Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-065"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.5.3-065"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Panie Przewodniczący Rady! Pani Komisarz! Myślę, że w debacie o relacjach między Rosją a Unią Europejską jest ważne postawić sobie pytanie: czego chce Rosja w stosunku do Unii Europejskiej? Czego oczekuje Unia Europejska od Rosji? Jeden z polityków rosyjskich powiedział, że Rosja w chwili obecnej musi postawić na politykę powstrzymania . Jeżeli taką politykę powstrzymania Rosja będzie praktykować to oznacza to pewien rodzaj powrotu do zimnej wojny. Trzeba także zdawać sobie sprawę, przed czym miałaby powstrzymać? Powstrzymać przed wiatrem wolności, który idzie właśnie od strony Unii Europejskiej? To poważny problem. Z drugiej strony Unia Europejska powiada, że chce partnerstwa strategicznego z Rosją. To bardzo wysoko postawione zadanie i trzeba wówczas sobie powiedzieć, że warunkiem niezbędnym ustanowienia pewnych stosunków partnerskich z Rosją jest wymóg państwa prawa. Państwo prawa oznacza niezależność sądów. To oznacza wolność mediów i wolność słowa, wolność gospodarczą. Oznacza to także, że przedsiębiorcy nie są wsadzani do więzień, a także państwo prawa w dziedzinie prawa międzynarodowego, co oznacza odmrożenie konfliktów na Kaukazie i w Mołdowie oraz postawienie sprawy Kosowa w duchu wspólnoty międzynarodowej."@pl16
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane úřadující předsedo Rady, paní komisařko, myslím si, že při jednáních o vztazích mezi Ruskem a Evropskou unií bychom si měli položit otázku, co chce Rusko od Evropské unie a co Evropská unie očekává od Ruska. Jistý ruský politik se vyjádřil, že Rusko by nyní mělo volit takzvanou politiku zadržování . Pokud tak Rusko skutečně učiní, v určitém smyslu to bude znamenat návrat do období studené války. Měli bychom zvážit, co přesně by Rusko chtělo zadržet. Že by závan svobody pocházející z Evropské unie? Jde o vážný problém. Zároveň Evropská unie tvrdí, že se snaží o strategické partnerství s Ruskem. Výzva, které čelíme, je určitě náročná a udělali bychom dobře, kdybychom měli na paměti, že nevyhnutným předpokladem rozvíjení zdravého partnerství s Ruskem jsou zásady právního státu. Právní stát znamená nezávislost soudnictví. Znamená svobodu médií, svobodu projevu a hospodářskou svobodu. Znamená to také nezavírání podnikatelů do vězení. Navíc to znamená uplatňování zásad právního státu v oblasti mezinárodních vztahů, což by znamenalo uvolnění konfliktů na Kavkazu a v Moldávii a naléhání na mezinárodní společenství v otázce Kosova."@cs1
"Herr amtierender Ratspräsident, Frau Kommissarin! Bei einer Debatte über die Beziehungen zwischen Russland und der Europäischen Union sollten wir uns nach meinem Dafürhalten selbst die Frage stellen, was Russland von der Europäischen Union und was die Europäische Union von Russland erwarten. Ein bestimmter russischer Politiker hat gesagt, Russland solle sich nunmehr für die so genannte Politik der Eindämmung entscheiden. Wenn Russland das wirklich umsetzt, bedeutet das in gewisser Weise eine Rückkehr in das Zeitalter des Kalten Krieges. Wir sollten darüber nachdenken, was genau Russland versuchen würde, einzudämmen. Möglicherweise den Sturm der Freiheit, der von der Europäischen Union ausgeht? Das ist ein schwer wiegendes Problem. Zur selben Zeit erklärt die Europäische Union, dass sie eine strategische Partnerschaft mit Russland anstrebt. Das ist mit Sicherheit eine schwierige Herausforderung, und wir täten gut daran zu bedenken, dass die Grundsätze des Rechtsstaates eine wesentliche Grundvoraussetzung für den Aufbau einer gesunden Partnerschaft mit Russland sind. Zu einem Rechtsstaat gehört die Unabhängigkeit der Gerichte. Dazu gehören Pressefreiheit, Recht auf freie Meinungsäußerung und wirtschaftliche Freiheit. Dazu gehört auch, Unternehmer nicht gefangen zu halten. Ferner gehört dazu, die Umsetzung der Rechtsstaatlichkeit im Bereich der internationalen Beziehungen, deren Voraussetzung eine Entschärfung der Konflikte im Kaukasus und in der Republik Moldau und der Druck auf die internationale Gemeinschaft, sich mit der Kosovo-Frage zu befassen, sind."@de9
"Κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, Επίτροπε, πιστεύω ότι εφόσον συζητούμε για τις σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να αναρωτηθούμε τι επιθυμεί η Ρωσία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι προσδοκά η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη Ρωσία. Ένας ρώσος πολιτικός δήλωσε ότι η Ρωσία θα πρέπει τώρα να προτιμήσει την αποκαλούμενη πολιτική του περιορισμού. Εάν η Ρωσία επιλέξει πράγματι αυτή την πολιτική, αυτό κατά μία έννοια συνεπάγεται την επιστροφή στην ψυχροπολεμική εποχή. Θα πρέπει να σκεφθούμε τι ακριβώς θα επιχειρούσε να περιορίσει η Ρωσία. Ίσως τον άνεμο της ελευθερίας που πνέει από την Ευρωπαϊκή Ένωση; Είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ισχυρίζεται ότι επιδιώκει μία στρατηγική εταιρική σχέση με τη Ρωσία. Η πρόκληση είναι σίγουρα δύσκολη, και θα ήταν καλό να έχουμε υπόψη μας ότι οι αρχές του κράτους δικαίου αποτελούν βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη μίας ορθής εταιρικής σχέσης με τη Ρωσία. Το κράτος δικαίου περιλαμβάνει την ανεξαρτησία των δικαστηρίων. Περιλαμβάνει ελευθερία για τα μέσα ενημέρωσης, ελευθερία έκφρασης και οικονομική ελευθερία. Δεν περιλαμβάνει όμως τη φυλάκιση επιχειρηματιών. Επιπλέον, περιλαμβάνει την εφαρμογή των αρχών του κράτους δικαίου στον τομέα των διεθνών σχέσεων που συνεπάγεται ξεπάγωμα των συγκρούσεων στον Καύκασο και στη Μολδαβία και παρότρυνση της διεθνούς κοινότητας να ασχοληθεί με το ζήτημα του Κοσσυφοπεδίου."@el10
"Mr President-in-Office of the Council, Commissioner, I believe that as we debate relations between Russia and the European Union we should ask ourselves what Russia wants from the European Union and what the European Union expects from Russia. A certain Russian politician has stated that Russia should now opt for a so-called policy of containment. If Russia does indeed do so, this will in a sense imply a return to the Cold War era. We should consider what exactly Russia would be attempting to contain. Perhaps the winds of freedom, originating in the European Union? This is a major problem. At the same time, the European Union claims to be seeking a strategic partnership with Russia. The challenge is certainly a difficult one, and we would do well to bear in mind that the principles of the rule of law are an essential prerequisite to developing a sound partnership with Russia. The rule of law involves the independence of the courts. It involves freedom for the media, freedom of expression and economic freedom. It also involves not jailing entrepreneurs. Furthermore, it involves applying the principles of the rule of law in the area of international relations, which implies unfreezing the conflicts in the Caucasus and in Moldova and urging the international community to take up the issue of Kosovo."@en4
"Señor Presidente en ejercicio del Consejo, señora Comisaria, creo que en este debate sobre las relaciones entre Rusia y la Unión Europea tenemos que preguntarnos a nosotros mismos qué quiere Rusia de la Unión Europea y qué espera la Unión Europea de Rusia. Un político ruso ha dicho que Rusia debe apostar ahora por lo que se conoce como política de contención. Si Rusia hace eso, supondrá en cierto sentido la vuelta a la época de la Guerra Fría. Debemos pensar en lo que Rusia trataría exactamente de contener. ¿Podrían ser los vientos de libertad, procedentes de la Unión Europea? Éste es un gran problema. Al mismo tiempo, la Unión Europea dice que desea una asociación estratégica con Rusia. El reto es ciertamente difícil, y haríamos bien en tener en cuenta que los principios del Estado de derecho son un requisito previo esencial para establecer una buena asociación con Rusia. El Estado de derecho implica la independencia de la justicia. Implica libertad para los medios de comunicación, libertad de expresión y libertad económica. Implica no encarcelar a los empresarios. Implica también que se apliquen los principios del Estado de derecho en el ámbito de las relaciones internacionales, lo que significa desbloquear los conflictos en el Cáucaso y Moldova, y pedir a la comunidad internacional que se ocupe de la cuestión de Kosovo."@es21
"Härra nõukogu eesistuja, volinik, usun, et mil me arutame Venemaa ja Euroopa Liidu vahelisi suhteid, peaksime me endilt küsima, mida Venemaa Euroopa Liidult soovib ning mida Euroopa Liit Venemaalt ootab. Teatud Venemaa poliitik on öelnud, et Venemaa peaks nüüd valima niinimetatud ohjeldamise poliitika. Kui Venemaa seda tõesti teeb, annab see teatud mõttes mõista külma sõja ajastu naasmisest. Peaksime hindama, mida täpselt Venemaa ohjeldada püüab. Võib-olla Euroopa Liidust pärinevaid vabaduse tuuli? See on suur probleem. Samal ajal otsib Euroopa Liit väidetavalt Venemaaga strateegilist partnerlust. Väljakutse on kindlasti raske ning meil oleks hea meeles pidada, et õigusriigi põhimõtted on Venemaaga tugeva partnerluse arendamise hädavajalik eeldus. Õigusriigi põhimõte sisaldab kohtute sõltumatust. See hõlmab ajakirjandusvabadust, sõnavabadust ja majanduslikku vabadust. Samuti hõlmab see ettevõtjate mittevangistamist. Veelgi enam – see hõlmab õigusriigi põhimõtete kohaldamist rahvusvahelistes suhetes, mis eeldab Kaukaasia ja Moldova konfliktide lahtisulatamist ning rahvusvahelisele kogukonnale tungivalt soovitamist lahendada Kosovo küsimus."@et5
"Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen, Venäjän ja Euroopan unionin suhteista keskustellessamme meidän olisi mielestäni kysyttävä itseltämme, mitä Venäjä haluaa Euroopan unionilta ja mitä EU odottaa Venäjältä. Eräs venäläinen poliitikko on sanonut, että Venäjän olisi nyt harjoitettava eräänlaista patoamispolitiikkaa. Jos Venäjä todellakin tekee niin, se merkitsee tavallaan paluuta kylmän sodan aikakaudelle. Meidän olisi pohdittava sitä, mitä Venäjä oikein pyrkisi tällöin patoamaan. Ehkäpä Euroopan unionista lähtöisin olevat vapauden tuulet? Tämä on suuri ongelma. Euroopan unioni väittää samalla pyrkivänsä strategiseen kumppanuuteen Venäjän kanssa. Haaste on epäilemättä vaikea, ja meidän olisi hyvä pitää mielessä, että oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen on olennainen ennakkoedellytys lujan kumppanuuden luomiseksi Venäjän kanssa. Oikeusvaltioperiaatteeseen kuuluu tuomioistuinten riippumattomuus. Se edellyttää myös tiedotusvälineiden vapautta, ilmaisunvapautta ja taloudellista vapautta. Yrittäjien vangitseminen ei ole tämän periaatteen mukaista. Se tarkoittaa lisäksi oikeusvaltioperiaatteiden soveltamista kansainvälisissä suhteissa, mikä edellyttää Kaukasian ja Moldovan jäätyneiden konfliktien purkamista ja kansainvälisen yhteisön painostamista Kosovon kysymyksen käsittelyyn."@fi7
"Monsieur le Président en exercice du Conseil, Madame la Commissaire, je crois que, alors que nous débattons des relations entre la Russie et l’Union européenne, nous devrions nous demander ce que la Russie attend de l’Union européenne et ce que l’Union européenne attend de la Russie. Un homme politique russe a déclaré que la Russie devrait à présent opter pour ce que l’on appelle une politique d’endiguement. Si la Russie suit cette voie, dans un sens, cela impliquera un retour à l’époque de la Guerre froide. Nous devrions examiner ce que la Russie tenterait exactement d’endiguer. Le vent de liberté originaire de l’Union européenne, peut-être? C’est un problème majeur. En même temps, l’Union européenne affirme rechercher un partenariat stratégique avec la Russie. Le défi est difficile, certes, et nous ferions bien de ne pas oublier que les principes de l’État de droit sont une condition préalable essentielle au développement d’un partenariat de qualité avec la Russie. L’État de droit implique l’indépendance des tribunaux. Il implique la liberté des médias, la liberté d’expression et la liberté économique. Il implique également de ne pas mettre les entrepreneurs en prison. Il implique en outre d’appliquer les principes de l’État de droit dans le domaine des relations internationales, ce qui nécessite de dégeler les conflits dans le Caucase et en Moldavie et presser la communauté internationale de se pencher sur le problème du Kosovo."@fr8
"Soros elnök úr, biztos asszony, úgy gondolom, hogy amikor az Oroszország és az Európai Unió közötti kapcsolatokról vitázunk, meg kell kérdeznünk magunktól, hogy mit akar Oroszország az Európai Uniótól és mit vár el az Unió Oroszországtól. Egy bizonyos orosz politikus azt állítja, hogy Oroszországnak most az úgynevezett féken tartás politikája mellett kellene döntenie. Amennyiben Oroszország valóban így tesz, az bizonyos értelemben a hidegháborús időszakhoz való visszatérést jelenti. El kell gondolkodnunk, hogy vajon pontosan mit is próbál meg Oroszország féken tartani. Talán a szabadság szelét, amely az Európai Unió felől fúj? Ez komoly probléma. Az Európai Unió ugyanakkor azt állítja, hogy stratégiai partnerségre törekszik Oroszországgal. Ez egészen biztosan nehéz kihívás, és jól tennénk, ha észben tartanánk, hogy a jogállamiság elvei az Oroszországgal kialakítandó stabil partnerség elengedhetetlen feltételét képezik. A jogállamiság magában foglalja a bíróságok függetlenségét. Magában foglalja a média szabadságát, a szólásszabadságot és a gazdasági szabadságot. Azt is jelenti egyben, hogy nem lehet vállalkozókat egyszerűen bebörtönözni. Továbbá részét képezi az is, hogy a jogállamiság elvei érvényesülnek a nemzetközi kapcsolatok terén, ami viszont maga után vonja a kaukázusi és moldovai kapcsolatok újra felvételét és a nemzetközi közösség ösztönzését arra, hogy foglalkozzon Koszovó kérdésével."@hu11
". Signor Presidente in carica del Consiglio, signora Commissario, ritengo che, siccome discutiamo le relazioni tra la Russia e l’Unione europea, dovremmo chiederci che cosa vuole la Russia dall’UE e che cosa l’UE si aspetti dalla Russia. Un certo politico russo ha affermato che la Russia ora dovrebbe scegliere una cosiddetta politica di contenimento. Se la Russia lo facesse veramente, in un senso comporterebbe un ritorno all’era della Guerra Fredda. Dovremmo considerare che cosa esattamente la Russia stia tentando di fermare. Forse i venti di libertà che nascono nell’Unione europea? Questo è un problema importante. Nel contempo, l’Unione europea afferma di cercare un partenariato strategico con la Russia. Di certo la sfida è difficile, e sarebbe meglio ricordare che i principi dello Stato di diritto sono un prerequisito essenziale volto a sviluppare un partenariato solido con la Russia. Lo Stato di diritto prevede l’indipendenza dei tribunali, la libertà dei mezzi di comunicazione, di espressione, nonché quella economica, e il non incarcerare gli imprenditori. Inoltre, prevede l’applicazione dei principi dello Stato di diritto nel settore delle relazioni internazionali, il che implica scongelare i conflitti nel Caucaso e in Moldova, e invitare la comunità internazionale ad affrontare la questione del Kosovo."@it12
"Gerb. einantis Tarybos Pirmininko pareigas, Komisijos nare, manau, kad svarstydami Rusijos ir Europos Sąjungos santykius turime savęs paklausti, ko Rusijai reikia iš Europos Sąjungos ir ko Europos Sąjunga tikisi iš Rusijos. Vienas Rusijos politikas pareiškė, kad Rusija dabar turėtų laikytis taip vadinamos varžymo politikos. Jeigu Rusija taip pradės elgtis, bus galima kalbėti apie grįžimą į Šaltojo karo erą. Turime apsvarstyti, ką konkrečiai Rusija sieks varžyti. Gal laisvės vėjus, kylančius Europos Sąjungoje? Tai yra didžiausia problema. Nepaisant to Europos Sąjunga teigia siekianti strateginės partnerystės su Rusija. Ši problema tikrai sudėtinga, ir mums reikėtų nepamiršti, kad teisinės valstybės principai yra išankstinė sąlyga plėtoti tvirtą partnerystę su Rusija. Į teisinės valstybės sąvoką patenka nepriklausomi teismai. Į ją patenka spaudos laisvė, žodžio laisvė ir ekonomikos laisvė. Pagal ją neturėtų būti įkalinami verslininkai. Be to, pagal ją teisinės valstybės principais turi būti taikomi tarptautiniuose santykiuose. Tai reiškia, kad reikia spręsti konfliktus Kaukaze ir Moldovoje ir paraginti tarptautinę bendruomenę imtis Kosovo problemą."@lt14
"Padomes priekšsēdētāja kungs, komisāres kundze! Manuprāt, diskutējot par attiecībām starp Krieviju un Eiropas Savienību, mums pašiem sev jāatbild uz jautājumu — ko Krievija vēlas no Eiropas Savienības, un ko Eiropas Savienība gaida no Krievijas. Kāds krievu politiķis ir teicis, ka Krievijai šobrīd būtu jāizvēlas tā sauktā ierobežošanas politika. Ja Krievija sekos šim padomam, tad zināmā mērā tas nozīmēs atgriešanos aukstā kara laikmetā. Mums būtu vērts apsvērt, ko īsti Krievija varētu censties ierobežot. Varbūt brīvības vēsmas, kas nāk no Eiropas Savienības puses? Tā ir nopietna problēma. Tajā pašā laikā Eiropas Savienība apgalvo, ka cenšas panākt stratēģisku partnerību ar Krieviju. Uzdevums patiešām ir sarežģīts, un mums būtu vērts paturēt prātā, ka būtisks nosacījums jēgpilnai partnerībai ar Krieviju ir tiesiskuma principa ievērošana. Tiesiskums nozīmē arī tiesu neatkarību. Tas nozīmē arī plašsaziņas līdzekļu brīvību, vārda brīvību un ekonomisko brīvību. Tas nozīmē arī uzņēmēju nelikšanu cietumā. Turklāt tas nozīmē tiesiskuma principu piemērošanu starptautisko attiecību jomā, arī risinot iesaldētos konfliktus Kaukāzā un Moldovā, kā arī mudinot starptautisko sabiedrību risināt Kosovas jautājumu."@lv13
"Panie Przewodniczący Rady! Pani Komisarz! Myślę, że w debacie o relacjach między Rosją a Unią Europejską jest ważne postawić sobie pytanie: czego chce Rosja w stosunku do Unii Europejskiej? Czego oczekuje Unia Europejska od Rosji? Jeden z polityków rosyjskich powiedział, że Rosja w chwili obecnej musi postawić na politykę powstrzymania . Jeżeli taką politykę powstrzymania Rosja będzie praktykować to oznacza to pewien rodzaj powrotu do zimnej wojny. Trzeba także zdawać sobie sprawę, przed czym miałaby powstrzymać? Powstrzymać przed wiatrem wolności, który idzie właśnie od strony Unii Europejskiej? To poważny problem. Z drugiej strony Unia Europejska powiada, że chce partnerstwa strategicznego z Rosją. To bardzo wysoko postawione zadanie i trzeba wówczas sobie powiedzieć, że warunkiem niezbędnym ustanowienia pewnych stosunków partnerskich z Rosją jest wymóg państwa prawa. Państwo prawa oznacza niezależność sądów. To oznacza wolność mediów i wolność słowa, wolność gospodarczą. Oznacza to także, że przedsiębiorcy nie są wsadzani do więzień, a także państwo prawa w dziedzinie prawa międzynarodowego, co oznacza odmrożenie konfliktów na Kaukazie i w Mołdowie oraz postawienie sprawy Kosowa w duchu wspólnoty międzynarodowej."@mt15
"Fungerend voorzitter van de Raad, commissaris, ik denk dat we ons bij de discussie over de betrekkingen tussen Rusland en de Europese Unie moeten afvragen wat Rusland wil van de Europese Unie en wat de Europese Unie verwacht van Rusland. Een zekere Russische politicus heeft verklaard dat Rusland er nu voor zou moeten kiezen zichzelf af te sluiten. Als Rusland dat inderdaad doet, betekent dat in zekere zin een terugkeer naar de tijd van de Koude Oorlog. We zouden erover moeten nadenken waarvan Rusland zich dan wel zou willen afsluiten. Wellicht van de geuren van vrijheid die overwaaien uit de Europese Unie? Dit is een groot probleem. Tegelijkertijd beweert de Europese Unie op een strategisch partnerschap met Rusland uit te zijn. We staan hier zeker voor een zware uitdaging en het zou goed voor ons zijn om te onthouden dat de beginselen van de rechtsstaat een cruciale rol spelen bij de ontwikkeling van een goed partnerschap met Rusland. Bij een rechtsstaat hoort de onafhankelijkheid van de gerechtshoven. Er is persvrijheid, vrijheid van meningsuiting en economische vrijheid. Ondernemers worden er niet in de gevangenis gegooid. Daarnaast worden de beginselen van de rechtsstaat er ook op het gebied van de internationale betrekkingen toegepast, hetgeen het ontdooien van de conflicten in de Kaukasus en Moldavië inhoudt, alsmede het aandringen bij de internationale gemeenschap tot inmenging in de kwestie Kosovo."@nl3
"Senhor Presidente em exercício do Conselho, Senhora Comissária, ao debatermos as relações entre a Rússia e a União Europeia, julgo que devemos perguntar-nos o que a Rússia pretende da União Europeia e o que a União Europeia espera da Rússia. Certo político russo afirmou que o seu país devia optar agora por uma chamada política de contenção. Se a Rússia o fizesse de facto, isso significaria, em certo sentido, um regresso à Guerra-fria. Devemos perguntar-nos o que pretenderia a Rússia conter, em concreto. Talvez os ventos de liberdade que sopram da União Europeia? Trata-se de um problema sério. Ao mesmo tempo, a União Europeia afirma querer forjar com a Rússia uma associação estratégica. O dilema é sem dúvida complexo, e faríamos bem em recordar que os princípios do estado de direito constituem uma condição essencial para o desenvolvimento de uma parceria saudável com a Rússia. O Estado de direito significa independência dos tribunais, liberdade de imprensa, liberdade de expressão e liberdade económica. Significa igualmente não prender empresários. Significa, ainda, aplicar os princípios do estado de direito no domínio das relações internacionais, ou seja descongelar os conflitos no Cáucaso e na Moldávia e encorajar a comunidade internacional a definir o estatuto do Kosovo."@pt17
"Panie Przewodniczący Rady! Pani Komisarz! Myślę, że w debacie o relacjach między Rosją a Unią Europejską jest ważne postawić sobie pytanie: czego chce Rosja w stosunku do Unii Europejskiej? Czego oczekuje Unia Europejska od Rosji? Jeden z polityków rosyjskich powiedział, że Rosja w chwili obecnej musi postawić na politykę powstrzymania . Jeżeli taką politykę powstrzymania Rosja będzie praktykować to oznacza to pewien rodzaj powrotu do zimnej wojny. Trzeba także zdawać sobie sprawę, przed czym miałaby powstrzymać? Powstrzymać przed wiatrem wolności, który idzie właśnie od strony Unii Europejskiej? To poważny problem. Z drugiej strony Unia Europejska powiada, że chce partnerstwa strategicznego z Rosją. To bardzo wysoko postawione zadanie i trzeba wówczas sobie powiedzieć, że warunkiem niezbędnym ustanowienia pewnych stosunków partnerskich z Rosją jest wymóg państwa prawa. Państwo prawa oznacza niezależność sądów. To oznacza wolność mediów i wolność słowa, wolność gospodarczą. Oznacza to także, że przedsiębiorcy nie są wsadzani do więzień, a także państwo prawa w dziedzinie prawa międzynarodowego, co oznacza odmrożenie konfliktów na Kaukazie i w Mołdowie oraz postawienie sprawy Kosowa w duchu wspólnoty międzynarodowej."@ro18
"Pán úradujúci predseda Rady, pani komisárka, myslím si, že pri rokovaniach o vzťahoch medzi Ruskom a Európskou úniou by sme si mali položiť si otázku, čo chce Rusko od Európskej únie a čo Európska únia očakáva od Ruska. Istý ruský politik sa vyjadril, že Rusko by teraz malo voliť takzvanú politiku zadržiavania. Ak tak Rusko skutočne urobí, v určitom zmysle to bude znamenať návrat do obdobia studenej vojny. Mali by sme zvážiť, čo presne by Rusko chcelo zadržať. Že by závan slobody pochádzajúci z Európskej únie? Ide o vážny problém. Zároveň Európska únia tvrdí, že sa snaží o strategické partnerstvo s Ruskom. Výzva, ktorej čelíme, je určite náročná a urobili by sme dobre, keby sme mali na pamäti, že zásady právneho štátu sú nevyhnutným predpokladom na rozvíjanie zdravého partnerstva s Ruskom. Právny štát znamená nezávislosť súdnictva. To zahŕňa slobodu médií, slobodu prejavu a hospodársku slobodu, ako aj nezatváranie podnikateľov do väzenia. Navyše zahŕňa to uplatňovanie zásad vlády zákona aj v oblasti medzinárodných vzťahov, čo by znamenalo uvoľnenie konfliktov na Kaukaze a v Moldavsku a naliehanie na medzinárodné spoločenstvo v otázke Kosova."@sk19
"Gospod predsedujoči Sveta, gospa komisarka, menim, da se moramo med razpravo o odnosih med Rusijo in Evropsko unijo vprašati, kaj hoče Rusija od Evropske unije in kaj Evropska unija pričakuje od Rusije. Nek ruski politik je dejal, da se mora Rusija zdaj odločiti za tako imenovano politiko zadrževanja. Če Rusija to res naredi, bo to na nek način pomenilo vrnitev v obdobje hladne vojne. Razmisliti moramo, kaj natančno namerava Rusija zadržati. Morda svobodni veter, ki veje iz Evropske unije? To je velika težava. Hkrati pa Evropska unija trdi, da si prizadeva za strateško partnerstvo z Rusijo. To je zagotovo velik izziv in zapomniti si moramo, da je načelo pravne države bistveni predpogoj za razvoj dobrega partnerstva z Rusijo. Pravna država vključuje neodvisnost sodišč. Vključuje svobodo medijev, svobodo izražanja in gospodarsko svobodo. Prav tako vključuje, da se podjetniki ne zapirajo. Poleg tega vključuje uporabo načela pravne države na področju mednarodnih odnosov, kar pomeni odmrznitev sporov na Kavkazu in v Moldaviji ter poziv mednarodni skupnosti k obravnavi vprašanja Kosova."@sl20
"Herr rådsordförande, fru kommissionsledamot! Jag anser att vi under debatten om förbindelserna mellan Ryssland och Europeiska unionen bör fråga oss vad Ryssland vill ha av EU och vad EU förväntar sig av Ryssland. En viss rysk politiker har sagt att Ryssland nu bör välja en så kallad uppdämningspolitik. Om Ryssland verkligen gör så kommer detta på sätt och vis att innebära en återgång till det kalla krigets era. Vi bör fundera över exakt vad Ryssland skulle försöka att hindra. Kanske frihetens vindar som kommer från Europeiska unionen? Det är ett stort problem. Samtidigt hävdar EU att man vill ha ett strategiskt partnerskap med Ryssland. Detta är helt klart en svår utmaning, och vi måste komma ihåg att rättsstatsprinciperna är en nödvändig förutsättning för att utveckla ett sunt partnerskap med Ryssland. Rättssäkerhet innebär att domstolarna ska vara oberoende. Det innebär att det ska råda mediefrihet, yttrandefrihet och ekonomisk frihet. Det innebär också att företagare inte ska fängslas. Det innebär dessutom att rättsstatsprinciperna ska tillämpas på området för internationella förbindelser, vilket i sin tur betyder att konflikterna i Kaukasus och Moldavien måste tinas upp och att världssamfundet ska uppmanas att ta upp frågan om Kosovo."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph