Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-052"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.5.3-052"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, May’s summit in Samara exposed the cracks in our strategic partnership with Russia – on energy, on Kosovo and on human rights. Those fissures have become fault lines that are now so deep and so wide that we are hard pressed to say how meaningful ‘partnership’ based on common values can be pursued. The Reform Treaty promises Parliament a real say on external action for the first time. So let us raise our game to meet the challenge and deliver at the summit a message that President Putin cannot ignore. By Mr Putin’s own admission, ‘Russia will not soon become, if it ever becomes, a country where liberal values have deep historical roots’. How long can we go on ignoring the growing evidence? Not that Russians refuse the cultural trappings of the West, because President Putin has spoken time and again of his country’s place at the cultural heart of Europe. No, this vehemence, this denial, is directed primarily against what President Barroso calls Europe’s ‘sacred values’ – values like freedom, democracy and the rule of law, which are conspicuously absent in Russia today. Mr Salafranca Sánchez-Neyra was right. From the Council and the Commission we have heard too much and not enough . Our relationship with Russia is strategic, certainly, but it cannot be described as a partnership. We need a pragmatic approach, cooperating where we can on issues of mutual concern, like border crossings, energy supply, and joining the WTO – although yesterday’s announcement on price controls on foodstuffs suggests a return to the economic policies of the past. Some progress can be made with Russia, but without the fanfare, followed by frustration, which marks too many EU-Russia summits. A bit more honesty is needed, too, as Russia comes up to two major elections. If human cloning were better developed, President Putin would probably run for both President and Prime Minister following the Kaczyńskis’ example in Poland! For a country which overturned oligarchy back in 1917, it is quite incredible that a new autocracy is gaining ground, and we should not cut down our criticisms for fear of endangering a partnership which exists but on paper. Only when an independent judiciary, freedom of expression and democracy exist as more than sound bites and when journalists, opposition parties, and NGOs can operate without fear of retribution, can Europe stand in solidarity with Russia. It is for that reason that my Group sought a resolution to close this debate, and over 300 MEPs backed our calls. We must be prepared to put on paper what we say in public and refute those who say this House is nothing but a glorified talking shop."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, květnový summit v Samaře odhalil trhliny v našem strategickém partnerství s Ruskem, pokud jde o otázku energetiky, Kosova a lidských práv. Tyto trhliny se staly zlomovou linií, která je nyní tak hluboká a široká, že musíme rychle zdůraznit, jak lze usilovat o smysluplné „partnerství“ založené na společných hodnotách. Reformní smlouva slibuje Parlamentu poprvé možnost říct svůj názor na vnější činnost. Proto nám dovolte toho využít, abychom se mohli úkolu zhostit a vyslovit na summite poselství, které nebude moci prezident Putin ignorovat. Jak přiznává samotný pan Putin, „Rusko se tak rychle nestane, pokud vůbec někdy, zemí, kde budou mít liberální hodnoty hluboké historické kořeny“. Jak dlouho ještě můžeme ignorovat tuto skutečnost, tento důkaz? Ne že by Rusové odmítali kulturní požitky západu, protože prezident Putin často hovořil o místě své země v srdci Evropy. Ne, tato prudkost, toto odmítnutí, je namířené především proti tomu, co prezident Barroso nazývá „posvátné hodnoty“ Evropy, hodnoty jako svoboda, demokracie a právní řád, což v dnešním Rusku viditelně chybí. Pan Salafranca Sánchez-Neyra měl pravdu. Od Rady a Komise jsme slyšeli příliš mnoho a příliš málo . Náš vztah s Ruskem je určitě strategický, ale nedá se popsat jako partnerství. Potřebujeme pragmatický přístup, musíme, kde se dá, spolupracovat na otázkách oboustranného zájmu, jako jsou hraniční přechody, dodávka energie a připojení k Světové obchodní organizaci, i když včerejší oznámení kontroly cen potravin představuje návrat k hospodářským strategiím z minulosti. S Ruskem může dojít k jistému pokroku, ale bez fanfár, a potom bude následovat frustrace, která poznamenává příliš mnoho summitů EU a Ruska. Potřebujeme trošku víc otevřenosti, neboť Rusové stojí před dvěmi významnými volbami. Pokud by vývoj lidského klonování dosáhl vyššího stupně, prezident Putin by pravděpodobně kandidoval na prezidenta i na ministerského předsedu, podle příkladu Kaczýnských v Polsku. Pro zemi, která svrhla v roce 1917 oligarchii, je dost neuvěřitelné, že převahu získává nový absolutismus, a my bychom neměli naši kritiku omezovat ze strachu z ohrožení partnerství, které existuje jen na papíře. Jen tehdy, kdy bude existovat nezávislé soudnictví, svoboda projevu a demokracie i ve skutečnosti, a kdy novináři, opoziční strany a nevládní organizace budou moci spolupracovat bez strachu z odplaty, může Evropa na sebe vzít solidaritu s Ruskem. To je i důvod, proč má skupina hledala řešení jak ukončit tuto rozpravu, a více než 300 poslanců Parlamentu naši výzvu podpořilo. Musíme být připraveni dát na papír to, co říkáme na veřejnosti, a odmítnout ty, kdo tvrdí, že Parlament není nic jiného než místo, kde se hodně diskutuje, ale které nepřináší žádný konkrétní výsledek."@cs1
"Hr. formand! Topmødet i maj i Samara åbenbarede sprækkerne i vores strategiske partnerskab med Rusland - hvad angår energi, Kosovo og menneskerettigheder. Disse revner er blevet til brudlinjer, der nu er så dybe og brede, at det kniber for os at sige, hvordan man kan stræbe efter et meningsfuldt "partnerskab" baseret på fælles værdier. Med reformtraktaten får Parlamentet for første gang løfte om at få reel indflydelse på handling udadtil. Så lad os oppe os for at møde udfordringen og levere en besked på topmødet, som præsident Putin ikke kan ignorere. Hr. Putin har selv indrømmet, at "Rusland vil ikke snart, om overhovedet, blive et land, hvor liberale værdier får dybe, historiske rødder". Hvor længe kan vi vedblivende ignorere de voksende beviser? Det er ikke, fordi russerne siger nej til Vestens kulturelle staffage, for præsident Putin har igen og igen talt om sit lands plads i Europas kulturelle hjerte. Nej, denne heftighed, denne fornægtelse er primært henvendt mod det, som præsident Barroso kalder Europas "hellige værdier" - værdier som f.eks. frihed, demokrati og retsstatsprincippet, som tydeligvis ikke eksisterer i Rusland i dag. Hr. Salafranca Sánchez-Neyra fik ret. Fra Rådet og Kommissionen har vi hørt for meget og for lidt . Vores forhold til Rusland er strategisk, det er klart, men det kan ikke beskrives som et partnerskab. Vi har brug for en pragmatisk holdning, hvor vi samarbejder, hvor vi kan, om spørgsmål af fælles interesse som f.eks. grænseovergange, energiforsyning og medlemskab af WTO - selv om gårsdagens meddelelse om kontrol med fødevarepriser antyder en tilbagevenden til tidligere tiders økonomiske politik. Nogle fremskridt kan der ske i forhold til Rusland, men uden den fanfare, der præger for mange topmøder mellem EU og Rusland, og som efterfølges af skuffelse. Der er også brug for lidt mere ærlighed, nu da Rusland skal til at afholde to betydningsfulde valg. Hvis kloning af mennesker var længere fremme i udviklingen, ville præsident Putin sandsynligvis stille op som både præsident og premierminister, efter Kaczyńskiernes eksempel i Polen! For et land, som omstyrtede oligarkiet tilbage i 1917, er det helt utroligt, at et nyt enevælde er ved at få fodfæste, og vi bør ikke begrænse vores kritik af frygt for at sætte det partnerskab på spil, der kun eksisterer på papiret. Først når et uafhængigt domstolsvæsen, ytringsfrihed og demokrati eksisterer som andet end og når journalister, oppositionspartier og ngo'er kan virke uden frygt for straf, kan Europa stille sig solidarisk med Rusland. Dette er grunden til, at min gruppe har ønsket en beslutning om at lukke denne forhandling, og mere end 300 parlamentsmedlemmer har støttet vores opfordringer. Vi skal være parate til at nedfælde på papir, hvad vi siger offentligt, og imødegå dem, der siger, at Parlamentet ikke er andet end en opstadset snakkebutik."@da2
". Herr Präsident! Der Samara-Gipfel im Mai hat gezeigt, bei welchen Themen unsere strategische Partnerschaft mit Russland Risse aufweist – bei der Energie, beim Kosovo und bei den Menschenrechten. Aus den kleinen Rissen sind inzwischen tiefe, breite Gräben geworden, so dass es uns schwer fällt zu sagen, wie eine auf gemeinsamen Werten basierende, sinnvolle „Partnerschaft“ fortgesetzt werden kann. Der Reformvertrag verspricht dem Parlament erstmals echte Mitsprache bei den Außenbeziehungen. Bemühen wir uns, den Anforderungen gerecht zu werden und setzen wir auf dem Gipfel ein Signal, das Präsident Putin nicht überhören kann. Präsident Putin hat selbst eingeräumt, dass „Russland nicht so bald, wenn überhaupt jemals, zu einem Land werden wird, wo liberale Werte eine tief verwurzelte Tradition haben“. Wie lange wollen wir die wachsenden Anzeichen noch übersehen? Nicht, dass die Russen das kulturelle Drumherum des Westens ablehnen, Präsident Putin weist ja immer wieder darauf hin, dass sein Land zum kulturellen Mittelpunkt Europas gehört. Nein, die Ablehnung in dieser Vehemenz richtet sich hauptsächlich gegen das, was Kommissionspräsident Barroso Europas „heilige Werte“ nennt – Werte wie Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, die im heutigen Russland offenkundig fehlen. Herr Salafranca Sánchez-Neyra hat Recht. Von Rat und Kommission hören wir zu viel Realpolitik und zu wenig Moralpolitik. Strategisch ist unsere Beziehung zu Russland mit Sicherheit, aber als Partnerschaft kann man sie nicht bezeichnen. Wir müssen pragmatisch herangehen und dort zusammenarbeiten, wo es möglich und in beiderseitigem Interesse ist, beim Grenzverkehr, bei der Energieversorgung und bei dem Beitritt zur WTO – auch wenn die gestrige Ankündigung von Preiskontrollen für Nahrungsmittel eine Rückkehr zur Wirtschaftspolitik vergangener Zeiten suggeriert. Es kann mit Russland Fortschritte geben, doch bitte ohne den Jubel und die darauf folgende Ernüchterung wie bei so vielen anderen EU-Russland-Gipfeln. Es ist auch mehr Ehrlichkeit vonnöten, schließlich stehen in Russland zwei wichtige Wahlen an. Wenn das Klonen von Menschen weiterentwickelt wäre, würde Präsident Putin es wahrscheinlich halten wie die Kaczyńskis in Polen und sowohl als Präsident als auch als Ministerpräsident antreten! Es ist unglaublich, dass in einem Land, das die Oligarchie 1917 abgeschafft hat, eine neue Autokratie so an Macht gewinnt. Wir sollten nicht aufhören, dies zu kritisieren, nur weil wir Angst haben, wir könnten eine Partnerschaft gefährden, die eh nur auf dem Papier existiert. Nur wenn unabhängige Gerichte, Meinungsfreiheit und Demokratie mehr sind als nur schöne Worte und wenn Journalisten, Oppositionsparteien und Nichtregierungsorganisationen ohne Angst vor Vergeltung agieren, kann Europa solidarisch zu Russland stehen. Aus diesem Grunde hat meine Fraktion zum Abschluss der Aussprache einen Entschließungsantrag eingereicht, und 300 Abgeordnete sind unserem Aufruf gefolgt. Wir müssen bereit sein, das, was wir öffentlich sagen, auch zu Papier zu bringen und damit diejenigen eines Besseren belehren, die meinen, dieses Haus sei nichts weiter als eine Quasselbude."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η διάσκεψη κορυφής του Μαΐου στη Σαμάρα αποκάλυψε τα ρήγματα στη στρατηγική εταιρική σχέση μας με τη Ρωσία – όσον αφορά την ενέργεια, το Κοσσυφοπέδιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα ρήγματα αυτά έχουν καταστεί διαχωριστικές γραμμές που πλέον έχουν τέτοιο βάθος και πλάτος που δυσκολευόμαστε να πούμε πώς μπορεί να επιδιωχθεί μια ουσιώδης «εταιρική σχέση» βασισμένη σε κοινές αξίες. Η Μεταρρυθμιστική Συνθήκη υπόσχεται ότι το Κοινοβούλιο θα έχει για πρώτη φορά πραγματικό λόγο για τις εξωτερικές δράσεις. Ας βελτιώσουμε λοιπόν τη στρατηγική μας για να ανταποκριθούμε στην πρόκληση και να δώσουμε στη διάσκεψη κορυφής ένα μήνυμα που ο πρόεδρος Πούτιν δεν θα μπορεί να αγνοήσει. Κατά παραδοχή του κ. Πούτιν, «Η Ρωσία δεν θα καταστεί σύντομα, αν καταστεί ποτέ, χώρα όπου οι φιλελεύθερες αξίες έχουν βαθιές ιστορικές ρίζες». Για πόσο ακόμα μπορούμε να αγνοούμε τις ολοένα και περισσότερες αποδείξεις; Όχι ότι οι Ρώσοι αρνούνται τα πολιτιστικά δείγματα της Δύσης επειδή ο πρόεδρος Πούτιν έχει μιλήσει επανειλημμένα για τη θέση της χώρας του στην πολιτιστική καρδιά της Ευρώπης. Όχι, αυτή η σφοδρότητα, αυτή η άρνηση στρέφεται κατά πρώτο λόγο κατά αυτού που ο Πρόεδρος Barroso αποκαλεί «ιερές αξίες» της Ευρώπης – αξίες όπως η ελευθερία, η δημοκρατία και το κράτος δικαίου, που απουσιάζουν περίτρανα από τη Ρωσία σήμερα. Ο κ. Salafranca Sánchez-Neyra είχε δίκιο. Από το Συμβούλιο και την Επιτροπή έχουμε ακούσει πολλή και όχι αρκετή . Η σχέση μας με τη Ρωσία είναι σίγουρα στρατηγική, αλλά δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως εταιρική σχέση. Χρειαζόμαστε μια ρεαλιστική προσέγγιση, συνεργαζόμενοι όπου μπορούμε για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως οι συνοριακές διελεύσεις, ο ενεργειακός εφοδιασμός και η ένταξη στον ΠΟΕ – αν και η χθεσινή ανακοίνωση για έλεγχο των τιμών στα τρόφιμα υποδεικνύει επιστροφή στις οικονομικές πολιτικές του παρελθόντος. Μπορεί να σημειωθεί κάποια πρόοδος με τη Ρωσία, χωρίς όμως τους πανηγυρισμούς, και την απογοήτευση που ακολουθεί, η οποία σηματοδοτεί τόσες πολλές διασκέψεις κορυφής ΕΕ-Ρωσίας. Χρειάζεται ακόμη λίγη περισσότερη ειλικρίνεια, καθώς η Ρωσία πλησιάζει σε δύο σημαντικές εκλογές. Αν η κλωνοποίηση ανθρώπων ήταν καλύτερα αναπτυγμένη, ο πρόεδρος Πούτιν θα ήταν κατά πάσα πιθανότητα υποψήφιος τόσο για Πρόεδρος όσο και για Πρωθυπουργός, ακολουθώντας το παράδειγμα των αδελφών Καζίνσκι στην Πολωνία! Για μια χώρα που ανέτρεψε την ολιγαρχία το 1917, είναι αρκετά απίστευτο το γεγονός ότι μια νέα απολυταρχία κερδίζει έδαφος, και δεν θα πρέπει να περιορίσουμε τις επικρίσεις μας φοβούμενοι μήπως διακυβεύσουμε μια εταιρική σχέση που υπάρχει μόνο στα χαρτιά. Μόνο όταν ένα ανεξάρτητο δικαστικό σώμα, η ελευθερία έκφρασης και η δημοκρατία υπάρχουν ως κάτι περισσότερο από αποσπάσματα ομιλιών και όταν δημοσιογράφοι, κόμματα της αντιπολίτευσης και ΜΚΟ μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς φόβο ανταπόδοσης, θα μπορεί η Ευρώπη να ταχθεί αλληλέγγυα με τη Ρωσία. Για αυτόν τον λόγο η Ομάδα μου επεδίωξε ψήφισμα για την περάτωση αυτής της συζήτησης, και πάνω από 300 βουλευτές υποστήριξαν το κάλεσμά μας. Οφείλουμε να είμαστε διατεθειμένοι να αποτυπώσουμε γραπτώς ό,τι λέμε δημόσια και να διαψεύδουμε όσους λένε ότι αυτό το Σώμα είναι απλώς ένας δοξασμένος τόπος συνομιλιών."@el10
"Señor Presidente, la cumbre de mayo celebrada en Samara dejó entrever las grietas de nuestra asociación estratégica con Rusia: en materia de energía, sobre Kosovo y sobre los derechos humanos. Esas fisuras se han convertido en fallas tan profundas y amplias que nos resulta difícil subrayar lo significativo que es perseguir una «asociación» basada en valores comunes. El Tratado de Reforma asegura por primera vez la participación del Parlamento en las acciones exteriores. Así que planteemos nuestra solución al reto y presentemos un mensaje en la cumbre que el Presidente Putin no pueda ignorar. <BRK> Según el señor Putin: «Rusia no se convertirá pronto, si es que lo hace alguna vez, en un país en el que los valores liberales tengan unas raíces históricas profundas». ¿Durante cuánto tiempo más podemos seguir ignorando la creciente evidencia? No es que los rusos rechacen todo lo que rodea culturalmente a Occidente, porque el Presidente Putin ha hablado en numerosas ocasiones del lugar que ocupa su país en el corazón cultural de Europa. No. Esta vehemencia, esta negación se dirige principalmente contra lo que el Presidente Barroso denomina los «valores sagrados» de Europa, valores como la libertad, la democracia y el Estado de Derecho, que están notablemente ausentes en la Rusia de hoy en día. El señor Salafranca Sánchez-Neyra tenía razón. Desde el Consejo y la Comisión hemos escuchado demasiada y poca . No cabe duda de que nuestra relación con Rusia es estratégica, pero no puede describirse como asociación. Necesitamos un enfoque pragmático, una cooperación en los ámbitos posibles sobre cuestiones que nos preocupen a ambos, como el cruce de fronteras, el suministro energético y la adhesión a la OMC, aunque el anuncio realizado ayer sobre los controles del precio de los piensos sugiere una vuelta a las políticas económicas del pasado. Pueden lograrse ciertos progresos con Rusia, pero sin la fanfarria seguida de la frustración que marca demasiadas cumbres UE-Rusia. También es necesario algo más de sinceridad, puesto que Rusia se acerca a dos elecciones importantes. Si la clonación humana estuviera más desarrollada, el Presidente Putin probablemente se presentaría a Presidente y a Primer Ministro, siguiendo el ejemplo de los hermanos Kaczyński en Polonia. Para un país que derrocó a la oligarquía en 1917, es increíble que esté dejando que una nueva autocracia gane terreno, y no debemos limitar nuestras críticas por miedo a poner en peligro una asociación que tan sólo existe en el papel. Sólo cuando el poder judicial independiente, la libertad de expresión y la democracia sean algo más que meras palabras y cuando los periodistas, los partidos de la oposición y las ONG puedan funcionar sin miedo al castigo, podrá Europa situarse, solidariamente, junto a Rusia. Por ese motivo mi Grupo buscó una resolución para cerrar este debate, y más de 300 parlamentarios europeos apoyaron nuestros llamamientos. Debemos estar preparados para poner por escrito las afirmaciones que hacemos en público y rechazar a los que dicen que esta Asamblea es simplemente un foro lujoso para conversar."@es21
"Härra juhataja, mai tippkohtumine Samaras paljastas mõrad meie strateegilises partnerluses Venemaaga – energia, Kosovo ja inimõiguste küsimustes. Need mõrad on muutunud maalõhedeks, mis on nüüdseks niivõrd sügavad ja laiad, et meil on väga raske öelda, kuivõrd tähendusrikast ühistel väärtustel põhinevat „partnerlust” on võimalik taotleda. Reformileping lubab esimest korda parlamendil välissuhete küsimuses tegelikult sõna võtta. Seega tõstkem panuseid ning võtkem väljakutse vastu ja andkem tippkohtumisel edasi sõnum, mida president Putin ignoreerida ei saa. Härra Putini enda avalduse kohaselt „Venemaa ei muutu peagi, kui see üldse kunagi muutub, riigiks, kus liberaalsed väärtused omaksid sügavaid ajaloolisi juuri”. Kaua me saame seda kasvavat tõendusmaterjali ignoreerida? Mitte, et venelased keelduksid Lääne kultuuri iseloomulikest joontest, sest president Putin on korduvalt rääkinud oma riigi kohast Euroopa kultuuri südames. Ei, see ägedus, see eitamine on peamiselt suunatud selle vastu, mida president Barroso kutsub Euroopa „pühadest väärtusteks” – väärtused nagu vabadus, demokraatia ja õigusriigi põhimõte, mis täna Venemaal silmatorkavalt puuduvad. Härra Salafranca Sánchez-Neyral oli õigus. Oleme kuulnud nõukogult ja komisjonilt liialt palju reaalpoliitikat, kuid mitte piisavalt moraalipoliitikat. Meie suhe Venemaaga on kindlasti strateegiline, kuid seda ei saa kirjeldada partnerlusena. Me vajame pragmaatilist lähenemist, tehes, kus võimalik, ühise mure küsimustes koostööd, nagu piiriületuspunktide, energiaga varustamise ning WTOga ühinemise küsimustes – kuigi eilne teadaanne toiduainete hindade kontrolli kohta vihjab mineviku majanduspoliitikatele. Venemaaga on võimalik saavutada teatud edasiminekut, kuid ilma fanfaarideta vaid järgneva frustratsiooniga, mis on iseloomulik liiga paljudele ELi-Venemaa tippkohtumistele. Samuti on vaja veidi enam ausust, kuivõrd Venemaal on tulemas kaks suuremat valimist. Kui inimkloonimine oleks paremini välja arendatud, kandideeriks president Putin tõenäoliselt nii presidendiks kui peaministriks, järgides Kaczyńskis’ite eeskuju Poolas. Riigi jaoks, mis kukutas 1917. aastal oligarhia, on üpris uskumatu, et maad on võtmas uus autokraatia ning me ei peaks hoiduma kriitikast hirmu tõttu ohustada partnerlust, mis eksisteerib vaid paberil. Üksnes juhul kui sõltumatu kohtuvõim, sõnavabadus ning demokraatia eksisteerivad enamal kujul kui sõnakõlksudena ning kui ajakirjanikud, opositsiooniparteid ja valitsusvälised organisatsioonid võivad tegutseda ilma kättemaksu hirmuta, saab Euroopa olla Venemaaga solidaarne. Sel põhjusel taotles minu fraktsioon resolutsiooni, mis selle arutelu lõpetaks ning üle 300 parlamendiliikme toetas meie üleskutset. Me peame olema valmis panema paberile selle, mida me avalikkuses välja ütleme ning kummutama väite, et see koda pole midagi muud kui üleskiidetud jututuba."@et5
"Arvoisa puhemies, toukokuinen Samaran huippukokous paljasti säröjä strategisessa kumppanuudessamme Venäjän kanssa – näitä ovat energiaa, Kosovoa ja ihmisoikeuksia koskevat kysymykset. Säröistä on nyt tullut niin syviä ja leveitä halkeamia, että on vaikea sanoa, kuinka voisimme jatkaa mielekästä, yhteisiin arvoihin perustuvaa kumppanuutta. Uudistussopimuksessa parlamentille luvataan ensimmäistä kertaa todellista sananvaltaa ulkoisen toiminnan alalla. Parantakaamme siis peliämme, jotta voisimme vastata haasteisiin ja lähettää huippukokouksessa viestin, jota presidentti Putin ei voi jättää huomiotta. Vladimir Putin itse on myöntänyt, ettei Venäjästä tule ainakaan lyhyellä aikavälillä – jos koskaan – maata, jossa liberaalit arvot olisivat juurtuneet syvälle historiaan. Kuinka kauan voimme jättää huomiotta kasvavat todisteet? Venäläiset eivät tietenkään kiellä omaavansa kulttuurisiteitä länsimaihin, onhan presidentti Putin puhunut useaan otteeseen maansa asemasta eurooppalaisen kulttuurin sydämessä. Ei vainkaan, vaan kiihko ja kieltäytyminen kohdistuvat ensisijaisesti niihin arvoihin, joita puheenjohtaja Barroso kutsuu Euroopan pyhiksi arvoiksi, kuten vapaus, demokratia ja oikeusvaltio, joiden puute tämän päivän Venäjällä on silmiinpistävää. José Salafranca Sánchez-Neyra oli oikeassa. Olemme kuulleet neuvoston ja komission taholta liian paljon reaalipolitiikkaa eikä riittävästi moraalipolitiikkaa. Suhteemme Venäjään on kyllä strateginen, mutta sitä ei voida kutsua kumppanuudeksi. Tarvitsemme käytännönläheistä lähestymistapaa, jonka puitteissa yhteistyötä tehdään mahdollisuuksien mukaan molempia osapuolia koskevilla aloilla, joita ovat rajanylitys, energiatoimitukset ja WTO-jäsenyys – vaikkakin eilinen ilmoitus elintarvikkeiden hintavalvonnasta on merkki paluusta entiseen talouspolitiikkaan. Jonkinasteinen edistyminen Venäjän-suhteissa on mahdollista, mutta se tapahtuu ilman fanfaareja ja sitä seuraa turhautuminen, joka leimaa turhan monia EU:n ja Venäjän huippukokouksia. Myös suorapuheisuutta olisi lisättävä nyt kaksien tärkeiden vaalien lähestyessä Venäjällä. Mikäli ihmisten kloonaaminen olisi nykyistä kehittyneempää, presidentti Putin olisi varmaankin ehdolla sekä presidentiksi että pääministeriksi, Puolan Kaczyńskin veljesten esimerkin mukaisesti! On aika uskomatonta, että itsevaltius saa jälleen jalansijaa maassa, joka kumosi oligarkian jo vuonna 1917. Meidän ei tule hillitä kritiikkiä siinä pelossa, että se vaarantaa kumppanuuden, joka on olemassa vain paperilla. Vasta sitten, kun riippumaton oikeuslaitos, ilmaisunvapaus ja demokratia ovat muutakin kuin pelkkää sanahelinää, ja kun toimittajat, oppositiopuolueet ja kansalaisjärjestöt voivat harjoittaa toimintaansa pelkäämättä rangaistusta, Eurooppa voi tuntea yhteenkuuluvuutta Venäjän kanssa. Tästä syystä ryhmäni pyrki sellaiseen päätöslauselmaan, joka päättäisi keskustelun, ja yli 300 Euroopan parlamentin jäsentä kannatti pyrkimyksiämme. Meidän on oltava valmiita panemaan paperille julkisesti ilmaisemamme näkemykset ja kumottava väitteet, joiden mukaan parlamentti on vain yliarvostettu keskustelupiiri."@fi7
"Monsieur le Président, en mai, le sommet de Samara a révélé les fissures de notre partenariat stratégique avec la Russie: l'énergie, le Kosovo et les droits de l’homme. Ces fissures sont devenues des lignes de faille qui sont à présent si profondes et si larges que nous avons beaucoup de mal à voir comment poursuivre un «partenariat» sensé sur la base de valeurs communes. Le traité modificatif contient pour le Parlement la promesse d'avoir vraiment, pour la première fois, son mot à dire sur les actions extérieures. Jouons cartes sur table pour relever le défi et profitons de ce sommet pour livrer un message que le président Poutine ne pourra ignorer. De l'aveu même de M. Poutine, «La Russie n'est pas près de devenir, pour autant qu'elle le devienne un jour, un pays où les valeurs libérales ont des racines historiques profondes». Pendant combien de temps pouvons-nous continuer à ignorer une évidence de plus en plus flagrante? Non pas que les Russes rejettent les atours culturels de l'Ouest, puisque le président Poutine s'est déjà exprimé à de maintes reprises sur la place de son pays au cœur culturel de l'Europe. Non, cette véhémence, ce rejet visent au premier chef ce que le président Barroso appelle les «valeurs sacrées» de l'Europe – des valeurs comme la liberté, la démocratie et l'État de droit, visiblement inexistantes dans la Russie d'aujourd'hui. M. Salafranca Sánchez-Neyra avait raison. Du Conseil et de la Commission, nous avons entendu trop de et pas assez de . Notre relation avec la Russie est stratégique, c'est certain, mais elle ne peut être décrite comme un partenariat. Nous avons besoin d'une approche pragmatique par laquelle nous coopérons où nous pouvons sur des questions d'intérêt mutuel telles que les mouvements transfrontaliers, l'approvisionnement énergétique ou l'adhésion à l'OMC – même si l'annonce faite hier concernant les contrôles de prix des denrées alimentaires évoque un retour aux politiques économiques du passé. Certains progrès peuvent être accomplis avec la Russie, mais sans la fanfare, puis la frustration, qui marque trop souvent les sommets UE-Russie. Un peu plus d'honnêteté est nécessaire car la Russie va bientôt connaître deux élections majeures. Si le clonage humain était plus au point, le président Poutine serait probablement candidat à la fois à la présidence et au poste de Premier ministre, suivant l'exemple des frères Kachinsky en Pologne! Pour un pays qui a renversé l'oligarchie 1917, il est incroyable qu'une nouvelle autocratie puisse ainsi gagner du terrain. À ce sujet, nous ne devrions pas modérer nos critiques par crainte de compromettre un partenariat qui n'existe que sur papier. Pour que l'Europe puisse agir en toute solidarité avec la Russie, il faudra d'abord que ce pays permette l'existence – autrement que dans des phrases toutes faites – d'un pouvoir judiciaire indépendant, de la liberté d'expression et de la démocratie, et que les journalistes, les partis d'opposition et les ONG puissent y opérer sans crainte de représailles. C'est pour cette raison que mon groupe – qui peut compter sur l'appui de 300 députés – cherche à obtenir une résolution pour clore ce débat. Nous devons être prêts à mettre sur papier ce que nous déclarons en public, et à réfuter les propos de ceux qui prétendent que notre Assemblée n'est rien d'autre qu'un salon de bavardage de luxe."@fr8
"Elnök úr, a májusi szamarai csúcstalálkozó felszínre hozta az Oroszországgal kialakított stratégiai partnerségünkön tátongó hasadékokat – az energiaügy, Koszovó és az emberi jogok terén. E repedések törésvonalakká váltak, melyek ma már oly mélyek és szélesek, hogy nagy nyomás nehezedik ránk, hogy megmondjuk, hogyan valósítható meg egy közös értékeken alapuló komoly „partnerség”. Első alkalommal a Reformszerződés valódi beleszólási lehetőséget ígér a Parlamentnek a külső felekkel kapcsolatos cselekvések terén. Javítsunk tehát a teljesítményünkön, hogy meg tudjunk felelni a kihívásnak és olyan üzenetet adhassunk át a csúcstalálkozón, melyet Putyin elnök nem hagyhat figyelmen kívül. Putyin elnök bevallása szerint „Oroszország nem válik egyhamar olyan országgá – ha egyáltalán valaha olyanná válik –, amelyben a liberális értékek mély történelmi gyökerekkel rendelkeznek”. Meddig hagyhatjuk még figyelmen kívül az egyre gyarapodó bizonyítékokat? Nem arról van szó, hogy az oroszok elutasítják a nyugat kulturális kellékeit, mivel Putyin elnök több alkalommal is beszélt arról, hogy milyen helyet foglal el országa Európa kulturális szívében. Nem, e hevesség, e tagadás elsősorban a Barroso elnök úr által Európa „szent értékeinek” hívott értékek – mint a szabadság, a demokrácia –, valamint a jogállamiság ellen irányul, melyek nyilvánvalóan nincsenek jelen a mai Oroszországban. Salafranca Sánchez-Neyra úrnak igaza volt. Túl sok és nem elég hallottunk a Tanácstól és a Bizottságtól. Kapcsolatunk Oroszországgal bizonyosan stratégiai, de nem nevezhető partnerségnek. Ahol csak lehetséges, gyakorlatias megközelítésre és együttműködésre van szükség az olyan mindkét felet érintő kérdéseket illetően, mint a határátkelők, energiaellátás, WTO-tagság – bár az élelmiszerek árának tegnap bejelentett ellenőrzése a múlt gazdaságpolitikájához való visszatérést sugallja. Némi előrelépés elérhető Oroszországgal, de harsonaszó nélkül és az utána következő kiábrándulással, amely túl sok EU-Oroszország csúcstalálkozóra jellemző. Ahogy Oroszország két fontos választás elé néz, egy kicsit több őszinteségre is szükség van. Ha az emberek klónozása fejlettebb lenne, Putyin elnök a lengyel Kaczyński fivérek példáját követve valószínűleg az elnöki és a miniszterelnöki pozícióért egyaránt indulna! Egy olyan országban, amely még 1917-ben megdöntötte az oligarchák uralmát, meglehetősen hihetetlen, hogy egy új autokratikus hatalom nyer teret, és nem szabad visszafogni kritikus megjegyzéseinket attól való félelmünkben, hogy egy olyan partnerséget sodrunk veszélybe, amely mindössze papíron létezik. Európa csak akkor vállalhat szolidaritást Oroszországgal, amikor a független igazságszolgáltatás, a szólásszabadság és a demokrácia nemcsak rövid beszédfoszlányokat jelent és amikor az újságírók, ellenzéki pártok és nem kormányzati szervezetek a megtorlás félelme nélkül működhetnek. Ezért törekedett a képviselőcsoportom egy állásfoglalásra, amely lezárja ezt a vitát, és több mint 300 képviselő támogatta a felhívásunkat. Készen kell állnunk, hogy papírra vessük, amit a nyilvánosság előtt mondunk, és hogy rácáfoljunk azokra, akik szerint az Európai Parlament nem más, mint egy agyonmagasztalt társalgó."@hu11
". Signor Presidente, il vertice di maggio a Samara ha svelato le crepe del nostro partenariato strategico con la Russia, in merito a energia, Kosovo e diritti umani. Queste crepe sono diventate spaccature talmente profonde e ampie che ora ci risulta difficile dire quanto sia significativo poter ricercare un “partenariato” basato su valori comuni. Il trattato di riforma garantisce per la prima volta al Parlamento un potere effettivo per quanto riguarda l’azione esterna. Pertanto adoperiamoci per accettare la sfida e trasmettere un messaggio al vertice che il Presidente Putin non possa ignorare. Per stessa ammissione del Presidente Putin, “la Russia non diverrà presto, se mai accadrà, un paese in cui i valori liberali presentano profonde radici storiche". Per quanto tempo potremo ignorarne la prova sempre maggiore? Non che i russi respingano l’apparato culturale dell’occidente perché il Presidente Putin ha parlato più volte della posizione del suo paese nel centro culturale d’Europa. No, questa veemenza, questo rifiuto, è diretto soprattutto a ciò che il Presidente Barroso definisce i “valori sacri” d’Europa, come la libertà, la democrazia e lo Stato di diritto, che oggi sono vistosamente assenti in Russia. L’onorevole Salafranca Sánchez-Neyra ha ragione. Il Consiglio e la Commissione hanno formulato troppa e insufficiente . Le nostre relazioni con la Russia sono strategiche, certamente, ma non possono essere definite un partenariato. Occorre un approccio pragmatico, cooperando ove possibile a riguardo di questioni di reciproco interesse, come i valichi di frontiera, l’approvvigionamento di energia e l’adesione all’OMC, anche se l’annuncio di ieri sul controllo dei prezzi dei prodotti alimentari suggerisce un ritorno alle politiche economiche del passato. E’ possibile compiere alcuni progressi con la Russia, ma senza ostentazioni, seguite da frustrazione, che caratterizzano troppi Vertici UE-Russia. E’ necessaria anche un po’ più di onestà, poiché la Russia si sta avvicinando a due importanti elezioni. Se la clonazione umana fosse progredita in maniera migliore, probabilmente il Presidente Putin si sarebbe candidato sia come Presidente sia come Primo Ministro seguendo l’esempio dei Kaczyński in Polonia! Per un paese che ha abbattuto l’oligarchia nel lontano 1917, è piuttosto incredibile che stia guadagnando terreno una nuova autocrazia, e non dovremmo ridurre le nostre critiche per paura di danneggiare un partenariato che esiste esclusivamente sulla carta. Solo quando una magistratura indipendente, la libertà d’espressione e la democrazia saranno più di una citazione e quando i giornalisti, i partiti d’opposizione e le ONG potranno operare senza temere ritorsioni, l’Europa collaborerà con la Russia. Per questa ragione, il mio gruppo ha chiesto una risoluzione per chiudere la discussione, e oltre 300 deputati hanno appoggiato le nostre richieste. Dobbiamo essere preparati a mettere nero su bianco ciò che diciamo in pubblico e respingere chi afferma che quest’Aula non fa nient’altro che parlare di sacrosanti affari."@it12
"Gerb. pirmininke, gegužės mėn. Samaroje įvykęs aukščiausio lygio susitikimas išryškino mūsų strateginės partnerystės su Rusija problemas – energetikos, Kosovo ir žmogaus teisių klausimus. Dabar šios problemos yra tokios gilios, kad mes esame sunkiai spaudžiami pasakyti, kaip galima puoselėti prasmingą „partnerystę“, paremtą bendromis vertybėmis. Pagal Reformų sutartį Parlamentui pirmą kartą turėtų būti suteiktas svarus žodis sprendžiant išorės klausimus Todėl priimkime šį iššūkį ir duokime aukščiausio lygio susitikimui žinią, kurios Prezidentas V. Putinas negalės ignoruoti. V. Putinas pripažino, kad „Rusija greitai netaps – jeigu iš viso kada nors taps – šalimi, kurioje liberalios vertybės turi gilias istorines šaknis“. Ar dar ilgai mes ignoruosime šį ryškėjantį faktą? Šis pasakymas reiškia ne tai, kad rusai atsisako vakarietiškų kultūros simbolių, nes Prezidentas V. Putinas ne kartą yra kalbėjęs apie šalies vietą Europos kultūros širdyje. Ne, ši aistra, šis atsižadėjimas visų pirma nukreiptas prieš „šventąsias vertybes“ – kaip jas pavadino Pirmininkas J. M. Barroso – laisvę, demokratiją ir teisinę valstybę, kurios Rusijoje šiandien akivaizdžiai nėra. J. I. Salafranca Sįnchez-Neyra buvo teisus. Iš Tarybos ir Komisijos išgirdome per daug bet per mažai Mūsų santykiai su Rusija tikrai yra strateginiai, bet jų negalim pavadinti partneryste. Mums reikia laikytis pragmatiško požiūrio ir bendradarbiauti tose srityse, kurios svarbios abiem pusėms, pvz., sienų kirtimo, energijos tiekimo ir prisijungimo prie PPO – nors vakarykštis pareiškimas apie maisto produktų kainų kontrolę byloja apie grįžimą prie praeities ekonomikos politikos. Galima pasiekti nedidelę pažangą su Rusija, tačiau be fanfarų, po kurių seka susierzinimas, lydintis daugelį ES ir Rusijos aukščiausio lygio susitikimų. Taip pat turime būti sąžiningesni, nes Rusijoje artėja dveji svarbiausi rinkimai. Jeigu žmogaus klonavimas būtų geriau išvystytas, Prezidentas V. Putinas tikėtinai siektų ir Prezidento, ir Ministro Pirmininko postų, sekdamas Kačinskių pavyzdžiu Lenkijoje! Neįtikėtina, kad šalyje, 1917 m. nuvertusioje oligarchiją, įsigali nauja autokratija, ir mes neturėtume nutraukti kritikos baimindamiesi sukelti grėsmę partnerystei, kuri egzistuoja tik popieriuje. Europa galės solidarizuotis su Rusija tik tada, kai nepriklausoma teismų sistema, žodžio laisvė ir demokratija nebus tik skambios frazės ir kai žurnalistai, opozicijos partijos ir NVO galės dirbti nebijodamos susilaukti bausmės. Dėl šios priežasties mano frakcija siekė, kad po šių diskusijų būtų priimta rezoliucija, ir mums pritarė daugiau kaip 300 Europos Parlamento narių. Mes privalome būti pasiruošę raštu išdėstyti viešai pasakytus žodžius ir paneigti kaltinimus, kad šie Rūmai tėra kalbų turgus."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Samāras augstākā līmeņa tikšanās maijā atklāja plaisas mūsu stratēģiskajā partnerībā ar Krieviju — gan enerģētikas, gan Kosovas, gan cilvēktiesību jomā. Šie robi ir kļuvuši par aizām, kas tagad ir tik dziļas un platas, ka nav viegli saprast, kā šobrīd pilnveidot šo jēgpilno „partnerību”, kuras pamatā ir kopīgas vērtības. Reformu Līgums pirmo reizi sola Parlamentam reālu iespēju ietekmēt ārējo darbību. Pieņemsim šo izaicinājumu un augstākā līmeņa sanāksmē nodosim prezidentam V. Putinam vēstījumu, ko viņš nevarēs neņemt vērā. V. Putins pats ir atzinis, ka „Krievija ne tik drīz kļūs par valsti ar dziļām vēsturiskām liberālo vērtību tradīcijām, — ja vispār par tādu kļūs.” Cik ilgi mēs vēl ignorēsim arvien skaidrākos faktus? Nav runa par to, ka krievi atteiktos no Rietumu kultūras atribūtiem, jo prezidents V. Putins ne reizi vien ir runājis par savas valsts vietu Eiropas kultūras centrā. Nē, — šī bravūra, šis noliegums ir vērsts tieši pret to, ko priekšsēdētājs sauc par Eiropas svētākajām vērtībām, — tādām vērtībām kā brīvība, demokrātija un tiesiskums, kuru mūsdienu Krievijā acīmredzami trūkst. Kolēģim bija taisnība. No Padomes un Komisijas mēs esam dzirdējuši pārāk daudz izpausmju, taču pietrūkst . Mūsu attiecības ar Krieviju neapšaubāmi ir stratēģiskas, taču tās nevar saukt par partnerību. Mums ir vajadzīga pragmatiska pieeja un sadarbība tajos abpusēji svarīgajos jautājumos, kuros varam sadarboties, piemēram, robežpārejas punkti, energoapgāde un pievienošanās PTO, — lai gan vakar izskanējušais paziņojums par pārtikas cenu kontroli liecina par atgriešanos pie pagājušo laiku ekonomikas politikas. Zināms progress Krievijas jautājumā ir iespējams, taču bez fanfarām, ņemot vērā vilšanos, ko nesušas daudzas ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksmes. Attiecībā uz Krievijā gaidāmajām divām vēlēšanām būtu vajadzīgs arī nedaudz vairāk godīguma. Ja cilvēka klonēšana būtu vairāk attīstīta, prezidents Putins droši vien startētu gan uz prezidenta, gan premjerministra posteni, sekojot Kačinsku piemēram Polijā! Ir pilnīgi neticami, ka valstī, kas vēl 1917. gadā ir gāzusi monarhiju, šobrīd iesakņojas jauna patvaldība; tāpēc mums nevajadzētu pieklusināt savu kritiku, baidoties apdraudēt partnerību, kura pastāv vienīgi uz papīra. Kad neatkarīga tiesu sistēma, vārda brīvība un demokrātija pastāvēs ne tikai politisko runu citātu līmenī un kad žurnālisti, opozīcijas partijas un nevalstiskās organizācijas varēs darboties bez bailēm no atmaksas, —tikai tad Eiropa varēs solidarizēties ar Krieviju. Tieši šī iemesla dēļ mūsu grupa centās panākt, lai šo debašu noslēgumā tiktu pieņemta rezolūcija, un mūsu aicinājumu atbalstīja vairāk nekā 300 deputātu. Mums ir jābūt gataviem savu teikto publicēt arī rakstiski un atspēkot tos, kas saka, ka šis Parlaments nav nekas cits kā vien tukšu salmu kulšanas slavas zāle."@lv13
"Mr President, May’s summit in Samara exposed the cracks in our strategic partnership with Russia – on energy, on Kosovo and on human rights. Those fissures have become fault lines that are now so deep and so wide that we are hard pressed to say how meaningful ‘partnership’ based on common values can be pursued. The Reform Treaty promises Parliament a real say on external action for the first time. So let us raise our game to meet the challenge and deliver at the summit a message that President Putin cannot ignore. By Mr Putin’s own admission, ‘Russia will not soon become, if it ever becomes, a country where liberal values have deep historical roots’. How long can we go on ignoring the growing evidence? Not that Russians refuse the cultural trappings of the West, because President Putin has spoken time and again of his country’s place at the cultural heart of Europe. No, this vehemence, this denial, is directed primarily against what President Barroso calls Europe’s ‘sacred values’ – values like freedom, democracy and the rule of law, which are conspicuously absent in Russia today. Mr Salafranca Sánchez-Neyra was right. From the Council and the Commission we have heard too much and not enough . Our relationship with Russia is strategic, certainly, but it cannot be described as a partnership. We need a pragmatic approach, cooperating where we can on issues of mutual concern, like border crossings, energy supply, and joining the WTO – although yesterday’s announcement on price controls on foodstuffs suggests a return to the economic policies of the past. Some progress can be made with Russia, but without the fanfare, followed by frustration, which marks too many EU-Russia summits. A bit more honesty is needed, too, as Russia comes up to two major elections. If human cloning were better developed, President Putin would probably run for both President and Prime Minister following the Kaczyńskis’ example in Poland! For a country which overturned oligarchy back in 1917, it is quite incredible that a new autocracy is gaining ground, and we should not cut down our criticisms for fear of endangering a partnership which exists but on paper. Only when an independent judiciary, freedom of expression and democracy exist as more than sound bites and when journalists, opposition parties, and NGOs can operate without fear of retribution, can Europe stand in solidarity with Russia. It is for that reason that my Group sought a resolution to close this debate, and over 300 MEPs backed our calls. We must be prepared to put on paper what we say in public and refute those who say this House is nothing but a glorified talking shop."@mt15
"Voorzitter, de top van mei in Samara heeft de barsten aan het licht gebracht in ons strategisch partnerschap met Rusland, op het gebied van energie, Kosovo en de mensenrechten. Deze barsten zijn uitgegroeid tot een kloof, die inmiddels zo diep en zo groot is dat het ons moeilijk valt, aan te geven hoe we nog tot een “partnership” van betekenis kunnen komen, op basis van gezamenlijke waarden. Het Hervormingsverdrag kent het Parlement voor het eerst echte zeggenschap toe ten aanzien van externe acties. Laten we dus hoog inzetten om aan deze uitdaging het hoofd te bieden en op de top een signaal afgeven dat president Putin niet kan negeren. In de woorden van meneer Putin zelf: “Rusland zal niet op korte termijn, of wellicht zelfs nooit, een land worden met sterk historisch gewortelde liberale waarden.” Hoe lang kunnen we het groeiende bewijs nog blijven negeren? Niet dat de Russen de culturele uitingen van het Westen afwijzen, want president Putin heeft het herhaaldelijke malen gehad over de plaats van zijn land in het culturele hart van Europa. Nee, deze felheid, deze afwijzing is hoofdzakelijk gericht tegen wat president Barroso de “heilige waarden” van Europa noemt; waarden als vrijheid, democratie en rechtsorde, die in Rusland vandaag de dag overduidelijk ontbreken. De heer Salafranca Sánchez-Neyra had gelijk. We hebben teveel te horen gekregen vanuit de Raad en de Commissie en niet genoeg . Onze betrekkingen met Rusland zijn inderdaad strategisch, maar ze kunnen niet aangeduid worden als partnership. Wat we nodig hebben, is een pragmatische aanpak: samenwerken waar we kunnen op kwesties die voor beide partijen van belang zijn, zoals grensoverschrijdingen, energiebevoorrading en toetreding tot de WTO; hoewel de gisteren aangekondigde prijsregulering voor voedingswarenerop duidt dat men terugkeert naar het economische beleid van vroeger. Er kan zeker enige vooruitgang geboekt worden met Rusland, maar dan wel zonder de fanfare, en de daaropvolgende frustraties, waardoor een EU-Rusland top te vaak gekenmerkt wordt. Wat meer eerlijkheid is ook geboden omdat er in Rusland twee belangrijke verkiezingen voor de deur staan. Als de technologie voor het klonen van mensen wat verder ontwikkeld was, zou president Putin zich waarschijnlijk kandidaat stellen voor zowel het presidentschap als voor de functie van premier, in navolging van het voorbeeld van de gebroeders Kaczyński in Polen. Voor een land dat nog in 1917 een oligarchie verdreef, is het werkelijk ongelofelijk dat een nieuwe autocratie nu terrein aan het winnen is en we moeten onze kritiek niet inhouden uit angst om een partnerschap in gevaar te brengen dat uitsluitend op papier bestaat. Pas als een onafhankelijke rechterlijke macht, vrijheid van meningsuiting en democratie niet alleen met de mond beleden worden en als journalisten, oppositiepartijen en NGO’s kunnen opereren zonder angst voor vergelding, kan Europa solidair achter Rusland gaan staan. Om die reden heeft mijn Groep een resolutie gezocht om dit debat mee af te sluiten en ruim 300 parlementsleden hebben ons gesteund. We moeten bereid zijn, op papier te zetten wat we in het openbaar zeggen en bewijzen dat degenen die zeggen dat dit Huis niets anders is dan een veredeld “Praathuis” het bij het verkeerde eind hebben."@nl3
"Panie przewodniczący! Majowy szczyt w Samarze uwidocznił pęknięcia w naszym strategicznym partnerstwie z Rosją – dotyczące energii, Kosowa i praw człowieka. Te pęknięcia przekształciły się w przepaść, która obecnie jest tak szeroka, że mamy trudności z tym, aby przedstawić sposób osiągnięcia znaczącego „partnerstwa” opartego na wspólnych wartościach. Traktat reformujący przewiduje, że Parlament będzie po raz pierwszy miał prawdziwy głos w kwestii działań zewnętrznych. Dlatego też musimy wznieść się na wyższy poziom, aby sprostać temu wyzwaniu i na nadchodzącym szczycie wysłać komunikat, którego prezydent Putin nie będzie mógł zignorować. Jak przyznał prezydent Putin: „Rosja w najbliższym czasie – a najprawdopodobniej nigdy – nie stanie się państwem, w którym wartości liberalne mają głębokie korzenie historyczne”. Jak długo możemy ignorować te coraz bardziej oczywiste dowody? Nie chodzi o to, że Rosjanie nie chcą kulturalnej otoczki Zachodu, gdyż prezydent Putin kilkakrotnie mówił o tym, że jego kraj zajmuje centralne miejsce w kulturalnym sercu Europy. Nie, ta gwałtowność, to zaprzeczenie jest skierowane głównie przeciw temu, co przewodniczący Barosso nazywa „świętymi wartościami” Europy – przeciw wolności, demokracji oraz państwu prawa, których obecnie nie można zauważyć w Rosji. Pan Salafranca Sánchez-Neyra miał rację. Zarówno w Radzie, jak i w Komisji słyszeliśmy zbyt często a zbyt rzadko . Nasze stosunki z Rosją mają oczywiście charakter strategiczny, ale nie można ich określić mianem partnerstwa. Potrzebujemy pragmatycznego podejścia, współpracując tam, gdzie to możliwe w sprawie takich kwestii niepokojących obie strony, jak przejścia graniczne, dostawy energii i przystąpienie do WTO – chociaż wczorajsze zawiadomienie o środkach kontroli cen nałożonych na produkty spożywcze wskazuje na powrót do polityk gospodarczych z przeszłości. Możliwe jest osiągnięcie określonego postępu z Rosją, ale bez fanfar, po których następuje frustracja, jak bywało po zbyt wielu szczytach UE-Rosja. Konieczne jest też trochę więcej szczerości, ponieważ w Rosji nadchodzi czas ważnych wyborów. Jeżeli technologia klonowania ludzi byłaby lepiej rozwinięta, prezydent Putin prawdopodobnie kandydowałby zarówno na prezydenta, jak i na premiera, podążając za przykładem Kaczyńskich w Polsce! Jak na kraj, który obalił oligarchię w 1917 r., dość niesamowite jest to, że pogłos zyskuje nowa autokracja. Nie powinniśmy zaprzestawać naszej krytyki z obawy o zagrożenie partnerstwa, które istnieje jedynie na papierze. Dopiero wtedy, gdy istnieć będzie niezależna władza sądownicza, swoboda wyrażania opinii i demokracja w stopniu większym, niż ma to miejsce teraz, oraz gdy dziennikarze, partie opozycyjne i organizacje pozarządowe będą mogły funkcjonować bez strachu przed represjami, Europa będzie mogła być solidarna z Rosją. Z tego powodu moja grupa zabiegała o przyjęcie rezolucji kończącej tę debatę i nasze wezwanie poparło ponad 300 posłów do PE. Musimy być przygotowani do przedstawienia na papierze naszych słów i udowodnić tym, którzy mówią że ta Izba jest jedynie osławionym forum dla wygłaszania oświadczeń i niewiążących dyskusji, że się mylą."@pl16
"Senhor Presidente, a Cimeira de Maio em Samara pôs à vista as fissuras que existiam na nossa parceria estratégica com a Rússia – no campo da energia, na questão do Kosovo e em matéria de direitos humanos. Essas fendas transformaram-se em linhas de fractura e são agora tão profundas e tão largas, que nos sentimos na necessidade de propalar o grande alcance que uma “parceria” assente em valores comuns pode ter. O Tratado de Reforma abre ao Parlamento perspectivas de, pela primeira vez, vir verdadeiramente a ter uma palavra a dizer no campo da definição da acção externa. Por isso, tratemos de “melhorar o nosso jogo” para corresponder a esse desafio e transmitir na cimeira uma mensagem que o Presidente Vladimir Putin não possa ignorar. De acordo com o que o próprio Vladimir Putin admitiu, “A Rússia não se tornará tão cedo, se é que algum dia o será, um país em que os valores liberais tenham profundas raízes históricas”. Por quanto tempo poderemos continuar a ignorar o que é cada vez mais evidente? Não é que os russos rejeitem os atavios culturais do Ocidente, pois o Presidente Vladimir Putin tem falado repetidamente do lugar do seu país no coração cultural da Europa. Não, essa veemência, essa negação, é dirigida primariamente contra o que o Presidente José Manuel Barroso designa por “valores sagrados” da Europa – valores como a liberdade, a democracia e o primado do direito –, que estão manifestamente ausentes da Rússia de hoje. O senhor deputado Salafranca Sánchez-Neyra tem razão. Nas declarações do Conselho e da Comissão houve a mais e a menos. A nossa relação com a Rússia é estratégica, sem dúvida, mas não pode ser descrita como uma parceria. Necessitamos de uma abordagem pragmática, de cooperar sempre que possível em áreas de interesse comum, como as fronteiras, o fornecimento de energia e a adesão à OMC – embora o anúncio de ontem de controlos dos preços de produtos alimentares sugira um regresso às políticas económicas do passado. É possível fazer alguns progressos com a Rússia, mas sem o espalhafato, seguido de frustração, que marca demasiadas cimeiras UE-Rússia. É preciso igualmente um pouco mais de honestidade, visto que a Rússia está em vésperas de duas importantes eleições. Se a técnica de clonagem de seres humanos já estivesse mais avançada, provavelmente, o Presidente Vladimir Putin seria ao mesmo tempo candidato a Presidente e a Primeiro-Ministro, seguindo o exemplo dos irmãos Kaczyńskis na Polónia! É incrível que uma nova autocracia esteja a ganhar terreno num país que derrubou uma oligarquia em 1917, e não devemos coibir-nos de fazer críticas por receio de pôr em risco uma parceria que só existe no papel. A Europa só poderá ser solidária com a Rússia quando um poder judiciário independente, liberdade de expressão e democracia deixarem de ser meros chavões e quando jornalistas, partidos de oposição e ONG puderem agir sem medo de represálias. Foi essa a razão que levou o meu grupo a empenhar-se em encerrar o presente debate com a aprovação de uma resolução, tendo os nossos apelos recebido o apoio de mais de 300 membros. Temos de estar prontos a passar ao papel aquilo que afirmamos em público e a desmentir, assim, os que dizem que esta Assembleia não passa de um local de palavrório inconsequente a que se dá importância demais."@pt17
"Mr President, May’s summit in Samara exposed the cracks in our strategic partnership with Russia – on energy, on Kosovo and on human rights. Those fissures have become fault lines that are now so deep and so wide that we are hard pressed to say how meaningful ‘partnership’ based on common values can be pursued. The Reform Treaty promises Parliament a real say on external action for the first time. So let us raise our game to meet the challenge and deliver at the summit a message that President Putin cannot ignore. By Mr Putin’s own admission, ‘Russia will not soon become, if it ever becomes, a country where liberal values have deep historical roots’. How long can we go on ignoring the growing evidence? Not that Russians refuse the cultural trappings of the West, because President Putin has spoken time and again of his country’s place at the cultural heart of Europe. No, this vehemence, this denial, is directed primarily against what President Barroso calls Europe’s ‘sacred values’ – values like freedom, democracy and the rule of law, which are conspicuously absent in Russia today. Mr Salafranca Sánchez-Neyra was right. From the Council and the Commission we have heard too much and not enough . Our relationship with Russia is strategic, certainly, but it cannot be described as a partnership. We need a pragmatic approach, cooperating where we can on issues of mutual concern, like border crossings, energy supply, and joining the WTO – although yesterday’s announcement on price controls on foodstuffs suggests a return to the economic policies of the past. Some progress can be made with Russia, but without the fanfare, followed by frustration, which marks too many EU-Russia summits. A bit more honesty is needed, too, as Russia comes up to two major elections. If human cloning were better developed, President Putin would probably run for both President and Prime Minister following the Kaczyńskis’ example in Poland! For a country which overturned oligarchy back in 1917, it is quite incredible that a new autocracy is gaining ground, and we should not cut down our criticisms for fear of endangering a partnership which exists but on paper. Only when an independent judiciary, freedom of expression and democracy exist as more than sound bites and when journalists, opposition parties, and NGOs can operate without fear of retribution, can Europe stand in solidarity with Russia. It is for that reason that my Group sought a resolution to close this debate, and over 300 MEPs backed our calls. We must be prepared to put on paper what we say in public and refute those who say this House is nothing but a glorified talking shop."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, májový samit v Samare odhalil trhliny v našom strategickom partnerstve s Ruskom, pokiaľ ide o otázku energetiky, Kosova a ľudských práv. Tieto trhliny sa stali zlomovou líniou, ktorá je teraz taká hlboká a široká, že sme teraz nútení povedať, aké zmysluplné môže byť „partnerstvo“ založené na spoločných hodnotách. Reformná zmluva sľubuje Parlamentu po prvýkrát možnosť povedať svoj názor na konanie zvonku. Preto nám dovoľte zvýšiť našu hru, aby sme mohli splniť výzvy a vysloviť na samite posolstvo, ktoré nebude môcť prezident Putin ignorovať. Ako samotný pán Putin priznáva, „Rusko sa tak skoro nestane, ak sa vôbec niekedy stane, krajinou, kde budú mať liberálne hodnoty hlboké historické korene“. Ako dlho ešte môžeme ignorovať túto skutočnosť, tento dôkaz? Niežeby Rusi odmietali kultúrne pasce západu, pretože prezident Putin často hovoril o mieste svojej krajine v srdci Európy. Nie, táto prudkosť, toto odmietnutie je namierené predovšetkým proti tomu, čo prezident Barroso nazýva „posvätné hodnoty” Európy, hodnoty ako sloboda, demokracia a právny poriadok, čo v dnešnom Rusku viditeľne chýba. Pán Salafranca Sánchez-Neyra mal pravdu. Od Rady a Komisie sme počuli príliš veľa a príliš málo . Náš vzťah s Ruskom je určite strategický, ale nedá sa opísať ako partnerstvo. Potrebujeme pragmatický prístup, spolupracovať, kde sa dá na otázkach obojstranného záujmu, ako sú hraničné prechody, dodávka energie a pripojenie k Svetovej obchodnej organizácii, hoci včerajšie oznámenie kontroly cien potravín predstavuje návrat k hospodárskym stratégiám z minulosti. S Ruskom môže dôjsť k istému pokroku, ale bez fanfár, a potom bude nasledovať frustrácia, ktorá poznamenáva príliš veľa samitov EÚ a Ruska. Potrebujeme trošku viac úprimnosti, keďže Rusi pristupujú k dvom významným voľbám. Ak by vývoj ľudského klonovania dosiahol vyšší stupeň, prezident Putin by pravdepodobne kandidoval na prezidenta aj na ministerského predsedu, podľa príkladu Kaczýnskeho v Poľsku. Pre krajinu, ktorá zvrátila oligarchiu v roku 1917 je dosť nezvyčajné, že nový absolutizmus nadobúda prevahu, a my by sme nemali obmedziť našu kritiku zo strachu z ohrozenia partnerstva, ktoré existuje iba na papieri. Iba keď bude existovať nezávislé súdnictvo, sloboda prejavu a demokracia aj v skutočnosti, a keď novinári, opozičné strany a mimovládne organizácie budú môcť spolupracovať bez strachu z odplaty, môže Európa trvať na spoločnej zodpovednosti s Ruskom. To je aj dôvod, prečo moja skupina hľadala riešenie ako ukončiť túto rozpravu, a viac ako 300 členov parlamentu podporilo našu výzvu. Musíme byť pripravení dať na papier to, čo hovoríme na verejnosti, a odmietnuť tých, ktorí tvrdia, že Parlament nie je nič iné ako miesto, kde sa veľa diskutuje, ale ktoré neprináša žiadny konkrétny výsledok."@sk19
". – Gospod predsednik, majski vrh v Samari je izpostavil pomanjkljivosti našega strateškega partnerstva z Rusijo, ki zadevajo energijo, Kosovo in človekove pravice. Te pomanjkljivosti so zdaj postale tako očitne, da moramo ponovno premisliti, kako je mogoče zagotoviti nadaljnje pomembno partnerstvo na podlagi skupnih vrednot. Reformna pogodba Parlamentu prvič zagotavlja dejansko besedo pri zunanjem ukrepanju. Zato si zastavimo višje cilje, da bomo lahko obvladali ta izziv in na vrhu posredovali sporočilo, ki ga predsednik Putin ne bo mogel preslišati. Sam gospod Putin je priznal, da Rusija ne bo prav kmalu postala, če to sploh kdaj bo, država, kjer bi imele liberalne vrednote globoke zgodovinske korenine. Kako dolgo si še lahko zatiskamo oči pred vse bolj očitnimi dokazi? Rusi ne zavračajo kulturnih značilnosti Zahoda, saj je predsednik Putin večkrat govoril, da ima njegova država mesto v samem jedru evropske kulture. Ta ognjevitost in odklanjanje sta usmerjena predvsem proti temu, kar predsednik Barroso imenuje evropske „svete vrednote“, to so svoboda, demokracija in pravna država, ki so danes v Rusiji zelo očitno pomanjkljive. Gospod Salafranca Sánchez-Neyra ima prav. V besedah Sveta in Komisije smo slišali preveč realpolitike in premalo t.i. moralne politike. Naš odnos z Rusijo je zagotovo strateški, vendar ga ni mogoče opisati kot partnerstvo. Potrebujemo pragmatični pristop, da bi lahko sodelovali pri vprašanjih v skupnem interesu, kot so mejni prehodi, oskrba z energijo in pristop k Svetovni trgovinski organizaciji, vendar se zdi, da včerajšnja razglasitev nadzora nad cenami živila pomeni vračanje k stari gospodarski politiki. V odnosih z Rusijo je mogoče nekoliko napredovati, vendar brez velikega pompa, ki mu nato sledi razočaranje, kar je bilo značilno že za preveč vrhov EU-Rusija. Ko bo v Rusiji potekalo dvoje pomembnih volitev, bo potrebno tudi več poštenosti. Če bi bilo kloniranje ljudi že bolje razvito, bi predsednik Putin verjetno kandidiral tako za predsednika države kot predsednika vlade po vzoru Kacinskega na Poljskem. V državi, kjer je bila leta 1917 strmoglavljena oligarhija, je neverjetno, da se razširja nova avtokracija, zato naših kritik ne smemo utišati zaradi strahu, da bi ogrozili partnerstvo, ki dejansko obstaja le na papirju. Šele ko se bodo resnično vzpostavili neodvisno sodstvo, svoboda izražanja in demokracija ter bodo novinarji, opozicijske stranke in nevladne organizacije delovali brez strahu pred sankcijami, bo lahko Evropa solidarna z Rusijo. Zato je moja skupina pozvala k zaključitvi te razprave in naše pozive je podprlo več kot 300 poslancev tega Parlamenta. Pripravljeni moramo biti zapisati, kar javno izrečemo, in utišati tiste, ki pravijo, da se v tem Parlamentu le govori."@sl20
"Herr talman! Vid toppmötet i Samara i maj blev sprickorna i vårt strategiska partnerskap med Ryssland när det gäller energi, Kosovo och mänskliga rättigheter tydliga. Dessa sprickor har blivit så djupa och breda att det blivit för svårt för oss att säga hur meningsfulla ”partnerskap” som bygger på gemensamma värderingar ska kunna uppnås. Reformfördraget innebär ett löfte om att parlamentet för första gången verkligen ska få säga sitt när det gäller externa åtgärder. Så låt oss anta utmaningen och presentera ett budskap som president Putin inte kan ignorera vid toppmötet. President Putin har själv sagt att ”Ryssland kommer inte inom kort, eller någonsin, att bli ett land där liberala värderingar har djupa historiska rötter”. Hur länge kan vi fortsätta att bortse från de växande bevisen? Det är inte så att Ryssland vägrar att använda Västvärldens kulturella symboler, för president Putin har gång på gång talat om sitt lands plats i Europas kulturella hjärta. Nej, denna häftighet, detta bestridande riktar sig främst mot det som ordförande Barroso kallar Europas okränkbara värden – värden som frihet, demokrati och rättsstatsprincipen, som är märkbart frånvarande i dagens Ryssland. José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra hade rätt. Rådet och kommissionen har tillämpat för mycket men inte tillräckligt mycket . Vår relation till Ryssland är visserligen strategisk, men den kan inte beskrivas som ett partnerskap. Vi behöver en pragmatisk strategi där vi när så är möjligt samarbetar om frågor som berör oss båda, till exempel gränsöverfarter, energiförsörjning och medlemskap i WTO – även om gårdagens tillkännagivande om priskontroller på livsmedel tyder på en återgång till tidigare ekonomipolitik. Vissa framsteg kan uppnås med Ryssland, men utan den fanfar följt av frustration som varit utmärkande för alltför många toppmöten mellan EU och Ryssland. Det behövs även en aning mer ärlighet när Ryssland nu står inför två stora val. Om kloningen av människor hade kommit längre skulle president Putin förmodligen ställa upp i både president- och premiärministervalet och följa Lech och Jaroslaw Kaczyńskis exempel i Polen! Det är otroligt att ett nytt envälde vinner mark i ett land som störtade oligarkin redan 1917 och vi bör inte minska vår kritik av rädsla för att sätta ett partnerskap som bara existerar på papper på spel. Först när ett oberoende rättsväsende, yttrandefrihet och demokrati verkligen existerar och inte bara är tomma fraser och när journalister, oppositionspartier och icke-statliga organisationer kan arbeta utan rädsla för vedergällning kan Europa agera solidariskt gentemot Ryssland. Av detta skäl ville min grupp anta en resolution för att avsluta denna debatt och fler än 300 parlamentsledamöter stödde vår uppmaning. Vi måste vara beredda att skriva ned det vi säger offentligt på papper och motbevisa dem som säger att denna kammare inte är något annat än ett forum för tomt prat."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Graham Watson,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,21,4
"Moralpolitik"18,15,16,2,22,3,10,13,4,21,17,12,8
"Moralpolitik."14
"Realpolitik"18,15,14,16,2,22,3,10,13,21,4,17,12,8
"etickej politiky"19
"etické politiky"1
"morális politikát"11
"reálné politiky"1
"reálpolitikát"11

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph