Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-069"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.5.3-069"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κυρία Πρόεδρε, η μετάβαση σε μια νέα στρατηγική εταιρικής σχέσης μεταξύ Ένωσης και Ρωσίας δεν είναι εύκολο εγχείρημα. Επιβαρύνεται από αλλεπάλληλα περιστατικά αποκλίσεων, τα οποία ενίοτε αγγίζουν τα όρια της έντασης. Η δραματοποίησή τους επιτρέπει την αναβίωση δουλειών του παρελθόντος, καθιστά το παρόν αμφίβολο και ανακόπτει τη δημιουργική φυγή προς τα εμπρός. Την εταιρική σχέση Ένωσης-Ρωσίας συνοδεύουν εύλογα ερωτήματα. Συμφιλιώθηκε η Ρωσία με την πραγματικότητα της διευρυμένης Ένωσης; Αφομοίωσε η Ένωση τους κραδασμούς της διεύρυνσης προς Ανατολάς; Αισθάνονται τα νέα κράτη μέλη ότι συμμετέχουν σε ένα αποτελεσματικό ευρωπαϊκό σύστημα ασφαλείας; Πώς αντιδρά η Ένωση στην προσπάθεια της Ρωσίας να επαναπροσδιορίσει και να ενδυναμώσει το νέο της ρόλο στο διεθνές πεδίο δυνάμεων; Θα εμμείνουν τα δύο μέρη σε ένα κλίμα δυσπιστίας και σιωπηλής διπλωματίας ή θα επιδιώξουν κοινά σχέδια δράσης; Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατά τη γνώμη μου, τομεακές και μόνον προσεγγίσεις δεν αποτελούν την καλύτερη δυνατή επιλογή. Ο διακηρυγμένος στόχος των 4 κοινών χώρων, πρέπει να παραμείνει πολιτικά δεσμευτικός, όπως επίσης πολιτικά δεσμευτικός πρέπει να παραμείνει και ο στόχος της ένταξης της Ρωσίας στον ΠΟΕ. Ως εκ τούτου, απαιτούνται ευρείες και στέρεες δομές εταιρικής σχέσης στον οικονομικό χώρο, στο χώρο της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, στην εξωτερική ασφάλεια, καθώς και στην έρευνα, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Το σύνδρομο της "Ρωσοφοβίας" δεν αρμόζει την Ένωση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών ελευθεριών. Κατανοώ τις ευαισθησίες σε μερίδα πολιτών των νέων κρατών μελών, όμως η προβολή παρελθοντικών εμπειριών μπορεί να θέσει εν αμφιβόλω την προοπτική διαφανούς πολιτικής συνεργασίας και αυστηρής θεσμικής διασύνδεσης. Κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κυρία Επίτροπε, αποτελεί αμοιβαίο συμφέρον για την Ένωση και τη Ρωσία να αναδείξουν κοινούς πολιτικούς και οικονομικούς στόχους που θα υπηρετούν τη δημοκρατική αρχή, θα υπηρετούν την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, přechod k novému strategickému partnerství mezi EU a Ruskem není jednoduchou záležitostí. Komplikují ho postupné rozdíly, které jsou někdy zdrojem značného napětí. Zveličování těchto rozdílů vyvolává návrat omezujících postojů z minulosti, přítomnost znejišťuje a překáží konstruktivnímu pokroku. Ve věci partnerství EU a Ruska by bylo potřebné položit několik uvážlivých otázek. Vyrovnalo se Rusko s realitou rozšiřování Unie? Překonala Unie počáteční problémy spojené s jejím rozšiřováním směrem na východ? Pociťují nové členské státy svou účast ve fungujícím Evropském bezpečnostním systému? Jak reaguje Unie na snahy Ruska nanovo vymezit a posilnit svou novou úlohu, kterou sehrává v mezinárodní rovnováze sil? Budou obě strany pokračovat v ovzduší nedůvěry a „tiché diplomacie“, nebo se budou snažit dosáhnout společných akčních plánů? Dámy a pánové, podle mého názoru nejsou samotné odvětvové přístupy nejlepší volbou. Ohlášený plán vytvoření čtyř společných prostor musí zůstat politicky závazný, stejně jako i snaha Ruska o vstup do WTO. Na spolupráci v hospodářských otázkách, otázkách svobody, bezpečnosti a spravedlnosti, vnější bezpečnosti, výzkumu, vzdělávání a kultury je proto potřebná rozsáhlá a pevná partnerská struktura. Rusofobie nemá v Evropské unii založené na zásadě demokracie, právního řádu a základních svobod místo. Chápu zvýšenou citlivost některých občanů z nových členských států, ale přílišné zaobírání se událostmi z minulosti může zpochybnit vyhlídky na transparentní politickou spolupráci a úzké institucionální propojení. Pane úřadující předsedo Rady, paní komisařko, stanovit společné politické a hospodářské cíle v zájmu demokratických zásad, míru, stability a bezpečnosti je vzájemně výhodné pro obě strany."@cs1
"Fru formand! Det er ikke nogen nem opgave at indlede et nyt strategisk partnerskab mellem EU og Rusland. En række meningsforskelle, der til tider giver anledning til store spændinger, er til hinder herfor. Hvis disse meningsforskelle overdramatiseres, vil fortidens tvangsmønstre gentage sig, nutiden bliver usikker, og enhver konstruktiv udvikling bremses. Der kan sættes en række rimelige spørgsmålstegn ved partnerskabet mellem EU og Rusland. Har Rusland affundet sig med, at det udvidede EU er en realitet? Har EU overvundet begyndervanskelighederne i forbindelse med udvidelsen mod øst? Føler medlemsstaterne, at de deltager i et effektivt europæisk sikkerhedssystem? Hvordan reagerer EU på Ruslands forsøg på at omdefinere og styrke sin nye rolle i den internationale magtbalance? Vil begge parter fortsætte samarbejdet i et klima præget af mistillid og "stille diplomati", eller vil de bestræbe sig på at udarbejde fælles handlingsplaner? Jeg tror ikke, at en rent sektorbaseret tilgang er den bedste løsning. Det erklærede mål med at oprette de fire fælles rum samt målet om Ruslands tiltrædelse af WTO skal fortsat være politisk bindende. Brede, robuste partnerskabsstrukturer er derfor nødvendige med henblik på samarbejde inden for områderne økonomiske anliggender, frihed, sikkerhed og retfærdighed, sikkerhed udadtil og uddannelse, forskning og kultur. Russofobi er upassende for et EU baseret på demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende frihedsrettigheder. Jeg har forståelse for den sårbarhed, der er hos nogle borgere i de nye medlemsstater, men hvis der lægges for stor vægt på tidligere erfaringer, kan dette være til hinder for et åbent politisk samarbejde og tætte institutionelle forbindelser. Det er i EU's og Ruslands fælles interesse at fastsætte fælles politiske og økonomiske mål af hensyn til det demokratiske princip, fred, stabilitet og sikkerhed."@da2
"Frau Präsidentin! Der Übergang zu einer neuen Strategischen Partnerschaft zwischen der Europäischen Union und Russland ist kein einfaches Unterfangen. Behindert wird er durch immer neue Divergenzen, die bisweilen zu beachtlichen Spannungen führen. Werden diese Unterschiede überinterpretiert, gewinnen die hemmenden Verhaltensmuster der Vergangenheit erneut an Oberhand, die Gegenwart wird ungewiss und konstruktive Fortschritte werden im Keim erstickt. Die Partnerschaft EU-Russland wirft einige nahe liegende Fragen auf. Hat sich Russland mit der Realität einer erweiterten Union abgefunden? Konnte die Union ihre anfänglichen Schwierigkeiten mit der Osterweiterung überwinden? Haben die neuen Mitgliedstaaten den Eindruck, dass sie in ein wirksames europäisches Sicherheitssystem eingebunden sind? Wie reagiert die Union auf die russischen Bemühungen, seine neue Rolle im internationalen Machtgefüge zu definieren und zu stärken? Werden beide Seiten am Klima des Misstrauens und an der „stillen Diplomatie“ festhalten oder sich um gemeinsame Aktionspläne bemühen? Meines Erachtens sind sektorspezifische Ansätze allein nicht die beste Lösung. Das erklärte Ziel der Schaffung vier gemeinsamer Räume wie auch der geplante WTO-Beitritt Russlands müssen politisch verbindlich bleiben. Demzufolge bedarf es breit angelegter, stabiler Partnerschaftsstrukturen für die Zusammenarbeit in den folgenden Bereichen: Wirtschaft; Freiheit, Sicherheit und Recht; äußere Sicherheit und Forschung, Bildung und Kultur. Russophobie ist völlig inakzeptabel in einer EU, die sich auf demokratische Grundsätze, auf Rechtsstaatlichkeit und auf Grundfreiheiten beruft. Ich verstehe die Befindlichkeiten, die bei einigen Bürgern der neuen Mitgliedstaaten bestehen, doch eine Überbewertung der Erfahrungen der Vergangenheit könnte die Aussichten auf eine transparente politische Zusammenarbeit und enge institutionelle Beziehungen schmälern. Herr Ratspräsident, Frau Kommissarin, es ist im beiderseitigen Interesse Russlands und der Union, gemeinsame politische und wirtschaftliche Zielvorgaben im Sinne von Demokratie, Frieden, Stabilität und Sicherheit zu definieren."@de9
"Madam President, the transition to a new Strategic Partnership between the EU and Russia is not an easy undertaking. It is hampered by successive divergences, which are sometimes a source of considerable tension. Over-dramatisation of these divergences allows the constraining patterns of the past to re-emerge, makes the present uncertain and hinders constructive progress. Some reasonable questions may be asked about the EU-Russia partnership. Has Russia come to terms with the reality of the enlarged Union? Has the Union got over its teething troubles with expansion in the east? Do the new Member States feel they are participating in an effective European security system? How is the Union responding to Russia’s attempt to redefine and strengthen its new role in the international balance of powers? Will the two sides continue in a climate of distrust and ‘quiet diplomacy’, or will they seek to achieve common action plans? Ladies and gentlemen, I believe that sector-based approaches alone are not the best option. The declared aim of creating four common spaces must remain politically binding, and likewise the aim of Russia’s accession to the WTO. Broad, robust partnership structures are therefore needed for cooperation in the areas of: economic issues; freedom, security and justice; external security; and research, education and culture. Russophobia is inappropriate for an EU based on democracy, the rule of law and fundamental freedoms. I understand the sensitivities among some citizens of the new Member States, but over-emphasis on past experiences may cast doubt on the prospects for transparent political cooperation and close institutional interconnection. President-in-Office of the Council, Commissioner, it is in the mutual interests of the Union and Russia to set common political and economic targets for the sake of democratic principle, peace, stability and security."@en4
"Señora Presidenta, la transición a una nueva Asociación Estratégica entre la UE y Rusia no es una empresa fácil. Se ve entorpecida por sucesivas divergencias, que a veces son una fuente de tensiones considerables. La excesiva dramatización de esas divergencias permite que reaparezcan las pautas restrictivas del pasado, hace que el presente sea incierto y dificulta un progreso constructivo. Se pueden formular algunas preguntas razonables sobre la asociación entre la UE y Rusia. ¿Ha aceptado Rusia la realidad de la Unión ampliada? ¿Ha resuelto la Unión sus problemas iniciales con la expansión hacia el este? ¿Piensan los nuevos Estados miembros que están participando en un sistema de seguridad europeo eficaz? ¿Cómo está respondiendo la Unión al intento de Rusia de redefinir y reforzar su nuevo papel en el equilibrio internacional de poderes? ¿Seguirán las dos partes en un clima de desconfianza y «diplomacia discreta», o tratarán de llevar a cabo planes de acción comunes? Señorías, creo que los enfoques sectoriales no son, por sí solos, la mejor alternativa. El objetivo declarado de crear cuatro espacios comunes tiene que seguir siendo políticamente vinculante y lo mismo ocurre con el objetivo de adhesión de Rusia a la OMC. Se necesitan, por tanto, estructuras amplias y robustas de asociación que permitan la cooperación en los ámbitos de economía; libertad, seguridad y justicia; seguridad exterior; e investigación, educación y cultura. La rusofobia es impropia de una UE sustentada en la democracia, el Estado de derecho y las libertades fundamentales. Comprendo las sensibilidades de algunos ciudadanos de los nuevos Estados miembros, pero el excesivo hincapié en las experiencias pasadas puede debilitar las perspectivas de una cooperación política transparente y una estrecha interrelación institucional. Señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, tanto a la Unión Europa como a Rusia les interesa que se establezcan unos objetivos políticos y económicos comunes, en aras del principio democrático, la paz, la estabilidad y la seguridad."@es21
"Proua juhataja, üleminek uuele strateegilisele partnerlusele ELi ja Venemaa vahel ei ole kerge ettevõtmine. Seda takistavad pidevad lahknevused, mis on mõnikord märkimisväärse pinge allikaks. Nende lahknevuste üledramatiseerimine võimaldab taas üles kerkida mineviku piiravatel käitumismustritel, muudab oleviku ebakindlaks ning takistab konstruktiivset edasiminekut. Seoses ELi-Venemaa partnerlusega võib esitada mõned mõistlikud küsimused. Kas Venemaa on laienenud Liiduga leppinud? Kas Liit on üle saanud oma ida suunas laienemise niinimetatud hammaste tulemise probleemidest? Kas uued liikmesriigid tunnevad, et nad osalevad tõhusas Euroopa julgeolekusüsteemis? Kuidas vastab Liit Venemaa katsele uuesti määratleda ning tugevdada oma uut rolli rahvusvahelises võimutasakaalusüsteemis? Kas kaks osapoolt jätkavad mitteusaldamise õhkkonnas ja „vaikset diplomaatiat” või püüavad nad saavutada ühiste tegevuskavade loomise? Daamid ja härrad, usun, et üksnes sektoripõhised lähenemised ei ole parim valik. Deklareeritud eesmärk luua neli ühist ala peavad jääma poliitiliselt siduvaks ning samuti Venemaa eesmärk liituda WTOga. Seega on koostööks vajalikud laiad, jõulised partnerlusstruktuurid järgmistes valdkondades: majandusküsimused; vabaduse, julgeoleku ja kohtusüsteemi valdkond; välisjulgeolek; ning uurimistöö, haridus ja kultuur. Russofoobia on demokraatial, õigusriigi põhimõttel ja põhivabadustel põhinevas ELis kohatu. Mõistan teatud uute liikmesriikide kodanike tundlikkust, kuid mineviku kogemuse ületähtsustamine võib heita läbipaistva poliitilise koostöö ning tiheda institutsionaalse seotuse väljavaadetele varju. Nõukogu eesistuja, volinik, demokraatlike printsiipide, rahu, stabiilsuse ja julgeoleku nimel on liidu ja Venemaa mõlemapoolseks huviks seada ühised poliitilised ja majanduslikud sihid."@et5
"Arvoisa puhemies, EU:n ja Venäjän väliseen uuteen strategiseen kumppanuuteen siirtyminen ei ole helppoa. Sitä haittaavat jatkuvat mielipide-erot, jotka aiheuttavat toisinaan suuria jännitteitä. Eroavaisuuksien ylidramatisointi johtaa menneisyyden raskaiden toimintamallien nousemiseen pintaan uudelleen, tekee nykyhetken epävarmaksi ja haittaa rakentavaa edistystä. On paikallaan esittää eräitä kysymyksiä EU:n ja Venäjän kumppanuudesta. Onko Venäjä hyväksynyt laajentuneen unionin todellisuuden? Onko unioni päässyt eroon itään suuntautuvaan laajentumiseen liittyvistä kasvukivuista? Kokevatko uudet jäsenvaltiot osallistuvansa tehokkaaseen eurooppalaisen turvallisuusjärjestelmään? Kuinka unioni suhtautuu Venäjän pyrkimyksiin roolinsa uudelleen määrittelemiseksi ja lujittamiseksi kansainvälisessä valtatasapainossa? Jatkavatko osapuolet etenemistä epäluottamuksen ilmapiirissä ja hiljaista diplomatiaa harjoittaen, vai pyrkivätkö ne laatimaan yhteisiä toimintasuunnitelmia? Hyvät parlamentin jäsenet, yksinomaan alakohtainen lähestymistapa ei mielestäni ole paras mahdollinen vaihtoehto. Julkistetun tavoitteen neljän yhteisen alueen luomisesta on pysyttävä poliittisesti sitovana, samoin myös Venäjän WTO-jäsenyyttä koskevan tavoitteen. Tarvitaan siis laaja-alaisia ja vahvoja kumppanuusrakenteita yhteistyön tekemiseksi talouskysymyksissä, vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella, ulkoisen turvallisuuden alalla sekä tutkimuksessa, koulutuksessa ja kulttuurialalla. Venäläisvastaisuutta ei voida hyväksyä Euroopan unionissa, joka perustuu demokratiaan, oikeusvaltioperiaatteeseen ja perusvapauksiin. Ymmärrän eräiden uusien jäsenvaltioiden kansalaisten vahvoja tunteita, mutta menneiden kokemusten ylikorostaminen voi vaarantaa mahdollisuudet avoimeen poliittiseen yhteistyöhön ja tiiviin keskinäisen institutionaalisen yhteyden luomiseen. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen, on unionin ja Venäjän yhteisen edun mukaista asettaa yhteisiä poliittisia ja taloudellisia tavoitteita demokraattisten periaatteiden, rauhan, vakauden ja turvallisuuden nimissä."@fi7
"Madame la Présidente, la transition vers un nouveau partenariat stratégique entre l’UE et la Russie n’est pas une entreprise facile. Elle est entravée par des divergences successives, qui sont parfois une source de tension considérable. La surdramatisation de ces divergences permet aux scénarios d’endiguement du passé de ressurgir, rend le présent incertain et empêche la réalisation d’avancées constructives. Il est normal de se poser certaines questions au sujet du partenariat UE-Russie. La Russie a-t-elle accepté la réalité de l’Union élargie? L’Union a-t-elle surmonté ses problèmes initiaux avec l’expansion à l’est? Les nouveaux États membres ont-ils le sentiment de participer à un système de sécurité européen efficace? Comment l’Union réagit-elle à la tentative de la Russie de redéfinir et de renforcer son nouveau rôle dans l’équilibre international des pouvoirs? Les deux parties vont-elles poursuivre dans un climat de méfiance et de «diplomatie tranquille» ou vont-elles tenter de parvenir à des plans d’action communs? Mesdames et Messieurs, je crois que les approches sectorielles seules ne sont pas la meilleure option. L’objectif déclaré de créer quatre espaces communs doit rester politiquement contraignant, tout comme l’objectif de l’adhésion de la Russie à l’OMC. Des structures de partenariat vastes et robustes sont donc nécessaires en vue d’une coopération dans les domaines suivants: économie, liberté, sécurité et justice, sécurité extérieure et recherche, éducation et culture. La russophobie ne correspond pas à une UE basée sur la démocratie, l’État de droit et les libertés fondamentales. Je comprends le point de vue de certains citoyens des nouveaux États membres, mais trop insister sur les expériences du passé pourrait jeter le doute sur les chances de coopération politique transparente et d’étroite interconnexion institutionnelle. Monsieur le Président en exercice du Conseil, Madame la Commissaire, il est dans l’intérêt mutuel de l’Union et de la Russie de fixer des objectifs politiques et économiques communs au nom du principe démocratique, de la paix, de la stabilité et de la sécurité."@fr8
"Elnök asszony, az EU és Oroszország közötti új stratégiai partnerségbe való átmenet nem könnyű feladat. Egymást követő különbségek gátolják, melyek olykor jelentős feszültséghez vezetnek. E különbségek túldramatizálása lehetővé teszi, hogy a múlt korlátozó intézkedései újra előtűnjenek, bizonytalanná teszi a jelent és gátolja az építő jellegű fejlődést. Fel lehet tenni néhány ésszerű kérdést az EU és Oroszország közötti partnerségről. Elfogadta Oroszország a kibővített Unió tényét? Túljutott az Unió a keleti bővítéssel kapcsolatos gyermekbetegségeken? Úgy érzik az új tagállamok, hogy egy eredményes európai biztonsági rendszerben vesznek részt? Hogyan reagál az Unió arra, ahogy Oroszország megpróbálja újrafogalmazni és megerősíteni új szerepét a nemzetközi hatalmak között? A két fél között viszonyra továbbra is a bizalmatlanság és a „csendes diplomácia” lesz a jellemző, vagy törekszenek majd együttes cselekvési tervek kialakítására? Hölgyeim és uraim, úgy gondolom, hogy az ágazatalapú megközelítés kizárólagos alkalmazása nem a legjobb választás. A négy közös térség kialakításának kinyilvánított céljának politikailag kötelezőnek kell maradnia, hasonlóképp az Oroszország WTO-csatlakozására irányuló célkitűzésnek. Ezért széles és erős partnerségi struktúrákra van szükség a gazdaság, a szabadság, biztonság és igazságügy, a külügyi biztonság, valamint a kutatás, oktatás és kultúra terén megvalósuló együttműködéshez. Az oroszfóbia nem illik egy olyan EU-hoz, mely a demokrácián, a jogállamiságon és az alapvető szabadságjogokon alapul. Megértem, hogy az új tagállamok állampolgárai számára ez olykor érzékeny téma, de a múltbeli események túlhangsúlyozása megkérdőjelezheti az átlátható politikai együttműködés és szoros intézményi kapcsolatok lehetőségét. Soros elnök úr, biztos asszony, az Unió és Oroszország közös érdeke, hogy közös politikai és gazdasági célokat tűzzünk ki a demokrácia elve, a béke, a stabilitás és a biztonság érdekében."@hu11
". Signora Presidente, la transizione a un nuovo partenariato strategico tra UE e Russia non è un’impresa semplice. E’ ostacolata da divergenze consecutive, che talvolta sono fonte di considerevoli tensioni. Una drammatizzazione eccessiva di tali divergenze permette ai modelli costrittivi del passato di riemergere, rende incerto il presente e intralcia progressi costruttivi. Si possono porre alcune domande ragionevoli in merito al partenariato UE-Russia. La Russia è venuta a patti con la realtà dell’Unione allargata? L’Unione ha superato i suoi problemi originari con l’ampliamento a oriente? I nuovi Stati membri ritengono di partecipare a un sistema europeo di sicurezza efficace? In che modo l’Unione reagisce al tentativo della Russia di ridefinire e rafforzare il suo nuovo ruolo nell’equilibrio internazionale dei poteri? Le due parti proseguiranno in un clima di diffidenza e di “diplomazia silenziosa”, o cercheranno di ottenere piani d’azione comuni? Onorevoli colleghi, ritengo che approcci esclusivamente settoriali non siano l’alternativa migliore. L’obiettivo dichiarato di creare quattro spazi comuni deve restare vincolante a livello politico, e altrettanto l’obiettivo dell’adesione della Russia all’OMC. Sono quindi necessarie strutture ampie e solide per una cooperazione negli ambiti relativi a: questioni economiche; libertà, sicurezza e giustizia; sicurezza esterna; ricerca, istruzione e cultura. Per un’UE fondata su democrazia, Stato di diritto e libertà fondamentali la “russofobia” è inappropriata. Comprendo la sensibilità tra alcuni cittadini dei nuovi Stati membri, ma un’attenzione eccessiva alle esperienze passate può far sorgere dubbi sulle possibilità di una cooperazione politica trasparente e una stretta interconnessione istituzionale. Signor Presidente in carica del Consiglio, signora Commissario, è nel reciproco interesse dell’Unione e della Russia fissare obiettivi politici ed economici comuni per il bene di principio democratico, pace, stabilità e sicurezza."@it12
"Gerb. pirmininke, pereiti prie naujo strateginės partnerystės susitarimo tarp ES ir Rusijos nėra lengva. Tam trukdo įvairūs skirtumai, kuri kartais tampa didelės įtampos šaltiniu. Per daug dramatizuojant šiuos skirtumus vėl iškyla varžantys praeities modeliai, dabartis tampa neaiški ir sunku siekti konstruktyvios pažangos. Galima kelti kelis klausimus, susijusius su ES ir Rusijos partneryste. Ar Rusija susitaikė su tuo, kad Sąjunga išsiplėtė? Ar Sąjunga įveikė augimo sunkumus, susijusius su plėtra į rytus? Ar naujosios valstybės narės mano, kad jos dalyvauja veiksmingoje Europos saugumo sistemoje? Kaip Sąjunga reaguoja į Rusijos bandymą iš naujo apibrėžti ir sustiprinti savo galią tarptautinėje galių pusiausvyroje? Ar abi pusės toliau nepasitikės viena kita ir laikysis „tyliosios diplomatijos“, ar jos sieks įgyvendinti bendrus veiksmų planus? Ponios ir ponai, aš manau, kad į atskirus sektorius orientuotas požiūris nėra geriausias pasirinkimas. Paskelbtas siekis sukurti keturias bendrąsias erdves turi likti politiniu įsipareigojimu, taip pat ir siekis priimti Rusiją į PPO. Reikalingos plačios ir tvirtos bendradarbiavimo struktūros įvairiose srityse: ekonomikos; laisvės, saugumo ir teisingumo; išorės saugumo; mokslinių tyrimų, švietimo it kultūros/ ES, kuri remiasi demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių laisvių principais, rusofobija nėra priimtina. Aš suprantu kai kurių naujųjų valstybių narių piliečių jautrumą, bet per didelę reikšmę teikiant praeičiai gali nukentėti skaidraus politinio bendradarbiavimo ir glaudžių institucinių ryšių perspektyvos. Gerb. einantis Tarybos Pirmininko pareigas, Komisijos nare, ir Europos Sąjunga, ir Rusija yra suinteresuotos nustatyti bendrus politinius ir ekonominius tikslus vardan demokratijos principo, taikos, stabilumo ir saugumo."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Pāreja uz jaunu stratēģisko partnerību starp ES un Krieviju nav viegls uzdevums. Tā īstenošanu regulāri apgrūtina viedokļu atšķirības, kas dažkārt rada ievērojamu spriedzi. Šo atšķirību pārliecīga dramatizēšana liek no jauna parādīties pagātnes ierobežojošajiem rīcības modeļiem, padara neskaidru tagadnes situāciju un traucē konstruktīvam progresam. Sakarā ar ES un Krievijas partnerību var uzdot vairākus pamatotus jautājumus. Vai Krievija ir samierinājusies ar realitāti — paplašināto Eiropas Savienību? Vai Eiropas Savienība ir pārdzīvojusi sākotnējās „augšanas grūtības”, ko izraisīja paplašināšanās uz austrumiem? Vai jaunās dalībvalstis jūt, ka tās piedalās efektīvā Eiropas drošības sistēmā? Kāda ir ES reakcija uz Krievijas centieniem pārskatīt un stiprināt tās jauno lomu attiecībā uz spēku līdzsvaru starptautiskajā arēnā? Vai abas puses turpinās darboties neuzticības un „klusās diplomātijas” gaisotnē vai arī centīsies panākt kopīgu rīcības plānu izveidi? Godātie kolēģi, es uzskatu, ka uz nozarēm pamatota pieeja viena pati nedos labākos rezultātus. Izvirzītajam mērķim par četru kopējo interešu zonu izveidi joprojām jābūt politiski saistošam, un tas pats attiecas uz mērķi panākt Krievijas iestāšanos PTO. Tādēļ ir jāveido plašas un stabilas partnerības struktūras šādās jomās: ekonomiskie jautājumi, brīvība, drošība un tiesiskums, ārējā drošība, pētniecība, izglītība un kultūra. Tādā Eiropas Savienībā, kuras pamatā ir demokrātija, tiesiskums un pamatbrīvību ievērošana, rusofobijai nav vietas. Es saprotu dažu jauno dalībvalstu pilsoņu jutīgumu šajā ziņā, taču pārmērīga pagātnes pieredzes uzsvēršana var radīt šaubas par pārredzamas politiskās sadarbības un ciešas iestāžu savstarpējās saistības perspektīvām. Padomes priekšsēdētāja kungs, komisāres kundze! Gan ES, gan Krievijas interesēs ir demokrātijas principu, miera, stabilitātes un drošības labad izvirzīt kopīgus politiskus un ekonomiskus mērķus."@lv13
"Κυρία Πρόεδρε, η μετάβαση σε μια νέα στρατηγική εταιρικής σχέσης μεταξύ Ένωσης και Ρωσίας δεν είναι εύκολο εγχείρημα. Επιβαρύνεται από αλλεπάλληλα περιστατικά αποκλίσεων, τα οποία ενίοτε αγγίζουν τα όρια της έντασης. Η δραματοποίησή τους επιτρέπει την αναβίωση δουλειών του παρελθόντος, καθιστά το παρόν αμφίβολο και ανακόπτει τη δημιουργική φυγή προς τα εμπρός. Την εταιρική σχέση Ένωσης-Ρωσίας συνοδεύουν εύλογα ερωτήματα. Συμφιλιώθηκε η Ρωσία με την πραγματικότητα της διευρυμένης Ένωσης; Αφομοίωσε η Ένωση τους κραδασμούς της διεύρυνσης προς Ανατολάς; Αισθάνονται τα νέα κράτη μέλη ότι συμμετέχουν σε ένα αποτελεσματικό ευρωπαϊκό σύστημα ασφαλείας; Πώς αντιδρά η Ένωση στην προσπάθεια της Ρωσίας να επαναπροσδιορίσει και να ενδυναμώσει το νέο της ρόλο στο διεθνές πεδίο δυνάμεων; Θα εμμείνουν τα δύο μέρη σε ένα κλίμα δυσπιστίας και σιωπηλής διπλωματίας ή θα επιδιώξουν κοινά σχέδια δράσης; Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατά τη γνώμη μου, τομεακές και μόνον προσεγγίσεις δεν αποτελούν την καλύτερη δυνατή επιλογή. Ο διακηρυγμένος στόχος των 4 κοινών χώρων, πρέπει να παραμείνει πολιτικά δεσμευτικός, όπως επίσης πολιτικά δεσμευτικός πρέπει να παραμείνει και ο στόχος της ένταξης της Ρωσίας στον ΠΟΕ. Ως εκ τούτου, απαιτούνται ευρείες και στέρεες δομές εταιρικής συνεργασίας στον οικονομικό χώρο, στο χώρο της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, στην εξωτερική ασφάλεια, καθώς και στην έρευνα, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Το σύνδρομο της "Ρωσοφοβίας" δεν αρμόζει την Ένωση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών ελευθεριών. Κατανοώ τις ευαισθησίες σε μερίδα πολιτών των νέων κρατών μελών, όμως η προβολή παρελθοντικών εμπειριών μπορεί να θέσει εν αμφιβόλω την προοπτική διαφανούς πολιτικής συνεργασίας και αυστηρής θεσμικής διασύνδεσης. Κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κυρία Επίτροπε, αποτελεί αμοιβαίο συμφέρον για την Ένωση και τη Ρωσία να αναδείξουν κοινούς πολιτικούς και οικονομικούς στόχους που θα υπηρετούν τη δημοκρατική αρχή, θα υπηρετούν την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, de overgang naar een nieuw strategisch partnerschap tussen de EU en Rusland is geen eenvoudig proces. Het wordt bemoeilijkt door elkaar opvolgende onenigheden, die soms aanleiding zijn voor aanzienlijke spanning. Dramatisering van deze onenigheden maakt het mogelijk dat beperkende patronen uit het verleden weer de kop opsteken, het heden onzeker wordt en constructieve vooruitgang wordt belemmerd. Een aantal redelijke vragen kunnen worden gesteld bij het partnerschap van de EU en Rusland. Heeft Rusland de realiteit van de uitgebreide Unie aanvaard? Heeft de Unie haar aanloopproblemen bij de uitbreiding naar het oosten overwonnen? Hebben de nieuwe lidstaten het gevoel dat zij deelnemen aan een doeltreffend Europees veiligheidsstelsel? Hoe reageert de Unie op de poging van Rusland om zijn nieuwe rol in de internationale machtsbalans te herdefiniëren en versterken? Zullen de twee partijen berusten in een klimaat van wantrouwen en “stille diplomatie” of zullen zij proberen om tot gemeenschappelijke actieplannen te komen? Dames en heren, ik ben van mening dat louter sectorale benaderingen niet de beste optie zijn. De uitgesproken doelstelling om vier gemeenschappelijke ruimten in te stellen, moet politiek bindend blijven, evenals de doelstelling van toetreding van Rusland tot de WTO. Brede en stevige partnerschapsstructuren zijn derhalve nodig voor samenwerking op de volgende gebieden: economische zaken; vrijheid, veiligheid en recht; buitenlandse veiligheid; en onderzoek, onderwijs en cultuur. Rusland-fobie is ongepast in een EU gebouwd op democratie, de rechtsstaat en fundamentele vrijheden. Ik begrijp de gevoelens die leven onder sommige burgers van de nieuwe lidstaten, maar een te grote nadruk op ervaringen uit het verleden kan leiden tot twijfel over de mogelijkheid van transparante politieke samenwerking en nauwe institutionele verbondenheid. Fungerend voorzitter van de Raad, commissaris, de Unie en Rusland hebben beide belang bij het stellen van politieke en economische doelen met het oog op democratische principes, vrede, stabiliteit en veiligheid."@nl3
"Pani przewodnicząca! Przejście do nowego strategicznego partnerstwa między UE i Rosją nie jest łatwym przedsięwzięciem. Utrudniają je kolejne rozbieżności, które czasem stają się źródłem znacznych napięć. Wyolbrzymianie tych rozbieżności pozwala na ponowne pojawienie się napiętych wzorców z przeszłości, wprowadza niepewność w teraźniejszość i utrudnia osiągnięcie konstruktywnego postępu. Można postawić kilka rozsądnych pytań na temat stosunków UE-Rosja. Czy Rosja pogodziła się z rzeczywistością rozszerzonej Unii? Czy Unia przezwyciężyła swoje początkowe problemy z poszerzeniem na wschodzie? Czy nowe państwa członkowskie mają wrażenie, że uczestniczą w skutecznym europejskim systemie bezpieczeństwa? W jaki sposób Unia reaguje na rosyjską próbę zmiany i wzmocnienia swojej nowej roli na międzynarodowej scenie mocarstw? Czy obydwie strony będą kontynuować utrzymywanie klimatu braku zaufania i „cichej dyplomacji”, czy będą one dążyły do osiągnięcia wspólnych planów działań? Panie i panowie! Uważam, że same podejścia sektorowe nie są najlepszym rozwiązaniem. Zadeklarowany cel stworzenia wspólnych przestrzeni musi pozostać politycznie wiążący, podobnie jak cel Rosji w zakresie przystąpienia do WTO. Dlatego też konieczne są szerokie i silne struktury partnerskie, aby móc współpracować w takich obszarach, jak: kwestie gospodarcze, wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość; bezpieczeństwo zewnętrzne; badania, edukacja i kultura. Rusofobia nie pasuje do UE, która opiera się na demokracji, państwie prawa i podstawowych wolnościach. Rozumiem wrażliwość niektórych obywateli nowych państw członkowskich, ale wyolbrzymianie przeszłych doświadczeń może rzucać cień wątpliwości na perspektywę przejrzystej współpracy politycznej i bliskich powiązań instytucjonalnych. Panie urzędujący przewodniczący, pani komisarz! Ustanowienie wspólnych politycznych i gospodarczych celów na rzecz zasad demokratycznych, pokoju, stabilności i bezpieczeństwa leży w obopólnym interesie Unii i Rosji."@pl16
"Senhora Presidente, a transição para uma nova Parceria Estratégica entre a União Europeia e a Rússia não é uma tarefa fácil. Está a ser dificultada por sucessivas divergências, que são algumas vezes fonte de uma enorme tensão. A dramatização excessiva dessas divergências permite que constrangimentos do passado reapareçam de novo, torna o presente incerto e prejudica os progressos construtivos. Levantam-se algumas perguntas pertinentes quanto à parceria UE-Rússia. Aceita a Rússia a realidade de uma União alargada? Parou a União de ter problemas com a expansão a leste? Acham os novos Estados-Membros que estão a participar num sistema eficaz de segurança europeia? Como está a União a responder à tentativa da Rússia de redefinir e reforçar o seu novo papel no equilíbrio de poderes internacional? Continuarão as duas partes num clima de desconfiança e “diplomacia silenciosa”, ou procurarão alcançar planos de acção comuns? Senhoras e Senhores Deputados, penso que as abordagens sectoriais só por si não são a melhor opção. O objectivo proclamado de criar quatro espaços comuns deve continuar a ser politicamente vinculativo e o mesmo se aplica ao objectivo da adesão da Rússia à OMC. São por isso necessárias estruturas de parceria abrangentes e robustas para a cooperação nas seguintes áreas: questões económicas; liberdade, segurança e justiça; segurança externa; e investigação, educação e cultura. A russofobia não é própria de uma UE fundamentada na democracia, no Estado de direito e nas liberdades fundamentais. Compreendo as sensibilidades de alguns cidadãos dos novos Estados-Membros, mas enfatizar excessivamente as experiências do passado pode lançar dúvidas sobre as perspectivas de uma cooperação política transparente e de uma interligação institucional estreita. Senhor Presidente em exercício do Conselho, Senhora Comissária, é no interesse mútuo da União e da Rússia que se estabeleçam objectivos políticos e económicos comuns para o bem do princípio democrático, paz, estabilidade e segurança."@pt17
"Κυρία Πρόεδρε, η μετάβαση σε μια νέα στρατηγική εταιρικής σχέσης μεταξύ Ένωσης και Ρωσίας δεν είναι εύκολο εγχείρημα. Επιβαρύνεται από αλλεπάλληλα περιστατικά αποκλίσεων, τα οποία ενίοτε αγγίζουν τα όρια της έντασης. Η δραματοποίησή τους επιτρέπει την αναβίωση δουλειών του παρελθόντος, καθιστά το παρόν αμφίβολο και ανακόπτει τη δημιουργική φυγή προς τα εμπρός. Την εταιρική σχέση Ένωσης-Ρωσίας συνοδεύουν εύλογα ερωτήματα. Συμφιλιώθηκε η Ρωσία με την πραγματικότητα της διευρυμένης Ένωσης; Αφομοίωσε η Ένωση τους κραδασμούς της διεύρυνσης προς Ανατολάς; Αισθάνονται τα νέα κράτη μέλη ότι συμμετέχουν σε ένα αποτελεσματικό ευρωπαϊκό σύστημα ασφαλείας; Πώς αντιδρά η Ένωση στην προσπάθεια της Ρωσίας να επαναπροσδιορίσει και να ενδυναμώσει το νέο της ρόλο στο διεθνές πεδίο δυνάμεων; Θα εμμείνουν τα δύο μέρη σε ένα κλίμα δυσπιστίας και σιωπηλής διπλωματίας ή θα επιδιώξουν κοινά σχέδια δράσης; Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατά τη γνώμη μου, τομεακές και μόνον προσεγγίσεις δεν αποτελούν την καλύτερη δυνατή επιλογή. Ο διακηρυγμένος στόχος των 4 κοινών χώρων, πρέπει να παραμείνει πολιτικά δεσμευτικός, όπως επίσης πολιτικά δεσμευτικός πρέπει να παραμείνει και ο στόχος της ένταξης της Ρωσίας στον ΠΟΕ. Ως εκ τούτου, απαιτούνται ευρείες και στέρεες δομές εταιρικής συνεργασίας στον οικονομικό χώρο, στο χώρο της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, στην εξωτερική ασφάλεια, καθώς και στην έρευνα, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Το σύνδρομο της "Ρωσοφοβίας" δεν αρμόζει την Ένωση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών ελευθεριών. Κατανοώ τις ευαισθησίες σε μερίδα πολιτών των νέων κρατών μελών, όμως η προβολή παρελθοντικών εμπειριών μπορεί να θέσει εν αμφιβόλω την προοπτική διαφανούς πολιτικής συνεργασίας και αυστηρής θεσμικής διασύνδεσης. Κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κυρία Επίτροπε, αποτελεί αμοιβαίο συμφέρον για την Ένωση και τη Ρωσία να αναδείξουν κοινούς πολιτικούς και οικονομικούς στόχους που θα υπηρετούν τη δημοκρατική αρχή, θα υπηρετούν την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια."@ro18
"Pani predsedajúca, prechod k novému strategickému partnerstvu medzi EÚ a Ruskom nie je jednoduchou záležitosťou. Komplikujú ho postupné rozdiely, ktoré sú niekedy zdrojom značného napätia. Zveličovanie týchto rozdielov vyvoláva návrat obmedzujúcich postojov z minulosti, robí prítomnosť neistou a prekáža konštruktívnemu pokroku. O partnerstve EÚ a Ruska by bolo potrebné položiť niekoľko rozumných otázok. Vyrovnalo sa Rusko s realitou rozširovania Únie? Prekonala Únia počiatočné problémy spojené s jej rozširovaním smerom na východ? Pociťujú nové členské štáty svoju účasť vo fungujúcom európskom bezpečnostnom systéme? Ako reaguje Únia na snahy Ruska nanovo vymedziť a posilniť jeho novú úlohu, ktorú zohráva v medzinárodnej rovnováhe síl? Budú obe strany pokračovať v ovzduší nedôvery a „tichej diplomacie“, alebo sa budú snažiť dosiahnuť spoločné akčné plány? Dámy a páni, podľa môjho názoru, samotné odvetvové prístupy nie sú najlepšou voľbou. Ohlasovaný plán vytvorenia štyroch spoločných priestorov musí ostať politicky záväzný, rovnako ako aj snaha Ruska o vstup do WTO. Na spoluprácu v hospodárskych otázkach, otázkach slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, vonkajšej bezpečnosti, výskumu, vzdelávania a kultúry je preto potrebná rozsiahla a pevná partnerská štruktúra. Rusofóbia nemá v Európskej únii založenej na zásade demokracie, právneho štátu a základných slobôd miesto. Chápem zvýšenú citlivosť niektorých občanov z nových členských štátov, ale prílišné zaoberanie sa udalosťami z minulosti môže spochybniť vyhliadky na transparentnú politickú spoluprácu a úzke inštitucionálne prepojenie. Pán úradujúci predseda Rady, pani komisárka, stanoviť spoločné politické a hospodárske ciele v záujme demokratických zásad, mieru, stability a bezpečnosti je vzájomne výhodné pre obidve strany."@sk19,19
"Gospa predsednica, prehod k novemu strateškemu partnerstvu med EU in Rusijo ni enostaven. Ovirajo ga neprekinjene razlike, ki so včasih vzrok velike napetosti. Pretirano poudarjanje teh razlik omogoča ponovno pojavitev omejevalnih vzorcev iz preteklosti, povzroča negotovost v sedanjosti in preprečuje konstruktiven napredek. Izpostavijo se lahko nekatera razumna vprašanja o partnerstvu med EU in Rusijo. Ali se je Rusija sprijaznila z realnostjo razširjene Unije? Ali je Unija premagala začetne težave v zvezi s širitvijo na vzhod? Ali imajo nove države članice občutek, da sodelujejo v učinkovitem evropskem varnostnem sistemu? Kako se Unija odziva na poskus Rusije, da bi ponovno opredelila in okrepila svojo novo vlogo v mednarodnem ravnovesju moči? Ali bosta strani nadaljevali z nezaupanjem in „tiho diplomacijo“ ali si bosta prizadevali za uresničitev skupnih akcijskih načrtov? Gospe in gospodje, prepričan sem, da sami sektorski pristopi niso najboljša možnost. Objavljeni cilj vzpostavitve štirih skupnih prostorov mora ostati politično zavezujoč in isto velja za cilj pristopa Rusije k STO. Zato so široke, grobe partnerske strukture potrebne za sodelovanje na področjih gospodarskih vprašanj, svobode, varnosti in pravice, zunanje varnosti ter raziskav, izobraževanja in kulture. Rusofobija je neprimerna za EU, ki temelji na demokraciji, pravni državi in temeljnih svoboščinah. Razumem občutljivost nekaterih državljanov novih držav članic, vendar lahko pretirano poudarjanje preteklih izkušenj zbudi dvome o možnostih preglednega političnega sodelovanja in tesne institucionalne medsebojne povezanosti. Gospa predsedujoča Svetu, gospa komisarka, skupni interes Unije in Rusije je določiti skupne politične in gospodarske cilje zavoljo demokratičnega načela, miru, stabilnosti in varnosti."@sl20
"Fru talman! Övergången till ett nytt strategiskt partnerskap mellan EU och Ryssland är inte någon enkel uppgift. Motsättningar som uppkommer successivt leder ibland till stora spänningar. Om dessa motsättningar överdramatiseras kan begränsande mönster från det förflutna återuppstå, vilket gör den nuvarande situationen osäker och förhindrar konstruktiva framsteg. En del rimliga frågor kan ställas om partnerskapet mellan EU och Ryssland. Har Ryssland accepterat att den utvidgade unionen är en realitet? Har unionen kommit över sina stora bekymmer beträffande utvidgningen österut? Känner de nya medlemsstaterna att de deltar i ett effektivt europeiskt säkerhetssystem? Hur reagerar unionen på Rysslands försök att omdefiniera och förstärka sin nya roll i den internationella maktbalansen? Kommer de båda sidorna att fortsätta att arbeta i ett klimat som präglas av misstroende och ”tyst diplomati” eller kommer de att försöka genomföra gemensamma handlingsplaner? Jag anser att enbart sektorsbaserade strategier inte är det bästa valet. Det uttalade målet om att skapa fyra gemensamma områden måste vara politiskt bindande, och det gäller även Rysslands anslutning till WTO. Det krävs därför breda och starka partnerskapsstrukturer för att kunna samarbeta på områdena för ekonomiska frågor, frihet, säkerhet och rättvisa, yttre säkerhet samt forskning, utbildning och kultur. Att hysa rädsla för Ryssland är inte lämpligt för ett EU som grundas på demokrati, rättsstatsprincipen och grundläggande friheter. Jag förstår känslorna bland en del medborgare i de nya medlemsstaterna, men att överbetona tidigare erfarenheter kan leda till tvivel om möjligheterna till ett öppet politiskt samarbete och nära förbindelser mellan institutionerna. Det ligger i unionens och Rysslands gemensamma intresse att ställa upp gemensamma politiska och ekonomiska mål för de demokratiska principerna, fred, stabilitet och säkerhet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph