Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-076"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.5.3-076"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Senhora Presidente, Senhora Comissária, Senhores Deputados, eu ouvi com muita atenção todas as intervenções que aqui foram feitas a propósito da próxima cimeira entre a União Europeia e a Rússia e, em geral, das relações entre a União Europeia e a Rússia e também sobre a situação interna, segundo a vossa perspectiva, da Rússia e devo-vos dizer que, naturalmente, como é meu dever, tomei desses pontos de vista aqui expressos a devida atenção e a devida nota. Há um ponto que eu julgo que é comum a todos os comentários que aqui foram produzidos e a todas as análises que aqui foram reflectidas. É que efectivamente a Rússia é um parceiro estratégico para a União Europeia. Que a União Europeia necessita da Rússia como a Rússia necessita da União Europeia. E é na base desta constatação, que eu julgo que é uma constatação absolutamente indesmentível, que temos que construir uma relação que seja uma relação naturalmente mutuamente benéfica, mas também que seja uma relação sólida e firme, assente em valores e em princípios absolutamente partilhados. Foi aqui falado de solidariedade, falou-se aqui de direitos humanos, falou-se aqui de reciprocidade. Pois, nem mais, a União Europeia tem naturalmente que se apresentar perante a Rússia firme na sua solidariedade interna. O problema de um Estado-Membro – eu sempre o tenho dito – é um problema de todos e essa solidariedade não pode, em qualquer caso, ser posta em causa. Direitos humanos, todos sabemos que na base da nossa União está certamente o respeito pelas regras do Estado democrático, pelos direitos humanos. São valores e princípios para nós inalienáveis e são valores e princípios que, em qualquer circunstância, devem conduzir o nosso relacionamento com países terceiros. Reciprocidade com certeza. Nós temos naturalmente que dar. Mas quando damos, temos também o direito de receber. E, se neste momento há linhas de fractura, como o Senhor Deputado aqui referiu, eu julgo que só teremos a ganhar, União Europeia e Rússia, se efectivamente, fizermos todo o possível no quadro de referências que aqui vos referi, um quadro de solidariedade, um quadro de reciprocidade, um quadro de respeito pelos direitos humanos. A União Europeia tem certamente todo o interesse em que essas fracturas sejam eliminadas. É para isso que vamos trabalhar. Vamos trabalhar naturalmente conscientes das dificuldades, dos objectivos, mas também vamos trabalhar com determinação porque estamos conscientes de que o estado de coisas não serve a União e é naturalmente nosso dever trabalhar no interesse da União Europeia e vamos fazê-lo com franqueza, com transparência, falando olhos nos olhos, como o devemos sempre fazer com parceiros que consideramos estratégicos. Será certamente um diálogo intenso e um diálogo importante. Falaremos de economia, falaremos de comércio, falaremos de direitos humanos e falaremos obviamente da situação política internacional e da situação política regional. Esperamos - e é para isso que vos digo que iremos trabalhar - que, não obstante as dificuldades, não obstante os problemas, não obstante as diferenças, possamos depois de tudo isto, na sexta-feira, depois desta cimeira, apesar de tudo poder informar que algum progresso nas relações foi obtido e que, apesar das dificuldades, conseguimos atingir os nossos objectivos."@pt17
lpv:translated text
". − Paní předsedající, paní komisařko, dámy a pánové, při všech dnešních projevech o nadcházejícím summitu Evropské unie a Ruska a celkových vztazích mezi Evropskou unií a Ruskem a též o vnitropolitické situaci v Rusku, jako ji vidíte vy. Mojí povinností je říct, že jsem tyto názory vzal na vědomí a vezmu je v úvahu. Podle mého názoru existuje jedno pojivo společné pro všechny poznámky a analýzy, které tu dnes odezněly. A tím je fakt, že Rusko je strategickým partnerem Evropské unie. Evropská unie Rusko potřebuje, stejně jako Rusko potřebuje Evropskou unii. Opírá se to o absolutně nevyvratitelné zjištění o potřebě budování vztahu založeného na společných hodnotách a zásadách, který je přirozeně vzájemně prospěšný, ale i pevný a solidní. Hovořilo se o solidaritě, lidských právech a reciprocitě. Dnes, více než kdykoliv předtím, se musí Evropská unie prezentovat před Ruskem pevná ve své vnitřní solidaritě. Vždy jsem tvrdil, že problém jednoho členského státu je problémem všech členských států. Za žádných okolností nesmí být tato soudržnost zpochybněná. Co se týká otázky lidských práv, všichni víme, že v naší Unii je zakořeněna úcta k právnímu státu, demokracii a lidským právům. Toto jsou naše neodmyslitelné hodnoty a zásady, kterými se za každých okolností musí řídit naše vztahy s třetími zeměmi. Pochopitelně je naší úlohou zajistit reciprocitu, ale při jejím zajišťování na ni máme stejné právo od jiných. Pokud v této chvíli, jak se vyjádřil jeden z poslanců, existují trhliny, myslím si, že Evropská unie a Rusko mohou jen získat, pokud udělají vše, co je v jejich silách v rozsahu tohoto referenčního rámce, o kterém jsem se zmínil. Jinými slovy, v rámci solidarity, reciprocity a dodržování lidských práv. Pro Evropskou unii je samozřejmě nevyhnutné, aby se tyto pukliny zacelily. A na to musíme vynaložit své úsilí. Během plnění této úlohy si přirozeně budeme vědomi těžkostí a rozdílných cílů, ale také budeme rozhodní, protože si uvědomujeme, že současná situace neslouží nejlepším zájmům Unie. Je samozřejmě naší povinností pracovat v zájmu Evropské unie a budeme tak jednat otevřeně a transparentně, jednáním tváří v tvář, což musíme dělat vždy s partnery, které považujeme za strategické. Nepochybně to bude intenzivní a významný dialog. Budeme hovořit o hospodářství, obchodu, lidských právech a samozřejmě o mezinárodní a regionální politické situaci. Doufáme, a vynaložíme na to naše úsilí, že i navzdory těžkostem, problémům a rozdílnosti názorů, navzdory všemu, budeme v pátek, na konci summitu, moci říct, že v našich vztazích nastal posun a i navzdory těmto těžkostem se nám podařilo dosáhnout našich cílů."@cs1
"Fru formand, fru kommissær, mine damer og herrer! Jeg har lyttet meget opmærksomt til alle indlæggene i dag om det forestående topmøde mellem EU og Rusland og om forbindelserne mellem EU og Rusland generelt samt om Parlamentets syn på den interne situation i Rusland. Jeg vil gerne understrege, at jeg har taget disse synspunkter til efterretning, og at jeg vil tage behørigt hensyn hertil, hvilket naturligvis er min pligt. Der går efter min opfattelse en rød tråd gennem alle de bemærkninger og analyser, der er blevet fremført her i dag, nemlig at Rusland er en strategisk partner for EU. EU har brug for Rusland på samme måde som Rusland har brug for EU. Denne holdning er baseret på den fuldstændig unægtelige konklusion, at vi skal opbygge et forhold, der naturligvis er til gensidig gavn, men som også er solidt og stabilt og baseret på fælles værdier og principper. Der er blevet henvist til solidaritet, menneskerettigheder og gensidighed. EU skal mere end nogensinde før stå fast i forhold til Rusland og udvise intern solidaritet. Som jeg altid har sagt, er et problem for én medlemsstat et problem for alle medlemsstater. Denne solidaritet kan ikke under nogen omstændigheder drages i tvivl. Med hensyn til menneskerettighederne ved vi alle, at Unionen er baseret på overholdelsen af retsstatsprincippet, demokratiet og menneskerettighederne. Dette er vores umistelige værdier og principper, der altid skal være en rettesnor for vores forbindelser med tredjelande. For vores vedkommende skal vi naturligvis udvise gensidighed. Vi har imidlertid i denne forbindelse også ret til at forvente, at andre udviser gensidighed. Omend der i øjeblikket er en række uenigheder, som medlemmet anførte, mener jeg, at EU og Rusland kun kan vinde ved at gøre deres yderste inden for den referenceramme, som jeg nævnte, med andre ord inden for rammerne af solidaritet, gensidighed og respekt for menneskerettighederne. Det er helt sikkert af afgørende betydning for EU, at uenighederne løses, og det agter vi således at arbejde hen imod. Vi vil naturligvis være opmærksom på problemerne og de forskellige mål i vores arbejde, men vi vil også udvise beslutsomhed, da vi også er klar over, at den nuværende situation ikke er i Unionens interesse. Det er naturligvis vores pligt at arbejde for EU's interesser, og det vil vi gøre åbent og gennemsigtigt gennem drøftelser ansigt til ansigt, hvilket vi altid skal gøre med partnere, som vi betragter som strategiske. Det vil helt sikkert blive en intens og vigtig dialog. Vi vil tale om økonomi, handel, menneskerettigheder og naturligvis den internationale politiske situation og den regionale politiske situation. Vi håber - og det agter vi arbejde hen imod - at vi på trods af vanskelighederne, problemerne og uenighederne, på trods af alt, ved udgangen af dette topmøde på fredag kan sige, at der er sket visse fremskridt med hensyn til vores forbindelser, og at det på trods af vanskelighederne er lykkedes os at nå vores mål."@da2
". − Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, meine Damen und Herren! Ich habe alle heutigen Wortmeldungen zum bevorstehenden Gipfeltreffen der Europäischen Union mit Russland, zu den generellen Beziehungen zwischen der EU und Russland und zu ihrer Sicht der innenpolitischen Lage in Russland aufmerksam verfolgt. Ich möchte Ihnen mitteilen, dass ich, wie es natürlich meine Aufgabe ist, alle Standpunkte zur Kenntnis genommen habe und gebührend berücksichtigen werde. In meinen Augen zieht sich die Feststellung, dass Russland ein strategischer Partner der Europäischen Union ist, wie ein roter Faden durch alle heutigen Kommentare und Analysen. Die EU braucht Russland genauso wie Russland die EU braucht. Auf dieses eindeutige Urteil müssen wir unsere Beziehungen gründen, die natürlich für beide Seiten Vorteile bringen, aber auch solide und stark sind und auf gemeinsamen Werten und Grundsätzen beruhen. Es wurde auf Solidarität, Menschenrechte und Gegenseitigkeit hingewiesen. Heute muss die Europäische Union mehr denn je innere Geschlossenheit gegenüber Russland an den Tag legen. Ich habe schon immer gesagt, dass das Problem eines Mitgliedstaates ein Problem aller Mitgliedstaaten ist. Diese Solidarität darf auf keinen Fall in Frage gestellt werden. Mit Blick auf die Menschenrechte wissen wir alle, dass sich unsere Union seit jeher auf die Achtung von Rechtsstaat, Demokratie und Menschenrechten stützt. Dies sind unsere unveräußerlichen Werte und Grundsätze, die unsere Beziehungen mit Drittstaaten auf jeden Fall bestimmen müssen. Wir für unseren Teil müssen natürlich die Gegenseitigkeit sicherstellen. Jedoch dürfen wir dabei auch Gegenseitigkeit von anderen erwarten. Wenn es gegenwärtig, wie der Abgeordnete bemerkt hat, Bruchlinien gibt, dann können meines Erachtens die Europäische Union und Russland nur profitieren, wenn sie alles unternehmen, was gemäß dem von mir genannten Referenzrahmen möglich ist, der anders gesagt ein Rahmen der Solidarität, der Gegenseitigkeit und der Achtung der Menschenrechte ist. Es ist zweifellos von grundlegender Bedeutung für die Europäische Union, dass diese Bruchstellen heilen, und genau darum werden wir uns bemühen. Wir werden uns dabei natürlich die Schwierigkeiten und unterschiedlichen Zielsetzungen vor Augen führen, aber auch mit Entschlossenheit vorgehen, denn wir sind uns bewusst, dass die gegenwärtige Situation nicht im besten Interesse der Union ist. Wir sind ohne Zweifel dazu verpflichtet, im Interesse der Europäischen Union zu handeln, und werden dies auf offene und transparente Weise tun, indem wir von Angesicht von Angesicht sprechen, wie wir es immer mit Partnern machen sollten, die wir als strategisch betrachten. Dieser Dialog wird sicherlich intensiv und entscheidend sein. Es wird um Wirtschaft, Handel, Menschenrechte und natürlich um welt- und regionalpolitische Fragen gehen. Wir hoffen und werden uns darum bemühen, dass wir, ungeachtet der Schwierigkeiten, Probleme und Meinungsverschiedenheiten, trotz allem zum Abschluss des Gipfeltreffens am Freitag verkünden können, dass unsere Beziehungen Fortschritte gemacht haben und dass wir ungeachtet der Schwierigkeiten unsere Ziele verwirklichen konnten."@de9
". − Κυρία Πρόεδρε, Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, παρακολούθησα με μεγάλη προσοχή όλες τις σημερινές αγορεύσεις σχετικά με την επικείμενη διάσκεψη κορυφής μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας και γενικά για τις σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας, και για την κατάσταση στο εσωτερικό της Ρωσίας όπως την παρουσιάζετε. Πρέπει να αναφέρω ότι, όπως φυσικά επιβάλλει το καθήκον μου, κατέγραψα και θα μελετήσω δεόντως τις απόψεις αυτές. Κατά την άποψη μου, όλα τα σχόλια και οι αναλύσεις που παρουσιάστηκαν εδώ σήμερα έχουν μία κοινή συνιστώσα, η οποία είναι ότι η Ρωσία αποτελεί στρατηγικό εταίρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΕΕ έχει ανάγκη τη Ρωσία με τον ίδιο τρόπο που η Ρωσία έχει ανάγκη την ΕΕ. Βασίζεται στην απόλυτα αναμφισβήτητη διαπίστωση ότι πρέπει να οικοδομήσουμε μία σχέση η οποία είναι φυσικά αμοιβαία επωφελής, η οποία όμως είναι επίσης γερή και σταθερή, βασισμένη σε κοινές αξίες και αρχές. Έγιναν αναφορές στην αλληλεγγύη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αμοιβαιότητα. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παραμείνει ανυποχώρητη απέναντι στη Ρωσία όσον αφορά την εσωτερική της αλληλεγγύη. Ένα πρόβλημα για ένα κράτος μέλος – και αυτό το υποστήριζα πάντοτε – είναι πρόβλημα για όλα τα κράτη μέλη. Η αλληλεγγύη δεν είναι δυνατόν να αμφισβητείται υπό οιεσδήποτε συνθήκες. Όσον αφορά το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όλοι γνωρίζουμε ότι τα θεμέλια της Ένωσής μας είναι το κράτος δικαίου, η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτές είναι οι αναφαίρετες αξίες και αρχές μας που πρέπει να μας καθοδηγούν σε κάθε περίπτωση στις σχέσεις με τρίτες χώρες. Από την πλευρά μας, πρέπει φυσικά να εξασφαλίζουμε την αμοιβαιότητα. Ωστόσο, στο πλαίσιο αυτό, έχουμε το δικαίωμα να αναμένουμε αμοιβαιότητα και από τους άλλους. Εάν, αυτή τη δεδομένη στιγμή, υπάρχουν ρωγμές όπως ανέφερε ο βουλευτής, θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρωσία μπορούν να ωφεληθούν μόνο καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια στο πλαίσιο αναφοράς που ανέφερα, με άλλα λόγια σε ένα πλαίσιο αλληλεγγύης, αμοιβαιότητας και σεβασμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι σίγουρα σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση να κλείσουν αυτές οι ρωγμές και προς αυτή την κατεύθυνση πρόκειται να εργαστούμε. Στο έργο μας θα έχουμε φυσικά επίγνωση των δυσκολιών και των διαφορετικών στόχων, αλλά θα είμαστε και αποφασισμένοι καθώς γνωρίζουμε επίσης ότι η ισχύουσα κατάσταση δεν εξυπηρετεί τα βέλτιστα συμφέροντα της Ένωσης. Είναι φυσικά καθήκον μας να εργαστούμε προς όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό θα το πράξουμε ανοικτά και με διαφάνεια, μιλώντας πρόσωπο με πρόσωπο, όπως πάντοτε πρέπει να συνομιλούμε με εταίρους που θεωρούμε σημαντικούς. Θα είναι σίγουρα ένας έντονος και σημαντικός διάλογος. Θα μιλήσουμε για οικονομικά θέματα, για το εμπόριο, τα ανθρώπινα δικαιώματα και φυσικά τη διεθνή πολιτική κατάσταση και την περιφερειακή πολιτική κατάσταση. Ελπίζουμε – και προς αυτή την κατεύθυνση θα εργαστούμε – ότι παρά τις δυσκολίες, τα προβλήματα και τις διαφορές άποψης, παρόλα αυτά, θα είμαστε σε θέση, στο τέλος αυτής της διάσκεψης κορυφής την Παρασκευή, να πούμε ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος στις σχέσεις μας και ότι, παρά τις δυσκολίες, καταφέραμε να επιτύχουμε τους στόχους μας."@el10
". − Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, I have paid close attention to all the speeches made here today on the imminent summit between the European Union and Russia and in general on relations between the EU and Russia and also on Russia’s internal situation as you see it. I must say that, as of course is my duty, I have duly noted and will take due account of these opinions. In my view, there is one common thread running through all the comments and analyses made here today which is that Russia is a strategic partner for the European Union. The EU needs Russia in the same way that Russia needs the EU. It is based on this absolutely undeniable finding that we must build a relationship which is course mutually beneficial but which is also solid and firm, based on common values and principles. Mention has been made of solidarity, human rights and reciprocity. Now more than ever the European Union must stand firm before Russia in terms of its internal solidarity. A problem for one Member State – and I have always said this – is a problem for all Member States. This solidarity cannot under any circumstances be called into question. On the issue of human rights, we all know that at the root of our Union lies respect for rule of law, democracy and human rights. These are our inalienable values and principles which must guide our relations with third countries in all cases. For our part, we must of course ensure reciprocity. However, in so doing, we are also entitled to expect reciprocity from others. If, at this moment in time, there are fracture lines as the Member has stated, I consider that the European Union and Russia can only stand to gain by doing everything possible within the reference framework that I mentioned, in other words a framework of solidarity, reciprocity and respect for human rights. It is certainly essential for the European Union that these fractures are healed and so this is what we are going to work towards. In our work we will naturally be aware of the difficulties and different goals, but we will also be determined as we are also aware that the current situation does not serve the best interests of the Union. It is of course our duty to work in the interests of the European Union and we will do this openly and transparently, by talking face to face as we must always do with partners who we regard as strategic. It will certainly be an intense and important dialogue. We will talk about economics, trade, human rights and of course the international political situation and the regional political situation. We hope – and this is what we will work towards – that, despite the difficulties, problems and differences of opinion, despite everything, we will be able, at the end of this summit on Friday, to say that some progress has been made in our relations and that, despite the difficulties, we have managed to achieve our objectives."@en4
"− Señora Presidenta, Señora Comisaria, Señorías, he escuchado con mucha atención todas las intervenciones que se han hecho a propósito de la próxima cumbre entre la Unión Europea y Rusia y, en general, de las relaciones entre la Unión Europea y Rusia, y también sobre la situación interna de Rusia desde la perspectiva que ustedes tienen. Tengo que decir que, naturalmente, como es mi deber, he tomado buena nota y tendré en cuenta los puntos de vista aquí expresados. En mi opinión, todos los comentarios y análisis hechos aquí hoy tienen algo en común, y es que Rusia es un socio estratégico para la Unión Europea. La Unión Europea necesita a Rusia, de la misma forma que Rusia necesita a la UE. Y sobre la base de esta constatación, que es absolutamente innegable, tenemos que construir una relación que sea, por supuesto, mutuamente beneficiosa, pero que sea también sólida y firme, asentada en unos valores y principios comunes. Se ha hablado aquí de solidaridad, derechos humanos y reciprocidad. Ahora más que nunca, la Unión Europea tiene que presentarse ante Rusia firme en lo que a solidaridad interna se refiere. Un problema para un Estado miembro es ─y siempre lo he dicho─ un problema para todos los Estados miembros. Esa solidaridad no puede, en ningún caso, ser cuestionada. En cuanto a la cuestión de los derechos humanos, todos sabemos que en la base de nuestra Unión está el respeto por las reglas del Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos. Esos son para nosotros valores y principios inalienables y son valores y principios que deben guiar siempre nuestras relaciones con terceros países. Por nuestra parte, tenemos que asegurarnos, por supuesto, de que exista reciprocidad. Pero tenemos también derecho a esperar reciprocidad de los demás. Si en este momento hay líneas de fractura, como ha declarado aquí su Señoría, considero que la Unión Europea y Rusia no pueden más que salir ganando si hacen todo lo que esté en su mano en el marco de referencia que he mencionado; es decir, en un marco de solidaridad, de reciprocidad y de respeto por los derechos humanos. Es, desde luego, esencial para la Unión Europea que esas fracturas se cierren y esa es la dirección en la que vamos a trabajar. En nuestro trabajo seremos conscientes, naturalmente, de las dificultades y la diferencia de objetivos, pero también vamos a trabajar con determinación, porque somos conscientes de que la situación actual no defiende bien los intereses de la Unión. Es, por supuesto, nuestra obligación trabajar en defensa de los intereses de la Unión Europea y lo haremos de una manera abierta, con transparencia, hablando frente a frente como siempre tenemos que hacer con los socios que consideramos estratégicos. Será, desde luego, un diálogo intenso e importante. Hablaremos de economía, comercio, derechos humanos y, por supuesto, de la situación política internacional y de la situación política regional. Esperamos ─y en esa dirección vamos a trabajar también─ que a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de las diferencias de opinión, a pesar de todo, podremos, cuando finalice esta cumbre del viernes, decir que hemos avanzado en nuestras relaciones y que, a pesar de las dificultades, hemos logrado nuestros objetivos."@es21
". − Proua juhataja, volinik, daamid ja härrad, olen pööranud hoolikat tähelepanu kõigile täna siin esitatud kõnedele Euroopa Liidu ja Venemaa tippkohtumise eel, mis käsitleb üldiselt ELi ja Venemaa vahelisi suhteid ning samuti Venemaa sisepoliitilist olukorda nagu te seda näete. Pean muidugi minul lasuva kohustusena ütlema, et olen neid arvamusi hoolikalt jälginud ning võtan need arvesse Minu arvates läbib kõiki täna siin avaldatud märkuseid ja analüüse üks ühine tunnusjoon, milleks on see, et Venemaa on Euroopa Liidule strateegiline partner. EL vajab Venemaad samal viisil nagu Venemaa vajab ELi. See põhineb täielikult ümberlükkamatul seisukohal, et me peame ehitama suhte, mis on muidugi mõlemapoolselt kasutoov, kuid mis on ka tugev ja kindel, põhinedes ühistel väärtustel ja põhimõtetel. Mainiti solidaarsust, inimõiguseid ja vastastikkust. Nüüd, enam kui kunagi varem, peab Euroopa Liit seisma Venemaa ees sisemist solidaarsust silmas pidades kindlalt. Probleem ühe liikmesriigi jaoks – ja ma olen seda alati öelnud – on probleem kõigi liikmesriikide jaoks. Solidaarsust ei või mingil juhul küsimuse alla seada. Seoses inimõigustega teame kõik, et meie liidu alustalaks on õigusriigi põhimõtte, demokraatia ja inimõiguste austamine. Need on võõrandamatud väärtused ja printsiibid, mis peavad alati meie suhteid kolmandate riikidega juhtima. Peame omalt poolt kindlustama mõlemapoolsuse. Seda tehes on meil siiski õigus oodata vastastikkust ka teistelt. Kui praegusel ajahetkel esinevad praod, nagu parlamendiliige on maininud, leian, et Euroopa Liit ja Venemaa saavad üksnes võita tehes kõik võimaliku minu poolt mainitud referentsraamistikus, teiste sõnadega solidaarsuse, mõlemapoolsuse ja inimõiguste austamise raamistikus. Kindlasti on Euroopa Liidu jaoks hädavajalik, et need praod parandataks ning selle suunas me töötame. Muidugi oleme oma töös teadlikud raskustest ja erinevatest eesmärkidest, kuid samuti oleme otsustuskindlad nagu oleme ka teadlikud, et praegune olukord ei teeni liidu parimaid huve. Muidugi on meie kohustuseks töötada Euroopa Liidu huvides ning me teeme seda avatult ja läbipaistvalt, rääkides näost näkku, nagu me partneritega, keda me peame strateegilisteks, alati tegema peame. Kindlasti on see pingeline ja tähtis dialoog. Räägime majandusest, kaubandusest, inimõigustest ning muidugi rahvusvahelisest ja regionaalsest poliitilisest olukorrast. Loodame – ja selle nimel me töötame – et hoolimata raskustest, probleemidest ja arvamuste erinevustest, hoolimata kõigest, oleme me suutelised selle tippkohtumise lõpuks reedel ütlema, et meie suhetes on saavutatud teatud edasiminek ning et hoolimata raskustest oleme suutnud oma eesmärgid saavutada."@et5
". − Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, olen kuunnellut tarkasti täällä pidettyjä puheita, joissa käsittelitte Euroopan unionin ja Venäjän tulevaa huippukokousta, EU:n ja Venäjän suhteita yleisemmin sekä näkemystänne Venäjän sisäisestä tilanteesta. Olen tietenkin pannut mielipiteenne merkille velvollisuuteni mukaisesti ja tulen huomioimaan ne asianmukaisesti. Kaikkia tämänpäiväisiä kommentteja ja analyysejä yhdistävä tekijä on mielestäni se ajatus, että Venäjä on Euroopan unionille strateginen kumppani. EU tarvitsee Venäjää, aivan kuten Venäjä tarvitsee Euroopan unionia. Tämän ehdottoman kiistämättömän toteamuksen pohjalta meidän on rakennettava molempia osapuolia hyödyttävä vankka ja vakaa suhde, joka perustuu yhteisiin arvoihin ja periaatteisiin. Täällä on puhuttu solidaarisuudesta, ihmisoikeuksista ja vastavuoroisuudesta. Nyt enemmän kuin koskaan ennen Euroopan unionin on pysyttävä lujana Venäjää kohtaan unionin sisäisen solidaarisuuden suhteen. Kuten olen aina sanonut, yhden jäsenvaltion ongelma on kaikkien jäsenvaltioiden ongelma. Jäsenvaltioiden välistä solidaarisuutta ei tule kyseenalaistaa missään olosuhteissa. Ihmisoikeuskysymyksen osalta haluaisin sanoa, että me kaikki tunnemme unionin ytimessä olevat periaatteet, jotka ovat oikeusvaltion kunnioittaminen, demokratia ja ihmisoikeudet. Näiden luovuttamattomien arvojen ja periaatteiden on aina ohjattava suhteitamme kolmansien maiden kanssa. Meidän on tietenkin varmistettava omalta osaltamme vastavuoroisuus. Olemme kuitenkin niin tehdessämme oikeutettuja odottamaan vastavuoroisuutta myös toisilta. Jos suhteessa on tässä vaiheessa säröjä, kuten parlamentin jäsen sanoi, Euroopan unionille ja Venäjälle voi mielestäni olla vain hyödyksi tehdä kaikkensa mainitsemani kehyksen eli solidaarisuuden, vastavuoroisuuden ja ihmisoikeuksien kunnioituksen puitteissa. Suhteen murtumien parantaminen on tietenkin Euroopan unionille olennaista ja aiomme ponnistella sen eteen. Tässä työssä olemme tietenkin tietoisia vaikeuksista ja erilaisista tavoitteista, mutta pysymme määrätietoisina, sillä tiedämme myös, ettei nykyinen tilanne ole unionin kannalta paras mahdollinen. On tietenkin velvollisuutemme ajaa Euroopan unionin etua, ja teemme niin avoimesti, keskustellen kasvokkain, kuten meidän on aina tehtävä strategisina pitämiemme kumppaneiden kanssa. Aiomme käydä intensiivistä ja tärkeää vuoropuhelua. Keskustelemme taloudesta, kaupasta, ihmisoikeuksista ja tietenkin kansainvälisestä ja alueellisesta poliittisesta tilanteesta. Toivomme, ja ponnistelemme sen eteen, että vaikeuksista, ongelmista ja mielipide-eroista huolimatta, kaikesta huolimatta, voimme huippukokouksen päättyessä perjantaina todeta, että suhteissamme on tapahtunut edistystä ja olemme vaikeuksista huolimatta saavuttaneet tavoitteemme."@fi7
". − Madame la Présidente, Madame la Commissaire, Mesdames et Messieurs, j’ai été très attentif à toutes les interventions faites ici aujourd’hui sur le sommet imminent entre l’Union européenne et la Russie et sur les relations entre l’UE et la Russie en général, ainsi que sur la situation interne de la Russie, selon votre point de vue. Je dois dire que, et c’est bien sûr mon devoir, j’ai pris dûment note et je tiendrai dûment compte de ces opinions. Il y a, à mon avis, un fil conducteur à tous les commentaires et toutes les analyses qui ont été faits ici aujourd’hui, et c’est que la Russie est un partenaire stratégique pour l’Union européenne. L’UE a besoin de la Russie de la même manière que la Russie a besoin de l’UE. C’est sur la base de cette constatation absolument indéniable que nous devons bâtir une relation qui soit, bien sûr, mutuellement bénéfique, mais qui soit aussi solide et ferme, fondée sur des valeurs et des principes communs. La solidarité, les droits de l’homme et la réciprocité ont été mentionnés. Aujourd’hui plus que jamais l’Union européenne doit faire preuve de fermeté envers la Russie en ce qui concerne la solidarité interne. Un problème pour un État membre – et je l’ai toujours dit, est un problème pour tous les États membres. Cette solidarité ne peut en aucun cas être remise en question. Sur la question des droits de l’homme, nous savons tous qu’à l’origine de notre Union se trouve le respect de l’État de droit, de la démocratie et des droits de l’homme. Ce sont nos valeurs et principes inaliénables qui doivent guider nos relations avec les pays tiers en toutes circonstances. De notre côté, nous devons bien sûr garantir la réciprocité. Cependant, ce faisant, nous sommes également en droit d’espérer cette réciprocité de la part des autres. Si, en ce moment, il y a des lignes de fracture, comme le député l’a dit, je considère que l’Union européenne et la Russie ne risquent que d’être gagnantes en faisant tout leur possible dans le cadre de référence que j’ai mentionné, à savoir un cadre de solidarité, de réciprocité et de respect des droits de l’homme. Il est, c’est sûr, essentiel pour l’Union européenne de guérir ces fractures et c’est donc ce à quoi nous allons nous atteler. Dans notre travail, nous seront naturellement conscients des difficultés et des différents objectifs, mais nous serons aussi déterminés, car nous sommes également conscients que la situation actuelle ne sert pas les meilleurs intérêts de l’Union. Il est, bien sûr, de notre devoir de travailler dans l’intérêt de l’Union européenne et nous le ferons de manière ouverte et transparente, en discutant face à face, comme nous devons toujours le faire avec les partenaires que nous considérons comme stratégiques. Ce sera sûrement un dialogue intense et important. Nous parlerons d’économie, de commerce, de droits de l’homme et, bien sûr, de la situation politique internationale et de la situation politique régionale. Nous espérons – et c’est ce à quoi nous nous attellerons – que, malgré les difficultés, les problèmes et les différences d’opinion, malgré tout, nous serons en mesure, au terme de ce sommet vendredi, de dire que des progrès ont été accomplis dans nos relations et que, malgré les difficultés, nous sommes parvenus à atteindre nos objectifs."@fr8
". − Elnök asszony, biztos asszony, hölgyeim és uraim! Nagy figyelemmel követtem a ma itt elhangzott valamennyi felszólalást, mely az Önök véleményét fejezte ki az Európai Unió és Oroszország közötti küszöbön álló csúcstalálkozóról, az általános EU-Oroszország kapcsolatokról, valamint az Oroszországon belüli helyzetről. Azt kell mondanom, hogy – amint az kötelességem is – tudomásul vettem e véleményeket és kellőképpen figyelembe is fogom őket venni. Véleményem szerint van egy közös szál az összes ma itt elhangzott hozzászólásban és elemzésben, ez pedig az, hogy Oroszország az Európai Unió stratégiai partnere. Az EU-nak ugyanúgy szüksége van Oroszországra, mint Oroszországnak az EU-ra. Ennek alapja az a teljességgel tagadhatatlan tény, hogy olyan kapcsolatot kell kiépítenünk, amely természetesen előnyös mindkét fél számára, ugyanakkor szilárd és biztos is, közös értékeken és elveken alapul. Szó esett a szolidaritásról, az emberi jogokról és a viszonosságról. Most még aktuálisabb, mint valaha, hogy az Európai Uniónak határozottan ki kell állnia Oroszországgal szemben saját belső szolidaritása mellett. Ami probléma egy tagállam számára – és én mindig is ezt hangoztattam –, az probléma az összes tagállam számára. E szolidaritás soha, semmilyen körülmények között nem kérdőjelezhető meg. Az emberi jogok kapcsán mindannyian tudjuk, hogy az Európai Unió a jogállamiság, a demokrácia és az emberi jogok tiszteletben tartásában gyökerezik. Ezek a mi elidegeníthetetlen értékeink és elveink, melyeknek minden esetben irányítaniuk kell a harmadik országokkal folytatott kapcsolatainkat. Saját részünkről természetesen biztosítanunk kell a viszonosságot. Eközben azonban mi is elvárhatjuk ugyanezt másoktól. Ha most törésvonalak léteznek – amint a képviselő úr állította – akkor úgy gondolom, hogy az Európai Unió és Oroszország csak akkor állhat nyerésre, ha mindent megtesznek az általam említett referenciakereten, vagyis a szolidaritás, a viszonosság és az emberi jogok tiszteletben tartásának keretein belül. Az Európai Unió számára nélkülözhetetlen, hogy e törések összeforrjanak, ezért erre fogunk törekedni. Munkánk során természetesen szem előtt tartjuk a nehézségeket és a különböző célokat, de eltökélten fogunk előrehaladni, mivel tisztában vagyunk vele, hogy a jelenlegi helyzet nem igazán jó az Unió érdekei szempontjából. Természetesen a mi kötelességünk az Európai Unió érdekében cselekedni, és mi ezt nyíltan és átlátható módon megtesszük, nyíltan beszélve – mint mindig is kell – a partnereinkkel, akiket stratégiainak tekintünk. Bizonyos, hogy intenzív és fontos párbeszéd lesz. A gazdaságról, a kereskedelemről, az emberi jogokról és természetesen a nemzetközi, valamint a regionális politikai helyzetről beszélünk majd. Reméljük, hogy – és erre törekszünk – a nehézségek, problémák és véleménykülönbségek ellenére, mindezek ellenére e pénteki csúcstalálkozó végén azt mondhatjuk, hogy történt némi előrelépés a kapcsolatainkban és hogy a nehézségek ellenére sikerült elérnünk célkitűzéseinket."@hu11
". − Signora Presidente, signora Commissario, onorevoli deputati, ho prestato grande attenzione a tutti gli interventi formulati oggi in quest’Aula in merito al vertice imminente tra l’Unione europea e la Russia e, in generale, alla relazioni tra UE e Russia, nonché al modo in cui considerate la situazione interna. Devo dire che, poiché, ovviamente, è mio dovere, ho debitamente preso nota e terrò conto di queste opinioni. A mio parere, esiste un filo comune a tutti i commenti e le analisi eseguite oggi in Parlamento, ovvero che la Russia è un strategico per l’Unione europea. L’UE ha bisogno della Russia nello stesso modo in cui la Russia ha bisogno dell’UE. E’sulla base di queste conclusioni assolutamente innegabili che dobbiamo costruire una relazione che, di certo, è reciprocamente vantaggiosa, ma anche solida e stabile, fondata su valori e principi comuni. Sono stati menzionati solidarietà, diritti umani e reciprocità. Ora più che mai l’Unione europea deve essere risoluta nei confronti della Russia in termini di solidarietà interna. Un problema di uno Stato membro, e l’ho sempre sostenuto, è un problema di tutti gli Stati membri. Questa solidarietà non può essere messa in discussione in nessuna circostanza. Per quanto riguarda i diritti umani, tutti sappiamo che la base della nostra Unione è costituita dal rispetto di Stato di diritto, democrazia e diritti umani. Questi sono i nostri valori e principi inalienabili, che, in ogni caso, devono guidare le relazioni con paesi terzi. Da parte nostra, dobbiamo certamente garantire reciprocità. Tuttavia, nel fare ciò, siamo anche autorizzati ad attenderci reciprocità da parte degli altri. Qualora, in questo periodo, esistessero spaccature come ha affermato il deputato, ritengo che l’Unione europea e la Russia possano soltanto prepararsi a ottenere risultati facendo tutto il possibile nel quadro di riferimento che ho menzionato, in altre parole un quadro di solidarietà, reciprocità e rispetto per i diritti umani. Per l’Unione europea, di certo è fondamentale comporre tali spaccature ed è pertanto l’ambito su cui opereremo. Nel nostro lavoro saremo naturalmente consapevoli delle difficoltà e dei diversi obiettivi, ma saremo anche determinati poiché sappiamo che la situazione attuale non giova ai migliori interessi dell’Unione. Ovviamente è nostro dovere lavorare negli interessi dell’Unione europea e lo faremo in modo aperto e trasparente, esprimendoci in maniera diretta come dobbiamo sempre fare con che consideriamo strategici. Si tratterà di certo di un dialogo intenso e importante. Ci occuperemo di economia, commercio, diritti umani e naturalmente della situazione politica internazionale e regionale. Speriamo, ed è la direzione che vorremmo intraprendere, nonostante le difficoltà, i problemi e le divergenze d’opinione, malgrado tutto, di essere in grado, al termine del vertice di venerdì, di affermare che sono stati compiuti alcuni progressi nelle nostre relazioni e che, a dispetto delle difficoltà, e che siamo riusciti a realizzare i nostri obiettivi."@it12
". − Gerb. pirmininke, Komisijos nare, ponios ir ponai, aš atidžiai klausiausi visų čia šiandien pasakytų kalbų dėl artėjančio Europos Sąjungos ir Rusijos aukščiausio lygio susitikimo ir jūsų nuomonės dėl Rusijos vidaus padėties Aš privalau pasakyti − tai yra mano pareiga – kad aš atkreipsiu reikiamą dėmesį į šias nuomones. Mano nuomone, visus šios dienos komentarus ir analizę vienija vienas bruožas – kad Rusija yra Europos Sąjungos strateginė partnerė. Europos Sąjungai reikia Rusijos ir Rusijai reikia Europos Sąjungos. Remdamiesi šiuo neginčijamu faktu mes privalome kurti santykius, kurie būtų naudingi abiem pusėms, išliktų rimti bei tvirti ir remtųsi bendromis vertybėmis bei principais. Buvo paminėtas solidarumas, žmogaus teisės ir abipusiškumas. Dabar labiau nei bet kada Europos Sąjunga privalo išlaikyti vidinį solidarumą prieš Rusiją. Vienos valstybės narės rūpestis – aš visada tai kartojau – yra visų valstybių narių rūpestis. Šio solidarumu niekada negalima abejoti. Kalbėdami apie žmogaus teises visi žinome, kad Sąjungos šaknys yra pagarba teisinei valstybei, demokratijai ir žmogaus teisėms. Šiomis neatskiriamomis vertybėmis ir principais privalome visada vadovautis užmegzdami santykius su trečiosiomis šalimis. Turime užtikrinti abipusiškumą. Tačiau jį garantuodami galime pagrįstai tikėtis abipusiškumo iš kitų. Jeigu dabar, kaip minėjo Parlamento narys, yra atotrūkis, manau, kad Europos Sąjunga ir Rusija gali laimėti tik padariusios viską, kas įmanoma, laikydamosi mano minėtų solidarumo, abipusiškumo ir pagarbos žmogaus teisėms principų. Europos Sąjungai svarbu, kad šis atotrūkis būtų panaikintas ir mes to sieksime, Žinoma, mes atsižvelgsime į sunkumus ir skirtingus tikslus, tačiau būsime ryžtingi, nes dabartinė padėtis netenkina didžiausių Sąjungos interesų. Mūsų pareiga – dirbti atsižvelgiant į Europos Sąjungos interesus ir mūsų darbas bus atviras ir skaidrus, kalbėsime akis į akį, nes su strateginiais partneriais taip kalbėti privalu. Dialogas bus intensyvus ir svarbus. Kalbėsime apie ekonomiką, prekybą, žmogaus teises ir tarptautinę bei regioninę politinę padėtį. Mes tikimės – ir to sieksime – kad nepaisydami sunkumų, problemų ir skirtingų nuomonių, nepaisydami nieko, penktadienį vyksiančios aukščiausio lygio susitikimo pabaigoje mes galėsime pasakyti, kad padarėme nedidelę pažangą mūsų santykiuose ir kad, nepaisydami sunkumų, įgyvendinome savo tikslus."@lt14
". − Priekšsēdētājas kundze, komisāres kundze, dāmas un kungi! Es ļoti uzmanīgi noklausījos visas šodien izskanējušās runas, kuru temats bija gaidāmā Eiropas Savienības un Krievijas augstākā līmeņa sanāksme, ES un Krievijas attiecības vispār, kā arī jūsu viedokļi par Krievijas iekšējo situāciju. Man jāsaka, ka mans pienākums, protams, ir rūpīgi ņemt vērā un respektēt šos viedokļus, un to arī darīšu. Manuprāt, visus šodienas komentārus un analīzes caurvij viena kopēja atziņa: Krievija ir Eiropas Savienības stratēģiskais partneris. Eiropas Savienībai ir vajadzīga Krievija, tieši tāpat kā Krievijai ir vajadzīga Eiropas Savienība. Tieši šī absolūti nenoliedzamā patiesība ir iemesls, kāpēc mums ir jāveido tādas attiecības, kas, protams, būtu savstarpēji izdevīgas, taču tām ir jābūt arī stabilām un noturīgām, un to pamatā jābūt kopīgām vērtībām un principiem. Tika pieminēta solidaritāte, cilvēktiesības un savstarpīgums. Šobrīd vairāk nekā jebkad Eiropas Savienībai pret Krieviju ir vajadzīga stingra nostāja jautājumos, kas skar tās iekšējo solidaritāti. Vienmēr esmu teicis, ka vienas dalībvalsts problēma ir visu dalībvalstu problēma. Šī solidaritāte nav apšaubāma nekādos apstākļos. Kas attiecas uz cilvēktiesību jautājumu, mēs visi zinām, ka mūsu Savienības pamats ir tiesiskuma, demokrātijas un cilvēktiesību ievērošana. Šīs mūsu neatņemamās vērtības un principi ir jāievēro vienmēr, veidojot attiecības ar trešām valstīm. No savas puses mums, protams, jānodrošina savstarpīgums. Tomēr, to darot, mums ir tiesības sagaidīt savstarpīgumu arī no citiem. Ja pašreizējā brīdī ir vērojamas plaisas, kā teica viens no deputātiem, tad, manuprāt, gan Eiropas Savienība, gan Krievija tikai iegūtu, ja darītu visu iespējamo atbilstīgi pamatstratēģijai, kuru jau minēju, ─ citiem vārdiem sakot, atbilstīgi solidaritātes, savstarpīguma un cilvēktiesību ievērošanas principiem. Eiropas Savienībai neapšaubāmi ir svarīgi, lai šīs plaisas tiktu izlīdzinātas, tādēļ tieši tas būs mūsu uzdevums. Šajā darbā mēs, protams, rēķināsimies ar grūtībām un atšķirīgajiem mērķiem, taču mēs rīkosimies apņēmīgi, jo saprotam arī to, ka pašreizējā situācija neatbilst Eiropas Savienības interesēm. Protams, mūsu pienākums ir darboties Eiropas Savienības interesēs, un mēs to darīsim atklāti un pārredzami, un runāsim aci pret aci, ─ tā, kā mums vienmēr jārīkojas attiecībā uz tiem, ko uzskatām par stratēģiskiem partneriem. Tas neapšaubāmi būs intensīvs un svarīgs dialogs. Mēs runāsim par ekonomiku, tirdzniecību, cilvēktiesībām un, protams, arī par starptautisko politisko situāciju un reģionālo politisko situāciju. Mēs ceram ─ un tieši pie tā mēs strādāsim ─, ka, par spīti grūtībām, problēmām un viedokļu atšķirībām, par spīti visam, piektdien, noslēdzoties šai augstākā līmeņa sanāksmei, mēs varēsim teikt, ka mūsu attiecībās ir panākts zināms progress un ka, par spīti grūtībām, mums ir izdevies sasniegt savus mērķus."@lv13
"Senhora Presidente, Senhora Comissária, Senhores Deputados, eu ouvi com muita atenção todas as intervenções que aqui foram feitas a propósito da próxima cimeira entre a União Europeia e a Rússia e, em geral, das relações entre a União Europeia e a Rússia e também sobre a situação interna, segundo a vossa perspectiva, da Rússia e devo-vos dizer que, naturalmente, como é meu dever, tomei desses pontos de vista aqui expressos a devida atenção e a devida nota. Há um ponto que eu julgo que é comum a todos os comentários que aqui foram produzidos e a todas as análises que aqui foram reflectidas. É que efectivamente a Rússia é um parceiro estratégico para a União Europeia. Que a União Europeia necessita da Rússia como a Rússia necessita da União Europeia. E é na base desta constatação, que eu julgo que é uma constatação absolutamente indesmentível, que temos que construir uma relação que seja uma relação naturalmente mutuamente benéfica, mas também que seja uma relação sólida e firme, assente em valores e em princípios absolutamente partilhados. Foi aqui falado de solidariedade, falou-se aqui de direitos humanos, falou-se aqui de reciprocidade. Pois, nem mais, a União Europeia tem naturalmente que se apresentar perante a Rússia firme na sua solidariedade interna. O problema de um Estado-Membro – eu sempre o tenho dito – é um problema de todos e essa solidariedade não pode, em qualquer caso, ser posta em causa. Direitos humanos, todos sabemos que na base da nossa União está certamente o respeito pelas regras do Estado democrático, pelos direitos humanos. São valores e princípios para nós inalienáveis e são valores e princípios que, em qualquer circunstância, devem conduzir o nosso relacionamento com países terceiros. Reciprocidade com certeza. Nós temos naturalmente que dar. Mas quando damos, temos também o direito de receber. E, se neste momento há linhas de fractura, como o Senhor Deputado aqui referiu, eu julgo que só teremos a ganhar, União Europeia e Rússia, se efectivamente, fizermos todo o possível no quadro de referências que aqui vos referi, um quadro de solidariedade, um quadro de reciprocidade, um quadro de respeito pelos direitos humanos. A União Europeia tem certamente todo o interesse em que essas fracturas sejam eliminadas. É para isso que vamos trabalhar. Vamos trabalhar naturalmente conscientes das dificuldades, dos objectivos, mas também vamos trabalhar com determinação porque estamos conscientes de que o estado de coisas não serve a União e é naturalmente nosso dever trabalhar no interesse da União Europeia e vamos fazê-lo com franqueza, com transparência, falando olhos nos olhos, como o devemos sempre fazer com parceiros que consideramos estratégicos. Será certamente um diálogo intenso e um diálogo importante. Falaremos de economia, falaremos de comércio, falaremos de direitos humanos e falaremos obviamente da situação política internacional e da situação política regional. Esperamos - e é para isso que vos digo que iremos trabalhar - que, não obstante as dificuldades, não obstante os problemas, não obstante as diferenças, possamos depois de tudo isto, na sexta-feira, depois desta cimeira, apesar de tudo poder informar que algum progresso nas relações foi obtido e que, apesar das dificuldades, conseguimos atingir os nossos objectivos."@mt15
". − Mevrouw de Voorzitter, commissaris, dames en heren, ik heb zeer aandachtig geluisterd naar alle redevoeringen die hier vandaag zijn gehouden over de aankomende top tussen de Europese Unie en Rusland en over de betrekkingen tussen de EU en Rusland in het algemeen, alsmede over de binnenlandse situatie in Rusland zoals u die ziet. Ik moet zeggen dat ik, zoals dat ook mijn taak is, nota heb genomen van uw opvattingen en er rekening mee zal houden. In mijn optiek is er een rode draad die alle commentaren en analyses van vandaag met elkaar verbindt: Rusland is een strategische partner voor de Europese Unie. De EU heeft Rusland nodig op dezelfde wijze waarop Rusland de EU nodig heeft. Deze absoluut onontkoombare conclusie moet als basis dienen voor de opbouw van een verhouding die natuurlijk voor beide partijen gunstig is, maar die ook solide en stevig is en gebaseerd op gemeenschappelijke waarden en beginselen. Solidariteit, mensenrechten en wederkerigheid zijn reeds genoemd. Nu meer dan ooit moet de Europese Unie zich tegenover Rusland krachtig opstellen waar het gaat om haar solidariteit. Zoals ik altijd al heb gezegd, is een probleem van één lidstaat een probleem van alle lidstaten. Deze solidariteit kan onder geen beding in twijfel worden getrokken. Met betrekking tot mensenrechten weten we allemaal dat onze Unie gestoeld is op eerbiediging van de rechtsstaat, democratie en mensenrechten. Dit zijn onze onafscheidelijke waarden en beginselen die altijd onze betrekkingen met derde landen moeten bepalen. Vanaf onze kant moeten wij natuurlijk zorgen voor wederkerigheid. Maar dan mogen we ook wederkerigheid van anderen verwachten. Als er op dit moment sprake is van barsten, zoals het geachte Parlementslid aangaf, ben ik van mening dat de Europese Unie en Rusland louter wat te winnen hebben door al het mogelijke te doen binnen het referentiekader dat ik heb genoemd, oftewel een kader van solidariteit, wederkerigheid en eerbiediging van mensenrechten. Het is zeker van groot belang voor de Europese Unie dat deze barsten worden gelijmd en dit is dan ook waar we aan gaan werken. Tijdens ons werk zullen we ons natuurlijk bewust zijn van moeilijkheden en verschillende intenties, maar we zullen ook vastberaden zijn omdat we ons er ook van bewust zijn dat de huidige situatie niet de beste is voor de EU. Het is natuurlijk onze plicht om ons in te zetten voor de belangen van de Europese Unie en dit zullen we op een open en transparante wijze doen, door op gelijk niveau met onze partner te praten, zoals we dat altijd moeten doen met partners die we als strategisch beschouwen. Het zal zeker een intense en belangrijke dialoog worden. We zullen spreken over economie, handel, mensenrechten en natuurlijk over de internationale politieke situatie en de regionale politieke situatie. We hopen – en dit is waar we naartoe werken – dat ondanks de moeilijkheden, problemen en meningsverschillen, ondanks alles, we vrijdag aan het eind van deze top kunnen zeggen dat we vooruitgang hebben geboekt in onze betrekkingen en we ondanks de moeilijkheden onze doelstellingen hebben verwezenlijkt."@nl3
". − Pani przewodnicząca, pani komisarz, panie i panowie! Uważnie przysłuchiwałem się wszystkim dzisiejszym wystąpieniom dotyczącym nadchodzącego szczytu Unia Europejska-Rosja oraz związanym ogólnie ze stosunkami pomiędzy UE i Rosją, a także w sprawie tego, jak postrzegają państwo sytuację wewnętrzną w Rosji. Muszę powiedzieć, że – ponieważ oczywiście jest to mój obowiązek – odnotowałem i odpowiednio uwzględnię wyrażone opinie. Moim zdaniem istnieje jedna wspólna nić, łącząca wszystkie uwagi i analizy przedstawione tu dziś, mianowicie fakt, że Rosja jest dla Unii Europejskiej partnerem strategicznym. UE potrzebuje Rosji w taki sam sposób, jak Rosja potrzebuje UE. Opiera się to na całkowicie niezaprzeczalnym fakcie, że musimy budować relacje, które w rezultacie będą obopólnie korzystne, ale które będą także solidne i trwałe oraz oparte na wspólnych wartościach i zasadach. Wspominano o solidarności, prawach człowieka i wzajemności. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, Unia Europejska musi zająć stanowcze stanowisko wobec Rosji w odniesieniu do swojej wewnętrznej solidarności. Problem jednego państwa członkowskiego – i zawsze to powtarzałem – jest problemem wszystkich państw członkowskich. Pod żadnym warunkiem nie wolno nam podważać solidarności. W odniesieniu do praw człowieka, wszyscy wiemy, że u podstaw Unii leży poszanowanie dla zasady państwa prawa, demokracji i praw człowieka. Są to nasze niezbywalne wartości i zasady, które we wszystkich przypadkach muszą stanowić wyznacznik dla naszych stosunków z krajami trzecimi. Z naszej strony musimy oczywiście zapewnić wzajemność. Jednakże czyniąc to, mamy także prawo oczekiwać wzajemności od innych. Jeżeli teraz istnieją pęknięcia, jak powiedział jeden z posłów, uważam, że Unia Europejska i Rosja mogą tylko osiągnąć więcej poprzez robienie wszystkiego co możliwe w granicach ram odniesienia, o których wspomniałem – innymi słowy, w ramach solidarności, wzajemności i poszanowania praw człowieka. Bez wątpienia ogromne znaczenie dla Unii Europejskiej ma to, by te pęknięcia zostały usunięte, i właśnie do tego będziemy dążyć. Podczas naszej pracy naturalnie będziemy świadomi trudności i różnorodności celów, ale będziemy również zdeterminowani, ponieważ jesteśmy także świadomi tego, że obecna sytuacja nie leży w najlepszym interesie Unii. Naszym obowiązkiem jest oczywiście pracować w interesie Unii Europejskiej i będziemy to czynić w sposób otwarty i przejrzysty, rozmawiając twarzą w twarz, jak zawsze ma to miejsce w przypadku partnerów, których uważamy za strategicznych. Bez wątpienia będzie to głęboki i ważny dialog. Będziemy rozmawiać o gospodarce, handlu, prawach człowieka i oczywiście o międzynarodowej sytuacji politycznej oraz o regionalnej sytuacji politycznej. Mamy nadzieję – i będziemy do tego dążyć – że pomimo trudności, problemów i różnic w poglądach, pomimo tego wszystkiego, będziemy w stanie pod koniec tego piątkowego szczytu powiedzieć, że osiągnięto pewien postęp w naszych stosunkach oraz że pomimo trudności udało nam się osiągnąć nasze założenia."@pl16
"Senhora Presidente, Senhora Comissária, Senhores Deputados, eu ouvi com muita atenção todas as intervenções que aqui foram feitas a propósito da próxima cimeira entre a União Europeia e a Rússia e, em geral, das relações entre a União Europeia e a Rússia e também sobre a situação interna, segundo a vossa perspectiva, da Rússia e devo-vos dizer que, naturalmente, como é meu dever, tomei desses pontos de vista aqui expressos a devida atenção e a devida nota. Há um ponto que eu julgo que é comum a todos os comentários que aqui foram produzidos e a todas as análises que aqui foram reflectidas. É que efectivamente a Rússia é um parceiro estratégico para a União Europeia. Que a União Europeia necessita da Rússia como a Rússia necessita da União Europeia. E é na base desta constatação, que eu julgo que é uma constatação absolutamente indesmentível, que temos que construir uma relação que seja uma relação naturalmente mutuamente benéfica, mas também que seja uma relação sólida e firme, assente em valores e em princípios absolutamente partilhados. Foi aqui falado de solidariedade, falou-se aqui de direitos humanos, falou-se aqui de reciprocidade. Pois, nem mais, a União Europeia tem naturalmente que se apresentar perante a Rússia firme na sua solidariedade interna. O problema de um Estado-Membro – eu sempre o tenho dito – é um problema de todos e essa solidariedade não pode, em qualquer caso, ser posta em causa. Direitos humanos, todos sabemos que na base da nossa União está certamente o respeito pelas regras do Estado democrático, pelos direitos humanos. São valores e princípios para nós inalienáveis e são valores e princípios que, em qualquer circunstância, devem conduzir o nosso relacionamento com países terceiros. Reciprocidade com certeza. Nós temos naturalmente que dar. Mas quando damos, temos também o direito de receber. E, se neste momento há linhas de fractura, como o Senhor Deputado aqui referiu, eu julgo que só teremos a ganhar, União Europeia e Rússia, se efectivamente, fizermos todo o possível no quadro de referências que aqui vos referi, um quadro de solidariedade, um quadro de reciprocidade, um quadro de respeito pelos direitos humanos. A União Europeia tem certamente todo o interesse em que essas fracturas sejam eliminadas. É para isso que vamos trabalhar. Vamos trabalhar naturalmente conscientes das dificuldades, dos objectivos, mas também vamos trabalhar com determinação porque estamos conscientes de que o estado de coisas não serve a União e é naturalmente nosso dever trabalhar no interesse da União Europeia e vamos fazê-lo com franqueza, com transparência, falando olhos nos olhos, como o devemos sempre fazer com parceiros que consideramos estratégicos. Será certamente um diálogo intenso e um diálogo importante. Falaremos de economia, falaremos de comércio, falaremos de direitos humanos e falaremos obviamente da situação política internacional e da situação política regional. Esperamos - e é para isso que vos digo que iremos trabalhar - que, não obstante as dificuldades, não obstante os problemas, não obstante as diferenças, possamos depois de tudo isto, na sexta-feira, depois desta cimeira, apesar de tudo poder informar que algum progresso nas relações foi obtido e que, apesar das dificuldades, conseguimos atingir os nossos objectivos."@ro18
". − Pani predsedajúca, pani komisárka, dámy a páni, dával som dobrý pozor pri dnešných všetkých prejavoch o nadchádzajúcom samite Európskej únie a Ruska a celkových vzťahoch medzi Európskou úniou a Ruskom a tiež o vnútropolitickej situácii v Rusku, ako ju vidíte vy. A mojou povinnosťou je povedať, že som tieto názory vzal na vedomie a vezmem ich do úvahy. Podľa môjho názoru existuje jedno spojivo spájajúce všetky poznámky a analýzy, ktoré tu dnes odzneli. A tým je fakt, že Rusko je strategickým partnerom Európskej únie. Európska únia Rusko potrebuje, rovnako ako Rusko potrebuje Európsku úniu. Zakladá sa na absolútne nevyvrátiteľnom zistení o potrebe budovania vzťahu založeného na spoločných hodnotách a zásadách, ktorý je prirodzene vzájomne prospešný, ale aj pevný a solídny. Hovorilo sa o solidarite, ľudských právach a reciprocite. Dnes, viac než kedykoľvek predtým, sa musí Európska únia prezentovať pred Ruskom pevná vo svojej vnútornej solidarite. Vždy som tvrdil, že problém jedného členského štátu je problémom všetkých členských štátov. Za žiadnych okolností nesmie byť táto súdržnosť spochybnená. Čo sa týka otázky ľudských práv, všetci vieme, že v našej Únii je zakorenený rešpekt pre právny štát, demokraciu a ľudské práva. Toto sú naše neodmysliteľné hodnoty a zásady, ktoré za každých okolností musia riadiť naše vzťahy s tretími krajinami. Pochopiteľne je našou úlohou zaistiť reciprocitu, ale pri jej zaisťovaní máme na ňu rovnaké právo aj od iných. Ak v tejto chvíli, ako sa vyjadril jeden z členov, existujú praskliny, myslím si, že Európska únia a Rusko môžu len získať, ak urobia všetko, čo je v ich silách v rozsahu tohto referenčného rámca, ktorý som spomenul. Inými slovami, v rámci solidarity, reciprocity a rešpektovania ľudských práv. Pre Európsku úniu je, samozrejme, nevyhnutné, aby sa tieto pukliny zacelili. A na to musíme vynaložiť naše úsilie. Počas plnenia tejto úlohy si, prirodzene, budeme vedomí ťažkostí a rozdielnych cieľov, ale takisto budeme rozhodní, pretože si uvedomujeme, že súčasná situácia neslúži najlepším záujmom Únie. Je, samozrejme, našou povinnosťou pracovať v záujme Európskej únie a budeme tak konať otvorene a transparentne, rokovaniami tvárou v tvár, čo musíme robiť vždy s partnermi, ktorých považujeme za strategických. Nepochybne to bude intenzívny a významný dialóg. Budeme hovoriť o hospodárstve, obchode, ľudských právach a, samozrejme, o medzinárodnej a regionálnej politickej situácii. Dúfame, a vynaložíme na to naše úsilie, že aj napriek ťažkostiam, problémom a rozdielnosti názorov, napriek všetkému, budeme v piatok, na konci samitu, môcť povedať, že v našich vzťahoch nastal posun a aj napriek týmto ťažkostiam sa nám podarilo dosiahnuť naše ciele."@sk19
". − Gospa predsednica, gospa komisarka, gospe in gospodje, pozorno sem spremljal vse današnje govore o bližnjem vrhu med Evropsko unijo in Rusijo, na splošno o odnosih med tema državama ter tudi o vaših mnenjih glede notranjih razmer v Rusiji. Ker je to moja dolžnost, moram dejati, da sem in bom ustrezno upošteval ta mnenja. Moje mnenje je, da je skupna točka vseh današnjih pripomb in analiz ta, da je Rusija strateška partnerica Evropske unije. EU potrebuje Rusijo prav tako kot Rusija potrebuje EU. Na podlagi te nesporne ugotovitve moramo vzpostaviti partnerstvo, ki je seveda vzajemno koristno, ampak tudi trdno in temelji na skupnih vrednotah in načelih. Omenjene so bile solidarnost, človekove pravice in vzajemnost. Evropska unija mora zdaj bolj kot kdaj koli Rusiji pokazati odločnost v zvezi s svojo notranjo solidarnostjo. Kot sem vedno pravil, težava ene države članice je težava vseh držav članic. V to solidarnost se nikakor ne sme podvomiti. Kar zadeva človekove pravice, vsi vemo, da je temelj Unije spoštovanje do pravne države, demokracije in človekovih pravic. To so naše neodtujljive vrednote in načela, ki morajo vedno voditi naše odnose s tretjimi državami. Mi moramo seveda zagotoviti vzajemnost. Zato imamo pravico, da vzajemnost pričakujemo tudi od drugih. Če so zdaj prisotne razpoke, kot je navedel poslanec, menim, da lahko imata Evropska unija in Rusija koristi le, če dasta vse od sebe znotraj navedenega referenčnega okvira, tj. okvira solidarnosti, vzajemnosti in spoštovanja do človekovih pravic. Resnično nujno za Evropsko unijo je, da se te razpoke zakrpajo, zato si bomo prizadevali za to. Pri svojem delu bomo seveda upoštevali težave in različne cilje, vendar bomo odločni, ker se zavedamo tudi tega, da sedanje razmere niso v najboljšem interesu Unije. Naša dolžnost je delovati v korist Evropske unije, kar bomo počeli odprto in pregledno, tako da bomo vedno odkriti, kot moramo s strateškimi partnerji tudi biti. To bo zagotovo intenziven in pomemben dialog. Govorili bomo o gospodarstvu, trgovini, človekovih pravicah ter seveda mednarodnih in regionalnih političnih razmerah. Upamo in za to si bomo tudi prizadevali da bomo kljub težavam in različnim mnenjem, kljub vsemu, ob koncu tega vrha v petek lahko dejali, da smo v naših odnosih nekoliko napredovali in da nam je kljub težavam uspelo doseči cilje."@sl20
". − Fru talman, fru kommissionsledamot, mina damer och herrar! Jag har lyssnat noggrant till alla anföranden här i dag om det förestående toppmötet mellan Europeiska unionen och Ryssland, och allmänt om förbindelserna mellan EU och Ryssland och också om Rysslands inrikespolitiska situation som ni ser den. Jag måste säga att, och det är naturligtvis min plikt, att jag har noterat och vederbörligen kommer att beakta dessa synpunkter. Enligt min åsikt finns den en röd tråd som går igenom alla kommentarer och analyser som presenterats här i dag, och det är att Ryssland är en strategisk partner för Europeiska unionen. EU behöver Ryssland på samma sätt som Ryssland behöver EU. Det grundas på det faktum, som inte kan förnekas, att vi måste bygga upp en relation som naturligtvis är ömsesidigt fördelaktig, men som också är solid och stark, och som grundas på gemensamma värderingar och principer. Solidaritet, mänskliga rättigheter och ömsesidighet har nämnts. Europeiska unionen måste nu mer än någonsin stå stark inför Ryssland när det gäller unionens internationella solidaritet. Ett problem för en medlemsstat – och det har jag alltid sagt – är ett problem för alla medlemsstater. Denna solidaritet får inte på några villkor ifrågasättas. Beträffande frågan om mänskliga rättigheter vet vi alla att grunden för vår union är byggd på respekten för rättsstatsprincipen, demokratin och de mänskliga rättigheterna. De är våra omistliga värderingar och principer som måste vägleda oss i våra förbindelser med tredjeländer under alla omständigheter. Vi måste för vår del naturligtvis garantera ömsesidighet. Men genom att göra det har vi även rätt att förvänta oss ömsesidighet från andra. Om det nu som ledamöterna har sagt finns sprickor anser jag att EU och Ryssland endast kan vinna genom att göra allt som står i deras makt inom den referensram som jag nämnde, det vill säga referensramen för solidaritet, ömsesidighet och respekt för de mänskliga rättigheterna. Det är naturligtvis viktigt för EU att dessa sprickor läker och det är vad vi kommer att arbeta för. I vårt arbete kommer vi naturligtvis att vara medvetna om svårigheterna och de olika målen, men vi kommer också att vara fast beslutna, eftersom vi är medvetna om att den nuvarande situationen inte tjänar unionens intressen. Det är självklart vår skyldighet att arbeta i EU:s intresse och det kommer vi att göra öppet och i en anda av öppenhet genom att diskutera ansikte mot ansikte, såsom vi alltid måste göra med en partner som vi anser vara strategisk. Det kommer säkert att bli en intensiv och viktig dialog. Vi kommer att diskutera ekonomi, handel, mänskliga rättigheter och naturligtvis den internationella politiska situationen. När toppmötet avslutas på fredag hoppas vi – och det kommer vi att arbeta för – att vi trots allt, trots alla svårigheter, problem och olika åsikter, kommer att kunna säga att vissa framsteg har uppnåtts i våra förbindelser och att vi har lyckats nå våra mål trots svårigheterna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph