Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-049"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.5.3-049"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, Russia is not only a close neighbour, for us it is a strategic partner. If we look to trade and investment we see they are booming, and we also see, as our President has said, that interdependence is growing. But we also know that Russia is a key partner in tackling regional conflicts and global challenges – also mentioned here – and that much remains to be done to develop the full potential of our relationship. Russia is a key economic actor and, on WTO, I would like to add that we will help Russia’s efforts. You know we have always been committed to Russia’s WTO accession. We also think it is very important to have a level playing field, and that is why we will place so much emphasis on the completion of Russia’s accession to the WTO. The summit will give a new impetus to this complex process, which is at a critical stage. We shall be signing a new agreement on steel on the margins of the summit, thus increasing the quantities which Russia may export to the European Union. Another sign of positive elements in EU-Russia cooperation is the fact that the memorandum of understanding between the European Monitoring Centre on Drugs and Drug Addiction and the Russia Federal Drug Control Service is going to be signed on the margins of the summit. On a less positive note, I would like to inform you that, although there was a clear Russian commitment in Samara in May to finally sign our agreement on the Siberian overflights, in time for the next summit in Mafra, prospects for this happening seem to be very slim. We want to turn the page on this long-standing dispute. A positive move by Russia would then allow us also to go ahead with the aviation summit, planned to take place in Moscow in November, to identify the enormous potential for cooperation in this sector. As regards international issues, Kosovo will certainly be one of the most important and we need to consider jointly with Russia how to bring this question to a solution, based on the ongoing efforts of the Troika. We must avoid a renewed conflict in the Balkans. We will also discuss other important international issues such as the Middle East prior to the Annapolis Conference; Iran, following President Putin’s recent visit to Tehran and Afghanistan; Burma/Myanmar; and the situation with regard to the frozen conflicts particularly in Georgia and Moldova. We would like to work with Russia in a constructive spirit in the search for solutions for these vexed issues. Therefore, what we have to do is continue our ongoing work and never lose sight of our long-term projects. The upcoming summit on Friday is the next occasion to assess the state of our relationship. While several of the outstanding issues will not be solved, we will make progress on some others and thus will also prepare the ground for future work at this moment of transition. We know it is a critical period for Russia, a few months ahead of the crucial parliamentary and presidential elections, and we also know that the European Union has repeatedly expressed its concerns on the implementation of democratic principles and human rights commitments in Russia. We, the European Union, are watching developments very closely – the forthcoming elections will be an important test in that regard – and we expect Russia will make a sensible choice and invite the OSCE observers to monitor the elections. We shall also take the opportunity to raise our concerns on human rights issues, such as the limitations on press freedom, the attacks on journalists, the pressure on NGOs and also the situation in the northern Caucasus. I had the occasion to discuss the forthcoming summit with the President’s key advisor, the special envoy Mr Yastrzhembsky, when I was in Kaliningrad on 11 and 12 October. Let me start with a few good examples, but then say where we will not make progress. I believe that Russia is about to announce a major financial contribution to several EU-led cross-border cooperation programmes. This will be very welcome since cooperation across our developing borders is an important feature following the 2004 enlargement. And Kaliningrad is, of course, a very special case, due to its unique geographic location. This requires, as we have always found, special arrangements to facilitate cross-border cooperation and local border traffic. Russia’s financial contribution, however, would also be very timely, considering the very serious traffic congestion on borders between the Member States and Russia in Kaliningrad and at border crossing points with several Member States elsewhere. Lines of trucks of up to 50 km on the EU side of the border are clearly not acceptable. We need to implement the measures and therefore we have agreed with Russia to reduce the bottlenecks. We are just launching a pilot project in the Commission, exchanging customs information and financing modernisation of border infrastructure. For its part, Russia must streamline its procedures at the borders. In principle it is ready to do so but it takes a certain amount of time. Our President has already mentioned energy. I would just like to add that we should be able to announce an agreement on the early warning mechanism to deal with problems in supply before they come to crisis point. Our President has spoken about energy culture and also investments so I need not add anything here. I just would like to complement it by saying that investment and business relations will also be discussed at an industrialists’ round table in Lisbon, with the participation of Günter Verheugen and Andris Piebalgs, starting tomorrow, Thursday. This round table will then report its conclusions to the summit on Friday. I think this is a good contribution to what is really a growing business relationship."@en4
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, Rusko není jen naším blízkým sousedem, je naším strategickým partnerem. Pokud se podíváme na obchod a investice, vidíme, že jsou na vzestupu, a též vidíme, jako řekl náš pan předseda, že roste naše vzájemná závislost. Ale víme i to, že Rusko je klíčovým partnerem při řešení národních konfliktů a globálních problémů, které jsme už též zmínili, a že je potřebné toho ještě mnoho udělat, abychom plně využili potenciál našeho vztahu. Rusko je klíčovým hospodářským subjektem Světové obchodní organizace, a ráda bych dodala, že úsilí Ruska pomůžeme Víte, že jsme byli vždy oddaní přijetí Ruska do Světové obchodní organizace. Taktéž si myslíme, že je velmi důležité mít vyrovnané hrací pole, a to je i důvod, proč klademe tak velký důraz na dokončení přijetí Ruska do Světové obchodní organizace. Summit dodá tomuto komplexnímu procesu, který se nachází v kritickém stadiu, nový impuls. Během summitu podepíšeme novou dohodu o oceli, čímž zvýšíme množství, které může Rusko vyvážet do Evropské unie Dalším pozitivním znakem spolupráce EU a Ruska je fakt, že se během summitu podepíše memorandum o porozumění mezi Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost a Ruským federálním úřadem pro kontrolu drog. Co je méně pozitivní, ráda bych vás informovala, že i když se Rusko jasně v květnu v Samaře zavázalo, že konečně podepíše dohodu o přeletech nad Sibiří, a to včas před dalším summitem v Mafře, vyhlídky na to se zdají být velmi malé. Chceme v této dlouhotrvající roztržce obrátit list. Pozitivní krok ze strany Ruska by nám potom umožnil pokračovat v leteckém summitu, který je naplánovaný na listopad v Moskvě, kde by došlo k určení obrovského potenciálu pro spolupráci v tomto odvětví. Pokud jde o mezinárodní otázky, bude Kosovo zaručeně tím nejdůležitějším, a potřebujeme společně s Ruskem zvážit, jako najít řešení této otázky, s ohledem na přetrvávající snahy Trojky. Musíme se vyhnout obnovení konfliktu na Balkáně. Též prodiskutujeme další důležité mezinárodní otázky, jako je Střední východ před konferencí v Annapolisu; Írán po nedávné návštěvě prezidenta Putina v Teheránu a Afghánistánu; Barma/Myanmar; a situace s ohledem na zmrazené konflikty zejména v Gruzii a v Moldavsku. Rádi bychom spolupracovali s Ruskem v konstruktivním duchu a hledali řešení těchto choulostivých otázek. Proto musíme pokračovat v začaté práci a nikdy neztrácet ze zřetele naše dlouhodobé projekty. Nadcházející summit, který se uskuteční v pátek, je další příležitostí posoudit naše vztahy. Pokud nevyřešíme několik přetrvávajících problémů, budeme pokračovat v řešení jiných, a tím připravíme půdu pro další spolupráci v tomto momentu přechodu. Víme, že pro Rusko je to kritické období, je několik měsíců před důležitými parlamentními a prezidentskými volbami, a též víme, že Evropská unie už vyjádřila své obavy z uplatňování demokratických zásad a závazků vůči lidským právům v Rusku. My, Evropská unie, sledujeme tento rozvoj velmi pozorně, nadcházející volby budou v tomto ohledu důležitým testem, a očekáváme, že Rusko přijme rozumné rozhodnutí a pozve pozorovatele OBSE, aby monitorovali volby. Též využijeme příležitost a vyjádříme naše obavy v oblasti lidských práv, jako je omezování svobody tisku, útoky na novináře, tlak na nevládní organizace a situace v severním Kavkazu. Když jsem byla 11. a 12. října v Kaliningradu, měla jsem příležitost hovořit o nadcházejícím summitu s hlavním poradcem pana prezidenta, zvláštním vyslancem panem Jastrzembským. Dovolte mi na začátek uvést několik dobrých příkladů, ale potom ukázat, kde nezaznamenáme pokrok. Domnívám se, že se Rusko připravuje oznámit svůj finanční příspěvek do několika mezinárodních programů spolupráce, které řídí EU. To bude velmi vítaný krok, neboť spolupráce na našich rozvíjejících se hranicích je po rozšíření z roku 2004 důležitou věcí. A Kaliningrad je též samozřejmě velmi specifický případ, díky jeho jedinečné zeměpisné poloze. To si vyžaduje, jak jsme vždy tvrdili, specifické dohody na ulehčení mezinárodní spolupráce a místní přeshraniční dopravy. Finanční příspěvek Ruska však bude také velmi dobře načasovaný, vzhledem k velmi závažnému přetížení dopravy na hranicích mezi členskými státy a Ruskem v Kaliningradu a na hraničních přechodech s jinými členskými zeměmi na jiných místech. Řady kamionů, které se táhnou až 50 km na straně EU, určitě nelze akceptovat. Potřebujeme zavést jisté kroky, a proto jsme souhlasili s tím, aby Rusko zredukovalo zábrany. Právě nyní začínáme realizovat zkušební projekt Komise zaměřený na vyměňování celních informací a modernizaci financování hraniční infrastruktury. Úlohou Ruska je zefektivnit své postupy na hranicích. V zásadě je připravené to učinit, ale vyžaduje si to jistý čas. Náš pan předseda se již zmínil o energetice. Jen bych ještě ráda dodala, že bychom měli být schopní oznámit dohodu o mechanismu včasného varování, který řeší problémy s dodávkami ještě před tím, než přijdou do krizového bodu. Náš pan předseda mluvil o energetické kultuře a též o investicích, takže k tomu už nemusím nic dodávat. Ráda bych to jen doplnila tím, že řeknu, že investiční a obchodní vztahy se též budou projednávat u kulatého stolu průmyslníků v Lisabonu, s účastí pana Güntera Verheugena a Andrise Piebalgse, který začne zítra, tedy ve čtvrtek. Tento kulatý stůl potom podá zprávu o svých závěrech na summitu v pátek. Myslím, že je to dobrý příspěvek ke skutečnému růstu obchodních vztahů"@cs1
"Hr. formand! Rusland er ikke kun en nær nabo, det er en strategisk partner for os. Hvis vi kigger på handel og investeringer, kan vi se, at de boomer, og vi kan også se, som vores formand har sagt det, at den gensidige afhængighed vokser. Men vi ved også, at Rusland er en nøglepartner, når det drejer sig om at tackle regionale konflikter og globale udfordringer - også nævnt her - og at der stadig er meget, der skal gøres for at udvikle vores forhold bedst og mest muligt. Rusland er en nøgleaktør på det økonomiske område, og hvad angår WTO vil jeg gerne tilføje, at vi støtter Ruslands bestræbelser. De ved, at vi altid har været engageret i Ruslands tiltrædelse af WTO. Vi mener også, det er meget vigtigt at have lige konkurrencevilkår, og det er derfor, vi vil lægge så meget vægt på at få fuldført Ruslands tiltrædelse af WTO. Topmødet vil sætte skub i denne komplekse proces, som befinder sig i en kritisk fase. Vi vil underskrive en ny stålaftale i tilknytning til topmødet, hvorved Ruslands tilladte eksportmængder til EU øges. Et andet tegn på positive faktorer i samarbejdet mellem EU og Rusland er, at den fælles hensigtserklæring mellem Det Europæiske Narkotikacenter og den russiske narkokontrolmyndighed vil blive underskrevet i tilknytning til topmødet. Et mindre positivt forhold, som jeg gerne vil orientere Dem om, er, at selv om Rusland i Samara i maj klart forpligtede sig til endelig at underskrive vores aftale om overflyvningerne over Sibirien, i god tid inden det næste topmøde i Mafra, er udsigterne til, at det sker, tilsyneladende meget ringe. Vi ønsker at komme videre i denne årelange tvist. Et positivt træk fra russisk side ville så bevirke, at vi også kunne gå videre med det luftfartstopmøde, som er berammet til afholdelse i Moskva i november med henblik på at klarlægge det enorme samarbejdspotentiale på dette område. Hvad angår internationale spørgsmål vil Kosovo givet blive et af de vigtigste, og vi er sammen med Rusland nødt til at overveje, hvordan dette problem skal løses, på baggrund af trojkaens fortsatte bestræbelser. Vi må og skal undgå en ny konflikt på Balkan. Vi vil også drøfte andre væsentlige, internationale spørgsmål som f.eks. Mellemøsten før konferencen i Annapolis, Iran, efter præsident Putins nylige besøg i Teheran og Afghanistan, Burma/Myanmar og situationen i forbindelse med de fastfrosne konflikter især i Georgien og Moldova. Vi vil gerne samarbejde med Rusland i en konstruktiv ånd om løsninger på disse omtvistede spørgsmål. Hvad vi skal gøre, er derfor at fortsætte vores igangværende arbejde og aldrig tabe vores langsigtede projekter af syne. Topmødet på fredag er den næste lejlighed, hvor status i vores forhold kan vurderes. Mange af de udestående spørgsmål vil ikke blive løst, men vi vil gøre fremskridt i forhold til andre og således også forberede grundlaget for arbejde fremover på dette overgangstidspunkt. Vi ved, at det er en kritisk periode for Rusland, få måneder før de afgørende parlaments- og præsidentvalg, og vi ved også, at EU gentagne gange har udtrykt bekymring vedrørende indførelse af demokratiske principper og menneskerettighedsforpligtelser i Rusland. Vi i EU iagttager nøje udviklingen - de forestående valg vil være en vigtig test i den henseende - og vi forventer, at Rusland træffer et fornuftigt valg ved at invitere OSCE-observatørerne til at overvåge valgene. Vi vil også benytte anledningen til at udtrykke vores bekymring vedrørende menneskerettighedsspørgsmål, som f.eks. begrænsninger i pressefriheden, angreb på journalister, pres på ngo'er og også situationen i det nordlige Kaukasus. Jeg havde lejlighed til at drøfte det forestående topmøde med præsidentens toprådgiver, den særlige udsending hr. Yastrzhembsky, da jeg var i Kaliningrad den 11. og 12. oktober. Jeg vil begynde med et par gode eksempler, men derefter nævne, hvor vi ikke kommer til at gøre fremskridt. Jeg tror, at Rusland snart bekendtgør, at det vil give et større økonomisk bidrag til flere grænseoverskridende samarbejdsprogrammer, som er under EU-ledelse. Det vil være meget velkomment, da det efter 2004-udvidelsen er væsentligt med et samarbejde hen over vores grænser, der er i udvikling. Og Kaliningrad udgør naturligvis et meget særligt tilfælde på grund af sin unikke, geografiske placering. Som vi altid har ment, kræver det særlige foranstaltninger at lette det grænseoverskridende samarbejde og den lokale grænsetrafik. Ruslands økonomiske bidrag ville imidlertid også være meget betimeligt i betragtning af den meget alvorlige trafikale overbelastning ved grænserne mellem medlemsstaterne og Rusland i Kaliningrad og ved grænseovergangene til flere medlemsstater andre steder. Lastbilkøer på op til 50 km på EU's side af grænsen er helt klart uacceptable. Vi er nødt til at igangsætte tiltagene og er derfor blevet enige med Rusland om at reducere flaskehalsene. Vi er ved at lancere et pilotprojekt i Kommissionen, hvor vi udveksler toldoplysninger og finansierer moderniseringen af infrastrukturen ved grænserne. For sit vedkommende skal Rusland effektivisere sine procedurer ved grænserne. Det er i princippet klar til at gøre det, men det tager en vis tid. Vores formand har allerede nævnt energi. Jeg vil blot gerne tilføje, at vi regner med at kunne bekendtgøre en aftale om en tidlig advarselsmekanisme til behandling af forsyningsproblemer, før de når et kritisk punkt. Vores formand har talt om energikultur og også investeringer, så jeg behøver ikke tilføje noget her. Blot vil jeg gerne udbygge det ved at sige, at investeringer og forretningsforbindelser også vil være emnet for en rundbordsdiskussion i Lissabon mellem industrialister, under deltagelse af Günter Verheugen og Andris Piebalgs. Rundbordsdiskussionen begynder i morgen torsdag, og man vil rapportere sine konklusioner til topmødet på fredag. Jeg synes, det er et godt bidrag til det, der virkelig er et forretningsforhold i vækst."@da2
". − Herr Präsident! Russland ist nicht nur ein enger Nachbar, es ist für uns auch ein strategischer Partner. Wir sehen, dass Handel und Investitionen boomen, und wir erleben – wie unser Präsident gesagt hat – auch eine zunehmende gegenseitige Abhängigkeit. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass Russland für uns ein wichtiger Partner bei der Lösung regionaler Konflikte und globaler Aufgaben ist – wie ebenfalls bereits erwähnt wurde – und dass noch viel zu tun bleibt, wenn wir das Potenzial voll ausschöpfen wollen, das diese Beziehung bietet. Russland ist eine wirtschaftliche Schlüsselmacht, und zur Frage der WTO möchte ich ergänzen, dass wir Russlands Bemühungen unterstützen. Wie Sie wissen, haben wir uns stets für den Beitritt Russlands zur WTO ausgesprochen. Wir sind der Ansicht, dass gleiche Voraussetzungen für alle sehr wichtig sind. Deshalb legen wir so großen Wert darauf, dass Russlands Beitritt zur WTO endlich vollzogen wird. Der Gipfel wird dem komplizierten Prozess in dieser schwierigen Phase neuen Auftrieb verleihen Am Rande des Gipfels werden wir außerdem ein neues Abkommen über Stahl unterzeichnen, in dem die Mengen erhöht werden, die Russland in die Europäische Union ausführen darf. Ein weiterer Beweis für die positive Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen Russland und der EU ist die Tatsache, dass am Rande des Gipfels auch die gemeinsame Erklärung der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht und der russischen Anti-Drogen-Behörde unterzeichnet wird. Weniger positiv hingegen ist der nächste Punkt, über den ich Sie informieren möchte. Obwohl es im Mai in Samara von russischer Seite die klare Zusage gab, das Abkommen zu den Sibirienüberflügen bis zum nächsten Gipfel in Mafra endgültig zu unterzeichnen, scheinen die Aussichten dafür zurzeit eher schlecht. Wir wollen diese lang anhaltende Auseinandersetzung endlich beenden. Ein positiver Schritt Russlands würde es uns ermöglichen, auf dem im November in Moskau geplanten Luftverkehrsgipfel die ungeheuren Möglichkeiten zur Zusammenarbeit in diesem Bereich herauszustellen. Was internationale Themen betrifft, so gehört der Kosovo sicherlich zu den wichtigsten, und wir müssen gemeinsam mit Russland überlegen, wie wir dieses Problem auf der Grundlage wachsender Bemühungen der Troika lösen können. Ein Wiederaufflammen des Konflikts auf dem Balkan muss verhindert werden. Wir werden auch andere wichtige internationale Themen ansprechen, z. B. die Lage im Nahen Osten im Vorfeld von Annapolis, im Iran nach Präsident Putins jüngstem Besuch in Teheran, in Afghanistan, in Burma/Myanmar sowie die Situation in Bezug auf die ungelösten Konflikte in Georgien und der Republik Moldau. Wir möchten bei der Suche nach Antworten auf diese schwierigen Fragen mit Russland in einem konstruktiven Geist zusammenarbeiten. Daher müssen wir unsere Arbeit fortsetzen und dürfen die langfristigen Ziele nie aus den Augen verlieren. Der am Freitag stattfindende Gipfel bietet erneut Gelegenheit, unsere Beziehung einzuschätzen. Viele noch offene Fragen werden wir nicht klären können, aber bei einigen werden wir Fortschritte erzielen und damit in dieser Übergangsphase die Grundlagen für die zukünftige Arbeit schaffen. Wir wissen, dass sich Russland in einer kritischen Phase befindet. Bis zu den entscheidenden Parlaments- und Präsidentschaftswahlen verbleiben nur noch wenige Monate, und wir haben nicht vergessen, dass die Europäische Union wiederholt Besorgnis über die Umsetzung der demokratischen Grundrechte und die Einhaltung der Menschenrechte in Russland geäußert hat. Wir, die Europäische Union, beobachten die Entwicklung sehr genau – die bevorstehenden Wahlen werden da ein wichtiger Test sein – und wir erwarten, dass Russland eine vernünftige Entscheidung trifft und die OSZE-Beobachter zur Überwachung der Wahlen einlädt. Wir möchten an dieser Stelle auch unsere Sorge über den Umgang mit den Menschenrechten zum Ausdruck bringen. Dies gilt besonders für die Einschränkungen der Pressefreiheit, die Übergriffe auf Journalisten, den Druck auf Nichtregierungsorganisationen und die Lage im Nordkaukasus. Ich hatte Gelegenheit, den bevorstehenden Gipfel mit dem Sondergesandten und Berater des Präsidenten, Sergej Jastrschembski, zu erörtern, als ich am 11. und 12. Oktober in Kaliningrad war. Ich nenne zunächst einige gute Beispiele und dann die Punkte, wo wir keine Fortschritte erzielen werden. Meiner Meinung nach wird Russland bald eine umfassende finanzielle Beteiligung an verschiedenen grenzüberschreitenden Kooperationsprogrammen der EU verkünden. Wir begrüßen das sehr, denn seit der Erweiterung 2004 spielt die Zusammenarbeit über Grenzen hinweg eine wichtige Rolle. Und Kaliningrad ist aufgrund der besonderen geografischen Lage ein ganz spezieller Fall. Wir wissen bereits, dass zur Erleichterung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und des kleinen Grenzhandels besondere Vereinbarungen erforderlich sind. Beteiligt sich Russland jetzt finanziell, käme dies angesichts des hohen Verkehrsaufkommens an den Grenzen zwischen den Mitgliedstaaten und Russland in Kaliningrad und den Grenzübergangsstellen mit anderen Mitgliedstaaten genau zum richtigen Zeitpunkt. Lkw-Staus von bis zu 50 km Länge auf EU-Seite der Grenze sind ganz sicher nicht akzeptabel. Wir müssen Maßnahmen ergreifen und sind mit Russland übereingekommen, die Engpässe zu verringern. Wir starten in der Kommission gerade ein Pilotprojekt zum Austausch von Zolldaten und zur Finanzierung des Infrastrukturausbaus an der Grenze. Russlands Aufgabe muss es sein, die eigenen Abfertigungsverfahren zu straffen. Im Prinzip ist man dazu bereit, aber es braucht eben Zeit. Unser Präsident hat das Thema Energie bereits erwähnt. Ich möchte nur ergänzen, dass wir hoffentlich ein Abkommen über ein Frühwarnsystem verkünden werden, und damit Versorgungsengpässe lösen können, ehe es kritisch wird. Der Herr Ratspräsident hat Energiekultur und Investitionen angesprochen, da muss ich nichts hinzufügen. Ich möchte nur ergänzen, dass Investitionen und Geschäftsbeziehungen auch Thema des am morgigen Donnerstag beginnenden ERT in Lissabon sein werden, an dem Günter Verheugen und Andris Piebalgs teilnehmen. Der Runde Tisch wird dann am Freitag seine Schlussfolgerungen auf dem Gipfel vortragen. Ich denke, dies ist ein guter Beitrag zu einer wachsenden Wirtschaftsbeziehung."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η Ρωσία δεν είναι μόνο κοντινός μας γείτονας αλλά και στρατηγικός εταίρος. Αν παρατηρήσουμε το εμπόριο και τις επενδύσεις, θα δούμε ότι ανθούν, και θα δούμε ακόμη, όπως είπε ο Πρόεδρός μας, ότι η αλληλεξάρτηση μεγαλώνει. Αλλά γνωρίζουμε επίσης ότι η Ρωσία είναι σημαντικός εταίρος στην αντιμετώπιση περιφερειακών συγκρούσεων και παγκόσμιων προκλήσεων – πράγμα που επίσης αναφέρθηκε εδώ – και ότι απομένουν πολλά να γίνουν ώστε να αναπτυχθεί πλήρως η σχέση μας. Η Ρωσία είναι σημαντικός παράγοντας της οικονομίας, και όσον αφορά τον ΠΟΕ, θα ήθελα να προσθέσω ότι θα βοηθήσουμε τις προσπάθειες της χώρας. Γνωρίζετε ότι πάντα υπήρξαμε πιστοί στην προσχώρηση της Ρωσίας στον ΠΟΕ. Θεωρούμε επίσης πολύ σημαντική την ύπαρξη ίσων όρων ανταγωνισμού, και για τον λόγο αυτό θα δώσουμε τόσο μεγάλη έμφαση στην ολοκλήρωση της προσχώρησης της Ρωσίας στον ΠΟΕ. Η διάσκεψη κορυφής θα προσφέρει μια νέα ώθηση σε αυτήν την περίπλοκη διαδικασία, η οποία βρίσκεται σε κρίσιμο στάδιο. Θα υπογράψουμε μια νέα συμφωνία για τον χάλυβα στο περιθώριο της διάσκεψης κορυφής, βάσει της οποίας θα αυξηθούν οι ποσότητες που θα μπορεί να εξάγει η Ρωσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλο ένα θετικό σημείο της συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας αποτελεί το γεγονός ότι το μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) και της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας της Ρωσίας για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών πρόκειται να υπογραφεί στο περιθώριο της διάσκεψης κορυφής. Θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι, αν και η Ρωσία είχε αναλάβει σαφή δέσμευση στη Σαμάρα τον Μάιο να υπογράψει τη συμφωνία μας για την υπερπτήση της Σιβηρίας, λίγο πριν από την επόμενη διάσκεψη κορυφής στη Μάφρα, οι προοπτικές υλοποίησης αυτής της δέσμευσης μοιάζουν πολύ μικρές, γεγονός όχι και τόσο ευνοϊκό. Θέλουμε να γυρίσουμε σελίδα σε αυτήν τη μακροχρόνια διαμάχη. Μια θετική κίνηση εκ μέρους της Ρωσίας θα μας επέτρεπε στη συνέχεια να προχωρήσουμε με τη διάσκεψη κορυφής για την αεροπλοΐα που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στη Μόσχα τον Νοέμβριο, προκειμένου να εντοπιστούν οι τεράστιες δυνατότητες συνεργασίας στον τομέα αυτό. Όσον αφορά διεθνή θέματα, το Κοσσυφοπέδιο θα αποτελέσει σίγουρα ένα από τα σημαντικότερα, και είναι αναγκαία η από κοινού εξέταση με τη Ρωσία του τρόπου επίλυσης του ζητήματος αυτού, βάσει των συνεχιζόμενων προσπαθειών της Τρόικας. Πρέπει να αποφύγουμε μια νέα σύγκρουση στα Βαλκάνια. Θα συζητήσουμε επίσης άλλα σημαντικά διεθνή θέματα όπως η Μέση Ανατολή πριν από τη Διάσκεψη της Αννάπολης· το θέμα του Ιράν, μετά την πρόσφατη επίσκεψη του προέδρου Πούτιν στην Τεχεράνη και το Αφγανιστάν· η κατάσταση στη Βιρμανία/Μυανμάρ και η κατάσταση αναφορικά με τις παγωμένες συγκρούσεις ιδιαίτερα στη Γεωργία και στη Μολδαβία. Θα θέλαμε να εργαστούμε με εποικοδομητικό πνεύμα με τη Ρωσία για την εξεύρεση λύσεων σε αυτά τα επίμαχα θέματα. Επομένως, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε το έργο μας και να μην ξεχνάμε τα μακροπρόθεσμα προγράμματά μας. Η επικείμενη διάσκεψη κορυφής την Παρασκευή είναι η επόμενη ευκαιρία να εκτιμήσουμε την κατάσταση της σχέσης μας. Αν και αρκετά εκκρεμή ζητήματα δεν θα επιλυθούν, θα σημειώσουμε πρόοδο σε άλλα, και άρα θα προετοιμάσουμε το έδαφος για μελλοντική εργασία αυτήν τη μεταβατική περίοδο. Γνωρίζουμε ότι είναι μια κρίσιμη περίοδος για τη Ρωσία, λίγους μήνες πριν από τις αποφασιστικής σημασίας κοινοβουλευτικές και προεδρικές εκλογές, και γνωρίζουμε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επανειλημμένως εκφράσει τις ανησυχίες της για την υλοποίηση δεσμεύσεων σχετικά με τις δημοκρατικές αρχές και τα δικαιώματα του ανθρώπου στη Ρωσία. Εμείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρακολουθούμε πολύ στενά τις εξελίξεις – οι επικείμενες εκλογές θα αποτελέσουν μια σημαντική δοκιμασία από αυτήν την άποψη – και προσδοκούμε η Ρωσία να κάνει μια συνετή επιλογή και να καλέσει τους παρατηρητές του ΟΑΣΕ να παρακολουθήσουν τις εκλογές. Θα επωφεληθούμε επίσης της ευκαιρίας να εκφράσουμε τις ανησυχίες μας για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως οι περιορισμοί της ελευθερίας του τύπου, οι επιθέσεις σε βάρος δημοσιογράφων, η πίεση σε ΜΚΟ καθώς και η κατάσταση στον Βόρειο Καύκασο. Είχα την ευκαιρία να συζητήσω σχετικά με την επικείμενη διάσκεψη κορυφής με τον κύριο σύμβουλο του Προέδρου, τον ειδικό απεσταλμένο κ. Yastrzhembsky, όταν βρέθηκα στο Καλίνινγκραντ στις 11 και 12 Οκτωβρίου. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με ορισμένα καλά παραδείγματα και να εξηγήσω στη συνέχεια τους τομείς στους οποίους δεν θα σημειώσουμε πρόοδο. Πιστεύω ότι η Ρωσία πρόκειται σύντομα να ανακοινώσει μια σημαντική χρηματοδοτική συνεισφορά σε αρκετά προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας υπό την ηγεσία της ΕΕ. Αυτή η συνεισφορά θα είναι ευπρόσδεκτη καθώς η συνεργασία κατά μήκος των αναπτυσσόμενων συνόρων μας αποτελεί σημαντικό χαρακτηριστικό γνώρισμα μετά τη διεύρυνση του 2004. Και το Καλίνινγκραντ συνιστά, φυσικά, μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, λόγω της μοναδικής γεωγραφικής του θέσης. Αυτό απαιτεί, όπως διαπιστώνουμε κάθε φορά, ιδιαίτερο καθεστώς για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής συνεργασίας και της τοπικής συνοριακής κυκλοφορίας. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της Ρωσίας, ωστόσο, θα είναι επίσης πολύ επίκαιρη, λαμβανομένης υπόψη της πολύ σοβαρής κυκλοφοριακής συμφόρησης στα σύνορα μεταξύ των κρατών μελών και της Ρωσίας στο Καλίνινγκραντ, καθώς και σε σημεία συνοριακής διέλευσης με αρκετά κράτη μέλη σε άλλες περιοχές. Οι ουρές των φορτηγών που φτάνουν έως και τα 50 χιλιόμετρα στην ευρωπαϊκή πλευρά των συνόρων είναι σαφώς απαράδεκτες. Είναι αναγκαία η εφαρμογή των μέτρων και για τον λόγο αυτό συμφωνήσαμε με τη Ρωσία να μειώσουμε την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Μόλις ξεκινήσαμε ένα πιλοτικό πρόγραμμα στην Επιτροπή για την ανταλλαγή τελωνειακών πληροφοριών και τη χρηματοδότηση του εκσυγχρονισμού των μεθοριακών υποδομών. Από την πλευρά της η Ρωσία πρέπει να απλουστεύσει τις διαδικασίες της στα σύνορα. Είναι καταρχήν σε θέση να το πράξει, αλλά απαιτείται ορισμένος χρόνος. Ο Πρόεδρός μας έχει ήδη αναφερθεί στην ενέργεια. Θα ήθελα απλώς να προσθέσω ότι θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε μια συμφωνία για το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τη διευθέτηση των προβλημάτων εφοδιασμού πριν αυτά φτάσουν σε κρίσιμο σημείο. Ο Πρόεδρός μας μίλησε για παιδεία στο θέμα της ενέργειας καθώς και για επενδύσεις οπότε δεν χρειάζεται να προσθέσω τίποτα στο σημείο αυτό. Θα ήθελα απλώς να ολοκληρώσω λέγοντας ότι οι επενδυτικές και επιχειρηματικές σχέσεις θα συζητηθούν επίσης σε μια στρογγυλή τράπεζα βιομηχάνων στη Λισαβόνα, με τη συμμετοχή των Günter Verheugen και Andris Piebalgs, που θα ξεκινήσει αύριο, Πέμπτη. Αυτή η στρογγυλή τράπεζα θα παρουσιάσει στη συνέχεια τα συμπεράσματά της στη διάσκεψη κορυφής την Παρασκευή. Θεωρώ ότι πρόκειται για μια καλή συνεισφορά σε μια πραγματικά αναπτυσσόμενη επιχειρηματική σχέση."@el10
"Señor Presidente, Rusia no sólo es un vecino cercano; para nosotros se trata de un socio estratégico. Si consideramos el comercio y la inversión, vemos que están despegando, y también podemos constatar un aumento de la interdependencia, como ha dicho nuestro Presidente Pero también sabemos que Rusia es un socio clave para abordar los conflictos regionales y los retos globales —que también se han mencionado aquí— y que queda mucho por hacer para desarrollar todo el potencial de nuestra relación. Rusia es un agente económico clave, y con respecto a la OMC, quisiera añadir que contribuiremos a los esfuerzos de Rusia. Como saben, siempre hemos estado comprometidos con la adhesión de Rusia a la OMC. También consideramos muy importante disponer de unas reglas de juego equitativas, y por ese motivo vamos a poner tanto énfasis en la conclusión de la adhesión de Rusia a la OMC. La cumbre proporcionará un nuevo impulso a este complejo proceso, que se encuentra en una fase crítica. Al margen de la cumbre, vamos a firmar un nuevo acuerdo sobre el acero por el que se incrementen las cantidades que Rusia puede exportar a la Unión Europea. Otro indicio de la existencia de elementos positivos en la cooperación UE-Rusia es el hecho de que, también al margen de la cumbre, se va a proceder a la firma del memorando de acuerdo entre el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías y el Servicio Federal de Control de Drogas de Rusia. En un tono menos positivo, quisiera informarles de que, aunque Rusia se comprometió claramente en mayo, en Samara, a firmar finalmente nuestro acuerdo sobre los sobrevuelos siberianos, a tiempo para la próxima cumbre de Mafra, las perspectivas de que esto ocurra parecen muy escasas. Queremos pasar página en esta disputa que arrastramos desde hace tiempo. Un movimiento positivo de Rusia nos permitiría avanzar en la cumbre de aviación, cuya celebración está prevista para el mes de noviembre en Moscú, a fin de identificar el enorme potencial de cooperación en este sector. En cuanto a las cuestiones internacionales, sin duda Kosovo será una de las más importantes, y tenemos que considerar conjuntamente con Rusia cómo vamos a resolver esta cuestión, basándonos en los continuos esfuerzos de la Troika. Debemos evitar que se produzca un nuevo conflicto en los Balcanes. También debatiremos otras cuestiones internacionales de importancia como Oriente Próximo, antes de la Conferencia de Annapolis, Irán, tras de la reciente visita del Presidente Putin a Teherán, Afganistán, Myanmar y la situación con respecto a los conflictos congelados, especialmente en Georgia y Moldova. Queremos colaborar con Rusia con espíritu constructivo y buscando soluciones para estas controvertidas cuestiones. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es seguir con nuestro trabajo continuo y no perder de vista en ningún momento nuestros proyectos a largo plazo. <BRK> La próxima cumbre del viernes es la siguiente ocasión para evaluar el estado de nuestra relación. Aunque varias de las cuestiones pendientes no se van a resolver, podremos progresar en otros temas, preparando así el terreno para el trabajo futuro en este momento de la transición. Sabemos que Rusia está atravesando un período crítico, a unos meses de las cruciales elecciones parlamentarias y presidenciales, y también sabemos que la Unión Europea ha expresado en repetidas ocasiones sus preocupaciones con respecto a la aplicación de los principios democráticos y los compromisos en materia de derechos humanos en Rusia. En la Unión Europea estamos observando los acontecimientos muy de cerca —las próximas elecciones serán una prueba importante a este respecto— y esperamos que Rusia tome una decisión sensata e invite a los observadores de la OSCE a realizar un seguimiento de las elecciones. También aprovecharemos la oportunidad para plantear nuestras preocupaciones sobre las cuestiones de derechos humanos, como las limitaciones sobre la libertad de prensa, los ataques contra periodistas, la presión sobre las ONG y también la situación del Cáucaso Norte. Tuve la ocasión de debatir sobre la próxima cumbre con el consejero principal del Presidente, el enviado especial señor Yastrzhembsky, durante mi visita a Kaliningrado de los días 11 y 12 de octubre. Permítanme comenzar con algunos ejemplos positivos y después describir los ámbitos en los que no vamos a progresar. Creo que Rusia está a punto de anunciar una importante contribución financiera a varios programas de cooperación transfronteriza dirigidos por la UE. Dicha contribución se acogerá con gran satisfacción, puesto que la cooperación a través de nuestras fronteras en desarrollo es un tema importante tras la ampliación de 2004. Kaliningrado es, evidentemente, un caso muy especial, debido a su peculiar ubicación geográfica. Como hemos constatado en todo momento, esto requiere acuerdos especiales para favorecer la cooperación transfronteriza y el tráfico local fronterizo. No obstante, la contribución financiera de Rusia también sería muy oportuna, si consideramos la gravísima congestión de tráfico que existe en las fronteras entre los Estados miembros y Rusia en Kaliningrado y en los pasos fronterizos con varios Estados miembros en otras ubicaciones. Las caravanas de camiones, que alcanzan hasta los 50 kilómetros en el lado de la Unión Europea de la frontera, son, sin duda, inaceptables. Tenemos que aplicar las medidas necesarias, y por ello hemos acordado con Rusia la reducción de los embotellamientos. En este momento estamos lanzando un proyecto piloto en la Comisión, intercambiando información de aduanas y financiando la modernización de las infraestructuras fronterizas. Por su parte, Rusia debe racionalizar sus procedimientos en las fronteras. En principio está preparada para hacerlo, pero este proceso requiere cierto tiempo. Nuestro Presidente ya ha mencionado la cuestión de la energía. Simplemente quiero añadir que deberíamos ser capaces de anunciar un acuerdo sobre el mecanismo de alerta temprana para abordar los problemas de abastecimiento antes de que lleguen a una situación de crisis. Nuestro Presidente ha hablado de energía, cultura e inversiones, así que no tengo que añadir nada a este respecto. Simplemente quiero complementar sus declaraciones diciendo que las inversiones y las relaciones comerciales también se debatirán en una mesa redonda de industrialistas en Lisboa que contará con la participación de Günter Verheugen y Andris Piebalgs y que comenzará mañana jueves. Esta mesa redonda informará posteriormente de sus conclusiones en la cumbre del viernes. Creo que se trata de una contribución positiva a lo que verdaderamente es una relación comercial en aumento."@es21
"Härra juhataja, Venemaa ei ole üksnes lähedane naaber – meie jaoks on ta strateegiline partner. Kui vaadata kaubandust ja investeeringuid, näeme, et nad kasvavad ning samuti näeme, nagu meie nõukogu eesistuja ütles, et vastastikkune sõltuvus kasvab. Kuid me teame samuti, et Venemaa on võtmepartner regionaalsete konfliktide ja globaalsete väljakutsetega tegelemiseks – mida on samuti juba mainitud – ning et palju on veel vaja teha, et meie suhte täieliku potentsiaali ära kasutada. Venemaa on oluline osapool majanduses ning seoses WTOga sooviksin lisada, et me aitame Venemaad selle püüdlustes. Olete teadlikud, et me oleme alati olnud Venemaa WTO-ga liitumisele pühendunud. Samuti arvame, et on väga oluline omada võrdseid tingimusi ning see on põhjuseks, miks me niivõrd rõhutame Venemaa WTOga liitumise lõpule viimist. Tippkohtumine annab sellele kriitilises faasis keerulisele protsessile uue tõuke. Tippkohtumise teiste teemade hulgas allkirjastame uue terast käsitleva kokkuleppe, suurendades selliselt koguseid, mida Venemaa võib Euroopa Liitu eksportida. Teine märk positiivsetest elementidest ELi–Venemaa koostöös on fakt, et tippkohtumise muude teemade hulgas sõlmitakse Narkootikumide ja Narkomaania Euroopa Järelevalvekeskuse ning Venemaa Föderaalse Uimastikontrolli Teenistuse vahel vastastikkuse arusaamise memorandum. Vähem positiivsena sooviksin teid informeerida, et kuigi maikuus oli Samaras täheldatav Venemaa selge soov järgmiseks tippkohtumiseks Mafras lõpuks allkirjastada kokkulepe lendude osas üle Siberi, näivad väljavaated selleks väga nõrgad. Soovime keerata selles pikaajalises vaidluses uue lehekülje. Venemaa positiivne käik võimaldaks meil samuti liikuda edasi lennunduse tippkohtumisel, mis on kavandatud novembrisse Moskvas, et määratleda tohutu kootööpotentsiaal selles sektoris. Seoses rahvusvaheliste küsimustega on Kosovo kindlasti üks olulisemaid ning me peame analüüsima koos Venemaaga, põhinedes käimasolevatele kolmepoolsetele pingutustele, kuidas seda küsimust lahendada. Me peame uuendatud konfliktidest Balkanil hoiduma. Samuti arutame teisi olulisi rahvusvahelisi küsimusi nagu näiteks Lähis-Ida küsimust enne Annapolise konverentsi; Iraani küsimust pärast president Putini hiljutist visiiti Teherani ja Afganistani; Birma/Myanmari küsimust; ning olukorda seoses külmutatud konfliktiga, eriti Gruusias ja Moldovas. Sooviksime töötada koos Venemaaga konstruktiivses vaimus, et leida lahendus neile lahkarvamusi tekitavatele küsimustele. Seega, mida me peame tegema, on jätkama käimasolevat tööd ning mitte kunagi kaotama silmist pikaajalisi projekte. Liginev tippkohtumine reedel on järgmine võimalus meie suhte seisu hinnata. Kuigi mitmeid väljapaistvaid küsimusi ei lahendata, liigume edasi mõningates teistes ning seega valmistame sel üleminekumomendil ette pinnast tuleviku töö jaoks. Teame, et see on Venemaa jaoks kriitiline periood – paar kuud enne üliolulisi parlamendi ja presidendi valimisi – ning samuti teame, et Euroopa Liit on korduvalt väljendanud oma muret seoses demokraatlike põhimõtetega ja inimõigustealaste kohustuste rakendamisega Venemaal. Meie, Euroopa Liit, jälgime arenguid väga tihedalt – tulevased valimised on selles osas väga oluliseks testiks – ning me ootame, et Venemaa teeks mõistliku valiku ja kutsuks OSCE vaatlejad valimisi jälgima. Samuti kasutame juhust, et väljendada oma muret seoses inimõigusküsimustega, nagu näiteks ajakirjandusvabaduse piiramine, ajakirjanike ründamine, surve avaldamine valitsusvälistele organisatsioonidele ning samuti olukord Põhja-Kaukaasias. 11. ja 12. oktoobril Kaliningradis viibides oli mul võimalus arutada eelseisvat tippkohtumist presidendi peamise nõuniku eriesindaja härra Jastržembskiga. Lubage mul alustada mõne hea näitega, ning seejärel märkida valdkonnad, kus me edasiminekut ei saavuta. Usun, et Venemaa on peatselt välja kuulutamas suurema rahalise panuse mitmele ELi juhitud piiriülese koostöö programmile. See on väga teretulnud, sest koostöö üle meie arenevate piiride on oluliseks 2004. aasta laienemise järgseks teguriks. Ning Kaliningrad on muidugi tänu oma geograafilisele asukohale väga eriline juhtum. See nõuab, nagu me oleme alati leidnud, erilisi kokkuleppeid piiriülese koostöö ning kohaliku piiriülese liikluse hõlbustamiseks. Arvestades tõsise liiklustulvaga liikmesriikide ja Venemaa vahelistel piiridel Kaliningradis ning piiripunktides mitmete liikmesriikidega mujal, oleks Venemaa rahaline panus ka väga ajakohaseks. Kuni 50 km pikkused veoautojärjekorrad piiri ELi poolel pole selgelt vastuvõetavad. Peame rakendama meetmeid ning seetõttu oleme Venemaaga kokku leppinud ummikkohtade vähendamises. Oleme komisjonis just käivitamas pilootprojekti, mille raames vahetatakse tolliinformatsiooni ning rahastatakse piiriinfrastruktuuri moderniseerimist. Venemaa peab omalt poolt kiirendama piiridel oma protseduure. Põhimõtteliselt ollakse valmis seda tegema, kuid see võtab teatud aja. Nõukogu eesistuja on juba maininud energiat. Lisaksin vaid, et meil peaks olema võimalik teavitada kokkuleppest varase hoiatusmehhanismi kohta, et tegeleda varustamisprobleemidega, enne kui need saavutavad kriitilise seisu. Nõukogu eesistuja rääkis energiast, kultuurist ning samuti investeeringutest, mistõttu ma ei pea siinkohal midagi lisama. Sooviksin vaid täiendada, öeldes, et investeeringuid ja ärisuhteid arutatakse samuti homme, neljapäeval, algaval töösturite ümarlaual Lissabonis, Günter Verheugeni ja Andris Piebalgsi osalusel. See ümarlaud teavitab oma järeldustest tippkohtumist reedel. Leian, et see on hea panus sellele, mida saab nimetada tõeliselt kasvavaks äriliseks suhteks."@et5
"Arvoisa puhemies, Venäjä ei ole ainoastaan lähinaapurimme vaan myös strateginen kumppanimme. Jos tarkastelemme kauppaa ja investointeja, näemme niiden olevan jyrkässä kasvussa, ja kuten puheenjohtajamme sanoikin, myös keskinäinen riippuvuutemme kasvaa edelleen. Olemme myös tietoisia siitä, että Venäjä on tärkeä kumppani täälläkin mainittujen alueellisten konfliktien käsittelyssä ja globaaleihin haasteisiin vastaamisessa, ja että paljon on vielä tehtävä EU:n ja Venäjän välisen suhteen koko potentiaalin hyödyntämiseksi. Venäjä on tärkeä toimija talouden alalla ja haluaisin lisätä, että WTO:n suhteen aiomme helpottaa Venäjän pyrkimyksiä. Kuten tiedätte, olemme aina olleet Venäjän WTO-jäsenyyden vankkumattomia kannattajia. Uskomme myös, että kaikkien toimijoiden yhtäläisten mahdollisuuksien takaaminen on erittäin tärkeää, ja painotamme siksi voimakkaasti Venäjän WTO-jäsenyyden toteuttamista. Huippukokous antaa uutta vauhtia tälle monimutkaiselle prosessille, joka on nyt kriittisessä vaiheessa. Huippukokouksen yhteydessä on määrä allekirjoittaa uusi terässopimus, joka sallii Venäjän lisätä tuontia Euroopan unioniin. Toinen myönteinen merkki EU:n ja Venäjän välisestä yhteistyöstä on yhteistyöpöytäkirja, jonka Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus sekä Venäjän liittovaltion huumausaineiden valvontavirasto allekirjoittavat kokouksen yhteydessä. Puhun nyt vähemmän myönteisistä seikoista. Haluan kertoa teille, että vaikka Venäjä sitoutui toukokuussa Samarassa allekirjoittamaan lopultakin Siperian ylilentoja koskevan sopimuksen ennen Mafrassa järjestettävää seuraavaa huippukokousta, sen toteutumisesta on vain vähän toivoa. Toivomme voivamme kääntää sivua tämän pitkään jatkuneen kiistan osalta. Venäjän myönteinen ele mahdollistaisi myös suunnitteilla olevan, Moskovassa marraskuussa järjestettävän ilmailualan huippukokouksen edistymisen ja tämän sektorin valtavan yhteistyöpotentiaalin tunnistamisen. Kansainvälisistä kysymyksistä Kosovo on epäilemättä yksi tärkeimpiä, ja meidän on pohdittava yhdessä Venäjän kanssa, kuinka ongelmaan voitaisiin löytää ratkaisu troikan jatkuvien ponnistelujen pohjalta. Balkanin konfliktin uusiutuminen on voitava välttää. Keskustelemme kokouksessa myös muista tärkeistä kansainvälisistä kysymyksistä, joita ovat Lähi-idän tilanne ennen Annapolisin kokousta, tilanne Iranissa presidentti Putinin äskettäisten Teheranin- ja Afganistanin-matkojen valossa, Burma/Myanmar, sekä niin sanottujen jäätyneiden konfliktien tilanne etenkin Georgiassa ja Moldovassa. Haluamme tehdä yhteistyötä Venäjän kanssa rakentavassa hengessä ratkaisujen löytämiseksi näihin riidanalaisiin kysymyksiin. Siksi meidän on jatkettava nykyistä työtä pitäen alati mielessä pitkän tähtäimen suunnitelmat. Perjantain huippukokous antaa seuraavan tilaisuuden arvioida suhteidemme nykytilaa. Vaikka monia jäljellä olevia ongelmia ei tulla ratkaisemaan kokouksessa, voimme edistyä toisilla aloilla ja valmistella siten tulevan työn puitteita tällä muutoksen hetkellä. Tiedämme Venäjän olevan nyt kriittisessä vaiheessa, muutamaa kuukautta ennen ratkaisevan tärkeitä parlamentti- ja presidentinvaaleja, ja tiedämme myös, että Euroopan unioni on toistuvasti ilmaissut huolestuneisuutensa demokratian periaatteiden ja ihmisoikeussitoumusten täytäntöönpanosta Venäjällä. Euroopan unioni seuraa tiiviisti kehitystä – tulevat vaalit ovat tässä suhteessa tärkeä testi – ja odottaa Venäjän tekevän järkevän ratkaisun kutsumalla Etyjin tarkkailijat valvomaan vaaleja. Hyödynnämme myös kokouksen antamaa tilaisuutta tuodaksemme esiin ihmisoikeuskysymyksiä koskevat huolemme, jotka liittyvät muun muassa lehdistönvapauden rajoituksiin, toimittajiin kohdistuviin hyökkäyksiin, kansalaisjärjestöjen painostukseen sekä Pohjois-Kaukasian tilanteeseen. Sain tilaisuuden keskustella tulevasta huippukokouksesta presidentin pääneuvonantajan erityisedustaja Sergei Jastrzhembskin kanssa vieraillessani Kaliningradissa 11.–12. lokakuuta. Esitän aluksi pari myönteistä esimerkkiä ja kerron sitten kysymyksistä, joiden suhteen edistystä ei todennäköisesti tapahdu. Venäjä valmistelee uskoakseni ilmoitusta merkittävästä taloudellisesta tuesta useille EU:n hallinnoimille rajat ylittäville yhteistyöhankkeille. Tuki on myönteistä, sillä unionin muuttuneet rajat ylittävä yhteistyö on vuonna 2004 tapahtuneen laajentumisen jälkeen tärkeää. Lisäksi Kaliningrad on tietenkin erityistapaus ainutlaatuisen maantieteellisen sijaintinsa vuoksi. Kuten aiemmin on todettu, tämä edellyttää erityisjärjestelyjä rajat ylittävän yhteistyön ja paikallisen rajaliikenteen helpottamiseksi. Nyt olisi myös hyvä aika Venäjän taloudelliselle panokselle, ottaen huomioon vaikeat liikenneruuhkat jäsenvaltioiden ja Venäjän välisellä rajalla Kaliningradissa sekä monilla muilla rajanylityspaikoilla. Jopa 50 kilometrin pituisia rekkajonoja EU:n puolella rajaa ei mitenkään voida hyväksyä. Toimenpiteet on toteutettava, ja niinpä Venäjän kanssa on sovittu pullonkaulojen vähentämisestä. Komissio on juuri aloittamassa pilottihanketta, jonka puitteissa lisätään tullien välistä tiedonvaihtoa ja rahoitetaan rajan infrastruktuurien nykyaikaistamista. Venäjän puolestaan on virtaviivaistettava rajamenettelyjään, johon se onkin periaatteessa valmis. Kehitys vie kuitenkin aikansa. Puheenjohtaja mainitsikin jo energia-alan. Haluaisin lisätä, että pääsemme todennäköisesti sopimukseen varhaisesta varoitusjärjestelmästä, jonka ansiosta toimitusongelmiin voitaisiin vastata ennen kriisiin ajautumista. Puheenjohtaja kertoi energia-alalla vallitsevasta kulttuurista ja investoinneista, joiden osalta ei siis ole tarpeen lisätä mitään. Haluaisin vain täydentää sen verran, että investointeja ja kauppasuhteita käsitellään myös Lissabonissa järjestettävissä teollisuusjohtajien pyöreän pöydän keskusteluissa, joihin osallistuvat Günter Verheugen ja Andris Piebalgs ja jotka alkavat huomenna torstaina. Pyöreän pöydän päätelmät esitellään huippukokouksessa perjantaina. Uskon sen antavan erinomaisen panoksen kasvaviin liikesuhteisiin."@fi7
"Monsieur le Président, la Russie n'est pas seulement un voisin proche, pour nous c'est aussi un partenaire stratégique. Si nous examinons les domaines du commerce et de l'investissement, nous constatons qu'ils grimpent en flèche mais nous observons aussi, comme notre Président l'a fait remarquer, que l'interdépendance augmente. De plus, nous savons que la Russie est un partenaire clé pour la gestion des conflits régionaux et des défis mondiaux – aspect également évoqué ici – et que beaucoup reste à faire pour développer tout le potentiel de nos relations avec ce pays. La Russie est un acteur économique clé. Concernant l'OMC, je souhaiterais ajouter que nous soutiendrons les efforts de ce pays. Vous savez que nous avons toujours été favorables à l'adhésion de la Russie à l'OMC. Comme nous estimons aussi qu'il est très important d'opérer selon des règles du jeu équitables, nous mettrons beaucoup l'accent sur l'aboutissement du processus d'adhésion de la Russie à l'OMC. Le sommet imprimera un nouvel élan à ce processus complexe, qui se trouve à un stade critique. En marge de ce sommet, nous signerons un nouvel accord sur l'acier qui aura pour effet d'augmenter les quantités que la Russie peut exporter vers l'Union européenne. Autre indication positive de l'évolution de la coopération UE-Russie, toujours en marge de ce prochain sommet, un protocole d'accord sera signé entre l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies et le Service fédéral russe de contrôle des drogues. Sur une note moins positive, je voudrais vous informer que, malgré l'engagement clair pris en mai par la Russie à Samara de finalement signer notre accord sur le survol de la Sibérie, cela à temps pour le prochain sommet de Mafra, les possibilités de voir se concrétiser cet événement s'avèrent très minces. Nous voulons tourner la page sur ce litige de longue date. Un geste positif de la Russie nous permettrait d'aller de l'avant avec le sommet sur l'aviation, prévu pour novembre à Moscou, afin d'identifier l'énorme potentiel de coopération dans ce secteur. Pour ce qui est des questions internationales, le Kosovo figurera certainement en bonne place. Conjointement avec la Russie, nous devons examiner comment apporter une solution à ce problème en nous basant sur les travaux actuels de la Troïka. Nous devons éviter la répétition du conflit dans les Balkans. Nous débattrons aussi d'autres questions internationales importantes telles que le Moyen-Orient, en vue de la conférence d'Annapolis; l'Iran, à la suite de la récente visite du président Poutine à Téhéran et en Afghanistan; la Birmanie/Myanmar; et la situation des conflits gelés, en particulier en Géorgie et en Moldova. Nous voudrions travailler avec la Russie, dans un esprit constructif, pour rechercher des solutions à ces questions controversées. Par conséquent, ce que nous devons faire, c'est continuer notre travail en cours sans jamais perdre de vue nos projets à long terme. Le sommet de vendredi prochain sera la prochaine occasion de faire le point sur l'état de nos relations. Plusieurs problèmes en suspens resteront sans solution mais nous accomplirons des progrès sur d'autres points et, de la sorte, préparerons le terrain pour de futurs travaux à mener en cette période de transition. Nous savons que la période actuelle est critique pour la Russie, à quelques mois d'élections parlementaires et présidentielles cruciales. Nous savons aussi que l'Union européenne a exprimé à maintes reprises sa préoccupation à l'égard de l'application des principes démocratiques et des engagements en matière de droits de l’homme en Russie. Nous, membres de l'Union européenne, observons de très près l'évolution de cette situation – les prochaines élections seront un test important à cet égard – et nous attendons de la Russie qu'elle opère un choix sensé en invitant les observateurs de l'OSCE à suivre ces élections. Nous profiterons aussi de l'occasion pour évoquer nos préoccupations relatives aux questions des droits de l’homme, par exemple les restrictions imposées à la liberté de la presse, les attentats contre les journalistes, les pressions exercées sur les ONG ou la situation dans le nord du Caucase. Lorsque j'étais à Kaliningrad les 11 et 12 octobre, j'ai eu l'occasion de discuter de ce prochain sommet avec le premier conseiller du président, l'envoyé spécial Yastrzhembsky. Je commencerai par vous présenter quelques bons exemples pour ensuite préciser les domaines où nous ne ferons pas de progrès. Je crois que la Russie est sur le point d'annoncer une contribution financière majeure à plusieurs programmes de coopération transfrontalière conduits par l'UE. Cette initiative sera la bienvenue car la coopération à travers nos frontières en évolution a pris beaucoup d'importance depuis l'élargissement de 2004. Qui plus est, Kaliningrad est bien sûr un cas très spécial de par sa situation géographique unique. Cette initiative nécessitera, comme nous l'avons toujours constaté, des arrangements spéciaux pour faciliter la coopération transfrontalière et le trafic frontalier local. La contribution financière de la Russie tombera également à point nommé, compte tenu de la très forte congestion du trafic au niveau des frontières entre les États membres et la Russie à Kaliningrad ainsi qu'aux postes-frontières de plusieurs autres États membres. À l'évidence, nous ne pouvons rester sans réagir face aux files de camions atteignant jusqu'à 50 km du côté communautaire de la frontière. Nous devons mettre en œuvre des mesures adéquates pour réduire ces goulets d'étranglement, chose que nous avons convenue avec la Russie. À la Commission, nous sommes justement occupés au lancement d'un projet pilote consistant à échanger des informations douanières et à financer la modernisation d'infrastructures frontalières. De son côté, la Russie doit rationaliser ses procédures aux frontières. Elle est en principe prête à le faire, mais cela lui prendra un certain temps. Notre Président a déjà évoqué la question de l'énergie. Je voudrais juste ajouter que nous devrions être en mesure d'annoncer un accord sur le mécanisme d'alerte rapide afin de gérer les problèmes d'approvisionnement avant qu'ils n'atteignent le point de crise. Notre Président ayant parlé de la culture de l'énergie et aussi des investissements en la matière, je n'ai rien à y ajouter. Je voudrais juste y apporter une remarque complémentaire, à savoir que les investissements et les relations commerciales seront aussi débattues à l'occasion d'une table ronde des industriels à Lisbonne, avec la participation de Günter Verheugen et d'Andris Piebalgs, cela à partir de demain, jeudi. Cette table ronde fera ensuite état de ses conclusions au sommet de vendredi. Je pense que ce sera là une contribution appréciable à ces relations commerciales véritablement en pleine expansion."@fr8
"Elnök úr, Oroszország nem csupán egy közeli szomszéd, hanem stratégiai partner. Ha egy pillantást vetünk a kereskedelemre és a beruházásokra, láthatjuk, hogy virágoznak, és látjuk azt is – ahogy az elnökünk fogalmazott –, hogy az egymásra utaltság is nő. Tudjuk azonban azt is, hogy Oroszország kulcsfontosságú partner az itt már szintén említett regionális konfliktusok és globális kihívások megoldása szempontjából, és hogy kapcsolatunk kiteljesítése még sok kívánnivalót hagy maga után. Oroszország kulcsfontosságú gazdasági szereplő, a WTO kapcsán pedig annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy segíteni fogjuk Oroszország törekvéseit. Önök jól tudják, hogy mindig is elköteleztük magunkat Oroszország WTO-csatlakozása mellett. Véleményünk szerint lényeges, hogy mindenki azonos feltételekkel dolgozhasson, ezért helyezünk majd nagy hangsúlyt arra, hogy Oroszország WTO-csatlakozására sor kerüljön. A csúcstalálkozó új lendületet ad ezen összetett folyamatnak, amely jelenleg kritikus szakaszában jár. A csúcstalálkozóhoz kapcsolódóan új acélmegállapodást írunk alá, így növeljük az acél mennyiségét, melyet Oroszország az Európai Unióba exportálhat. Az EU és Oroszország közötti együttműködés pozitív részeinek újabb jele, hogy a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja és az Orosz Szövetségi Kábítószer-ellenőrző Szolgálat közötti egyetértési megállapodás aláírásra kerül a csúcstalálkozóhoz kapcsolódóan. Kevésbé pozitív információ azonban az, hogy bár Oroszország májusban Szamarában egyértelműen elkötelezte magát, hogy még a következő, mafrai csúcstalálkozó előtt időben aláírja a Szibéria fölötti átrepülésekre vonatkozó megállapodást, erre jelenleg nagyon csekély esély van. Szeretnénk továbblépni e hosszú ideje tartó vitában. Oroszország részéről pozitív lépés lenne, ha lehetővé tenné, hogy elkezdjük a novemberre tervezett moszkvai légi közlekedési csúcstalálkozó munkálatait, hogy felmérjük az ezen ágazatbeli együttműködésben rejlő hatalmas lehetőségeket. Ami a nemzetközi kérdéseket illeti, továbbra is bizonyosan Koszovó marad az egyik legfontosabb, és Oroszországgal közösen el kell gondolkodnunk, hogyan találhatunk megoldást e kérdésre a Trojka erőfeszítéseit alapul véve. El kell kerülnünk, hogy a Balkánon újabb konfliktus újuljon ki. Egyéb lényeges nemzetközi kérdéseket is megvitatunk, mint a Közel-Kelet helyzetét az annapolisi konferencia előtt, Irán helyzetét Putyin elnök közelmúltbeli teheráni és afganisztáni látogatását követően, Burma/Mianmar kérdését, valamint a főként Grúzia és Moldova közötti befagyasztott kapcsolatok helyzetét. Szeretnénk építő jelleggel dolgozni együtt Oroszországgal, megoldást keresve e vitás kérdésekre. Ennélfogva folytatnunk kell megkezdett munkánkat és sosem veszíthetjük szem elől hosszú távú terveinket. A közelgő pénteki csúcstalálkozó a következő alkalom arra, hogy értékeljük kapcsolatunk állását. Míg számos eddig rendezetlen kérdés most sem fog megoldódni, néhány más kérdés terén előrelépést érünk majd el, így pedig előkészítjük a talajt a jövőbeli munkához az átmenet mostani pillanatában. Tudjuk, hogy ez egy kritikus időszak Oroszország számára, néhány hónappal a döntő fontosságú parlamenti és elnökválasztások előtt, és tudjuk azt is, hogy az Európai Unió ismételten aggodalmának adott hangot a demokratikus elvek végrehajtása és az emberi jogok tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettségvállalás betartása kapcsán. Mi, az Európai Unió nagyon közelről követjük az eseményeket – e tekintetben a közelgő választások fontos próbát jelentenek – és arra számítunk, hogy Oroszország helyesen dönt és felkéri az EBESZ megfigyelőit, hogy kövessék figyelemmel a választásokat. Megragadjuk az alkalmat arra is, hogy szót ejtsünk az emberi jogi kérdésekkel kapcsolatos aggodalmainkról, mint a sajtószabadság korlátozásáról, az újságírókat érő támadásokról, a nem kormányzati szervezetekre nehezedő nyomásról és az észak-kaukázusi helyzetről. Amikor október 11-12-én Kalinyingrádban jártam, alkalmam nyílt megbeszélést folytatni a közelgő csúcstalálkozóról az orosz elnök fő tanácsadójával, Jasztrzsembszkij különmegbízott úrral. Hadd kezdjem néhány jó példával, majd beszélek arról is, ahol nem fogunk előrelépést elérni. Úgy gondolom, hogy bejelentés várható Oroszország részéről arra vonatkozóan, hogy jelentős pénzügyi támogatással szándékozik hozzájárulni számos uniós irányítás alatt álló határon átnyúló együttműködési programhoz. Ezt nagy örömmel fogadjuk, mivel a 2004.  évi bővítés után lényeges elemmé vált a kialakuló határokon átnyúló együttműködés. Kalinyingrád természetesen földrajzi elhelyezkedéséből fakadóan nagyon különleges eset. Amint mindig is gondoltuk, ez különleges rendelkezéseket kíván a határon átnyúló együttműködés és a helyi határforgalom elősegítése érdekében. Figyelembe véve a tagállamok és Oroszország, vagyis Kalinyingrád közötti határt, valamint több tagállam és Oroszország közötti más határátkelőhelyeket érintő nagyon komoly forgalmi torlódást, az orosz pénzügyi hozzájárulás nagyon időszerű is lenne. A határ uniós oldalán akár 50 km hosszan húzódó kamionsorok egyértelműen nem elfogadhatók. Végre kell hajtanunk az intézkedéseket, és ezért megegyeztünk Oroszországgal, hogy csökkentjük a torlódást. A Bizottságban épp most indítunk el egy kísérleti projektet, amelyhez hozzátartozik a váminformációk cseréje és a határinfrastruktúra korszerűsítésének finanszírozása. A maga részéről Oroszországnak egyszerűsítenie kell a határokon alkalmazott eljárásait. Elvben készen áll erre, de időbe telik. Az elnökünk már szót ejtett az energia kérdéséről. Én csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy képesnek kellene lennünk rá, hogy bejelentsünk egy a korai figyelmeztető rendszerre vonatkozó megállapodást, hogy megoldjuk az ellátási problémákat mielőtt még azok válságossá válnak. Az elnökünk beszélt az energiakultúráról és a beruházásokról, így ehhez nem kell semmit hozzáfűznöm. Annyival szeretném csak kiegészíteni, hogy a beruházások és az üzleti kapcsolatok szintén napirenden lesznek a gyáriparosok holnap, vagyis csütörtökön kezdődő lisszaboni kerekasztalos találkozóján, amelyen Günter Verheugen és Andris Piebalgs is részt vesz. E kerekasztal pénteken beszámol a csúcstalálkozó résztvevőinek az elért eredményekről. Úgy gondolom, ez jó hozzájárulás egy fejlődő üzleti kapcsolathoz."@hu11
". Signor Presidente, la Russia non è soltanto un vicino prossimo, per noi è un strategico. Se consideriamo il commercio e gli investimenti, notiamo che si sta sviluppando in misura considerevole e, inoltre, come ha affermato il nostro Presidente, che sta aumentando l’interdipendenza. Ma ci rendiamo anche conto che la Russia rappresenta un strategico nell’affrontare i conflitti regionali e le sfide globali, menzionate in questo caso, e che resta ancora molto lavoro da compiere per incrementare il pieno potenziale delle nostre relazioni. La Russia è un attore economico fondamentale e, in merito all’OMC, vorrei aggiungere che contribuiremo agli sforzi della Russia. Sapete che ci siamo sempre adoperati per l’adesione russa all’OMC. Riteniamo inoltre che sia molto importante una parità di condizioni, e perciò porremo molta attenzione al completamento dell’adesione della Russia all’OMC. Il vertice darà nuovo impulso a questo processo articolato, che è in una fase cruciale. A margine del vertice, firmeremo un nuovo accordo sull’acciaio, aumentando pertanto le quantità che la Russa può esportare nell’Unione europea. Un altro segnale di fattori positivi nella cooperazione UE-Russia è il fatto che al margine del vertice sarà firmato il protocollo d’intesa tra l’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze e il . Con una nota meno positiva, vorrei informarvi che, benché a maggio, a Samara, la Russia avesse preso l’impegno preciso di siglare finalmente il nostro accordo sul diritto di sorvolo della Siberia in tempo per il prossimo vertice di Mafra, le prospettive che ciò accada sembrano essere molto deboli. Vogliamo voltare pagina riguardo a questa lunga disputa. Un’azione positiva da parte della Russia ci consentirebbe quindi di proseguire anche con il vertice sull’aviazione, programmato per novembre a Mosca, al fine di individuare l’enorme potenziale di collaborazione in questo settore. Per quanto riguarda le questioni internazionali, il Kosovo di certo rappresenterà una delle più importanti ed è necessario considerare insieme alla Russia come risolvere questo problema, in base agli sforzi che la Troika sta compiendo. Dobbiamo impedire un nuovo conflitto nei Balcani. Discuteremo inoltre altre rilevanti questioni sul piano internazionale come il Medio Oriente prima della conferenza di Annapolis; l’Iran, in seguito alla recente visita del Presidente Putin a Teheran e in Afghanistan; il Burma/Myanmar; la situazione per quanto riguarda i conflitto congelati, in particolare in Georgia e Moldova. Vorremmo lavorare con la Russia con uno spirito costruttivo alla ricerca di soluzioni per tali questioni tormentate. Pertanto, ciò che dobbiamo fare è continuare con il lavoro che stiamo svolgendo e non perdere mai di vista i nostri progetti a lungo termine. Il prossimo vertice di venerdì è l’occasione più vicina per valutare lo delle nostre relazioni. Se non si risolveranno molte delle questioni in sospeso, compiremo progressi in altre e pertanto prepareremo il terreno per il lavoro futuro in questo momento di transizione. Sappiamo che si tratta di un periodo critico per la Russia, pochi mesi prima delle decisive elezioni parlamentari e presidenziali, e anche che l’Unione europea ha ripetutamente espresso le proprie preoccupazioni per l’attuazione dei principi democratici e degli impegni in materia di diritti umani nel paese. Noi, l’Unione europea, stiamo sorvegliando con attenzione gli sviluppi, le imminenti elezioni saranno una prova importante a questo proposito, e ci attendiamo che la Russia compirà una scelta ragionevole e inviterà gli osservatori dell’OSCE a controllare le elezioni. Coglieremo anche l’opportunità di esprimere la nostra preoccupazione per le questioni dei diritti umani, quali le limitazioni alla libertà di stampa, gli attacchi ai giornalisti, la pressione sulle ONG e inoltre la situazione nel Caucaso settentrionale. L’11 e 12 ottobre scorsi, mentre mi trovavo a Kaliningrad, ho avuto l’occasione di discutere del prossimo vertice con il principale consigliere del Presidente, l’inviato speciale Yastrzhembsky. Permettetemi di iniziare con alcuni validi esempi, in seguito spiegherò dove non compiremo progressi. Ritengo che la Russia sia in procinto di annunciare un importante contributo finanziario a diversi programmi di cooperazione transfrontalieri condotti dall’UE. Si tratterà di un’iniziativa alquanto gradita dal momento che la cooperazione oltre i nostri confini in via di sviluppo è un elemento rilevante in seguito all’allargamento del 2004. E, naturalmente, Kaliningrad è un caso molto particolare per la sua posizione geografica unica. Ciò richiede, cosa di cui ci siamo sempre resi conto, speciali disposizioni per facilitare la cooperazione transfrontaliera e il traffico frontaliero locale. Il contributo economico russo, tuttavia, sarebbe anche alquanto opportuno, considerando la grave congestione del traffico sui confini tra gli Stati membri e la Russia a Kaliningrad e all’attraversamento frontaliero con numerosi paesi membri in altre aree. File di camion di oltre 50 km sul lato europeo del confine chiaramente non sono accettabili. Occorre applicare le misure e pertanto abbiamo concordato con la Russia di ridurre gli ingorghi. Abbiamo appena avviato un progetto pilota nella Commissione, scambiando informazioni doganali e finanziando la modernizzazione delle infrastrutture frontaliere. Da parte sua, la Russia deve semplificare le sue procedure ai confini. In linea di principio, è pronta a farlo, ma è necessario un po’ di tempo. Il nostro Presidente ha già menzionato l’energia. Vorrei soltanto aggiungere che dovremmo essere in grado di annunciare un accordo sul meccanismo di allarme rapido per affrontare i problemi di approvvigionamento prima che si giunga a una crisi. Il Presidente ha parlato di cultura dell’energia e anche d’investimenti, pertanto non ho nulla da dire in merito. Desidero solo completare il discorso affermando che gli investimenti e i rapporti commerciali saranno discussi in una tavola rotonda degli industriali a Lisbona, con la partecipazione di Günter Verheugen e Andris Piebalgs, che inizierà domani. Questo incontro riferirà pertanto le sue conclusioni al vertice di venerdì. Penso sia un valido contributo a ciò che è davvero un crescente rapporto commerciale."@it12
"Gerb. pirmininke, Rusija yra ne tik artima kaimynė, bet ir mūsų strateginė partnerė. Pažiūrėję į prekybą ir investicijas pamatytume, kad jos sparčiai auga. Pamatytume ir tai, apie ką kalbėjo mūsų Pirmininkas – kad tarpusavio priklausomybė taip pat auga. Bet mes taip pat žinome, kad Rusija yra pagrindinė partnerė sprendžiant regioninius konfliktus ir pasaulio problemas – kurios čia taip pat paminėtos – ir kad dar daug reikia nuveikti, kad būtų panaudotas visas mūsų santykių potencialas. Rusija yra labai svarbus ekonomikos veikėjas, todėl mes jai padėsime siekiant narystės PPO. Jūs žinote, kas mes visada buvome įsipareigoję Rusijos priėmimui į PPO. Mes taip pat manome, kad labai svarbu turėti vienodas sąlygas, todėl didelį dėmesį skiriame Rusijos priėmimui į PPO užbaigti. Aukščiausio lygio susitikimas suteiks naują postūmį šiam sudėtingam procesui, kuris yra atsidūręs krizėje. Susitikime mes pasirašysime naują susitarimą dėl plieno ir padidinsime kiekį, kurį Rusija galės eksportuoti į Europos Sąjungą. Kitas teigiamas ES ir Rusijos bendradarbiavimo pavyzdys yra susitarimo memorandumas, kurį per aukščiausio lygio susitikimą turėtų pasirašyti Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras ir Rusijos federalinė narkotikų kontrolės tarnyba. Norėčiau informuoti ir apie nelabai teigiamą dalyką – nors gegužės mėn. Samaroje Rusija aiškiai įsipareigojo pasirašyti mūsų susitarimą dėl tranzitinių skrydžių Sibire iki susitikimo Mafroje, mažai tikėtina, kad jis bus pasirašytas. Mes norime užbaigti šį ilgą ginčą. Teigiamas Rusijos žingsnis leistų mums toliau organizuoti aviacijos aukščiausio lygio susitikimą, kuris turėtų įvykti lapkričio mėn. Maskvoje, ir apibrėžti didelį bendradarbiavimo šioje srityje potencialą. Vienas svarbiausių tarptautinių klausimų bus Kosovas ir kartu su Rusija mes turėsime apsvarstyti kaip šią problemą išspręsti pasitelkiant Trejeto pastangas. Privalome išvengti naujo konflikto Balkanuose. Mes taip pat aptarsime kitus svarbius tarptautinius klausimus, susijusius su, pvz., Vidurio Rytais prieš konferenciją Anapilyje; Iranu po Prezidento V. Putino vizito į Teheraną; Burma/Mianmaru; ir įšaldytais konfliktais, ypač Gruzijoje ir Moldovoje. Norėtume dirbti su Rusija konstruktyviai spręsdami šiuos ginčijamus klausimus. Todėl privalome tęsti darbą ir niekada nepamiršti ilgalaikių projektų. Penktadienį vyksiantis aukščiausio lygio susitikimas yra dar viena proga įvertinti mūsų santykių būklę. Nors kelis svarbūs klausimai nebus išspręsti, mes pasieksime pažangą spręsdami kai kuruos kitus ir taip pat paruošime dirvą būsimam darbui per šį pereinamąjį laikotarpį. Mes žinome, kad Rusijai šis laikotarpis yra lemiamas – po kelių mėnesių vyks labai svarbūs Parlamento ir Prezidento rinkimai, mes taip pat žinome, kad Europos Sąjunga jau daug kartų yra išreiškusi susirūpinimą dėl demokratijos principų įgyvendinimo ir įsipareigojimų žmogaus teisėms Rusijoje. Mes, Europos Sąjunga, labai atidžiai stebime tai, kas vyksta – todėl artėjantys rinkimai bus labai svarbus testas – ir mes tikimės, kad Rusija pasielgs protingai ir pakvies ESBO stebėtojus prižiūrėti rinkimus. Mes taip pat turėtume pasinaudoti proga ir išreikšti susirūpinimą dėl žmogaus teisių problemų, pvz., dėl spaudos laisvės apribojimų, išpuolių prieš žurnalistus, NVO spaudimą ir dėl padėties Šiaurės Kaukaze. Viešėdama Kaliningrade spalio 11–12 d. turėjau galimybę aptarti būsimą aukščiausio lygio susitikimą su pagrindiniu Prezidento patarėju, specialiuoju atstovu S. Jastržembskiu. Norėčiau pradėti nuo kelių gerų pavyzdžių, o vėliau pereisiu prie sričių, kuriose pažangos nepasieksime. Aš manau, kad Rusija ketina paskelbti apie didelį finansinį įnašą į kelias ES vadovaujamas pasienio bendradarbiavimo programas. Šis žingsnis būtų labai sveikintinas, nes bendradarbiavimas prie mūsų besiplečiančių sienų yra labai svarbus po 2004 m. plėtros. Kaliningradas, žinoma, yra labai ypatingas atvejis dėl išskirtinės geografinės padėties. Jam reikalinga speciali tvarka, kuri palengvintų pasienio bendradarbiavimą ir judėjimą per vietos sieną. Vis dėlto Rusijos finansinis įnašas taip pat būtų labai naudingas, atsižvelgiant į labai dideles transporto spūstis valstybių narių ir Kaliningrado pasienyje ir kituose sienos kirtimo punktuose su keliomis valstybėmis narėmis. 50 km ilgį siekiančios sunkvežimių eilės ES pusėje nėra priimtinos. Mus reikia įgyvendinti priemones, todėl mes susitarėme su Rusija sumažinti kliūtis. Komisija pradeda bandomąjį projektą dėl keitimosi muitinių informacija ir pasienio infrastruktūros modernizavimo finansavimo. Iš savo pusės Rusija privalo modernizuoti pasienio procedūras. Iš esmės ji yra pasiruošusi tai padaryti, tačiau reikia šiek tiek laiko. Pirmininkaujanti valstybė narė jau paminėjo energetiką. Aš norėčiau pridurti, kad turime paskelbti susitarimą dėl išankstinio perspėjimo sistemos, kuris padėtų išspręsti tiekimo problemas anksčiau, nei jos pasieks kritinį tašką. Pirmininkas jau kalbėjo apie energetikos kultūrą ir investicijos, todėl šiuo klausimu man nebereikia nieko pasakyti. Tik norėčiau pridurti, kad investicijų ir verslo santykiai bus svarstomi pramonininkų apvaliojo stalo diskusijose Lisabonoje, kurios prasideda rytoj, ketvirtadienį, ir kuriame dalyvaus Günteris Verheugenas ir Andrisas Piebalgsas. Apvaliojo stalo išvados bus pateiktos aukščiausio lygio susitikimui penktadienį. Manau, tai būtų puikus indėlis į augančius verslo santykius."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Krievija ir ne tikai tuvs kaimiņš; mums tā ir arī stratēģisks partneris. Paraugoties uz tirdzniecību un ieguldījumiem, mēs redzam strauju uzplaukumu, un mēs redzam arī to, ka pieaug mūsu savstarpējā atkarība, kā norādīja priekšsēdētājs. Taču mēs zinām arī to, ka Krievija ir galvenais partneris reģionālo konfliktu un globālo problēmu — kas arī jau tika minētas — risināšanā, un joprojām ir daudz darāmā, lai pilnvērtīgi attīstītu mūsu attiecību potenciālu. Krievija ir ļoti nozīmīga ekonomikas dalībniece, un es vēlētos piebilst, ka mēs palīdzēsim Krievijas centieniem attiecībā uz PTO. Jūs zināt, ka mēs vienmēr esam atbalstījuši Krievijas iestāšanos PTO. Mūsuprāt, ļoti svarīgi ir arī nodrošināt vienlīdzīgus nosacījumus, un tieši tāpēc mēs tik lielu uzmanību pievērsīsim tam, lai Krievija pabeigtu iestāšanās procesu PTO. Augstākā līmeņa sanāksme būs jauns stimuls šim sarežģītajam procesam, kurš patlaban atrodas izšķirošā posmā. Sanāksmes laikā mēs parakstīsim jaunu nolīgumu tērauda nozarē, tādējādi palielinot apjomu, ko Krievija var eksportēt uz Eiropas Savienību. Vēl kāds pozitīvs rādītājs attiecībā uz ES un Krievijas sadarbību ir fakts, ka augstākā līmeņa sanāksmes laikā tiks parakstīts saprašanās memorands starp Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru un Krievijas Federālo Narkotiku kontroles dienestu. Runājot par ne tik pozitīvām lietām, es gribētu jūs informēt, ka par spīti tam, ka maijā Samāras sanāksmē Krievija pauda skaidru apņēmību beidzot parakstīt mūsu nolīgumu par Sibīrijas pārlidojumiem, visai niecīgas šķiet izredzes šo procesu pabeigt gaidāmās Mafras sanāksmes laikā. Šajā ieilgušajā strīdā mēs gribam pāršķirt jaunu lappusi. Krievijas pozitīva rīcība šajā jautājumā mums ļautu arī turpināt darbu pie novembrī Maskavā paredzētās augstākā līmeņa sanāksmes aviācijas nozarē, identificējot milzīgo sadarbības potenciālu šajā jomā. Kas attiecas uz starptautiskiem jautājumiem, vissvarīgākais noteikti būs Kosovas jautājums, un, pamatojoties uz Trijotnes veikto pastāvīgo darbu, mums kopīgi ar Krieviju ir jārod šīs problēmas risinājums. Mēs nedrīkstam pieļaut Balkānu konflikta atsākšanos. Mūsu diskusiju temats būs arī citi svarīgi starptautiski jautājumi, piemēram, Tuvie Austrumi pirms Anapoles konferences, Irāna pēc prezidenta V. Putina nesenās vizītes Teherānā un Afganistānā, Birma/Mjanma, kā arī situācija saistībā ar iesaldētajiem konfliktiem, it īpaši Gruzijā un Moldovā. Mēs vēlētos konstruktīvi sadarboties ar Krieviju un rast risinājumu šīm sasāpējušajām problēmām. Tādēļ mums ir jāturpina iesāktais darbs, vienmēr paturot prātā mūsu ilgtermiņa projektus. Piektdien gaidāmā augstākā līmeņa sanāksme būs nākošā iespēja izvērtēt mūsu attiecību stāvokli. Vairāki neatrisināti jautājumi paliks atklāti, taču dažos citos mēs panāksim progresu, tādējādi šajā pārejas periodā arī sagatavojot pamatu tālākam darbam. Mēs zinām, ka Krievijai šis ir ārkārtīgi svarīgs periods, jo līdz izšķirošām parlamenta un prezidenta vēlēšanām ir atlikuši daži mēneši; mēs zinām arī, ka Eiropas Savienība ir atkārtoti paudusi bažas par demokrātijas principu un cilvēktiesību normu īstenošanu Krievijā. Eiropas Savienība ļoti uzmanīgi vēro notikumu attīstību — šajā ziņā gaidāmās vēlēšanas būs nozīmīgs pārbaudījums —, un mēs ceram, ka Krievija izdarīs saprātīgu izvēli un uzaicinās EDSO novērotājus pārraudzīt vēlēšanu norisi. Mēs arī izmantosim izdevību, lai paustu savas bažas par cilvēktiesību jautājumiem, piemēram, preses brīvības ierobežošanu, pret žurnālistiem vērstiem uzbrukumiem, spiediena izdarīšanu uz NGO, kā arī situāciju Ziemeļkaukāzā. Kad 11.–12. oktobrī es biju Kaļiņingradā, man bija izdevība ar prezidenta galveno padomnieku, īpašo sūtni apspriest gaidāmo augstākā līmeņa sanāksmi. Ļaujiet man sākumā minēt pāris labu piemēru, bet vēlāk pastāstīt par jomām, kurās mēs nepanāksim progresu. Manuprāt, Krievija gatavojas nākt klajā ar paziņojumu par vērienīgu finanšu ieguldījumu vairākās ES vadītās pārrobežu sadarbības programmās. Tas būtu ļoti apsveicams solis, jo kopš 2004. gada paplašināšanās ļoti svarīgs aspekts ir sadarbība saistībā ar mūsu paplašinātajām robežām. Turklāt ļoti īpašs gadījums sava unikālā ģeogrāfiskā novietojuma dēļ, protams, ir Kaļiņingrada. Mēs vienmēr esam atzinuši, ka pārrobežu sadarbības uzlabošanai un pierobežas satiksmes atvieglošanai ir vajadzīgi īpaši pasākumi. Taču arī Krievijas finansiālais ieguldījums šobrīd būtu ļoti vajadzīgs, ņemot vērā ārkārtīgi lielos satiksmes sastrēgumus Kaļiņingradā pie dalībvalstu un Krievijas robežas, kā arī vairāku citu dalībvalstu robežpārejas punktos. Ir nepieņemami, ka Eiropas Savienības pusē pie robežas veidojas līdz pat 50 km garas kravas automašīnu rindas. Mums ir jāīsteno attiecīgi pasākumi, un tādēļ mēs ar Krieviju esam vienojušies par sastrēgumu mazināšanu. Komisija patlaban sāk izmēģinājuma projektu, veicot muitas informācijas apmaiņu un finansējot robežu infrastruktūras modernizāciju. Savukārt Krievijai ir jāpaātrina savas robežu šķērsošanas procedūras. Principā tā ir gatava to darīt, taču tas prasa zināmu laiku. Enerģētikas jautājumu priekšsēdētājs jau pieminēja. Es tikai vēlētos piemetināt, ka mums būtu jāpanāk nolīgums par agrās brīdināšanas sistēmu, lai varētu risināt piegādes problēmas, pirms tās pāraug par krīzi. Priekšsēdētājs jau runāja par enerģētikas kultūru un ieguldījumiem, tāpēc šajā ziņā man nekas nav piebilstams. Es gribētu vienīgi papildināt, ka ieguldījumus un uzņēmējdarbības attiecības apspriedīs arī uzņēmēju apaļā galda sanāksmē Lisabonā, kura sāksies rīt, ceturtdien, un kurā piedalīsies arī un Andris Piebalgs. Šīs apaļā galda sanāksmes secinājumus piektdien iesniegs augstākā līmeņa sanāksmē. Manuprāt, tas ir labs ieguldījums patiesā uzņēmējdarbības attiecību izaugsmes veicināšanā."@lv13
"Mr President, Russia is not only a close neighbour, for us it is a strategic partner. If we look to trade and investment we see they are booming, and we also see, as our President has said, that interdependence is growing. But we also know that Russia is a key partner in tackling regional conflicts and global challenges – also mentioned here – and that much remains to be done to develop the full potential of our relationship. Russia is a key economic actor and, on WTO, I would like to add that we will help Russia’s efforts. You know we have always been committed to Russia’s WTO accession. We also think it is very important to have a level playing field, and that is why we will place so much emphasis on the completion of Russia’s accession to the WTO. The summit will give a new impetus to this complex process, which is at a critical stage. We shall be signing a new agreement on steel on the margins of the summit, thus increasing the quantities which Russia may export to the European Union. Another sign of positive elements in EU-Russia cooperation is the fact that the memorandum of understanding between the European Monitoring Centre on Drugs and Drug Addiction and the Russia Federal Drug Control Service is going to be signed on the margins of the summit. On a less positive note, I would like to inform you that, although there was a clear Russian commitment in Samara in May to finally sign our agreement on the Siberian overflights, in time for the next summit in Mafra, prospects for this happening seem to be very slim. We want to turn the page on this long-standing dispute. A positive move by Russia would then allow us also to go ahead with the aviation summit, planned to take place in Moscow in November, to identify the enormous potential for cooperation in this sector. As regards international issues, Kosovo will certainly be one of the most important and we need to consider jointly with Russia how to bring this question to a solution, based on the ongoing efforts of the Troika. We must avoid a renewed conflict in the Balkans. We will also discuss other important international issues such as the Middle East prior to the Annapolis Conference; Iran, following President Putin’s recent visit to Tehran and Afghanistan; Burma/Myanmar; and the situation with regard to the frozen conflicts particularly in Georgia and Moldova. We would like to work with Russia in a constructive spirit in the search for solutions for these vexed issues. Therefore, what we have to do is continue our ongoing work and never lose sight of our long-term projects. The upcoming summit on Friday is the next occasion to assess the state of our relationship. While several of the outstanding issues will not be solved, we will make progress on some others and thus will also prepare the ground for future work at this moment of transition. We know it is a critical period for Russia, a few months ahead of the crucial parliamentary and presidential elections, and we also know that the European Union has repeatedly expressed its concerns on the implementation of democratic principles and human rights commitments in Russia. We, the European Union, are watching developments very closely – the forthcoming elections will be an important test in that regard – and we expect Russia will make a sensible choice and invite the OSCE observers to monitor the elections. We shall also take the opportunity to raise our concerns on human rights issues, such as the limitations on press freedom, the attacks on journalists, the pressure on NGOs and also the situation in the northern Caucasus. I had the occasion to discuss the forthcoming summit with the President’s key advisor, the special envoy Mr Yastrzhembsky, when I was in Kaliningrad on 11 and 12 October. Let me start with a few good examples, but then say where we will not make progress. I believe that Russia is about to announce a major financial contribution to several EU-led cross-border cooperation programmes. This will be very welcome since cooperation across our developing borders is an important feature following the 2004 enlargement. And Kaliningrad is, of course, a very special case, due to its unique geographic location. This requires, as we have always found, special arrangements to facilitate cross-border cooperation and local border traffic. Russia’s financial contribution, however, would also be very timely, considering the very serious traffic congestion on borders between the Member States and Russia in Kaliningrad and at border crossing points with several Member States elsewhere. Lines of trucks of up to 50 km on the EU side of the border are clearly not acceptable. We need to implement the measures and therefore we have agreed with Russia to reduce the bottlenecks. We are just launching a pilot project in the Commission, exchanging customs information and financing modernisation of border infrastructure. For its part, Russia must streamline its procedures at the borders. In principle it is ready to do so but it takes a certain amount of time. Our President has already mentioned energy. I would just like to add that we should be able to announce an agreement on the early warning mechanism to deal with problems in supply before they come to crisis point. Our President has spoken about energy culture and also investments so I need not add anything here. I just would like to complement it by saying that investment and business relations will also be discussed at an industrialists’ round table in Lisbon, with the participation of Günter Verheugen and Andris Piebalgs, starting tomorrow, Thursday. This round table will then report its conclusions to the summit on Friday. I think this is a good contribution to what is really a growing business relationship."@mt15
". − Voorzitter, Rusland is niet enkel een belangrijke nabuur, het is voor ons een strategische partner. We zien dat het er uitstekend gaat met de handel en de investeringen en we zien ook, zoals onze President al zei, dat er in toenemende mate sprake is van wederzijdse afhankelijkheid. Maar we weten ook dat Rusland een belangrijke partner is bij het oplossen van regionale conflicten en problemen op wereldniveau – die hier eveneens zijn genoemd – en dat er nog heel wat gedaan moet worden om het potentieel van onze betrekkingen volledig te kunnen benutten. Rusland is een economische partner van belang en ik wil hieraan toevoegen dat we de Russische inspanningen voor toetreding tot de WTO zullen ondersteunen. U weet dat we altijd voorstander zijn geweest van de toetreding van Rusland tot de WTO. We zijn ook van mening dat het belangrijk is dat het speelveld duidelijk is. Daarom zullen wij de wens sterk naar voren brengen dat de toetreding van Rusland tot de WTO afgerond dient te worden. De top zal een nieuwe impuls geven aan dit complexe proces, dat zich in een kritieke fase bevindt. In de marges van de top zullen we een nieuwe staalovereenkomst ondertekenen, waarmee de toegestane hoeveelheden die Rusland naar de Europese Unie mag exporteren worden verhoogd. Een ander positief teken wat de samenwerking tussen de EU en Rusland betreft, is dat in de marges van de top ook de gezamenlijke intentieverklaringvan hetEuropees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslavingendeRussische Federale Dienst voor Drugscontrole zal worden ondertekend. Minder positief is dat ik u moet informeren dat, ondanks het feit dat Rusland in mei in Samara serieus bereid was onze overeenkomst betreffende de vluchten over Siberië nog op tijd vóór de volgende top in Mafra te ondertekenen, de kans dat dit daadwerkelijk gaat gebeuren uiterst gering is. We willen dit hoofdstuk over dit langdurige conflict kunnen afsluiten. Een positief gebaar van Rusland zou ons in staat stellen door te gaan met de luchtvaarttop, die gepland isin november in Moskou, waar het enorme potentieel voor samenwerking binnen deze sector in kaart gebracht zal worden. Van de internationale kwesties zal Kosovo zeker een van de belangrijkste zijn en we dienen gezamenlijk met Rusland te onderzoeken hoe deze kwestie tot een oplossing gebracht kan worden, op basis van de voortdurende inspanningen van de Troika. We moeten een nieuw conflict in de Balkan zien te voorkomen. We zullen ook andere belangrijke internationale kwesties bespreken, zoals het Midden-Oosten, voorafgaand aan de Conferentie van Annapolis; Iran, naar aanleiding van het recente bezoek van president Putin aan Teheran en Afghanistan; Birma/Myanmar; en de situatie betreffende de bevroren conflicten, met name in Georgië en Moldavië. We zouden graag op een constructieve manier met Rusland willen samenwerken bij het zoeken naar oplossingen voor deze omstreden vraagstukken. We moeten dan ook doorgaan met waar we mee bezig waren en onze langetermijndoelstellingen nooit uit het oog verliezen. De top van komende vrijdag is de eerstvolgende gelegenheid om de status van die betrekkingen weer eens te evalueren. Een aantal van de lopende kwesties niet zal worden opgelost, maar we zullen op een aantal andere punten vooruitgang boeken en we zullen daarmee ook de basis leggen voor toekomstige voortgang, op dit moment van transitie. We weten dat dit voor Rusland een uiterst belangrijke periode is, een aantal maanden vóór de cruciale verkiezingen van een nieuw parlement en een nieuwe president. We weten ook, dat de Europese Unie herhaaldelijk haar zorg heeft laten blijken over de implementatie van de democratische principes en het respecteren van de mensenrechten in Rusland. Wij, de Europese Unie, volgen de ontwikkelingen op de voet. De komende verkiezingen zijn in dat opzicht een belangrijke test en we verwachten dat Rusland een verstandige keuze zal maken en waarnemers van de OSCE zal uitnodigen om toezicht te houden op de verkiezingen. We zullen die gelegenheid ook aangrijpen om onze zorg uit te spreken over mensenrechtenkwesties, zoals de beperking van de persvrijheid, de aanvallen op journalisten, de druk die op NGO’s wordt uitgeoefend en de situatie in de noordelijke Kaukasus. Toen ik op 11 en 12 oktober in Kaliningrad was, ben ik ook in de gelegenheid geweest, de komende top te bespreken met de belangrijkste adviseur van de president, speciaal afgezant de heer Yastrzhembsky. Laat me beginnen met een paar goede voorbeelden, maar dan aangeven waar we geen voortgang zullen boeken. Ik denk dat Rusland op het punt staat een belangrijke financiële contributie aan te kondigen voor verschillende grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma’s die door de EU worden geleid. Dat zal zeer welkom zijn, aangezien samenwerking over onze grenzen in ontwikkeling een belangrijk aspect is sinds de uitbreiding van 2004. En Kaliningrad is uiteraard een heel speciaal geval, vanwege zijn unieke geografische ligging. Dit vereist, zo is steeds gebleken, speciale voorzieningen die het proces van grensoverschrijdende samenwerking en plaatselijk grensverkeer vergemakkelijken. De financiële bijdrage van Rusland zou echter ook op een gunstig moment komen, gezien de ernstige verkeersopstoppingen die zich in Kaliningrad voordoen tussen de lidstaten en Rusland, evenals elders bij andere grensposten met verschillende lidstaten. Files van vrachtwagens van soms wel 50 kilometer langaan de EU-kant van de grens zijn echt niet acceptabel. We dienen de maatregelen te implementeren en zijn derhalve met Rusland overeengekomen om de knelpunten terug te dringen. We hebben zojuist in de Commissie een pilotproject gestart, waarin douane-informatie wordt uitgewisseld en de modernisering van de infrastructuur aan de grens wordt gefinancierd. Rusland dient van haar kant de grensprocedures te stroomlijnen. Rusland is in principe bereid dit te doen, maar het vergt enige tijd. Onze President heeft het al over energie gehad. Ik wil hier alleen aan toevoegen, dat we binnenkort tot een overeenkomst moeten kunnen komen over het mechanisme voor vroegtijdige waarschuwing, dat bedoeld is om problemen met de voorraden tijdig te signaleren, voordat de situatie kritiek wordt. Onze President heeft het gehad over energiecultuur en over investeringen, dus daar hoef ik hier niets aan toe te voegen. Ik wil er alleen even op aansluiten, door te zeggen dat investeringen en zakelijke betrekkingen ook besproken zullen worden op een ronde tafelconferentie van industriëlen, waaraan Günter Verheugen en Andris Piebalgs zullen deelnemen en die morgen, donderdag, van start gaat. De conclusies van deze ronde tafelconferentie zullen vervolgens aanstaande vrijdag aan de top worden gerapporteerd Ik ben van mening dat dit een goede bijdrage is aan een daadwerkelijk groeiende zakelijke relatie."@nl3
"Panie przewodniczący! Rosja to nie tylko bliski sąsiad; dla nas to partner strategiczny. Jeżeli przyjrzymy się handlowi i inwestycjom, to zauważymy ich wzrost, a także zauważymy, że – jak powiedział nasz przewodniczący – zwiększa się nasza współzależność. Jednakże wiemy także, że Rosja jest kluczowym partnerem w rozwiązywaniu konfliktów regionalnych i wyzwań na skalę światową – o czym również tu wspominano – oraz że jeszcze dużo należy uczynić, aby osiągnąć pełny potencjał naszych stosunków. Rosja to kluczowy podmiot gospodarczy i chcę powiedzieć, że wspomożemy wysiłki Rosji w odniesieniu do przystąpienia do WTO. Zawsze zależało nam na przystąpieniu Rosji do WTO. Uważamy także, że bardzo ważne jest, aby osiągnąć równe reguły gry i dlatego też tak duży nacisk kładziemy na przystąpienie Rosji do WTO. Nadchodzący szczyt nada nowego impetu temu złożonemu procesowi, który znajduje się w punkcie kulminacyjnym. Przy okazji szczytu mamy zamiar podpisać nową umowę w sprawie stali, tym samym zwiększając ilości, jakie Rosja może eksportować do Unii Europejskiej. Kolejnym pozytywnym elementem we współpracy UE-Rosja jest fakt, że przy okazji szczytu między Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii a rosyjską Federalną Służbą Kontroli Narkotyków ma zostać podpisany protokół ustaleń. Jeżeli chodzi o mniej pozytywne aspekty, to chciałbym państwa poinformować, że – pomimo iż ze strony Rosji padło w maju w Samarze konkretne zobowiązanie do podpisania wreszcie naszej umowy w sprawie przelotów nad Syberią – szanse realizacji tego celu podczas kolejnego szczytu w Mafrze wydają się być niewielkie. Chcemy pójść naprzód w kwestii tego wieloletniego sporu. Pozytywny krok ze strony Rosji pozwoliłby nam przed szczytem lotniczym, planowanym na listopad w Moskwie, określić ogromny potencjał do współpracy w tym sektorze. W odniesieniu do kwestii międzynarodowych, Kosowo z pewnością będzie jedną z najważniejszych spraw i musimy wspólnie z Rosją zastanowić się, w jaki sposób rozwiązać ten problem, bazując na bieżących wysiłkach ze strony Troiki. Musimy uniknąć odnowienia konfliktu na Bałkanach. Będziemy także omawiać inne istotne kwestie międzynarodowe, takie jak kwestia Bliskiego Wschodu przed konferencją w Annapolis; kwestia Iranu w następstwie wizyty prezydenta Putina w Teheranie i w Afganistanie; kwestia Birmy/Myanmaru; a także sytuacja dotycząca zamrożonych konfliktów, szczególnie w Gruzji i w Mołdawii. Pragniemy współpracować z Rosją w sposób konstruktywny, poszukując rozwiązań tych kłopotliwych kwestii. Dlatego też naszym zadaniem jest kontynuowanie trwającej pracy i nieprzerwane koncentrowanie się na naszych długoterminowych projektach. Nadchodzący piątkowy szczyt jest kolejną okazją do tego, by ocenić stan naszych relacji. Chociaż kilka kwestii wciąż pozostanie nierozstrzygniętych, osiągniemy postęp w innych sprawach i tym samym przygotujemy w tym przejściowym momencie grunt do pracy w przyszłości. Wiemy, że ten okres ma dla Rosji decydujące znaczenie, na kilka miesięcy przed niezwykle ważnymi wyborami parlamentarnymi i prezydenckimi, a także zdajemy sobie sprawę z tego, że Unia Europejska wielokrotnie wyrażała swoje obawy dotyczące wdrażania w Rosji demokratycznych zasad i zobowiązań dotyczących praw człowieka. My, Unia Europejska, uważnie śledzimy czynione postępy – nadchodzące wybory będą ważną próbą w tym względzie – i spodziewamy się, że Rosja dokona słusznego wyboru i zaprosi obserwatorów OBWE, aby ci monitorowali wybory. Wykorzystamy także okazję to tego, by przedstawić nasze obawy dotyczące kwestii praw człowieka, takie jak ograniczenia w wolności prasy, ataki na dziennikarzy, naciski na organizacje pozarządowe, a także sytuacja w północnym Kaukazie. Podczas mojego pobytu w Kaliningradzie w dniach 11 i 12 października miałam okazję omówić kwestię zbliżającego się szczytu z głównym doradcą prezydenta, specjalnym negocjatorem, panem Jastrzębskim. Chciałabym zacząć od kilku dobrych przykładów, a następnie przedstawić kwestie, w odniesieniu do których nie osiągniemy postępów. Moim zdaniem Rosja ma zamiar ogłosić udzielenie znacznego wkładu finansowego w kilka prowadzonych przez UE programów z zakresu współpracy transgranicznej. Zostanie to przyjęte z zadowoleniem, ponieważ współpraca ponad naszymi rozwijającymi się granicami stanowi istotny aspekt, będący następstwem rozszerzenia z 2004 r. A Kaliningrad jest oczywiście bardzo niezwykłym przykładem dzięki swojemu wyjątkowemu położeniu geograficznemu. Jak zawsze wymaga to specjalnych ustaleń, mających na celu ułatwienie współpracy transgranicznej oraz lokalnego ruchu granicznego. Jednakże finansowy wkład Rosji będzie także udzielony w odpowiednim czasie, biorąc pod uwagę bardzo poważne zagęszczenie ruchu na granicach między państwami członkowskimi i Rosją w Kaliningradzie oraz na przejściach granicznych z kilkoma państwami członkowskimi w innych miejscach. Kolejki ciężarówek osiągające 50 km po unijnej stronie granicy są po prostu nie do zaakceptowania. Musimy wdrożyć odpowiednie środki i dlatego też uzgodniliśmy z Rosją konieczność zmniejszenia liczby „wąskich gardeł”. Właśnie w Komisji rozpoczynamy projekt pilotażowy, wymieniając się informacjami celnymi i modernizując infrastrukturę graniczną. Ze swojej strony Rosja musi usprawnić własne procedury graniczne. Zasadniczo jest ona gotowa to zrobić, ale wymaga to czasu. Nasz przewodniczący wspominał już o energii. Chciałabym tylko dodać, że powinniśmy być w stanie ogłosić osiągnięcie porozumienia w sprawie systemu wczesnego ostrzegania, aby rozwiązywać problemy związane z dostawami, zanim doprowadzą one do kryzysu. Nasz przewodniczący powiedział o kulturze energetycznej, a także o inwestycjach, więc w tej kwestii nie mam nic do dodania. Chciałabym tylko powiedzieć, że inwestycje i stosunki biznesowe będą także omawiane podczas rozpoczynającego się jutro, w czwartek, w Lizbonie okrągłego stołu przemysłowców, w którym będą uczestniczyć Günter Verheugen i Andris Piebalgs. Wnioski z tego okrągłego stołu zostaną następnie przedstawione na piątkowym szczycie. Uważam, że jest to naprawdę dobry wkład w to, co jest prawdziwie rozwijającą się współpracą w zakresie biznesu."@pl16
"Senhor Presidente; a Rússia não é um mero vizinho próximo, é um parceiro estratégico para nós. Se virmos os dados do comércio e do investimento, verificamos que eles estão em grande expansão e verificamos igualmente, como disse o nosso Presidente, que a interdependência está a aumentar. Mas também sabemos que a Rússia é um parceiro fundamental no plano da resposta aos conflitos regionais e aos desafios globais – que também foram mencionados aqui – e que há muito que fazer ainda no sentido de tirar todo o partido do potencial da nossa relação. A Rússia é um actor -chave no plano económico e, no que respeita à OMC, gostaria de acrescentar que a auxiliaremos nos seus esforços. Os senhores deputados sabem que sempre nos empenhámos em favor da adesão da Rússia. Consideramos também que é muito importante assegurar condições de igualdade de concorrência, e é por esse motivo que valorizamos tanto a consumação da adesão da Rússia à OMC. A Cimeira dará um novo impulso a este complexo processo, que se encontra numa fase decisiva. À margem da cimeira, assinaremos um novo acordo relativo ao aço, que elevará os volumes que a Rússia pode exportar para a União Europeia. Outro desenvolvimento positivo na cooperação UE-Rússia é a assinatura do memorando de entendimento entre o Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência e o Serviço Federal de Controlo da Droga da Rússia, que terá lugar à margem da cimeira. Menos positiva, é a informação que tenho a dar aos senhores deputados de que, não obstante o compromisso claramente assumido pela parte russa em Maio em Samara no sentido de o acordo sobre o sobrevoo da Sibéria vir a ser ultimado a tempo de ser assinado na próxima cimeira, em Mafra, as hipóteses de tal vir a suceder são muito ténues. Queremos encerrar o capítulo deste diferendo de longa data. Um gesto positivo da parte da Rússia permitir-nos-ia levar por diante a cimeira da aviação, que, de acordo com a programação, deverá ter lugar em Moscovo em Novembro, e visa fazer um levantamento das enormes possibilidades de cooperação que este sector encerra. No tocante às questões internacionais a abordar, a do Kosovo é certamente uma das mais relevantes e precisamos de ponderar conjuntamente com a Rússia uma forma de encontrar uma solução para ela, com base nos esforços que estão a ser empreendidos pela Tróica. Temos de evitar a eclosão de um novo conflito nos Balcãs. Discutiremos ainda outras importantes questões internacionais, como a do Médio Oriente em vésperas da realização da Conferência de Anápolis; a do Irão, na sequência da recente visita do Presidente Vladimir Putin a Teerão e ao Afeganistão; a da Birmânia/Myanmar; e a situação dos conflitos latentes, com particular relevo para o da Geórgia e da Moldávia. Gostaríamos de trabalhar com a Rússia, animados de um espírito construtivo, na busca de soluções para estas questões tão controversas. Assim, o que temos a fazer é prosseguir o trabalho que temos em mãos sem perder nunca de vista os nossos projectos a longo prazo. A cimeira de sexta-feira que vem é a próxima oportunidade de que dispomos de avaliar o estado da nossa relação. Se é certo que há várias questões pendentes que não serão resolvidas, noutras faremos progressos e, assim, prepararemos o terreno para o desenvolvimento futuro da cooperação neste momento de transição. Sabemos que este é um período crítico para a Rússia, que está a alguns meses das eleições parlamentares e presidenciais, que se revestem de crucial importância, e sabemos também que a União Europeia exprimiu repetidamente as suas preocupações relativas à implementação no país dos princípios democráticos e dos compromissos assumidos pela Rússia em matéria de direitos humanos. Nós, União Europeia, estamos a seguir muito de perto a marcha dos acontecimentos – os próximos actos eleitorais serão um teste importante nesse domínio – e esperamos que a Rússia adopte uma atitude razoável e convide os observadores da OSCE a supervisionar as eleições. Aproveitaremos o ensejo também para abordar as nossas preocupações ligadas a questões de direitos humanos, como as restrições à liberdade de imprensa, os ataques a jornalistas, as pressões exercidas sobre ONG e ainda a situação no Norte do Cáucaso. Tive oportunidade de discutir a próxima cimeira com o senhor Sergey Vladimirovich Yastrzhembsky, destacado conselheiro do Presidente russo e seu enviado especial, aquando da visita que fiz a Kaliningrado em 11 e 12 de Outubro. Permitam-me que comece por apontar alguns bons exemplos, para depois explicitar as matérias em que não faremos progressos. Creio que a Rússia está em vias de anunciar uma contribuição financeira de vulto para diversos programas de cooperação transfronteiriça liderados pela UE. Será muito bem-vinda, dada a relevância adquirida pela cooperação entre as regiões em desenvolvimento de uma parte e de outra da nossa fronteira na sequência do alargamento de 2004. E Kaliningrado é, obviamente, um caso muito especial, pela singularidade da sua situação geográfica. A conjuntura requer, como sempre entendemos, providências especiais destinadas a facilitar a cooperação transfronteiriça e o tráfico fronteiriço local. A contribuição financeira da Rússia será ainda, porém, muito oportuna, atendendo à gravidade extrema do estado de congestionamento de tráfico em que se encontram as fronteiras entre os Estados-Membros e a Rússia em Kaliningrado e noutros pontos de passagem de e para diversos Estados-Membros. Filas de camiões que chegam a atingir 50 quilómetros de extensão são claramente inadmissíveis. Precisamos de tomar medidas e, consequentemente, chegámos a um acordo com a Rússia para reduzir os estrangulamentos. A Comissão está neste momento a tratar de lançar um projecto-piloto, a trocar informação aduaneira e a financiar a modernização da infra-estrutura alfandegária. Pela sua parte, a Rússia tem de racionalizar as formalidades aduaneiras. Está pronta a fazê-lo, em princípio, mas trata-se de um processo algo moroso. O nosso Presidente já se referiu à questão da energia. Eu gostaria apenas de acrescentar que deveremos estar em condições de anunciar um acordo relativo ao mecanismo de alerta precoce que visa permitir tratar os problemas de abastecimento antes que atinjam proporções críticas. O nosso Presidente já se debruçou sobre a cultura energética e os investimentos, pelo que nada tenho a acrescentar a este respeito. Queria apenas complementar o que foi dito, observando que o investimento e as relações comerciais serão também debatidos em Lisboa numa mesa-redonda de empresários, que terá a participação de Günter Verheugen e Andris Piebalgs, e tem início amanhã, quinta-feira. Essa mesa-redonda comunicará depois as suas conclusões à cimeira, na sexta-feira. Penso que se trata de uma boa contribuição para uma relação comercial que está, efectivamente, em crescimento."@pt17
"Mr President, Russia is not only a close neighbour, for us it is a strategic partner. If we look to trade and investment we see they are booming, and we also see, as our President has said, that interdependence is growing. But we also know that Russia is a key partner in tackling regional conflicts and global challenges – also mentioned here – and that much remains to be done to develop the full potential of our relationship. Russia is a key economic actor and, on WTO, I would like to add that we will help Russia’s efforts. You know we have always been committed to Russia’s WTO accession. We also think it is very important to have a level playing field, and that is why we will place so much emphasis on the completion of Russia’s accession to the WTO. The summit will give a new impetus to this complex process, which is at a critical stage. We shall be signing a new agreement on steel on the margins of the summit, thus increasing the quantities which Russia may export to the European Union. Another sign of positive elements in EU-Russia cooperation is the fact that the memorandum of understanding between the European Monitoring Centre on Drugs and Drug Addiction and the Russia Federal Drug Control Service is going to be signed on the margins of the summit. On a less positive note, I would like to inform you that, although there was a clear Russian commitment in Samara in May to finally sign our agreement on the Siberian overflights, in time for the next summit in Mafra, prospects for this happening seem to be very slim. We want to turn the page on this long-standing dispute. A positive move by Russia would then allow us also to go ahead with the aviation summit, planned to take place in Moscow in November, to identify the enormous potential for cooperation in this sector. As regards international issues, Kosovo will certainly be one of the most important and we need to consider jointly with Russia how to bring this question to a solution, based on the ongoing efforts of the Troika. We must avoid a renewed conflict in the Balkans. We will also discuss other important international issues such as the Middle East prior to the Annapolis Conference; Iran, following President Putin’s recent visit to Tehran and Afghanistan; Burma/Myanmar; and the situation with regard to the frozen conflicts particularly in Georgia and Moldova. We would like to work with Russia in a constructive spirit in the search for solutions for these vexed issues. Therefore, what we have to do is continue our ongoing work and never lose sight of our long-term projects. The upcoming summit on Friday is the next occasion to assess the state of our relationship. While several of the outstanding issues will not be solved, we will make progress on some others and thus will also prepare the ground for future work at this moment of transition. We know it is a critical period for Russia, a few months ahead of the crucial parliamentary and presidential elections, and we also know that the European Union has repeatedly expressed its concerns on the implementation of democratic principles and human rights commitments in Russia. We, the European Union, are watching developments very closely – the forthcoming elections will be an important test in that regard – and we expect Russia will make a sensible choice and invite the OSCE observers to monitor the elections. We shall also take the opportunity to raise our concerns on human rights issues, such as the limitations on press freedom, the attacks on journalists, the pressure on NGOs and also the situation in the northern Caucasus. I had the occasion to discuss the forthcoming summit with the President’s key advisor, the special envoy Mr Yastrzhembsky, when I was in Kaliningrad on 11 and 12 October. Let me start with a few good examples, but then say where we will not make progress. I believe that Russia is about to announce a major financial contribution to several EU-led cross-border cooperation programmes. This will be very welcome since cooperation across our developing borders is an important feature following the 2004 enlargement. And Kaliningrad is, of course, a very special case, due to its unique geographic location. This requires, as we have always found, special arrangements to facilitate cross-border cooperation and local border traffic. Russia’s financial contribution, however, would also be very timely, considering the very serious traffic congestion on borders between the Member States and Russia in Kaliningrad and at border crossing points with several Member States elsewhere. Lines of trucks of up to 50 km on the EU side of the border are clearly not acceptable. We need to implement the measures and therefore we have agreed with Russia to reduce the bottlenecks. We are just launching a pilot project in the Commission, exchanging customs information and financing modernisation of border infrastructure. For its part, Russia must streamline its procedures at the borders. In principle it is ready to do so but it takes a certain amount of time. Our President has already mentioned energy. I would just like to add that we should be able to announce an agreement on the early warning mechanism to deal with problems in supply before they come to crisis point. Our President has spoken about energy culture and also investments so I need not add anything here. I just would like to complement it by saying that investment and business relations will also be discussed at an industrialists’ round table in Lisbon, with the participation of Günter Verheugen and Andris Piebalgs, starting tomorrow, Thursday. This round table will then report its conclusions to the summit on Friday. I think this is a good contribution to what is really a growing business relationship."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, Rusko nie je iba naším blízkym susedom, je naším strategickým partnerom. Ak sa pozrieme na obchod a investície, vidíme, že prekvitajú, a tiež vidíme, ako povedal náš pán predseda, že vzrastá naša vzájomná závislosť. Ale vieme aj to, že Rusko je kľúčovým partnerom pri riešení národných konfliktov a globálnych problémov, ktoré sme už tiež spomenuli, a že je potrebné ešte veľa urobiť, aby sme plne využili potenciál nášho vzťahu. Rusko je kľúčovým hospodárskym hráčom Svetovej obchodnej organizácie, a rada by som dodala, že pomôžeme snahám Ruska Viete, že sme boli vždy oddaní prijatiu Ruska do Svetovej obchodnej organizácie. Takisto si myslíme, že je veľmi dôležité mať rovné hracie pole, a to je aj dôvod prečo kladieme taký veľký dôraz na skompletizovanie prijatia Ruska do Svetovej obchodnej organizácie. Samit dodá tomuto komplexnému procesu nový impulz, keďže sa nachádza v kritickom štádiu. Počas samitu podpíšeme novú dohodu o oceli, čím zvýšime množstvá, ktoré môže Rusko vyvážať do Európskej únie Ďalším pozitívnym znakom v spolupráci EÚ a Ruska je fakt, že sa počas samitu podpíše memorandum o porozumení medzi Európskym monitorovacím centrom pre drogy a drogovú závislosť a Ruským federálnym úradom pre kontrolu drog. Čo je menej pozitívne, rada by som vás informovala, že hoci existoval jasný záväzok Ruska v Samare v máji, že konečne podpíše dohodu o preletoch nad Sibírou, a to včas pred ďalším samitom v Mafre, vyhliadky na to sa zdajú byť veľmi malé. Chceme obrátiť list na tejto dlhotrvajúcej roztržke. Pozitívny krok zo strany Ruska by nám potom umožnil pokračovať v leteckom samite, ktorý je naplánovaný na november v Moskve, kde by došlo k určeniu obrovského potenciálu pre spoluprácu v tomto sektore. S ohľadom na medzinárodné otázky bude Kosovo zaručene tou najdôležitejšou a potrebujeme vziať do úvahy, spoločne s Ruskom, ako nájsť riešenie tejto otázky, na základe pretrvávajúcich snáh trojky. Musíme sa vyhnúť obnoveným konfliktom na Balkáne. Tiež prediskutujeme ďalšie dôležité medzinárodné otázky, ako je Stredný východ, a to ešte pred konferenciou v Annapolise; Irán, po nedávnej návšteve prezidenta Putina v Teheráne a Afganistane; Mjanmarsko; a situácia s ohľadom na zmrazené konflikty, najmä v Gruzínsku a v Moldavsku. Radi by sme spolupracovali s Ruskom v konštruktívnom duchu a hľadali riešenia na tieto chúlostivé otázky. Preto musíme pokračovať v začatej práci a nikdy nestrácať zo zreteľa naše dlhodobé projekty. Nadchádzajúci samit, ktorý sa uskutoční v piatok, je ďalšou príležitosťou posúdiť naše vzťahy. Pokiaľ nevyriešime niekoľko pretrvávajúcich problémov, budeme pokračovať v riešení iných, a tým pripravíme pôdu pre ďalšiu spoluprácu v tomto momente prechodu. Vieme, že je to pre Rusko kritické obdobie, je niekoľko mesiacov pred dôležitými parlamentnými a prezidentskými voľbami, a tiež vieme, že Európska únia už vyjadrila svoje obavy z vykonávania demokratických zásad a záväzkov voči ľudským právam v Rusku. My, Európska únia, sledujeme tento rozvoj veľmi pozorne, nadchádzajúce voľby budú v tomto ohľade dôležitým testom, a očakávame, že Rusko urobí rozumné rozhodnutie a pozve pozorovateľov OBSE, aby monitorovali voľby. Tiež využijeme príležitosť a vyjadríme naše obavy v oblasti ľudských práv, ako je obmedzenie slobody tlače, útoky na novinárov, tlak na mimovládne organizácie a situácia v severnom Kaukaze. Mala som príležitosť hovoriť o nadchádzajúcom samite s hlavným poradcom pána predsedu, zvláštnym vyslancom pánom Jastržembským keď som bola 11. a 12. októbra v Kaliningrade. Dovoľte mi na začiatok povedať niekoľko dobrých príkladov, ale potom povedzte, kde nezaznamenáme pokrok. Verím, že Rusko sa pripravuje oznámiť svoj finančný príspevok do niekoľkých medzinárodných kooperačných programov, ktoré riadi EÚ. To bude veľmi vítaný krok, keďže spolupráca na našich rozvíjajúcich sa hraniciach je dôležitým prvkom po rozšírení v roku 2004. A Kaliningrad je tiež, samozrejme, veľmi špecifický prípad, vďaka jeho jedinečnej geografickej polohe. To si vyžaduje, ako sme vždy tvrdili, špecifické dohody na uľahčenie medzinárodnej spolupráce a dopravy na miestnych hraniciach. Finančný príspevok Ruska však bude takisto veľmi dobre načasovaný, ak vezmeme do úvahy veľmi závažnú dopravnú zápchu na hraniciach medzi členskými štátmi a Ruskom v Kaliningrade a na hraničných prechodoch s inými členskými krajinami na iných miestach. Rady kamiónov, ktoré sa ťahajú až 50 km na strane EÚ určite nie sú akceptovateľné. Potrebujeme zaviesť isté kroky, a preto sme súhlasili s tým, aby Rusko zredukovalo úzke prechody. Práve teraz začíname realizovať skúšobný projekt Komisie, vymieňanie colných informácií a modernizáciu financovania hraničnej infraštruktúry. Úlohou Ruska je zefektívniť jeho procesy na hraniciach. V zásade je pripravené tak urobiť, ale vyžaduje si to istý čas. Náš pán predseda už spomenul energetiku. Iba by som ešte rada dodala, že by sme mali byť schopní oznámiť dohodu o mechanizme včasného varovania, ktorý rieši problémy s dodávkou ešte pred tým, ako prídu do krízového bodu. Náš pán predseda hovoril o energetickej kultúre a tiež o investíciách, takže k tomu už nemusím nič dodávať. Rada by som to iba doplnila tým, že poviem, že investičné a obchodné vzťahy sa tiež budú prerokovávať pri okrúhlom stole priemyselníkov v Lisabone, s účasťou pána Güntera Verheugena a Andrisa Piebalgsa, a to od zajtra, teda od štvrtka. Tento okrúhly stôl potom podá správu o svojich záveroch na samite v piatok. Myslím, že je to dobrý príspevok k tomu, čo nazývame skutočný rast obchodných vzťahov"@sk19
". Gospod predsednik, Rusija ni le naša bližnja soseda, ampak tudi strateška partnerica. Jasno je, da trgovina in vlaganja cvetita, prav tako, kot je dejal naš predsednik, pa se povečuje medsebojna odvisnost. Vendar se tudi zavedamo, da je Rusija ključna partnerica pri obravnavanju regionalnih sporov in globalnih izzivov, ki so prav tako že bili omenjeni, ter da si je treba še veliko prizadevati za razvoj celotnega potenciala našega odnosa. Rusija je ključni gospodarski akter in dodati želim, da bomo v zvezi z Svetovno trgovinsko organizacijo podprli prizadevanja Rusije. Kot veste, smo bili vedno naklonjeni pristopu Rusije k Svetovni trgovinski organizaciji. Mislimo tudi, da so zelo pomembni enaki konkurenčni pogoji, zato bomo spodbujali zaključitev procesa pristopa Rusije k Svetovni trgovinski organizaciji. Vrh bo ponovno spodbudil ta zapleten proces, ki je zdaj na kritični točki. V okviru vrha bomo podpisali nov sporazum o jeklu, ki bo povečal količino jekla, ki ga lahko Rusija izvozi v Evropsko unijo. Pozitivne elemente sodelovanja med EU in Rusijo dokazuje tudi dejstvo, da se bo na vrhu podpisal memorandum o soglasju med Evropskim centrom za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami ter rusko zvezno nadzorno službo za droge. Manj pozitivno dejstvo je, da so možnosti za podpis sporazuma med Rusijo in EU o preletih Sibirije pred naslednjim vrhom v Mafri zelo majhne, čeprav se je Rusija maja v Samari k temu jasno zavezala. V zvezi s tem dolgotrajnim sporom želimo doseči napredek. Pozitiven ukrep Rusije bi nam omogočil, da bi nadaljevali s pripravami na vrh o letalstvu, ki naj bi potekal novembra v Moskvi in je namenjen opredelitvi velikega potenciala za sodelovanje v tem sektorju. Kar zadeva mednarodna vprašanja, bo Kosovo zagotovo eno od najpomembnejših, zato moramo skupaj z Rusijo razmisliti o rešitvi tega položaja na podlagi stalnih prizadevanj trojke. Preprečiti moramo ponovne konflikte na Balkanu. Razpravljali bomo tudi o drugih pomembnih mednarodnih vprašanjih, in sicer o Bližnjem vzhodu pred konferenco v Annapolisu, o Iranu po nedavnem obisku predsednika Putina v Teheranu in Afganistanu, o Burmi/Mjanmaru ter o položaju v zvezi z zamrznjenimi spori, zlasti v Gruziji in Moldaviji. Z Rusijo želimo doseči konstruktivno sodelovanje, da bi poiskali rešitve za ta pereča vprašanja. Zato si moramo še naprej enako prizadevati, poleg tega pa ne smemo pozabiti na naše dolgoročne projekte. Prihajajoči vrh v petek je naslednja priložnost za oceno stanja našega odnosa. Čeprav več perečih vprašanj ne bo mogoče rešiti, bomo napredovali v zvezi z nekaterimi drugimi vprašanji in tako pripravili podlago za nadaljnja prizadevanja na tej stopnji prehoda. Zavedamo se, da je to obdobje za Rusijo kritično, le nekaj mesecev pred ključnimi parlamentarnimi in predsedniškimi volitvami, ter da je Evropska unija večkrat izrazila zaskrbljenost zaradi izvajanja demokratičnih načel in obveznosti na področju človekovih pravic v Rusiji. Evropska unija tesno spremlja razvoj dogodkov, pri čemer bodo prihajajoče volitve pomemben preskus, in od Rusije pričakujemo, da bo sprejela razumno odločitev ter k spremljanju volitev povabila opazovalce OVSE. Izkoristili bomo tudi priložnost, da izrazimo zaskrbljenost zaradi stanja človekovih pravic, na primer zaradi omejitev svobode medijev, napadov na novinarje, pritiska na nevladne organizacije in položaja na severnem Kavkazu. Ko sem bila 11. in 12. oktobra v Kaliningradu, sem imela priložnost, da sem o prihajajočem vrhu razpravljala z glavnim svetovalcem predsednika, posebnim odposlancem gospodom Jastržembskim. Začela bom z nekaj dobrimi primeri, nato pa govorila o področjih, kjer ne bomo napredovali. Mislim, da bo Rusija kmalu napovedala večji finančni prispevek za več programov čezmejnega sodelovanja, ki jih vodi EU. To bo zelo dobrodošlo, ker je sodelovanje prek naših razvijajočih se meja po širitvi leta 2004 pomemben element. Kaliningrad pa je zaradi svojega edinstvenega geografskega položaja seveda zelo poseben primer. Kot smo vedno ugotavljali, to zahteva posebno ureditev za olajšanje čezmejnega sodelovanja in obmejnega prometa. Finančni prispevek Rusije bi bil prav tako zelo ustrezen ob upoštevanju zelo velikih prometnih zastojev na mejah med državami članicami in Rusijo v Kaliningradu ter na mejnih prehodih z drugimi državami članicami. Kolone tovornjakov, ki so na evropski strani meje dolge do 50 kilometrov, nikakor niso sprejemljive. Izvajati moramo ukrepe, zato smo se z Rusijo sporazumeli o zmanjšanju ozkih grl. Komisija pravkar začenja z izvajanjem pilotnega projekta za izmenjavo carinskih informacij in financiranje posodobitve obmejne infrastrukture. Rusija pa mora poenostaviti svoje postopke na mejah. Načeloma je na to pripravljena, vendar to zahteva nekaj časa. Naš predsednik je že govoril o energiji. Dodati želim le, da bi morali objaviti sporazum o mehanizmu zgodnjega opozarjanja za obvladovanje težav z oskrbo, preden dosežejo kritično točko. Predsednik je govoril o energetski kulturi in vlaganjih, zato o tem ne bom dodatno razpravljala. Povedati želim le, da se bo o naložbenih in poslovnih odnosih razpravljalo tudi na okrogli mizi industrialcev v Lizboni, ki se bo začela jutri, v četrtek, ter na kateri bosta sodelovala Günter Verheugen in Andris Piebalgs. Ugotovitve s te okrogle mize se bodo nato sporočile na vrhu v petek. Mislim, da to pomeni dober prispevek k dejanskemu razvoju poslovnega odnosa."@sl20
"Herr talman! Ryssland är inte bara ett nära grannland, för oss är det även en strategisk partner. Handel och investeringar blomstrar och precis som vår ordförande har sagt växer det ömsesidiga beroendet. Men vi vet också att Ryssland är en viktig partner när det gäller att ta itu med regionala konflikter och globala utmaningar, vilket också nämns här, och att mycket återstår att uträtta för att utveckla vår relations potential till fullo. Ryssland är en mycket viktig ekonomisk aktör och när det gäller WTO vill jag tillägga att vi kommer att hjälpa Ryssland i dess arbete. Ni vet att vi alltid har varit engagerade i Rysslands WTO-anslutning. Vi tycker även att det är väldigt viktigt att ha lika villkor för alla och därför lägger vi särskilt stor tonvikt vid slutförandet av Rysslands WTO-anslutning. Toppmötet kommer att tillföra ny kraft till denna komplexa process som befinner sig i ett kritiskt skede. Vi kommer att underteckna ett nytt avtal om stål i samband med toppmötet och därmed öka de kvantiteter som Ryssland får exportera till EU. En annan positiv aspekt av samarbetet mellan EU och Ryssland är det faktum att avsiktsförklaringen mellan Europeiskt centrum för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk och Rysslands federala narkotikakontrollbyrå kommer att undertecknas i samband med toppmötet. Det är mindre positivt att behöva informera er om att det trots att det visades prov på ett tydligt ryskt engagemang i Samara i maj om att äntligen underteckna vårt avtal om överflygning av Sibirien i tid för nästa toppmöte i Mafra så ter sig möjligheterna till detta nu mycket små. Vi vill komma vidare när det gäller denna långvariga tvist. Ett positivt agerande från Rysslands sida skulle göra det möjligt för oss att gå vidare med toppmötet om luftfarten, som är planerat att äga rum i Moskva i november, för att fastställa den enorma potentialen för samarbete i denna sektor. När det gäller internationella frågor kommer Kosovo med all säkerhet att vara en av de viktigaste och vi måste i samråd med Ryssland överväga hur vi ska lösa denna fråga utifrån trojkans pågående insatser. Vi måste undvika en ny konflikt på Balkan. Vi kommer också att diskutera andra viktiga internationella frågor, såsom Mellanöstern före Annapoliskonferensen, Iran efter president Putins besök i Teheran och Afghanistan nyligen, Myanmar och situationen när det gäller de låsta konflikterna i framför allt Georgien och Moldavien. Vi vill ha ett konstruktivt samarbete med Ryssland för att hitta lösningar på dessa omdebatterade frågor. Därför måste vi fortsätta med vårt pågående arbete och aldrig glömma bort våra långsiktiga projekt. Det kommande toppmötet på fredag blir ett nytt tillfälle att bedöma vår relations status. Även om flera av de öppna frågorna inte kommer att lösas kommer vi att göra framsteg i andra frågor och på så sätt bana väg för framtida arbete vid detta övergångsskede. Vi vet att det är en kritisk period för Ryssland när endast några månader återstår innan de avgörande parlaments- och presidentvalen hålls och vi vet även att EU gång på gång har uttryckt oro när det gäller genomförandet av åtagandena för demokratiska principer och mänskliga rättigheter i Ryssland. Vi inom EU bevakar utvecklingen noggrant. De kommande valen kommer att bli ett viktigt test ur detta hänseende och vi förväntar oss att Ryssland kommer att göra ett klokt val och bjuda in OSSE:s observatörer att övervaka valen. Vi ska även ta tillfället i akt att uttrycka vår oro om frågor som rör de mänskliga rättigheterna, till exempel inskränkningar av pressfriheten, attackerna mot journalister, påtryckningarna mot icke-statliga organisationer och situationen i norra Kaukasus. Jag fick möjlighet att diskutera det kommande toppmötet med presidentens viktigaste rådgivare, det särskilda sändebudet Sergej Jastrzjembskij, när jag besökte Kaliningrad den 11 och 12 oktober. Låt mig börja med några goda exempel och sedan berätta på vilka områden vi inte kommer att göra framsteg. Jag tror att Ryssland är på väg att tillkännage ett stort ekonomiskt bidrag till flera gränsöverskridande samarbetsprogram under EU:s ledning. Detta kommer att vara väldigt välkommet eftersom samarbetet över gränserna är en viktig effekt av 2004 års utvidgning. Och Kaliningrad är naturligtvis ett specialfall på grund av dess unika geografiska placering. Detta innebär, vilket vi alltid har ansett, att det krävs specialarrangemang för att underlätta det gränsöverskridande samarbetet och den lokala gränstrafiken. Tidpunkten för Rysslands ekonomiska bidrag skulle emellertid också vara mycket lämplig med tanke på de mycket allvarliga trafikstockningarna vid gränserna mellan medlemsstaterna och Ryssland i Kaliningrad och vid gränsövergångar till flera medlemsstater på andra platser. Upp till 50 km långa köer med lastbilar på EU-sidan av gränsen är definitivt inte acceptabelt. Vi måste genomföra åtgärderna och därför har vi kommit överens med Ryssland om att åtgärda flaskhalsarna. Kommissionen är precis i färd med att lansera ett pilotprojekt som handlar om att utbyta tullinformation och finansiera moderniseringen av gränsinfrastrukturen. För Rysslands del handlar det om att effektivisera förfarandena vid gränserna. I princip är landet redo för detta, men det kommer att ta en viss tid. Vår ordförande har redan tagit upp energifrågan. Jag vill bara tillägga att vi bör kunna tillkännage en överenskommelse om systemet för tidiga varningar för att hantera problem med tillgång innan de når ett kritiskt läge. Vår ordförande har talat om energikultur och om investeringar, så jag behöver inte tillägga något om detta. Jag vill bara komplettera det han sagt genom att konstatera att investeringar och affärsrelationer också kommer att diskuteras vid ett rundabordssamtal för näringslivet i London med början i morgon torsdag där Günter Verheugen och Andris Piebalgs deltar. Deltagarna vid detta rundabordssamtal kommer därefter att meddela sina slutsatser till toppmötet på fredag. Jag tycker att detta är ett bra bidrag till något som verkligen är en växande affärsrelation."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Benita Ferrero-Waldner,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21
"Russia Federal Drug Control Service"12
"S. Yastrzhembsky"13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph