Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-058"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.5.3-058"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Commissaris, Voorzitter, collega’s, uit dit ganse debat en ook uit de verklaringen van de Raad en de Commissie blijkt overvloedig hoe moeilijk het is om ten aanzien van Rusland het nodige respect voor dat grote en belangrijke land en dat grote en belangrijke volk te combineren met het uitdragen van onze fundamentele beginselen voor wat betreft de rechtsstaat, een functionerende democratie, vrije media en eerbiediging van de mensenrechten. Het vinden van een juiste balans is moeilijk, temeer daar president Poetin als geen ander de kunst verstaat om op elk meningsverschil en zelfs elk nuanceverschil tussen de lidstaten handig in te spelen. Er is gezegd dat er binnenkort - en we weten dat over enkele weken - verkiezingen zijn in Rusland. In dit verband wil ik onderstrepen dat de voorwaarden die opgelegd worden aan partijen die niet in de Doema vertegenwoordigd zijn, een democratie absoluut onwaardig zijn. Of het nu gaat over de hoogte van de het aantal vereiste handtekeningen, de controle daarop - denk wat er enkele maanden geleden in St. Petersburg is gebeurd - op geen enkel punt komt dat tegemoet aan onze en overigens overal ter wereld geldende voor eerlijke en vrije verkiezingen. Met andere woorden, dat ziet er dus absoluut niet goed uit. Daarenboven komen er onrustwekkende berichten tot ons over pogingen om de contacten van studenten of deelnemers aan bezoekerprogramma’s, angstvallig te controleren. Met andere woorden - en ik besluit Voorzitter - er is meer dan ooit eensgezindheid en waakzaamheid tussen de lidstaten geboden om alsnog een samenwerking mogelijk te maken."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, jak tak poslouchám celou tuto diskusi a prohlášení Rady a Komise, je mi absolutně jasné, jak je to náročné, s ohledem na Rusko, kombinovat nezbytný respekt vůči této velké a důležité zemi a těmto velkým a důležitým lidem s propagací našich základních zásad právního řádu, s fungující demokracií, svobodou pro média a s dodržováním lidských práv. Je náročné najít správnou rovnováhu, tím spíš, že prezident Putin, tak jako nikdo jiný, ovládá umění využívat každého rozdílu v názorech nebo rozličných odstínů v názorech mezi členskými státy. Slyšeli jsme, že v Rusku se mají brzy konat volby a víme, že se tak stane zakrátko. V tomto kontextu bych ráda zdůraznila, že podmínky, které dostaly jednotlivé strany, jež nejsou zastoupené v Dumě, jsou zcela nehodné demokracie. Ať už mluvíme o výšce depozitu, počtu požadovaných podpisů či kontrol, podívejme se, co se stalo v Sankt-Petěrsburgu před několika měsíci – ani v jednom z těchto bodů nesplnili kritéria, která bychom my a zbytek světa považovali za nezbytná pro svobodné a spravedlivé volby. Jinými slovy, to nevěstí nic dobrého. Také jsme slyšeli znepokojující zprávy o pokusech udržet kontrolu nad kontakty studentů a nad lidmi z výměnných programů. Jinými slovy, a už končím, pane předsedající, členské státy se musí lépe sjednotit a být ostražitější, aby mohla tato spolupráce pokračovat i nadále."@cs1
"Hr. formand, fru kommissær, mine damer og herrer. Hele denne forhandling og Rådets og Kommissionens erklæringer viser til overflod, hvor svært det er, når det gælder Rusland, at kombinere den nødvendige respekt for dette store og vigtige land og dets store og vigtige befolkning med udbredelsen af vores grundlæggende principper, hvad angår retsstaten, et fungerende demokrati, frie medier og respekt for menneskerettighederne. Det er svært at finde den rette balance, især fordi præsident Putin som ingen anden forstår kunsten snedigt at udnytte enhver meningsforskel og endda enhver nuanceforskel mellem medlemsstaterne. Det er sagt, at der snart - og det ved vi om nogle uger - er valg i Rusland. I den forbindelse vil jeg understrege, at de betingelser, som er stillet til partier, som ikke er repræsenteret i Dumaen, absolut er et demokrati uværdigt. Hvad enten det nu drejer sig om det deponerede beløbs størrelse, antallet af krævede underskrifter eller kontrollen hermed - tænk på, hvad der skete for nogle måneder siden i Skt. Petersborg - opfylder de ikke på noget punkt de kriterier, som vi og for øvrigt resten af verden opstiller for et ærligt og frit valg. Med andre ord ser det derfor absolut ikke godt ud. Oven i købet hører vi foruroligende beretninger om forsøg på ængsteligt at kontrollere de kontakter, som studenter eller deltagere i besøgsprogrammer har. Med andre ord - og nu slutter jeg - er det påkrævet, at medlemsstaterne mere end nogensinde er enige og vagtsomme for at gøre det muligt at samarbejde."@da2
"Herr Präsident, Frau Kommissarin, meine Damen und Herren! In dieser ganzen Aussprache und den Stellungnahmen des Rates und der Kommission ist mehr als deutlich geworden, wie schwer es ist, in Bezug auf Russland den gebotenen Respekt für das große und wichtige Land und das große und wichtige Volk mit der Verbreitung unserer Grundprinzipien des Rechtsstaates, einer funktionierenden Demokratie, freier Medien und der Einhaltung der Menschenrechte in Einklang zu bringen. Es ist schwer, das richtige Gleichgewicht zu finden, und das umso mehr, weil Präsident Putin es wie kein anderer versteht, jede Meinungsverschiedenheit oder auch nur die kleinste Nuance in den Meinungen der Mitgliedstaaten auszunutzen. Wir haben gehört, dass in Russland bald Wahlen stattfinden werden und wissen, dass dies in wenigen Wochen sein wird. In diesem Zusammenhang möchte ich hervorheben, dass die Bedingungen, die den nicht in der Duma vertretenen Parteien auferlegt werden, absolut nichts mit Demokratie zu tun haben. Ob wir über die Höhe der Einlagen, die Anzahl der erforderlichen Unterschriften oder deren Prüfung sprechen – sehen Sie sich an, was vor einigen Monaten in St. Petersburg vorgefallen ist – in keinem einzigen Punkt erfüllen sie die Kriterien, die unserer Meinung und der Meinung der übrigen Welt nach freie und faire Wahlen kennzeichnen. Mit anderen Worten, das verheißt überhaupt nichts Gutes. Ferner haben wir einige besorgniserregende Berichte über Versuche gehört, die Kontakte von Studenten und Menschen, die an Besuchsprogrammen teilnehmen, streng zu kontrollieren. Mit anderen Worten, und damit komme ich nun zum Schluss, Herr Präsident: Die Mitgliedstaaten müssen sich stärker zusammentun und aufmerksamer sein denn je, damit die Zusammenarbeit fortgesetzt werden kann."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, ακούγοντας το σύνολο της συζήτησης αυτής καθώς και τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής, έχει καταστεί σαφές πόσο δύσκολος είναι, όσον αφορά τη Ρωσία, ο συνδυασμός του απαιτούμενου σεβασμού προς αυτήν τη μεγάλη και σημαντική χώρα και τον πολυάριθμο και σημαντικό λαό με τη μετάδοση των θεμελιωδών αρχών μας αναφορικά με το κράτος δικαίου, την ορθή λειτουργία της δημοκρατίας, τον ελεύθερο τύπο και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι δύσκολη η επίτευξη της σωστής ισορροπίας, πολύ περισσότερο δε εφόσον ο πρόεδρος Πούτιν, περισσότερο από κάθε άλλον, κατανοεί την τέχνη της εκμετάλλευσης κάθε διάστασης ή απόκλισης απόψεων μεταξύ των κρατών μελών. Ακούσαμε ότι σύντομα θα διεξαχθούν εκλογές στη Ρωσία και γνωρίζουμε ότι πρόκειται να λάβουν χώρα σε λίγες εβδομάδες. Επ’ αυτού, θα ήθελα να τονίσω ότι οι προϋποθέσεις που επιβάλλονται στα κόμματα που δεν εκπροσωπούνται στη Δούμα δεν αρμόζουν σε μια δημοκρατία. Είτε μιλάμε για το ύψος του παραβόλου, τον αριθμό των απαιτούμενων υπογραφών, τους ελέγχους επ’ αυτού – δείτε τι συνέβη στην Αγία Πετρούπολη λίγους μήνες πριν – ούτε σε ένα από αυτά τα σημεία δεν πληρούν τα κριτήρια που εμείς και ο υπόλοιπος κόσμος θα θεωρούσαμε ότι συνιστούν ελεύθερες και δίκαιες εκλογές. Με άλλα λόγια, τα πράγματα δεν προοιωνίζονται σε καμία περίπτωση ευοίωνα. Ακούσαμε επίσης ορισμένες πολύ ανησυχητικές αναφορές σχετικά με απόπειρες στενού ελέγχου των επαφών φοιτητών και ανθρώπων σε προγράμματα επισκεπτών. Με άλλα λόγια – και ολοκληρώνω τώρα κύριε Πρόεδρε – τα κράτη μέλη οφείλουν να παραμείνουν πιο ενωμένα και πιο άγρυπνα από ποτέ ώστε να είναι δυνατή η συνέχιση της συνεργασίας."@el10
"Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, from listening to this whole debate and the statements from the Council and the Commission, it has become abundantly clear how difficult it is, with respect to Russia, to combine the requisite respect for that large and important country and that large and important people with the propagation of our fundamental principles on the rule of law, a functioning democracy, free media and respect for human rights. It is difficult to find the right balance, all the more so since President Putin, like no other, understands the art of exploiting every difference of opinion or different nuance of opinion between the Member States. We have heard that there are soon to be elections in Russia and we know this will be in a few weeks’ time. In this context I want to stress that the conditions being imposed on parties which are not represented in the Duma are completely unworthy of a democracy. Whether we are talking about the amount of the deposit, the number of signatures required, the checks on this – look at what happened in St Petersburg a few months ago – on not one of these points do they meet the criteria that we and the rest of the world would consider constitute free and fair elections. In other words, things do not bode well at all. We have also heard some very worrying reports about attempts to keep a close check on students’ contacts and people on visitors’ programmes. In other words – and I am coming to the end now Mr President – the Member States need to remain more united and vigilant than ever to allow cooperation to continue."@en4
"Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, después de escuchar todo este debate y las declaraciones del Consejo y de la Comisión, ha quedado muy claro lo difícil que es, con respecto a Rusia, combinar el necesario respeto por ese gran e importante país y por eso gran e importante pueblo, con la propagación de nuestros principios fundamentales del Estado de derecho, la consolidación de la democracia, la libertad de prensa y el respeto de los derechos humanos. Es difícil encontrar el equilibrio adecuado, sobre todo porque el Presidente Putin conoce mejor que nadie el arte de aprovechar cualquier diferencia de opinión o cualquier matiz diferente de opinión entre los Estados miembros. Hemos escuchado que dentro de poco se celebrarán elecciones en Rusia y sabemos que tendrán lugar en unas semanas. En este contexto, quiero insistir en que las condiciones impuestas a los partidos que no están representados en la Duma son totalmente impropias de una democracia. Ya sea por la cuantía del depósito, el número de firmas necesarias o los controles impuestos ─recuerden lo sucedido en San Petersburgo hace unos meses─, en ninguno de esos aspectos se cumplen los criterios que nosotros y el resto del mundo consideramos necesarios para celebrar unas elecciones libres y limpias. En otras palabras, las cosas no pintan nada bien. Hemos escuchado también algunas noticias muy preocupantes sobre los intentos de mantener bajo estrecha vigilancia a los contactos de los estudiantes y a los participantes en programas de visitantes. En otras palabras ─y acabo, señor Presidente─, los Estados miembros tienen que mantenerse más unidos y vigilantes que nunca para pueda seguir habiendo cooperación con Rusia."@es21
"Härra juhataja, volinik, daamid ja härrad, kogu selle arutelu ning nõukogu ja komisjoni avalduse kuulamisest on täiesti selge, kui raske on seoses Venemaaga kombineerida nõutavat austust selle suure ja tähtsa riigi ning selle suure ja tähtsa rahva vastu meie aluspõhimõtete levitamisega õigusriigi, funktsioneeriva demokraatia, vaba ajakirjanduse ja inimõiguste austamise osas. Õiget tasakaalu on raske leida ja seda eriti alates sellest, kui president Putin, nagu mitte keegi teine, mõistab, kuidas kasutada ära iga liikmesriikide vahelist arvamuste erinevust või arvamuste erinevaid nüansse. Oleme kuulnud, et Venemaal on peagi valimised ning me teame, et need toimuvad paari nädala pärast. Selles kontekstis sooviksin rõhutada, et tingimused, mis on seatud duumas esindamata parteidele, on demokraatiale täielikult mitteväärilised. Kui rääkida deposiidisummast, nõutud allkirjade arvust, nende kontrollist – vaadake, mis juhtus paar kuud tagasi Peterburis – mitte üheski neist punktides ei vastata kriteeriumidele, mida meie ja ülejäänud maailm peame vabadele ja õiglastele valimistele vastavaks. Teiste sõnadega ei ennusta see kõik sugugi head. Oleme samuti kuulnud väga murettekitavaid teateid katsetest kontrollida tihedalt üliõpilaste sidemeid ning nende sidemeid, kes osalevad külastusprogrammides. Teiste sõnadega – härra juhataja, ma olen lõpetamas – liikmesriigid peavad olema kokkuhoidvamad ning valvsamad kui kunagi varem, et koostöö võiks jätkuda."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, tämän keskustelun sekä neuvoston ja komission puheenvuorojen perusteella on ilmiselvää, kuinka Venäjän ollessa kyseessä on vaikeaa sovittaa yhteen tarvittava kunnioitus tätä suurta ja tärkeää maata ja kansaa kohtaan sekä unionin keskeisten periaatteiden, eli oikeusvaltioperiaatteen, toimivan demokratian, vapaiden tiedotusvälineiden ja ihmisoikeuksien kunnioituksen edistäminen. Tasapainon löytäminen on vaikeaa, varsinkin koska presidentti Putin osaa paremmin kuin kukaan muu hyödyntää vähäisintäkin mielipide- tai vivahde-eroa jäsenvaltioiden välillä. Olemme kuulleet Venäjällä parin viikon päästä järjestettävistä vaaleista. Tässä yhteydessä haluan korostaa, että niille puolueille asetetut ehdot, jotka eivät ole edustettuina duumassa, ovat täysin demokratiaan sopimattomia. Sen paremmin vakuuden suuruuden, vaadittujen allekirjoitusten lukumäärän tai niiden tarkistamisen osalta – muistakaa, miten kävi Pietarissa joitakin kuukausia sitten – ne eivät täytä kriteerejä, joita vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit meidän ja muun maailman mielestä edellyttävät. Toisin sanoen, tilanne ei ole lainkaan lupaava. Olemme myös kuulleet hyvin huolestuttavia kertomuksia yrityksistä valvoa tiukasti opiskelijoiden välisiä kontakteja ja vaihto-ohjelmien osanottajia. Toisin sanoen – ja päätän puheenvuoroni tähän, arvoisa puhemies – jäsenvaltioiden on nyt pidettävä tiukemmin yhtä ja pysyttävä valppaampina kuin koskaan ennen, jotta yhteistyötä voitaisiin jatkaa."@fi7
"Monsieur le Président, Madame la Commissaire, Mesdames et Messieurs, à l’écoute de tout ce débat et des déclarations du Conseil et de la Commission, il est à présent tout à fait clair à quel point il est difficile, en ce qui concerne la Russie, de combiner le respect requis pour ce grand et important pays et ce grand et important peuple et la diffusion de nos principes fondamentaux d’État de droit, de démocratie fonctionnelle, de médias libres et de respect des droit de l’homme. Il est difficile de trouver le juste équilibre, d’autant plus que le président Poutine, comprend comme personne l’art d’exploiter chaque divergence d’opinion ou chaque nuance d’opinion entre les États membres. Nous avons entendu qu’il y allait bientôt y avoir des élections en Russie et nous savons qu’elles auront lieu dans quelques semaines. Dans ce contexte, je veux souligner que les conditions imposées aux partis qui ne sont pas représentés à la Douma sont totalement indignes d’une démocratie. Que nous parlions du montant du cautionnement électoral, du nombre de signatures requises, des contrôles de celles-ci – regardez ce qui s’est produit à Saint-Pétersbourg il y a quelques mois – sur aucun de ces points ils ne respectent les critères que nous et le reste du monde considérons essentiels à des élections libres et justes. En d’autres termes, les choses ne présagent rien de bon du tout. Nous avons également entendu quelques comptes rendus inquiétants de tentatives de surveiller de près les contacts des étudiants et les personnes dans le cadre de programmes de visiteurs. En d’autres termes – et j’arrive à la fin de mon intervention, Monsieur le Président – les États membres doivent rester plus unis et vigilants que jamais afin de permettre à la coopération de se poursuivre."@fr8
"Elnök úr, biztos asszony, hölgyeim és uraim! Az egész vitát, valamint a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait hallgatva rendkívül világossá vált, hogy Oroszország esetében mily nehéz összeegyeztetni a kellő tiszteletet, melyet e nagy és fontos ország, valamint e nagy és fontos nép megérdemel és a jogállamiság, a működő demokrácia, a szabad sajtó és az emberi jogok tiszteletben tartásának előmozdítását. Nehéz megtalálni a helyes egyensúlyt, annál inkább, hogy Putyin elnök egyedülálló módon ért ahhoz, hogy kihasználja a tagállamok közötti valamennyi nagyobb vagy akár igen csekély véleménykülönbséget. Hallottuk, hogy hamarosan választások lesznek Oroszországban, és tudjuk, hogy erre néhány hét múlva kerül sor. Ezzel kapcsolatban szeretném hangsúlyozni, hogy a Dumában képviselőkkel nem rendelkező pártokra rákényszerített feltételek teljes mértékben méltatlanok egy demokráciához. Akár a letét összegéről beszélünk, akár az aláírások előírt számáról, ezek ellenőrzéséről – nézzék csak meg, mi történt Szentpétervárott néhány hónapja –, ezek egyike sem felel meg annak, amit mi és a világ többi része szabad és tisztességes választásoknak tartunk. Másképpen kifejezve, a dolgok nem sok jót jósolnak. Néhány nagyon aggasztó beszámolót is hallottunk arról, hogyan próbálták meg ellenőrzés alatt tartani a diákok kapcsolatait és a látogatói programokon résztvevőket. Vagyis – és már be is fejezem, elnök úr – a tagállamoknak egységesebbnek és éberebbnek kell lenniük, mint valaha, hogy az együttműködés folytatódhasson."@hu11
". Signor Presidente, signora Commissario, onorevoli colleghi, ascoltando l’intera discussione e le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione, è diventato del tutto evidente quanto sia difficile, per quanto riguarda la Russia, combinare il rispetto necessario per questo paese vasto e importante e per queste numerose e importanti persone alla diffusione dei nostri principi fondamentali relativi allo Stato di diritto, una democrazia funzionante, mezzi di comunicazione liberi e il rispetto per i diritti umani. E’ complicato trovare il giusto equilibrio, ancora di più da quando il Presidente Putin, come nessun altro, comprende l’arte di sfruttare ogni divergenza d’opinione o sfumatura tra gli Stati membri. Abbiamo sentito che presto in Russia si svolgeranno le elezioni e sappiamo che succederà fra poco tempo. In questo quadro, vorrei sottolineare che le condizioni imposte ai partiti che non sono rappresentati nella Duma, sono del tutto indegne di una democrazia. Se si tratta di importo della cauzione, del numero di firme necessarie, delle verifiche in merito (pensiamo a ciò che è accaduto a San Pietroburgo pochi mesi fa) a nessuno di questi punti rispettano i criteri che noi e il resto del mondo pensiamo facciano parte di elezioni libere ed eque. In altre parole, la situazione non è affatto di buon auspicio. Siamo inoltre venuti a conoscenza di alcuni resoconti molto preoccupanti riguardo a tentativi di esercitare un attento controllo sui contatti degli studenti e sulle persone. In altre parole, e adesso concludo signor Presidente, gli Stati membri hanno bisogno di rimanere più uniti e vigili che mai per far sì che prosegua la cooperazione."@it12
"Gerb. pirmininke, Komisijos nare, ponios ir ponai, išklausius visas diskusijas ir Tarybos bei Komisijos pranešimus, akivaizdu, kad – su pagarba Rusijai – labai sunku suderinti reikalingą pagarbą šiai didelei ir svarbiai šaliai, šiai didelei ir svarbiai tautai su mūsų pagrindinių principų dėl teisinės valstybės, veikiančios demokratijos, laisvos žiniasklaidos ir pagarbos žmogaus teisėms skleidimu. Sunku rasti tinkamą pusiausvyrą, ypač todėl, kad Prezidentas V. Putinas geriau nei kas kitas moka pasinaudoti visais nuomonių skirtumais arba skirtingais nuomonių niuansais tarp valstybių narių. Mes girdėjome, kad Rusijoje greitai bus surengti rinkimai ir kad jie vyks po kelių savaičių. Atsižvelgdama į tai norėčiau pabrėžti, kad sąlygos, taikomos partijoms, kurių atstovų Dūmoje nėra, demokratijoje visiškai nepriimtinos. Įmokos dydis, reikalingų parašų skaičius, jų patikrinimas – prisiminkime, kad atsitiko Sankt Peterburge prieš kelis mėnesius – nė vienas iš šių punktų neatitinka kriterijų, kurie, mūsų ir likusio pasaulio nuomone, taikytini laisviems ir sąžiningiems rinkimams. Kitaip tariant, tai nieko gero nereiškia. Mes taip pat girdėjome nerimą keliančių pranešimų apie bandymus atidžiai kontroliuoti studentų ryšius ir svečių programų žmones. Aš jau baigiu, gerb. pirmininke, ir baigdama noriu pasakyti, kad valstybės narės turi būti dar vieningesnės ir budresnės nei bet kada anksčiau, kad bendradarbiavimas būtų tęsiamas."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, komisāres kundze, dāmas un kungi! Klausoties šajās debatēs un Padomes un Komisijas pārstāvju teiktajā, kļūst pārpārēm skaidrs, cik sarežģīti attiecībā uz Krieviju ir līdzsvarot pienācīgo cieņu pret šo lielo, svarīgo valsti un lielo, svarīgo tautu no vienas puses un mūsu pamatprincipu — tiesiskuma, darboties spējīgas demokrātijas, plašsaziņas līdzekļu brīvības un cilvēktiesību ievērošanas — popularizēšanu, no otras puses. Pareizo līdzsvaru panākt ir grūti, — jo vairāk tāpēc, ka prezidents V. Putins labāk par visiem pieprot smalko mākslu — izmantot ikvienu domstarpību vai viedokļu atšķirības niansi, kas pastāv dalībvalstu starpā. Mēs zinām, ka drīz — pēc dažām nedēļām — Krievijā būs vēlēšanas. Šajā kontekstā gribu uzsvērt, ka nosacījumi, kas izvirzīti Valsts domē nepārstāvētajām partijām, ir absolūti nepiedienīgi demokrātiskā sistēmā. Jebkurš no tiem ─ drošības naudas apmērs, nepieciešamo parakstu skaits, attiecīgās pārbaudes ─ atcerieties, kas pirms dažiem mēnešiem notika Sanktpēterburgā ─, neviens no šiem punktiem neatbilst kritērijiem, ko mēs un pārējā pasaule uzskatītu par atbilstīgiem brīvām un godīgām vēlēšanām. Citiem vārdiem sakot, ne par ko labu tas neliecina. Ir nācies dzirdēt arī ļoti satraucošas ziņas par mēģinājumiem rūpīgi uzraudzīt studentu sakarus un vizīšu programmu dalībniekus. Citiem vārdiem sakot, — mana uzstāšanās tūlīt būs galā, priekšsēdētāja kungs — dalībvalstīm ir jābūt vienotākām un modrākām kā jebkad, ja tās vēlas turpināt sadarbību."@lv13
"Commissaris, Voorzitter, collega's, uit dit ganse debat en ook uit de verklaringen van de Raad en de Commissie blijkt overvloedig hoe moeilijk het is om ten aanzien van Rusland het nodige respect voor dat grote en belangrijke land en dat grote en belangrijke volk te combineren met het uitdragen van onze fundamentele beginselen voor wat betreft de rechtsstaat, een functionerende democratie, vrije media en eerbiediging van de mensenrechten. Het vinden van een juiste balans is moeilijk, temeer daar president Poetin als geen ander de kunst verstaat om op elk meningsverschil en zelfs elk nuanceverschil tussen de lidstaten handig in te spelen. Er is gezegd dat er binnenkort - en we weten dat over enkele weken - verkiezingen zijn in Rusland. In dit verband wil ik onderstrepen dat de voorwaarden die opgelegd worden aan partijen die niet in de doema vertegenwoordigd zijn, een democratie absoluut onwaardig zijn. Of het nu gaat over de hoogte van de het aantal vereiste handtekeningen, de controle daarop - denk wat er enkele maanden geleden in St. Petersburg is gebeurd - op geen enkel punt komt dat tegemoet aan onze en overigens overal ter wereld geldende voor eerlijke en vrije verkiezingen. Met andere woorden, dat ziet er dus absoluut niet goed uit. Daarenboven komen er onrustwekkende berichten tot ons over pogingen om de contacten van studenten of deelnemers aan bezoekerprogramma's, angstvallig te controleren. Met andere woorden - en ik besluit Voorzitter - er is meer dan ooit eensgezindheid en waakzaamheid tussen de lidstaten geboden om alsnog een samenwerking mogelijk te maken."@mt15
"Panie przewodniczący, pani komisarz, panie i panowie! Słuchając tej całej debaty i oświadczeń ze strony Rady i Komisji aż nadto jasno widać jak trudną kwestią – w odniesieniu do Rosji – jest połączenie wymaganego poszanowania tego dużego i ważnego kraju i tego licznego i ważnego narodu z propagowaniem naszych podstawowych zasad dotyczących państwa prawa, funkcjonującej demokracji, wolnych mediów i poszanowania praw człowieka. Trudno jest znaleźć odpowiednią równowagę, szczególnie odkąd prezydent Putin, jak nikt inny, pojął sztukę wykorzystywania każdej różnicy zdań między państwami członkowskimi. Słyszeliśmy, że niedługo – za kilka tygodni – w Rosji odbędą się wybory. W tym kontekście pragnę podkreślić fakt, że warunki, jakie stawia się przed partiami, które nie są reprezentowane w Dumie, w ogóle nie są godne demokracji. Bez względu na to, czy mówimy tu o wysokości wpłaty, liczbie wymaganych podpisów, ich kontroli – patrząc na to, co kilka miesięcy temu miało miejsce w Sankt Petersburgu – żaden z tych punktów nie spełnia kryteriów, jakie my i reszta świata uznalibyśmy za gwarantujące wolne i sprawiedliwe wybory. Innymi słowy, sprawy wcale nie wróżą najlepiej na przyszłość. Słyszeliśmy także bardzo niepokojące doniesienia na temat prób ścisłej kontroli kontaktów studentów i osób biorących udział w programach wymiany. Innymi słowy – i zbliżam się do końca, panie przewodniczący – państwa członkowskie muszą być bardziej zjednoczone i czujne niż kiedykolwiek wcześniej, aby umożliwić kontynuowanie współpracy."@pl16
"Senhor Presidente, Senhora Comissária, Senhoras e Senhores Deputados, do que escutei neste longo debate e das declarações do Conselho e da Comissão, ficou bem claro quão difícil é, relativamente à Rússia, combinar o indispensável respeito por esse grande e importante país e esse grande e importante povo com a divulgação dos nossos princípios fundamentais sobre o Estado de direito, uma democracia activa, meios de comunicação social livres e respeito pelos direitos humanos. É difícil encontrar o equilíbrio adequado, sobretudo uma vez que o Presidente Vladimir Putin compreende como ninguém a arte de explorar todas as diferenças de opinião ou diferentes tonalidades de opinião entre os Estados-Membros. Ouvimos dizer que dentro em breve irão realizar-se eleições na Rússia e sabemos que irão ter lugar dentro de poucas semanas. Neste contexto, queria realçar que as condições impostas aos partidos que não se encontram representados na Duma são absolutamente indignas de uma democracia. Quer estejamos a falar do montante do depósito, do número de assinaturas requeridas, ou dos respectivos controlos ­ basta ver o que aconteceu há alguns meses em São Petersburgo ­, nem um só destes pontos satisfaz os critérios que tanto nós como o resto do mundo consideraríamos corresponder a eleições livres. Por outras palavras, as coisas não auguram absolutamente nada de bom. Escutámos também alguns relatos preocupantes acerca de tentativas de manter um controlo rigoroso sobre os contactos dos estudantes com participantes em programas de visitas. Por outras palavras ­ e estou quase a terminar, Senhor Presidente ­, os Estados-Membros têm de se manter mais unidos e vigilantes do que nunca para permitirem o prosseguimento da cooperação."@pt17
"Commissaris, Voorzitter, collega's, uit dit ganse debat en ook uit de verklaringen van de Raad en de Commissie blijkt overvloedig hoe moeilijk het is om ten aanzien van Rusland het nodige respect voor dat grote en belangrijke land en dat grote en belangrijke volk te combineren met het uitdragen van onze fundamentele beginselen voor wat betreft de rechtsstaat, een functionerende democratie, vrije media en eerbiediging van de mensenrechten. Het vinden van een juiste balans is moeilijk, temeer daar president Poetin als geen ander de kunst verstaat om op elk meningsverschil en zelfs elk nuanceverschil tussen de lidstaten handig in te spelen. Er is gezegd dat er binnenkort - en we weten dat over enkele weken - verkiezingen zijn in Rusland. In dit verband wil ik onderstrepen dat de voorwaarden die opgelegd worden aan partijen die niet in de doema vertegenwoordigd zijn, een democratie absoluut onwaardig zijn. Of het nu gaat over de hoogte van de het aantal vereiste handtekeningen, de controle daarop - denk wat er enkele maanden geleden in St. Petersburg is gebeurd - op geen enkel punt komt dat tegemoet aan onze en overigens overal ter wereld geldende voor eerlijke en vrije verkiezingen. Met andere woorden, dat ziet er dus absoluut niet goed uit. Daarenboven komen er onrustwekkende berichten tot ons over pogingen om de contacten van studenten of deelnemers aan bezoekerprogramma's, angstvallig te controleren. Met andere woorden - en ik besluit Voorzitter - er is meer dan ooit eensgezindheid en waakzaamheid tussen de lidstaten geboden om alsnog een samenwerking mogelijk te maken."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, ako tak počúvam celú túto diskusiu a vyhlásenia Rady a Komisie, je mi absolútne jasné, aké je to náročné, s ohľadom na Rusko, kombinovať nevyhnutný rešpekt voči tejto veľkej a dôležitej krajine a týmto veľkým a dôležitým ľuďom s propagáciou našich základných zásad právneho poriadku, s fungujúcou demokraciou, slobodou pre médiá a s rešpektovaním ľudských práv. Je náročné nájsť správnu rovnováhu, tým viac, odkedy prezident Putin, tak ako nikto iný, chápe umenie využívania každého rozdielu v názoroch alebo rozličné odtienky v názoroch medzi členskými štátmi. Počuli sme, že v Rusku sa majú čoskoro konať voľby a vieme, že sa tak udeje zakrátko. V tomto kontexte by som rada zdôraznila, že podmienky, ktoré dostali jednotlivé strany, ktoré nie sú zastúpené v Dume, sú úplne nehodné demokracie. Či už hovoríme o výške depozitu, počte požadovaných podpisov, či kontrolách, pozrime sa, čo sa stalo v Saint Petersburgu pred niekoľkými mesiacmi – ani v jednom z týchto bodov nesplnili kritériá, ktoré by sme my a zvyšok sveta považovali za nevyhnutné pre slobodné a spravodlivé voľby. Inými slovami, neveští to nič dobré. Tiež sme počuli znepokojujúce správy o pokusoch udržať kontrolu nad kontaktmi študentov a nad ľuďmi z výmenných programov. Inými slovami, a už končím, pán predsedajúci, členské štáty sa musia viac zjednotiť a byť viac ostražité, aby mohla táto spolupráca pokračovať aj naďalej."@sk19
"Gospod predsednik, gospa komisarka, gospe in gospodje, med poslušanjem celotne razprave ter izjav Sveta in Komisije je postalo popolnoma jasno, kako težko je v zvezi z Rusijo združiti nujno spoštovanje do te velike in pomembne države in njenih prebivalcev s širjenjem naših temeljnih načel, kot so pravna država, delujoča demokracija, svoboda medijev in spoštovanje človekovih pravic. Težko je vzpostaviti pravo ravnovesje, še zlasti zato, ker je predsednik Putin, kot nihče drug, vešč v izkoriščanju vsakega razlikovanja mnenj ali najmanjših odstopanj v mnenjih med državami članicami. Seznanjeni smo, da bodo v Rusiji kmalu volitve in da bo to že čez nekaj tednov. V zvezi s tem želim poudariti, da je položaj strank, ki niso zastopane v dumi, za demokracijo popolnoma sramoten. Izpostavimo lahko zneske vlog, število zahtevanih podpisov, preverjanje le-tega – spomnimo se dogodka v Sankt Peterburgu pred nekaj meseci – v nobenem od teh primerov Rusija ne izpolnjuje meril, ki so po našem mnenju in mnenju preostalega sveta del svobodnih in poštenih volitev. Z drugimi besedami, razmere nikakor ne obetajo nič dobrega. Slišali smo tudi nekatera zelo zaskrbljujoča poročila o poskusih tesnega spremljanja stikov študentov in ljudi v programih obiskovalcev. Povedati želim in s tem zaključujem, gospod predsednik, da morajo biti države članice bolj kot kdaj koli enotne in previdne, da bi omogočile nadaljevanje sodelovanja."@sl20
"Herr talman, fru kommissionsledamot, mina damer och herrar! Efter att ha lyssnat på hela debatten och uttalandena från rådet och kommissionen har det blivit oerhört tydligt hur svårt det är, när det gäller Ryssland, att kombinera den nödvändiga respekten för detta stora och viktiga land och dess folk med spridningen av våra grundläggande principer om rättsstaten, en fungerande demokrati, fria medier och respekt för de mänskliga rättigheterna. Det är svårt att hitta den rätta balansen, och det är ännu svårare eftersom president Vladimir Putin som ingen annan kan konsten att utnyttja alla olika åsikter eller nyansskillnader i åsikter mellan medlemsstaterna. Vi har hört att det snart kommer att hållas val i Ryssland, och vi vet att det är om några veckor. Därför vill jag betona att de villkor som gäller för partier som inte är representerade i duman är totalt ovärdiga i en demokrati. Oavsett om vi talar om hur stor depositionen ska vara, hur många underskrifter som krävs eller hur dessa kontrolleras – se vad som hände i Sankt Petersburg för några månader sedan – lever de inte på en enda punkt upp till de kriterier som vi och resten av världen anser gälla för fria och rättvisa val. Med andra ord ser det inte alls bra ut. Vi har också hört några mycket oroväckande rapporter om försök till att noggrant kontrollera studenters kontakter och personer i besöksprogrammen. Med andra ord – och nu avslutar jag, herr talman – måste medlemsstaterna stå mer enade och vara mer vaksamma än någonsin för att samarbetet ska kunna fortsätta."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"deposit"18,15,3

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph