Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-039"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.4.3-039"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, η Τουρκία είναι υποψήφιο κράτος για ένταξη στην ενωμένη Ευρώπη. Έχει και δικαιώματα και υποχρεώσεις. Η εισηγήτρια παρουσιάζει μια ισορροπημένη ενδιάμεση έκθεση. Δίνει μια άλλη ευκαιρία στην Τουρκία να προχωρήσει στις μεταρρυθμίσεις και να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Οι υποχρεώσεις αυτές επικεντρώνονται στις οικονομικές αλλαγές, στο σεβασμό των κριτηρίων της Κοπεγχάγης, των ανθρωπίνων, των θρησκευτικών και μειονοτικών δικαιωμάτων. Θέλουμε την Τουρκία να αλλάξει επειδή και η ίδια το ζητά, αλλά και επειδή οι καιροί το επιβάλλουν. Και η αλλαγή της Τουρκίας περνά μέσα από τις υποχρεώσεις της έναντι και της Κύπρου και αφορούν την αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον τερματισμό της κατοχής της Κύπρου. Ορθώς αναφέρεται στην έκθεση ότι η αποχώρηση του Τουρκικού στρατού θα βοηθήσει στη λύση, και ότι ο Τουρκικός στρατός μπορεί να αντικατασταθεί με μικρή ευρωπαϊκή δύναμη με εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας. Υποχρεώσεις που αφορούν επίσης τον τερματισμό του εποικισμού και της αλλαγής του δημογραφικού χαρακτήρα της Κύπρου, τον επαναπατρισμό των εποίκων -οι οποίοι είναι η μεγάλη πλειοψηφία στα κατεχόμενα και αποτελούν την ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της λύσης- τον τερματισμό του σφετερισμού των ελληνοκυπριακών περιουσιών στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου, τον τερματισμό της καταστροφής της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και ως πρώτο βήμα για την Τουρκία, το σεβασμό των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών και την επιστροφή της πόλης της Αμμοχώστου στους κατοίκους της. Εάν οι Τουρκοκύπριοι θεωρούνται από την Άγκυρα ως απομονωμένοι, αυτό οφείλεται στην παρουσία των 45.000 Τουρκικών στρατευμάτων που κρατούν τους Ελληνοκυπρίους απομονωμένους από τα σπίτια και τις περιουσίες τους. Η Τουρκία κρατεί το κλειδί που ανοίγει την πύλη της ένταξής της στην Ευρώπη όπως επίσης και για τη λύση του Κυπριακού. Η τουρκική πολιτική των δύο κρατών στην Κύπρο δεν είναι λύση. Ζούμε στην εποχή της ενοποίησης και όχι της διχοτόμησης. Εμείς λέμε ναι σε μια ευρωπαϊκή Τουρκία και ναι σε μια ευρωπαϊκή λύση μακράν διχοτομικών γραμμών και ζωνών, που να στηρίζεται -όπως ορθά τονίζει η εισηγήτρια- επί των αρχών της Ενωμένης Ευρώπης, για τη δημιουργία ενός βιώσιμου κράτους πρότυπο για όλη την Ευρώπη, όπου Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, Χριστιανοί και Μωαμεθανοί μπορούν να ζουν δημιουργικά και ειρηνικά, στηριζόμενοι στην πρακτική του αμοιβαίου σεβασμού των αρχών και των αξιών της Ενωμένης Ευρώπης."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, Turecko je kandidátem na vstup do sjednocené Evropy. Má svá práva a povinnosti. Zpravodajkyně odevzdala vyváženou předběžnou zprávu. Ta nabízí Turecku další šanci pokračovat v reformách a plnit své povinnosti, zejména pokud jde o hospodářské změny, dodržování kodaňských kritérií, lidských, náboženských práv a práv menšin. Chceme, aby se Turecko změnilo, protože samotné Turecko volá po změně a protože si to vyžaduje dnešní doba. Změna v Turecku znamená splnění jeho povinností vůči Kypru uznáním Kyperské republiky a ukončení okupace Kypru. Ve zprávě se správně uvádí, že stáhnutí turecké armády pomůže dosáhnout řešení, a že turecká armáda může být nahrazená malou evropskou armádou pod velením Rady bezpečnosti. Turecko musí splnit následující závazky: ukončit kolonizaci a změnit demografický charakter Kypru, repatriovat osadníky, kteří tvoří velkou většinu v okupovaných oblastech a jsou časovanou bombou, která čeká na podkopání jakéhokoliv řešení, ukončit přivlastňování si majetku řeckých Kypřanů na okupovaném Kypru, a zastavit ničení kulturního dědictví. Prvním krokem je, že Turecko musí respektovat rozhodnutí OSN a vrátit město Famagusta jeho právoplatným obyvatelům. Ankara považuje turecké Kypřany za izolovaný národ, a to kvůli přítomnosti 45 000 tureckých vojáků, kteří drží řecké Kypřany mimo jejich domovy a majetky. Turecko má v rukou klíč ke svému vstupu do Evropy, jakožto i k vyřešení kyperské otázky. Turecká politika, která rozděluje Kypr na dva státy, není řešením. Žijeme v době sjednocování, ne rozdělování. Říkáme ano evropskému Turecku a ano Evropskému řešení, které mají jen málo společné s dělicími liniemi a zónami a měli by být založené na zásadách sjednocené Evropy, jako správně zdůrazňuje paní zpravodajkyně. Tím se vytvoří realizovatelný modelový stát celé Evropy, kde mohou Řekové a turečtí Kypřané, křesťané a muslimové žít v míru a užitečně, na základě vzájemného respektování zásad a hodnot sjednocené Evropy."@cs1
"Hr. formand! Tyrkiet er kandidat til tiltrædelse af et forenet Europa. Det har rettigheder og forpligtelser. Ordføreren har fremlagt en afbalanceret interimsbetænkning. Det giver Tyrkiet endnu en chance for at komme videre med reformerne og opfylde sine forpligtelser, der primært vedrører økonomiske ændringer, respekt for Københavnskriterierne samt menneske- og minoritetsrettigheder og religiøse rettigheder. Vi ønsker, at Tyrkiet skal forandre sig, fordi Tyrkiet selv beder om forandring, og fordi tiderne kræver det. Forandring i Tyrkiet betyder, at landet skal opfylde sine forpligtelser over for Cypern ved at anerkende Republikken Cypern og afslutte besættelsen af Cypern. Det fremgår korrekt af betænkningen, at tilbagetrækningen af den tyrkiske hær vil være medvirkende til at nå en løsning, og at den tyrkiske hær kan erstattes af en lille europæisk styrke under ledelse af sikkerhedsrådet. Tyrkiet må opfylde følgende forpligtelser: afslutte koloniseringen og ændringen af Cyperns demografiske karakter, hjemsende kolonisterne, som udgør det store flertal i de besatte områder og er en tidsindstillet bombe, der ligger og venter på at underminere enhver løsning, afslutte beslaglæggelsen af græskcypriotiske ejendomme i det besatte Cypern samt standse ødelæggelsen af vores kulturarv. Som et første skridt må Tyrkiet respektere FN's beslutninger og give byen Famagusta tilbage til dens retmæssige indbyggere. Ankara anser tyrkiskcyprioterne for at være isolerede på grund af tilstedeværelsen af 45.000 tyrkiske soldater, der holder græskcyprioterne væk fra deres hjem og ejendomme. Tyrkiet sidder med nøglen til såvel landets tiltrædelse til Europa som til løsningen af Cypernspørgsmålet. Den tyrkiske politik med at dele Cypern i to stater er ikke en løsning. Vi lever i foreningens tidsalder, ikke opdelingens. Vi siger ja til et europæisk Tyrkiet og ja til en europæisk løsning, som ikke har meget til fælles med delelinjer og zoner. Som ordføreren korrekt understreger, bør de baseres på princippet om et forenet Europa. Det vil skabe en levedygtig modelstat for hele Europa, hvor græske og tyrkiske cyprioter og kristne og muslimer kan leve fredelige og produktive liv baseret på gensidig respekt for et forenet Europas principper og værdier."@da2
"Herr Präsident! Die Türkei ist Beitrittskandidat eines vereinten Europas. Das Land hat Rechte und Pflichten. Die Berichterstatterin hat einen ausgewogenen Zwischenbericht verfasst. Damit erhält die Türkei eine weitere Möglichkeit, ihre Reformen fortzusetzen und ihren Verpflichtungen nachzukommen, die sich hauptsächlich auf den wirtschaftlichen Wandel, die Erfüllung der Kopenhagener Kriterien sowie Menschen-, religiöse und Minderheitenrechte beziehen. Wir wollen Reformen in der Türkei, weil die Türkei selbst diese Reformen wünscht und weil es Zeit für Reformen ist. Wandel in der Türkei bedeutet, dass die Türkei ihre Verpflichtungen gegenüber Zypern erfüllt, indem sie die Republik Zypern anerkennt und die Besetzung beendet. Im Bericht wird zu Recht darauf verwiesen, dass der Rückzug der türkischen Truppen zu einer Lösung beitragen wird und dass die türkischen Soldaten durch eine kleine europäische Truppe unter dem Kommando des Sicherheitsrates ersetzt werden können. Die Türkei muss die folgenden Verpflichtungen erfüllen: Sie muss erstens die Siedlungspolitik beenden und den demografischen Charakter Zyperns ändern; zweitens die Siedler zurückführen, die die große Mehrheit der Bevölkerung in den besetzten Gebieten darstellen und als tickende Zeitbombe jede Lösung im Keime ersticken und drittens der Aneignung des Eigentums griechischer Zyprer im besetzten Zypern und der Zerstörung unseres Kulturerbes ein Ende setzen. Zunächst muss die Türkei die Entscheidungen der UNO respektieren und die Stadt Famagusta ihren rechtmäßigen Bewohnern zurückgeben. Ankara behauptet, die türkischen Zyprer seien isoliert angesichts der Präsenz von 45 000 türkischen Soldaten, die die griechischen Zyprer daran hindern, zu ihren Häusern und Besitztümern zurückzukehren. Die Türkei hält sowohl den Schlüssel für ihren EU-Beitritt als auch für eine Lösung der Zypernfrage in der Hand. Die türkische Politik der Teilung Zyperns in zwei Staaten stellt keine Lösung dar. Wir leben in einem Zeitalter der Vereinigung, nicht der Teilung. Wir sagen Ja zu einer europäischen Türkei und zu einer europäischen Lösung, die mit Demarkationslinien und -zonen nicht viel gemein haben; wie die Berichterstatterin zu Recht betont, sollten hierfür die Grundsätze des vereinten Europas gelten. Auf diese Weise wird ein überlebensfähiger Modellstaat für ganz Europa entstehen, in dem griechische und türkische Zyprer, Christen und Muslime friedlich und produktiv auf der Grundlage der beiderseitigen Achtung der Grundsätze und Werte eines vereinten Europas zusammenleben."@de9
"Mr President, Turkey is a candidate for accession to a united Europe. It has rights and obligations. The rapporteur has given a balanced interim report. This offers Turkey another chance to proceed with the reforms and fulfil its obligations, which relate mainly to economic changes, respect for the Copenhagen criteria, and human, religious and minority rights. We want Turkey to change because Turkey itself is asking for change and also because the times demand it. Change in Turkey means meeting its obligations towards Cyprus by recognising the Republic of Cyprus and ending the occupation of Cyprus. The report correctly states that the withdrawal of the Turkish army will help to reach a solution, and that the Turkish army can be replaced with a small European force under the command of the Security Council. Turkey must fulfil the following obligations: end colonisation and change the demographic character of Cyprus; repatriate the settlers, who form the great majority in the occupied territories and are the time-bomb waiting to undermine any solution; end the appropriation of Greek Cypriot properties in occupied Cyprus; and stop the destruction of our cultural heritage. As a first step, Turkey must respect the decisions of the UN and return the city of Famagusta to its lawful inhabitants. Ankara regards Turkish Cypriots as isolated, owing to the presence of 45 000 Turkish soldiers, who are keeping Greek Cypriots away from their homes and properties. Turkey holds the key both to its accession to Europe and to solving the Cyprus issue. The Turkish policy of dividing Cyprus into two states is not a solution. We live in an age of unification, not partition. We say yes to a European Turkey and yes to a European solution, which have little in common with partition lines and zones; they should be based, as the rapporteur rightly stresses, on the principles of a united Europe. This will create a viable model state for the whole of Europe, where Greek and Turkish Cypriots, and Christians and Muslims, can live peaceful and productive lives based on mutual respect for the principles and values of a united Europe."@en4
"Señor Presidente, Turquía es un país candidato para la adhesión a una Europa unida. Tiene derechos y obligaciones. La ponente ha presentado un informe provisional equilibrado. Eso ofrece a Turquía otra oportunidad para continuar con las reformas y cumplir con sus obligaciones, que están relacionadas principalmente con aspectos económicos, el cumplimiento de los criterios de Copenhague y el respeto de los derechos humanos, religiosos y de las minorías. Queremos que Turquía cambie, porque la propia Turquía está pidiendo un cambio y también porque el momento actual así lo exige. El cambio en Turquía significa cumplir sus obligaciones con respecto a Chipre, reconociendo a la República de Chipre y poniendo fin a la ocupación de su territorio. El informe hace bien en decir que la retirada del ejército turco ayudará a encontrar una solución, y que el ejército turco puede ser sustituido por una pequeña fuerza europea bajo el mando del Consejo de Seguridad. Turquía tiene que cumplir las siguientes obligaciones: poner fin a la colonización y cambiar el carácter demográfico de Chipre; repatriar a los asentados, que constituyen una gran mayoría en los territorios ocupados y que son una bomba de relojería para minar cualquier solución; poner fin a la confiscación de bienes que sufren los greco-chipriotas en el Chipre ocupado; y acabar con la destrucción de nuestro patrimonio cultural. Como primer paso, Turquía tiene que respetar las decisiones de Naciones Unidas y devolver la ciudad de Famagusta a sus habitantes legítimos. Ankara considera aislados a los turco-chipriotas, debido a la presencia de 45 000 soldados turcos, que están manteniendo a los greco-chipriotas lejos de sus hogares y propiedades. Turquía tiene la llave tanto de su adhesión a Europa, como de la solución a la cuestión de Chipre. La política turca de dividir a Chipre en dos Estados no es una solución. Vivimos en una era de unificación, no de partición. Decimos sí a una Turquía europea y sí a una solución europea, y eso tiene poco que ver con líneas de partición y regiones; éstas deben basarse, como hace bien en insistir la ponente, en los principios de una Europa unida. Así se creará un modelo de Estado viable para el conjunto de Europa, donde grecos y turcos chipriotas, así como cristianos y musulmanes, puedan vivir unas vidas pacíficas y productivas, basadas en el respeto mutuo de los principios y valores de una Europa unida."@es21
"Härra juhataja, Türgi on ühtse Euroopa kandidaatriik. See toob kaasa õigused ja kohustused. Raportöör on koostanud tasakaalustatud vaheraporti. See pakub Türgile teise võimaluse oma reformidega jätkata ning oma kohustused täita, mis on peamiselt seotud majanduslike muutustega, Kopenhaageni kriteeriumide ning inim-, usu- ja vähemuste õiguste austamisega. Tahame, et Türgi muutuks, kuna Türgi ise soovib muutust ning samuti kuna praegused ajad seda nõuavad. Muutus Türgis tähendab kohustuste täitmist Küprose ees, tunnustades Küprose Vabariiki ning lõpetades Küprose okupeerimise. Raport märgib õigesti, et Türgi armee väljaviimine aitab leida lahenduse ning et Türgi armee saab asendada väiksema julgeolekunõukogu kontrolli all oleva Euroopa väeüksusega. Türgi peab täitma järgmised kohustused: lõpetama koloniseerimise ning muutma Küprose demograafilist iseloomu; asustajad, kes moodustavad okupeeritud aladel enamuse ja ootavad esimest võimalust mis tahes lahenduse õõnestamiseks, tagasi kodumaale viima; lõpetama okupeeritud Küprosel Kreeka küproslaste omandi omastamise; ning lõpetama meie kultuuripärandi hävitamise. Esimese sammuna peab Türgi austama ÜRO otsuseid ning tagastama Famagusta linna selle seaduslikele elanikele. Ankara peab Türgi küproslasi isoleerituks 45 000 Türgi sõduri kohaloleku pärast, kes hoiavad Kreeka küproslased nende kodudest ja omandist eemal. Türgi käes on võti nii ühinemiseks Euroopaga kui ka Küprose küsimuse lahendamiseks. Türgi poliitika jagada Küpros kaheks riigiks ei ole lahendus. Me elame liitumiste, mitte eraldumiste, ajastul. Ütleme „jah” euroopalikule Türgile ning „jah” euroopalikule lahendusele, millel on vähe ühist eraldusjoonte ning –tsoonidega; need peaks põhinema, nagu raportöör õigesti rõhutab, ühendatud Euroopa põhimõtetel. See loob elujõulise mudelriigi kogu Euroopale, kus Kreeka ja Türgi küproslased ning kristlased ja moslemid saavad elada rahumeelset ja produktiivset elu, mis põhineb ühendatud Euroopa printsiipide ja väärtuste vastastikusel austamisel."@et5
"Arvoisa puhemies, Turkki on ehdolla yhtenäiseen Eurooppaan. Sillä on oikeuksia ja velvollisuuksia. Esittelijä on laatinut tasapainoisen väliaikaisen mietinnön. Se tarjoaa Turkille uuden tilaisuuden jatkaa uudistuksia ja täyttää velvoitteensa, jotka liittyvät etupäässä taloudellisiin muutoksiin, Kööpenhaminan kriteerien noudattamiseen, ihmisoikeuksiin sekä uskonnollisiin ja vähemmistöjen oikeuksiin. Haluamme Turkin muuttuvan, koska Turkki itse vaatii muutosta ja ajat edellyttävät sitä. Muutos tarkoittaa, että Turkki täyttää velvoitteensa Kyprosta kohtaan tunnustamalla Kyproksen tasavallan ja lopettamalla saaren miehityksen. Mietinnössä todetaan oikein, että Turkin armeijan vetäytyminen auttaa ratkaisun löytämisessä ja että Turkin armeija voidaan korvata turvallisuusneuvoston alaisilla pienillä eurooppalaisilla joukoilla. Turkin on täytettävä seuraavat velvoitteet: sen on lopetettava Kyproksen kolonisaatio ja muutettava saaren väestörakennetta; sen on kotiutettava uudisasukkaat, jotka ovat valta-asemassa miehitetyillä alueilla ja jotka muodostavat aikapommin, joka vain odottaa räjähtämistään sabotoidakseen mahdollisen ratkaisun; sen on lopetettava Kyproksen kreikkalaisten omaisuuden anastaminen Kyproksen miehitetyillä alueilla; sen on lopetettava kulttuuriperintömme tuhoaminen. Turkin on ensinnäkin kunnioitettava YK:n päätöksiä ja palautettava Famagustan kaupunki sen laillisille asukkaille. Ankara pitää Kyproksen turkkilaisia eristettyinä johtuen 45 000 turkkilaisen sotilaan läsnäolosta paikan päällä, millä pyritään estämään Kyproksen kreikkalaisia palaamasta koteihinsa ja mailleen. Turkilla itsellään on avaimet sekä Eurooppaan liittymiseen että Kyproksen kysymyksen ratkaisemiseen. Turkin harjoittama politiikka, Kyproksen jakaminen kahden valtion välillä, ei ole ratkaisu. Elämme yhdistymisen emmekä jakautumisen aikaa. Sanomme kyllä eurooppalaiselle Turkille sekä eurooppalaiselle ratkaisulle, jolla ei ole mitään yhteistä jakolinjojen ja -vyöhykkeiden kanssa. Sen tulisi perustua, kuten esittelijä oikeutetusti korostaa, yhtenäisen Euroopan periaatteisiin. Siten luodaan koko Eurooppaa varten toimiva mallivaltio, jossa Kyproksen kreikkalaiset ja turkkilaiset, kristityt ja muslimit voivat elää rauhaisaa ja tuottoisaa elämää, jonka perustana on yhtenäisen Euroopan periaatteiden ja arvojen molemminpuolinen kunnioitus."@fi7
"Monsieur le Président, la Turquie est candidate à l’adhésion à une Europe unie. Elle a des droits et des obligations. Le rapporteur a présenté un rapport intermédiaire équilibré. Il offre à la Turquie une nouvelle chance de poursuivre ses réformes et de satisfaire à ses obligations, qui portent principalement sur des changements économiques, le respect des critères de Copenhague, et les droits de l’homme, les droits religieux et les droits des minorités. Nous voulons que la Turquie change parce que la Turquie elle-même demande un changement et aussi parce que l’époque l’exige. Un changement en Turquie implique de respecter ses obligations envers Chypre en reconnaissant la République de Chypre et en mettant fin à l’occupation. Le rapport affirme, à juste titre, que le retrait de l’armée turque aidera à trouver une solution et que l’armée turque peut être remplacée par une force européenne restreinte, sous le commandement du Conseil de sécurité. La Turquie doit satisfaire aux obligations suivantes: mettre fin à la colonisation et à la modification de la nature démographique de Chypre; rapatrier les colons, qui constituent la grande majorité de la population dans les territoires occupés et qui sont la bombe à retardement qui attend de compromettre une éventuelle solution; mettre fin à l’appropriation des biens immobiliers des Chypriotes grecs dans la partie occupée de Chypre; et mettre un terme à la destruction de notre patrimoine culturel. La première étape consiste, pour la Turquie, à respecter les décisions des Nations unies et à rendre la ville de Famagusta à ses habitants légaux. Ankara considère que les Chypriotes turcs sont isolés, en raison de la présence de 45 000 soldats turcs, qui maintiennent les Chypriotes grecs éloignés de leurs résidences et propriétés. La Turquie détient les clés de son adhésion à l’Europe et de la résolution de la question chypriote. La politique turque de division de Chypre en deux États n’est pas une solution. Nous vivons à une époque d’unification, pas de partition. Nous disons oui à une Turquie européenne et oui à une solution européenne, qui n’a pas grand-chose à voir avec les lignes de partitions et les zones; elles devraient être basées, comme le rapporteur l’a très justement souligné, sur les principes d’une Europe unie. Cela permettra de créer un État modèle viable pour toute l’Europe, où les Chypriotes grecs et turcs, et les chrétiens et les musulmans, peuvent vivre une vie paisible et productive basée sur le respect mutuel des principes et des valeurs d’une Europe unie."@fr8
"Elnök úr, Törökország az egységes Európához való csatlakozás jelöltje. Vannak jogai és kötelezettségei. Az előadó kiegyensúlyozott időközi jelentést adott. Ez új esélyt ad Törökországnak, hogy továbbhaladjon a reformokkal és teljesítse kötelezettségeit, melyek főként a gazdasági változáshoz, a koppenhágai kritériumok betartásához, valamint az emberi, vallási és kisebbségi jogokhoz kapcsolódnak. Azért szeretnénk, hogy Törökország megváltozzon, mert maga Törökország kiált változás után és mert az idők is megkövetelik azt. A törökországi változások azt jelentik, hogy az országnak teljesítenie kell kötelezettségeit Ciprus irányában, vagyis el kell ismernie a Ciprusi Köztársaságot és véget kell vetnie Ciprus megszállásának. A jelentés helyesen megállapítja, hogy a török hadsereg kivonása segít majd megoldást találni, és hogy a török hadsereg helyettesíthető egy a Biztonsági Tanács irányítása alatt álló kis európai haderővel. Törökországnak teljesítenie kell az alábbi kötelezettségeit: véget kell vetnie a betelepítésnek és meg kell változtatnia Ciprus demográfiai jellegét; haza kell telepítenie a telepeseket, akik az elfoglalt területek lakosságának nagy többségét képezik és időzített bombaként veszélybe sodornak bármilyen megoldást; véget kell vetnie a ciprusi görögök tulajdona kisajátításának Ciprus elfoglalt részén; és le kell állítania kulturális örökségünk tönkretételét. Első lépésként Törökországnak tiszteletben kell tartania az ENSZ határozatait és vissza kell adnia Famagusta városát a jogos lakosoknak. Ankara a ciprusi törököket elszigeteltnek tekinti a 45.000 török katona jelenlétének köszönhetően, akik a ciprusi görögöket távol tartják otthonaiktól és tulajdonuktól. Törökországon múlik csatlakozása Európához és a ciprusi kérdés megoldása. A Ciprust két részre osztó török politika nem megoldás. Az egység, nem pedig a megosztottság korában élünk. Igent mondunk egy európai Törökországra és egy európai megoldásra, melynek kevés köze van a válaszvonalakhoz és övezetekhez; amint a jelentés előadója helyesen kihangsúlyozta, ezeknek az egységes Európa elvein kell alapulniuk. Ez megvalósítható modellállamot teremt majd egész Európa számára, amelyben a ciprusi görögök és törökök, a keresztények és a muszlimok békésen és gyümölcsöző módon élhetnek együtt az egységes Európa elveinek és értékeinek kölcsönös tiszteletben tartásán alapulva."@hu11
". Signor Presidente, la Turchia è candidata all’adesione a un’Europa unita. Ha diritti e obblighi. La relatrice ha fornito un documento intermedio equilibrato, che offre alla Turchia un’altra possibilità di procedere con le riforme e di osservare i suoi obblighi, connessi soprattutto ai cambiamenti economici, al rispetto dei criteri di Copenhagen, e dei diritti umani, religiosi e delle minoranze. Vogliamo che questo paese cambi poiché la Turchia stessa lo sta chiedendo e anche perché lo esigono i tempi. Cambiamento significa rispettare i suoi obblighi verso Cipro riconoscendone la Repubblica e ponendo fine alla sua occupazione. La relazione giustamente stabilisce che il ritiro dell’esercito turco contribuirà a ottenere una soluzione, e che una piccola forza europea comandata dal Consiglio di sicurezza può prendere il posto di queste truppe. La Turchia deve osservare gli obblighi seguenti: interrompere la colonizzazione e modificare la natura demografica di Cipro; rimpatriare i coloni, che costituiscono la grande maggioranza dei territori occupati e sono la bomba a orologeria che attende di insidiare qualsiasi soluzione; porre fine alla sottrazione di proprietà greco-cipriote della Cipro occupata; fermare la distruzione del patrimonio culturale. Come primo passo, la Turchia deve rispettare le decisioni dell’ONU e restituire la città di Famagosta ai legittimi abitanti. Ankara considera isolati i turco-ciprioti, a causa della presenza di 45 000 soldati turchi, che tengono lontani i greco-ciprioti dalle loro case e proprietà. La Turchia possiede la chiave della sua adesione all’Europa e della risoluzione della questione di Cipro. La politica turca di dividere Cipro in due Stati non è una soluzione. Viviamo in un’epoca di unificazione, non di divisione. Siamo favorevoli a una Turchia europea e a una soluzione europea, aspetto che ha poco in comune con le linee e le zone di divisione, che dovrebbe essere fondato, come sottolinea giustamente la relatrice, sui principi di un’Europa unita. Questo fattore creerà un modello di Stato attuabile per l’intera Europa, in cui greco-ciprioti e turco-ciprioti, e cristiani e musulmani, possono vivere in modo pacifico e produttivo nel rispetto reciproco dei principi e dei valori di un’Europa unita."@it12
"Gerb. pirmininke, Turkija yra kandidatė prisijungti prie suvienytos Europos. Ji turi teises ir pareigas. Pranešėja parengė subalansuotą preliminarų pranešimą. Jis suteikia Turkijai dar vieną galimybę įgyvendinti reformas ir įvykdyti įsipareigojimus, kurie daugiausia susiję su ekonomikos pokyčiais, Kopenhagos kriterijų laikymusi, žmogaus, religijos ir mažumų teisėmis. Mes norime, kad Turkija keistųsi, nes ji pati prašo pokyčių ir jų reikalauja laikas. Pokyčiai Turkijoje reiškia, kad ji privalo laikytis įsipareigojimų Kipro atžvilgiu, pripažinti Kipro Respubliką ir nutraukti jos okupaciją. Pranešime teisingai pažymima, kad Turkijos kariuomenės pasitraukimas padės pasiekti sprendimą, o jos vietą galėtų užimti nedidelės Europos pajėgos, vadovaujamos Saugumo tarybos. Turkija privalo įvykdyti šiuos įsipareigojimus: nutraukti Kipro kolonizaciją ir pakeisti jo demografinę padėtį; grąžinti į tėvynę naujakurius, kurie sudaro didžiąją dalį gyventojų okupuotose teritorijose ir yra delstinė bomba, galinti pakenkti bet kokiam sprendimui; nutraukti Kipro graikų nuosavybės okupuotoje Kipro dalyje pasisavinimą ir mūsų kultūros paveldo niokojimą. Visų pirma Turkija privalo gerbti JTO sprendimus ir grąžinti Famagusto miestą jo teisėtiems gyventojams. Ankara laiko Kipro turkus izoliuotais dėl 45 000 turkų kareivių, neįleidžiančių Kipro graikų į jų namus ir nuosavybę. Tik nuo Turkijos priklauso jos priėmimas į Europą ir Kipro problemos sprendimas. Turkijos politika suskaldyti Kiprą į dvi valstybes nėra išeitis. Mes gyvename vienijimosi, o ne skaldymosi amžiuje. Mes pasisakome už europietišką Turkiją ir europietišką sprendimą, kuris neturi nieko bendra su padalijimo linijomis ir zonomis; pranešėja teisingai pažymėjo, kad jis privalo remtis suvienytos Europos principais. Tai sukurtų perspektyvią pavyzdinę valstybę visai Europai, Kurioje Kipro graikai ir turkai, krikščionys ir musulmonai gyventų taikiai ir produktyviai, remdamiesi pagarba suvienytos Europos principams ir vertybėms."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Turcija kandidē uz iestāšanos vienotajā Eiropā. Tajā pastāv tiesības un pienākumi. Referente ir izstrādājusi līdzsvarotu starpposma ziņojumu. Tas sniedz Turcijai vēl vienu iespēju turpināt reformas un izpildīt savas saistības, kas attiecas galvenokārt uz ekonomiskajām pārmaiņām, atbilstību Kopenhāgenas kritērijiem, kā arī cilvēktiesībām, reliģijas un minoritāšu tiesībām. Mēs gribam, lai Turcijā notiktu pārmaiņas, jo uz tām aicina pati Turcija un tās pieprasa arī šis laikmets. Pārmaiņas Turcijai nozīmē savu saistību izpildi pret Kipru, atzīstot Kipras Republiku un pārtraucot Kipras okupāciju. Ziņojumā ir pamatoti norādīts, ka Turcijas armijas izvešana palīdzēs rast risinājumu un ka Turcijas armiju iespējams aizvietot ar nelieliem Drošības padomes vadītiem Eiropas spēkiem. Turcijai jāizpilda šādas saistības: jāpārtrauc Kipras kolonizācija un tās demogrāfiskās situācijas maiņa, jārepatriē ieceļotāji, kas veido okupēto teritoriju iedzīvotāju vairākumu un ir bumba ar laika degli, kas var apdraudēt jebkāda risinājuma izdošanos, jāizbeidz Kipras grieķu īpašumu apropriācija okupētajā Kipras daļā un jāpārtrauc mūsu kultūras mantojuma iznīcināšana. Vispirms Turcijai ir jāizpilda ANO lēmums un jāatdod Famagusta tās likumīgajiem iedzīvotājiem. Kipras turkus Ankara uzskata par izolētiem, pateicoties 45 000 Turcijas kareivju klātbūtnei, kuras dēļ Kipras grieķi nevar piekļūt savām mājām un īpašumiem. Tieši no Turcijas būs atkarīga gan tās pievienošanās Eiropas Savienībai, gan Kipras jautājuma atrisināšana. Turcijas politika — sadalīt Kipru divās valstīs — nav risinājums. Mēs dzīvojam vienotības, nevis sašķeltības laikmetā. Mēs esam par eiropeisku Turciju un eiropeisku risinājumu, kam nav nekā kopīga ar dalījuma līnijām un zonām; referente pamatoti uzsver, ka šī risinājuma pamatā jābūt vienotās Eiropas principiem. Tas visai Eiropai radītu stabilu valsts modeli, ja Kipras grieķi un turki ─ kristieši un musulmaņi ─ varētu dzīvot mierīgu un ražīgu dzīvi, kuras pamatā būtu savstarpēja cieņa un vienotās Eiropas principi un vērtības."@lv13
"Κύριε Πρόεδρε, η Τουρκία είναι υποψήφιο κράτος για ένταξη στην ενωμένη Ευρώπη. Έχει και δικαιώματα και υποχρεώσεις. Η εισηγήτρια παρουσιάζει μια ισορροπημένη ενδιάμεση έκθεση. Δίνει μια άλλη ευκαιρία στην Τουρκία να προχωρήσει στις μεταρρυθμίσεις και να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Οι υποχρεώσεις αυτές επικεντρώνονται στις οικονομικές αλλαγές, στο σεβασμό των κριτηρίων της Κοπεγχάγης, των ανθρωπίνων, των θρησκευτικών και μειονοτικών δικαιωμάτων. Θέλουμε την Τουρκία να αλλάξει επειδή και η ίδια το ζητά, αλλά και επειδή οι καιροί το επιβάλλουν. Και η αλλαγή της Τουρκίας περνά μέσα από τις υποχρεώσεις της έναντι και της Κύπρου και αφορούν την αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον τερματισμό της κατοχής της Κύπρου. Ορθώς αναφέρεται στην έκθεση ότι η αποχώρηση του Τουρκικού στρατού θα βοηθήσει στη λύση, και ότι ο Τουρκικός στρατός μπορεί να αντικατασταθεί με μικρή ευρωπαϊκή δύναμη με εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας. Υποχρεώσεις που αφορούν επίσης τον τερματισμό του εποικισμού και της αλλαγής του δημογραφικού χαρακτήρα της Κύπρου, τον επαναπατρισμό των εποίκων -οι οποίοι είναι η μεγάλη πλειοψηφία στα κατεχόμενα και αποτελούν την ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της λύσης- τον τερματισμό του σφετερισμού των ελληνοκυπριακών περιουσιών στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου, τον τερματισμό της καταστροφής της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και ως πρώτο βήμα για την Τουρκία, το σεβασμό των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών και την επιστροφή της πόλης της Αμμοχώστου στους κατοίκους της. Εάν οι Τουρκοκύπριοι θεωρούνται από την Άγκυρα ως απομονωμένοι, αυτό οφείλεται στην παρουσία των 45.000 Τουρκικών στρατευμάτων που κρατούν τους Ελληνοκυπρίους απομονωμένους από τα σπίτια και τις περιουσίες τους. Η Τουρκία κρατεί το κλειδί που ανοίγει την πύλη της ένταξής της στην Ευρώπη όπως επίσης και για τη λύση του Κυπριακού. Η τουρκική πολιτική των δύο κρατών στην Κύπρο δεν είναι λύση. Ζούμε στην εποχή της ενοποίησης και όχι της διχοτόμησης. Εμείς λέμε ναι σε μια ευρωπαϊκή Τουρκία και ναι σε μια ευρωπαϊκή λύση μακράν διχοτομικών γραμμών και ζωνών, που να στηρίζεται -όπως ορθά τονίζει η εισηγήτρια- επί των αρχών της Ενωμένης Ευρώπης, για τη δημιουργία ενός βιώσιμου κράτους πρότυπο για όλη την Ευρώπη, όπου Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, Χριστιανοί και Μωαμεθανοί μπορούν να ζουν δημιουργικά και ειρηνικά, στηριζόμενοι στην πρακτική του αμοιβαίου σεβασμού των αρχών και των αξιών της Ενωμένης Ευρώπης."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, Turkije is een kandidaat voor toetreding tot een verenigd Europa. Het heeft rechten en plichten. De rapporteur heeft een evenwichtig interimverslag afgeleverd. Dit geeft Turkije nog een kans om de hervormingen voort te zetten en aan zijn plichten te voldoen, die vooral te maken hebben met economische veranderingen, eerbiediging van de criteria van Kopenhagen en mensen-, godsdienst- en minderheidsrechten. Wij willen dat Turkije verandert omdat Turkije zelf verandering nodig heeft en ook omdat deze tijden erom vragen. Verandering in Turkije betekent dat het moet voldoen aan zijn verplichtingen jegens Cyprus door de Republiek van Cyprus te erkennen en de bezetting van Cyprus te beëindigen. In het verslag wordt terecht gezegd dat de terugtrekking van het Turkse leger zal helpen bij het komen tot een oplossing en dat het Turkse leger kan worden vervangen door een kleine Europese macht onder bevel van de Veiligheidsraad. Turkije moet aan de volgende verplichtingen voldoen: beëindiging van de kolonisatie van Cyprus en wijziging van het demografische karakter van het eiland; repatriëring van de Turkse inwoners, die de overgrote meerderheid vormen in de bezette gebieden en er op uit zijn om elke mogelijke oplossing te saboteren; beëindiging van de overname van Grieks-Cypriotische bezittingen in het bezette deel van Cyprus; en beëindiging van de vernieling van ons cultureel erfgoed. Als eerste stap moet Turkije de beslissingen van de VN eerbiedigen en de stad Famagusta teruggeven aan de rechtmatige inwoners. Ankara beschouwt de Turks-Cyprioten als afgezonderd vanwege de aanwezigheid van 45 000 Turkse soldaten, die de Grieks-Cyprioten weghouden bij hun huizen en bezittingen. Turkije bezit de sleutel tot zowel zijn toetreding tot Europa als de oplossing van de kwestie Cyprus. Het Turkse beleid om Cyprus in twee staten te verdelen is geen oplossing. We leven in een tijd van eenwording, niet van opdeling. Wij zeggen ja tegen een Europees Turkije en ja tegen een Europese oplossing, zaken die niet voort zullen komen uit scheidslijnen en zones maar, zoals de rapporteur terecht aangeeft, zich moeten baseren op de beginselen van een verenigd Europa. Dit zal leiden tot een levensvatbare staat die als model dient voor heel Europa, waar Grieks- en Turks-Cyprioten, en christenen en moslims, op vreedzame en productieve wijze hun levens kunnen leiden op basis van wederzijds respect voor de beginselen en waarden van een verenigd Europa."@nl3
"Panie przewodniczący! Turcja jest kandydatem, chcącym dołączyć do zjednoczonej Europy. Ma ona swoje prawa i obowiązki. Sprawozdawczyni sporządziła wyważone sprawozdanie okresowe. Daje to Turcji kolejną szansę, by kontynuować reformy i wypełniać swoje zobowiązania, które odnoszą się głównie do zmian gospodarczych, poszanowania kryteriów kopenhaskich, a także praw człowieka, praw religijnych i praw mniejszości. Pragniemy, by Turcja zmieniła się, ponieważ ten kraj sam pragnie zmian, a także ponieważ czasy tego wymagają. Zmiany w Turcji oznaczają wypełnienie zobowiązań tego kraju w odniesieniu do Cypru poprzez uznanie Republiki Cypru i zakończenie okupacji tej wyspy. W przedmiotowym sprawozdaniu słusznie stwierdza się, że wycofanie tureckiej armii pomoże w osiągnięciu rozwiązania oraz że armię turecką mogą zastąpić niewielkie siły europejskie pod dowództwem Rady Bezpieczeństwa. Turcja musi wypełnić następujące zobowiązania: zakończenie kolonizacji i zmiana charakteru demograficznego Cypru; repatriacja osadników, którzy stanowią znaczną większość na okupowanym terytorium i są bombą zegarową zdolną do osłabienia jakiegokolwiek rozwiązania; zakończenie przywłaszczania własności cypryjskich Greków oraz zaprzestanie niszczenia naszego dziedzictwa kulturowego. Na początek, Turcja musi zacząć respektować decyzje NZ i zwrócić Famagustę jej prawowitym mieszkańcom. Ankara uznaje Turków cypryjskich jako odizolowanych z powodu obecności 45 000 tureckich żołnierzy, którzy utrzymują cypryjskich Greków z dala od ich domów i własności. Turcja jest w stanie rozwiązać kwestię jej przystąpienia do Europy, a także kwestię Cypru. Turecka polityka podziału Cypru na dwa państwa nie stanowi rozwiązania. Żyjemy w epoce zjednoczenia, a nie podziału. Mówimy „tak” europejskiej Turcji, „tak” europejskiemu rozwiązaniu, co ma niewiele wspólnego z liniami i strefami podziału; jak słusznie podkreśla sprawozdawczyni, powinno się to opierać na zasadach zjednoczonej Europy. Pozwoli to na stworzenie realnego modelowego państwa dla całej Europy, gdzie cypryjscy Grecy i Turcy, a także chrześcijanie i muzułmanie, mogą wieść pokojowe i produktywne życie oparte na wzajemnym poszanowaniu zasad i wartości zjednoczonej Europy."@pl16
"Senhor Presidente, a Turquia é um país candidato à adesão a uma Europa unida. Tem direitos e obrigações. A relatora apresentou um relatório provisório equilibrado, que oferece à Turquia uma outra oportunidade para prosseguir as reformas e cumprir as suas obrigações no que toca principalmente às alterações económicas, ao respeito pelos critérios de Copenhaga e pelos direitos humanos, religiosos e das minorias. Queremos que a Turquia mude, porque é a própria Turquia que está a pedir mudanças e também porque os tempos o exigem. A mudança na Turquia significa o cumprimento de todas as suas obrigações em relação a Chipre, o reconhecimento da República de Chipre e o fim da ocupação de Chipre. O relatório está correcto quando afirma que a retirada do exército turco ajudará a encontrar uma solução e que o exército turco pode ser substituído por uma pequena força europeia sob o comando do Conselho de Segurança. A Turquia tem de cumprir as seguintes obrigações: acabar com a colonização e alterar o carácter demográfico de Chipre; repatriar os colonos, que formam a grande maioria nos territórios ocupados e que são a bomba relógio à espera para prejudicar qualquer solução; acabar com a apropriação das propriedades cipriotas gregas no sector ocupado de Chipre; e pôr termo à destruição do nosso património cultural. Como primeiro passo, a Turquia deve respeitar as decisões da ONU e devolver a cidade de Famagusta aos seus habitantes legítimos. Ancara acha que os cipriotas turcos estão isolados, devido à presença de 45 000 soldados turcos, que mantêm os cipriotas gregos longe das suas casas e propriedades. A Turquia tem a chave tanto para a adesão à Europa como para a resolução do problema de Chipre. A política turca de dividir Chipre em dois Estados não é uma solução. Vivemos numa época de unificação, não de divisão. Dizemos “sim” a uma Turquia europeia e “sim” a uma solução europeia, que não tem nada a ver com linhas e zonas divisórias, mas que têm de se basear, como correctamente afirma a relatora, nos princípios de uma Europa unida. Isto irá criar um Estado modelo viável para o resto da Europa, onde gregos e cipriotas turcos, cristãos e muçulmanos, possam viver as suas vidas em paz e em prosperidade, baseadas no respeito mútuo dos princípios e valores de uma Europa unida."@pt17
"Κύριε Πρόεδρε, η Τουρκία είναι υποψήφιο κράτος για ένταξη στην ενωμένη Ευρώπη. Έχει και δικαιώματα και υποχρεώσεις. Η εισηγήτρια παρουσιάζει μια ισορροπημένη ενδιάμεση έκθεση. Δίνει μια άλλη ευκαιρία στην Τουρκία να προχωρήσει στις μεταρρυθμίσεις και να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Οι υποχρεώσεις αυτές επικεντρώνονται στις οικονομικές αλλαγές, στο σεβασμό των κριτηρίων της Κοπεγχάγης, των ανθρωπίνων, των θρησκευτικών και μειονοτικών δικαιωμάτων. Θέλουμε την Τουρκία να αλλάξει επειδή και η ίδια το ζητά, αλλά και επειδή οι καιροί το επιβάλλουν. Και η αλλαγή της Τουρκίας περνά μέσα από τις υποχρεώσεις της έναντι και της Κύπρου και αφορούν την αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον τερματισμό της κατοχής της Κύπρου. Ορθώς αναφέρεται στην έκθεση ότι η αποχώρηση του Τουρκικού στρατού θα βοηθήσει στη λύση, και ότι ο Τουρκικός στρατός μπορεί να αντικατασταθεί με μικρή ευρωπαϊκή δύναμη με εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας. Υποχρεώσεις που αφορούν επίσης τον τερματισμό του εποικισμού και της αλλαγής του δημογραφικού χαρακτήρα της Κύπρου, τον επαναπατρισμό των εποίκων -οι οποίοι είναι η μεγάλη πλειοψηφία στα κατεχόμενα και αποτελούν την ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της λύσης- τον τερματισμό του σφετερισμού των ελληνοκυπριακών περιουσιών στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου, τον τερματισμό της καταστροφής της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και ως πρώτο βήμα για την Τουρκία, το σεβασμό των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών και την επιστροφή της πόλης της Αμμοχώστου στους κατοίκους της. Εάν οι Τουρκοκύπριοι θεωρούνται από την Άγκυρα ως απομονωμένοι, αυτό οφείλεται στην παρουσία των 45.000 Τουρκικών στρατευμάτων που κρατούν τους Ελληνοκυπρίους απομονωμένους από τα σπίτια και τις περιουσίες τους. Η Τουρκία κρατεί το κλειδί που ανοίγει την πύλη της ένταξής της στην Ευρώπη όπως επίσης και για τη λύση του Κυπριακού. Η τουρκική πολιτική των δύο κρατών στην Κύπρο δεν είναι λύση. Ζούμε στην εποχή της ενοποίησης και όχι της διχοτόμησης. Εμείς λέμε ναι σε μια ευρωπαϊκή Τουρκία και ναι σε μια ευρωπαϊκή λύση μακράν διχοτομικών γραμμών και ζωνών, που να στηρίζεται -όπως ορθά τονίζει η εισηγήτρια- επί των αρχών της Ενωμένης Ευρώπης, για τη δημιουργία ενός βιώσιμου κράτους πρότυπο για όλη την Ευρώπη, όπου Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, Χριστιανοί και Μωαμεθανοί μπορούν να ζουν δημιουργικά και ειρηνικά, στηριζόμενοι στην πρακτική του αμοιβαίου σεβασμού των αρχών και των αξιών της Ενωμένης Ευρώπης."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, Turecko je kandidátom na vstup do zjednotenej Európy. Má svoje práva a povinnosti. Spravodajkyňa odovzdala vyváženú predbežnú správu. To ponúka Turecku ďalšiu šancu pokračovať v reformách a plniť svoje povinnosti, najmä pokiaľ ide o hospodárske zmeny, rešpektovanie kodanských kritérií, ľudských, náboženských práv a práv menšín. Chceme, aby sa Turecko zmenilo, pretože samotné Turecko volá po zmene a pretože si to vyžadujú dnešné časy. Zmena v Turecku znamená plniť jeho povinnosti voči Cypru uznaním Cyperskej republiky a ukončiť okupáciu Cypru. V správe sa presne uvádza, že stiahnutie tureckej armády pomôže dosiahnuť riešenie, a že turecká armáda môže byť nahradená malou európskou armádou pod velením Bezpečnostnej rady. Takto musí Turecko splniť nasledujúce záväzky: ukončiť kolonizáciu a zmeniť demografický charakter Cypru, repatriovať osadníkov, ktorí tvoria veľkú väčšinu v okupovaných oblastiach a sú časovanou bombou, ktorá čaká na podkopanie akéhokoľvek riešenia, ukončiť kolaudáciu majetkov gréckych Cyperčanov na okupovanom Cypre, a zastaviť ničenie kultúrneho dedičstva. Prvý krok je, že Turecko musí rešpektovať rozhodnutia OSN a vrátiť mesto Famagusta jeho právoplatným obyvateľom. Ankara považuje tureckých Cyperčanov za izolovaný národ, ktorý vďačí za svoju prítomnosť 45 000 tureckých vojakov, ktorí držia gréckych Cyperčanov mimo ich domovov a majetkov. Turecko má v rukách kľúč k svojmu vstupu do Európy, ako aj k vyriešeniu cyperskej otázky. Turecká politika, ktorá rozdeľuje Cyprus na dva štáty, nie je riešením. Žijeme v dobe zjednotenia, nie rozdelenia. Hovoríme áno európskemu Turecku a áno európskemu riešeniu, ktoré majú iba málo spoločné s deliacimi líniami a zónami a mali by byť založené na zásadách zjednotenej Európy, ako správne zdôrazňuje spravodajkyňa. Tým sa vytvorí realizovateľný modelový štát celej Európy, kde Gréci a tureckí Cyperčania, kresťania a moslimovia, môžu žiť v mieri a produktívne, na základe vzájomného rešpektovania zásad a hodnôt zjednotenej Európy."@sk19
"Gospod predsednik, Turčija je kandidatka za pristop k združeni Evropi. Ima pravice in dolžnosti. Poročevalka je izdelala uravnoteženo začasno poročilo. To Turčiji ponuja drugo priložnost za nadaljevanje z reformami in za izpolnitev svojih obveznosti, ki so povezane zlasti z gospodarskimi spremembami, spoštovanjem københavnskih meril ter človekovih, verskih in manjšinskih pravic. Želimo si sprememb v Turčiji, ker sama Turčija poziva k spremembam ter tudi zato ker to zahteva sedanji čas. Spremembe v Turčiji pomenijo, da mora izpolnjevati svoje obveznosti do Cipra tako, da prizna Republiko Ciper in konča z okupacijo Cipra. Poročilo ustrezno navaja, da bo umik turške vojske pomagal doseči rešitev in da se lahko turška vojska nadomesti z manjšo evropsko silo pod poveljstvom Varnostnega sveta. Turčija mora izpolniti naslednje obveznosti: prekiniti s kolonizacijo in spremeniti demografske značilnosti Cipra; v domovino vrniti naseljence, ki sestavljajo veliko večino na zasedenem ozemlju in so kot tempirana bomba, ki bo spodkopala vsako rešitev; končati s prisvojitvijo grško-ciprskih posesti na zasedenem delu Cipra; ter prekiniti z uničevanjem naše kulturne dediščine. Kot prvi korak mora Turčija spoštovati odločitev ZN in vrniti mesto Famagusta njegovim zakonitim prebivalcem. Ankara turške Ciprčane obravnava kot osamljene zaradi prisotnosti 45 000 turških vojakov, ki grškim Ciprčanom onemogočajo dostop do svojih domov in posestev. Turčija ima ključ do pristopa k Evropi in rešitve ciprskega vprašanja. Politika Turčije o razdelitvi Cipra na dve državi ni rešitev. Živimo v dobi združevanja, ne v dobi razdeljevanja. Strinjamo se z evropsko Turčijo in z evropsko rešitvijo, ki nimata veliko skupnega z razdelitvenimi črtami in območji; morali bi temeljiti na načelih združene Evrope, kot pravilno poudarja poročevalka. To bo ustvarilo trden državni model za celotno Evropo, kjer grški in turški Ciprčani, kristjani in muslimani lahko živijo mirno in ustvarjalno na temeljih vzajemnega spoštovanja načel in vrednot združene Evrope."@sl20
"Herr talman! Turkiet är ett kandidatland till ett enat Europa. Landet har rättigheter och skyldigheter. Föredraganden har utarbetat ett balanserat interimsbetänkande. Det ger Turkiet ännu en chans att fortsätta med reformerna och uppfylla sina åtaganden. Det handlar i huvudsak om ekonomiska förändringar och respekt för Köpenhamnskriterierna, de mänskliga och religiösa rättigheterna samt minoriteternas rättigheter. Vi vill att Turkiet ska förändras eftersom Turkiet självt vill ha förändringar. Dessutom kräver tiden det. Förändring i Turkiet betyder att landet uppfyller sina skyldigheter gentemot Cypern genom att erkänna den cypriotiska republiken och häva ockupationen av landet. I betänkandet fastslås mycket riktigt att om den turkiska armén dras tillbaka kommer det att bidra till att en lösning kan uppnås samt att den turkiska armén kan ersättas med en liten europeisk styrka under säkerhetsrådets ledning. Turkiet måste fullgöra följande förpliktelser: upphäva kolonisationen och förändra Cyperns demografiska karaktär och skicka hem kolonisterna. De sistnämnda är i majoritet i de ockuperade områdena och de är en tidsinställd bomb som kan undergräva alla lösningar. Dessutom måste Turkiet upphöra med att beslagta grekcypriotiska ägor i det ockuperade Cypern och stoppa förstörelsen av vårt kulturarv. Som ett första steg måste Turkiet respektera FN:s beslut och återbörda staden Famagusta till dess rättmätiga invånare. Ankara anser att turkcyprioterna är isolerade eftersom det finns 45 000 turkiska soldater som håller grekcyprioterna borta från sina hem och ägor. Turkiet har nyckeln både till landets inträde i EU och till lösningen på Cypernfrågan. Det turkiska beslutet att dela Cypern i två stater är inte en lösning. Vi lever i en tid av enande, inte splittring. Vi säger ja till ett europeiskt Turkiet och ja till en europeisk lösning, som inte innebär skiljeliner och gränszoner. I stället bör man, som föredraganden säger, fokusera på principerna om ett enat Europa. Detta kommer att skapa en livskraftig modellstat för hela Europa, en stat där grek- och turkcyprioter, kristna och muslimer, kan leva i fred och välstånd, som grundas på ömsesidig respekt för principerna och värdena i ett enat Europa."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph