. V zadnjih dveh dneh so v Budimpešti potekale velike demonstracije. Glede tega ni nič nenavadnega: demonstracije so v evropskih mestih običajen pojav in včasih privedejo do nasilja. Nekateri se s tem gotovo ne strinjajo, vendar jih ni mogoče preprečiti. Vendar so dogodki v Budimpešti v zadnjih dneh dobili novo razsežnost in povedal vam bom zakaj. O predsedniku vlade Gyurcsányju si lahko mislite, kar želite. Lahko ga podpirate ali ne. Nesprejemljivo pa je, gospe in gospodje … Predsednika vlade Gyurcsányja lahko podpirate ali ne. Nesprejemljivo pa je, gospe in gospodje – in predlagam vam, da pozorno pogledate, kdo me že želi utišati – da je predsednik vlade v Evropski uniji med demonstracijami označen kot „umazan Žid“. To je ta nova razsežnost, po mnenju te strani Parlamenta fašistična razsežnost. Hvaležen bi bil, gospod predsednik, če bi gospoda Pötteringa prosili, da izrazi splošno podporo Parlamenta izdaji pisnega opozorila zadevnim osebam."@sl20
". Herr talman! Jag har en förfrågan till parlamentets talman, inte till er som tjänstgörande talman, utan till Europaparlamentets talman. Jag vill göra en förfrågan på min grupps vägnar. Jag är dock säker på att jag talar för alla demokratiska grupper i parlamentet. Jag anser, liksom mina kolleger, att den fråga jag vill ta upp är så allvarlig att jag måste be talman Hans-Gert Pöttering att vidta åtgärder mot de personer som jag nu kommer att namnge. Stora protester har ägt rum i Budapest under de två senaste dagarna. Det är ingenting ovanligt med det. Demonstrationer är normala händelser i Europas huvudstäder, och de leder ibland till våldsamheter. Man kan kanske invända mot det, men de kan inte undvikas. Händelserna i Budapest de senaste dagarna får dock en ny dimension, och jag skulle vilja tala om varför. Man kan tycka vad man vill om premiärminister Ferenc Gyurcsány. Man kan vara för honom eller man kan vara emot honom. Det som inte är acceptabelt, mina damer och herrar … Man kan vara för premiärminister Gyurcsány eller man kan vara emot honom. Det som inte är acceptabelt, mina damer och herrar – och jag föreslår att ni tittar er mycket noggrant omkring för att se vem som redan försöker tysta mig – det som inte är acceptabelt är att en premiärminister i Europeiska unionen benämns ”en smutsig jude” under demonstrationerna. Det är en ny dimension, fascisternas dimension, på denna sida av kammaren. Jag skulle vara tacksam, herr talman, om ni kunde be Hans-Gert Pöttering att uttrycka parlamentets överväldigande stöd för att en reprimand ges till dessa personer."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(A Ház feláll és állva tapsolja meg a felszólalót)"11
"(De leden geven de spreker een staande ovatie)"3
"(Felzúdulás a teremben)"11
"(Klātesošie piecēlās kājās un ar ovācijām atbalstīja runātāju)"13
"(La Asamblea, puesta en pie, dedica al orador una larga ovación.)"21
"(Lärm kojas)"5
"(L’Assemblée se lève et, debout, applaudit l’orateur)"8
"(Parlament povstal a řečníka ocenil potleskem)"1
"(Parlamento nariai atsistojo ir palydėjo kalbėtoją plojimais)"14
"(Poslanci so vstali in navdušeno ploskali govorniku)"20
"(Püsiv aplaus)"5
"(Rozruch v sále)"1
"(Tumulto no Hemiciclo)"17
"(Täiskogu tõusis püsti ning nõustus sõnavõtjaga kestvate ovatsioonide saatel)"5
"(rozruch v sále)"19
"(Οι βουλευτές, όρθιοι, χειροκροτούν"10
"F. Gyurcsįny"13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph