Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-037"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.4.3-037"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Paní Ria Oomen-Ruijten odvedla mimořádnou práci, kdy v materii, která tak štěpí náš Parlament, nalezla cestu ke kompromisnímu textu. Jsem však přesvědčen, že do budoucna bychom měli opustit schvalování usnesení a zpráv, ve kterých hledáme kompromis za cenu nevyjadřování se ke klíčovým, sporným problémům. Snahou o jednotu vysíláme do Turecka signály, které dostatečně neodrážejí rozdílnost názorů, které panují ve vztahu k tureckému členství jak v tomto Parlamentu, tak mezi evropskou veřejností. Netajím se s tím, že již zahájení přístupových rozhovorů s Tureckem považuji za zásadní chybu. Jsem si ale vědom a respektuji, že ne všichni v tomto shromáždění sdílejí tento názor. V této pro další budoucnost evropské integrace klíčové otázce je i evropská veřejnost silně rozdělena a polarizována. Naší povinností je tuto polarizaci reflektovat. Přivítal bych proto, kdybychom do budoucna dali v našich usneseních a zprávách Turecku i evropské veřejnosti jasně najevo, jak je Parlament rozdělen v klíčových otázkách týkajících se případného členství Turecka v Evropské unii. Je-li kompromis vítán v mnoha dalších otázkách, které zde projednáváme, členství Turecka a naše vztahy s ním kompromis nesnesou. Změňme tedy paradigma – nevytvářejme zprávy a usnesení pokoušející se vyvolat zdání shody a jednoty, ale dejme podporou či zamítnutím jasně formulovaných pozic najevo, že jsme ve věci členství Turecka rozděleni. Je to otázka naší zodpovědnosti jak vůči občanům, tak Turecku, které si nezaslouží, abychom mu vědomě zakrývali pravdu. Jsem si jist, že turecký národ přivítá mnohem spíše sdělení o nejednotě než zakrývání skutečného stavu, které Evropa a také náš Parlament dlouhodobě demonstrují."@cs1
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand! Fru Oomen-Ruijten udførte et fantastisk stykke arbejde, da det lykkedes hende at opnå et kompromis om en formulering vedrørende et emne, der deler Parlamentet. Men det er min overbevisning, at vi i fremtiden bør undlade at vedtage sådanne beslutninger og betænkninger, der søger at opnå kompromiser på bekostning af at udtrykke Parlamentets synspunkter på centrale, omstridte spørgsmål. Vores anstrengelser for at opnå enstemmighed sender et signal til Tyrkiet, som ikke i tilstrækkelig grad afspejler de forskellige holdninger til tyrkisk medlemskab, der findes, både her i Parlamentet og i den europæiske offentlighed. Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg anser selve det at indlede tiltrædelsesforhandlingerne med Tyrkiet for en fundamental fejl. Samtidig er jeg klar over og respekterer, at ikke alle i Parlamentet deler dette synspunkt. Den europæiske offentlighed er stærkt splittet i dette spørgsmål af meget central betydning for den europæiske integrations fremtid. Det er vores pligt at afspejle denne polaritet. Derfor håber jeg, at vores fremtidige beslutninger og betænkninger tydeligt afspejler Parlamentets uenighed om et muligt tyrkisk medlemskab af EU. Kompromisser er ganske vist en positiv ting på mange andre områder, som Parlamentet behandler, men Tyrkiets medlemskab og EU's relationer med Tyrkiet er ikke et af dem. Lad os ændre vores tilgang. Lad os holde op med at udarbejde betænkninger og beslutninger, der forsøger at give indtryk af enighed og enstemmighed. Lad os i stedet gennem enighed eller uenighed med klart formulerede standpunkter vise, at der er uenighed blandt os i sagen om tyrkisk medlemskab. Det er et spørgsmål om vores ansvarlighed både over for EU's borgere og Tyrkiet, som ikke fortjener halve sandheder. Jeg er sikker på, at det tyrkiske folk vil se med langt større tilfredshed på et budskab om splittelse end på en fortielse af den faktiske situation, hvilket er, hvad både Parlamentet og et samlet Europa har gjort i lang tid."@da2
"Frau Ria Oomen-Ruijten hat mit der Kompromissformulierung, die sie zu einem Thema gefunden hat, das dieses Haus spaltet, hervorragende Arbeit geleistet. Meiner Überzeugung nach sollte jedoch in Zukunft auf die Annahme von Entschließungen und Berichten abgesehen werden, die nach einem Kompromiss streben, in dem dann die Auffassung des Parlaments zu strittigen Schlüsselfragen nicht zum Ausdruck kommt. Unsere Bemühungen, Einstimmigkeit zu erreichen, übermitteln der Türkei eine Botschaft, die die unterschiedlichen Meinungen zur Mitgliedschaft der Türkei in diesem Parlament wie auch in der europäischen Öffentlichkeit nicht ausreichend widerspiegelt. Ich mache kein Hehl daraus, dass ich die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Türkei an sich für einen grundlegenden Fehler halte. Gleichzeitig bin ich mir der Tatsache bewusst und respektiere sie, dass nicht jeder in diesem Hause diese Auffassung teilt. Die europäische Öffentlichkeit ist selbst in dieser Frage von höchster Bedeutung für die Zukunft der europäischen Integration stark gespalten. Es ist unsere Pflicht, dieser Polarität Ausdruck zu geben. Ich hoffe deshalb, dass unsere künftigen Entschließungen und Berichte diese Spaltung innerhalb des Parlaments zu der möglichen Mitgliedschaft der Türkei in der EU klar widerspiegeln. Während Kompromisse auf zahlreichen anderen Gebieten willkommen sind, über die im Parlament beraten wird, gehören die Mitgliedschaft der Türkei und die Beziehungen zwischen der EU und der Türkei nicht dazu. Lassen Sie uns unsere Vorgehensweise ändern. Lassen Sie uns nicht immer noch mehr Berichte und Entschließungen produzieren, die den Eindruck der Übereinstimmung und Einstimmigkeit zu vermitteln versuchen. Zeigen wir stattdessen durch unsere Zustimmung zu oder Ablehnung von eindeutig formulierten Standpunkten, dass wir in der Frage der Mitgliedschaft der Türkei gespalten sind. Es geht dabei um unsere Verantwortung sowohl gegenüber den Bürgern der EU als auch gegenüber der Türkei, die keine Halbwahrheiten verdient haben. Ich bin sicher, dass das türkische Volk eine Bekundung der Uneinigkeit sehr viel stärker begrüßen wird als eine Bemäntelung der tatsächlichen Lage, wie sie das Parlament und Europa insgesamt seit langer Zeit betreiben."@de9
"Η κ. Ria Oomen-Ruijten εκπόνησε ένα εξαίρετο έργο επιτυγχάνοντας μια συμβιβαστική διατύπωση για ένα θέμα που διχάζει το Σώμα. Είμαι πεπεισμένος, ωστόσο, ότι στο μέλλον η έγκριση τέτοιου είδους ψηφισμάτων και εκθέσεων, που στοχεύουν στην εξεύρεση συμβιβαστικών λύσεων εις βάρος της μη έκφρασης των απόψεων του Κοινοβουλίου επί επίμαχων βασικών ζητημάτων, θα πρέπει να εγκαταλειφθεί. Οι προσπάθειές μας για την επίτευξη ομοφωνίας στέλνουν ένα μήνυμα στην Τουρκία το οποίο δεν αντικατοπτρίζει επαρκώς τις διαφορετικές απόψεις που επικρατούν τόσο σε αυτό το Κοινοβούλιο όσο και μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών σχετικά με την ένταξη της Τουρκίας. Δεν θα αποκρύψω το γεγονός ότι θεωρώ καθαυτή την έναρξη διαπραγματεύσεων προσχώρησης με την Τουρκία θεμελιώδες σφάλμα. Ταυτόχρονα γνωρίζω και σέβομαι το γεγονός ότι δεν συμμερίζονται όλοι σε αυτό το Σώμα αυτή την άποψη. Οι ευρωπαίοι πολίτες είναι έντονα διχασμένοι όσον αφορά το παρόν ζήτημα θεμελιώδους σημασίας για το μέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Καθήκον μας είναι να εκφράζουμε αυτήν την πόλωση. Ελπίζω, λοιπόν, ότι στο μέλλον τα ψηφίσματα και οι εκθέσεις μας θα μαρτυρούν με σαφήνεια αυτόν τον διχασμό στο εσωτερικό του Κοινοβουλίου σχετικά με την ενδεχόμενη ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ. Παρά το γεγονός ότι ο συμβιβασμός είναι ευπρόσδεκτος σε πολλούς άλλους τομείς που συζητούνται στο Κοινοβούλιο, η ένταξη της Τουρκίας και οι σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας δεν συγκαταλέγονται σε αυτούς. Ας αλλάξουμε αυτήν την προσέγγιση. Ας μην συνεχίσουμε να συντάσσουμε εκθέσεις και ψηφίσματα που επιχειρούν να δώσουν την εντύπωση συμφωνίας και ομοφωνίας. Αντιθέτως, ας επιδείξουμε μέσα από τη συμφωνία ή τη διαφωνία μας με σαφώς διατυπωμένες θέσεις ότι υπάρχει διχασμός ανάμεσά μας στο θέμα της ένταξης της Τουρκίας. Είναι ζήτημα ευθύνης μας απέναντι στους ευρωπαίους πολίτες και στην Τουρκία που δεν αξίζουν μισές αλήθειες. Είμαι βέβαιος ότι ο τουρκικός λαός θα χαιρετίσει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό την είδηση μιας διάστασης απόψεων παρά την απόκρυψη της πραγματικής κατάστασης, που τόσο το Κοινοβούλιο όσο και η Ευρώπη γενικά εφαρμόζουν εδώ και τόσο καιρό."@el10
"Mrs Ria Oomen-Ruijten carried out an outstanding piece of work when she found a compromise wording on a subject which divides this House. I am convinced, however, that in the future adopting such resolutions and reports, which strive to find compromises at the expense of not expressing Parliament’s views on contentious key issues, should be abandoned. Our efforts to achieve unanimity send Turkey a message which does not sufficiently reflect the different opinions on Turkish membership held both within this Parliament and among the European public. I will not conceal the fact that I consider the opening of accession negotiations with Turkey to be in itself a fundamental mistake. At the same time I am aware of and I respect the fact that not everyone in this House shares this view. The European public is itself strongly divided when it comes to this issue of key importance for the future of European integration. It is our duty to reflect this polarity. I would therefore hope that our future resolutions and reports clearly bear witness to this division within Parliament regarding the possible Turkish membership of the EU. While compromise is welcomed in many other areas discussed in Parliament, Turkish membership and EU-Turkey relations are not among them. Let us change the approach. Let us not continue producing reports and resolutions which attempt to give the impression of agreement and unanimity. Instead, let us show, through our agreement or disagreement with clearly formulated positions, that there is a division among us in the matter of Turkish membership. It is a question of our responsibility towards both the EU citizens and Turkey who do not deserve half-truths. I am certain that the Turkish people will welcome much more a communication on disunity rather than a concealment of the real situation, which both Parliament and Europe as a whole have been doing for a long time."@en4
"La señora Ria Oomen-Ruijten ha realizado un trabajo excelente al conseguir un texto de compromiso sobre un tema que divide a esta Cámara. Pero estoy convencido de que, en el futuro, habrá que dejar de aprobar resoluciones e informes que tratan de alcanzar compromisos a costa de no expresar las opiniones del Parlamento sobre cuestiones básicas que son polémicas. Nuestro esfuerzo por conseguir unanimidad envía a Turquía un mensaje que no refleja debidamente la diversidad de opiniones respecto a la adhesión de Turquía que existe en este Parlamento y entre los ciudadanos europeos. No ocultaré que considero un error fundamental el mero hecho de haber iniciado negociaciones de adhesión con Turquía. Al mismo tiempo, soy consciente y respeto que no todos en esta Cámara compartan esta opinión. Los propios ciudadanos europeos están claramente divididos en su opinión sobre esta cuestión que tanta importancia tiene para el futuro de la integración europea. Nuestra obligación es reflejar esa polaridad. Espero, por tanto, que nuestras resoluciones e informes futuros reflejen debidamente esta división en el Parlamento sobre la posible adhesión de Turquía a la UE. Aunque las soluciones de compromiso son bien acogidas para muchas de las cuestiones que se debaten en el Parlamento Europeo, no lo son cuando se trata de la adhesión turca y las relaciones entre la UE y Turquía. Cambiemos de enfoque. No sigamos produciendo informes y resoluciones que tratan de dar la impresión de que existe acuerdo y unanimidad. Por el contrario, manifestemos nuestro acuerdo o desacuerdo con posiciones claramente formuladas, demostrando que existe una división entre nosotros sobre la cuestión de la adhesión turca. Es una cuestión de la que somos responsables frente a los ciudadanos de la UE y de Turquía, que no se merecen medias verdades. Estoy seguro de que el pueblo turco preferirá saber que existe desunión a que se le oculte la situación real, algo que tanto el Parlamento Europeo como Europa en su conjunto llevan mucho tiempo haciendo."@es21
"Proua Ria Oomen-Ruijten teostas suurepärase töö, leides kompromiss-sõnastuse teemal, mis tekitab selles täiskogus suuri erimeelsusi. Olen siiski veendunud, et tulevikus tuleks hüljata selliste resolutsioonide ja raportite vastuvõtmine, mis püüdlevad kompromissi leidmise suunas vastuolulistes võtmeküsimustes parlamendi vaadete avaldamatajätmise hinnaga. Meie püüdlus saavutada üksmeelne otsus saadab Türgile sõnumi, mis ei peegelda piisavalt ei selle parlamendi ega Euroopa avalikkuse erinevaid arvamusi Türgi liikmelisuse osas. Ma ei varja fakti, et ma pean ühinemisläbirääkimiste avamist Türgiga iseenesest põhimõtteliseks veaks. Samal ajal olen ma teadlik ning austan fakti, et seda vaadet ei jaga mitte igaüks selles täiskogus. Euroopa avalikkus on ise tugevalt jagunenud, kui vaatluse alla tuleb see võtmetähtsusega küsimus Euroopa integratsioonist tulevikus. Meie kohuseks on seda polaarsust peegeldada. Seega ma loodaksin, et meie tuleviku resolutsioonid ja raportid tunnistavad selgelt parlamendi jagunemist seoses Türgi võimaliku liikmelisusega ELis. Kuigi kompromiss on paljudes teistes parlamendis arutatavates valdkondades tervitatav, ei kuulu Türgi liikmelisus ning ELi–Türgi suhted nende hulka. Muutkem lähenemist. Lõpetagem raportite ja resolutsioonide loomine, mis püüavad jätta nõusoleku ja üksmeelsuse mulje. Selle asemel näidakem meie nõustumise või mittenõustumise kaudu selgelt väljendatud positsioonidega, et me oleme Türgi liikmelisuse küsimuses erimeelsusel. See on küsimus vastutusest nii ELi kodanike kui Türgi ees, kes ei vääri pooltõdesid. Olen kindel, et Türgi rahvas tervitab märksa enam teadet killustatusest kui tegeliku olukorra varjamist, mida nii parlament kui Euroopa tervikuna on pikka aega teinud."@et5
"Ria Oomen-Ruijten teki erinomaista työtä ja löysi kompromissiratkaisun kysymyksessä, jonka suhteen näkemykset eroavat parlamentissa. Olen kuitenkin vakuuttunut siitä, että tällaisia päätöslauselmia ja mietintöjä, jotka pyrkivät kompromissiin eivätkä siksi ilmaise parlamentin näkemystä kiistanalaisissa ydinkysymyksissä, ei tulisi enää hyväksyä. Pyrkimyksemme yksimielisyyteen lähettävät Turkille viestin, joka ei heijasta riittävän laajalti Turkin jäsenyyden sekä parlamentissa että Euroopan kansalaisten keskuudessa herättämiä erilaisia mielipiteitä. En aio salata, että pidän liittymisneuvottelujen aloittamista Turkin kanssa itsessään perustavanlaatuisena virheenä. Tiedän kuitenkin, etteivät kaikki parlamentin jäsenet jaa tätä näkemystä, ja kunnioitan sitä. Euroopan kansa itse on vahvasti kahtiajakautunut tässä kysymyksessä, joka on Euroopan tulevan yhdentymisen kannalta keskeinen. Velvollisuutemme on ilmentää näitä vastakkaisia näkemyksiä. Toivoisin siksi, että tulevissa päätöslauselmissamme ja mietinnöissämme tunnustetaan selkeästi parlamentin kahtiajako Turkin mahdollisen EU:n jäsenyyden suhteen. Kompromissit ovat kyllä tervetulleita monilla muilla parlamentissa keskustelluilla alueilla, mutta Turkin jäsenyys tai EU:n ja Turkin suhteet eivät kuulu niihin. Muuttakaamme siis toimintamalliamme. Lopettakaamme sellaisten mietintöjen ja päätöslauselmien tuottaminen, jotka pyrkivät antamaan kuvan sopusoinnusta ja yhtenäisyydestä. Osoittakaamme sen sijaan selkeiden myönteisten tai vastustavien kannanottojen välityksellä, että keskuudessamme esiintyy erimielisyyttä Turkin jäsenyydestä. Kyse on vastuustamme sekä EU:n että Turkin kansalaisia kohtaan, sillä he eivät ansaitse puolitotuuksia. Olen varma siitä, että Turkin kansalaiset kuulevat mieluummin erimielisyydestämme todellisen tilanteen peittelyn sijaan, jota sekä parlamentti että Eurooppa kaikkiaan ovat pitkään harjoittaneet."@fi7
"Mme Oomen-Ruijten a réalisé un travail extraordinaire en trouvant un texte de compromis sur un sujet qui divise cette Assemblée. Je suis toutefois convaincu que, à l’avenir, nous devrions abandonner l’adoption de telles résolutions et de tels rapports, qui s’efforcent de trouver des compromis au prix du passage sous silence de l’opinion du Parlement sur des questions clés controversées. Nos efforts en vue de parvenir à l’unanimité envoient à la Turquie un message qui ne reflète pas suffisamment les différentes opinions quant à l’adhésion de la Turquie qui sont exprimées tant au sein de ce Parlement que parmi le grand public européen. Je ne vous cacherai pas que je considère l’ouverture des négociations d’adhésion avec la Turquie comme une erreur fondamentale. En même temps, je suis conscient et je respecte le fait que tout le monde, au sein de cette Assemblée, ne partage pas cet avis. Le grand public européen est lui-même très divisé sur cette question d’une importance capitale pour l’avenir de l’intégration européenne. Il est de notre devoir de refléter cette polarité. J’espère dès lors que nos futures résolutions et nos futurs rapports témoigneront clairement de cette division au sein du Parlement au sujet de la possible adhésion de la Turquie à l’UE. S’il est vrai qu’un compromis est le bienvenu dans de nombreux autres domaines dont nous débattons au Parlement, l’adhésion de la Turquie et les relations entre l’Union européenne et la Turquie n’en font pas partie. Changeons d’approche. Ne continuons pas à produire des rapports et des résolutions qui cherchent à donner une impression d’accord et d’unanimité. À la place, montrons, par notre accord ou notre désaccord sur des positions clairement formulées, que nous sommes divisés sur la question de l’adhésion de la Turquie. Il en va de notre responsabilité envers les citoyens européens et envers la Turquie, qui ne méritent pas de demi-vérités. Je suis certains que la population turque accueillera bien plus favorablement une communication montrant notre désaccord plutôt qu’une dissimulation de la situation réelle, ce que tant le Parlement que l’Europe dans son ensemble font depuis longtemps."@fr8,8
"Ria Oomen-Ruijten asszony kiemelkedő munkát végzett, amikor sikerült kompromisszumot jelentő módon megszövegeznie e dokumentumot egy olyan témáról, amely megosztja a Házat. Meg vagyok róla győződve azonban, hogy a jövőben nem lenne szabad olyan állásfoglalásokat és jelentéseket elfogadnunk, melyek kompromisszumra törekszenek azon az áron, hogy vitás kérdésekben nem fejezik ki a Parlament álláspontját. Az egyhangú állásfoglalásra való törekvésünk olyan üzenetet küld Törökországnak, amely nem tükrözi kellőképpen a török tagságról a Parlamenten és az európai közvéleményen belül alkotott különböző véleményeket. Nem titkolom, hogy a Törökországgal folytatott csatlakozási tárgyalások megnyitását önmagában alapvető hibának tartom. Ugyanakkor tisztában vagyok vele és tiszteletben tartom, hogy a Házban nem mindenki osztja a nézeteimet. Az európai nagyközönség erőteljesen megosztott, amikor erre az európai integráció jövője szempontjából kulcsfontosságú kérdésre kerül a sor. Kötelességünk tiszteletben tartani e polaritást. Ezért remélem, hogy jövőbeli állásfoglalásaink és jelentéseink világosan kifejezésre juttatják majd a Parlament megosztottságát Törökország esetleges uniós tagságát illetően. Míg örömmel vesszük a kompromisszumos megoldásokat a Parlament által megvitatott sok más területen, a török tagság és az Európai Unió és Törökország közötti kapcsolatok nem tartoznak ebbe a kategóriába. Változtassunk a megközelítési módon. A jövőben ne jelentéseket és állásfoglalásokat dolgozzunk ki, melyek az egyetértés és az egyhangúság érzését próbálják meg kelteni. Ehelyett a világosan megfogalmazott álláspontokkal való egyetértésünk vagy egyet nem értésünk által mutassuk ki, hogy a török tagság kérdésében megosztottak vagyunk. E kérdésben felelősséggel tartozunk mind az uniós polgárok, mind Törökország felé, akik nem féligazságokat érdemelnek. Biztos vagyok benne, hogy a török emberek jobban értékelik, ha érzékeltetjük velük az egység hiányát, mint ha takargatjuk a valós helyzetet, amit mind a Parlament, mind Európa hosszú ideje tesz."@hu11
". L’onorevole Ria Oomen-Ruijten ha svolto un lavoro straordinario laddove ha trovato un compromesso in merito a un aspetto che divide quest’Aula. Sono convinto, tuttavia, che, in futuro, si dovrebbe evitare di adottare tali risoluzioni e relazioni, che si sforzano di trovare compromessi a costo di non esprimere le opinioni del Parlamento su fondamentali questioni controverse. I nostri sforzi volti a ottenere l’unanimità inviano alla Turchia un messaggio che non riflette a sufficienza i diversi pareri relativi all’adesione turca in questo Parlamento e tra i cittadini europei. Non nasconderò di considerare l’avvio dei negoziati d’adesione con la Turchia un sostanziale errore in sé. Allo stesso tempo, mi rendo conto e rispetto il fatto che non tutti in quest’Aula sono dello stesso parere. L’opinione pubblica europea è fortemente divisa quando si tratta di tale questione di grande importanza per il futuro dell’integrazione europea. E’ nostro dovere riflettere questa polarità. Mi auguro quindi che le nostre prossime risoluzioni e relazioni testimonino chiaramente tale spaccatura nel Parlamento in merito alla possibile adesione turca all’UE. Se è un compromesso gradito in numerosi altri ambiti discussi in quest’Aula, l’adesione turca e i rapporti UE-Turchia non vi figurano. Cambiamo il nostro approccio, non continuiamo a elaborare relazioni e risoluzioni che tentano di dare l’impressione di accordo e unanimità. Piuttosto, dimostriamo, mediante accordo o disaccordo con posizioni espresse con chiarezza, che esiste una divisione tra di noi per quanto riguarda l’adesione turca. E’ una questione di responsabilità verso i cittadini europei e la Turchia che non meritano mezze verità. Sono certa che i turchi accoglieranno più favorevolmente una comunicazione sul disaccordo, anziché una dissimulazione sulla situazione reale, che il Parlamento e l’Europa nel complesso hanno adottato per lungo tempo."@it12
"R. Oomen-Ruijten atliko didelį darbą sugebėjusi rasti teksto kompromisą klausimu, dėl kurio šiuose Rūmuose nesutariama. Vis dėlto aš esu įsitikinęs, kad ateityje turėtų būti vengiama priimti rezoliucijas ir pranešimus, kuriuose siekiama kompromiso ir kurie neatspindi Parlamento nuomonės svarbiausiais ginčytinais klausimais. Siekdami išlikti vieningi mes siunčiame Turkijai žinią, kuri neatspindi nuomonių skirtumų dėl Turkijos narystės šiame Parlamente ir Europos visuomenėje. Aš neneigsiu fakto, kad, mano nuomone, derybų dėl narystės pradžia su Turkija buvo didžiausia klaida. Vis dėlto aš žinau ir gerbiu faktą, kad ne visi šiuose Rūmuose pritaria tokiai nuomonei. Šiuo Europos integracijai labai svarbiu klausimu Europos visuomenės nuomonė yra labai susiskaldžiusi. Mūsų pareiga – atspindėti šiuos skirtumus. Todėl norėčiau tikėtis, kad būsimose rezoliucijose ir pranešimuose bus aiškiai atspindėtas parlamento susiskaldymas dėl galimos Turkijos narystės ES. Nors daugelyje kitų sričių, dėl kurių vyksta diskusijos Parlamente, kompromisas yra sveikintinas, Turkijos narystės ir Turkijos ir ES santykiai nėra viena iš jų. Pakeiskime požiūrį. Nerenkime daugiau pranešimų ir rezoliucijų, kuriais siekiama sukurti sutarimo ir vieningumo iliuziją. Geriau sutardami arba nesutardami, bet aiškiai suformuluodami pozicijas parodykime, kad Turkijos narystės klausimu esame susiskaldę. Mes esami atsakingi ES piliečiams ir Turkijai, kuri nenusipelnė žinoti tik pusę tiesos. Esu įsitikinęs, kad Turkijos žmones daug labiau nudžiugintų žinojimas, kad vienybės nėra, o ne realios padėties slėpimas – Parlamentas ir Europa ją slėpė labai ilgai."@lt14
"ir paveikusi izcilu darbu un radījusi kompromisa tekstu, runājot par tematu, kurā Parlamenta domas dalās. Tomēr esmu pārliecināts, ka nākotnē būtu jāatmet šāda rezolūciju un ziņojumu pieņemšana, kad par mērķi tiek izvirzīti kompromisu meklējumi, nevis Parlamenta dažādo viedokļu paušana strīdīgos, bet būtiskos jautājumos. Mūsu centieni panākt vienprātību raida Turcijai nepareizu signālu, nepietiekami atspoguļojot dažādos uzskatus, kādi Turcijas pievienošanās jautājumā pastāv gan šai Parlamentā, gan Eiropas sabiedrībā. Neslēpšu, ka Turcijas pievienošanās sarunu atvēršana, manuprāt, pašos pamatos ir kļūdains lēmums. Tajā pašā laikā es apzinos un ņemu vērā faktu, ka ne visi kolēģi ir tādās pašās domās. Pašā Eiropas sabiedrībā ir jūtama spēcīga šķelšanās šajā Eiropas integrācijas nākotnei ārkārtīgi svarīgajā jautājumā. Mūsu pienākums ir atspoguļot šo polaritāti. Tādēļ man gribētos cerēt, ka nākotnē mūsu rezolūcijas un ziņojumi skaidri apliecinās šīs Parlamenta viedokļu atšķirības attiecībā uz iespējamo Turcijas dalību Eiropas Savienībā. Kompromiss ir vēlams daudzās citās jomās, kuras apspriež Parlamentā, taču Turcijas pievienošanās un ES un Turcijas attiecības nav starp šīm jomām. Tāpēc mainīsim pieeju. Neturpināsim ražot ziņojumus un rezolūcijas, cenšoties radīt saskaņas un vienprātības iespaidu. Tā vietā darīsim zināmu gan savu atbalstu, gan iebildumus un skaidri formulēsim savu nostāju — ka Turcijas pievienošanās jautājumā mūsu domas dalās. Šis ir jautājums par mūsu atbildību gan pret ES, gan Turcijas pilsoņiem, kas nav pelnījuši puspatiesības. Esmu pārliecināts, ka Turcijas tauta daudz labāk sapratīs mūsu šķelšanos nekā patiesās situācijas slēpšanu, ar ko tik ilgi ir nodarbojies gan Parlaments, gan Eiropa kopumā."@lv13
"Paní Ria Oomen-Ruijten odvedla mimořádnou práci, kdy v materii, která tak štěpí náš Parlament, nalezla cestu ke kompromisnímu textu. Jsem však přesvědčen, že do budoucna bychom měli opustit schvalování usnesení a zpráv, ve kterých hledáme kompromis za cenu nevyjadřování se ke klíčovým, sporným problémům. Snahou o jednotu vysíláme do Turecka signály, které dostatečně neodrážejí rozdílnost názorů, které panují ve vztahu k tureckému členství jak v tomto Parlamentu, tak mezi evropskou veřejností. Netajím se s tím, že již zahájení přístupových rozhovorů s Tureckem považuji za zásadní chybu. Jsem si ale vědom a respektuji, že ne všichni v tomto shromáždění sdílejí tento názor. V této pro další budoucnost evropské integrace klíčové otázce je i evropská veřejnost silně rozdělena a polarizována. Naší povinností je tuto polarizaci reflektovat. Přivítal bych proto, kdybychom do budoucna dali v našich usneseních a zprávách Turecku i evropské veřejnosti jasně najevo, jak je Parlament rozdělen v klíčových otázkách týkajících se případného členství Turecka v Evropské unii. Je-li kompromis vítán v mnoha dalších otázkách, které zde projednáváme, členství Turecka a naše vztahy s ním kompromis nesnesou. Změňme tedy paradigma – nevytvářejme zprávy a usnesení pokoušející se vyvolat zdání shody a jednoty, ale dejme podporou či zamítnutím jasně formulovaných pozic najevo, že jsme ve věci členství Turecka rozděleni. Je to otázka naší zodpovědnosti jak vůči občanům, tak Turecku, které si nezaslouží, abychom mu vědomě zakrývali pravdu. Jsem si jist, že turecký národ přivítá mnohem spíše sdělení o nejednotě než zakrývání skutečného stavu, které Evropa a také náš Parlament dlouhodobě demonstrují."@mt15
"Mevrouw Ria Oomen-Ruijten heeft uitstekend werk verricht door een compromisformulering te vinden bij een onderwerp dat dit Huis verdeelt. Ik ben er echter van overtuigd dat het aannemen van zulke resoluties en verslagen, die ernaar streven om compromissen te vinden die ten koste gaan van het uitdrukken van de opvattingen van het Parlement over omstreden kwesties van belang, in de toekomst achterwege gelaten moet worden. Onze inspanningen om unanimiteit te bewerkstelligen, resulteren in een boodschap aan Turkije die niet voldoende laat zien dat er binnen dit Parlement en onder de Europese bevolking verschillende meningen over het Turkse lidmaatschap bestaan. Ik zal niet onder stoelen of banken steken dat ik de opening van toetredingsonderhandelingen met Turkije op zichzelf als een fundamentele vergissing beschouw. Tegelijkertijd ben ik er mij van bewust dat niet iedereen in dit Huis deze mening deelt, en dit respecteer ik. De Europese bevolking is zelf sterk verdeeld als het gaat om deze kwestie, die van levensbelang is voor de toekomst van de Europese integratie. Het is onze plicht om deze diversiteit uit te dragen. Ik spreek daarom de hoop uit dat toekomstige resoluties en verslagen een duidelijke afspiegeling zijn van deze verdeeldheid in het Parlement als het gaat om het mogelijke Turkse lidmaatschap van de EU. Hoewel compromissen welkom zijn op vele andere gebieden waarover door het Parlement gesproken wordt, horen het Turkse lidmaatschap en de betrekkingen tussen Turkije en de EU daar niet bij. Laten we het anders aanpakken. Laten we niet doorgaan met het maken van verslagen en resoluties die een indruk van overeenstemming en unanimiteit proberen te wekken. Laten we in plaats daarvan laten zien dat er onder ons verdeeldheid bestaat over de kwestie van het Turkse lidmaatschap, door al of niet in te stemmen met duidelijk geformuleerde standpunten. Het gaat hier om onze verantwoordelijkheid jegens de burgers van zowel de EU als Turkije, die geen halve waarheden verdienen. Ik weet zeker dat de Turkse bevolking veel blijer zal zijn met een bericht van verdeeldheid dan met een verdoezeling van de echte situatie, waaraan zowel het Parlement als Europa zich al geruime tijd schuldig maken."@nl3
"Pani poseł Ria Oomen-Ruijten wykonała doskonałą pracę, znajdując kompromisowe sformułowanie tematu, który dzieli tę Izbę. Jednak jestem przekonany, że przyjmowanie w przyszłości takich rezolucji i sprawozdań, w których dąży się do znalezienia kompromisu kosztem nieprzedstawiania poglądów Parlamentu na temat kontrowersyjnych kluczowych kwestii, powinno zostać zaprzestane. Nasze wysiłki ukierunkowane na osiągnięcie jednomyślności doprowadziły do wysłania Turcji komunikatu, który w niewystarczający sposób odzwierciedla różne opinie w sprawie członkostwa Turcji, jakie panują w Parlamencie i wśród opinii publicznej w Europie. Nie będę ukrywać faktu, że uważam otwarcie negocjacji akcesyjnych z Turcją za fundamentalny błąd sam w sobie. Jednocześnie zdaję sobie sprawę z tego – i szanuję to – że nie wszyscy w tej Izbie podzielają ten pogląd. Europejska opinia publiczna sama w sobie jest silnie podzielona jeżeli chodzi o tę kwestię o podstawowym znaczeniu dla przyszłości integracji europejskiej. Naszym obowiązkiem jest odzwierciedlenie tej polaryzacji. Dlatego też mam nadzieję, że nasze przyszłe rezolucje i sprawozdania będą w jasny sposób odzwierciedlać ten podział w ramach Parlamentu w odniesieniu do członkostwa Turcji w UE. O ile kompromis jest przyjmowany z zadowoleniem w wielu innych obszarach poddawanych pod dyskusję w Parlamencie, to członkostwo Turcji i stosunki UE-Turcja nie są takim obszarem. Zmieńmy nasze podejście. Przestańmy sporządzać sprawozdania i rezolucje, przy pomocy których staramy się sprawiać wrażenie, że osiągnęliśmy porozumienie i jednomyślność. Zamiast tego pokażmy poprzez nasze porozumienie lub jego brak z jasno określonymi stanowiskami, że istnieje między nami podział w odniesieniu do kwestii członkostwa Turcji. Jest to kwestia naszej odpowiedzialności w odniesieniu zarówno do obywateli UE, jak i Turcji, którzy zasługują na całkowitą prawdę. Jestem przekonany, że naród turecki z większym zadowoleniem przyjmie komunikat w sprawie braku jednomyślności, niż ukrywanie rzeczywistej sytuacji, co zarówno Parlament, jak i Europa jako całość, czynili od długiego czasu."@pl16
"A senhora deputada Ria Oomen-Ruijten realizou um trabalho extraordinário ao encontrar um texto de compromisso sobre um tema que divide esta Câmara. No entanto, estou convencido de que, no futuro, se deveria evitar a adopção de resoluções e relatórios que se esforçam por encontrar compromissos à custa da não manifestação das opiniões do Parlamento sobre questões-chave que são polémicas. Os nossos esforços por alcançar unanimidade enviam à Turquia uma mensagem que não reflecte suficientemente a diversidade de opiniões sobre a pertença da Turquia à UE existentes tanto neste Parlamento, como entre o público europeu. Não escondo o facto de considerar a abertura das negociações de adesão com a Turquia, em si, um erro fundamental. Tenho, simultaneamente, consciência de que nem todos nesta Câmara partilham desta opinião, facto que respeito. A própria opinião pública europeia está profundamente dividida quanto a esta questão, que se reveste de uma importância decisiva para o futuro da integração europeia. É nosso dever reflectir esta polaridade. Por isso, espero que as nossas futuras resoluções e os nossos futuros relatórios reflictam claramente esta divisão no Parlamento no que diz respeito à possível adesão da Turquia à UE. Há muitas áreas debatidas no Parlamento em que o compromisso é bem-vindo, mas a adesão da Turquia à UE e as relações entre a UE e a Turquia não se encontram entre elas. Mudemos de abordagem. Não continuemos a produzir relatórios e resoluções que procuram dar a impressão de que existe acordo e unanimidade. Pelo contrário, mostremos, através do nosso acordo ou desacordo com posições claramente formuladas, que existe uma divisão entre nós na questão da adesão da Turquia à UE. É uma questão de responsabilidade da nossa parte, tanto perante os cidadãos da UE, como perante a Turquia, que não merecem meias verdades. Tenho a certeza que o povo turco se congratulará muito mais com uma comunicação que mostre o desacordo do que com uma dissimulação da situação real, como o Parlamento e a Europa no seu todo fazem desde há muito."@pt17
"Paní Ria Oomen-Ruijten odvedla mimořádnou práci, kdy v materii, která tak štěpí náš Parlament, nalezla cestu ke kompromisnímu textu. Jsem však přesvědčen, že do budoucna bychom měli opustit schvalování usnesení a zpráv, ve kterých hledáme kompromis za cenu nevyjadřování se ke klíčovým, sporným problémům. Snahou o jednotu vysíláme do Turecka signály, které dostatečně neodrážejí rozdílnost názorů, které panují ve vztahu k tureckému členství jak v tomto Parlamentu, tak mezi evropskou veřejností. Netajím se s tím, že již zahájení přístupových rozhovorů s Tureckem považuji za zásadní chybu. Jsem si ale vědom a respektuji, že ne všichni v tomto shromáždění sdílejí tento názor. V této pro další budoucnost evropské integrace klíčové otázce je i evropská veřejnost silně rozdělena a polarizována. Naší povinností je tuto polarizaci reflektovat. Přivítal bych proto, kdybychom do budoucna dali v našich usneseních a zprávách Turecku i evropské veřejnosti jasně najevo, jak je Parlament rozdělen v klíčových otázkách týkajících se případného členství Turecka v Evropské unii. Je-li kompromis vítán v mnoha dalších otázkách, které zde projednáváme, členství Turecka a naše vztahy s ním kompromis nesnesou. Změňme tedy paradigma – nevytvářejme zprávy a usnesení pokoušející se vyvolat zdání shody a jednoty, ale dejme podporou či zamítnutím jasně formulovaných pozic najevo, že jsme ve věci členství Turecka rozděleni. Je to otázka naší zodpovědnosti jak vůči občanům, tak Turecku, které si nezaslouží, abychom mu vědomě zakrývali pravdu. Jsem si jist, že turecký národ přivítá mnohem spíše sdělení o nejednotě než zakrývání skutečného stavu, které Evropa a také náš Parlament dlouhodobě demonstrují."@ro18
"Pani Ria Oomen-Ruijtenová vykonala kus skvelej práce, keď v materiáli, ktorý tak štiepi náš Parlament, našla cestu ku kompromisnému zneniu. Som však presvedčený, že do budúcnosti by sme mali upustiť od schvaľovania uznesení a správ, v ktorých hľadáme kompromis za cenu nevyjadrenia sa ku kľúčovým, sporným problémom. Snahou o jednotu vysielame do Turecka signály, ktoré dostatočne neodrážajú rozdielnosť názorov, ktoré panujú vo vzťahu k členstvu Turecka ako v tomto Parlamente, tak medzi európskou verejnosťou. Netajím sa tým, že už začatie prístupových rozhovorov s Tureckom považujem za zásadnú chybu. Zároveň som si vedomý a rešpektujem to, že nie všetci v tomto Parlamente zdieľajú tento názor. V tejto, pre ďalšiu budúcnosť európskej integrácie, kľúčovej otázke je aj európska verejnosť silne rozdelená a polarizovaná. Je našou povinnosťou reflektovať túto polaritu. Preto by som privítal, aby sme do budúcnosti dali v našich uzneseniach a správach Turecku jasne najavo, ako je Parlament rozdelený v kľúčových otázkach, ktoré sa týkajú prípadného členstva Turecka v Európskej únii. Zatiaľ čo je kompromis vítaný v mnohých iných oblastiach, o ktorých sa hovorilo v Parlamente, členstvo Turecka a naše vzťahy s ním medzi tieto oblasti nepatria. Zmeňme teda prístup. Nevytvárajme správy a uznesenia pokúšajúce sa vyvolať zdanie zhody a jednoty. Namiesto toho dajme podporou či zamietnutím jasne formulovaných pozícií najavo, že sme vo veci členstva Turecka rozdelení. Je to otázka našej zodpovednosti ako voči občanom EÚ, tak Turecka, ktorí si nezaslúžia, aby sme vedome schovávali pravdu. Som si istý, že turecký národ oveľa radšej privíta správy o nejednotnosti ako utajovanie skutočného stavu, ktorý Európa ako aj náš Parlament dlhodobo demonštrujú."@sk19
"Gospa Ria Oomen-Ruijten ja izpeljala izvrstno delo, ko je našla kompromis o temi, ki razdeljuje ta parlament. Vendar sem prepričan, da bo sprejemanje takih resolucij in poročil, ki stremijo k iskanju kompromisov tako, da sev njih ne izražajo pogledi Parlamenta o spornih ključnih točkah, v prihodnje treba opustiti. Naša prizadevanja za dosego soglasja Turčiji pošiljajo sporočilo, ki v nezadostni meri odseva različna mnenja o turškem članstvu v tem parlamentu in med evropsko javnostjo. Ne bom prikrival dejstva, da se mi začetek pristopnih pogajanj s Turčijo zdi temeljna napaka. Hkrati pa se zavedam in spoštujem dejstvo, da se v tem parlamentu z mano vsi ne strinjajo. Evropska javnost je močno razdeljena, ko pride do tega vprašanja, ki je ključnega pomena za prihodnost evropskega združevanja. Naša dolžnost je, da to nasprotnost izrazimo. Zato upam, da bodo naša prihodnja resolucije in poročila jasno izražala to razdelitev v Parlamentu glede možnega članstva Turčije v EU. Medtem ko je kompromis dobrodošel pri številnih drugih področjih, o katerih razpravljamo v Parlamentu, članstvo Turčije v EU in odnosi med EU in Turčijo niso med njimi. Spremenimo pristop. Prenehajmo z izdelovanjem poročil in resolucij, ki poskušajo dajati vtis strinjanja in soglasja. Namesto tega pokažimo, s pomočjo naših soglasij in nesoglasij na jasno oblikovanih stališčih, da smo razdeljeni glede članstva Turčije. Gre za vprašanje naše odgovornosti do državljanov EU in Turčije, ki si ne zaslužijo polresnic. Prepričan sem, da bodo prebivalci Turčije veliko bolj cenili odkrit pogovor o neenotnosti, kot pa prikrivanje dejanskega položaja, kar sta Parlament in celotna Evropa počela kar nekaj časa."@sl20
"Ria Oomen-Ruijten gjorde ett enastående arbete när hon lyckades ta fram en kompromisstext om ett ämne som splittrar parlamentet. Jag är dock övertygad om att vi i framtiden inte bör godkänna resolutioner och betänkanden som är kompromisser eftersom det leder till att parlamentets olika åsikter om omstridda nyckelfrågor inte kommer fram. Våra ansträngningar för att uppnå enhällighet gör att Turkiet inte får reda på att både parlamentet och det europeiska folket är splittrade när det gäller landets medlemskap. Jag kommer inte att dölja att jag anser att det är att fundamentalt misstag i sig att börja förhandla med Turkiet om anslutning. Samtidigt är jag medveten om att en del i parlamentet inte håller med mig och det respekterar jag. Den europeiska allmänheten är oerhört splittrad i den mycket viktiga frågan om den europeiska integrationens framtid. Det är vår skyldighet att avspegla denna splittring. Jag hoppas därför att det våra framtida resolutioner och betänkanden tydligt kommer att framgå att parlamentet är splittrat när det gäller Turkiets eventuella medlemskap i EU. Kompromisser är välkomna inom många andra områden som diskuteras i parlamentet, men det turkiska medlemskapet och förbindelserna mellan EU och Turkiet hör inte dit. Låt oss byta strategi. Vi måste sluta att utarbeta betänkanden och resolutioner där vi försöker ge intryck av enighet och enhällighet. Låt oss i stället, genom att tydligt uttrycka våra ståndpunkter, visa att vi inte är överens om det turkiska medlemskapet. Det handlar om vårt ansvar både mot EU-medborgarna och mot Turkiet. Det turkiska folket förtjänar inte halvsanningar. Jag är övertygad om att de föredrar att höra att vi är oeniga än att vi döljer den verkliga situationen för dem, vilket såväl parlamentet som hela EU har gjort under lång tid."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph