Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-067"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.5.3-067"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I would ask the President-in-Office of the Council and the Commissioner to provide this House with assurances, as was requested yesterday, that the views expressed by it will be put directly to President Putin and to his advisers at Mafra on Friday. We have heard about the three guiding principles, which President Barroso describes as sacred principles, of solidarity, reciprocity and the rule of law. Being Portuguese, the President-in-Office will know that my own country, England, has one of the oldest of alliances with his country. We therefore understand what solidarity and mutual support means. If we forget, our mutual patron saint, São Jorge, is there to remind us. An attack on one Member State or on one Member State’s diplomats, or cyber attacks on one Member State, are an attack on the whole of the EU. It is surely appropriate that President Putin be reminded that this solidarity and reciprocity are essential to us. We cannot accept the concept of sovereign democracy if it means, on the one hand, that Russia accedes to international organisations – Commissioner, you have referred to the WTO – promising to abide by undertakings, and then fails to meet those undertakings. That has to be underlined. Tomorrow, Mikhail Khodorkovsky comes to the end of his four-year prison sentence in Siberia. According to Russian law, that sentence should have been served in Moscow. It might be appropriate to remind President Putin that the rule of law is a two-way thing, as far as our relationship is concerned. Mr Khodorkovsky will not be freed, as new charges have been raised. You might ask what relevance this has to the EU. The answer is that many EU shareholders are concerned that commercial and legal commitments are not being followed through. Finally, President-in-Office, we are not condemned to cooperation, and cannot have a partnership without mutual respect and mutual understanding. We are trying very hard from our side to ensure that. We need assurances from President Putin that he understands our guiding principles."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, chtěl bych požádat pana úřadujícího předsedu Rady a paní komisařku, aby poskytli tomuto Parlamentu záruky, v souladu se včerejší žádostí, že názory, které tu odezněly budou v pátek v Mafře přednesené přímo prezidentu Putinovi a jeho poradcům. Dozvěděli jsme se o třech hlavních zásadách, které předseda Barroso označil jako posvátné zásady solidarity, reciprocity a právního státu. Úřadující předseda Rady si je jako občan Portugalska určitě vědom, že moje země, Anglie, má jedno z nejstarších spojenectví právě s jeho zemí. Proto rozumíme významu solidarity a vzájemné podpory. V případě, že zapomeneme, je tu náš společný patron, sv. Jorge, aby nám to připomněl. Útok na jednu členskou zemi nebo na diplomaty jedné členské země, případně útoky hackerů na jednu členskou zemi, jsou útokem na celou EU. Bylo by jistě vhodné připomenout prezidentu Putinovi, že tato solidarita a reciprocita jsou pro nás podstatné. Nemůžeme přijmout koncepci suverénní demokracie, pokud to na jedné straně znamená, že Rusko vstoupí do mezinárodních organizací – paní komisařko, vy jste se zmínila o WTO – s příslibem dodržování závazků, a potom tyto závazky neplní. Toto je potřebné zdůraznit. Zítra Michailu Chodorkovskému končí čtyřletý trest odnětí svobody, který si odpykal na Sibiři. Podle ruského práva si měl trest odpykávat v Moskvě. Bylo by vhodné připomenout prezidentu Putinovi, že v našich vztazích je právní stát obousměrná záležitost. Pan Chodorkovskij osvobozený nebude, neboť byla vznesena nová obvinění. Možná si položíte otázku, co to má společného s EU. Odpovědí jsou obavy mnoha podnikatelů z EU z porušování obchodních a právních závazků. Nakonec, pane úřadující předsedo Rady, my nejsme odsouzení ke spolupráci a nemůžeme mít partnerství bez vzájemného respektu a vzájemného porozumění, na dosáhnutí čehož naše strana vyvíjí velké úsilí. Potřebujeme záruky od prezidenta Putina, že rozumí našim základním zásadám."@cs1
"Fru formand! Jeg vil gerne bede formanden for Rådet og kommissæren om at forsikre Parlamentet om, som det blev anmodet om i går, at de synspunkter, det fremsætter, vil blive forelagt direkte for præsident Putin og hans rådgivere i Mafra på fredag. Vi har hørt om de tre vejledende principper, som præsident Barroso beskriver som hellige principper, nemlig solidaritet, gensidighed og retsstatsprincippet. Som portugiser vil formanden vide, at mit eget land, England, har en af de ældste alliancer med hans land. Vi forstår derfor, hvad solidaritet og gensidig støtte betyder. Hvis vi glemmer det, har vi vores fælles skytshelgen, Skt. Georg, til at huske os på det. Et angreb på en medlemsstat eller på en medlemsstats diplomater, eller cyberangreb på en medlemsstat, er et angreb på hele EU. Det er absolut hensigtsmæssigt, at præsident Putin bliver mindet om, at denne solidaritet og gensidighed er af afgørende betydning for os. Vi kan ikke acceptere begrebet suverænt demokrati, hvis det betyder, at Rusland på den ene side tiltræder internationale organisationer - De har refereret til WTO, fru kommissær - med løfte om at ville stå ved sine forpligtelser, og så undlader at overholde disse forpligtelser. Det skal understreges. I morgen afslutter Mikhail Khodorkovsky sin fireårige fængselsstraf i Sibirien. I henhold til russisk lov skulle denne straf have været afsonet i Moskva. Det kunne være på sin plads at minde præsident Putin om, at retsstatsprincippet er en tosidet affære, hvad vores forhold angår. Hr. Khodorkovsky vil ikke blive sat på fri fod, idet der er rejst nye sigtelser mod ham. De kan spørge, hvor relevant dette er for EU. Svaret er, at mange aktionærer i EU er bekymrede over, at handelsmæssige og juridiske forpligtelser ikke overholdes. Endelig er vi ikke dømt til samarbejde, og vi kan ikke have et partnerskab uden gensidig respekt og gensidig forståelse. Det forsøger vi fra vores side meget hårdt på at sikre. Vi har brug for præsident Putins forsikring om, at han forstår vores vejledende principper."@da2
"Frau Präsidentin! Ich möchte den Herrn Ratspräsidenten und die Frau Kommissarin bitten, diesem Hohen Haus – wie bereits gestern gefordert – die Zusicherung zu geben, dass die hier geäußerten Meinungen am Freitag in Mafra direkt an Präsident Putin und seine Berater weitergeleitet werden. Wir kennen die drei Grundsätze, die Kommissionspräsident Barroso heilige Grundsätze nennt: Solidarität, Gegenseitigkeit und Rechtsstaatlichkeit. Als Portugiese weiß der Herr Ratspräsident sicher, dass meine Heimat, England, eine der ältesten Allianzen mit seinem Heimatland verbindet. Wir wissen also durchaus, was Solidarität und gegenseitige Hilfe bedeuten. Und wenn wir es vergessen, erinnert uns der gemeinsame Schutzheilige São Jorge wieder daran. Der Angriff auf einen Mitgliedstaat oder seine Diplomaten bzw. Cyberattacken auf einen Mitgliedstaat sind ein Angriff auf die gesamte EU. Es ist sicher angemessen, Präsident Putin daran zu erinnern, dass diese Solidarität und Reziprozität für uns wesentlich sind. Wir können das Konzept der souveränen Demokratie nicht akzeptieren, wenn dies bedeutet, dass Russland internationalen Organisationen – wie der von der Frau Kommissarin erwähnten WTO – beitritt und dort Zusicherungen gibt, diese dann aber nicht einhält. Das muss betont werden. Morgen endet Michail Chodorkowskis vierjährige Haftstrafe in Sibirien. Nach dem russischen Gesetz hätte diese Strafe eigentlich in Moskau verbüßt werden müssen. Es ist daher sicher auch angemessen, Präsident Putin daran zu erinnern, dass Rechtsstaatlichkeit eine beidseitige Angelegenheit ist, zumindest was unsere Beziehung betrifft. Michail Chodorkowski wird nicht freigelassen, weil neue Vorwürfe erhoben wurden. Sie fragen sich vielleicht, was das die EU angeht. Die Antwort ist: Viele Anteilseigner in der EU befürchten, dass wirtschaftliche und rechtliche Verpflichtungen nicht eingehalten werden. Schließlich, Herr Ratspräsident, sind wir ja nicht zur Kooperation gezwungen, und ohne gegenseitige Achtung und gegenseitiges Verständnis wird die Partnerschaft auch nicht funktionieren. Wir bemühen uns sehr darum. Aber wir brauchen Präsident Putins Zusicherung, dass er unsere Grundsätze auch verstanden hat."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, θα ζητούσα από τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου και την Επίτροπο να παράσχουν διαβεβαιώσεις στο Κοινοβούλιο, όπως ζητήθηκε εχθές, ότι οι απόψεις τις οποίες εξέφρασε θα τεθούν άμεσα υπόψη του Προέδρου Πούτιν και των συμβούλων του στη Μάφρα την Παρασκευή. Ακούσαμε για τις τρεις κατευθυντήριες αρχές, τις οποίες ο πρόεδρος Barroso περιγράφει ως ιερές αρχές, την αλληλεγγύη, την αμοιβαιότητα και το κράτος δικαίου. Ως Πορτογάλος, ο Προεδρεύων θα γνωρίζει ότι η χώρα μου, η Αγγλία, θεωρεί τη χώρα του έναν από τους παλαιότερους συμμάχους. Επομένως, κατανοούμε τη σημασία της αλληλεγγύης και της αμοιβαίας υποστήριξης. Εάν την ξεχνούμε, ο κοινός μας προστάτης άγιος, ο Άγιος Γεώργιος, μας την υπενθυμίζει. Μία επίθεση κατά κράτους μέλους ή των διπλωματών ενός κράτους μέλους ή των συστημάτων πληροφορικής ενός κράτους μέλους, αποτελεί επίθεση εναντίον ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σίγουρα σκόπιμο να υπενθυμίσουμε στον πρόεδρο Πούτιν ότι αυτή η αλληλεγγύη και η αμοιβαιότητα είναι σημαντικές για εμάς. Δεν είναι δυνατόν να αποδεχθούμε την έννοια της κυρίαρχης δημοκρατίας εάν αυτή σημαίνει ότι, αφενός, η Ρωσία προσχωρεί σε διεθνείς οργανισμούς – Επίτροπε, αναφέρατε τον ΠΟΕ – υποσχόμενη να τηρεί τις δεσμεύσεις, και αφετέρου να μην τις τηρεί. Αυτό πρέπει να επισημανθεί. Αύριο, ο Mikhail Khodorkovsky ολοκληρώνει την τετραετή του ποινή φυλάκισης στη Σιβηρία. Σύμφωνα με τη ρωσική νομοθεσία, η ποινή αυτή θα έπρεπε να έχει εκτιθεί στη Μόσχα. Ίσως είναι σκόπιμο να υπενθυμίσουμε στον πρόεδρο Πούτιν ότι το κράτος δικαίου είναι κάτι αμοιβαίο, όσον αφορά τη σχέση μας. Ο κ. Khodorkovsky δεν θα αποφυλακιστεί, καθώς έχουν διατυπωθεί νέες κατηγορίες. Ίσως διερωτάστε τι σχέση έχει αυτό με την ΕΕ. Η απάντηση είναι ότι πολλοί ενδιαφερόμενοι στην ΕΕ ανησυχούν ότι δεν τηρούνται πλήρως οι εμπορικές και νομικές δεσμεύσεις. Τέλος, κύριε Προεδρεύοντα, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να συνεργαστούμε, και δεν μπορούμε να μένουμε σε μια εταιρική σχέση χωρίς αμοιβαίο σεβασμό και αμοιβαία κατανόηση. Από την πλευρά μας, προσπαθούμε σκληρά για τη διασφάλισή τους. Χρειαζόμαστε διαβεβαιώσεις από τον πρόεδρο Πούτιν ότι κατανοεί τις κατευθυντήριες αρχές μας."@el10
"Señora Presidenta, le pido al Presidente en ejercicio del Consejo y a la Comisaria que, tal y como se solicitó ayer, proporcionen a esta Asamblea garantías al efecto de que las opiniones que se expresen se transmitirán de manera directa al Presidente Putin y a sus consejeros el viernes en Mafra. Hemos escuchado los tres principios rectores que el Presidente Barroso describe como principios sagrados de solidaridad, reciprocidad y Estado de Derecho. Al ser portugués, el Presidente en ejercicio sabrá que mi país, el Reino Unido, tiene una de las alianzas más antiguas con el suyo. Por lo tanto, entendemos lo que significan la solidaridad y el apoyo mutuo. Si se nos olvida, ahí estará el santo patrón de ambos países, San Jorge, para recordárnoslo. Los ataques sobre un Estado miembro o sobre los diplomáticos de un Estado miembro y los ataques cibernéticos sobre un Estado miembro son ataques sobre toda la Unión Europea. Probablemente sea apropiado recordarle al Presidente Putin que esta solidaridad y reciprocidad son esenciales para nosotros. No podemos aceptar el concepto de democracia soberana si significa que Rusia acceda a las organizaciones internacionales —señora Comisaria, usted se ha referido a la OMC— y prometa ceñirse los compromisos, y después no cumpla dichos compromisos. Ese aspecto tiene que subrayarse. Mañana Mijaíl Jodorkovsky termina los cuatro años de su sentencia de prisión en Siberia. Según la legislación rusa, dicha sentencia debería haberse cumplido en Moscú. Podría ser apropiado recordarle al Presidente Putin que el Estado de Derecho funciona en ambas direcciones, por lo que respecta a nuestra relación. El señor Jodorkovsky no será liberado, puesto que se le han imputado nuevos cargos. Puede que se pregunten qué relevancia tiene este hecho para la Unión Europea. La respuesta es que muchos accionistas de la Unión Europea están preocupados porque los compromisos comerciales y jurídicos no se están cumpliendo. Por último, señor Presidente en ejercicio, no estamos condenados a la cooperación, y no concebimos una asociación sin respeto y entendimiento mutuo. Estamos esforzándonos mucho por nuestra parte para garantizar ese punto. Necesitamos garantías de que el Presidente Putin entiende nuestros principios rectores. <BRK>"@es21
"Proua juhataja, paluksin nõukogu eesistujal ning volinikul, nagu eile palutud, täiskogule kinnitada, et selle poolt väljendatud vaated esitatakse reedel, Mafras otse president Putinile ning tema nõunikele. Oleme kuulnud kolmest juhtivast põhimõttest – solidaarsusest, vastastikkusest ning õigusriigi põhimõttest – mida president Barroso kirjeldab kui pühasid põhimõtteid. Eesistujariik Portugal teab, et minu enda riik, Inglismaa, omab Portugaliga üht vanimatest liitudest. Seetõttu me teame, mida solidaarsus ja vastastikkune toetamine tähendavad. Kui me unustame, siis on meie ühine kaitsepühak, São Jorge, meile seda meelde tuletamas. Rünnak ühele liikmesriigile või ühe liikmesriigi diplomaatidele või küberrünnak ühele liikmesriigile on rünnakuks terve ELi vastu. On kindlasti kohane, kui president Putinile tuletatakse meelde, et solidaarsus ja vastastikkus on meile põhialuseks. Me ei saa aktsepteerida suveräänse demokraatia kontseptsiooni, kui see tähendab ühelt poolt, et Venemaa liitub rahvusvaheliste organisatsioonidega – volinik, te viitasite WTO-le – lubades kohustusi täita ning seejärel jätab need täitmata. Seda tuleb rõhutada. Homme lõpeb Mihhail Hodorkovski nelja-aastane vanglakaristus Siberis. Vastavalt Venemaa seadusele oleks pidanud seda karistust kandma Moskvas. Ehk oleks kohane tuletada president Putinile meelde, et õigusriigi põhimõte on, niivõrd kuivõrd see meie suhet puudutab, kahepoolne nähtus. Härra Hodorkovskit ei vabastata, kuivõrd tema vastu on esitatud uued süüdistused. Võite küsida, millist tähtsust see ELi jaoks omab. Vastuseks on, et paljud ELi osapooled on mures, et äri- ja õiguslikest kohustustest ei peeta kinni. Lõpetuseks, nõukogu eesistuja, me ei ole koostööga seotud ning me ei saa osaleda partnerluses ilma vastastikkuse austuse ja mõistmiseta. Püüame omalt poolt väga, et seda kindlustada. Vajame president Putinilt kinnitust, et ta saab meie juhtivatest põhimõtetest aru."@et5
"Arvoisa puhemies, pyytäisin neuvoston puheenjohtajaa ja komission jäsentä vastaamaan eiliseen pyyntöön ja antamaan parlamentille takeita siitä, että sen näkökannat välitetään todella suoraan presidentti Putinille ja tämän neuvonantajille perjantaina Mafrassa. Olemme kuulleet kerrottavan kolmesta toimintaamme ohjaavasta periaatteesta, joita puheenjohtaja Barroso kutsuu pyhiksi periaatteiksi ja jotka ovat solidaarisuus, vastavuoroisuus ja oikeusvaltio. Neuvoston puheenjohtaja on portugalilainen ja tietää siten, että kotimaani Englanti on solminut hänen maansa kanssa yhden historian vanhimmista liitoista. Näin ollen me ymmärrämme, mitä yhteisvastuu ja molemminpuolinen tuki merkitsevät. Jos sen unohdamme, maidemme yhteinen suojelupyhimys São Jorge eli Pyhä Yrjö on muistuttamassa meitä siitä. Yksittäiseen jäsenvaltioon tai sen diplomaattisiin edustajiin kohdistuvat iskut tai jotakin jäsenvaltiota vastaan tehdyt verkkohyökkäykset ovat hyökkäyksiä koko Euroopan unionia vastaan. On varmasti paikallaan muistuttaa presidentti Putinille, että solidaarisuus ja vastavuoroisuus ovat meille olennaisia. Emme voi hyväksyä suvereenin demokratian käsitettä, jos se merkitsee, että Venäjä liittyy kansainvälisiin organisaatioihin – komission jäsen viittasi Maailman kauppajärjestöön – luvaten noudattaa sitoumuksia, joita se ei myöhemmin täytä. Tätä seikkaa on korostettava. Mihail Hodorkovskin nelivuotinen vankeustuomio Siperiassa päättyy huomenna. Venäjän lain mukaan tuomio olisi pitänyt panna täytäntöön Moskovassa. Voisi olla paikallaan muistuttaa presidentti Putinia siitä, että oikeusvaltioperiaatteen on toimittava suhteessamme molempiin suuntiin. Mihail Hodorkovskia ei vapauteta, sillä häntä vastaan on nostettu uusia syytteitä. Saatatte kysyä, mitä merkitystä tällä on EU:lle. Vastaus tähän kysymykseen on, että monet EU:n sidosryhmät ovat huolissaan kaupallisten ja oikeudellisten sitoumusten noudattamatta jättämisestä. Sanoisin lopuksi, arvoisa puheenjohtaja, että emme ole tuomittuja tekemään yhteistyötä, eikä kumppanuussuhde ole mahdollinen ilman molemminpuolista kunnioitusta ja ymmärrystä. Teemme omalta osaltamme suuria ponnisteluja sen takaamiseksi. Tarvitsemme presidentti Putinilta takeita siitä, että hän ymmärtää toimintaamme ohjaavat periaatteet."@fi7
"(EN) Madame la Présidente, je voudrais demander au président en exercice du Conseil et à la commissaire d'assurer à cette Assemblée, comme cela a été demandé hier, que les avis émis par celle-ci seront directement soumis au président Poutine et à ses conseillers à Mafra vendredi. Nous avons entendu parler des trois principes directeurs, que le président Barroso qualifie de «principes sacrés», à savoir la solidarité, la réciprocité et l'État de droit. Étant Portugais, le président en exercice sait que mon pays, le Royaume-Uni, entretient l'une des plus anciennes alliances avec son pays. Nous comprenons donc ce que signifient la solidarité et le soutien mutuel. Si nous l'oublions, notre saint patron mutuel, São Jorge, est là pour nous le rappeler. Toute attaque contre un État membre ou ses diplomates, ou toute «cyberattaque» contre un État membre équivaut à une attaque contre l'ensemble de l'UE. Il serait très opportun de rappeler au président Poutine que cette solidarité et cette réciprocité nous sont essentielles. Nous ne pouvons accepter le concept de démocratie souveraine s'il signifie, d'un côté, que la Russie accède aux organisations internationales – Madame la commissaire, vous avez évoqué l'OMC – en promettant de tenir ses engagements et, d'un autre côté, que ce pays ne respecte pas ces engagements. C'est une chose qui mérite d'être soulignée. Demain, Mikhail Khodorkovsky termine de purger sa peine de quatre ans d'emprisonnement en Sibérie. En vertu de la loi russe, cette peine aurait dû être purgée à Moscou. Il pourrait être utile de rappeler au président Poutine que l'État de droit est réciproque pour ce qui est de nos relations. M. Khodorkovsky ne sera pas libéré car de nouvelles charges ont été retenues contre lui. On pourrait se demander quelle importance tout cela revêt pour l'UE. La réponse est que de nombreux actionnaires de l'UE s'inquiètent de ce que les engagements commerciaux et juridiques ne sont pas entièrement tenus. Enfin, Madame la Présidente en exercice, je voudrais dire que nous ne sommes pas condamnés à coopérer et que nous ne pouvons mener un partenariat sans respect mutuel ni compréhension mutuelle. De notre côté, nous ne ménageons pas nos efforts pour veiller à cette qualité de partenariat. Nous avons besoin que le président Poutine nous assure qu'il comprend nos principes directeurs."@fr8
"Elnök asszony, szeretném megkérni a Tanács soros elnökét és a biztos asszonyt, hogy – a tegnap elhangzott kérésnek megfelelően – biztosítsák az Európai Parlamentet arról, hogy az általa kifejezésre juttatott nézetek pénteken közvetlenül Putyin-elnök és tanácsadói elé kerülnek a mafrai csúcstalálkozón. Hallottunk a három vezérelvről, melyet Barroso elnök úr szent elveknek nevez: a szolidaritásról, a viszonosságról és a jogállamiságról. Portugálként a Tanács soros elnöke jól tudja, hogy az én hazám, Anglia az egyik olyan ország, amely a legrégebb óta áll szövetségben az ő hazájával. Ennélfogva megértjük, mit jelent a szolidaritás és a kölcsönös támogatás. Ha elfeledkezünk róla, közös védőszentünk, São Jorge emlékeztet rá. Egy tagállam vagy egy tagállam diplomatái ellen irányuló támadás, vagy egy kibertámadás egy tagállam ellen az egész Unió elleni támadásnak számít. Igen alkalmas, hogy Putyin elnököt emlékeztessük rá, hogy e szolidaritás és viszonosság elengedhetetlen számunkra. Nem fogadhatjuk el a szuverén demokrácia fogalmát, ha az azt jelenti, hogy Oroszország csatlakozik nemzetközi szervezetekhez – biztos asszony, Ön utalt a WTO-ra –, megígéri, hogy teljesíti kötelezettségeit, majd elmulasztja ezt megtenni. Ezt ki kell hangsúlyozni. Holnap véget ér Mihail Hodorkovszkij négyéves szibériai börtönbüntetése. Az orosz törvények értelmében ezt a büntetést Moszkvában kellett volna letöltenie. Talán nem ártana emlékeztetni Putyin elnököt arra, hogy a jogállamiság kétirányú dolog, ami a kapcsolatunkat illeti. Mihail Hodorkovszkijt nem helyezik szabad lábra, mivel újabb vádakat emeltek ellene. Talán azt kérdezik, miért fontos ez az EU-nak. Azért, mert sok uniós részvénytulajdonos aggódik, hogy a kereskedelmi és jogi kötelezettségvállalások nem teljesülnek egészében. Végül, soros elnök úr, nem vagyunk együttműködésre kárhoztatva és nem működtethetünk partnerséget kölcsönös tisztelet és megértés nélkül. A magunk részéről mi nagyon komolyan dolgozunk ezen. Biztosítékokra van szükségünk Putyin elnöktől, hogy megérti a mi vezérelveinket."@hu11
". Signora Presidente, vorrei domandare al Presidente in carica del Consiglio e al Commissario, come richiesto ieri, di garantire a quest’Aula che le opinioni espresse saranno comunicate direttamente al Presidente Putin e ai suoi consiglieri a Mafra venerdì. Siamo venuti a conoscenza dei tre principi guida, che il Presidente Barroso descrive come sacrosanti, di solidarietà, reciprocità e Stato di diritto. Essendo portoghese, il Presidente in carica saprà che il mio paese, l’Inghilterra, vanta una delle più antiche alleanze con il suo paese. Quindi, comprendiamo che cosa significhino solidarietà e sostegno reciproco. Qualora ce ne dimenticassimo, il nostro comune santo patrono, São Jorge, ce lo ricorderebbe. Un attacco a uno Stato membro o ai diplomatici di uno Stato membro, oppure attacchi informatici a un paese membro, sono attacchi all’intera UE. E’ sicuramente appropriato ricordare al Presidente Putin che solidarietà e reciprocità per noi sono essenziali. Non possiamo accettare il concetto di democrazia sovrana se comporta, da un lato, che la Russia aderisca alle organizzazioni internazionali, signora Commissario, lei ha fatto riferimento all’OMC, promettendo di mantenere gli impegni, se poi non riesce a farlo. Ciò va sottolineato. Domani Mikhail Khodorkovsky terminerà i suoi quattro anni di pena detentiva in Siberia. Secondo il diritto russo, tale condanna avrebbe dovuto essere scontata a Mosca. Sarebbe opportuno ricordare al Presidente Putin che lo Stato di diritto è a due sensi, per quanto riguarda i nostri rapporti. Khodorkovsky non sarà rimesso in libertà, poiché sono state sollevate nuove accuse. Ci si potrebbe domandare quale attinenza abbia con l’UE questa situazione. La risposta è che numerose parti interessate europee sono preoccupate che gli impegni commerciali e giuridici non siano rispettati. Infine, signor Presidente in carica, non siamo condannati alla cooperazione, e non possiamo realizzare un partenariato senza comprensione e rispetto reciproci. Da parte nostra ci stiamo adoperando duramente per garantirlo. Abbiamo bisogno che il Presidente Putin ci rassicuri di aver compreso i nostri principi guida."@it12
"Gerb. pirmininke, norėčiau, kad Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas ir Komisijos narė mus patikintų, kaip buvo paprašyta vakar, kad šiuose Rūmuose išsakytos nuomonės bus tiesiogiai perduotos Prezidentui V. Putinui ir jo patarėjams penktadienį Mafroje. Mes išgirdome tris pagrindinius principus, kuriuos Pirmininkas J. M. Barroso vadina šventais principais – solidarumą, abipusiškumą ir teisinę valstybę. Būdamas portugalas einantysis Europos Tarybos pirmininko pareigas turėtų žinoti, kad mano gimtoji šalis, Anglija, yra viena seniausių jo šalies sąjungininkių. Todėl mes žinome, ką reiškia solidarumas ir abipusė parama. Jeigu pamirštame, apie tai mums primena mūsų bendras šventasis globėjas, Šv. Jurgis. Išpuolis prieš vieną valstybę narę arba vienos valstybės narės diplomatą, arba kibernetinis išpuolis prieš vieną valstybę narę yra išpuolis prieš visą Europos Sąjungą. Būtų labai gerai, jeigu V. Putinui būtų priminta, kad šis solidarumas ir abipusiškumas mums yra labai svarbūs. Mes negalime sutikti su suverenios demokratijos sąvoka, jeigu ji reiškia, kad Rusija prisijungs prie tarptautinių organizacijų – Komisijos nare, jūs paminėjote PPO – pažadėjusi tvirtai laikytis įsipareigojimų, ir vėliau jų nesilaikys. Tai būtina pabrėžti. Rytoj baigsis Michailo Chodorkovskio ketverių metų įkalinimo laikas Sibire. Pagal Rusijos įstatymus bausmė turėjo būti atlikta Maskvoje. Būtų teisinga priminti V. Putinui, kad teisinė valstybė yra abipusis dalykas, kalbant apie mūsų santykius. M. Chodorkovskis nebus išleistas į laisvę, nes pateikti nauji kaltinimai. Jūs galite paklausti, kodėl tai svarbu ES. Todėl, kad daug ES akcininkų yra susirūpinę, kad nėra vykdomi komerciniai ir teisiniai įsipareigojimai. Galiausiai gerb. einantis Tarybos Pirmininko pareigas, mes nesame pasmerkti bendradarbiauti ir negalime turėti partnerystės be abipusės pagarbos ir supratimo. Mes labai stengiamės tai užtikrinti. Mums reikia Prezidento V. Putino patikinimo, kad jis supranta mūsų pagrindinius principus."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Es gribētu lūgt Padomes priekšsēdētāju un komisāri apliecināt Parlamentam, ka mūsu izteiktie viedokļi piektdien Mafrā tiks darīti zināmi prezidentam Putinam un viņa padomniekiem, kā vakar tika lūgts. Mēs esam dzirdējuši par trim pamatprincipiem, kurus priekšsēdētājs nosauca par svētiem principiem: solidaritāti, savstarpīgumu un tiesiskumu. Būdams portugālis, Padomes priekšsēdētājs zinās, ka mana valsts, Anglija, ir viena no senākajām Portugāles sabiedrotajām. Tāpēc mēs saprotam, ko nozīmē solidaritāte un savstarpējs atbalsts. Ja mēs to aizmirstu, mūsu kopīgais aizbildnis, Sv. mums to atgādinātu. Uzbrukums vienai no dalībvalstīm vai vienas dalībvalsts diplomātiem, tāpat kā kiberuzbrukums vienai dalībvalstij, ir uzbrukums visai ES. Prezidentam Putinam noteikti ir jāatgādina, ka šī solidaritāte un savstarpīgums mums ir ārkārtīgi svarīgi. Mēs nevaram atbalstīt suverēnas demokrātijas jēdzienu, ja tas, no vienas puses, nozīmē, ka Krievija, soloties ievērot saistības, pievienojas starptautiskām organizācijām — komisāre, jūs pieminējāt PTO —, bet pēc tam šīs saistības nepilda. Tas ir jāuzsver. Rīt beidzas Mihaila Hodorkovska četrus gadus ilgais ieslodzījuma termiņš Sibīrijā. Saskaņā ar Krievijas likumu šo cietuma sodu būtu vajadzējis izciest Maskavā. Būtu noderīgi atgādināt prezidentam Putinam, ka tiesiskums ir divvirzienu fenomens, ciktāl tas skar mūsu attiecības. M. Hodorkovski neatbrīvos, jo ir izvirzītas jaunas apsūdzības. Jūs jautāsiet, kāds tam sakars ar ES. Atbilde ir tāda, ka daudzi ES akcionāri ir nobažījušies, jo komerciālās un juridiskās saistības netiek pildītas. Visbeidzot, Padomes priekšsēdētāja kungs, mums nav vajadzīga sadarbība par katru cenu, jo nevar veidot partnerattiecības bez savstarpējas cieņas un savstarpējas sapratnes. Mēs no savas puses darām visu, lai to nodrošinātu. Mums ir vajadzīgs apliecinājums, ka prezidents Putins saprot mūsu pamatprincipus."@lv13
"Madam President, I would ask the President-in-Office of the Council and the Commissioner to provide this House with assurances, as was requested yesterday, that the views expressed by it will be put directly to President Putin and to his advisers at Mafra on Friday. We have heard about the three guiding principles, which President Barroso describes as sacred principles, of solidarity, reciprocity and the rule of law. Being Portuguese, the President-in-Office will know that my own country, England, has one of the oldest of alliances with his country. We therefore understand what solidarity and mutual support means. If we forget, our mutual patron saint, São Jorge, is there to remind us. An attack on one Member State or on one Member State’s diplomats, or cyber attacks on one Member State, are an attack on the whole of the EU. It is surely appropriate that President Putin be reminded that this solidarity and reciprocity are essential to us. We cannot accept the concept of sovereign democracy if it means, on the one hand, that Russia accedes to international organisations – Commissioner, you have referred to the WTO – promising to abide by undertakings, and then fails to meet those undertakings. That has to be underlined. Tomorrow, Mikhail Khodorkovsky comes to the end of his four-year prison sentence in Siberia. According to Russian law, that sentence should have been served in Moscow. It might be appropriate to remind President Putin that the rule of law is a two-way thing, as far as our relationship is concerned. Mr Khodorkovsky will not be freed, as new charges have been raised. You might ask what relevance this has to the EU. The answer is that many EU shareholders are concerned that commercial and legal commitments are not being followed through. Finally, President-in-Office, we are not condemned to cooperation, and cannot have a partnership without mutual respect and mutual understanding. We are trying very hard from our side to ensure that. We need assurances from President Putin that he understands our guiding principles."@mt15
"Voorzitter, ik wil de fungerend Voorzitter van de Raaden de commissaris vragen dit Huis de garantie te geven, zoals gisteren is gevraagd, dat de opvattingen die hier naar voren worden gebracht aanstaande vrijdag in Mafra direct zullen worden overgebracht aan president Putin en zijn adviseurs. We hebben gehoord over de drie grondbeginselen, door president Barroso beschreven als heilige principes, van solidariteit, wederkerigheid en rechtsstaat. De voorzitter zal als Portugees bekend zijn met het feit dat mijn eigen land, Engeland, een van de oudste bondgenoten van zijn land is. We kennen derhalve de betekenis van solidariteit en wederzijdse steun. Mochten we dit vergeten, dan worden we daaraan herinnerd door onze gezamenlijke beschermheilige, São Jorge. Een aanval op een van de lidstaten of op de diplomaten van een van de lidstaten, of een cyberaanval op een van de lidstaten, is een aanval op de EU als geheel. Het is zonder meer gepast dat president Putin eraan herinnerd wordt dat deze solidariteit en wederkerigheid voor ons essentieel zijn. We kunnen het concept van soevereine democratie niet accepteren, indien dat betekent, dat Rusland enerzijds lid kan worden van internationale organisaties – u had het over de WTO, commissaris –, met de belofte verplichtingen na te komen, en zich dan niet aan die verplichtingen houdt. Dit dient sterk benadrukt te worden. De gevangenisstraf van Mikhail Khodorkovsky in Siberië loop morgen na vier jaar af. Conform de Russische wet had hij die straf in Moskou moeten uitzitten. Het zou gepast zijn president Putin erop te wijzen dat de rechtsstaat tweerichtingsverkeer is, wat onze betrekkingen betreft. De heer Khodorkovsky zal niet worden vrijgelaten, omdat nieuwe beschuldigingen tegen hem zijn geuit. U vraagt zich misschien af wat de EU hiermee te maken heeft. Het antwoord daarop is dat veel aandeelhouders in de EU zich er zorgen over maken dat commerciële en wettelijke verplichtingen niet zullen worden nagekomen. Voorzitter, tot slot: we zijn niet tot samenwerking veroordeeld en er is geen partnership mogelijk zonder wederzijds respect en begrip. Van onze kant doen we ons uiterste best deze tot stand te brengen. We hebben van president Putin de garantie nodig dat hij onze grondbeginselen begrijpt."@nl3
"Pani przewodnicząca! Chciałbym poprosić pana urzędującego przewodniczącego Rady i panią komisarz o udzielenie tej Izbie zapewnień, o co wnioskowaliśmy wczoraj, że poglądy wyrażone przez tę Izbę zostaną w piątek w Mafrze przedstawione prezydentowi Putinowi i jego doradcom. Słyszeliśmy o trzech zasadach przewodnich, które przewodniczący Barosso określa jako święte zasady, a mianowicie o solidarności, wzajemności i państwie prawa. Pan urzędujący przewodniczący, jako Portugalczyk, będzie wiedział, że mój kraj, Anglia, ma z jego krajem jeden z najstarszych sojuszy. Dlatego też rozumiemy, czym jest solidarność i wzajemne wsparcie. Jeżeli zapomnimy co oznaczają te terminy, przypomina nam o tym nasz wspólny święty patron, Święty Grzegorz. Atak wymierzony w jedno z państw członkowskich lub w dyplomatów jednego państwa członkowskiego, a także cyber atak na jedno z państw członkowskich, stanowi atak na całą UE. Należałoby przypomnieć prezydentowi Putinowi, co dla nas oznaczają słowa solidarność i wzajemność. Nie możemy zaakceptować koncepcji suwerennej demokracji, jeżeli oznacza to, że z jednej strony Rosja będzie przystępować do międzynarodowych organizacji – mówił pan, panie komisarzu, o WTO – obiecując przestrzegać zobowiązań, a następnie ich nie przestrzegać. Należy to podkreślić. Jutro Michaił Chodorkowski kończy swoją czteroletnią karę więzienia na Syberii. Zgodnie z prawem rosyjskim wyrok powinien być odbywany w Moskwie. Należałoby przypomnieć prezydentowi Putinowi, że w odniesieniu do naszych stosunków zasada państwa prawa działa w dwie strony. Pan Chodorkowski nie zostanie uwolniony, ponieważ postawiono mu nowe zarzuty. Możecie państwo zapytać, jakie to ma znaczenie dla UE. Odpowiedź jest taka, że wielu udziałowców UE obawia się, że zobowiązania handlowe i prawne nie są przestrzegane. Wreszcie, panie urzędujący przewodniczący, nie jesteśmy skazani na współpracę i nie możemy osiągnąć partnerstwa bez wzajemnego szacunku i wzajemnego zrozumienia. Z naszej strony bardzo się staramy, aby to osiągnąć. Potrzebujemy zapewnień ze strony prezydenta Putina, że rozumie on nasze zasady przewodnie."@pl16
"Senhora Presidente; queria pedir ao Senhor Presidente em exercício do Conselho e à Senhora Comissária que dessem a esta Assembleia garantias, conforme já ontem solicitei, de que as posições por ela expressas serão directamente transmitidas ao Presidente Vladimir Putin e aos seus conselheiros, Sexta-feira, em Mafra. Conhecemos os três princípios orientadores, que o Presidente José Manuel Barroso qualifica como princípios sagrados, da solidariedade, da reciprocidade e do primado do direito. Como português que é, o Senhor Presidente em exercício do Conselho saberá por certo que o meu país, a Inglaterra, está ligado ao seu por uma das mais antigas alianças. Como tal, ambos entendemos o significado das expressões “solidariedade” e apoio “mútuo”. E se o esquecermos, São Jorge, o nosso santo padroeiro comum, lá estará para no-lo recordar. Um ataque a um Estado-Membro ou a diplomatas de um Estado-Membro, ou ataques informáticos a um Estado-Membro, constituem um ataque à UE no seu conjunto. Tem, certamente, todo o cabimento lembrar ao Presidente Vladimir Putin que essa solidariedade e reciprocidade são essenciais para nós. Não podemos aceitar o conceito de democracia soberana, se ele significar a Rússia aceder a organizações internacionais – a Senhora Comissária referiu-se à OMC –, comprometendo-se a respeitar as obrigações assumidas, e depois não os cumprir. Isto tem de ser salientado. Amanhã, na Sibéria, Mikhail Khodorkovsky chega ao fim da pena de quatro anos de prisão a que foi condenado. De acordo com o direito russo, essa pena deveria ter sido cumprida em Moscovo. Talvez seja conveniente recordar ao Presidente Vladimir Putin que o primado do direito funciona nos dois sentidos, no que à nossa relação diz respeito. O senhor Mikhail Khodorkovsky não será posto em liberdade, pelo facto de entretanto ter sido objecto de outras acusações. Poderão perguntar-me, que relevância tem isso para a UE. A resposta é que muitos accionistas da UE estão preocupados com o inadimplemento de obrigações comerciais e legais. Finalmente, Senhor Presidente em exercício, não estamos condenados a cooperar, e não podemos manter uma parceria sem respeito e compreensão mútuos. Pelo nosso lado, estamos a fazer um enorme esforço para os assegurar. Necessitamos que o Presidente Vladimir  Putin nos dê a garantia de que entende os princípios por que nos regemos."@pt17
"Madam President, I would ask the President-in-Office of the Council and the Commissioner to provide this House with assurances, as was requested yesterday, that the views expressed by it will be put directly to President Putin and to his advisers at Mafra on Friday. We have heard about the three guiding principles, which President Barroso describes as sacred principles, of solidarity, reciprocity and the rule of law. Being Portuguese, the President-in-Office will know that my own country, England, has one of the oldest of alliances with his country. We therefore understand what solidarity and mutual support means. If we forget, our mutual patron saint, São Jorge, is there to remind us. An attack on one Member State or on one Member State’s diplomats, or cyber attacks on one Member State, are an attack on the whole of the EU. It is surely appropriate that President Putin be reminded that this solidarity and reciprocity are essential to us. We cannot accept the concept of sovereign democracy if it means, on the one hand, that Russia accedes to international organisations – Commissioner, you have referred to the WTO – promising to abide by undertakings, and then fails to meet those undertakings. That has to be underlined. Tomorrow, Mikhail Khodorkovsky comes to the end of his four-year prison sentence in Siberia. According to Russian law, that sentence should have been served in Moscow. It might be appropriate to remind President Putin that the rule of law is a two-way thing, as far as our relationship is concerned. Mr Khodorkovsky will not be freed, as new charges have been raised. You might ask what relevance this has to the EU. The answer is that many EU shareholders are concerned that commercial and legal commitments are not being followed through. Finally, President-in-Office, we are not condemned to cooperation, and cannot have a partnership without mutual respect and mutual understanding. We are trying very hard from our side to ensure that. We need assurances from President Putin that he understands our guiding principles."@ro18
"Pani predsedajúca, požiadal by som pána úradujúceho predsedu Rady a pani komisárku, aby poskytli tomuto Parlamentu záruky, v súlade so včerajšou žiadosťou, že názory, ktoré tu odzneli budú prednesené priamo prezidentovi Putinovi a jeho poradcom v piatok v Mafre. Dozvedeli sme sa o troch hlavných zásadách, ktoré predseda Barroso označil ako posvätné zásady solidarity, reciprocity a právneho štátu. Úradujúci predseda Rady, ako občan Portugalska, si je určite vedomý, že moja krajina, Anglicko, má jedno z najstarších spojenectiev uzavreté práve s jeho krajinou. Preto rozumieme významu solidarity a vzájomnej podpory. V prípade, že zabudneme, náš spoločný patrón, sv. Juraj, je tu na to, aby nám pripomenul. Útok na jednu členskú krajinu alebo na diplomatov jednej členskej krajiny, prípadne útoky hakerov na jednu členskú krajinu, sú útokom na celú EÚ. Bolo by isto vhodné pripomenúť prezidentovi Putinovi, že táto solidarita a reciprocita sú pre nás podstatné. Nemôžeme prijať koncepciu suverénnej demokracie, ak to na jednej strane znamená, že Rusko je prijaté do medzinárodných organizácií – pani komisárka, vy ste spomenuli WTO – s prísľubom dodržiavania záväzkov, a potom tieto záväzky neplní. Toto je potrebné zdôrazniť. Zajtra sa Michailovi Chodorkovskému končí štvorročný trest odňatia slobody na Sibíri. Podľa ruského práva si mal trest odpykávať v Moskve. Bolo by vhodné pripomenúť prezidentovi Putinovi, že v našich vzťahoch je právny štát obojsmerná záležitosť. Pán Chodorkovsky nebude oslobodený, keďže sa vzniesli nové obvinenia. Možno si položíte otázku, čo to má spoločné s EÚ. Odpoveďou sú obavy mnohých akcionárov z EÚ z porušovania obchodných a právnych záväzkov. Napokon, pán úradujúci predseda Rady, my nie sme odsúdení na spoluprácu a nemôžeme mať partnerstvo bez vzájomného rešpektu a vzájomného porozumenia, na dosiahnutie čoho naša strana vyvíja veľké úsilie. Potrebujeme záruky od prezidenta Putina, že rozumie našim základným zásadám."@sk19
"Gospa predsednica, predsedujočega Svetu in komisarko prosim, da Evropskemu parlamentu zagotovita, kot je bilo zahtevano včeraj, da se bodo izražena stališča v petek v Mafri posredovala neposredno predsedniku Putinu in njegovim svetovalcem. Poslušali smo o treh vodilnih načelih, ki jih predsednik Barroso opisuje kot svete, in sicer o solidarnosti, vzajemnosti in pravni državi. Kot Portugalec, predsedujoči zagotovo ve, da je moja država Anglija ena najdolgotrajnejših zaveznic njegove države. Zato razumemo pomen solidarnosti in vzajemne pomoči. Če pa bi nanju pozabili, nas na to opomni naš skupni zavetnik São Jorge. Napad na eno državo članico ali diplomate ene od držav članic ali pa kibernetski napad na eno državo članico je napad na celotno EU. Zagotovo je primerno, da predsednika Putina opomnimo, da sta solidarnost in vzajemnost za nas bistveni. Koncepta suverene demokracije ne moremo sprejeti, če na eni strani pomeni, da se bo Rusija pridružila mednarodnim organizacijam – gospa komisarka, govorili ste o Svetovni trgovinski organizaciji – in nato ne bo izpolnjevala sprejetih obveznosti. To je treba poudariti. Jutri bo Mihail Hodorkovski zaključil svojo štiriletno zaporno kazen v Sibiriji. V skladu z rusko zakonodajo bi to kazen moral odslužiti v Moskvi. Morda bi bilo ustrezno, da predsednika Putina spomnimo, da je pravna država obojestranska stvar, kar zadeva naše odnose. Gospod Hodorkovski še ne bo izpuščen, ker so bile vložene nove obtožbe. Morda se sprašujete, kako je to povezano z EU. Odgovor na to je, da je več delničarjev v EU zaskrbljeno, da se ne izpolnjujejo trgovinske in pravne obveznosti. Predsedujoča, nismo zavezani sodelovanju, saj partnerstva ne moremo vzdrževati brez medsebojnega spoštovanja in razumevanja. Naša stran si za to zelo prizadeva. Predsednik Putin pa nam mora zagotoviti, da razume naša vodilna načela."@sl20
"Fru talman! Jag vill att rådets ordförande och ledamoten av kommissionen, precis som de ombads göra i går, försäkrar denna kammare om att de åsikter som uttrycks här kommer att vidarebefordras direkt till president Putin och hans rådgivare i Mafra på fredag. Vi har hört om de tre vägledande principerna som ordförande Barroso har beskrivit som okränkbara principer, nämligen solidaritet, ömsesidighet och rättsstatsprincipen. Rådets ordförande, som är portugis, känner till att mitt hemland Förenade kungariket har ett av de äldsta förbunden med hans land. Därför förstår vi vad solidaritet och ömsesidigt stöd innebär. Om vi skulle glömma det finns vårt gemensamma skyddshelgon São Jorge där för att påminna oss. En attack mot en medlemsstat eller en medlemsstats diplomater eller cyberattacker mot en medlemsstat är en attack mot hela EU. Det måste vara lämpligt att påminna president Putin om att solidaritet och ömsesidighet är nödvändiga för oss. Vi kan inte acceptera tanken på en suverän demokrati om detta innebär att Ryssland ansluts till internationella organisationer – ledamoten av kommisionen har nämnt WTO – och lovar att respektera de åtaganden som detta innebär och sedan misslyckas med detta. Detta måste understrykas. Imorgon avslutas Michail Chodorkovskijs fyraåriga fängelsestraff i Sibirien. Enligt rysk lag skulle domen ha avtjänats i Moskva. Det kanske kan vara lämpligt att påminna president Putin om att rättsstatsprincipen är ömsesidig när det gäller vår relation. Michail Chodorkovskij kommer inte att bli frisläppt eftersom nya anklagelser har ställts emot honom. Ni kanske undrar vad detta har med EU att göra. Svaret är att många EU-intressenter är oroliga för att affärsmässiga och juridiska åtaganden inte fullföljs. Slutligen, herr rådsordförande, är vi inte dömda till samarbete och kan inte ha ett partnerskap utan ömsesidig respekt och förståelse. Från vår sida försöker vi verkligen att leva upp till detta. Vi behöver försäkringar från president Putin om att han förstår våra vägledande principer."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Jorge"13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph