Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-071"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.5.3-071"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Frau Präsidentin, Herr Ratspräsident, Frau Kommissarin, Kolleginnen und Kollegen! Ich hoffe, dass der EU-Russland-Gipfel dazu führt, dass man auch einen Augenblick innehält und dass wir einmal unsere gemeinsamen Interessen definieren, die es zweifellos gibt. Interessen, die wirtschaftlicher Art sind, die sicherheitspolitischer Art sind, die in Fragen wie Nahost und Iran, Bekämpfung des Terrors und so weiter gegeben sind und bei denen wir sehen müssen, dass wir unsere Ziele nicht erreichen können, ohne dass Russland im Boot ist. Aber Russland muss auch verstehen, dass es, wenn es dies nicht tut, gegen seine eigenen Interessen verstößt. Wenn ich mir die demografische Entwicklung Russlands ansehe und die Weiten Sibiriens und dass da Länder mit vielen Einwohnern sind, dann würde ich mir auf der russischen Seite nicht Bedrohung aus Europa vorstellen, sondern langfristig von woanders her. Ich glaube, hier gibt es ein hohes Maß an Übereinstimmung, wo wir etwas tun müssen. Wir haben von Seiten des so genannten Westens, auch der Amerikaner, Russland nicht wirklich ernst genommen, als es darnieder lag, wodurch es jetzt wieder ins imperiale Gehabe fällt, auch was die Entwicklung in Russland selbst angeht, was Menschenrechte und Pressefreiheit betrifft, mit wieder zu vernehmenden Äußerungen, die nicht akzeptabel sind, die mit der Unabhängigkeit der Nachbarstaaten zu tun haben. Es kann nicht sein, dass aus Ansprüche erhoben werden, dass man sich gegenüber einem Land so oder so zu verhalten habe. Jedes einzelne Land hat das Recht auf eigene, souveräne Entscheidungen, wohin der Weg geht. Dies muss Russland akzeptieren. Es kann nicht zu alten Vorstellungen zurückkommen und die Energie als eine Waffe einsetzen, was noch weniger akzeptabel ist. Wir können dies nur überwinden, wenn wir auch mit der Interessenanalyse wieder beginnen. Ich hoffe, dass dies, wenn in Russland die Wahlen vorbei sind, wieder möglich wird, und dass dies auch dazu führt, dass man nicht in Russland eine falsche wirtschaftliche Entwicklung verfolgt. Mit viel Geld aus dem Öl- und Gasgeschäft baut man die alten Kombinate der Großindustrie im Bereich Flugzeug- und Schiffbau und ähnlichem wieder auf. Wenn das einmal schlechter geht, werden sie dasselbe Desaster haben wie bisher, weil sie nicht eine vernünftige mittelständische breite Wirtschaftsstruktur aufbauen, mit all den Konsequenzen, die damit verbunden sind. Auch dürfte in unserem Interesse sein, dass hier innerhalb Russlands nicht neue Vakua entstehen, wenn das mit dem Ölpreis einmal nicht mehr so stimmen sollte."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". − Paní předsedající, pane úřadující předsedo Rady, paní komisařko, dámy a pánové, doufám, že summit EU a Ruska nás donutí na chvíli se zastavit a konečně si určit naše společné zájmy, protože tyto zájmy nepochybně existují. Patří sem hospodářské zájmy a zájmy bezpečnostní politiky, zejména otázky Blízkého východu, Íránu, boje proti terorismu a jiné, kde si musíme přiznat, že nedokážeme dosáhnout našich cílů bez účasti Ruska. Ale Rusko musí též pochopit, že když se nezúčastní, poškodí tím svoje vlastní zájmy. Při pohledu na demografický vývoj v Rusku a jeho nekonečné sibiřské planiny, a na lidnaté země tu u nás, nebál bych se hrozby z Evropy, kdybych byl na ruské straně. Dlouhodobě bych tuto hrozbu viděl jinde. Myslím si, že tu je vysoká úroveň shody, na základě které musíme jednat. Na tzv. západní straně, kam zahrnuji i Spojené státy, jsme Rusko nebrali vážně v době, kdy se této zemi příliš nedařilo. Výsledkem je její odvrácení se od nás a nárůst imperialistického chování. Platí to i na vývoj v samotném Rusku, zejména v oblasti lidských práv a svobody tisku a jeho stále častějších a nepřijatelných vyhlášení týkajících se nezávislosti jeho sousedů. Je nepřijatelné žádat od zemí ruského „blízkého zahraničí“, aby si osvojily jistý typ chování vůči jedné konkrétní zemi. Každá země má právo na svobodné a nezávislé rozhodnutí a právo zvolit si cestu, po které se bude ubírat. Rusko to musí akceptovat. Návrat k starým pořádkům není možný a použití energie jako zbraně je dokonce ještě méně přijatelné. Při podrobné analýze našich zájmů zjistíme, že existuje jen cesta vpřed. Myslím si, že po skončení voleb v Rusku to bude znovu možné a také doufám, že to zabrání Rusku vydat se po nesprávné ekonomické cestě. Vysoké příjmy přicházející do země z jejího ropného a plynárenského průmyslu se používají na revitalizaci starých koncernů těžkého průmyslu v leteckém a loďařském odvětví a podobných odvětvích. Pokud se jejich situace zhorší, Rusko bude muset čelit stejně katastrofální situaci jako předtím, z důvodu nevybudování pevných a jasných hospodářských struktur skládajících se z malých a středních podniků. Následky takového úpadku jsou zřejmé. Je také v našem zájmu zabezpečit, aby v Rusku nevzniklo žádné nové vakuum, pokud ceny ropy poklesnou."@cs1
". Fru formand, hr. formand for Rådet, fru kommissær, mine damer og herrer! Jeg håber, at topmødet mellem EU og Rusland vil få os til at stoppe op et øjeblik og for en gang skyld definere vores fælles interesser, idet vi uden tvivl har fælles interesser. Disse interesser omfatter bl.a. økonomiske interesser og sikkerhedspolitiske interesser, navnlig i forbindelse med Mellemøsten, Iran og bekæmpelse af terrorisme, hvor vi må erkende, at vi ikke kan nå vores mål uden Rusland om bord. Rusland må imidlertid også forstå, at Rusland vil underminere sine egne interesser, hvis landet ikke kommer om bord. I lyset af Ruslands demografiske udvikling og det enorme sibiriske område og det store indbyggertal i landene ville jeg, hvis jeg var russer, ikke opfatte Europa som en potentiel trussel. Jeg ville tro, at truslen kommer andetsteds fra på lang sigt. Jeg tror, at der er bred enighed i Europa-Parlamentet om, hvor vi skal sætte ind. I Vesten tog vi - også amerikanerne - ikke rigtigt Rusland alvorligt, da det gik dårligt for Rusland, og som følge heraf udviser Rusland nu igen en mere imperialistisk adfærd. Det samme gør sig gældende for udviklingen i selve Rusland, navnlig med hensyn til menneskerettigheder og pressefrihed og Ruslands stadig hyppigere og uacceptable erklæringer om nabolandenes uafhængighed. Det er ikke acceptabelt, at der stilles krav til Ruslands "nære udland", der indebærer, at der skal udvises en bestemt adfærd over for et bestemt land. Ethvert land har ret til frit og uafhængigt at træffe sine egne afgørelser og til at beslutte, i hvilken retning det skal gå. Det er Rusland nødt til at acceptere. Det er ikke muligt at vende tilbage til forældede begreber og at bruge energi som et våben, hvilket er endnu mere uacceptabelt. Vi kan kun komme videre, hvis vi på ny foretager en grundig analyse af vores interesser. Jeg tror, at vi vil få mulighed herfor, når valget i Rusland er overstået, og jeg håber også, at den vil få Rusland til at give slip på en forkert økonomisk strategi. De store olie- og gasindtægter, der strømmer ind i landet, anvendes til at puste nyt liv i de store gamle sværindustrielle virksomheder inden for luftfartsindustrien, skibsbygning og lignende sektorer. Hvis udviklingen vender, vil de stå i den samme katastrofale situation som tidligere, idet Rusland ikke har opbygget en sund, bredt funderet økonomisk struktur med små og mellemstore virksomheder, og følgerne er åbenlyse. Det er også i vores interesse at sikre, at der ikke opstår nye tomrum i Rusland, hvis oliepriserne falder."@da2
". − Κυρία Πρόεδρε, Κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, ελπίζω η Διάσκεψη ΕΕ-Ρωσίας να μας ωθήσει να αφιερώσουμε λίγο χρόνο για να καθορίσουμε μια και καλή τα κοινά μας συμφέροντα, επειδή αναμφίβολα υπάρχουν κοινά συμφέροντα. Περιλαμβάνουν οικονομικά συμφέροντα και συμφέροντα της πολιτικής ασφαλείας, ιδίως επί ζητημάτων που αφορούν, παραδείγματος χάριν, τη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας κ.α., όπου πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι δεν είναι δυνατόν να επιτύχουμε τους στόχους μας χωρίς τη Ρωσία στο πλευρό μας. Ωστόσο, η Ρωσία πρέπει επίσης να κατανοήσει ότι εάν δεν συμπλεύσει μαζί μας, θα υπονομεύσει τα ίδια της τα συμφέροντά. Λαμβάνοντας υπόψη τη δημογραφική ανάπτυξη της Ρωσίας και τις τεράστιες εκτάσεις της Σιβηρίας, και τις πολυπληθείς χώρες στην Ευρώπη, εάν ήμουν από την πλευρά της Ρωσίας, δεν θα φανταζόμουν την ύπαρξη απειλής από την Ευρώπη. Μακροπρόθεσμα, θα έβλεπα την απειλή να έρχεται από αλλού. Νομίζω ότι εδώ, υπάρχει ένα υψηλό επίπεδο ομοφωνίας σχετικά με το πού πρέπει δράσουμε. Στην αποκαλούμενη δυτική πλευρά, εμείς – και περιλαμβάνω εδώ και τους Αμερικανούς – δεν πήραμε πραγματικά στα σοβαρά τη Ρωσία όταν τα πράγματα δεν ήταν καλά για τη χώρα, με αποτέλεσμα τώρα να επανέρχεται σε έναν πιο ιμπεριαλιστικό τύπο συμπεριφοράς. Το ίδιο ισχύει και για τις εξελίξεις στην ίδια τη Ρωσία, ιδίως όσον αφορά το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ελευθερία του Τύπου και τις ολοένα συχνότερες και απαράδεκτες δηλώσεις σχετικά με την ανεξαρτησία των γειτόνων της. Είναι απαράδεκτο ότι εγείρονται απαιτήσεις από το «εγγύς εξωτερικό» της Ρωσίας με αποτέλεσμα να πρέπει να υιοθετηθούν συγκεκριμένοι τύποι συμπεριφοράς προς μια συγκεκριμένη χώρα. Κάθε χώρα έχει δικαίωμα να λαμβάνει τις αποφάσεις της σε ελεύθερη και ανεξάρτητη βάση, και να καθορίζει την πορεία της. Η Ρωσία πρέπει να το αποδεχθεί. Δεν είναι δυνατή η επιστροφή σε πεπαλαιωμένες αντιλήψεις και στη χρήση της ενέργειας ως όπλου, γεγονός το οποίο είναι ακόμη λιγότερο αποδεκτό. Μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά μόνο εάν αποδυθούμε εκ νέου σε μία προσεκτική ανάλυση των συμφερόντων μας. Πιστεύω ότι μόλις ολοκληρωθούν οι εκλογές στη Ρωσία, η ανάλυση αυτή θα καταστεί ξανά εφικτή, και ελπίζω επίσης ότι θα εμποδίσει τη Ρωσία να εισέλθει στο λάθος οικονομικό μονοπάτι. Τα τεράστια έσοδα που εισρέουν στη χώρα από τους τομείς του πετρελαίου και του φυσικού αερίου χρησιμοποιούνται για την αναζωογόνηση των παλαιών κοινοπραξιών βαριάς βιομηχανίας στους τομείς της αεροδιαστημικής, της ναυπηγικής και σε άλλους παρόμοιους τομείς. Εάν η τροπή της κατάστασης είναι προς το χειρότερο, θα αντιμετωπίσουν το ίδιο καταστροφικό σενάριο όπως παλαιότερα, επειδή η Ρωσία δεν έχει δημιουργήσει μια γερή οικονομική δομή ευρείας βάσης όσον αφορά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και οι συνέπειες αυτής της έλλειψης είναι εμφανείς. Για δικό μας συμφέρον επίσης πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα παρουσιαστούν νέα κενά στη Ρωσία, εάν πέσουν οι τιμές του πετρελαίου."@el10
". − Madam President, Mr President-in-Office of the Council, Commissioner, ladies and gentlemen, I hope that the EU-Russia Summit will prompt us to pause for a moment and define our common interests for once, for these common interests undoubtedly exist. They include economic interests and security policy interests, notably on issues such as the Middle East, Iran and combating terrorism and so on, where we must recognise that we cannot achieve our objectives without Russia on board. However, Russia must also understand that if it does not come on board, it will be undermining its own interests. Looking at Russia’s demographic development and the vast expanses of Siberia, and at the countries with large populations here, if I were on the Russian side, I would not be imagining a threat from Europe. In the long term, I would see the threat as coming from elsewhere. I think that here, there is a high level of consensus on where we need to act. On the so-called Western side, we – and I include the Americans here – did not really take Russia seriously when things were going badly for that country, with the result that it is now reverting to a more imperialist type of behaviour. This also applies to developments in Russia itself, notably in respect of human rights and press freedom, and its increasingly frequent and unacceptable statements concerning the independence of its neighbours. It is not acceptable that demands are being made of Russia’s ‘near abroad’ to the effect that certain types of conduct must be adopted towards a specific country. Every country has the right to take its decisions on a free and independent basis, and to determine where its path should lead. Russia has to accept that. There can be no reversion to outdated notions and the use of energy as a weapon, which is even less acceptable. We can only move forward if we embark on a careful analysis of our interests again. I think that, once the elections are over in Russia, this will again be possible, and I also hope that it will stop Russia from proceeding down the wrong economic path. The large amounts of revenue flowing into the country from its oil and gas operations are being used to revitalise the old heavy-industrial combines in the aerospace, shipbuilding and similar sectors. If the situation takes a turn for the worse, they will face the same disastrous scenario as before, for Russia has not built up a sound, broad-based economic structure with small and medium-sized enterprises, and the consequences of that failure are obvious. It is in our interests, too, to ensure that no new vacuums emerge in Russia if oil prices fall."@en4
". − Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señora Comisaria, Señorías, espero que la Cumbre UE-Rusia nos lleve a hacer una pausa y a definir nuestros intereses comunes de una vez por todas, porque es indudable que esos intereses comunes existen. Se trata de intereses económicos e intereses de la política de seguridad, sobre todo en cuestiones como Oriente Próximo, Irán y la lucha contra el terrorismo, entre otros, donde tenemos que reconocer que no podemos conseguir nuestros objetivos sin contar con Rusia. Pero Rusia tiene que entender también que si no colabora, estará perjudicando a sus propios intereses. Pensando en el desarrollo demográfico de Rusia y la vasta extensión de Siberia, y en nuestros países tan poblados aquí, si yo estuviera en el lado ruso no podría ver en Europa una amenaza. A la larga, pensaría que esa amenaza vendría de otra parte. Creo que aquí existe un alto nivel de consenso sobre dónde tenemos que actuar. En el llamado lado occidental, nosotros ─e incluyo también a los estadounidenses─ no nos tomamos realmente en serio a Rusia cuando las cosas iban mal en su país, con el resultado de que ahora está volviendo a un tipo de conducta más imperialista. Lo mismo puede decirse de los acontecimientos ocurridos en la propia Rusia, sobre todo en lo que respecta a los derechos humanos y la libertad de prensa, y sus declaraciones cada vez más frecuentes e inaceptables sobre la independencia de sus vecinos. No se pueden aceptar las exigencias que impone Rusia a sus «vecinos inmediatos» de tener que adoptar ciertos tipos de conducta hacia un país determinado. Cada país tiene derecho a tomar sus decisiones de forma libre e independiente, y decidir el camino que desean tomar. Rusia tiene que aceptarlo. No se puede volver a unos conceptos obsoletos, ni a utilizar la energía como un arma, cosa que es todavía menos aceptable. Sólo podremos avanzar si nos volvemos a embarcar en un detenido análisis de nuestros intereses. Creo que, una vez que se celebren elecciones en Rusia, eso volverá a ser posible, y espero también que disuada a Rusia de tomar el camino económico equivocado. Los elevados ingresos que el país obtiene de sus operaciones de petróleo y gas se están utilizando para modernizar los viejos complejos de industria pesada en los sectores aeronáutico, naviero y similares. Si la situación empeora, se enfrentarán al mismo desastroso escenario de antes, porque Rusia no ha creado una estructura económica sólida y de amplia base con pequeñas y medianas empresas, y las consecuencias de ese fallo son evidentes. A nosotros también nos interesa asegurar que no surjan nuevos vacíos en Rusia si el precio del petróleo baja."@es21
". − Proua juhataja, härra nõukogu eesistuja, volinik, daamid ja härrad, ma loodan, et ELi-Venemaa tippkohtumine ajendab meid hetkeks peatuma ning lõpuks ometi meie ühised huvid määratlema, sest need ühishuvid on kahtlemata olemas. Nad hõlmavad majandushuvisid ja julgeolekuhuvisid, täpsemalt selliseid küsimusi nagu Lähis-Ida, Iraan ja terrorismivastane võitlus ja nii edasi – küsimusi, kus me peame tunnistama, et me ei saa saavutada oma eesmärke ilma, et Venemaa pardal oleks. Siiski peab Venemaa mõistma, et kui ta ei tule pardale, siis õõnestab ta omaenda huve. Vaadates Venemaa demograafilist arengut ja Siberi tohutuid avarusi ning suure rahvaarvuga riike siin, siis Venemaa poolel olles ei suudaks ma Euroopast lähtuvat ohtu ette kujutada. Pika-ajaliselt näeksin ma ohtu mujalt. Arvan, et on olemas konsensus selles osas, kus me peame tegutsema. Niinimetatud Lääne poolel ei võtnud me – ja ma arvan siia hulka ameeriklased –Venemaad, kui asjad läksid selle riigi jaoks halvasti, tegelikult tõsiselt, mille tulemuseks on, et selle käitumine on moondumas imperialistlikuks. Samuti kehtib see arengute suhtes Venemaal, nimelt seoses inimõigustega, ajakirjandusvabadusega ning selle aina sagedasemate ja talumatumate avaldustega oma naabrite iseseisvuse suunal. On vastuvõetamatu, et Venemaa „lähisvälismaale” tehakse nõudmisi kuni selleni, et teatud riikide suhtes tuleb teatud viisil käituda. Igal riigil on õigus langetada vabadusel ja iseseisvusel põhinevaid otsuseid ning määratleda, kuhu selle tee peaks viima. Venemaa peab seda aktsepteerima. Tagasipöördumist aegunud esildiste juurde ning energia kasutamist relvana (mis on veelgi vähem aktsepteeritav) ei saa olla. Me saame liikuda edasi üksnes juhul, kui me alustame taas oma huvide hoolikat analüüsi. Arvan, et kui valimised on Venemaal ükskord läbi, on see taas võimalik ning ma loodan samuti, et see peatab Venemaa kulgemise alla mööda valet majanduslikku rada. Riiki sisse voolavaid suuri nafta- ja gaasi operatsioonidest saadavaid tulusid kasutatakse, et vanu rasketööstuskombaine aerosfääris, laevaehituses ning sarnastes sektorites taaselustada. Kui olukord halveneb, on nad silmitsi sama katastroofilise situatsiooniga nagu varemgi, kuivõrd Venemaa ei ole üles ehitanud tugevat, laiapõhjalist väikese ja keskmise suurusega ettevõtetel põhinevat majandusstruktuuri ning selle vajakajäämise tagajärjed on ilmsed. Ka meie huvides on kindlustada, et Venemaal ei tekiks nafta hindade languse korral uusi vaakumeid."@et5
". − Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, toivon, että EU:n ja Venäjän huippukokous saa meidät pysähtymään hetkeksi määritelläksemme lopultakin yhteiset intressimme, sillä molemmille yhteisiä etunäkökohtia on epäilemättä olemassa. Niitä ovat muun muassa taloudelliset ja turvallisuuspoliittiset intressit etenkin Lähi-itää, Irania ja terrorismin torjuntaa koskevissa kysymyksissä, joiden osalta meidän on tunnustettava, että tavoitteita ei voida saavuttaa ilman Venäjän osallistumista. Venäjän on kuitenkin myös ymmärrettävä, että ulkopuolelle jääminen heikentää sen omia intressejä. Venäjän väestökehitystä sekä Siperian laajoja alueita ja väkirikkaita maita ajatellen en Venäjän asemassa kuvittelisi uhan kohtaavan sitä Euroopasta. Pitkällä aikavälillä ajattelisin uhan tulevan muualta. Luulen meidän olevan tässä asiassa pitkälti yhtä mieltä siitä, millä alalla toimet ovat tarpeen. Me niin sanotut länsimaat, joihin lasken Yhdysvallat, emme puolestamme ottaneet Venäjää vakavasti silloin, kun asiat olivat maassa huonolla tolalla, minkä johdosta Venäjä on jälleen omaksunut imperialistisen asenteen. Tämä näkyy myös Venäjän sisäisessä kehityksessä etenkin ihmisoikeuksien ja lehdistönvapauden alalla, ja sen yhä useammin esittämissä toteamuksissa naapurimaiden itsenäisyydestä, joita ei voida hyväksyä. Venäjän lähialueen maille esitettyjä vaatimuksia tietyn käyttäytymismallin omaksumisesta suhteessa tiettyihin maihin ei voida hyväksyä. Jokaisella maalla on oikeus tehdä päätöksensä vapaasti ja itsenäisesti ja määrätä oman tiensä suunta. Venäjän on hyväksyttävä se. Se ei voi palata vanhentuneisiin käsitteisiin tai energian käyttämiseen aseena, mikä on vielä vähemmän hyväksyttävää. Voimme edistyä vain analysoimalla uudelleen perinpohjaisesti molempien osapuolten intressejä. Uskon sen olevan jälleen mahdollista, kunhan vaalit ovat ohi Venäjällä, ja toivon myös, että se estää Venäjää jatkamasta väärällä tiellä talouden alalla. Öljyn ja kaasun kaupasta maahan virtaavat varat käytetään nykyisin raskasteollisuuden vanhojen konsernien elvyttämiseen ilmailualalla, laivanrakennusteollisuudessa ja vastaavilla aloilla. Mikäli tilanne huononee, niitä odottaa sama katastrofaalinen skenaario kuin aiemmin, sillä Venäjä ei ole rakentanut vakaata, laajapohjaista taloudellista rakennetta, johon kuuluvat pienet ja keskisuuret yritykset, ja tämän puutteen seuraukset ovat ilmeiset. On myös meidän etumme mukaista varmistaa, ettei Venäjällä synny uusia tyhjiöitä, jos öljyn hinta kääntyy laskuun."@fi7
". − Madame la Présidente, Monsieur le Président en exercice du Conseil, Madame la Commissaire, Mesdames et Messieurs, j’espère que le sommet UE-Russie nous incitera à nous arrêter un moment pour définir nos intérêts communs, pour une fois, car il ne fait aucun doute que ces intérêts communs existent. Ils englobent des intérêts économiques et des intérêts en matière de politique de sécurité, notamment sur des questions telles que le Moyen-Orient, l’Iran et la lutte contre le terrorisme, etc., où nous devons admettre que nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs sans la Russie à bord. La Russie doit cependant également comprendre que si elle ne monte pas à bord, elle compromettra ses propres intérêts. Si l’on considère l’évolution démographique de la Russie et les grandes étendues de la Sibérie, et les pays à forte population ici, si j’étais du côté russe, je n’imaginerais pas une menace en provenance de l’Europe. À long terme, je considérerais que la menace vient d’ailleurs. Je pense qu’il y a ici un haut niveau de consensus sur les domaines où nous devons agir. Du côté occidental, comme on l’appelle, nous – et j’inclus ici les Américains – n’avons pas vraiment pris la Russie au sérieux lorsque les choses allaient mal pour ce pays, avec pour résultat qu’elle revient à présent à une attitude plus impérialiste. Cela s’applique également à l’évolution de la situation en Russie elle-même, notamment au niveau des droits de l’homme et de la liberté de la presse, et ses déclarations de plus en plus fréquentes et inacceptables au sujet de l’indépendance de ses voisins. Il n’est pas acceptable que le «proche étranger» de la Russie nous demande d’adopter certains types de comportements vis-à-vis d’un certain pays. Chaque pays a le droit de prendre ses décisions de manière libre et indépendante et de déterminer son destin. La Russie doit l’accepter. Il ne peut pas y avoir de retour à des notions périmées ni d’utilisation de l’énergie comme arme, ce qui est encore moins acceptable. Nous ne pouvons qu’aller de l’avant si nous nous lançons à nouveau dans une analyse consciencieuse de nos intérêts. Je pense que, dès que les élections seront terminées en Russie, cela sera à nouveau possible, et j’espère aussi que cela empêchera la Russie de poursuivre sur la mauvaise voie économique. Les énormes revenus perçus par le pays grâce aux opérations pétrolières et gazières sont utilisés pour revitaliser les vieux cartels de l’industrie lourde dans l’aérospatiale, la construction navale et des secteurs similaires. Si la situation prend un virage pour le pire, ils seront confrontés au même scénario désastreux qu’avant, parce que la Russie n’a pas bâti une structure économique de qualité, reposant sur une large base, avec des petites et moyennes entreprises, et les conséquences de cet échec sont évidentes. Il est également dans notre intérêt de veiller à ce que de nouveaux vides n’émergent pas en Russie si les prix du pétrole chutent."@fr8
". − Elnök asszony, soros elnök úr, biztos asszony, hölgyeim és uraim! Remélem, hogy az EU-Oroszország csúcstalálkozó arra késztet minket, hogy megálljunk egy pillanatra és meghatározzuk közös érdekeinket, mivel ezek kétségtelenül léteznek. Szerepelnek köztük gazdasági érdekek és biztonságpolitikai érdekek, főként a közel-keleti kérdés, Irán és a terrorizmus elleni harc stb. terén, ahol fel kell ismernünk, hogy nem tudjuk megvalósítani célkitűzéseinket, ha nem tudjuk magunk mellett Oroszországot. Azonban Oroszországnak is meg kell értenie, hogy ha nem száll be, saját érdekei ellen dolgozik. Oroszország demográfiai fejlődését és Szibéria óriási kiterjedését, valamint az itteni nagy népességű országokat szemlélve, ha orosz lennék, nem számítanék fenyegetésre Európától. Hosszú távon máshonnan várnék fenyegető veszélyt. Úgy vélem, hogy itt magas szintű konszenzus létezik azt illetően, hogy hol kell cselekednünk. Az úgynevezett nyugati oldalon mi – és az amerikaiakat is ide sorolom – nem vettük igazán komolyan Oroszországot, amikor rossz helyzetben volt, ez pedig azt eredményezte, hogy az ország most egy imperialistább magatartáshoz tér vissza. Ez vonatkozik az oroszországi fejleményekre is, főként ami az emberi jogokat és a sajtószabadságot illeti, valamint a szomszédai függetlenségéről tett egyre gyakoribb és elfogadhatatlan nyilatkozataira. Elfogadhatatlan, hogy a Szovjetunióból kivált független köztársaságoknak megmondják, hogy hogyan kell viszonyulniuk egy-egy konkrét országhoz. Minden országnak joga van szabadon és függetlenül hozni meg döntéseit és meghatározni, milyen úton jár. Oroszországnak ezt el kell fogadnia. Nem lehet visszatérni elavult elképzelésekhez és az energiát használni fegyverként, ami még kevésbé elfogadható. Csak akkor tudunk előrelépni, ha ismét gondosan elemezzük az érdekeinket. Véleményem szerint amint a választások lezárulnak Oroszországban, ez újra lehetséges lesz, és remélem, hogy ez majd megakadályozza azt, hogy Oroszország a téves gazdasági úton haladjon. Az országba az olajjal és a gázzal kapcsolatos tevékenységből befolyó hatalmas összegű bevételt a repüléssel és űrhajózással kapcsolatos, a hajóépítő és hasonló ágazatok régi nehézipari kombinátjainak újraélesztésére fordítják. Amennyiben a helyzet negatív fordulatot vesz, ugyanazzal a katasztrofális helyzettel találják magukat szemben, mint korábban, mivel Oroszország nem épített ki egy szilárd, széles alapokon nyugvó, kis- és középvállalkozásokat is magában foglaló gazdaságot, és e mulasztás következményei nyilvánvalóak. A mi érdekünkben is áll, hogy gondoskodjunk róla, hogy ne keletkezzen új vákuum Oroszországban, ha az olajárak csökkennek."@hu11
". − Signora Presidente, signor Presidente in carica del Consiglio, signora Commissario, onorevoli colleghi, mi auguro che il Vertice UE-Russia ci spingerà a fermarci per un momento e definire i nostri interessi comuni per una volta, poiché questi interessi comuni senza dubbio esistono. Vi figurano interessi economici e di sicurezza politica, in particolare in merito a questioni quali Medio Oriente, Iran, lotta al terrorismo e così via, laddove dobbiamo riconoscere che non possiamo realizzare i nostri obiettivi senza l’aiuto della Russia. Tuttavia, la Russia deve anche rendersi conto che se non partecipa, minerà i suoi stessi interessi. Se fossi dalla parte russa, esaminando lo sviluppo demografico della Russia, le ampie distese della Siberia e i paesi della regione con vaste popolazioni, non immaginerei una minaccia da parte dell’Europa. A lungo termine, penserei che la minaccia provenga da altri posti. Ritengo che in questi luoghi sia presente un livello elevato di consenso su cui occorre agire. Sul cosiddetto versante occidentale, noi, e includo gli americani in questo caso, non ha abbiamo preso davvero seriamente la Russia quando la situazione nel paese non era molto positiva, con il risultato che ora sta passando a un forma più imperialista di condotta. Tale aspetto è applicabile anche agli sviluppi nella stessa Russia, in particolare per quanto riguarda i diritti umani e la libertà di stampa, e le sue sempre più frequenti e inaccettabili dichiarazioni relative all’indipendenza dei paesi limitrofi. Non è plausibile accampare pretese sul “ ” della Russia, affinché si adottino certi tipi di condotta verso un paese specifico. Ogni paese gode del diritto di prendere le proprie decisioni su base libera e indipendente, e di determinare la direzione del suo percorso. La Russia deve accettarlo. Non può esistere alcun ritorno a concetti antiquati e all’uso dell’energia come un’arma, che è ancora meno ammissibile. Qualora iniziassimo nuovamente un’attenta analisi dei nostri interessi, potremmo solo compiere progressi. Ritengo che, una volta condotte le elezioni in Russia, ciò sarà di nuovo possibile, spero inoltre che impedirà alla Russia di procedere lungo la strada economica sbagliata. Le considerevoli rendite che fluiscono nel paese grazie alle sue attività connesse a petrolio e gas, sono utilizzate per rivitalizzare i vecchi complessi dell’industria pesante nel settore aerospaziale, navale e simili. Se la situazione volgesse al peggio, affronterebbero lo stesso scenario disastroso precedente, poiché la Russia non ha costruito una struttura economica solida e di ampio respiro, dotata di piccole e medie imprese, e le conseguenze di questo insuccesso sono ovvie. E’ altresì nei nostri interessi garantire che, qualora calassero i prezzi del petrolio, in Russia non emergano nuove lacune."@it12
". − Gerb. pirmininke, einantis Tarybos Pirmininko pareigas, ponios ir ponai, aš tikiuosi, kad ES ir Rusijos aukščiausio lygio susitikimas paskatins mus akimirkai sustoti ir pagaliau apibrėžti mūsų bendrus interesus, kurie neabejotinai egzistuoja. Į juos įeina ekonomikos interesai ir saugumo politikos interesai, visų pirma Vidurio Rytų, Irano problemos, kova su terorizmu ir kt. atvejai, kai mes privalome pripažinti, kad nedalyvaujant Rusijai savo tikslų neįgyvendinsime. Vis dėlto Rusija privalo suprasti, kad nedalyvaudama ji pakenks savo pačios interesams. Būdamas Rusijos pusėje ir atsižvelgdamas į Rusijos demografinę padėtį ir sparčią Sibiro plėtrą ir čia esančias šalis, turinčias daug gyventojų, neįsivaizduočiau grėsmės iš Europos. Per ilgąjį laikotarpį įžvelgčiau grėsmę, ateinančią iš kitur. Manau, kad čia labai gerai sutariama, kur mums reikia imtis veiksmų. Taip vadinamoje Vakarų pusėje mes – aš taip pat įtraukiu ir amerikiečius – nekreipėme į Rusiją didelio dėmesio, kai reikalai joje klojosi blogai ir jų rezultatu tapo dabartinis jos elgsenos pokytis – ji tampa labiau imperialistinė. Tai taikytina ir įvykiams pačioje Rusijoje, visų pirma žmogaus teisių ir spaudos laisvės srityse, ir jos dažnėjantiems nepriimtiniems pareiškimams apie kaimyninių šalių nepriklausomybę. Nepriimtina, kad Rusija kelia reikalavimus „artimajam užsieniui“ ir reikalauja, kad su konkrečia šalimi būtų elgiamasi pagal tam tikrą modelį. Kiekviena šalis turi teisę laisvai ir nepriklausomai priimti sprendimus ir nuspręsti, kokį kelią pasirinkti. Rusija privalo su tuo susitaikyti. Negalima grįžti prie pasenusių sąvokų ir naudotis energetika kaip ginklu – tai dar labiau nepriimtina. Mes galėsime judėti pirmyn tik dar kartą atidžiai išanalizavę savo interesus. Manau, kad tai bus įmanoma padaryti pasibaigus rinkimams Rusijoje, ir aš taip pat tikiuosi, kad tai sustabdys Rusija nuo tolesnio ėjimo neteisingu ekonominiu keliu. Didelės lėšos, kurias Rusija gauna iš naftos ir dujų, naudojamos seniems sunkiosios pramonės koncernams aviacinėje kosminėje srityje atgaivinti, laivų statybai ir panašiems sektoriams. Jeigu padėtis blogės, Rusija susidurs su kartu tragišku scenarijumi kaip anksčiau, nes ji nesukūrė tvirtos, plačios ekonominės struktūros su mažomis ir vidutinėmis įmonėmis, ir šios klaidos padariniai yra akivaizdūs. Mes taip pat esame suinteresuoti užtikrinti, kad kritus naftos kainoms Rusijoje neatsirastų naujas vakuumas."@lt14
". − Priekšsēdētājas kundze, Padomes priekšsēdētāja kungs, komisāres kundze, dāmas un kungi! Es ceru, ka ES un Krievijas augstākā līmeņa tikšanās liks mums uz mirkli apstāties un beidzot formulēt mūsu kopīgās intereses, jo šādas kopīgas intereses neapšaubāmi pastāv. Starp tām ir ekonomiskās intereses un drošības politikas intereses, sevišķi tādos jautājumos kā Tuvie Austrumi, Irāna, cīņa ar terorismu un daudzi citi, un mums ir jāsaprot, ka savus mērķus mēs nesasniegsim, ja Krievija mums nepievienosies. Tomēr Krievijai savukārt ir jāsaprot, ka nepievienojoties tā apdraud pati savas intereses. Ņemot vērā Krievijas demogrāfisko attīstību un Sibīrijas plašās teritorijas, kā arī mūsu valstis ar lielo iedzīvotāju daudzumu, es Krievijas vietā neuztrauktos par draudiem no Eiropas. Ilgtermiņā es drīzāk uzskatītu, ka draudi nāk no citas puses. Manuprāt, šeit mēs lielā mērā esam vienisprātis par to, kādā virzienā mums jāstrādā. Tā sauktie Rietumi — un pie tiem es pieskaitu arī amerikāņus — neuztvēra Krieviju nopietni laikā, kad tā pārdzīvoja grūtības, un rezultātā tagad šī valsts ir atgriezusies pie imperiālistiska rīcības veida. Tas attiecas arī uz notikumiem pašā Krievijā, it īpaši attiecībā uz cilvēktiesību un preses brīvības ievērošanu, kā arī arvien biežāk izteiktos nepieņemamos paziņojumus sakarā ar tās kaimiņvalstu neatkarību. Nav pieļaujams, ka attiecībā uz Krievijas „tuvajām ārzemēm” izskan prasības īstenot noteikta veida rīcību pret kādu konkrētu valsti. Katrai valstij ir tiesības brīvi pieņemt neatkarīgus lēmumus un noteikt, pa kādu ceļu tai doties. Krievijai tas ir jāsaprot. Nav iespējams atgriezties pie novecojušiem jēdzieniem, un vēl nepieļaujamāk ir par ieroci izmantot enerģētiku. Lai varētu turpināt attīstību, ir vēlreiz rūpīgi jāanalizē mūsu intereses. Es domāju, ka tas būs iespējams, tiklīdz būs beigušās Krievijas vēlēšanas, un ceru, ka tas atturēs Krieviju no došanās nepareizā ekonomiskā virzienā. Liela daļa to ienākumu, ko valsts gūst no saviem naftas un gāzes darījumiem, tiek izmantota smagās rūpniecības ražotņu atveseļošanai tādās nozarēs kā kosmiskā aviācija, kuģubūve un līdzīgās jomās. Ja situācija kļūs mazāk labvēlīga, Krieviju gaida jau pieredzētais postošais scenārijs, jo tā nav izveidojusi stabilu un visaptverošu mazo un vidējo uzņēmumu sistēmu, un šīs kļūdas sekas ir acīmredzamas. Arī mēs esam ieinteresēti nodrošināt to, lai naftas cenu pazemināšanās gadījumā Krievijā atkal neizveidojas vakuums."@lv13
"Frau Präsidentin, Herr Ratspräsident, Frau Kommissarin, Kolleginnen und Kollegen! Ich hoffe, dass der EU-Russland-Gipfel dazu führt, dass man auch einen Augenblick innehält und dass wir einmal unsere gemeinsamen Interessen definieren, die es zweifellos gibt. Interessen, die wirtschaftlicher Art sind, die sicherheitspolitischer Art sind, die in Fragen wie Nahost und Iran, Bekämpfung des Terrors und so weiter gegeben sind und bei denen wir sehen müssen, dass wir unsere Ziele nicht erreichen können, ohne dass Russland im Boot ist. Aber Russland muss auch verstehen, dass es, wenn es dies nicht tut, gegen seine eigenen Interessen verstößt. Wenn ich mir die demografische Entwicklung Russlands ansehe und die Weiten Sibiriens und dass da Länder mit vielen Einwohnern sind, dann würde ich mir auf der russischen Seite nicht Bedrohung aus Europa vorstellen, sondern langfristig von woanders her. Ich glaube, hier gibt es ein hohes Maß an Übereinstimmung, wo wir etwas tun müssen. Wir haben von Seiten des so genannten Westens, auch der Amerikaner, Russland nicht wirklich ernst genommen, als es darnieder lag, wodurch es jetzt wieder ins imperiale Gehabe fällt, auch was die Entwicklung in Russland selbst angeht, was Menschenrechte und Pressefreiheit betrifft, mit wieder zu vernehmenden Äußerungen, die nicht akzeptabel sind, die mit der Unabhängigkeit der Nachbarstaaten zu tun haben. Es kann nicht sein, dass aus Ansprüche erhoben werden, dass man sich gegenüber einem Land so oder so zu verhalten habe. Jedes einzelne Land hat das Recht auf eigene, souveräne Entscheidungen, wohin der Weg geht. Dies muss Russland akzeptieren. Es kann nicht zu alten Vorstellungen zurückkommen und die Energie als eine Waffe einsetzen, was noch weniger akzeptabel ist. Wir können dies nur überwinden, wenn wir auch mit der Interessenanalyse wieder beginnen. Ich hoffe, dass dies, wenn in Russland die Wahlen vorbei sind, wieder möglich wird, und dass dies auch dazu führt, dass man nicht in Russland eine falsche wirtschaftliche Entwicklung verfolgt. Mit viel Geld aus dem Öl- und Gasgeschäft baut man die alten Kombinate der Großindustrie im Bereich Flugzeug- und Schiffbau und ähnlichem wieder auf. Wenn das einmal schlechter geht, werden sie dasselbe Desaster haben wie bisher, weil sie nicht eine vernünftige mittelständische breite Wirtschaftsstruktur aufbauen, mit all den Konsequenzen, die damit verbunden sind. Auch dürfte in unserem Interesse sein, dass hier innerhalb Russlands nicht neue Vakua entstehen, wenn das mit dem Ölpreis einmal nicht mehr so stimmen sollte."@mt15
". − Mevrouw de Voorzitter, fungerend voorzitter van de Raad, dames en heren, ik hoop dat de Top EU/Rusland ons zal aanzetten om even stil te blijven staan en eindelijk onze gemeenschappelijke belangen te bepalen, want die gemeenschappelijke belangen zijn er ongetwijfeld. Hierbij horen economische belangen en belangen op het gebied van veiligheidsbeleid, waaronder kwesties vallen als het Midden-Oosten, Iran en de bestrijding van terrorisme. We moeten erkennen dat we zonder Rusland aan boord onze doelstellingen in deze kwesties niet kunnen verwezenlijken. Rusland moet echter ook begrijpen dat als het niet aan boord komt, het zijn eigen belangen ondermijnt. Als ik de demografische ontwikkeling van Rusland en de enorme uitgestrektheid van Siberië in ogenschouw neem en dat afzet tegen landen met veel inwoners in de EU, zou ik als ik aan Russische zijde stond niet bang zijn voor een dreiging vanuit Europa. Op de lange termijn zou ik die dreiging vanuit een andere hoek verwachten. Ik denk dat op dit punt er een hoge mate van consensus is over waar we actie moeten ondernemen. Aan de zogenaamde westerse zijde namen wij – en hiermee bedoel ik ook de Amerikanen – Rusland niet echt serieus toen het slecht ging met dat land, met als resultaat dat het nu terugvalt op een gedrag van een meer imperialistische aard. Dit is ook van toepassing op ontwikkelingen in Rusland zelf, met name waar het mensenrechten en persvrijheid betreft, alsmede de steeds frequentere en onaanvaardbare uitspraken die Rusland doet over de onafhankelijkheid van zijn buurlanden. Het is onaanvaardbaar dat buurlanden van Rusland wordt opgedragen om zich op een bepaalde manier te gedragen tegenover een specifiek land. Elk land heeft het recht zijn beslissingen op vrije en onafhankelijke basis te nemen en te bepalen welke koers het inslaat. Rusland moet dat aanvaarden en mag niet terugvallen op achterhaalde denkbeelden en het gebruik van energie als wapen, wat zelfs nog scherper te veroordelen zou zijn. We kunnen alleen vooruitgang boeken als we onze belangen eens te meer nauwkeurig bepalen. Ik denk dat dit weer mogelijk zal zijn zodra de verkiezingen in Rusland achter de rug zijn en ik hoop ook dat het Rusland zal beletten om een verkeerde economische koers in te slaan. De hoge inkomsten die het land geniet door zijn olie- en gasoperaties worden gebruikt om de zwaar-industriële concerns in de ruimtevaart, scheepsbouw en gelijksoortige sectoren nieuw leven in te blazen. Als de situatie ineens omslaat, doemt hetzelfde rampscenario als in het verleden op, want Rusland heeft geen gedegen en brede economische structuur met kleine en middelgrote ondernemingen opgebouwd en de gevolgen van die tekortkoming zijn duidelijk. Het is ook in ons belang om te zorgen dat er geen nieuwe vacuüms in Rusland ontstaan als de olieprijzen zakken."@nl3
". − Pani przewodnicząca, panie urzędujący przewodniczący Rady, pani komisarz, panie i panowie! Mam nadzieję, że szczyt UE-Rosja skłoni nas do zatrzymania się na chwilę i tym razem zdefiniowania naszych wspólnych interesów, gdyż takie wspólne interesy bez wątpienia istnieją. Obejmują one interesy ekonomiczne oraz interesy związane z polityką bezpieczeństwa, zwłaszcza w takich kwestiach, jak Bliski Wschód, Iran, walka z terroryzmem itd., w ramach których musimy zdać sobie sprawę z tego, że nie zdołamy osiągnąć naszych założeń bez pomocy Rosji. Jednakże Rosja musi także zrozumieć, że jeżeli się do nas nie przyłączy, będzie w ten sposób osłabiać swoje własne interesy. Patrząc na rozwój demograficzny Rosji i ogromne tereny Syberii, a także na kraje z dużymi populacjami tutaj, na miejscu Rosji nie obawiałbym się zagrożenia ze strony Europy. W dłuższej perspektywie spodziewałbym się zagrożeń z innych obszarów. Uważam, istnieje wysoki poziom konsensusu w odniesieniu do tego, w jakich obszarach musimy działać. Po tak zwanej zachodniej stronie, my – i myślę też o Amerykanach – nie braliśmy Rosji na poważnie, gdy sprawy tego kraju nie szły za dobrze, a rezultatem jest teraz to, że Rosja w coraz większym stopniu prezentuje zachowanie imperialistyczne. Odnosi się to także do samych wydarzeń w Rosji, zwłaszcza w odniesieniu do praw człowieka i wolności prasy, a także do coraz częstszych i nieakceptowalnych oświadczeń dotyczących niepodległości sąsiadów Rosji. Nie możemy akceptować żądań Rosji wobec „bliskiej zagranicy”, które prowadzą do tego, że w odniesieniu do konkretnych krajów muszą być przyjmowane określone typy postępowania. Każdy kraj ma prawo do podejmowania własnych wolnych i niezależnych decyzji, a także do określania kierunku, jakim chce podążać. Rosja musi to zaakceptować. Nie może mieć miejsca zwrot do minionych pojęć i wykorzystywania energii jako broni, co jest jeszcze bardziej niedopuszczalne. Jeżeli ponownie zajmiemy się ostrożną analizą naszych interesów, możemy tylko iść naprzód. Uważam, że po wyborach w Rosji znów będzie to możliwe, a także liczę na to, że uniemożliwią one Rosji podążanie błędnym kierunkiem gospodarczym. Znaczne kwoty przychodu pozyskiwane z operacji związanych z ropą naftową i gazem są wykorzystywane do modernizacji kombinatów przemysłu ciężkiego w sektorach przemysłu lotniczego i kosmicznego, stoczniowego i innych. Jeżeli sytuacja się pogorszy, sektory te będzie czekać ten sam katastrofalny scenariusz, ponieważ Rosja nie zbudowała mocnej, szerokiej struktury gospodarczej opartej na małych i średnich przedsiębiorstwach, a konsekwencje takiej porażki są oczywiste. Również w naszym interesie jest to, aby zagwarantować, że w Rosji nie powstaną żadne nowe obszary próżni, jeżeli ceny ropy spadną."@pl16
". − Senhora Presidente, Senhor Presidente em exercício do Conselho, Senhora Comissária, Senhoras e Senhores Deputados, espero que a Cimeira UE-Rússia nos leve a deter-nos um momento e a definir, por uma vez, os nossos interesses comuns, porque estes interesses comuns existem inegavelmente. Estes abrangem interesses económicos e interesses da política de segurança, designadamente questões como as do Médio Oriente, Irão, combate ao terrorismo, etc., face às quais devemos reconhecer que não conseguiremos atingir os nossos objectivos sem a colaboração da Rússia. No entanto, a Rússia deve também compreender que, se não colaborar, estará a minar os seus próprios interesses. Se tivermos em conta a evolução demográfica da Rússia e o vasto território da Sibéria, bem como os países com grande densidade populacional, pessoalmente, se estivesse do lado russo, não me sentiria ameaçado pela Europa. A longo prazo, imaginaria uma ameaça vinda de outro lado. Penso que existe um elevado nível de consenso sobre os aspectos que requerem uma actuação. No chamado lado Ocidental, nós - e incluo os americanos neste grupo - não levámos a Rússia muito a sério quando a sua situação era adversa, razão pela qual está agora a regressar a um tipo de comportamento mais imperialista. Isto aplica-se igualmente aos desenvolvimentos na própria Rússia, especialmente no que diz respeito aos direitos humanos e à liberdade de imprensa, bem como às suas declarações cada vez mais frequentes e inaceitáveis a respeito da independência de seus vizinhos. É inaceitável que estejam a ser feitas exigências ao “estrangeiro próximo” da Rússia para que determinados tipos de conduta sejam adoptados em relação a um país específico. Cada país tem o direito de tomar as suas decisões de uma forma livre e independente e de determinar o seu caminho. A Rússia tem de aceitar este direito. Não pode haver qualquer retorno a conceitos ultrapassados e ao uso da energia como uma arma, o que é ainda menos aceitável. Só poderemos progredir se fizermos novamente uma análise cuidadosa dos nossos interesses. Penso que, logo que as eleições terminem na Rússia, isso será novamente possível. Espero também que tal impeça a Rússia de continuar no caminho económico errado. As avultadas receitas que entram no país por força das suas actividades no domínio do petróleo e do gás estão a ser usadas para revitalizar os velhos conglomerados da indústria pesada no sector aeroespacial, na construção naval e em sectores semelhantes. Se a situação sofrer uma viragem negativa, a Rússia enfrentará o mesmo cenário desastroso que anteriormente, pois não criou uma estrutura económica sólida e variada com base nas pequenas e médias empresas, e as consequências dessa lacuna são óbvias. É também do nosso interesse garantir que não surja qualquer vazio na Rússia no caso de os preços do petróleo caírem."@pt17,17
"Frau Präsidentin, Herr Ratspräsident, Frau Kommissarin, Kolleginnen und Kollegen! Ich hoffe, dass der EU-Russland-Gipfel dazu führt, dass man auch einen Augenblick innehält und dass wir einmal unsere gemeinsamen Interessen definieren, die es zweifellos gibt. Interessen, die wirtschaftlicher Art sind, die sicherheitspolitischer Art sind, die in Fragen wie Nahost und Iran, Bekämpfung des Terrors und so weiter gegeben sind und bei denen wir sehen müssen, dass wir unsere Ziele nicht erreichen können, ohne dass Russland im Boot ist. Aber Russland muss auch verstehen, dass es, wenn es dies nicht tut, gegen seine eigenen Interessen verstößt. Wenn ich mir die demografische Entwicklung Russlands ansehe und die Weiten Sibiriens und dass da Länder mit vielen Einwohnern sind, dann würde ich mir auf der russischen Seite nicht Bedrohung aus Europa vorstellen, sondern langfristig von woanders her. Ich glaube, hier gibt es ein hohes Maß an Übereinstimmung, wo wir etwas tun müssen. Wir haben von Seiten des so genannten Westens, auch der Amerikaner, Russland nicht wirklich ernst genommen, als es darnieder lag, wodurch es jetzt wieder ins imperiale Gehabe fällt, auch was die Entwicklung in Russland selbst angeht, was Menschenrechte und Pressefreiheit betrifft, mit wieder zu vernehmenden Äußerungen, die nicht akzeptabel sind, die mit der Unabhängigkeit der Nachbarstaaten zu tun haben. Es kann nicht sein, dass aus Ansprüche erhoben werden, dass man sich gegenüber einem Land so oder so zu verhalten habe. Jedes einzelne Land hat das Recht auf eigene, souveräne Entscheidungen, wohin der Weg geht. Dies muss Russland akzeptieren. Es kann nicht zu alten Vorstellungen zurückkommen und die Energie als eine Waffe einsetzen, was noch weniger akzeptabel ist. Wir können dies nur überwinden, wenn wir auch mit der Interessenanalyse wieder beginnen. Ich hoffe, dass dies, wenn in Russland die Wahlen vorbei sind, wieder möglich wird, und dass dies auch dazu führt, dass man nicht in Russland eine falsche wirtschaftliche Entwicklung verfolgt. Mit viel Geld aus dem Öl- und Gasgeschäft baut man die alten Kombinate der Großindustrie im Bereich Flugzeug- und Schiffbau und ähnlichem wieder auf. Wenn das einmal schlechter geht, werden sie dasselbe Desaster haben wie bisher, weil sie nicht eine vernünftige mittelständische breite Wirtschaftsstruktur aufbauen, mit all den Konsequenzen, die damit verbunden sind. Auch dürfte in unserem Interesse sein, dass hier innerhalb Russlands nicht neue Vakua entstehen, wenn das mit dem Ölpreis einmal nicht mehr so stimmen sollte."@ro18
". − Pani predsedajúca, pán úradujúci predseda Rady, pani komisárka, dámy a páni, dúfam, že samit EÚ a Ruska nás donúti na chvíľu sa zastaviť a konečne si určiť naše spoločné záujmy, pretože tieto záujmy nepochybne existujú. Patria sem hospodárske záujmy a záujmy bezpečnostnej politiky, najmä otázky Blízkeho východu, Iránu, boja proti terorizmu a iné, kde si musíme priznať, že nedokážeme dosiahnuť naše ciele bez účasti Ruska. Ale Rusko musí tiež pochopiť, že keď sa nezúčastní, poškodí tým svoje vlastné záujmy. Pri pohľade na demografický vývoj v Rusku a jeho nekonečné sibírske planiny, a na ľudnaté krajiny tu u nás, nebál by som sa hrozby z Európy, keby som bol na ruskej strane. Pri dlhodobých vyhliadkach by som túto hrozbu videl inde. Myslím si, že tu je vysoká úroveň zhody, na základe ktorej musíme konať. Na tzv. západnej strane, kam zahŕňam aj Spojené štáty, sme Rusko nebrali vážne v čase, keď sa tejto krajine veľmi nedarilo. Jej odvracanie sa od nás a nárast imperialistického správania je toho výsledkom. Platí to aj na vývoj v samotnom Rusku, najmä v oblasti ľudských práv a slobody tlače a jeho stále častejšie a neprijateľné vyhlásenia týkajúce sa nezávislosti jeho susedov. Je neprijateľné žiadať od krajín ruského „blízkeho zahraničia“, aby si osvojili istý typ správania voči jednej konkrétnej krajine. Každá krajina má právo na slobodné a nezávislé rozhodnutie a zvoliť si cestu, po ktorej sa bude uberať. Rusko to musí akceptovať. Návrat k starým poriadkom nie je možný a použitie energie ako zbrane je dokonca ešte menej prijateľné. Pri podrobnej analýze našich záujmov zistíme, že existuje len cesta vpred. Myslím si, že po skončení volieb v Rusku to bude znova možné a takisto dúfam, že to zabráni Rusku vydať sa po nesprávnej hospodárskej ceste. Vysoké príjmy prichádzajúce do krajiny z jej ropného a plynárenského priemyslu sa používajú na revitalizáciu starých koncernov ťažkého priemyslu v leteckom a lodiarskom odvetví a podobných sektoroch. Ak sa ich situácia zhorší, Rusko bude musieť čeliť rovnakej katastrofálnej situácii ako predtým, z dôvodu nevybudovania pevných a jasných hospodárskych štruktúr skladajúcich sa z malých a stredných podnikov. Následky takéhoto úpadku sú zrejmé. Je takisto v našom záujme zabezpečiť, aby v Rusku nevzniklo žiadne nové vákuum, ak ceny ropy klesnú."@sk19
". − Gospa predsednica, gospod predsedujoči Svetu, gospa komisarka, gospe in gospodje, upam, da nas bo vrh EU-Rusija pripravil do tega, da se za trenutek ustavimo in končno določimo skupne interese, ker ti nedvomno obstajajo. Vključujejo interese na področju gospodarstva in varnostne politike, predvsem v zvezi z vprašanji, kot so Bližnji vzhod, Iran, boj proti terorizmu itd., v zvezi s katerimi moramo priznati, da ciljev ne moremo doseči brez pomoči Rusije. Vendar mora tudi Rusija razumeti, da z zavrnitvijo sodelovanja ogrozi lastne interese. Ob upoštevanju demografskega razvoja Rusije in velikih prostranstev Sibirije ter tamkajšnjih držav s številnim prebivalstvom, tudi jaz, če bi bil na strani Rusije, v Evropi ne bi videl grožnje. Dolgoročno bi videl prihajati nevarnosti od drugod. Menim, da moramo tu ukrepati v zvezi z visoko ravnjo soglasja. Na tako imenovanem Zahodu, in sem vključujem tudi Američane, Rusije nismo resno jemali, ko ji je šlo slabo, zato se zdaj vrača k bolj imperialističnemu vedenju. To velja tudi za razvoj dogodkov v sami Rusiji, predvsem v zvezi s človekovimi pravicami in svobodo tiska ter njenimi vedno pogostejšimi nesprejemljivimi izjavami glede neodvisnosti njenih sosed. Nesprejemljivo je, da se od ruskega „postsovjetskega prostora“ zahteva, da je treba do nekaterih držav sprejeti poseben pristop. Vsaka država ima pravico do svobodnega in neodvisnega sprejemanja odločitev ter do določitve svoje poti. Rusija mora to sprejeti. Ne sme se vračati k zastarelim pojmom in uporabi energije kot orožja, kar je še manj sprejemljivo. Napredujemo lahko le, če ponovno natančno analiziramo naše interese. Mislim, da bo to ponovno mogoče po volitvah v Rusiji, in prav tako upam, da bo Rusijo odvrnilo od nadaljevanja v napačni gospodarski smeri. Obsežni prihodki, ki pritekajo v državo iz njenih dejavnosti na področju nafte in plina, se uporabljajo za obnovo starih težkoindustrijskih obratov v vesoljskem sektorju, ladjedelništvu in drugih sektorjih. Če se situacija poslabša, se bodo znašli v enakih katastrofalnih razmerah kot prej, ker Rusija ni vzpostavila dobro delujoče, obsežne gospodarske strukture z malimi in srednje velikimi podjetji, posledice tega neuspeha pa so jasne. Tudi v našem interesu je, da zagotovimo, da v Rusiji v primeru znižanja cen nafte ne nastanejo novi vakuumi."@sl20
". − Fru talman, herr rådsordförande, fru kommissionsledamot, mina damer och herrar! Jag hoppas att toppmötet mellan EU och Ryssland kommer att få oss att stanna upp för ett ögonblick och för en gångs skull definiera våra gemensamma intressen, för det råder ingen tvekan om att det finns gemensamma intressen. Gemensamma intressen är bl.a. ekonomiska intressen och säkerhetspolitiska intressen, särskilt i frågor som t.ex. Mellanöstern, Iran och kamp mot terrorism osv., där vi måste erkänna att vi inte kan nå våra mål utan att ha Ryssland med oss. Ryssland måste dock också förstå att om landet inte kliver ombord kommer det att underminera sina egna intressen. När man ser på Rysslands demografiska utveckling och de vidsträckta områdena i Sibirien, samt på länderna med en stor befolkning här, då skulle jag om jag var på den ryska sidan inte kunna föreställa mig att ett hot skulle kunna komma från Europa. På lång sikt skulle jag se att hotet kom från annat håll. På denna punkt anser jag att det råder ett brett samförstånd om vilka områden vi bör agera på. På den så kallade västsidan – och jag tar med amerikanerna här – tog vi inte riktigt Ryssland på allvar när det gick dåligt för landet, vilket har lett till att det nu har gått i riktning mot ett mer imperialistiskt beteende. Detta gäller även utvecklingen i själva Ryssland, särskilt rörande mänskliga rättigheter och pressfrihet, samt det faktum att Ryssland allt oftare gör oacceptabla uttalanden om sina grannländers självständighet. Det är inte acceptabelt att Ryssland kräver att de postsovjetiska staterna ska uppföra sig på ett visst sätt mot ett visst land. Varje land har rätt att fritt och oberoende fatta sina beslut och bestämma vart deras väg ska leda. Ryssland måste acceptera det. Man kan inte återgå till omoderna begrepp och använda energi som ett vapen, vilket är ännu mer oacceptabelt. Vi kan endast gå framåt om vi återigen gör en noggrann analys av våra intressen. Jag tror att när valen väl är över i Ryssland kommer detta att vara möjligt igen, och jag hoppas också att det kommer att hindra Ryssland från att följa fel väg för ekonomin. De stora inkomster som strömmar in i landet från dess olje- och gasverksamhet används till att förnya de gamla tunga industrikombinaten inom flygindustrin, varvsindustrin och liknande sektorer. Om situationen förvärras kommer de att ställas inför samma katastrofala scenario som tidigare, eftersom Ryssland inte har byggt upp en sund ekonomisk struktur på bred grund med små och medelstora företag, och konsekvenserna av det misstaget är uppenbara. Det ligger också i vårt intresse att se till att inga nya vakuum uppstår i Ryssland om oljepriserna faller."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"near abroad"18,15,9,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph