Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-041"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.4.3-041"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Voorzitter, ik dank mevrouw Oomen-Ruijten voor haar gebalanceerde resolutie. Anderhalve week geleden was ik in Turkije en heb daar met leden van de nieuwe Turkse regering en het nieuwe parlement gesproken. Ik heb de nadruk gelegd op de noodzaak de hervormingen voort te zetten, met speciale aandacht voor de vrijheid van meningsuiting. De minister van Justitie en andere kabinetsleden verzekerden mij dat artikel 301 zal worden herzien. Verder beloofde de nieuwe regering hervormingen op weg naar EU-lidmaatschap. De resolutie noemt dat lidmaatschap ook als einddoel. De resolutie zal daardoor direct bijdragen aan de hervormingen in Turkije, ook als het gaat om vrouwenrechten, vakbondsrechten en sociale wetgeving. Maar voor hervorming is rust nodig, en op het moment heerst er in Turkije angst en woede. Angst voor aanslagen van de PKK, woede die kan leiden tot escalatie. Om dat te voorkomen moeten Turkije en de EU de handen ineenslaan om op diplomatieke en politieke wijze terrorisme te voorkomen en te straffen."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, ráda bych poděkovala paní Oomenové-Ruijtenové za její vyvážené usnesení. Před deseti dny jsem byla v Turecku a během své návštěvy jsem hovořila s členy nové turecké vlády a nového parlamentu. Zdůraznila jsem potřebu pokračovat v reformách, se zvláštním důrazem na svobodu projevu. Ministr spravedlnosti a ostatní členové kabinetu mě ujistili, že se článek 301 změní. Nová vláda mi též přislíbila reformy na cestě směrem k členství v EU. Usnesení hovoří o tomto členství jako o konečném cíli. Toto usnesení proto přímo přispěje k reformám v Turecku včetně reforem v oblasti práva žen, práva odborů a sociálních právních předpisů. Aby se však reformy uskutečnily, je potřebný klid, a právě nyní jsou v Turecku na prvním místě strach a hněv. Strach z útoků ze strany PKK, hněv, který by se mohl stupňovat. Abychom tomu mohli zabránit, musí Turecko a EU spojit své síly, aby dokázaly použít diplomatické a politické prostředky na zabránění a potrestání terorismu."@cs1
"Hr. formand! Jeg takker fru Oomen-Ruijten for hendes afbalancerede beslutningsforslag. For halvanden uge siden var jeg i Tyrkiet, hvor jeg talte med medlemmer af den nye tyrkiske regering og af det nye parlament. Jeg understregede nødvendigheden af at fortsætte med reformerne, med særlig vægt på ytringsfriheden. Justitsministeren og andre regeringsmedlemmer forsikrede over for mig, at artikel 301 vil blive ændret. Endvidere lovede den nye regering reformer på vej mod EU-medlemskab. Beslutningsforslaget nævner også dette medlemskab som det endelige mål. Beslutningsforslaget vil dermed direkte bidrage til reformerne i Tyrkiet, også når det gælder kvinders rettigheder, fagforeningsrettigheder og social lovgivning. Men for at gennemføre reformer er der behov for ro, og i øjeblikket hersker der angst og vrede i Tyrkiet. Angst for attentater fra PKK's side og vrede, som kan føre til en eskalering. For at undgå dette skal Tyrkiet og EU alliere sig for på diplomatisk og politisk vis at forhindre og straffe terror."@da2
"Herr Präsident! Ich möchte Frau Oomen-Ruijten für ihre ausgewogene Entschließung danken. Ich war vor zehn Tagen in der Türkei und habe dort mit Abgeordneten der neuen türkischen Regierung und des neuen Parlaments gesprochen. Ich habe unterstrichen, wie wichtig es ist, die Reformen fortzusetzen und habe dabei insbesondere die Redefreiheit hervorgehoben. Der Justizminister und andere Kabinettsmitglieder haben mir versichert, dass Artikel 301 geändert werden wird. Die neue Regierung hat außerdem Reformen auf dem Weg in Richtung EU-Mitgliedschaft versprochen. Die Entschließung bezieht sich auf diese Mitgliedschaft als höchstes Ziel. Die Entschließung ist daher ein direkter Beitrag zu den Reformen in der Türkei, einschließlich der Reformen in den Bereichen Rechte der Frauen, Gewerkschaftsrechte und Sozialgesetzgebung. Allerdings bedarf es der Ruhe, um Reformen durchzuführen, und gegenwärtig sind Angst und Wut in der Türkei weit verbreitet. Angst vor Anschlägen der PKK, Wut, die zur Eskalation führen könnte. Um dem entgegenzuwirken, müssen die Türkei und die EU mit vereinten Kräften diplomatische und politische Maßnahmen ergreifen, um Terrorismus zu verhindern und zu bestrafen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Oomen-Ruijten για το ισορροπημένο ψήφισμά της. Βρέθηκα στην Τουρκία πριν δέκα ημέρες και κατά τη διαμονή μου εκεί συνομίλησα με μέλη της νέας τουρκικής κυβέρνησης και του νέου κοινοβουλίου. Επισήμανα την ανάγκη συνέχισης των μεταρρυθμίσεων, ιδιαιτέρως όσον αφορά την ελευθερία του λόγου. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και άλλα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου με διαβεβαίωσαν για την τροποποίηση του άρθρου 301. Η νέα κυβέρνηση υποσχέθηκε ακόμη μεταρρυθμίσεις στην πορεία για την ένταξη στην ΕΕ. Το ψήφισμα αναφέρεται επίσης στην ένταξη ως απώτερο σκοπό. Το ψήφισμα συνεπώς θα συνεισφέρει άμεσα στις μεταρρυθμίσεις στην Τουρκία, συμπεριλαμβανομένων μεταρρυθμίσεων στους τομείς των δικαιωμάτων των γυναικών, των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και της κοινωνικής νομοθεσίας. Εντούτοις, απαιτείται ηρεμία για την πραγματοποίηση των μεταρρυθμίσεων, και προς στιγμή φόβος και οργή κατακλύζουν την Τουρκία. Φόβος για επιθέσεις από το PKK, και οργή που θα μπορούσε να οδηγήσει σε κλιμάκωση. Για να αποφευχθεί αυτή η εξέλιξη, η Τουρκία και η ΕΕ οφείλουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους ώστε να χρησιμοποιήσουν διπλωματικά και πολιτικά μέσα για την πρόληψη και την τιμωρία της τρομοκρατίας."@el10
"Mr President, I would like to thank Mrs Oomen-Ruijten for her balanced resolution. I was in Turkey ten days ago and while I was there I spoke to members of the new Turkish Government and the new Parliament. I stressed the need to carry on with the reforms, with special emphasis on freedom of speech. The Minister of Justice and other members of the Cabinet assured me that Article 301 will be amended. The new Government also promised reforms on the path toward EU membership. The resolution also refers to that membership as the ultimate goal. The resolution will therefore make a direct contribution to the reforms in Turkey, including reforms in the areas of women’s rights, trade union rights and social legislation. However, calm is needed for reforms to take place, and at the moment fear and anger are rife in Turkey. Fear of attacks by the PKK, anger that could lead to escalation. To prevent that, Turkey and the EU must join forces in order to use diplomatic and political means to prevent and punish terrorism."@en4
"Señor Presidente, quiero darle las gracias a la señora Oomen-Ruijten por su equilibrada resolución. Hace diez días viajé a Turquía y hablé con algunos miembros del nuevo Gobierno turco y el nuevo Parlamento. Les insistí en la necesidad de seguir adelante con las reformas, haciendo especial hincapié en la libertad de expresión. El Ministro de Justicia y otros miembros del Gabinete me aseguraron que se modificará el artículo 301. El nuevo Gobierno prometió asimismo reformas en el proceso de adhesión a la UE. La resolución hace también referencia a la adhesión como objetivo último. Por tanto, la resolución contribuirá directamente a las reformas en Turquía, en ámbitos como los derechos de la mujer, los derechos sindicales y la legislación social. No obstante, hace falta calma para llevar a cabo las reformas y, de momento, el miedo y la ira campan a sus anchas en Turquía. Miedo a los atentados del PKK, ira que puede conducir a una escalada de la violencia. Para evitarlo, Turquía y la UE tienen que aunar sus fuerzas en el empleo de medios diplomáticos y políticos que prevengan y castiguen el terrorismo."@es21
"Härra juhataja, sooviksin tänada proua Oomen-Ruijtenit tema tasakaalustatud resolutsiooni eest. Olin kümme päeva tagasi Türgis ning seal olles rääkisin ma uue Türgi valitsuse ja uue parlamendi liikmetega. Erilise rõhuga sõnavabadusele, rõhutasin vajadust reformidega jätkata. Justiitsminister ja teised kabinetiliikmed kinnitasid mulle, et artiklit 301 muudetakse. Samuti lubas uus valitsus teel ELi liikmelisuse suunas reforme. Samuti viitab resolutsioon sellele liikmelisusele kui lõppeesmärgile. Seega annab resolutsioon otsese panuse reformidele Türgis, sealhulgas reformidele naiste õiguste, ametiühingute õiguste ja sotsiaalõiguse valdkondades. Siiski on reformide jaks vaja rahu ning momendil on Türgis valdavad hirm ja viha. PKK rünnakute hirm – viha, mis võib eskaleeruda. Selle ärahoidmiseks peavad Türgi ja EL ühendama jõud, et kasutada terrorismi ärahoidmiseks ning selle eest karistamiseks diplomaatilisi ja poliitilisi vahendeid."@et5
"Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää Ria Oomen-Ruijtenia tasapainoisesta päätöslauselmasta. Käydessäni Turkissa kymmenisen päivää sitten keskustelin Turkin uuden hallituksen ja parlamentin jäsenten kanssa. Korostin tarvetta jatkaa uudistuksia erityisesti sananvapauden alalla. Oikeusministeri ja eräät muut hallituksen jäsenet vakuuttivat minulle, että 301 pykälää aiotaan muuttaa. Uusi hallitus lupasi myös uudistuksia tiellä kohti EU:n jäsenyyttä. Myös päätöslauselmassa jäsenyyttä pidetään lopullisena tavoitteena. Se edistää siksi suoraan uudistuksia Turkissa muun muassa naisten oikeuksien, ammattiyhdistysoikeuksien ja sosiaalilainsäädännön alalla. Uudistusten toteuttaminen edellyttää kuitenkin rauhaa, ja tällä hetkellä Turkissa vallalla ovat pelko ja viha. PKK:n iskujen pelko, ja viha, joka voisi johtaa eskalaatioon. Sen estämiseksi Turkin ja EU:n on yhdistettävä voimansa terrorismin ehkäisemiseksi ja rankaisemiseksi diplomatian ja politiikan keinoin."@fi7
"Monsieur le Président, je voudrais remercier Mme Oomen-Ruijten pour sa résolution équilibrée. J’étais en Turquie il y a dix jours et, pendant mon séjour, je me suis entretenu avec des membres du nouveau gouvernement turc et du nouveau parlement. J’ai souligné la nécessité de poursuivre les réformes, en insistant sur la liberté d’expression. Le ministre de la justice et d’autres membres du cabinet m’ont assuré que l’article 301 serait modifié. Le nouveau gouvernement a aussi promis des réformes sur la voie de l’adhésion à l’UE. La résolution qualifie également cette adhésion d’objectif ultime. La résolution contribuera dès lors directement aux réformes en Turquie, y compris les réformes dans le domaine des droits des femmes, des droits des syndicats et de la législation sociale. Le calme est toutefois nécessaire pour que les réformes aient lieu et, pour le moment, la peur et la colère sévissent. La peur des attentats du PKK, la colère que cela mène à l’escalade. Afin d’empêcher cela, la Turquie et l’UE doivent unir leurs forces en vue d’user de moyens diplomatiques et politiques pour empêcher et punir le terrorisme."@fr8
"Elnök úr, szeretném megköszönni Oomen-Ruijten asszony kiegyensúlyozott jelentését. Tíz napja Törökországban jártam, és míg ott voltam, megbeszéléseket folytattam az új török kormány és az új parlament tagjaival. Hangsúlyoztam a reformok folytatásának szükségességét, különös hangsúlyt fektetve a szólásszabadságra. Az igazságügy-miniszter és a kabinet többi tagja biztosított róla, hogy a 301. cikket módosítani fogják. Az új kormány az uniós tagság irányába vezető reformokat is ígért. Az állásfoglalás a tagságot végső célként említi. Ennélfogva az állásfoglalás közvetlenül hozzájárul a törökországi reformokhoz, köztük a nők jogait, a szakszervezeti jogokat és a szociális törvényeket érintő reformokhoz. Mindennek ellenére a reformok megtörténtéhez nyugalomra van szükség, és jelenleg félelem és düh uralkodik Törökországban. Félelem a PKK támadásaitól és düh, amely könnyen súlyosbodhat. Ezt megelőzendő, Törökországnak és az Európai Uniónak össze kell fognia, hogy diplomáciai és politikai eszközökkel megakadályozzák a terrorizmust és megbüntessék a terroristákat."@hu11
". Signor Presidente, desidero ringraziare l’onorevole Oomen-Ruijten per la sua equilibrata risoluzione. Dieci giorni fa ero in Turchia e mentre mi trovavo in questo paese ho parlato con i deputati del nuovo governo turco e del nuovo Parlamento. Ho sottolineato la necessità di proseguire con le riforme, prestando particolare attenzione alla libertà di parola. Il ministero della Giustizia e altri membri di gabinetto mi hanno garantito che l’articolo 301 sarà modificato. Il nuovo governo ha altresì promesso riforme in direzione dell’adesione all’UE. La risoluzione fa inoltre riferimento a tale adesione come l’obiettivo finale. Il documento contribuirà direttamente alle riforme in Turchia, incluse quelle che riguardano i diritti delle donne e delle organizzazioni sindacali e la legislazione sociale. Tuttavia, occorre tranquillità affinché si attuino le riforme, e al momento paura e rabbia sono diffuse in Turchia. Paura degli attacchi del PKK, rabbia che potrebbe condurre a un’ . Per impedire una simile situazione, Turchia e UE devono collaborare al fine di utilizzare strumenti diplomatici e politici per prevenire e punire il terrorismo."@it12
"Gerb. pirmininke, norėčiau padėkoti R. Oomen-Ruijten už subalansuotą rezoliuciją. Buvau Turkijoje prieš dešimt dienų ir ten kalbėjau su naujosios Turkijos Vyriausybės ir naujojo Turkijos Parlamento nariais. Pabrėžiau būtinybę tęsti reformas, ypatingą dėmesį skiriant žodžio laisvei. Teisingumo ministras ir kiti kabineto nariai mane patikino, kad 301 straipsnis bus pakeistas. Naujoji Vyriausybė taip pat pažadėjo vykdyti reformas, skirtas ES narystei pasiekti. Rezoliucijoje taip pat nurodoma, kad narystė yra galutinis tikslas. Todėl rezoliucija tiesiogiai prisidės prie reformų Turkijoje, įskaitant reformas moterų teisių, profesinių sąjungų teisių ir socialinės teisėkūros srityse. Vis dėlto tam, kad reformos būtų pradėtos, reikia ramybės, tačiau dabar Turkijoje daug baimės ir pykčio. PKK išpuolių baimės, pykčio, kuris gali paaštrinti padėtį. Kad to būtų išvengta, Turkija ir ES privalo suvienyti jėgas ir pasinaudoti diplomatinėmis bei politinėmis priemonėmis siekdamos išvengti terorizmo ir už jį nubausti."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Es gribētu pateikties par līdzsvaroto rezolūciju. Pirms desmit dienām es biju Turcijā un šīs vizītes laikā runāju ar Turcijas jaunās valdības locekļiem un jaunā parlamenta deputātiem. Es uzsvēru vajadzību turpināt reformas, it īpaši attiecībā uz vārda brīvību. Tieslietu ministrs un citi Kabineta locekļi man apgalvoja, ka 301. pants tiks grozīts. Jaunā valdība arī apsolīja veikt reformas saistībā ar pievienošanos ES. Arī šajā rezolūcijā kā galīgais mērķis ir minēta šī pievienošanās. Tādējādi rezolūcija sniegs tiešu atbalstu Turcijas reformām, tostarp reformām sieviešu tiesību, arodbiedrību tiesību un sociālā tiesiskā regulējuma jomā. Taču reformu īstenošanas priekšnoteikums ir miers, bet šobrīd Turcijā valda bailes un dusmas. Bailes no uzbrukumiem un dusmas, kas var novest pie eskalācijas. Tās novēršanai Turcijai un ES ir jāapvieno spēki un jāizmanto diplomātiskie un politiskie līdzekļi, lai nepieļautu terorismu un sodītu teroristus."@lv13
"Voorzitter, ik dank mevrouw Oomen-Ruijten voor haar gebalanceerde resolutie. Anderhalve week geleden was ik in Turkije en heb daar met leden van de nieuwe Turkse regering en het nieuwe parlement gesproken. Ik heb de nadruk gelegd op de noodzaak de hervormingen voort te zetten, met speciale aandacht voor de vrijheid van meningsuiting. De minister van Justitie en andere kabinetsleden verzekerden mij dat artikel 301 zal worden herzien. Verder beloofde de nieuwe regering hervormingen op weg naar EU-lidmaatschap. De resolutie noemt dat lidmaatschap ook als einddoel. De resolutie zal daardoor direct bijdragen aan de hervormingen in Turkije, ook als het gaat om vrouwenrechten, vakbondsrechten en sociale wetgeving. Maar voor hervorming is rust nodig, en op het moment heerst er in Turkije angst en woede. Angst voor aanslagen van de PKK, woede die kan leiden tot escalatie. Om dat te voorkomen moeten Turkije en de EU de handen ineenslaan om op diplomatieke en politieke wijze terrorisme te voorkomen en te straffen."@mt15
"Panie przewodniczący! Chciałabym podziękować pani poseł Oomen-Ruijten za jej wyważoną rezolucję. Dziesięć dni temu byłam w Turcji i w tym czasie rozmawiałam z członkami nowego tureckiego rządu i parlamentu. Podkreślałam konieczność kontynuowania reform, ze specjalnym naciskiem na wolność wypowiedzi. Minister sprawiedliwości i inni członkowie gabinetu zapewnili mnie, że art. 301 zostanie zmieniony. Nowy rząd obiecał również przeprowadzenie reform skierowanych ku członkostwu w UE. Przedmiotowa rezolucja odnosi się również do tego członkostwa jako do ostatecznego celu. Dlatego też rezolucja ta stanowić będzie bezpośredni wkład w reformy w Turcji, w tym w reformy w zakresie praw kobiet, praw związków zawodowych i prawodawstwa socjalnego. Jednakże do przeprowadzenia tych reform konieczne jest opanowanie, a obecnie w Turcji szerzy się strach i gniew. Strach przed atakami ze strony PKK, gniew mogący prowadzić do eskalacji. Aby temu zapobiec, Turcja i UE muszą połączyć siły w celu wykorzystania politycznych i dyplomatycznych środków celem zapobiegania terroryzmowi i walki z tym zjawiskiem."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de agradecer à senhora deputada a sua equilibrada resolução. Estive há dez dias na Turquia, onde falei com membros do novo Governo turco e do novo parlamento. Nessa ocasião, realcei a necessidade de levar por diante as reformas, pondo particular ênfase na liberdade de expressão. O Ministro da Justiça e outros membros do Gabinete garantiram-me que o artigo 301º irá ser sujeito a alterações. O novo Governo prometeu igualmente reformas na via para a adesão à UE. A resolução também se refere a essa adesão como o objectivo final. A resolução irá, portanto, contribuir directamente para as reformas na Turquia, inclusive para reformas no domínio dos direitos da mulher, dos direitos dos sindicatos e da legislação social. Todavia, impõe-se calma para que as reformas tenham lugar e, neste momento, o medo e a raiva estão muito espalhados na Turquia. Medo dos ataques do PKK, raiva que poderia conduzir a uma escalada dos conflitos. Para o evitar, a Turquia e a UE têm de unir forças para usar de meios diplomáticos e políticos para evitar e punir o terrorismo."@pt17
"Voorzitter, ik dank mevrouw Oomen-Ruijten voor haar gebalanceerde resolutie. Anderhalve week geleden was ik in Turkije en heb daar met leden van de nieuwe Turkse regering en het nieuwe parlement gesproken. Ik heb de nadruk gelegd op de noodzaak de hervormingen voort te zetten, met speciale aandacht voor de vrijheid van meningsuiting. De minister van Justitie en andere kabinetsleden verzekerden mij dat artikel 301 zal worden herzien. Verder beloofde de nieuwe regering hervormingen op weg naar EU-lidmaatschap. De resolutie noemt dat lidmaatschap ook als einddoel. De resolutie zal daardoor direct bijdragen aan de hervormingen in Turkije, ook als het gaat om vrouwenrechten, vakbondsrechten en sociale wetgeving. Maar voor hervorming is rust nodig, en op het moment heerst er in Turkije angst en woede. Angst voor aanslagen van de PKK, woede die kan leiden tot escalatie. Om dat te voorkomen moeten Turkije en de EU de handen ineenslaan om op diplomatieke en politieke wijze terrorisme te voorkomen en te straffen."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, rada by som poďakovala pani Oomen-Ruijtenovej za jej vyvážené uznesenie. Pred desiatimi dňami som bola v Turecku a počas svojej návštevy som sa rozprávala s členmi novej tureckej vlády a nového parlamentu. Zdôraznila som potrebu pokračovať v reformách, so zvláštnym dôrazom na slobodu prejavu. Minister spravodlivosti a ostatní členovia kabinetu ma uistili, že článok 301 bude pozmenený. Nová vláda mi tiež prisľúbila reformy na ceste smerom k členstvu v EÚ. Uznesenie hovorí o tomto členstve ako o konečnom cieli. Toto uznesenie preto priamo prispeje k reformám v Turecku vrátane reforiem v oblasti práva žien, práva odborov a sociálnych právnych predpisov. Aby sa však reformy uskutočnili, je potrebný pokoj, a práve teraz sú v Turecku na prvom mieste strach a hnev. Strach z útokov zo strany PKK, hnev, ktorý by sa mohol stupňovať. Aby sme tomu mohli zabrániť, Turecko a EÚ musia spojiť svoje sily, aby dokázali použiť diplomatické a politické prostriedky na zabránenie a potrestanie terorizmu."@sk19
"Gospod predsednik, zahvaljujem se gospe Oomen-Ruijten za njeno uravnoteženo resolucijo. Pred desetimi dnevi sem bil v Turčiji in tam sem govoril s člani nove turške vlade in parlamenta. Izpostavil sem potrebo po nadaljevanju reform s posebnim poudarkom na svobodi govora. Minister za pravosodje in drugi člani vlade so mi zagotovili, da bo člen 301 spremenjen. Nova vlada je tudi obljubila reforme na poti k članstvu EU. Tudi resolucija se nanaša na to članstvo kot na končni cilj. Resolucija bo zato neposredno prispevala k reformam v Turčiji, skupaj z reformami na področju pravic žensk in sindikatov ter socialne zakonodaje. Vendar je za reforme potrebno mirno stanje, v Turčiji pa zdaj vladata strah in jeza. Strah pred napadi kurdske delavske stranke in jeza, ki se lahko stopnjuje. Da bi preprečili kaj takega, morata Turčija in EU združiti moči pri uporabi diplomatskih in političnih ukrepov za preprečevanje in kaznovanje terorizma."@sl20
"Herr talman! Jag skulle vilja tacka Ria Oomen-Ruijten för hennes balanserade resolution. Jag var i Turkiet för tio dagar sedan och medan jag var där talade jag med ledamöter i den nya turkiska regeringen och det nya parlamentet. Jag betonade behovet av att fortsätta med reformerna, med särskild tonvikt på yttrandefriheten. Justitieministern och andra medlemmar i kabinettet försäkrade mig om att artikel 301 kommer att ändras. Den nya regeringen lovade också reformer på vägen mot ett EU-medlemskap. I resolutionen hänvisar man också till medlemskap som det slutgiltiga målet. Genom resolutionen kommer parlamentet därför att direkt bidra till reformerna i Turkiet, inklusive reformerna av kvinnors rättigheter, fackföreningsrättigheter och sociallagstiftning. Det krävs dock lugn för att reformerna ska kunna genomföras, och i nuläget är folket i Turkiet rädda och ilskna. Man är rädd för att PKK ska attackera och känner vrede inför en eventuell eskalering av våldet. För att förhindra detta måste Turkiet och EU tillsammans anstränga sig för att med diplomatiska och politiska medel förhindra och bestraffa terrorismen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph