Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-073"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.5.3-073"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Summit-ul de la Mafra, din 26 octombrie 2007, se va desfăşura în pragul unor evenimente de importanţă majoră pentru viitorul relaţiilor dintre Uniunea Europeană şi Rusia. Aş menţiona doar câteva dintre ele: expirarea acordului de parteneriat şi cooperare dintre Uniunea Europeană şi Rusia, organizarea alegerilor parlamentare în decembrie 2007 şi a celor prezidenţiale în martie 2008 în Rusia. Acest context oferă posibilitatea nu numai de a îndemna Rusia spre un dialog deschis şi franc cu Uniunea Europeană, dar şi de a face un bilanţ rece al ultimilor 10 ani de cooperare. Alăturându-mă intervenţiilor precedente ale colegilor mei, aş dori să-mi focalizez discursul pe rolul important pe care Rusia ar trebui să-l joace în zona de vecinătate comună şi în regiunea Mării Negre. Bilanţul ultimilor 10 ani ne demonstrează că în această regiune persistă conflictele îngheţate, iar relaţiile economice şi politice ale Rusiei atât cu ţările din zonă, cât şi cu vecinii săi, actuali membri ai Uniunii Europene, nu sunt mereu bazate pe reciprocitate, încredere şi principiul bunelor relaţii. Iar dacă vorbim de conflicte îngheţate, un exemplu în acest sens, recent şi binecunoscut tuturor, îl reprezintă condiţiile în care au fost eliberaţi prizonierii politici Andrei Ivanţoc şi Tudor Popa, ei fiind o dovadă a faptului că există instabilitate în zonă, că există o zonă de insecuritate care afectează întreaga regiune. În consecinţă, summit-ul de la Mafra trebuie să abordeze şi aceste tematici, reamintind obiectivul fundamental pe care Uniunea Europeană şi l-a asumat - anume acela de a crea un veritabil spaţiu de democraţie, stabilitate şi prosperitate în regiunea Mării Negre şi a vecinătăţii comune. În acest context, poziţia şi implicarea constructivă a Rusiei în această direcţie, în conformitate cu standardele şi obligaţiile sale internaţionale, trebuie să fie o tematică mereu prezentă în dialogul Uniunii Europene cu această ţară. Un parteneriat cu adevărat strategic şi o relaţie aprofundată şi avantajoasă presupune responsabilitate crescândă şi un angajament ferm din partea ambelor părţi."@ro18
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Summit v Mafře, který je naplánovaný na 26. října 2007, se bude konat na pokraji událostí s velkým vlivem na budoucnost vztahů mezi Evropskou unií a Ruskem. Vyjmenovala bych jen některé z nich: ukončení platnosti dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a Ruskem, parlamentní volby v prosinci 2007 a prezidentské volby v březnu 2008 v Rusku. Tyto události poskytují možnost nejen vyzvat Rusko k otevřenému a čestnému dialogu s Evropskou unií, ale i ke zhodnocení spolupráce za uplynulých 10 let. Připojuji se k projevům svých kolegů které tu již zazněly, a stejně jako oni bych se chtěla soustředit na důležitost úlohy Ruska v společném sousedství a regionu Černého moře. Pohled na posledních 10 let dokazuje, že zamrznuté konflikty, přetrvávající v tomto regionu a politické i hospodářské vztahy Ruska se zeměmi v regionu a s jeho sousedy, současnými členy Evropské unie, se ne vždy zakládají na reciprocitě, důvěře a zásadě dobrých vztahů. Pokud hovoříme o zamrznutých konfliktech, dobrým příkladem je nedávný a velmi dobře známý případ týkající se podmínek, za kterých byli propuštění političtí vězni Andrej Ivanţoc a Tudor Popa. Ti jsou živým důkazem nestability, existující v této oblasti. Jsou důkazem nejistoty na tomto území, která postihuje celý region. Proto by měl summit v Mafře otevřít tato témata a připomenout základní cíl, kterého chce Evropská unie dosáhnout – vytvořit v regionu Černého moře a jeho sousedství skutečné území demokracie, stability a prosperity. Tématem rozhovorů Evropské unie s Ruskem by proto měla systematicky být pozice této země a její konstruktivní zainteresovanost v tomto ohledu v souladu s mezinárodními normami a závazky. Skutečné strategické partnerství a pevné, prospěšné vztahy vyžadují zvýšenou odpovědnost a pevný příslib na obou stranách."@cs1
"Fru formand! Topmødet i Mafra den 26. oktober 2007 finder sted kort tid før, der indtræffer en række begivenheder af stor betydning for de fremtidige forbindelser mellem EU og Rusland. Jeg vil blot nævne nogle få, nemlig udløbet af partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Rusland, parlamentsvalget i december 2007 og præsidentvalget i marts 2008 i Rusland. Dette er ikke blot en anledning til at opfordre Rusland til at indlede en åben og ærlig dialog med EU, men også til at se nøgternt på samarbejdet gennem de sidste 10 år. I forlængelse af mine kollegers indlæg vil jeg i mit indlæg gerne fokusere på den vigtige rolle, som Rusland bør spille i det fælles grænseområde og i Sortehavsområdet. En gennemgang af de sidste 10 år viser, at der fortsat er en række fastfrosne konflikter i denne region, og at Ruslands økonomiske og politiske forbindelser med landene i regionen og med dets naboer, nuværende EU-medlemsstater, ikke altid er baseret på gensidighed, tillid og princippet om gode forbindelser. Et godt nyligt og velkendt eksempel på en fastfrossen konflikt er de betingelser, under hvilke de politiske fanger Andrei Ivanţoc og Tudor Popa blev løsladt. De er et levende bevis på den manglende stabilitet i området og den manglende sikkerhed i området, der berører hele regionen. Disse spørgsmål bør således også drøftes på topmødet i Mafra under henvisning til EU's grundlæggende erklærede mål - nemlig at skabe et område med reelt demokrati, stabilitet og velstand i Sortehavsområdet og i det fælles grænseområde. I denne forbindelse bør Ruslands position og konstruktive deltagelse heri i overensstemmelse med de internationale standarder og forpligtelser være et fast tema i EU's dialog med Rusland. Et ægte strategisk partnerskab og stærke og fordelagtige forbindelser forudsætter, at begge parter påtager sig et øget ansvar og klare forpligtelser."@da2
"Der Gipfel in Mafra am 26. Oktober 2007 findet in einem engen zeitlichen Zusammenhang mit Ereignissen statt, die für die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Russland von entscheidender Bedeutung sind. Ich möchte nur einige davon nennen: das Auslaufen des Partnerschafts- und Kooperationsabkommens zwischen der Europäischen Union und Russland, die russischen Parlamentswahlen im Dezember 2007 und die russischen Präsidentschaftswahlen im März 2008. Durch diesen Zusammenhang bietet sich nicht nur die Möglichkeit, Russland zu einem offenen und aufrichtigen Dialog mit der Europäischen Union anzuhalten, sondern auch, eine nüchterne Bilanz über die vergangenen zehn Jahre der Zusammenarbeit zu ziehen. Ich möchte mich meinen Vorrednern anschließen und betonen, dass Russland in der gemeinsamen Nachbarschaft und in der Schwarzmeerregion eine wichtige Rolle übernehmen sollte. Ein Rückblick auf die vergangenen zehn Jahre zeigt, dass in dieser Region nach wie vor Konflikte schwelen und dass die wirtschaftlichen und politischen Beziehungen Russlands mit den Ländern der Region und mit den Nachbarstaaten, die gleichzeitig Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind, nicht immer auf Gegenseitigkeit, Vertrauen und dem Grundsatz der guten Nachbarschaft gründen. Für die schwelenden Konflikte, die ich eben erwähnt habe, lässt sich ein gutes aktuelles und bekanntes Beispiel anführen: die Umstände der Freilassung der politischen Gefangenen Andrei Ivantoc und Tudor Popa. Sie sind der lebende Beweis für die dortige Instabilität und für eine gewisse Unsicherheit, von der die gesamte Region betroffen ist. Demzufolge sollten sich die Teilnehmer des Gipfels in Mafra dieser Themen annehmen, die an die grundlegenden Zielsetzungen der Europäischen Union erinnern, nämlich die Errichtung eines echten Raums der Demokratie, Stabilität und des Wohlstands in der Schwarzmeerregion und der gemeinsamen Nachbarschaft. In diesem Zusammenhang sollte sich der Dialog zwischen der Europäischen Union und Russland kontinuierlich um den Status und die konstruktive Einbeziehung Russlands unter Einhaltung internationaler Standards und Verpflichtungen drehen. Eine strategische Partnerschaft, die diesen Namen verdient, sowie starke und zweckmäßige Beziehungen erfordern mehr Verantwortung und ein klares Engagement auf beiden Seiten."@de9
"Η Σύνοδος Κορυφής στη Μάφρα στις 26 Οκτωβρίου 2007, θα συμπέσει με γεγονότα μεγάλης σημασίας για το μέλλον των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας. Θα αναφέρω μόνο μερικά από αυτά: η λήξη της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας, οι κοινοβουλευτικές εκλογές του Δεκεμβρίου 2007 και οι προεδρικές εκλογές του Μαρτίου 2008 στη Ρωσία. Το πλαίσιο αυτό προσφέρει τη δυνατότητα όχι μόνο να ενθαρρυνθεί η Ρωσία προς έναν ανοικτό και ειλικρινή διάλογο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και να προβεί σε μία ψυχρή αναθεώρηση των τελευταίων 10 ετών συνεργασίας. Μαζί με τις προηγούμενες ομιλίες των συναδέλφων μου, θα ήθελα να εστιάσω την αγόρευσή μου στον σημαντικό ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίσει η Ρωσία στην κοινή γειτονιά και στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου. Η επισκόπηση των τελευταίων 10 ετών μας αποδεικνύει ότι οι παγωμένες συγκρούσεις επικράτησαν σε αυτή την περιοχή και ότι οι οικονομικές και πολιτικές σχέσεις της Ρωσίας, τόσο με τις χώρες στην περιοχή, όσο και με τους γείτονές της, τα σημερινά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν βασίζονται πάντοτε στην αμοιβαιότητα, την εμπιστοσύνη και την αρχή των καλών σχέσεων. Εάν αναφερθούμε σε παγωμένες συγκρούσεις, ένα καλό, πρόσφατο και αρκετά γνωστό παράδειγμα από αυτή την άποψη αφορά τις συνθήκες υπό τις οποίες αποφυλακίστηκαν οι πολιτικοί κρατούμενοι Andrei Ivanţoc και Tudor Popa, αποτελώντας τη ζωντανή απόδειξη για την ύπαρξη αστάθειας στην περιοχή, ότι υπάρχει μια περιοχή ανασφάλειας που επηρεάζει ολόκληρη την περιοχή. Κατά συνέπεια, η Διάσκεψη Κορυφής στη Μάφρα θα πρέπει να προσεγγίσει και αυτά τα θέματα, υπενθυμίζοντας τον θεμελιώδη στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης – δηλαδή, να δημιουργήσει μια αληθινή περιοχή δημοκρατίας, σταθερότητας και ευημερίας στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου, και κοινής γειτονίας. Στο πλαίσιο αυτό, η θέση της Ρωσίας και η εποικοδομητική ανάμειξη εν προκειμένω, σε συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα και τις υποχρεώσεις, θα πρέπει να αποτελεί ένα μόνιμο θέμα στον διάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την εν λόγω χώρα. Μια πραγματικά στρατηγική εταιρική σχέση και μια ισχυρή και συμφέρουσα σχέση σημαίνουν αυξημένη ευθύνη και αμετακίνητη δέσμευση από αμφότερα τα μέρη."@el10
"The Mafra Summit of 26 October 2007 will take place on the brink of events of major importance for the future of the relations between the European Union and Russia. I would mention only a few of them: the expiry of the partnership and cooperation agreement between the European Union and Russia, the parliamentary elections of December 2007 and the presidential elections of March 2008 in Russia. This context offers the possibility not only to urge Russia toward an open and honest dialogue with the European Union, but also to make a cold review of the last 10 years of cooperation. Joining the previous speeches of my colleagues, I would like to focus my speech on the important role Russia should play in the common neighbourhood and in the Black Sea region. The review of the last 10 years proves to us that frozen conflicts have persisted in this region and that Russia’s economic and political relations both with the countries in the region and with its neighbours, current European Union Members, are not always based on reciprocity, confidence and the principle of good relations. If we speak about frozen conflicts, a good recent and well-known example in this respect refers to the conditions under which the political prisoners Andrei Ivanţoc and Tudor Popa were released, they being living proof of the fact that there is instability in the area, that there is an area of insecurity that affects the entire region. Consequently, the Mafra Summit should also approach these themes, reminding of the fundamental objective that the European Union has undertaken – namely to create a true area of democracy, stability and prosperity in the Black Sea region and common neighbourhood. In this context, Russia’s position and constructive involvement in this respect, in compliance with the international standards and obligations, should be a permanent theme in the European Union dialogue with this country. A truly strategic partnership and a strong and advantageous relationship involve increased responsibility and a firm commitment from both parties."@en4
"La cumbre de Mafra del 26 de octubre de 2007 tendrá lugar cuando están a punto de producirse acontecimientos de gran importancia para el futuro de las relaciones entre la Unión Europea y Rusia. Menciono sólo algunos de ellos: la expiración del acuerdo de colaboración y cooperación entre la Unión Europea y Rusia, las elecciones parlamentarias de diciembre de 2007 y las elecciones presidenciales de marzo de 2008 en Rusia. Este contexto ofrece la posibilidad no sólo de instar a Rusia a entablar un diálogo abierto y sincero con la Unión Europea, sino a hacer también un análisis frío de los últimos 10 años de cooperación. Sumándome a las anteriores intervenciones de mis colegas, quiero centrar mi intervención en el importante papel que Rusia tiene que desempeñar en la vecindad común y en la región del mar Negro. El análisis de los últimos 10 años nos demuestra que han persistido conflictos congelados en esta región y que las relaciones económicas y políticas de Rusia tanto con los países de la región como con sus vecinos, los actuales miembros de la Unión Europea, no siempre se basan en la reciprocidad, la confianza y el principio de unas buenas relaciones. Si hablamos de conflictos congelados, un ejemplo reciente y conocido concierne a las condiciones en que los presos políticos Andrei Ivanpoc y Tudor Popa fueron liberados, siendo una prueba viviente de que existe inestabilidad en la zona, que existe un espacio de inseguridad que afecta a toda la región. En consecuencia, estos temas tienen que abordarse también en la cumbre de Mafra, recordando el objetivo fundamental que la Unión Europea ha establecido; a saber, la creación de un verdadero espacio de democracia, estabilidad y prosperidad en la región del mar Negro y la vecindad común. En este contexto, la posición de Rusia y su participación constructiva en este aspecto, respetando las normas y obligaciones internacionales, debe ser un tema recurrente en el diálogo de la Unión Europea con este país. Una verdadera asociación estratégica y una relación estrecha y ventajosa implican una mayor responsabilidad y un compromiso firme por ambas partes."@es21
"26. oktoobri 2007. aasta Mafra tippkohtumine toimub sündmuste eel, mis omavad Euroopa Liidu ja Venemaa vaheliste suhete tulevikus suurt tähtsust. Mainiksin neist vaid mõningaid: Euroopa Liidu ja Venemaa vahelise partnerlus- ja koostöölepingu aegumine, Venemaa parlamendivalimised detsembris 2007 ning presidendivalimised märtsis 2008. Kontekst annab võimaluse mitte ainult juhtida Venemaad avatud ja ausa dialoogi suunas Euroopa Liiduga vaid samuti vaadata viimase 10 aasta koostöö külma pilguga üle. Ühinedes oma kolleegide eelnevate kõnedega, sooviksin keskendada oma kõne olulisele rollile, mida Venemaa peaks ühises naabruses ning Musta mere regioonis mängima. Pilk viimasele kümnele aastale tõendab meile, et selles regioonis on säilinud külmunud konfliktid ning et Venemaa majanduslikud ja poliitilised suhted nii regiooni riikide kui selle naabritega, praeguste Euroopa Liidu liikmesriikidega, ei põhine alati mõlemapoolsusel, kindlusel ning heade suhete põhimõttel. Rääkides külmunud konfliktidest, viitab kogu regiooni mõjutavale ebakindlusele hea hiljutine, laialdaselt tuntud, näide tingimustest, mille alusel poliitilised vangid Andrei Ivanţoc ja Tudor Popa, kes on elavaks tunnistuseks faktist, et ebastabiilsus alal eksisteerib, vabastati. Tulemusena peaks Mafra tippkohtumine neid teemasid käsitlema, meenutades Euroopa Liidu poolt võetud fundamentaalset eesmärki – nimelt luua tõeline demokraatia, stabiilsuse ja jõukuse ala Musta mere regioonis ning ühises naabruses. Selles kontekstis peaks Venemaa positsioon ning konstruktiivne osalemine selles osas kooskõlas rahvusvaheliste standardite ja kohustustega olema Euroopa Liidu ja selle riigi dialoogi alaliseks teemaks. Tõeliselt strateegiline partnerlus ning tugev ja kasulik suhe sisaldab mõlema osapoole suuremat vastutust ning kindlat pühendumist."@et5
"Mafrassa 26. lokakuuta 2007 pidettävä huippukokous ajoittuu Euroopan unionin ja Venäjän suhteiden tulevaisuuden kannalta hyvin tärkeiden tapahtumien aattoon. Mainitsen niistä vain muutaman: Euroopan unionin ja Venäjän välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen umpeutuminen, joulukuun 2007 parlamenttivaalit ja maaliskuun 2008 presidentinvaalit Venäjällä. Tässä yhteydessä meillä on tilaisuus paitsi painostaa Venäjää avoimeen ja rehelliseen vuoropuheluun Euroopan unionin kanssa, myös tarkastella kriittisesti kuluneita kymmentä yhteistyövuotta. Edellisten puhujien mielipiteisiin yhtyen haluaisin keskittyä puheenvuorossani tärkeään rooliin, joka Venäjällä olisi oltava yhteisellä naapurialueellamme ja Mustanmeren alueella. Kuluneiden 10 vuoden analyysi osoittaa, että jäätyneet konfliktit alueella ovat jatkuneet ja että Venäjän taloudelliset ja poliittiset suhteet sekä tämän alueen maiden että sen naapurimaiden, Euroopan unionin nykyisten jäsenvaltioiden kanssa eivät aina perustu vastavuoroisuuden, luottamuksen ja hyvien naapuruussuhteiden periaatteisiin. Jäätyneistä konflikteista puheen ollen, hyvä ja tunnettu tuore esimerkki koskee poliittisten vankien Andrei Ivanţocin ja Tudor Popan vapauttamisen olosuhteita. He ovat elävä todiste tällä maantieteellisellä alueella vallitsevasta epävakaudesta ja turvattomuudesta, joka vaikuttaa koko alueeseen. Mafran kokouksessa olisi siis käsiteltävä myös näitä kysymyksiä, ja muistutettava Euroopan unionin perustavoitteesta eli todellisen demokratian, vakauden ja vaurauden luomisesta Mustanmeren alueella ja yhteisellä naapurialueellamme. Näin ollen Venäjän kannan ja sen kansainvälisten normien ja velvoitteidensa mukaisesti antaman rakentavan panoksen olisi oltava pysyvä teema Euroopan unionin vuoropuhelussa maan kanssa. Todellinen strateginen kumppanuus sekä vahva ja molempia hyödyttävä suhde edellyttävät suurempaa vastuullisuutta ja lujaa sitoumusta molemmilta osapuolilta."@fi7
"Le sommet de Mafra du 26 octobre se tiendra à la veille d’événements d’une importance majeure pour l’avenir des relations entre l’Union européenne et la Russie. Je ne mentionnerais que quelques-uns d’entre eux: l’expiration de l’accord de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et la Russie, les élections parlementaires de décembre 2007 et les élections présidentielles de mars 2008 en Russie. Ce contexte offre la possibilité non seulement d’inviter la Russie à entamer un dialogue franc et ouvert avec l’Union européenne, mais aussi d’analyser à froid les 10 dernières années de coopération. Rejoignant les interventions précédentes de mes collègues, je voudrais axer mon discours sur le rôle important que la Russie devrait jouer dans notre voisinage commun et dans la région de la mer Noire. L’analyse des 10 dernières années nous prouve que les conflits gelés ont persisté dans cette région et queles relations économiques et politiques de la Russie avec les pays de la région et avec ses voisins, d’actuels membres de l’Union européenne, ne sont pas toujours basées sur la réciprocité, la confiance et le principe de bonnes relations. Si nous parlons de conflits gelés, un bon exemple récent et bien connu à cet égard est celui des conditions dans lesquelles les prisonniers politiques Andrei Ivanþoc et Tudor Popa ont été libérés. Ils sont des preuves vivantes que la région est instable, qu’il y a une zone d’insécurité qui affecte toute la région. Le sommet de Mafra devrait par conséquent également aborder ces thèmes, rappelant l’objectif fondamental auquel l’Union européenne s’est engagée – à savoir de créer une véritable zone de démocratie, de stabilité et de prospérité dans la région de la mer Noire et du voisinage commun."@fr8
"A 2007. október 26-i mafrai csúcstalálkozó közvetlenül az Európai Unió és Oroszország jövőbeli kapcsolata szempontjából nagyon fontos események előtt kerül megrendezésre. Csak néhányat említek meg közülük: az Európai Unió és Oroszország közötti partnerségi és együttműködési megállapodás lejárta, a 2007. decemberi parlamenti választások és a 2008. márciusi elnökválasztás Oroszországban. Ez a környezet nemcsak arra nyújt lehetőséget, hogy Oroszországot nyílt és őszinte párbeszédre buzdítsuk az Európai Unióval, hanem arra is, hogy tárgyilagosan áttekintsük az együttműködés elmúlt 10 évét. Képviselőtársaim előttem elhangzott felszólalásaihoz csatlakozva szeretnék arra a fontos szerepre összpontosítani, melyet Oroszországnak kell felvállalnia a közös szomszédaink körében és a fekete-tengeri régióban. Az elmúlt 10 év áttekintése rámutat arra, hogy a régióban megmaradtak a befagyasztott konfliktusok és hogy Oroszország gazdasági és politikai kapcsolatai mind a régió országaival, mind szomszédaival, az Európai Unió jelenlegi tagállamaival nem mindig a viszonosságra, a bizalomra és a jó kapcsolatok elvére épülnek. Ha befagyasztott konfliktusokról beszélünk, jó és jól ismert közelmúltbeli példát szolgáltatnak ezekre azon körülmények, melyek között engedték szabadon Andrej Ivantok és Tudor Popa politikai foglyokat; ők élő példák a terület instabilitására, arra, hogy van egy bizonytalan térség, amely az egész régióra kihatással van. Ennek következtében a mafrai csúcstalálkozónak e kérdésekkel is foglalkoznia kell, és emlékeztetnie kell arra az alapvető célkitűzésre, melyet az Európai Unió magára vállalt, vagyis hogy a fekete-tengeri térségben és a közös szomszédaink körében megteremti olyan térséget alakít ki, ahol valódi demokrácia, stabilitás és jólét uralkodik. E szempontból az Európai Unió és Oroszország közötti párbeszédben állandóan szerepelnie kell annak a szerepnek és konstruktív részvételnek, melyet Oroszország vállal magára e kérdést illetően, megfelelve a nemzetközi normáknak és kötelezettségeknek. Egy valóban stratégiai partnerség és előnyös kapcsolat nagyobb mértékű felelősséget és szilárd kötelezettségvállalást is magában foglal mindkét fél részéről."@hu11
". Il Vertice di Mafra del 26 ottobre 2007 si svolgerà in prossimità di eventi di grande importanza per il futuro delle relazioni tra Unione europea e Russia. Ne menzionerei soltanto alcuni: la scadenza dell’accordo di partenariato e cooperazione tra Unione europea e Russia, le elezioni parlamentari del dicembre 2007 e quelle presidenziali del marzo 2008 in Russia. Questo quadro offre la possibilità non solo di esortare la Russia a un dialogo aperto e onesto con l’Unione europea, ma anche di eseguire una revisione distaccata degli ultimi 10 anni di cooperazione. Associandomi ai precedenti interventi dei miei colleghi, vorrei incentrare il mio discorso sull’importante ruolo che la Russia dovrebbe rivestire nelle aree limitrofe e nella regione del Mar Nero. La revisione degli ultimi 10 anni ci dimostra che in questa regione i conflitti congelati sono continuati e che le relazioni economiche e politiche della Russia con i paesi della regione e i vicini, gli attuali Stati membri dell’Unione europea, non sempre sono basate su reciprocità, fiducia e il principio di buoni rapporti. Se consideriamo i conflitti congelati, un valido e noto esempio recente a questo proposito riguarda le condizioni in cui sono stati rilasciati i prigionieri politici Andrei Ivanţoc e Tudor Popa, sicuri del fatto che l’area è instabile, che l’insicurezza influenza l’intera regione. Di conseguenza, il Vertice di Mafra dovrebbe anche affrontare questi temi, ricordando l’obiettivo fondamentale di cui l’Unione europea si è assunta l’impegno, vale a dire creare una zona reale di democrazia, stabilità e prosperità nella regione del Mar Nero e nelle aree limitrofe. In questo quadro, la posizione della Russia e il coinvolgimento costruttivo a questo proposito, secondo le norme e gli obblighi internazionali, dovrebbe rappresentare un tema continuo nel dialogo dell’Unione europea con questo paese. Un partenariato veramente strategico e una relazione forte e vantaggiosa prevede maggiore responsabilità e un deciso impegno da entrambe le parti."@it12
"2007 m. spalio 26 d. aukščiausio lygio susitikimas Mafroje vyks prieš labai svarbius įvykius, turėsiančius įtakos Europos Sąjungos ir Rusijos santykiams ateityje. Paminėsiu tik kelis iš jų: Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo tarp Europos Sąjungos ir Rusijos galiojimo pabaigą, 2007 m. gruodžio mėn. Parlamento rinkimus ir 2008 m. Prezidento rinkimus Rusijoje. Šios aplinkybės leidžia ne tik paraginti Rusija pereiti prie atviro ir nuoširdaus dialogo su Europos Sąjunga, bet ir iš naujo apsvarstyti paskutiniuosius dešimt bendradarbiavimo metų. Pritardama anksčiau kalbėjusiems kolegoms, savo kalboje didžiausią dėmesį norėčiaus skirti svarbiam Rusijos vaidmeniui bendroje kaimynystėje ir Juodosios jūros regione. Paskutinieji dešimt metų mums rodo, kad šiame regione liko įšaldytų konfliktų ir kad Rusijos ekonominiai bei politiniai santykiai su regiono šalimis ir savo kaimynėmis ne visada rėmėsi abipusiškumu, pasitikėjimu ir gerų santykių principu. Kalbant apie įšaldytus konfliktus, paminėtinas paskutinis gerai žinomas pavyzdys, kokiomis sąlygomis buvo paleisti politiniai kaliniai Andrejus Ivantocas ir Tudoras Popa – jie yra gyvas nestabilumo regione įrodymas, įrodymas, kad yra nesaugi teritorija, daranti įtaką visam regionui. Todėl Mafros sustikime turėtų būti paliestos šios temos ir primintas pagrindinis Europos Sąjungos tikslas – sukurti tikrą demokratijos, stabilumo ir gerovės erdvę Juodosios jūros regione ir bendroje kaimynystėje. Atsižvelgiant į šį tikslą, Rusijos pozicija ir konstruktyvus dalyvavimas laikantis tarptautinių standartų ir įsipareigojimų turėtų būti nuolatinė Europos Sąjungos dialogo su šia šalimi tema. Tikra strateginė partnerystė ir tvirti bei naudingi santykiai priklauso nuo didėjančios abiejų pusių atsakomybės ir tvirtų įsipareigojimų."@lt14
"Augstākā līmeņa tikšanās Mafrā 2007. gada 26. oktobrī notiks tieši pirms būtiski svarīgiem notikumiem, kas ietekmēs Eiropas Savienības un Krievijas attiecību nākotni. Minēšu tikai dažus no tiem: Eiropas Savienības un Krievijas partnerības un sadarbības nolīguma termiņa beigas, Krievijas parlamenta vēlēšanas 2007. gada decembrī un prezidenta vēlēšanas 2008. gada martā. Šāds konteksts dod iespēju ne tikai mudināt Krieviju veidot atklātu un godīgu dialogu ar Eiropas Savienību, bet arī ar vēsu prātu pārskatīt pēdējo 10 gadu sadarbību. Pievienojoties iepriekš runājušajiem kolēģiem, es savā runā gribētu pievērst uzmanību svarīgajai lomai, kāda Krievijai būtu jāuzņemas kopīgajā kaimiņattiecību telpā un Melnās jūras reģionā. Pēdējo 10 gadu pārskats pierāda, ka šajā reģionā joprojām pastāv neatrisināti konflikti un ka Krievijas ekonomisko un politisko attiecību pamatā gan ar šī reģiona valstīm, gan ar tās kaimiņvalstīm — pašreizējām Eiropas Savienības dalībvalstīm — ne vienmēr ir savstarpīgums, uzticēšanās un labu attiecību princips. Attiecībā uz iesaldētajiem konfliktiem labs un zināms piemērs no nesenas pagātnes ir nosacījumi, ar kādiem atbrīvoja politiskos ieslodzītos un ; viņi ir dzīvs apliecinājums tam, ka šajā jomā pastāv nestabilitāte un ka visā šai reģionā ir vērojama nedrošība. Tādējādi arī Mafras augstākā līmeņa sanāksmē ir jāpievēršas šiem tematiem, atgādinot par galveno mērķi, ko apņēmusies īstenot Eiropas Savienība, proti, radīt patiesas demokrātijas, stabilitātes un pārticības zonu gan Melnās jūras reģionā, gan kopīgajā kaimiņattiecību telpā. Šajā kontekstā ir svarīgi, lai Eiropas Savienības un Krievijas dialoga pastāvīgs temats būtu Krievijas nostāja un konstruktīva līdzdalība šajā jomā, kā arī atbilstība starptautiskajiem standartiem un saistībām. Patiesi stratēģiska partnerība un stipras, abpusēji izdevīgas attiecības nav iedomājamas bez abpusējas paplašinātas atbildības un stingras apņemšanās."@lv13
"Summit-ul de la Mafra, din 26 octombrie 2007, se va desfăşura în pragul unor evenimente de importanţă majoră pentru viitorul relaţiilor dintre Uniunea Europeană şi Rusia. Aş menţiona doar câteva dintre ele: expirarea acordului de parteneriat şi cooperare dintre Uniunea Europeană şi Rusia, organizarea alegerilor parlamentare în decembrie 2007 şi a celor prezidenţiale în martie 2008 în Rusia. Acest context oferă posibilitatea nu numai de a îndemna Rusia spre un dialog deschis şi franc cu Uniunea Europeană, dar şi de a face un bilanţ rece al ultimilor 10 ani de cooperare. Alăturându-mă intervenţiilor precedente ale colegilor mei, aş dori să-mi focalizez discursul pe rolul important pe care Rusia ar trebui să-l joace în zona de vecinătate comună şi în regiunea Mării Negre. Bilanţul ultimilor 10 ani ne demonstrează că în această regiune persistă conflictele îngheţate, iar relaţiile economice şi politice ale Rusiei atât cu ţările din zonă, cât şi cu vecinii săi, actuali membri ai Uniunii Europene, nu sunt mereu bazate pe reciprocitate, încredere şi principiul bunelor relaţii. Iar dacă vorbim de conflicte îngheţate, un exemplu în acest sens, recent şi binecunoscut tuturor, îl reprezintă condiţiile în care au fost eliberaţi prizonierii politici Andrei Ivanţoc şi Tudor Popa, ei fiind o dovadă a faptului că există instabilitate în zonă, că există o zonă de insecuritate care afectează întreaga regiune. În consecinţă, summit-ul de la Mafra trebuie să abordeze şi aceste tematici, reamintind obiectivul fundamental pe care Uniunea Europeană şi l-a asumat - anume acela de a crea un veritabil spaţiu de democraţie, stabilitate şi prosperitate în regiunea Mării Negre şi a vecinătăţii comune. În acest context, poziţia şi implicarea constructivă a Rusiei în această direcţie, în conformitate cu standardele şi obligaţiile sale internaţionale, trebuie să fie o tematică mereu prezentă în dialogul Uniunii Europene cu această ţară. Un parteneriat cu adevărat strategic şi o relaţie aprofundată şi avantajoasă presupune responsabilitate crescândă şi un angajament ferm din partea ambelor părţi."@mt15
"De top in Mafra op 26 oktober 2007 zal plaatsvinden aan de vooravond van gebeurtenissen die van groot belang zijn voor de betrekkingen tussen de Europese Unie en Rusland. Hiervan zal ik er slechts enkele noemen: het aflopen van de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en Rusland, de parlementaire verkiezingen in december 2007 en de presidentsverkiezingen in Rusland in maart 2008. Deze omstandigheden bieden ons niet alleen de mogelijkheid om Rusland richting een open een eerlijke dialoog met de Europese Unie te bewegen, maar ook om een grondige beoordeling van de samenwerking in de laatste tien jaar te maken. Aansluitend bij de voorgaande redevoeringen van mijn collega’s, zou ik mij willen richten op de belangrijke rol die Rusland zou moeten spelen in de gemeenschappelijke buurlanden en in de regio rond de Zwarte Zee. De beoordeling van de laatste tien jaar toont aan dat deze regio voortdurend bevroren conflicten heeft gekend en dat Ruslands economische en politieke betrekkingen met zowel de landen in deze regio als zijn buurlanden, die inmiddels lidstaten van de Europese Unie zijn, niet altijd gebaseerd zijn op wederkerigheid, vertrouwen en het beginsel van goede betrekkingen. Een goed en welbekend voorbeeld van bevroren conflicten uit het recente verleden zijn de omstandigheden rond de vrijlating van de politieke gevangen Andrei Ivanţoc en Tudor Popa. Zij zijn het levende bewijs van de instabiliteit in het gebied en van het feit dat dit onveilige gebied de hele regio beïnvloedt. Tijdens de top in Mafra moet er derhalve ook over deze thema’s gesproken worden, om de fundamentele doelstelling in herinnering te roepen die de Europese Unie zich gesteld heeft: het creëren van echt democratisch, stabiel en welvarend gebied in de regio rond de Zwarte Zee en de gemeenschappelijke buurlanden. In dit kader zouden het standpunt van Rusland en zijn constructieve deelname in dezen, in navolging van de internationale normen en verplichtingen, een permanent thema moeten zijn in de dialoog van de Europese Unie met dit land. Een echt strategisch partnerschap en een sterke en lucratieve verhouding vraagt van partijen meer verantwoordelijkheid en een grote inzet."@nl3
"Szczyt w Mafrze w dniu 26 października 2007 r. odbędzie się tuż przed wydarzeniami o ogromnym znaczeniu dla przyszłości stosunków między Unią Europejską i Rosją. Wymienię jedynie kilka z nich: wygaśnięcie umowy o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i Rosją, wybory parlamentarne w grudniu 2007 r. i wybory prezydenckie w marcu 2008 r. w Rosji. Ta sytuacja daje możliwość nie tylko skłonienia Rosji do wszczęcia otwartego i szczerego dialogu z Unią Europejską, ale także daje możliwość przeanalizowania ostatnich 10 lat współpracy. Podpisując się pod poprzednimi wypowiedziami moich kolegów, chciałabym się skupić na istotnej roli, jaką Rosją powinna odegrać w ramach wspólnego sąsiedztwa oraz w regionie Morza Czarnego. Analiza ostatnich 10 lat udowadnia nam, że zamrożone konflikty przetrwały w tym regionie i że stosunki gospodarcze i polityczne Rosji zarówno z krajami w tym regionie, jak i z jej sąsiadami, obecnymi członkami Unii Europejskiej, nie zawsze opierają się na wzajemności, zaufaniu i zasadzie dobrych relacji. Mówiąc o zamrożonych konfliktach, dobry niedawny i dobrze znany przykład w tej kwestii odnosi się do warunków, na jakich więźniowie polityczni Andriej Ivanţoc i Tudor Popa zostali wypuszczeni. Są oni żywym dowodem na brak stabilności w tym obszarze oraz tego, że istnieje tam obszar niepewności, który ma wpływ na cały region. W rezultacie szczyt w Mafrze powinien również dotyczyć tych tematów, przypominając fundamentalny cel, jaki podjęła Unia Europejska, a mianowicie utworzenie prawdziwego obszaru demokracji, stabilności i dobrobytu w regionie Morza Czarnego i wspólnego sąsiedztwa. W tym kontekście stanowisko Rosji i jej konstruktywne zaangażowanie w tę kwestię, zgodne z międzynarodowymi normami i zobowiązaniami, powinno być stałym tematem w ramach dialogu Unii Europejskiej z tym krajem. Prawdziwie strategiczne partnerstwo oraz silne i korzystne stosunki obejmują zwiększoną odpowiedzialność oraz pełne zaangażowanie obydwu stron."@pl16
"A Cimeira de Mafra de 26 de Outubro de 2007 terá lugar antes de alguns acontecimentos de grande importância para o futuro das relações entre a União Europeia e a Rússia. Passo a mencionar apenas alguns deles: o termo do acordo de parceria e cooperação entre a União Europeia e a Rússia, as eleições parlamentares de Dezembro de 2007 e as eleições presidenciais de Março de 2008 na Rússia. Este contexto abre a possibilidade de instar a Rússia a encetar um diálogo aberto e honesto com a União Europeia, bem como a fazer uma análise isenta dos últimos 10 anos de cooperação. Associo-me às palavras dos colegas que me antecederam, centrando a minha intervenção no importante papel que a Rússia deve desempenhar na vizinhança comum e na região do Mar Negro. O balanço dos últimos 10 anos demonstra que persistem conflitos gelados nesta região e que as relações económicas e políticas da Rússia tanto com países da região como com os seus vizinhos, actualmente Estados-Membros da União Europeia, nem sempre se baseiam na reciprocidade, confiança e no princípio das boas relações. Um bom exemplo de "conflitos gelados", recente e bem conhecido, diz respeito às condições de libertação dos presos políticos Andrei Ivanţoc e Tudor Popa: são uma prova viva de que há instabilidade na região, que existe uma zona de insegurança que afecta toda a região. Consequentemente, a Cimeira de Mafra deve também abordar estes temas, recordando o objectivo fundamental perseguido pela União Europeia – nomeadamente, o da criação de um verdadeiro espaço de democracia, estabilidade e prosperidade na região do Mar Negro e na vizinhança comum. Neste contexto, a posição e a participação construtiva da Rússia a este respeito, em conformidade com as normas e obrigações internacionais, deve ser um tema que deverá figurar sempre no diálogo da União Europeia com aquele país. Uma parceria genuinamente estratégica e uma relação forte e vantajosa pressupõem uma responsabilidade acrescida e um envolvimento firme de ambas as partes."@pt17
"Samit v Mafre, ktorý je naplánovaný na 26. októbra 2007, sa bude konať na pokraji udalostí s veľkým vplyvom na budúcnosť vzťahov medzi Európskou úniou a Ruskom. Vymenovala by som len niektoré z nich: ukončenie platnosti dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a Ruskom, parlamentné voľby v decembri 2007 a prezidentské voľby v marci 2008 v Rusku. Tieto udalosti poskytujú možnosť nielen vyzvať Rusko na otvorený a čestný dialóg s Európskou úniou, ale aj na zhodnotenie spolupráce za uplynulých 10 rokov. Pripájam sa k prejavom svojich kolegov, ktoré tu už odzneli a rovnako ako oni by som sa chcela sústrediť na dôležitosť úlohy Ruska v spoločnom susedstve a regióne Čierneho mora. Pohľad na posledných 10 rokov dokazuje, že zamrznuté konflikty, pretrvávajúce v tomto regióne a politické i hospodárske vzťahy Ruska s krajinami v regióne a s jeho susedmi, súčasnými členmi Európskej únie, sa nie vždy zakladajú na reciprocite, dôvere a zásade dobrých vzťahov. Ak hovoríme o zamrznutých konfliktoch, dobrým príkladom je nedávny a veľmi dobre známy prípad týkajúci sa podmienok, za ktorých boli prepustení politickí väzni Andrej Ivanţoc a Tudor Popa. Oni sú živým dôkazom nestability, existujúcej v tejto oblasti. Sú dôkazom neistoty na tomto území, ktorá postihuje celý región. Preto by mal samit v Mafre otvoriť tieto témy a pripomenúť základný cieľ, ktorý chce Európska únia dosiahnuť – vytvorenie v regióne Čierneho mora a jeho susedstve skutočné územie demokracie, stability a prosperity. Preto by mala byť pozícia Ruska a jeho konštruktívna zainteresovanosť v tomto ohľade, v súlade s medzinárodnými normami a záväzkami, sústavnou témou v rozhovoroch Európskej únie s touto krajinou. Skutočné strategické partnerstvo a pevné, výhodné vzťahy znamená zvýšenú zodpovednosť a pevný prísľub od oboch strán."@sk19
". Vrh v Mafri dne 26. oktobra 2007 bo potekal na pragu zelo pomembnih dogodkov za prihodnost odnosov med Evropsko unijo in Rusijo. Naj jih omenim le nekaj: iztek sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in Rusijo, parlamentarne volitve decembra 2007 in predsedniške volitve marca 2008 v Rusiji. Te okoliščine omogočajo poziv Rusije k odprtemu in poštenemu dialogu z Evropsko unijo, vendar tudi objektiven pregled zadnjih 10 let sodelovanja. Če združim prejšnje govore kolegov, se bom v svojem govoru osredotočil na pomembno vlogo, ki jo mora Rusija imeti v skupni soseščini in v črnomorski regiji. Pregled zadnjih 10 je pokazal, da so se zamrznjeni spori v tej regiji ohranili ter da gospodarski in politični odnosi Rusije z državami v regiji in z njenimi sosedami, sedanjimi državami članicami Evropske unije, ne vedno temeljijo na vzajemnosti, zaupanju in načelu dobrih odnosov. Če omenjamo zamrznjene spore, so dober nedaven in znan primer tega razmere, v katerih sta bila izpuščena zapornika Andrei Ivanţoc in Tudor Popa, ki sta živ dokaz nestabilnosti na tem območju, katerega negotovost vpliva na celotno regijo. Zato je treba na vrhu v Mafri obravnavati tudi ta vprašanja, da se opozori na temeljni cilj, ki si ga je Evropska unija zastavila, tj. oblikovanje resničnega območja demokracije, stabilnosti in blaginje v črnomorski regiji in skupni soseščini. V tem kontekstu morata biti stališče Rusije in konstruktivno sodelovanje na tem področju, v skladu z mednarodnimi standardi in obveznostmi, stalna tema dialoga Evropske unije s to državo. Resnično strateško partnerstvo ter trden in koristen odnos vključujeta večjo odgovornost in trdno zavezanost obeh strani."@sl20
"Toppmötet i Mafra den 26 oktober 2007 kommer att äga rum strax före händelser som är av mycket stor betydelse för de framtida förbindelserna mellan Europeiska unionen och Ryssland. Jag ska bara nämna några av dem: Partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Ryssland löper ut, parlamentsvalet i Ryssland äger rum i december 2007 och presidentvalet i Ryssland hålls mars 2008. I detta sammanhang finns det möjlighet att inte bara uppmana Ryssland att inleda en ärlig dialog med EU, utan också att göra en ingående granskning av samarbetet under de senaste tio åren. Jag instämmer i de föregående anförandena av mina kolleger och vill inrikta mitt anförande på den viktiga roll som Ryssland bör spela i de gemensamma grannländerna och i området kring Svarta havet. En översyn av de senaste tio åren visar att de frusna konflikterna i denna region har bestått och att Rysslands ekonomiska och politiska förbindelser både med länderna i regionen och med sina grannländer, som nu är medlemmar i EU, inte alltid har grundats på ömsesidighet, förtroende och principen om goda förbindelser. Om vi talar om frusna konflikter finns det ett bra och välkänt exempel på en sådan från den senaste tiden beträffande på vilka villkor som de politiska fångarna Andrej Ivanţoc och Tudor Popa frigavs. De är levande bevis på att det råder instabilitet i området och att det finns ett osäkert område som påverkar hela regionen. Vid toppmötet i Mafra bör också dessa frågor tas upp, och man bör påminna om de grundläggande mål som EU har åtagit sig – nämligen att skapa ett område där det verkligen råder demokrati, stabilitet och välstånd i regionen kring Svarta havet och i våra gemensamma grannländer. I detta sammanhang bör Rysslands ståndpunkt och konstruktiva deltagande i detta hänseende enligt internationella normer och skyldigheter vara ett ständigt tema i EU:s dialog med landet. Ett verkligt strategiskt partnerskap och starka och fördelaktiga förbindelser kräver ett ökat ansvar och ett starkt engagemang från båda parter."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Andrei Ivanţoc"13
"Tudor Popa"13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph