Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-055"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.5.3-055"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Stabilität und Entwicklung in Europa und in der Welt ist ohne eine vernünftige Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und Russland nicht möglich. Was würde ich mir wünschen, im Gegensatz zu Samara? Wenn Sie wiederkommen, berichten Sie uns bitte: Sie haben eine gemeinsame Strategie mit Russland für die Lösung des Kosovo-Problems. Sie haben eine gemeinsame Strategie für den Friedensprozess im Nahen Osten. Sie vertreten eine gemeinsame Position zum Nuklearproblem im Iran, und es gibt eine gemeinsame Strategie zur Lösung des Transnistrien-Problems. Es geht nicht nur um Energielieferungen. Lassen Sie uns Galileo vergessen! Die Industrie will es nicht, der Steuerzahler soll es bezahlen. Lassen Sie uns mit Russland gemeinsam vernünftige Energiepolitik mit neuen Technologien betreiben. Lassen Sie uns das Problem des visafreien Verkehrs mit Russland lösen. Warum sind wir dort noch immer nicht viele Schritte weitergegangen, nur für diese speziellen Gruppen? Ich glaube, es gibt eine ganze Menge. Wie wird sich die Europäische Union zum Raketenschild stellen? Werden wir mit Russland gemeinsam sagen: Wir wollen keinen US-amerikanischen Raketenschild? Ich fände es wunderbar, wenn wir das erreichen könnten. Natürlich müssen wir Russland auch kritisieren und ihm sagen: Wenn ich in der Bundesrepublik Deutschland gegen die Antiterrorismuspläne von Herrn Schäuble und Herrn Jung auftrete, dann muss ich auch Russland sagen, dass ich dieses Antidiskriminierungsgesetz nicht will. Das ist vollkommen klar. Wenn wir der Auffassung sind, dass die Lage in Tschetschenien in keiner Art und Weise den Menschenrechten entspricht, dann müssen wir das auch klar und deutlich sagen, und das dürfen wir eben dann auch nicht vergessen. Ich glaube, guten Partnern, wenn man ein vernünftiges Partnerschaftsabkommen hat, darf man dies sagen, muss man dies sagen. Wir brauchen Russland, Russland braucht uns, und wir werden gemeinsam vorankommen, wenn wir alle Fragen auf den Tisch legen und vor allem Lösungsvorschläge vorlegen."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, stabilita a rozvoj v Evropě a ve světě není možná bez rozumné spolupráce mezi Evropskou unií a Ruskem. Čeho bys se rád dočkal v porovnání se Samarou? Byl bych rád, kdybyste se vrátil a řekl nám, že máte s Ruskem společnou strategii řešení kosovského problému a společnou strategii mírového procesu na Středním východě a že máte společný postoj v otázce jaderného problému v Íránu a společnou strategii řešení problému podněsterské oblasti. Není to jen otázka dodávky energie. Zapomeňme na projekt Galileo. Průmysl ho nechce a účet mají vyrovnat plátci daní. Spolupracujme s Ruskem na vypracování rozumné energetické politiky za pomoci nových technologií. Pojďme s Ruskem vyřešit problém bezvízového cestování. Proč jsme v této oblasti stále nedosáhli většího pokroku, kromě těchto konkrétních skupin? Podle mého názoru se toho dá udělat opravdu mnoho. Jaká bude pozice Evropské unie v otázce raketového štítu? Budeme stát při Rusku nebo řekneme, že nechceme obranný štít Spojených států? Myslím, že by bylo úžasné, pokud by se nám toho podařilo dosáhnout. Samozřejmě, též musíme být k Rusku kritičtí a říct, že pokud vystupujeme proti protiteroristickým plánům, které zpracoval pan Schäuble a pan Jung v Německu, musíme Rusku také říct, že odmítáme tyto antidiskriminační zákony. Je to dost jasné. Pokud si myslíme, že se v Čečensku nedodržují lidská práva, musíme to Rusům velmi jasně říct, ale potom se tím musíme podrobně zabývat. Myslím si, že pokud máme rozumnou partnerskou dohodu, toto je něco, co dobří partneři mohou a musí jeden druhému říct. Potřebujeme Rusko a Rusko potřebuje nás, a spolu budeme dosáhneme pokroku, pokud vyložíme všechny problémy na stůl a především, pokud navrhneme jejich řešení."@cs1
"Hr. formand! Et fornuftigt samarbejde mellem EU og Rusland er en forudsætning for stabilitet og udvikling i Europa og i verden generelt. Hvad vil jeg gerne se i modsætning til Samara? Jeg ønsker, at De kommer tilbage og fortæller os, at der i samarbejde med Rusland er blevet fastlagt en fælles strategi til løsning af problemet med Kosovo og en fælles strategi for fredsprocessen i Mellemøsten, og at der er blevet fastlagt en fælles holdning til det nukleare problem i Iran og en fælles strategi til løsning af konflikten i Transnistrien. Det handler ikke kun om energiforsyninger. Lad os glemme Galileo. Industrien ønsker det ikke, og skatteyderne kommer til at betale regningen. Lad os samarbejde med Rusland om en fornuftig energipolitik baseret på anvendelse af nye teknologier. Lad os løse problemet med visumfri indrejse i samarbejde med Rusland. Hvorfor er der kun sket få fremskridt bortset fra for disse specifikke grupper? Der er efter min opfattelse en hel del, vi kan gøre. Hvordan vil EU forholde sig til missilskjoldet? Vil vi gå sammen med Rusland og sige, at vi ikke ønsker et amerikansk forsvarsskjold? Jeg mener, at det ville være vidunderligt, hvis vi gjorde dette. Vi er naturligvis også nødt til at forholde os kritisk til Rusland og fortælle Rusland, at hvis vi fordømmer de antiterrorplaner, som hr. Schäuble og hr. Jung presser igennem i Tyskland, så er vi også nødt til at sige til Rusland, at vi ikke ønsker denne lovgivning mod forskelsbehandling. Det er helt klart. Hvis vi mener, at situationen i Tjetjenien er fuldstændig i strid med menneskerettighederne, er vi nødt til at gøre det meget klart over for russerne, men vi er også nødt til at følge op herpå bagefter. Jeg mener, at vi har en fornuftig partnerskabsaftale. Det er noget, som gode partnere kan og skal sige til hinanden. Vi har brug for Rusland, og Rusland har brug for os, og vi vil gå videre i fællesskab, hvis vi lægger alle problemerne på bordet, og frem for alt, hvis vi fremlægger løsningsforslag."@da2
". Κύριε Πρόεδρε, η σταθερότητα και η ανάπτυξη στην Ευρώπη και στον κόσμο είναι αδύνατες χωρίς καλή συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας. Τι θα ήθελα να δω, σε αντίθεση με τη Σαμάρα; Θα ήθελα να επιστρέψετε και να μας πείτε ότι έχετε μια κοινή στρατηγική με τη Ρωσία για την επίλυση του προβλήματος του Κοσσυφοπεδίου και μια κοινή στρατηγική για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, και ότι διατηρείτε κοινή θέση όσον αφορά το πυρηνικό ζήτημα στο Ιράν και ότι έχετε μια κοινή στρατηγική για την επίλυση του προβλήματος της Υπερδνειστερίας. Το ζήτημα δεν είναι απλώς ο ενεργειακός εφοδιασμός. Ας μην ξεχνάμε το πρόγραμμα Galileo. Η βιομηχανία δεν δείχνει ενδιαφέρον και οι φορολογούμενοι πρέπει να πληρώσουν τον λογαριασμό. Ας συνεργαστούμε με τη Ρωσία για μια συνετή ενεργειακή πολιτική με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Ας επιλύσουμε το πρόβλημα της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης με τη Ρωσία. Γιατί δεν έχουμε σημειώσει ακόμα μεγάλη πρόοδο, μόνο για αυτές τις συγκεκριμένες ομάδες; Κατά την άποψή μου, μπορούν να γίνουν πολλά. Ποια θα είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα της αντιπυραυλικής ασπίδας; Θα συμφωνήσουμε με τη Ρωσία και θα πούμε ότι δεν θέλουμε αμερικανική αμυντική ασπίδα; Νομίζω ότι θα ήταν υπέροχο αν μπορούσαμε να το επιτύχουμε αυτό. Φυσικά, οφείλουμε επίσης να έχουμε κριτική στάση απέναντι στη Ρωσία και να πούμε στη Ρωσία ότι αν ταχθώ ξεκάθαρα κατά των αντιτρομοκρατικών σχεδίων που διαμορφώνονται από τον κ. Schäuble και τον κ. Jung στη Γερμανία, τότε πρέπει επίσης να πω στη Ρωσία ότι δεν θέλω αυτόν τον νόμο κατά των διακρίσεων. Αυτό είναι αρκετά σαφές. Αν η άποψή μας είναι ότι η κατάσταση στην Τσετσενία έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, πρέπει να το καταστήσουμε αυτό σαφές στους Ρώσους, αλλά πρέπει επίσης να διατηρήσουμε την ίδια θέση και μεταγενέστερα. Πιστεύω ότι αν έχουμε μια συνετή συμφωνία εταιρικής σχέσης, αυτό είναι κάτι που οι καλοί συνεργάτες μπορούν και επιβάλλεται να λένε ο ένας στον άλλο. Χρειαζόμαστε τη Ρωσία και η Ρωσία χρειάζεται εμάς και θα προοδεύσουμε μαζί αν θέσουμε όλα τα ζητήματα επί τάπητος και πάνω απ’ όλα σχεδιάσουμε τρόπους επίλυσής τους."@el10
". Mr President, stability and development in Europe and the world are impossible without sensible cooperation between the European Union and Russia. What would I like to see, in contrast to Samara? What I would like is for you to come back and tell us that you have a common strategy with Russia for the resolution of the Kosovo problem and a common strategy for the peace process in the Middle East, and that you have a common position on the nuclear problem in Iran and a common strategy to solve the Transnistria problem. It is not just about energy supplies. Let us forget about Galileo. Industry does not want it, and the taxpayers are supposed to foot the bill. Let us work with Russia on a sensible energy policy using new technologies. Let us solve the problem of visa-free travel with Russia. Why have we still not made much progress here, only for these specific groups? In my view, there is a great deal that could be done. What will be the European Union’s position on the missile shield? Will we stand with Russia and say that we do not want a US defence shield? I think it would be wonderful if we could achieve that. Of course, we also have to be critical of Russia and tell Russia that if I speak out against the anti-terrorism plans being forged by Mr Schäuble and Mr Jung in Germany, then I must also say to Russia that I do not want this anti-discrimination law. That is quite clear. If our view is that the situation in Chechnya is completely at odds with human rights, we need to make that very clear to the Russians, but we also need to follow up on it afterwards. I think that if we have a sensible partnership agreement, this is something that good partners can and must say to each other. We need Russia and Russia needs us, and we will go forward together if we put all the issues on the table and, above all, outline ways of resolving them."@en4
". Señor Presidente, la estabilidad y el desarrollo en Europa y en el resto del mundo son imposibles sin una buena cooperación entre la Unión Europea y Rusia. ¿Qué me gustaría ver, en contraste con Samara? Lo que quisiera es que ustedes volvieran y nos dijeran que han acordado una estrategia común con Rusia para resolver el problema de Kosovo y una estrategia común para el proceso de paz en Oriente Próximo, y que han adoptado una posición común frente al problema nuclear en Irán y una estrategia común para resolver el problema de Trans-Dniéster. No se trata únicamente de los suministros energéticos. Olvidémonos de Galileo. La industria no lo quiere, y se supone que los contribuyentes tienen que pagar la factura. Trabajemos con Rusia en una política energética sensata que haga uso de las nuevas tecnologías. Resolvamos el problema de viajar sin necesidad de visado a Rusia. ¿Por qué, en esta cuestión, sólo se ha avanzado para determinados grupos? En mi opinión, quedan muchas cosas por hacer. ¿Cuál será la posición de la Unión Europea respecto al escudo de misiles? ¿Nos pondremos de parte de Rusia y diremos que no queremos un escudo defensivo de los Estados Unidos? Creo que sería estupendo si pudiéramos hacer eso. Por supuesto, tenemos que ser también críticos con Rusia y decir que si nos manifestamos en contra de los planes antiterroristas que están formulando el señor Schäuble y el señor Jung en Alemania, tenemos que decirle también a Rusia que no queremos esa ley antidiscriminación. Eso está muy claro. Si creemos que la situación en Chechenia es totalmente incompatible con los derechos humanos, tenemos que decírselo muy claro a los rusos, pero también tenemos que actuar posteriormente en consecuencia. Creo que si tenemos un buen acuerdo de asociación, eso es algo que los buenos socios pueden y tienen que decirse mutuamente. Nosotros necesitamos a Rusia y Rusia nos necesita a nosotros, y juntos avanzaremos si ponemos todas las cuestiones sobre la mesa y, sobre todo, si encontramos la manera de resolverlas."@es21
". Härra juhataja, stabiilsus ning areng Euroopas ja maailmas on ilma Euroopa Liidu ja Venemaa vahelise mõistliku koostööta võimatu. Mida ma sooviksin erinevalt Samaras toimunust näha? Mida ma sooviksin, on see, et te tuleksite tagasi ja ütleksite meile, et teil on Venemaaga ühine strateegia Kosovo probleemi lahendamiseks ning ühine strateegia rahuprotsessiks Lähis-Idas ning et teil on ühispositsioon Iraani tuumaprobleemi suhtes ning ühisstrateegia Transnistria probleemi lahendamiseks. Küsimus pole pelgalt energiaga varustamises. Unustagem Galileo. Tööstus ei soovi seda ning maksumaksjad peavad arve kinni maksma. Töötagem Venemaaga mõistliku energiapoliitika valdkonnas, mis kasutaks uusi tehnoloogiaid. Lahendagem viisavaba reisimise probleem Venemaaga. Miks me pole selles valdkonnas endiselt edasiminekut saavutanud, vaadeldes üksnes neid mõnda kategooriat? Minu arvates on palju, mida saaks teha. Milline on Euroopa Liidu positsioon raketitõrjekilbi küsimuses? Kas me asume Venemaa poolele ja ütleme, et me ei soovi USA kaitsekilpi? Arvan, et oleks suurepärane, kui me selle saavutaksime. Muidugi peame Venemaa suhtes ka kriitilised olema ning ütlema Venemaale, et kui ma astun välja härra Schäuble ning härra Jungi sepistatavate terrorismivastaste plaanide vastu Saksamaal, siis pean ma samuti ütlema Venemaale, et ma ei soovi seda diskrimineerimisevastast seadust. See on üpris selge. Kui meie vaateks on, et olukord Tšetšeenias on täielikult inimõigustevastane, peame me selle venelastele väga selgeks tegema, kuid me peame seda ka hiljem lähemalt uurima. Arvan, et meil on mõistlik partnerluskokkulepe – see on miski, mida head partnerid saavad ja peavad teineteisele ütlema. Me vajame Venemaad ning Venemaa vajab meid ning me lähme koos edasi, kui me võtame need küsimused vaatluse alla ning eelkõige visandame viisid nende lahendamiseks."@et5
". Arvoisa puhemies, vakaus ja kehitys Euroopassa ja maailmassa ei ole mahdollista ilman Euroopan unionin ja Venäjän järjellistä yhteistyötä. Mitä odotan tältä kokoukselta, mitä olisi tehtävä toisin kuin Samarassa? Toivoisin, että voisitte takaisin palatessanne kertoa, että teillä on yhteinen strategia Venäjän kanssa Kosovon ongelman ratkaisemiseksi ja Lähi-idän rauhanprosessia varten, yhteinen kanta Iranin ydinvoimakysymykseen sekä yhteinen strategia Transnistrian ongelman ratkaisemiseksi. Kyse ei ole vain energiatoimituksista. Unohtakaamme Galileo. Teollisuus ei halua sitä, ja laskun maksavat kuluttajat. Kehittäkäämme Venäjän kanssa järkevä energiapolitiikka, joka hyödyntää uutta teknologiaa. Ratkaiskaamme viisumivapaata matkustamista koskeva ongelma Venäjän kanssa. Miksi tällä alalla ei ole edelleenkään juuri edistytty, paitsi erityisryhmien osalta? Paljon voitaisiin mielestäni tehdä. Mikä on Euroopan unionin kanta ohjuskilpeen? Seisommeko Venäjän rinnalla Yhdysvaltojen puolustuskilpeä vastaan? Se olisi mielestäni loistava saavutus. Meidän on tietenkin oltava myös kriittisiä Venäjää kohtaan, ja kerrottava sille, että jos puhumme Wolfgang Schäublen ja Franz Josef Jungin Saksassa suunnittelemia terrorismin torjuntatoimia vastaan, niin meidän on myös sanottava Venäjälle, ettemme halua tätä syrjinnän vastaista lakia. Tämä on täysin selvää. Mikäli katsomme, että Tšetšenian tilanteessa rikotaan ihmisoikeuksia, meidän on tehtävä kantamme selväksi venäläisille, mutta meidän on myös seurattava kehitystä jälkeenpäin. Mikäli kumppanuussopimuksemme on toimiva, meidän on voitava hyvinä kumppaneina puhua toisillemme asiasta. Tarvitsemme Venäjää, ja Venäjä tarvitsee meitä. Voimme edetä yhdessä, jos nostamme kaikki ongelmat pöydälle ja etenkin jos hahmottelemme keinoja niiden ratkaisemiseksi."@fi7
". Monsieur le Président, la stabilité et le développement en Europe et dans le monde sont impossibles sans une coopération avisée entre l’Union européenne et la Russie. Que voudrais-je voir, contrairement à ce que j’ai vu à Samara? Ce que je voudrais, c’est que vous reveniez nous dire que vous avez une stratégie commune avec la Russie pour la résolution du problème du Kosovo et une stratégie commune pour le processus de paix au Moyen-Orient, et que vous avez une position commune sur le problème du nucléaire en Iran et une stratégie commune pour résoudre le problème de la Transnistrie. Il ne s’agit pas seulement de fournitures d’énergie. Oublions Galileo. L’industrie n’en veut pas et les contribuables sont censés payer la note. Travaillons avec la Russie sur une politique énergétique rationnelle à l’aide des nouvelles technologies. Résolvons le problème des voyages sans visa avec la Russie. Pourquoi n’avons-nous pas encore beaucoup progressé ici, seulement pour ces groupes bien précis? Selon moi, il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites. Quelle sera la position de l’Union européenne sur la question du bouclier antimissile? Allons-nous nous ranger au côté de la Russie et dire que nous ne voulons pas d’un bouclier de défense américain? Je pense que ce serait merveilleux si nous pouvions y parvenir. Bien sûr, nous devons aussi être critiques vis-à-vis de la Russie et lui dire que si je m’élève contre les plans antiterroristes élaborés par M. Schäuble et M. Jung en Allemagne, alors je dois également dire à la Russie que je ne veux pas de cette loi antidiscrimination. C’est tout à fait clair. Si nous pensons que la situation en Tchétchénie est totalement contraire aux droits de l’homme, nous devons le dire clairement aux Russes, mais nous devons également assurer un suivi à cet égard. Je pense que si nous avons un accord de partenariat bien conçu, c’est quelque chose que de bons partenaires peuvent et doivent se dire. Nous avons besoin de la Russie et la Russie a besoin de nous, et nous avancerons ensemble si nous mettons tous les problèmes sur la table et, surtout, si nous définissons des moyens de les résoudre."@fr8
". Elnök úr, Európa és a világ stabilitása és fejlődése nem lehetséges az Európai Unió és Oroszország közötti megfelelő együttműködés nélkül. Szamariával szembeállítva mit szeretnék most látni? Azt szeretném, ha Ön visszajönne és arról számolna be nekünk, hogy Oroszországgal közös stratégiánk van a koszovói probléma megoldására és a közel-keleti békefolyamatra, valamint hogy közös álláspontot alakítottak ki az iráni nukleáris energia problémájára vonatkozóan és közös stratégiát a transznisztriai probléma megoldására. Ez nemcsak az energiaellátásról szól. Felejtsük el a Galileót. Az ipar nem akarja és a számlát az adófizetőknek kell állniuk. Dolgozzunk együtt Oroszországgal egy megfelelő energiapolitikán, amely bevonja az új technológiákat. Oldjuk meg a vízummentes utazás problémáját Oroszországgal. Miért nem értünk még el nagyobb előrelépést e téren, csupán e konkrét csoportok számára? Nézetem szerint jelentős eredményeket lehetne elérni. Mi lesz az Európai Unió álláspontja a rakétapajzs kapcsán? Oroszország mellé állunk és azt mondjuk, hogy nem kérünk az Egyesült Államok védőpajzsából? Úgy gondolom, nagyszerű lenne, ha ezt el tudnánk érni. Természetesen kritikusnak is kell lennünk Oroszországgal szemben és meg kell mondanunk, hogy ha szót emelek a Schäuble és Jung urak által Németországban kidolgozott terrorizmusellenes tervek ellen, akkor Oroszországnak is meg kell mondanom, hogy nem akarom ezt a diszkriminációellenes törvényt. Ez egészen egyértelmű. Ha véleményünk szerint a csecsenföldi helyzet teljes mértékben ellentétes az emberi jogokkal, akkor ezt nagyon világosan közölnünk kell az oroszokkal is, de azt követően nyomon is kell követnünk az eseményeket. Azt gondolom, hogy egy helyes partnerségi megállapodás megléte esetén a jó partnereknek ezeket meg szabad és kell mondaniuk egymásnak. Szükségünk van Oroszországra és Oroszországnak szüksége van ránk, és együtt fogunk tovább haladni, ha minden kérdésről nyíltan beszélünk és – mindenekelőtt – felvázoljuk a megoldási lehetőségeket."@hu11
". Signor Presidente, stabilità e sviluppo in Europa e nel mondo sono impossibili senza una ragionevole cooperazione tra Unione europea e Russia. Che cosa vorrei vedere rispetto a Samara? Vorrei che tornaste e ci informaste di avere una strategia congiunta con la Russia per la soluzione del problema del Kosovo e per il processo di pace in Medio Oriente, nonché una posizione comune sulla questione nucleare in Iran e una strategia congiunta per risolvere il problema della Transnistria. Non si tratta soltanto delle forniture di energia. Dimentichiamoci di Galileo. L’industria non lo vuole e si presume che i contribuenti si accollino i costi. Collaboriamo con la Russia riguardo a una politica energetica ragionevole usando le nuove tecnologie. Risolviamo la questione relativa alla possibilità di viaggiare in Russia senza obbligo di visto. Perché non abbiamo compiuto molti progressi a questo proposito, solo per questi gruppi specifici? A mio parere, si potrebbe fare ancora molto. Quale sarà la posizione dell’Unione europea in merito allo scudo missilistico? Staremo dalla parte della Russia e diremo di non volere uno scudo di difesa degli USA? Ritengo sarebbe fantastico potessimo ottenerlo. Naturalmente, dobbiamo anche essere critici con la Russia e comunicarle che se dichiariamo apertamente di essere contrari ai piani antiterrorismo elaborati dagli onorevoli Schäuble e Jung in Germania, allora bisogna anche dire alla Russia di non volere questa legge sulla non discriminazione. E’ abbastanza evidente. Se il vostro parere è che la situazione in Cecenia è del tutto contraria ai diritti umani, occorre spiegarlo in modo chiaro ai russi, ma anche di verificarla in seguito. Credo che se disporremo di un ragionevole accordo di partenariato, si tratti di un aspetto che validi possano e debbano dire l’un l’altro. Abbiamo bisogno della Russia e la Russia ha bisogno di noi, e procederemo insieme se mettiamo tutte le questioni sul tavolo e, soprattutto, cerchiamo modi per risolverle."@it12
"Gerb. pirmininke, Europos ir viso pasaulio stabilumas ir vystymasis neįmanomas be protingo Europos Sąjungos ir Rusijos bendradarbiavimo. Kas, mano nuomone, turėtų būti kitaip nei Samaroje? Norėčiau, kad sugrįžę mums pasakytumėte, kad su Rusija parengėte bendrą strategiją Kosovo problemai išspręsti ir taikos procesui Vidurio Rytuose, kad suformuota bendra pozicija dėl atominio ginklo problemos Irane ir bendra strategija Padnestrės problemai išspręsti. Ne viskas susiję su energijos tiekimu. Nepamirškime . Pramonei ji nereikalinga ir mokesčių mokėtojai turės apmokėti sąskaitą. Dirbkime kartu su Rusija dėl protingos energetikos politikos, pasinaudodami naujomis technologijomis. Išspręskime bevizio režimo su Rusija klausimą. Kodėl šioje srityje pasiekta nedidelė pažanga ir tik šioms specifinėms grupėms? Mano nuomone, galima nuveikti daug daugiau. Kokia bus Europos Sąjungos pozicija dėl raketų skydo? Ar mes pritarsime Rusijai ir sakysime, kad JAV gynybos skydas mums nereikalingas? Manau, būtų nuostabu, jeigu pavyktų tai pasiekti. Žinoma, mes turime būti kritiški Rusijos atžvilgiu ir įspėti, kad jeigu aš pasisakau prieš antiteroristinius planus, kuriuos kuria W. Schäuble ir F. J. Jungas Vokietijoje, aš taip pat privalau pasakyti Rusijai, kad nepageidauju šio antidiskriminacinio įstatymo. Tai visiškai aišku. Jeigu, mūsų nuomone, padėtis Čečėnijoje nesuderinama su žmogaus teisėmis, turime tai aiškiai pasakyti rusams ir po to toliau ją sekti. Manau, kad turėdami protingą partnerystės susitarimą geri partneriai gali ir turi tokius dalykus sakyti vienas kitam. Mums reikia Rusijos, o Rusijai – mūsų, ir mes galėsime kartu judėti pirmyn, jeigu apsvarstysime visas problemas ir visų pirma rasime būdus joms išspręsti."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs! Stabilitāte un attīstība Eiropā un pasaulē nav iedomājama bez jēgpilnas sadarbības starp Eiropas Savienību un Krieviju. Ko man gribētos redzēt notiekam citādi nekā Samārā? Man gribētos, lai jūs vēlāk varētu atgriezties pie mums un teikt, ka jums ar Krieviju ir kopīga stratēģija Kosovas problēmas risināšanai, kopīga stratēģija miera procesam Tuvajos Austrumos, ka jums ir kopēja nostāja attiecībā uz kodolproblēmu Irānā un kopīga stratēģija, kā risināt Piedņestras problēmu. Nav runa tikai par energoapgādi. Aizmirsīsim par . Rūpniecībai tas nav vajadzīgs, un rēķinu nāktos samaksāt nodokļu maksātājiem. Mums kopīgi ar Krieviju būtu jāstrādā pie saprātīgas enerģētikas politikas un jauno tehnoloģiju izmantošanas. Mums būtu jārisina problēma, kas saistīta ar bezvīzu režīmu ar Krieviju. Kāpēc šai jomā vēl neesam panākuši ievērojamu progresu, izņemot atsevišķas personu grupas? Pēc manām domām, šajā ziņā vēl daudz ko varētu darīt. Kāda būs Eiropas Savienības nostāja pretraķešu aizsardzības vairoga jautājumā? Vai mēs būsim vienoti ar Krieviju un darīsim zināmu, ka nevēlamies ASV aizsardzības vairogu? Manuprāt, būtu lieliski, ja mēs to varētu panākt. Protams, mums pret Krieviju jāizturas arī kritiski un tai jāsaka — ja es Vācijā iebilstu pret un kaldinātajiem pretterorisma plāniem, tad man arī Krievijai ir jāsaka, ka es neatbalstu šo diskriminācijas aizlieguma likumu. Tas ir pilnīgi skaidrs. Ja mēs uzskatām, ka situācija Čečenijā absolūti neatbilst cilvēktiesību normām, mums tas Krievijai ir jāsaka pilnīgi skaidri, taču pēc tam mums ir jāturpina sekot notikumu attīstībai. Manuprāt, ja mums ir saprātīgs partnerattiecību nolīgums, tad labi partneri šādas lietas viens otram var teikt, un tas arī ir jādara. Krievija mums ir vajadzīga, un Krievijai esam vajadzīgi mēs, un mūsu darbs būs sekmīgs, ja skaidri izklāstīsim visas problēmas un — pats galvenais — izstrādāsim to risināšanas paņēmienus."@lv13
"Herr Präsident! Stabilität und Entwicklung in Europa und in der Welt ist ohne eine vernünftige Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und Russland nicht möglich. Was würde ich mir wünschen, im Gegensatz zu Samara? Wenn Sie wiederkommen, berichten Sie uns bitte: Sie haben eine gemeinsame Strategie mit Russland für die Lösung des Kosovo-Problems. Sie haben eine gemeinsame Strategie für den Friedensprozess im Nahen Osten. Sie vertreten eine gemeinsame Position zum Nuklearproblem im Iran, und es gibt eine gemeinsame Strategie zur Lösung des Transnistrien-Problems. Es geht nicht nur um Energielieferungen. Lassen Sie uns Galileo vergessen! Die Industrie will es nicht, der Steuerzahler soll es bezahlen. Lassen Sie uns mit Russland gemeinsam vernünftige Energiepolitik mit neuen Technologien betreiben. Lassen Sie uns das Problem des visafreien Verkehrs mit Russland lösen. Warum sind wir dort noch immer nicht viele Schritte weitergegangen, nur für diese speziellen Gruppen? Ich glaube, es gibt eine ganze Menge. Wie wird sich die Europäische Union zum Raketenschild stellen? Werden wir mit Russland gemeinsam sagen: Wir wollen keinen US-amerikanischen Raketenschild? Ich fände es wunderbar, wenn wir das erreichen könnten. Natürlich müssen wir Russland auch kritisieren und ihm sagen: Wenn ich in der Bundesrepublik Deutschland gegen die Antiterrorismuspläne von Herrn Schäuble und Herrn Jung auftrete, dann muss ich auch Russland sagen, dass ich dieses Antidiskriminierungsgesetz nicht will. Das ist vollkommen klar. Wenn wir der Auffassung sind, dass die Lage in Tschetschenien in keiner Art und Weise den Menschenrechten entspricht, dann müssen wir das auch klar und deutlich sagen, und das dürfen wir eben dann auch nicht vergessen. Ich glaube, guten Partnern, wenn man ein vernünftiges Partnerschaftsabkommen hat, darf man dies sagen, muss man dies sagen. Wir brauchen Russland, Russland braucht uns, und wir werden gemeinsam vorankommen, wenn wir alle Fragen auf den Tisch legen und vor allem Lösungsvorschläge vorlegen."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, stabiliteit en ontwikkeling in Europa en de wereld zijn onmogelijk zonder verstandige samenwerking tussen de Europese Unie en Rusland. Wat zou ik willen zien, anders dan na Samara? Ik zou willen dat u straks terugkeert en ons vertelt dat u een gemeenschappelijke strategie hebt voor de oplossing van het probleem Kosovo en een gemeenschappelijke strategie voor het vredesproces in het Midden-Oosten, en dat u een gemeenschappelijk standpunt hebt inzake het nucleaire probleem in Iran en een gemeenschappelijke strategie om het Transnistria-probleem op te lossen. Het gaat niet alleen om energievoorziening. Laten we Galileo vergeten. De energiesector loopt daar niet warm voor en de belastingbetalers moeten voor de rekening opdraaien. Laten we samen met Rusland werken aan een verstandig energiebeleid met gebruikmaking van nieuwe technologieën. Laten we het probleem van visumvrij reizen in Rusland oplossen. Waarom hebben wij op deze specifieke gebieden nog steeds niet veel vooruitgang geboekt? Naar mijn mening is er zeer veel dat gedaan zou kunnen worden. Wat zal het standpunt van de Europese Unie over het antiraketschild zijn? Gaan we achter Rusland staan en zeggen we dat we geen verdedigingsschild van de VS willen? Ik denk dat het geweldig zou zijn als we dat voor elkaar zouden kunnen krijgen. Natuurlijk moeten we ook kritisch zijn op Rusland en het land vertellen dat als ik mij kant tegen de antiterrorismeplannen van de heer Schäuble en de heer Jung in Duitsland, ik dan ook tegen Rusland moet zeggen dat ik tegen deze antidiscriminatiewetgeving ben. Dat lijkt me duidelijk. Als wij van mening zijn dat de situatie in Tsjetsjenië volledig indruist tegen de mensenrechten, moeten wij dat de Russen zeer duidelijk maken, maar er vervolgen ook op blijven hameren. Ik denk dat als we een verstandige partnerschapsovereenkomst hebben, dit iets is dat goede partners tegen elkaar kunnen en moeten zeggen. We hebben Rusland nodig en Rusland heeft ons nodig, en we zullen samen vooruitgang boeken als we alle kwesties bespreken en, bovenal, tot manieren komen om ze op te lossen."@nl3
". Panie przewodniczący! Stabilność i rozwój w Europie i na świecie nie będzie możliwy bez rozsądnej współpracy między Unią Europejską i Rosją. Czego oczekuję w porównaniu z Samarą? Oczekuję, że wrócicie państwo i powiecie nam, że osiągnęliście wspólną strategię z Rosją w odniesieniu do rozwiązania problemu Kosowa oraz wspólną strategię w odniesieniu do procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie, a także że osiągnęliście wspólne stanowisko w sprawie problemu atomowego w Iranie oraz wspólną strategię w celu rozwiązania problemu Transnistrii. Nie chodzi tylko o dostawy energii. Zapomnijmy o Galileo. Przemysł nie chce tego systemu, a rachunek mają niby pokryć podatnicy. Współpracujmy z Rosją w sprawie rozsądnej polityki energetycznej, wykorzystującej nowe technologie. Rozwiążmy z Rosją problem bezwizowych podróży. Dlaczego wciąż nie osiągnęliśmy postępu w tych kwestiach, w zakresie tych określonych grup? Moim zdaniem można wiele osiągnąć. Jakie będzie stanowisko Unii Europejskiej w sprawie tarczy antyrakietowej? Czy poprzemy pozycję Rosji i powiemy, że nie chcemy amerykańskiej tarczy obronnej? Uważam, że byłoby wspaniale, gdybyśmy mogli to osiągnąć. Oczywiście musimy również być krytyczni wobec Rosji i powiedzieć, że skoro otwarcie jestem przeciwny planom walki z terroryzmem opracowanym przez pana Schäuble i pana Junga w Niemczech, otwarcie muszę powiedzieć Rosji, że nie chcę tej ustawy antydyskryminacyjnej. Jest to dość oczywiste. Jeżeli naszym zdaniem sytuacja w Czeczenii w zupełności przeczy prawom człowieka, musimy to bardzo jasno przekazać Rosjanom, ale musimy także następnie śledzić tę sprawę. Moim zdaniem, jeżeli dysponujemy rozsądną umową o partnerstwie, jest to coś, co dobrzy partnerzy muszą sobie powiedzieć. Potrzebujemy Rosji a Rosja potrzebuje nas. Będziemy mogli posuwać się naprzód, jeżeli omówimy wszystkie te kwestie, a przede wszystkim jeżeli przedstawimy sposoby ich rozwiązania."@pl16
". Senhor Presidente, a estabilidade e o desenvolvimento na Europa e no mundo são impossíveis sem uma cooperação sensata entre a União Europeia e a Rússia. O que gostaria eu de ver, por oposição a Samara? Gostaria que regressassem e nos comunicassem que têm uma estratégia comum com a Rússia para a resolução do problema do Kosovo e uma estratégia comum para o processo de paz no Médio Oriente, assim como uma posição comum sobre o problema nuclear no Irão e uma estratégia comum para pôr cobro ao problema da Transnístria. Não se trata apenas do abastecimento de energia. Esqueçamos o Galileo. A indústria não o quer, e supostamente serão os contribuintes a pagar a factura. É preciso que trabalhemos com a Rússia no âmbito de uma política energética sensata, utilizando as novas tecnologias. É preciso que resolvamos o problema das viagens isentas de vistos para a Rússia. Por que razão não temos progredido muito nesta área, apenas para estes grupos específicos? Na minha opinião, há ainda muito que fazer. Qual será a posição da União Europeia em relação ao escudo antimísseis? Ficaremos do lado da Rússia, dizendo que não queremos um escudo de defesa dos E.U.A.? Penso que seria magnífico se o conseguíssemos. Obviamente que também temos de ser críticos em relação à Rússia, dizendo-lhe que, se nos expressamos contra os planos anti-terrorismo elaborados por Wolfgang Schäuble e Franz Josef Jung na Alemanha, então, teremos também de dizer à Rússia que não queremos esta lei de combate à discriminação. Esta questão é bastante clara. Se somos da opinião que a situação na Chechénia contraria completamente os direitos humanos, precisamos de tornar patente aos russos a nossa posição, mas também de garantir o seguimento desta questão. Considero que se tivermos um acordo de parceria sensato, é isso que os bons parceiros podem e devem dizer um ao outro. Precisamos da Rússia e a Rússia precisa de nós, e progrediremos em conjunto se pusermos todas as questões sobre a mesa e, sobretudo, se delinearmos os meios de as resolver."@pt17
"Herr Präsident! Stabilität und Entwicklung in Europa und in der Welt ist ohne eine vernünftige Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und Russland nicht möglich. Was würde ich mir wünschen, im Gegensatz zu Samara? Wenn Sie wiederkommen, berichten Sie uns bitte: Sie haben eine gemeinsame Strategie mit Russland für die Lösung des Kosovo-Problems. Sie haben eine gemeinsame Strategie für den Friedensprozess im Nahen Osten. Sie vertreten eine gemeinsame Position zum Nuklearproblem im Iran, und es gibt eine gemeinsame Strategie zur Lösung des Transnistrien-Problems. Es geht nicht nur um Energielieferungen. Lassen Sie uns Galileo vergessen! Die Industrie will es nicht, der Steuerzahler soll es bezahlen. Lassen Sie uns mit Russland gemeinsam vernünftige Energiepolitik mit neuen Technologien betreiben. Lassen Sie uns das Problem des visafreien Verkehrs mit Russland lösen. Warum sind wir dort noch immer nicht viele Schritte weitergegangen, nur für diese speziellen Gruppen? Ich glaube, es gibt eine ganze Menge. Wie wird sich die Europäische Union zum Raketenschild stellen? Werden wir mit Russland gemeinsam sagen: Wir wollen keinen US-amerikanischen Raketenschild? Ich fände es wunderbar, wenn wir das erreichen könnten. Natürlich müssen wir Russland auch kritisieren und ihm sagen: Wenn ich in der Bundesrepublik Deutschland gegen die Antiterrorismuspläne von Herrn Schäuble und Herrn Jung auftrete, dann muss ich auch Russland sagen, dass ich dieses Antidiskriminierungsgesetz nicht will. Das ist vollkommen klar. Wenn wir der Auffassung sind, dass die Lage in Tschetschenien in keiner Art und Weise den Menschenrechten entspricht, dann müssen wir das auch klar und deutlich sagen, und das dürfen wir eben dann auch nicht vergessen. Ich glaube, guten Partnern, wenn man ein vernünftiges Partnerschaftsabkommen hat, darf man dies sagen, muss man dies sagen. Wir brauchen Russland, Russland braucht uns, und wir werden gemeinsam vorankommen, wenn wir alle Fragen auf den Tisch legen und vor allem Lösungsvorschläge vorlegen."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, stabilita a rozvoj v Európe a vo svete nie je možná bez rozumnej spolupráce medzi Európskou úniou a Ruskom. Čo by som rád videl v porovnaní so Samarou? Bol by som rád, keby ste sa vrátili a povedali nám, že máte s Ruskom spoločnú stratégiu na riešenie kosovského problému a spoločnú stratégiu pre mierový proces na Strednom východe, a že máte spoločný postoj v otázke nukleárneho problému v Iráne a spoločnú stratégiu na riešenie problému podnesterskej oblasti. Nie je to len otázka dodávky energie. Zabudnime na projekt Galileo. Priemysel ho nechce a platitelia daní majú vyrovnať účet. Spolupracujme s Ruskom na vypracovaní rozumnej energetickej politiky za pomoci nových technológií. Poďme s Ruskom vyriešiť problém bezvízového cestovania. Prečo sme v tejto oblasti stále nedosiahli významnejší pokrok, iba pokiaľ ide o tieto konkrétne skupiny? Podľa môjho názoru sa toho dá urobiť naozaj veľa. Aká bude pozícia Európskej únie v otázke raketového štítu? Budeme stáť pri Rusku alebo povieme, že nechceme obranný štít Spojených štátov? Myslím, že by bolo úžasné, ak by sa nám to podarilo dosiahnuť. Samozrejme, tiež musíme byť k Rusku kritickí a povedať mu, že ak budem vystupovať proti protiteroristickým plánom, ktoré spracoval pán Schäuble a pán Jung v Nemecku, potom musím Rusku tiež povedať, že odmietam tieto antidiskriminačné zákony. Je to dosť jasné. Ak si myslíme, že situácia v Čečensku je nestála v oblasti ľudských práv, musíme to Rusom veľmi jasne povedať, ale potom sa tým musíme podrobne zaoberať. Myslím si, že ak máme rozumnú partnerskú dohodu, toto je niečo, čo dobrí partneri môžu a musia jeden druhému povedať. Potrebujeme Rusko a Rusko potrebuje nás, a spolu budeme napredovať, ak vyložíme všetky problémy na stôl a predovšetkým, ak navrhneme ich riešenie."@sk19
". Gospod predsednik, stabilnost in razvoj v Evropi ter v svetu nista mogoča brez razumnega sodelovanja med Evropsko unijo in Rusijo. Česa si želim, v nasprotju z vrhom v Samari? Želim si, da bi se vrnili s srečanja in nam dejali, da ste z Rusijo sprejeli skupno strategijo za reševanje vprašanja Kosova, skupno strategijo za mirovni proces na Bližnjem vzhodu, skupno stališče glede jedrskega vprašanja v Iranu in skupno strategijo za reševanje vprašanja Pridnestrja. Ne gre samo za oskrbo z energijo. Pozabimo na projekt Galileo. Industrija ga ne želi, davkoplačevalci pa ga morajo plačati. Dogovorimo se z Rusijo o razumni energetski politiki z uporabo novih tehnologij. Rešimo vprašanje o potovanjih v Rusijo brez vizuma. Zakaj že samo pri teh posameznih vprašanjih nismo dosegli bistvenega napredka? Menim, da bi se lahko v zvezi s tem veliko naredilo. Kakšno bo stališče Evropske unije o protiraketnem ščitu? Bomo stopili na stran Rusije in zavrnili obrambni ščit ZDA? Mislim, da bi to bilo čudovito. Seveda moramo biti do Rusije tudi kritični in ji povedati, da, če spregovorimo proti protiterorističnim načrtom, ki jih oblikujeta gospod Schäuble in gospod Jung v Nemčiji, moramo prav tako Rusiji izraziti nestrinjanje s to protidiskiminacijsko zakonodajo. To je precej jasno. Če menimo, da so razmere v Čečeniji popolnoma v nasprotju s človekovimi pravicami, moramo to Rusom jasno povedati, ampak tudi spremljati v prihodnje. Če smo sklenili razumen sporazum o partnerstvu, menim, da je to nekaj, kar si dobri partnerji lahko povedo in si morajo povedati. Potrebujemo Rusijo in Rusija potrebuje nas in oboji bomo napredovali, če izpostavimo vsa vprašanja ter predvsem določimo načine, kako jih bomo reševali."@sl20
". Herr talman! Stabilitet och utveckling i Europa och världen är omöjligt utan ett förnuftigt samarbete mellan EU och Ryssland. Vad skulle jag vilja se, i kontrast till Samara? Vad jag skulle vilja är att ni kommer tillbaka och berättar för oss att ni har en gemensam strategi med Ryssland för att lösa Kosovoproblemet, en gemensam strategi för fredsprocessen i Mellanöstern och att ni har en gemensam ståndpunkt om kärnvapenproblemet i Iran och en gemensam strategi för att lösa problemet i Transnistrien. Det handlar inte bara om energiförsörjning. Vi får inte glömma Galileo. Industrin vill inte ha programmet och skattebetalarna förväntas betala räkningen. Låt oss arbeta med Ryssland om en förnuftig energipolitik med nya tekniker. Låt oss lösa problemen med visumfritt resande med Ryssland. Varför har vi fortfarande inte ens nått några större framsteg i de särskilda frågorna? Jag anser att det återstår mycket att göra. Vilken ståndpunkt kommer EU att ha om robotsköldar? Kommer vi att hålla med Ryssland och säga att vi inte vill ha ett amerikanskt missilförsvar? Det skulle vara fantastiskt om vi kunde uppnå detta. Givetvis måste vi också vara kritiska mot Ryssland: om vi säger att vi är emot de antiterrorismplaner som smids av Wolfgang Schäuble och Franz Josef Jung i Tyskland, måste vi också tala om för Ryssland att vi inte vill ha denna antidiskrimineringslag. Det är uppenbart. Om vi anser att situationen i Tjetjenien fullständigt strider mot de mänskliga rättigheterna måste vi göra det väldigt klart för ryssarna, men vi måste också följa upp det efteråt. I ett sunt partnerskap är det något som goda partner både kan och bör säga till varandra. Vi behöver Ryssland och Ryssland behöver oss, och vi kommer att gå framåt tillsammans om vi tar upp alla dessa problem och, framför allt, hittar sätt att lösa dem på."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"J. Jung"13
"W. Schäuble"13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph