Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-074"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.5.3-074"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Eile avati parlamendis Ungari nukkude näitus. Mulle tuletas see meelde, kuidas meie siin kojas vahel hääletame, tõstes tuimalt käsi. Kas ka meist on saanud marionetid? On kuulda, et eesistujamaa ettepanekul tehti koridorikokkuleppeid, et lükata edasi Vene-teemaline resolutsioon, et see näiliselt ei häiriks Euroopa Liidu - Venemaa tippkohtumise atmosfääri. Skandaalne, et me nii kuulekalt loobume oma seisukoha avaldamisest. See on parim näide sellest, kuidas Euroopa pole aru saanud Venemaaga suhtlemisel, et probleem pole detailides, vaid meie enda käitumises. Varem oli Euroopa Parlament seisnud selliste olukordade tekkimise vastu, aga täna tundub mulle, et hirm, mis halvab järjest enam Vene ühiskonda, on hakanud mõjutama ka meid. Miks me teeme korduvalt Venemaale erandeid? Kas usume endiselt oma põhimõtetesse või laseme peale suruda mõtteviisi, et Venemaa on midagi nii erilist, et mitte ainult liinid, vaid ka partnerlussuhted peavad olema Vene moodi. Selline käitumine on hukatuslik mõlemale – nii Euroopa Liidule kui ka Venemaale endale."@et5
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Včera se v Parlamentu odehrálo maďarské loutkové divadlo. Přinutilo mě to zamyslet se nad tím, jako tu někdy hlasujeme. Jednoduše zvedneme ruku. Stali jsme se též loutkami? Šíří se zvěsti o zákulisních dohodách týkajících se návrhu předsednictva nechat projít usnesení o Rusku, pravděpodobně s cílem vyhnout se dusné atmosféře na summitu Evropské unie a Ruska. Je hanebné, jak snadno opouštíme svůj vlastní postoj k sebevyjádření. Toto je nejlepší příklad toho, jak Evropa nepochopila, že problémy ve vztazích s Ruskem nespočívají v detailech, ale v našem chování. V minulosti Evropský parlament čelil takovým situacím, jako jsou tyto. Dnes se mi však zdá, že strach paralyzující ruskou společnost začal ovlivňovat i nás. Proč opakovaně děláme Rusku ústupky? Zachovali jsme si víru v naše vlastní zásady, nebo jsme se nechali přesvědčit, že Rusko je tak odlišné, že nejen naše palačinky, ale i partnerské vztahy musí být podle ruské módy. Takovéto chování je škodlivé pro obě strany, jak pro Evropskou unii, tak i pro Rusko samotné."@cs1
"Fru formand! Parlamentet blev omdannet til et marionetteater i går. Det slog mig, hvordan vi til tider stemmer her i Parlamentet ved at række hånden i vejret pr. automatik. Er vi også blevet marionetdukker? Der er indgået en lang række hemmelige aftaler om formandskabets forslag om at lade beslutningen om Rusland slippe igennem, angiveligt for at forhindre, at den kaster en skygge over topmødet mellem EU og Rusland. Det er en skandale, at vi forsagt giver afkald på vores ytringsfrihed. Dette er det bedste eksempel på, at Europa ikke har forstået, at problemet i forhold til Rusland ikke ligger i detaljen, men i vores adfærd. Europa-Parlamentet har tidligere opponeret imod sådanne situationer, men det forekommer mig nu, at den frygt, der fortsat paralyserer det russiske samfund, er begyndt at vinde ind på os. Hvorfor bliver vi ved med at gøre undtagelser i forhold til Rusland? Tror vi fortsat på vores egne principper som førhen, eller lader vi os gribe af den tanke, at Rusland er så anderledes, at ikke blot vores pandekager skal være russiske, men at Rusland ligeledes skal definere vores partnerskab? En sådan adfærd er destruktiv for begge parter, både for EU og for Rusland selv."@da2
"Gestern gab es eine ungarische Marionettenvorstellung im Parlament. Und dabei musste ich daran denken, wie wir mitunter hier abstimmen, nämlich indem wir wie im Trance unser Handzeichen geben. Sind wir etwa inzwischen auch schon zu Marionetten geworden? Es gibt Gerüchte über hinter verschlossenen Türen getroffene Vereinbarungen zu einem Vorschlag seitens des EU-Ratspräsidenten, die Entschließung zu Russland einfach so durchrutschen zu lassen, angeblich, um die Stimmung auf dem EU-Russland-Gipfel nicht zu trüben. Es ist ein Skandal, dass wir der Selbstdarstellung willen unsere eigene Haltung so kleinlaut aufgeben. Dies ist das beste Beispiel dafür, dass Europa nicht begriffen hat, dass das Problem in Bezug auf die Beziehungen zu Russland nicht in Details liegt, sondern darin, wie wir uns selbst verhalten. Früher hat sich das Europäische Parlament gegen Situationen wie diese gewehrt, aber heute habe ich den Eindruck, dass die (gleiche) Angst, die die Gesellschaft Russlands nach wie vor lähmt, so langsam auch unser Verhalten beeinträchtigt. Warum machen wir immer wieder Ausnahmen für Russland? Glauben wir weiterhin, so wie früher, an unsere eigenen Prinzipien, oder lassen wir es zu, dass sich der Gedanke in unseren Köpfen ausbreitet, Russland ist so anders, dass nicht nur unsere Eierkuchen, sondern auch unsere Beziehungen für eine Partnerschaft auf russische Art geformt werden müssen? Solch ein Verhalten ist für beide Seiten, sowohl für die Europäische Union als auch für Russland, destruktiv."@de9
"Εχθές στο Κοινοβούλιο δόθηκε μία ουγγρική παράσταση κουκλοθέατρου. Σκέφθηκα τότε πώς ψηφίζουμε ορισμένες φορές εδώ, σηκώνοντας τα χέρια μας ασυναίσθητα. Έχουμε γίνει και εμείς μαριονέτες; Κυκλοφορούν φήμες για κρυφές συμφωνίες σχετικά με πρόταση της Προεδρίας να υποβαθμισθεί το ψήφισμα για τη Ρωσία, φαινομενικά ώστε να μην αμαυρώσει την ατμόσφαιρα της διάσκεψης κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης- Ρωσίας. Είναι σκανδαλώδες το πόσο πειθήνια εγκαταλείπουμε τη θέση μας όσον αφορά την ατομική έκφραση. Είναι το καλύτερο παράδειγμα για το πώς η Ευρώπη δεν έχει κατανοήσει ότι το πρόβλημα στις σχέσεις με τη Ρωσία δεν έγκειται στις λεπτομέρειες, αλλά στο πώς συμπεριφερόμαστε εμείς οι ίδιοι. Παλαιότερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιτασσόταν σε παρόμοιες καταστάσεις, αλλά σήμερα έχω την εντύπωση ότι ο φόβος που συνεχίζει να παραλύει τη ρωσική κοινωνία, έχει αρχίσει να επηρεάζει και εμάς. Γιατί προβαίνουμε επανειλημμένως σε εξαιρέσεις για τη Ρωσία; Εξακολουθούμε να πιστεύουμε όπως και πριν στις αρχές μάς ή αφήνουμε να παρεισφρήσει η σκέψη ότι η Ρωσία είναι τόσο διαφορετική, που όχι μόνο οι τηγανίτες μας αλλά και οι σχέσεις μας στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης θα πρέπει να ακολουθούν το ρωσικό πρότυπο; Αυτή η συμπεριφορά είναι καταστροφική για αμφότερες τις πλευρές, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την ίδια τη Ρωσία."@el10
"Yesterday a Hungarian puppet show opened in Parliament. I was struck by the thought of how we sometimes vote here, by numbly raising our hands. Have we become puppets too? There are rumours of back-door deals on a proposal by the Presidency to allow the resolution on Russia to slip through, ostensibly so that it would not cloud the atmosphere of the European Union-Russia summit. It is scandalous that we so meekly surrender our own stance on self-expression. This is the best example of how Europe has failed to understand that the problem in relations with Russia lies not in the details but in how we conduct ourselves. Previously the European Parliament has opposed situations such as these, but today it would appear to me that the fear which continues to paralyse Russian society has begun to affect us. Why are we repeatedly making exceptions for Russia? Do we continue to believe as before in our own principles or do we allow the thought to force its way into our heads that Russia is so different that not only our pancakes but our relations as a partnership must be after the Russian fashion. Such behaviour is destructive to both sides, to the European Union as well as to Russia itself."@en4
"Ayer se presenció en el Parlamento un espectáculo de marionetas húngaras. Me sorprendí pensando en la forma en que a veces votamos aquí, simplemente alzando la mano. ¿Nos hemos convertido también nosotros en marionetas? Existen rumores de acuerdos a puerta cerrada sobre una propuesta de la Presidencia de permitir que se apruebe la resolución sobre Rusia, con el objetivo evidente de que no se nuble la atmósfera de la cumbre entre la Unión Europea y Rusia. Es escandaloso que renunciemos con tanta docilidad a lo que pensamos sobre la libertad de expresión. Ese es el mejor ejemplo de cómo Europa no ha entendido que el problema en las relaciones con Rusia no está en los detalles, sino en cómo nos comportamos nosotros mismos. En anteriores ocasiones, el Parlamento Europeo se ha opuesto a situaciones como esas, pero hoy me parece que el miedo que sigue paralizando a la sociedad rusa ha empezado a afectarnos. ¿Por qué hacemos repetidamente excepciones con Rusia? ¿Seguimos creyendo como antes en nuestros propios principios, o permitimos que se abra camino a la fuerza en nuestras mentes la idea de que Rusia es tan diferente que no sólo nuestras tortitas, sino también nuestras relaciones como socios, han de elaborarse al modo ruso. Esa conducta es destructiva para ambas partes, para la Unión Europea y también para la propia Rusia."@es21
"Näimme eilen parlamentissa unkarilaisen nukketeatteriesityksen. Se toi mieleeni ajatuksen siitä, kuinka me toisinaan äänestämme täällä parlamentissa nostamalla veltosti kätemme. Onko meistäkin tullut marionetteja? Huhu kertoo salaisista sopimuksista ja puheenjohtajavaltion ehdotuksesta, että Venäjää koskevaa päätöslauselmaa katsottaisiin läpi sormien, näennäisesti siksi, ettei se varjostaisi Euroopan unionin ja Venäjän huippukokousta. On kuohuttavaa, että luovumme näin nöyrästi ilmaisunvapaudestamme. Tämä on paras esimerkki siitä, kuinka Eurooppa ei ole ymmärtänyt, että ongelmallista Venäjän-suhteissamme eivät ole yksityiskohdat vaan oma käytöksemme. Euroopan parlamentti on aiemmin vastustanut tällaisia tilanteita, mutta Venäjän yhteiskunnan lamaannuttanut pelko on ilmeisesti alkanut vaikuttaa meihinkin. Miksi teemme toistuvasti poikkeuksia Venäjän suhteen? Uskommeko jatkossakin entisen lailla omiin periaatteisiimme, vai sallimmeko sen ajatuksen saada jalansijaa, että Venäjä on niin erilainen, että paitsi pannukakkujemme, myös kumppanuussuhteidemme on noudatettava venäläistä tapaa. Tällainen käytös on tuhoisaa molemmille osapuolille, sekä Euroopan unionille että Venäjälle itselleen."@fi7
"Hier, un spectacle de marionnettes hongrois s’est ouvert au Parlement. J’ai été frappée par la pensée de la manière dont nous votons parfois ici, en levant la main d’un air hébété. Sommes-nous également devenus des marionnettes? Il y a des rumeurs d’arrangements détournés, sur une proposition de la présidence, afin de permettre à la résolution sur la Russie de passer, ostensiblement, de manière à ce qu’elle ne plombe pas l’ambiance du sommet Union européenne-Russie. Il est scandaleux que nous renoncions si docilement à notre propre position sur l’auto-expression. C’est le meilleur exemple de la manière dont l’Europe n’a pas réussi à comprendre que le problème avec la Russie, ce ne sont pas les détails, mais bien la manière dont nous nous comportons. Auparavant, le Parlement européen était opposé à des situations telles que celles-ci, mais aujourd’hui, il me semble que la peur qui continue à paralyser la société russe a commencé à nous gagner. Pourquoi faisons-nous sans cesse des exceptions pour la Russie? Continuons-nous à croire, comme avant, en nos principes ou permettons-nous à la pensée que la Russie est si différente que non seulement nos crêpes, mais aussi nos relations en tant que partenariat doivent se faire à la manière russe, d’entrer dans nos têtes. Un tel comportement est destructeur pour les deux camps, pour l’Union européenne ainsi que pour la Russie elle-même."@fr8
"Tegnap magyar bábjáték kezdődött a Parlamentben. Megdöbbentem attól, ahogy olykor itt szavazunk, kábultan feltartva a kezünket. Mi is bábokká váltunk talán? Az a hír járja, hogy kerülő utakon egyezségek készülnek az elnökség javaslatáról, melyek lehetővé tennék, hogy az Oroszországról szóló állásfoglalás átcsússzon a szavazáson, azzal az állítólagos céllal, hogy ne árnyékolja be az Európai Unió és Oroszország közötti csúcstalálkozó hangulatát. Botrányos, hogy ilyen megadóan lemondunk az önkifejezésről alkotott álláspontunktól. Ez a legjobb példa arra, hogy Európa még mindig nem képes megérteni, hogy az Oroszországgal fenntartott kapcsolatok problémája nem a részletekben rejlik, hanem a mi magatartásunkban. Az Európai Parlament korábban ellenezte az ilyen helyzeteket, ma azonban úgy tűnik nekem, hogy az orosz társadalmat megbénító félelem immár ránk is hatással van. Miért teszünk újra és újra kivételt Oroszországgal? Továbbra is hiszünk saját elveinkben, mint azelőtt, vagy megengedjük, hogy belénk férkőzzön a gondolat, mely szerint Oroszország annyira más, hogy nemcsak a palacsintánknak, hanem partnerségi kapcsolatainknak is az orosz mintát kell követniük? Az ilyen viselkedés mindkét fél számára romboló hatású, az Európai Uniónak és Oroszországnak egyaránt."@hu11
". Ieri, in Parlamento, è iniziato uno spettacolo ungherese di burattini. Sono rimasta colpita dal pensiero di come talvolta esprimiamo il nostro voto in quest’Aula, alzando insensibilmente le nostre mani. Siamo diventati burattini? Si dice che esistano accordi segreti su una proposta della Presidenza di consentire alla risoluzione relativa alla Russia di sfuggire all’attenzione, apparentemente in modo da non gettare un’ombra sull’atmosfera del Vertice UE-Russia. E’ riprovevole rinunciare in maniera così remissiva alla nostra posizione per quanto riguarda l’espressione di noi stessi. E’ il migliore esempio del modo in cui l’Europa non sia riuscita a comprendere che il problema nelle relazioni con la Russia non sia riscontrabile nei dettagli, ma in come ci comportiamo. In precedenza il Parlamento europeo era contrario a situazioni simili, ma oggi mi sembra che le paure che seguitano a paralizzare la società russa, abbiano iniziato a influenzarci. Per quale motivo facciamo costantemente eccezioni per la Russia? Continuiamo a credere come prima nei nostri principi o permettiamo che penetri nella nostra testa il pensiero che la Russia è talmente diversa che non solo i nostri pancake, ma anche le nostre relazioni come un partenariato debbano essere in stile russo? Una condotta simile è controproducente per entrambe le parti, per l’Unione europea e per la Russia."@it12
"Vakar Parlamente atidarytas Vengrijos lėlių teatras. Aš išsigandau pagalvojusi, kaip mes kartais čia balsuojame, pakeldami sugrubusias rankas. Ar mes taip pat tapome lėlėmis? Kalbama apie užkulisinius susitarimus dėl pirmininkaujančios valstybės narės pasiūlymo netrukdyti priimti rezoliucijos dėl Rusijos, kad tai neaptemdytų Europos Sąjungos ir Rusijos aukščiausio lygio susitikimo nuotaikos. Skandalinga, kad mes taip nuolankiai pakeičiame savo poziciją dėl saviraiškos. Šis pavyzdys geriausiai parodo, kad Europa nesugebėjo suprasti, jog santykių su Rusija problemas lemia ne smulkmenos, bet mūsų elgesys. Europos Parlamentas anksčiau nepritarė tokioms situacijoms, bet šiandien man atrodo, kad baimė, sukausčiusi Rusijos visuomenę, palietė ir mus. Kodėl mes vis taikome išimtis Rusijai? Ar mes tebetikime savo principais, ar leidome į galvas įsibrauti minčiai, kad Rusija yra visiškai kitokia ir kad ne tik mūsų blynai, bet ir strateginiai santykiai turi būti pagal Rusijos skonį. Toks elgesys destruktyviai veikia ir Europos Sąjungą, ir pačią Rusiją."@lt14
"Vakar Parlamentā viesojās Ungārijas leļļu teātris. Es pēkšņi iedomājos par to, kā mēs reizēm šeit balsojam — vienkārši gurdi paceļot rokas. Vai mēs arī esam kļuvuši par marionetēm? Klīst runas par aizkulišu vienošanos, prezidentūrai ierosinot izvairīties no rezolūcijas Krievijas jautājumā, it kā lai neaptumšotu Eiropas Savienības un Krievijas augstākā līmeņa sanāksmes gaisotni. Tas ir skandalozi, ka mēs tik pazemīgi atsakāmies paši no sava viedokļa un tiesībām to paust. Šis piemērs spilgti apliecina Eiropas neizpratni par to, ka attiecībās ar Krieviju problēma ir nevis atsevišķās niansēs, bet gan mūsu izturēšanās veidā. Agrāk Eiropas Parlaments protestēja pret šādām situācijām, taču šodien man gandrīz šķiet, ka tās pašas bailes, kas joprojām paralizē Krievijas sabiedrību, sāk ietekmēt arī mūs. Kāpēc attiecībā uz Krieviju mēs regulāri pieļaujam izņēmumus? Vai mēs joprojām, tāpat kā agrāk, ticam paši saviem principiem, vai arī mēs ļaujam sev prātā iespiesties domai, ka Krievija ir tik atšķirīga, ka ne tikai mūsu pankūkām, bet arī mūsu partnerattiecībām jābūt pēc Krievijas modes? Šāda rīcība ir destruktīva abām pusēm — gan Eiropas Savienībai, gan pašai Krievijai."@lv13
"Eile avati parlamendis Ungari nukkude näitus. Mulle tuletas see meelde, kuidas meie siin kojas vahel hääletame, tõstes tuimalt käsi. Kas ka meist on saanud marionetid? On kuulda, et eesistujamaa ettepanekul tehti koridorikokkuleppeid, et lükata edasi Vene-teemaline resolutsioon, et see näiliselt ei häiriks Euroopa Liidu - Venemaa tippkohtumise atmosfääri. Skandaalne, et me nii kuulekalt loobume oma seisukoha avaldamisest. See on parim näide sellest, kuidas Euroopa pole aru saanud Venemaaga suhtlemisel, et probleem pole detailides, vaid meie enda käitumises. Varem oli Euroopa Parlament seisnud selliste olukordade tekkimise vastu, aga täna tundub mulle, et hirm, mis halvab järjest enam Vene ühiskonda, on hakanud mõjutama ka meid. Miks me teeme korduvalt Venemaale erandeid? Kas usume endiselt oma põhimõtetesse või laseme peale suruda mõtteviisi, et Venemaa on midagi nii erilist, et mitte ainult liinid, vaid ka partnerlussuhted peavad olema Vene moodi. Selline käitumine on hukatuslik mõlemale – nii Euroopa Liidule kui ka Venemaale endale."@mt15
"Gisteren is er in het Parlement een Hongaarse poppenvoorstelling in première gegaan. Ik moest denken aan hoe wij hier soms stemmen, door onverschillig onze hand op te steken. Zijn wij ook poppen geworden? Er gaan geruchten over onderhandse afspraken over een voorstel van het voorzitterschap om de resolutie inzake Rusland te laten schieten, ogenschijnlijk om de sfeer rond de Top Europese Unie/Rusland niet te bederven. Het is schandalig dat we onze eigen principes van vrije meningsuiting zo makkelijk laten varen. Dit is het beste voorbeeld van het feit dat Europa niet heeft onderkend dat het probleem bij de betrekkingen met Rusland hem niet in de details zit maar in hoe wij ons gedragen. In het verleden heeft het Europese Parlement bezwaar gemaakt tegen situaties als deze, maar nu lijkt het wel alsof de angst die de Russische maatschappij in haar greep heeft naar ons is overgeslagen. Waarom maken we steeds uitzonderingen voor Rusland? Blijven we zoals eerder in onze eigen beginselen geloven of laten we ons overmeesteren door de gedachte dat Rusland zo anders is dat niet alleen onze pannenkoeken maar ook onze partnerschapsbetrekkingen op Russische leest geschoeid moeten worden? Dergelijk gedrag is rampzalig voor beide partijen, zowel voor de Europese Unie als voor Rusland zelf."@nl3
"Wczoraj w Parlamencie otwarto węgierskie przedstawienie marionetkowe. Poraziła mnie myśl, w jaki sposób tutaj głosujemy, otępiale podnosząc nasze ręce. Czy my również staliśmy się marionetkami? Krążą plotki o załatwianych w ukryciu interesach dotyczących wniosku prezydencji, mających na celu pozbycie się rezolucji w sprawie Rosji, aby nie popsuła ona atmosfery szczytu Unia Europejska-Rosja. Skandalem jest, że tak pokornie oddajemy nasze własne stanowisko w sprawie wyrażania własnego zdania. Jest to najlepszy przykład tego, w jaki sposób Europa nie była w stanie zrozumieć faktu, że problem w stosunkach z Rosją nie leży w szczegółach, ale w tym, w jaki sposób postępujemy. Wcześniej Parlament Europejski sprzeciwiał się sytuacjom takim jak ta, ale dziś wydaje mi się, że strach, który wciąż paraliżuje obywateli Rosji, zaczął paraliżować i nas. Dlaczego wciąż robimy dla Rosji wyjątki? Czy wciąż wierzymy w to, podobnie jak w nasze własne zasady, czy pozwalamy wdzierać się do naszych głów myśli, że Rosja jest tak inna, że nie tylko nasze naleśniki, ale i nasze stosunki partnerskie muszą być w stylu rosyjskim? Takie postępowanie jest destrukcyjne dla obydwu stron – zarówno dla Unii Europejskiej, jak i dla samej Rosji."@pl16
"Ontem estreou-se no Parlamento um espectáculo de marionetas húngaro. Isso fez-me pensar na forma como por vezes aqui votamos, erguendo displicentemente a mão. Também nos tornámos marionetas? Correm rumores de negociações nos bastidores relativamente a uma proposta da Presidência no sentido de deixar cair a resolução sobre a Rússia, ostensivamente para não perturbar a atmosfera da Cimeira União Europeia-Rússia. É escandaloso abdicarmos tão submissamente do nosso ponto de vista sobre a auto-expressão. Este é o melhor exemplo de como a Europa não conseguiu compreender que o problema nas relações com a Rússia não reside nos detalhes mas sim na nossa atitude. Já houve ocasiões em que o Parlamento Europeu se opôs a situações como esta, mas agora parece-me que o medo que continua a paralisar a sociedade russa nos começou a afectar. Por que razão abrimos repetidamente excepções para a Rússia? Continuamos a acreditar, como dantes, nos nossos princípios ou permitimos que nos seja imposta a ideia de que a Rússia é tão diferente que não só as nossas panquecas mas também as nossas relações de parceria têm de seguir os moldes da Rússia? Este é um comportamento destrutivo para ambas as partes, para a União Europeia mas também para a própria Rússia."@pt17
"Eile avati parlamendis Ungari nukkude näitus. Mulle tuletas see meelde, kuidas meie siin kojas vahel hääletame, tõstes tuimalt käsi. Kas ka meist on saanud marionetid? On kuulda, et eesistujamaa ettepanekul tehti koridorikokkuleppeid, et lükata edasi Vene-teemaline resolutsioon, et see näiliselt ei häiriks Euroopa Liidu - Venemaa tippkohtumise atmosfääri. Skandaalne, et me nii kuulekalt loobume oma seisukoha avaldamisest. See on parim näide sellest, kuidas Euroopa pole aru saanud Venemaaga suhtlemisel, et probleem pole detailides, vaid meie enda käitumises. Varem oli Euroopa Parlament seisnud selliste olukordade tekkimise vastu, aga täna tundub mulle, et hirm, mis halvab järjest enam Vene ühiskonda, on hakanud mõjutama ka meid. Miks me teeme korduvalt Venemaale erandeid? Kas usume endiselt oma põhimõtetesse või laseme peale suruda mõtteviisi, et Venemaa on midagi nii erilist, et mitte ainult liinid, vaid ka partnerlussuhted peavad olema Vene moodi. Selline käitumine on hukatuslik mõlemale – nii Euroopa Liidule kui ka Venemaale endale."@ro18
"Včera bola v Parlamente otvorená maďarská bábková show. Prinútilo ma to zamyslieť sa nad tým, ako tu niekedy hlasujeme. Jednoducho zdvihneme ruku. Stali sme sa tiež bábkami? Šíria sa chýry o zákulisných dohodách týkajúce sa návrhu predsedníctva nechať prejsť uznesenie o Rusku, pravdepodobne s cieľom vyhnúť sa dusnej atmosfére na samite Európskej únie a Ruska. Je hanebné ako ľahko opúšťame naše vlastné stanovisko o sebavyjadrovaní. Toto je najlepší príklad, ako Európa nepochopila, že problémy vo vzťahoch s Ruskom nespočívajú v detailoch, ale v našom správaní. V minulosti Európsky parlament čelil takým situáciám, ako sú tieto. Dnes sa mi však zdá, že strach paralyzujúci ruskú spoločnosť začal ovplyvňovať aj nás. Prečo opakovane robíme Rusku ústupky? Zachovali sme si vieru v naše vlastné zásady alebo sme sa nechali presvedčiť, že Rusko je tak odlišné, že nielen naše palacinky, ale aj partnerské vzťahy musia byť podľa ruskej módy. Takéto správanie je škodlivé pre obe strany, ako pre Európsku úniu, tak aj pre Rusko samotné."@sk19
"Včeraj je bila v Parlamentu uprizorjena madžarska lutkovna predstava. Prešinilo me je, kako včasih glasujemo v Parlamentu, tako da otopelo dvigamo roke. Ali smo tudi mi samo lutke? Govori se o prikritih dogovorih glede predloga predsedstva, da bi se izognili sprejetju resolucije o Rusiji, predvidoma zato, da se ne bi poslabšalo vzdušje na vrhu med Evropsko unijo in Rusijo. Škandalozno je, da se tako pohlevno odrečemo lastnemu stališču samoizražanja. Ta primer najbolje prikazuje nerazumevanje Evrope, da vzrok za težave v odnosih z Rusijo niso podrobnosti, ampak naše vedenje. V preteklosti je Evropski parlament nasprotoval takšnim razmeram, danes pa se mi zdi, da smo se strahu, ki še vedno hromi rusko družbo, nalezli tudi mi. Zakaj kar naprej delamo izjeme za Rusijo? Ali bomo tako kot prej še naprej zvesti svojim načelom ali bomo dovolili, da nas obvlada prepričanje, da je Rusija tako drugačna, da morajo ruskemu zgledu slediti ne samo naše palačinke, ampak tudi naši partnerski odnosi? Takšen odnos je škodljiv za obe strani, za Evropsko unijo in tudi za Rusijo."@sl20
"I går öppnades en ungersk dockföreställning i parlamentet. Jag kom att tänka på hur vi ibland röstar här, genom att stelt räcka upp händerna. Har vi också blivit dockor? Det finns rykten om förhandlingar i kulisserna om ett förslag från ordförandeskapet att låta resolutionen om Ryssland skenbart gå igenom, så att den inte förmörkar stämningen vid toppmötet mellan Europeiska unionen och Ryssland. Det är en skandal att vi så eftergivet ger upp vår egen ståndpunkt genom att undertrycka våra känslor. Detta är det bästa exemplet på hur Europa har misslyckats att förstå att problemet med förbindelserna med Ryssland inte är detaljerna, utan hur vi själva beter oss. Tidigare har Europaparlamentet motsatt sig situationer som denna, men i dag tycker jag att det verkar som om den rädsla som fortsätter att förlama det ryska samhället har börjat påverka oss. Varför gör vi gång på gång undantag för Ryssland? Tror vi liksom tidigare på våra egna principer eller låter vi oss påverkas så till den grad att vi anser att Ryssland är så annorlunda att inte bara våra pannkakor utan också våra förbindelser i ett partnerskap måste följa Rysslands modell? Ett sådant beteende är destruktivt för båda sidor, både för EU och för Ryssland."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph