Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-035"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.4.3-035"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, συγχαρητήρια κατ' αρχάς στην κ. Oomen-Ruijten, για την εξαίρετη εργασία της. Κύριε Πρόεδρε, η λαϊκή εντολή που δόθηκε στην κυβέρνηση Ερντογκάν και στον κ. Ερντογκάν ειδικότερα, σημαίνει συνέχεια μιας πορείας μεταρρυθμιστικής από τη στιγμή που εδραιώθηκε η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας. Σημαίνει, ταυτόχρονα, μια νέα βούληση για μια δίκαιη και διαρκή λύση του Κυπριακού με πρώτη προϋπόθεση την αποχώρηση των Τουρκικών στρατευμάτων από την Κύπρο. Σημαίνει νέα βούληση για ουσιαστικές σχέσεις καλής γειτονίας γενικά, και ειδικότερα με την Ελλάδα. Σημαίνει σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με νέους νόμους, όπως ο νόμος για τα εκκλησιαστικά ιδρύματα, όπως οι νόμοι για το σεβασμό των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Σημαίνει ιστορική συμφιλίωση με το παρελθόν και αναγνώριση των γενοκτονιών που έχουν να κάνουν με τους Αρμένιους, τους Πόντιους και τους Ασσύριους. Σημαίνει επίσης μια νέα λογική σε ότι αφορά την αντιμετώπιση του κουρδικού ζητήματος. Ότι λέγεται για εισβολή στο Βόρειο Ιράκ, είναι ένα ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει ουσιαστικά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πρέπει να επιτραπεί ένα τέτοιο εγχείρημα, διότι κάτω από την πρόφαση της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας -για την οποία αντιμετώπιση όλοι συμφωνούμε- δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να δημιουργηθούν στο Βόρειο Ιράκ τετελεσμένα γεγονότα κατεχομένων εδαφών, όπως αυτά που δημιουργήθηκαν στην Κύπρο."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, dovolte mi nejprve poblahopřát paní Oomenové-Ruijtenové k její vynikající práci. Pane předsedající, lidový mandát, který byl udělený Erdoganově vládě a obzvláště panu Erdoganovi, umožňuje pokračování reforem, které probíhaly od chvíle, kdy se z přání Turecka získat místo v Evropě stala konkrétní možnost. Zároveň mandát inspiruje novou touhu po spravedlivém a trvajícím řešení kyperské otázky, s čímž je základní požadavek, a to aby byla z Kypru stažena turecká vojska. Existuje nová touha po skutečných sousedských vztazích, a to zejména s Řeckem. Díky mandátu se lidská práva dodržují na základě nových zákonů, jako je zákon o církevních nadacích a zákony ochraňující práva a svobody. Historie se smiřuje s minulostí a dochází k uznání genocidy Arménů, pontských Řeků a Asyrčanů. Díky mandátu vidíme otázku Kurdů v novém světle. Potenciální invaze do severního Iráku je otázka, která by měla představovat pro EU velkou obavu. Takovýto krok nesmíme dovolit, protože potřeba porazit terorismus, na které jsme se všichni dohodli, by neměla být nikdy použitá jako výmluva pro u okupovaného území v severním Iráku, jako se to stalo na Kypru."@cs1
"Hr. formand! Lad mig begynde med at gratulere fru Oomen-Ruijten med hendes fortrinlige arbejde. Det folkelige mandat, Erdoganregeringen og hr. Erdogan i særdeleshed har fået, gør det muligt at fortsætte på den reformkurs, Tyrkiet har befundet sig på, siden udsigterne til, at landet kan få opfyldt sit krav om en plads i Europa, blev forbedret. Samtidig inspirerer mandatet til et nyt ønske om en retfærdig og varig løsning på Cypernspørgsmålet med tilbagetrækningen af tyrkiske tropper fra Cypern som første krav. Der er et nyt ønske om ægte, godt naboskab, både i al almindelighed og med Grækenland i særdeleshed. Takket være mandatet respekteres menneskerettighederne i henhold til nye love såsom loven om religiøse stiftelser og lovene til beskyttelse af rettigheder og friheder. Det er en historisk forsoning med fortiden, og folkedrabene på armeniere, pontiske grækere og assyrere bliver anerkendt. Takket være mandatet ses det kurdiske spørgsmål i et nyt lys. Den potentielle invasion af Nordirak er en sag, EU bør se med alvor på. Et sådant skridt kan ikke tillades, fordi nødvendigheden af at bekæmpe terrorisme, som vi alle er enige om, aldrig må bruges som påskud for at skabe et fait accompli i form af et besat område i Nordirak, som det skete i Cypern."@da2
"Herr Präsident! Zunächst möchte ich Frau Oomen-Ruijten zu ihrer hervorragenden Arbeit gratulieren. Angesichts des klaren Mandats, das die Regierung von Ministerpräsident Erdoğan und vor allem Herr Erdoğan persönlich erhalten haben, kann der Reformkurs fortgesetzt werden, der verfolgt wird, seit die Aussichten der Türkei auf einen EU-Beitritt immer weiter gestiegen sind. Gleichzeitig wurden mit dem Mandat neue Hoffnungen auf eine gerechte und dauerhafte Lösung der Zypernfrage geweckt, die zunächst einmal den Rückzug der türkischen Truppen voraussetzen würde. Es besteht der neue Wunsch nach echten nachbarschaftlichen Beziehungen mit allen Staaten und ganz besonders mit Griechenland. Dank des Mandats wurden neue Rechtsvorschriften wie das Stiftungsgesetz und das Gesetz zum Schutz von Rechten und Freiheiten erlassen, die zur Achtung der Menschenrechte beitragen. Dies kommt einer historischen Vergangenheitsbewältigung gleich, und die Völkermorde an den Armeniern, Pontiern und Assyrern werden anerkannt. Dank des Mandats wird die Kurdenfrage in einem anderen Licht betrachtet. Die mögliche Invasion im Nordirak sollte der EU große Sorgen bereiten. Ein solcher Schritt ist zu unterbinden, denn die Notwendigkeit der Terrorismusbekämpfung, über die wir uns alle einig sind, darf niemals als Vorwand dafür herhalten, mit der Besetzung von Gebieten im Nordirak einen „Fait accompli“ wie auf Zypern zu schaffen."@de9
"Mr President, let me first congratulate Mrs Oomen-Ruijten on her excellent work. Mr President, the popular mandate given to the Erdoğan Government and to Mr Erdoğan in particular allows for the continuation of a course of reform that has been under way since Turkey’s claim for a place in Europe became a firmer prospect. At the same time, the mandate inspires a new desire for a fair and lasting solution to the Cyprus issue, with the withdrawal of Turkish troops from Cyprus as the first requirement. There is a new desire for genuine neighbourly relations, both in general, and with Greece in particular. Thanks to the mandate, human rights are respected under new laws such as the law on ecclesiastical foundations, and the laws protecting rights and freedoms. This is a historic coming to terms with the past, and the genocides of the Armenians, Pontic Greeks and Assyrians are being recognised. Thanks to the mandate, the Kurdish issue is being seen in a new light. The potential invasion of northern Iraq is an issue that should be of serious concern to the EU. Such a move must not be permitted, because the need, on which we are all agreed, to combat terrorism should never be used as a pretext for creating a of occupied territory in northern Iraq, as happened in Cyprus."@en4
"Señor Presidente, permítanme que empiece felicitando a la señora Oomen-Ruijten por su excelente trabajo. Señor Presidente, el mandato dado por la ciudadanía al Gobierno de Erdoğan, y al señor Erdoğan en particular, permite la continuación de un proceso de reforma iniciado desde que las aspiraciones turcas de entrar en Europa se convirtieron en una perspectiva más firme. Al mismo tiempo, ese mandato inspira el deseo renovado de encontrar una solución justa y duradera a la cuestión de Chipre, con la retirada de las tropas turcas de Chipre como primer requisito. Existe un nuevo deseo de establecer unas buenas relaciones de vecindad, tanto en general, como con Grecia en particular. Gracias a ese mandato, se respetan los derechos humanos en el nuevo marco legislativo, con leyes nuevas como la relativa a las fundaciones eclesiásticas o las que protegen los derechos y las libertades. Se está produciendo una reconciliación histórica con el pasado y se están reconociendo los genocidios de armenios, griegos pónticos y asirios. Gracias a ese mandato, el problema kurdo se ve ahora bajo un nuevo prisma. La posible invasión del norte de Irak es una cuestión que debe preocupar seriamente a la UE. Ese tipo de intervención no debe permitirse, porque la necesidad, en la que todos estamos de acuerdo, de combatir el terrorismo no debe utilizarse nunca como pretexto para presentar como un hecho consumado la ocupación de territorio en el norte de Irak, como sucedió en Chipre."@es21
"Härra juhataja, lubage mul esmalt õnnitleda proua Oomen-Ruijtenit tema suurepärase töö eest. Härra juhataja, Erdoğani valitsusele ning eriti härra Erdoğanile antud rahvamandaat lubab jätkata reformikursil, mis on käimas alates sellest, kui Türgi väljavaade olla Euroopa osa muutus kindlamaks. Samal ajal on see mandaat inspiratsiooniks uuele soovile õiglase ja kestva lahenduse järele Küprose küsimuses, mille esimeseks nõudeks oleks Türgi vägede välja viimine Küproselt. Eksisteerib uus soov tõeliselt naaberlikeks suheteks, nii üldiselt kui eriti Kreekaga. Tänu mandaadile austatakse uute seaduste alusel inimõiguseid nagu näiteks sihtasutuste loomist käsitlev seadus ning seadused, mis kaitsevad õiguseid ja vabadusi. See on ajalooline minevikuga leppimine ning armeenlaste, Pontic Greeks ja assüürlaste genotsiide tunnistatakse. Tänu mandaadile nähakse kurdiküsimust uues valguses. Potentsiaalne invasioon Põhja-Iraaki on küsimus, mis peaks olema ELile tõsiseks mureks. Sellist sammu ei või lubada, sest vajadust, mille osas me oleme kokku leppinud, võidelda terrorismi vastu ei tohiks kunagi kasutada ettekäändena loomiseks Põhja-Iraagi okupeeritud territooriumil, nagu juhtus Küprosel."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan aluksi onnitella Ria Oomen-Ruijtenia erinomaisesta työstä. Arvoisa puhemies, Erdoganin hallituksen ja etenkin pääministeri Erdoganin itsensä kansalta saama valtuutus mahdollistaa niiden uudistusten jatkamisen, jotka ovat olleet työn alla siitä lähtien, kun Turkin vaatimuksesta paikasta Euroopassa tuli konkreettinen mahdollisuus. Hallituksen mandaatti antaa myös uutta toivoa oikeudenmukaisen ja kestävän ratkaisun löytämisestä Kyproksen kysymykseen, mikä edellyttää ensinnäkin Turkin joukkojen vetäytymistä Kyprokselta. Nyt on myös uutta tahtoa hyvien naapuruussuhteiden luomiseen yleensä ja Kreikan kanssa erityisesti. Toimeksiannon ansiosta ihmisoikeuksien kunnioittaminen varmistetaan uusilla laeilla, kuten kirkollisia säätiöitä koskevalla lailla sekä oikeuksia ja vapauksia suojaavilla laeilla. Kyse on historiallisesta menneisyyden hyväksymisestä, sekä armenialaisten, Pontosin kreikkalaisten ja assyrialaisten kansanmurhien tunnustamisesta. Toimeksiannon ansiosta myös kurdikysymys nähdään uudessa valossa. EU:n olisi kannettava suurta huolta mahdollisesta hyökkäyksestä Pohjois-Irakiin. Tällaisia toimia ei tule sallia, sillä yleisesti hyväksyttyä tarvetta torjua terrorismia ei missään tapauksessa pidä käyttää tekosyynä, jonka varjolla Pohjois-Irakin alueiden miehityksestä tehdään tapahtunut tosiasia, kuten tapahtui Kyproksella."@fi7
"Monsieur le Président, permettez-moi d’abord de féliciter Mme Oomen-Ruijten pour son excellent travail. Monsieur le Président, le mandat populaire confié au gouvernement Erdoğan et, en particulier, à M. Erdoğan, permet de poursuivre le programme de réforme qui est en cours depuis que la demande de la Turquie de faire partie de l’Europe est devenue une perspective plus ferme. En même temps, le mandat inspire un nouveau désir de solution juste et durable à la question chypriote, avec le retrait des troupes turques de Chypre comme première exigence. Il y a un nouveau désir de véritables relations de voisinage, tant en général qu’avec la Grèce, en particulier. Grâce à ce mandat, les droits de l’homme sont respectés en vertu de nouvelles lois telles que la loi sur les fondations ecclésiastiques et les lois de protection des droits et libertés. C’est une acceptation historique du passé, et les génocides des Arméniens, des Grecs pontiques et des Assyriens sont reconnus. Grâce à ce mandat, la question kurde est vue sous un nouveau jour. L’invasion potentielle du nord de l’Iraq est un point qui devrait sérieusement préoccuper l’UE. Un tel acte ne doit pas être permis, parce que la nécessité, sur laquelle nous sommes tous d’accord, de lutter contre le terrorisme ne devrait jamais être utilisée comme prétexte pour créer un fait accompli de territoire occupé dans le nord de l’Iraq, comme cela s’est produit à Chypre."@fr8
"Elnök úr, hadd gratuláljak először Oomen-Ruijten asszonynak kiváló munkájához. Elnök úr, az Erdoğan-kormánynak és konkrétan Erdoğan úrnak a török nép által adott megbízatás lehetővé teszi egy olyan reformfolyamat folytatódását, amely azóta folyik, hogy Törökország helyigénye Európában biztosabb kilátássá vált. Ugyanakkor e megbízatás a ciprusi kérdés méltányos és tartós megoldására irányuló új vágyat is sugall, melynek első követelménye a török csapatok kivonása Ciprusról. Új vágy éledt a valódi szomszédi viszonyok iránt, mind általában, mind főként Görögországgal. A kormány megbízatásának köszönhetően az emberi jogok tiszteletben tartásáról új törvények gondoskodnak, mint az egyházi alapítványokról szóló, valamint a jogokat és szabadságokat védelmező törvények. Ez történelmi kiegyezés a múlttal, ráadásul az örmények, a pontuszi görögök és asszírok körében elkövetett népirtás elismerése most megtörténik. A megbízatásnak köszönhetően a kurd kérdést új fényben vizsgálják. Észak-Irak esetleges megszállása komoly aggodalom kell, hogy legyen az Európai Unió szemében. Egy ilyen lépést nem szabad megengedni, mivel a terrorizmus leküzdésének szükségessége – melyben mindannyian egyetértünk – sosem használható fel kifogásként arra, hogy állítsák elénk Észak-Irak elfoglalását, amint azt történt Ciprus esetében."@hu11
". Signor Presidente, innanzi tutto mi congratulo con l’onorevole Oomen-Ruijten per il suo eccellente lavoro. Signor Presidente, il mandato popolare assegnato al governo Erdoğan, e al Primo Ministro in particolare, tiene conto del proseguimento delle riforme che è in corso da quando la richiesta della Turchia di un posto in Europa è diventata una prospettiva più risoluta. Nel contempo, il mandato suscita un nuovo desiderio di una soluzione equa e duratura al problema di Cipro, con il ritiro della truppe turche dal paese come primo requisito. Si attendono autentiche relazioni di vicinato, in generale, e con la Grecia in particolare. Grazie al mandato, i diritti umani sono rispettati secondo nuove leggi quale la legge sulle fondazioni ecclesiastiche, e le norme che tutelano i diritti e le libertà. Si tratta di un processo alla storia, e si riconoscono i genocidi di armeni, greci del Ponto, e assiri. Grazie al mandato, la questione curda è considerata in una nuova luce. La possibile invasione dell’Iraq settentrionale è un problema che dovrebbe essere fonte di seria preoccupazione per l’UE. Non bisogna permettere una mossa simile, poiché la necessità, su cui tutti concordiamo, di combattere il terrorismo non dovrebbe mai essere utilizzata da pretesto per creare un fatto compiuto di territorio occupato nell’Iraq settentrionale, come accaduto a Cipro."@it12
"Gerb. pirmininke, norėčiau pradėti pasveikindamas R. Oomen-Ruijten už puikiai atliktą darbą. Gerb. pirmininke, R. T. Erdošano Vyriausybei ir ypač R. T. Erdošanui visuomenės suteiktas mandatas leidžia tęsti reformas, kurios vyko nuo tada, kai Turkijos siekis įsitvirtinti Europoje tapo realesne perspektyva. Šis mandatas taip pat įkvepia naują troškimą pasiekti sąžiningą ir ilgalaikį Kipro problemos sprendimą, kurio pirmasis reikalavimas – Turkijos kariuomenės pasitraukimas iš Kipro. Taip pat yra naujas troškimas puoselėti nuoširdžius kaimyninius santykius bendrai ir ypač su Graikija. Suteikus mandatą pagarbą žmogaus teisėms užtikrina nauji įstatymai, pvz., įstatymas dėl bažnytinių fondų ir įstatymai, ginantys teises ir laisves. Susitaikoma su praeitimi ir pripažįstamas armėnų, graikų bei asirų genocidas. Suteikus mandatą į kurdų problemą žvelgiama kitaip. ES turėtų atkreipti didelį dėmesį į potencialaus įsiveržimo į Šiaurės Iraką grėsmę. Neturėtų būti leista žengti šį žingsnį, nes būtinybė, dėl kurios visi sutariame, kovoti su terorizmu neturėtų tapti pretekstu okupuotas teritorijas Šiaurės Irake laikyti kaip nutiko Kipre."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Sākumā ļaujiet man izteikt atzinību par lielisko darbu. Priekšsēdētāja kungs, tautas mandāts, kas piešķirts valdībai un pašam ļauj turpināt reformu ceļu, kas uzsākts jau tolaik, kad Turcijas vēlme ieņemt savu vietu Eiropā kļuva par konkrētām izredzēm. Tajā pašā laikā šis mandāts dod jaunas cerības uz taisnīgu un ilglaicīgu Kipras jautājuma atrisinājumu, un pirmā prasība ir Turcijas karaspēka izvešana no Kipras. Ir jaunas cerības uz patiesām kaimiņattiecībām — gan vispār, gan konkrēti ar Grieķiju. Pateicoties šim mandātam, cilvēktiesību ievērošana atspoguļojas jaunos likumos, piemēram, likumā par garīdzniecības fondiem un tajos likumos, kuru mērķis ir aizsargāt tiesības un brīvības. Tā ir vēsturiska samierināšanās ar pagātni, atzīstot genocīdu pret armēņiem, Melnās jūras piekrastes grieķiem un asīriešiem. Pateicoties šim mandātam, kurdu jautājums parādās jaunā gaismā. Eiropas Savienībai ir pamats nopietnām bažām sakarā ar iespējamo iebrukumu Ziemeļirākā. Šādu rīcību nedrīkst pieļaut, jo nepieciešamība cīnīties pret terorismu, kurai mēs visi esam piekrituši, nedrīkst kļūt par attaisnojumu, lai okupētu Ziemeļirākas teritoriju, līdzīgi kā jau ir noticis ar Kipru."@lv13
"Κύριε Πρόεδρε, συγχαρητήρια κατ' αρχάς στην κ. Oomen-Ruijten, για την εξαίρετη εργασία της. Κύριε Πρόεδρε, η λαϊκή εντολή που δόθηκε στην κυβέρνηση Ερντογκάν και στον κ. Ερντογκάν ειδικότερα, σημαίνει συνέχεια μιας πορείας μεταρρυθμιστικής από τη στιγμή που εδραιώθηκε η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας. Σημαίνει, ταυτόχρονα, μια νέα βούληση για μια δίκαιη και διαρκή λύση του Κυπριακού με πρώτη προϋπόθεση την αποχώρηση των Τουρκικών στρατευμάτων από την Κύπρο. Σημαίνει νέα βούληση για ουσιαστικές σχέσεις καλής γειτονίας γενικά, και ειδικότερα με την Ελλάδα. Σημαίνει σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με νέους νόμους, όπως ο νόμος για τα εκκλησιαστικά ιδρύματα, όπως οι νόμοι για το σεβασμό των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Σημαίνει ιστορική συμφιλίωση με το παρελθόν και αναγνώριση των γενοκτονιών που έχουν να κάνουν με τους Αρμένιους, τους Πόντιους και τους Ασσύριους. Σημαίνει επίσης μια νέα λογική σε ότι αφορά την αντιμετώπιση του κουρδικού ζητήματος. Ότι λέγεται για εισβολή στο Βόρειο Ιράκ, είναι ένα ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει ουσιαστικά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πρέπει να επιτραπεί ένα τέτοιο εγχείρημα, διότι κάτω από την πρόφαση της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας -για την οποία αντιμετώπιση όλοι συμφωνούμε- δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να δημιουργηθούν στο Βόρειο Ιράκ τετελεσμένα γεγονότα κατεχομένων εδαφών, όπως αυτά που δημιουργήθηκαν στην Κύπρο."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, allereerst wil ik mevrouw Oomen-Ruijten graag feliciteren met haar uitmuntende werk. Mijnheer de Voorzitter, het mandaat dat door het volk verstrekt is aan de regering Erdoğan en in het bijzonder de heer Erdoğan biedt de mogelijkheid op een voortzetting van de hervormingskoers die is ingeslagen vanaf het moment dat de aanspraak van Turkije op een plek in Europa een reële mogelijkheid werd. Tegelijkertijd vormt het mandaat een inspiratie voor de hernieuwde wens een eerlijke en duurzame oplossing voor de kwestie Cyprus te vinden, met de terugtrekking van de Turkse soldaten uit Cyprus als een eerste vereiste. Er is nieuwe hoop op betrekkingen van goed nabuurschap, zowel in het algemeen als met Griekenland in het bijzonder. Dankzij het mandaat wordt de eerbiediging van mensenrechten gegarandeerd door nieuwe wetgeving, zoals de wetgeving inzake kerkelijke stichtingen en de wetgeving die rechten en vrijheden beschermt. Dit is een historische aanvaarding van het verleden en de genocides op de Armeniërs, Pontische Grieken en Assyriërs worden nu erkend. Dankzij het mandaat wordt er nu anders tegen de Koerdische kwestie aangekeken. De potentiële inval in Noord-Irak is een kwestie die de EU zeer serieus moet nemen. Een dergelijke daad mag niet worden toegestaan, omdat we het er allen over eens zijn dat de noodzaak om terrorisme te bestrijden nooit mag worden gebruikt als een excuus om ons voor een voldongen feit te stellen door grondgebied in het noorden van Irak te bezetten, zoals op Cyprus is gebeurd."@nl3
"Panie przewodniczący! Chciałbym najpierw pogratulować pani Oomen-Ruijten jej wspaniałej pracy. Panie przewodniczący! Popularny mandat dany rządowi pana Erdoğana oraz samemu panu Erdoğanowi pozwala w szczególności na kontynuowanie kursu reform, które są prowadzone od czasu, gdy pragnienie Turcji dotyczące zajęcia swojego miejsca w Europie stało się bardziej prawdopodobną perspektywą. Jednocześnie mandat ten stanowi podłoże nowego pragnienia dotyczącego znalezienia sprawiedliwego i trwałego rozwiązania kwestii Cypru, w ramach czego pierwszym wymogiem jest wycofanie tureckich żołnierzy z Cypru. Istnieje nowa potrzeba prawdziwie sąsiedzkich stosunków, ogólnie pomiędzy tymi dwoma krajami, a zwłaszcza z Grecją. Dzięki temu mandatowi prawa człowieka są przestrzegane na podstawie nowych ustaw, takich jak ustawa o fundacjach eklezjastycznych oraz ustawa o ochronie praw i wolności. Jest to historyczne pogodzenie się z przeszłością i uznanie ludobójstwa Armeńczyków, Pontyjskich Greków i Asyryjczyków. Dzięki temu mandatowi na kwestię kurdyjską pada nowe światło. Potencjalna inwazja w północnym Iraku jest kwestią, która powinna poważnie niepokoić UE. Nie wolno pozwolić na taki krok, ponieważ uzgodniona przez nas wszystkich potrzeba walki z terroryzmem nigdy nie powinna być pretekstem do tworzenia w odniesieniu do terytorium w północnym Iraku, jak miało to miejsce na Cyprze."@pl16
"Senhor Presidente, permita-me que comece por felicitar a senhora deputada Oomen-Ruijten pelo seu excelente trabalho. Senhor Presidente, o mandato popular conferido ao governo do Primeiro-Ministro Erdoğan e, em particular, ao próprio Primeiro-Ministro, em particular, permite prosseguir o curso das reformas que estão a ser feitas, desde que o pedido da Turquia para um assento na Europa se tornou uma perspectiva mais firme. Ao mesmo tempo, esse mandato inspira um novo desejo de uma solução justa e duradoura para a questão de Chipre, com a retirada das tropas curdas de Chipre como primeira exigência. Existe um novo desejo de relações de vizinhança genuínas, quer em termos gerais geral, quer com a Grécia em particular. Graças ao mandato, os direitos humanos são respeitados de acordo com as novas leis, tais como a lei para as fundações eclesiásticas e as leis que protegem os direitos e as liberdades. É uma viragem histórica em relação ao passado e os genocídios dos arménios, dos gregos do Mar Negro e dos assírios estão a ser reconhecidos . Graças ao mandato, a questão curda está a ser encarada sob outro prisma. A potencial invasão do norte do Iraque é uma questão que deve preocupar seriamente a UE. Tal acção não deve ser permitida, porque a necessidade, como todos concordamos, de combater o terrorismo nunca deve ser usada como pretexto para que a ocupação de território no norte do Iraque se torne um como aconteceu em Chipre."@pt17
"Κύριε Πρόεδρε, συγχαρητήρια κατ' αρχάς στην κ. Oomen-Ruijten, για την εξαίρετη εργασία της. Κύριε Πρόεδρε, η λαϊκή εντολή που δόθηκε στην κυβέρνηση Ερντογκάν και στον κ. Ερντογκάν ειδικότερα, σημαίνει συνέχεια μιας πορείας μεταρρυθμιστικής από τη στιγμή που εδραιώθηκε η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας. Σημαίνει, ταυτόχρονα, μια νέα βούληση για μια δίκαιη και διαρκή λύση του Κυπριακού με πρώτη προϋπόθεση την αποχώρηση των Τουρκικών στρατευμάτων από την Κύπρο. Σημαίνει νέα βούληση για ουσιαστικές σχέσεις καλής γειτονίας γενικά, και ειδικότερα με την Ελλάδα. Σημαίνει σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με νέους νόμους, όπως ο νόμος για τα εκκλησιαστικά ιδρύματα, όπως οι νόμοι για το σεβασμό των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Σημαίνει ιστορική συμφιλίωση με το παρελθόν και αναγνώριση των γενοκτονιών που έχουν να κάνουν με τους Αρμένιους, τους Πόντιους και τους Ασσύριους. Σημαίνει επίσης μια νέα λογική σε ότι αφορά την αντιμετώπιση του κουρδικού ζητήματος. Ότι λέγεται για εισβολή στο Βόρειο Ιράκ, είναι ένα ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει ουσιαστικά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πρέπει να επιτραπεί ένα τέτοιο εγχείρημα, διότι κάτω από την πρόφαση της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας -για την οποία αντιμετώπιση όλοι συμφωνούμε- δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να δημιουργηθούν στο Βόρειο Ιράκ τετελεσμένα γεγονότα κατεχομένων εδαφών, όπως αυτά που δημιουργήθηκαν στην Κύπρο."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi najprv zablahoželať pani Oomen-Ruijtenovej k jej vynikajúcej práci. Pán predsedajúci, ľudový mandát, ktorý bol udelený Erdoganovej vláde a obzvlášť pánovi Erdoganovi, umožňuje pokračovanie v reformách, ktoré boli v pohybe odo dňa jasnejšej vyhliadky Turecka na miesto v Európe. Zároveň mandát inšpiruje novú túžbu po spravodlivom a trvajúcom riešení cyperskej otázky, s čím je spojená prvá požiadavka, a to stiahnutie tureckých vojsk z Cypru. Existuje nová túžba po skutočných susedských vzťahoch, a to najmä s Gréckom. Vďaka mandátu sa ľudské práva rešpektujú na základe nových zákonov, ako je zákon o cirkevných nadáciách a zákony ochraňujúce práva a slobody. História sa zmieruje s minulosťou a dochádza k uznaniu genocídy Arménov, pontských Grékov a Asýrčanov. Vďaka mandátu vidíme otázku Kurdov v novom svetle. Potenciálna invázia do severného Iraku je otázka, ktorá by mala predstavovať pre EÚ veľkú obavu. Takýto krok nesmieme dovoliť, pretože potreba poraziť terorizmus, na ktorej sme sa všetci dohodli, by nemala byť nikdy použitá ako výhovorka pre vytvorenie nezvrátiteľnej skutočnosti okupovaného územia v severnom Iraku, ako sa to stalo na Cypre."@sk19
"Gospod predsednik, najprej čestitam gospe Oomen-Ruijten za odlično delo. Gospod predsednik, podpora ljudstva, ki jo je prejela vlada gospoda Erdoğana in zlasti gospod Erdoğan, dopušča nadaljevanje reform, ki se izvajajo, odkar je turška zahteva po položaju v Evropi resna možnost. Hkrati ta podpora zbuja željo po pravični in trajni rešitvi ciprskega vprašanja, z umikom turških sil iz Cipra kot prvo zahtevo. Obstaja nova želja po pristnih sosedskih odnosih, na splošno in zlasti z Grčijo. Zaradi podpore se človekove pravice spoštujejo v skladu z novimi zakoni, kot je zakon o cerkvenih temeljih, in zakoni, ki ščitijo pravice in svoboščine. Pri tem se zgodovinsko sooča s preteklostjo in priznavajo se genocidi nad Armenci, črnomorskimi Grki in Asirci. Zaradi podpore na kurdsko vprašanje gledajo iz druge perspektive. Možen napad na severni Irak je vprašanje, ki bi moralo EU še posebej skrbeti. Takšna poteza ne sme biti dopuščena, saj potreba po boju proti terorizmu, o kateri se vsi strinjamo, nikoli ne bi smela služiti kot izgovor za ustvarjanje nepreklicnih dejstev na zasedenem ozemlju v severnem Iraku, kot se je zgodilo na Cipru."@sl20
"Herr talman! Låt mig först gratulera Ria Oomen-Ruijten till hennes enastående arbete. Det folkliga mandat som getts till Recep Tayyip Erdoğans regering i allmänhet och till Erdoğan i synnerhet gör det möjligt att fortsätta med de reformer som har påbörjats sedan Turkiets vilja att integrera sig i EU blev mer konkret. Samtidigt vill folket att man finner en rättvis och varaktig lösning på Cypernfrågan, och det första kravet är att de turkiska trupperna dras tillbaka från Cypern. Man önskar också goda grannförbindelser i allmänhet och med Grekland i synnerhet. Tack vare mandatet respekteras de mänskliga rättigheterna i nya lagar, till exempel i lagen om kyrkliga stiftelser samt lagarna om skydd av rättigheter och friheter. Det är en historisk förlikning med det förflutna, och man erkänner folkmorden på armenier, pontiska greker och assyrier. Tack vare mandatet ses kurdfrågan nu i ett nytt ljus. Den eventuella invasionen i norra Irak är en fråga som EU måste ta på allvar. Man kan inte tillåta ett sådant agerande. Vikten av att bekämpa terrorismen, som vi alla var överens om, får aldrig utnyttjas som en ursäkt för att skapa ett ockuperat område i norra Irak, vilket hände på Cypern."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"fait accompli"5,1,16,13,4,17
"kész tényként"11

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph