Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-034"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.4.3-034"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, η σημερινή συζήτησή μας δίνει τη δυνατότητα να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για το αποτέλεσμα των εκλογών στην Τουρκία και να χαιρετίσουμε την εκφρασμένη θέληση του Τουρκικού λαού για τη συνέχιση της πορείας των μεταρρυθμίσεων. Η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, που παραμένει στόχος, άνοιξε το δρόμο στη μεταρρυθμιστική προσπάθεια. Δυστυχώς όμως, από ένα σημείο και μετά αυτή έχει επιβραδυνθεί. Η νέα κυβέρνηση, που διαθέτει νωπή και ισχυρή εντολή, οφείλει να προχωρήσει με ταχύτατους ρυθμούς, ώστε να εφαρμοσθούν πλήρως όλες οι διατάξεις της συμφωνίας σύνδεσης και του πρόσθετου πρωτοκόλλου. Η διαδικασία μεταρρύθμισης αφορά, πρωτίστως τον εκδημοκρατισμό, τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και τις θρησκευτικές ελευθερίες. Στα πλαίσια αυτά είναι επιβεβλημένη η κατάργηση του άρθρου 301 του ποινικού κώδικα καθώς και η ουσιαστική αντιμετώπιση των αιτημάτων του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Δυστυχώς, η έως τώρα στάση της Τουρκικής κυβέρνησης στο τελευταία αυτό θέμα, έχει επιτρέψει την εμφάνιση ακραίων πράξεων. Στα παραπάνω πρέπει να προσθέσουμε την ανεξήγητη επιμονή των Τουρκικών αρχών στην απαγόρευση της λειτουργίας της Θεολογικής σχολής στη Χάλκη. Ένα άλλο ζήτημα που μας απασχολεί είναι η τεταμένη κατάσταση στη Νοτιο-ανατολική Τουρκία. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να επικρατήσει η λογική της βίαιης επίλυσης των διαφορών, διότι αυτό θα σημαίνει αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή. Η αντιμετώπιση και η ειρηνική επίλυση του κουρδικού ζητήματος αποτελεί ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης και προϋποθέτει επίσης το διάλογο ανάμεσα στις δύο πλευρές. Η διεθνής κοινότητα οφείλει να διαδραματίσει έναν ειρηνευτικό ρόλο σε αυτήν την επαπειλούμενη κρίση. Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι αναμένουμε από την Τουρκία να σεβαστεί όλες τις υποχρεώσεις της, ώστε να προχωρήσει με σταθερά βήματα στην προοπτική ένταξης στην Ευρώπη."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, dnešní diskuse nám poskytla příležitost vyjádřit naši spokojenost s výsledky voleb v Turecku a přivítat přání Turků pokračovat v zahájených reformách. Případné přijetí Turecka do EU, které zůstává i nadále cílem, otevřelo cestu reformním snahám. Naneštěstí se tyto ustálily a zpomalily. Nová vláda se svým čerstvým, silným mandátem se potřebuje pohnout velmi rychle kupředu, aby plně realizovala všechna ustanovení dohody o přidružení a jejího dodatkového protokolu. V reformním procesu jde především o demokratizaci, základní lidská práva a náboženské svobody. V souladu s tím je nevyhnutné zrušit článek 301 trestního zákoníku a splnit požadavky ekumenického patriarchátu. Naneštěstí umožňoval dosud postoj turecké vlády vůči této otázce extrémistické jednání. Musíme též zmínit nevysvětlitelné trvání tureckých orgánů na tom, aby teologická škola v Halki zůstala zavřená. Další záležitostí, které se obáváme, je napjatá situace v jihovýchodním Turecku. Věřím, že kultura násilného řešení konfliktů by už neměla převládat, protože bude znamenat nestabilitu v širší oblasti. Je povinností současného parlamentu, aby jednal s cílem dosáhnout mírového řešení konfliktu kurdské otázky, což předpokládá rozhovory mezi oběma stranami. Mezinárodní společenství musí v této potenciální krizi hrát úlohu orgánu dohlížejícího na dodržování míru. Na závěr bych, vážený pane místopředsedo, ráda řekla, že očekáváme, že bude Turecko respektovat všechny své povinnosti tak, aby mohlo stabilně pokračovat směrem k budoucí evropské integraci."@cs1
"Hr. formand! Dagens diskussion giver os lejlighed til at udtrykke vores tilfredshed med valgresultatet i Tyrkiet og at hilse det tyrkiske folks udtrykkelige ønske om at fortsætte reformerne velkommen. Udsigten til Tyrkiets tiltrædelse af EU, hvilket fortsat er målet, har åbnet for forsøg på en reform. Desværre har indsatsen nået et højdepunkt og har mistet hastighed. Den nye regering med sit nye, stærke mandat skal have fart på, hvis den vil gennemføre alle bestemmelserne i associeringsaftalen og dens tillægsprotokol fuldt ud. Reformprocessen handler først og fremmest om demokratisering, grundlæggende menneskerettigheder og religiøse friheder. I overensstemmelse hermed er det afgørende vigtigt at afskaffe paragraf 301 i straffeloven og at reagere med bestemthed på det økumeniske patriarkats anmodning. Desværre har den tyrkiske regerings holdning til sagen hidtil muliggjort ekstremistiske handlinger. Vi er også nødt til at nævne de tyrkiske myndigheders uforklarlige insisteren på at holde det teologiske fakultet i Halki lukket. Et andet problem, der bekymrer os, er den anspændte situation i det sydøstlige Tyrkiet. Jeg mener ikke, at kulturen med at afgøre stridigheder ved hjælp af vold skal have lov at være fremherskende, fordi det vil skabe ustabilitet i hele området. Det er den siddende regerings ansvar at gribe til handling med henblik på at nå en fredelig løsning af det kurdiske spørgsmål, og det forudsætter dialog mellem de to parter. Det internationale samfund må spille en fredsbevarende rolle i denne potentielle krise. Afslutningsvis vil jeg gerne sige, at vi forventer, at Tyrkiet overholder alle sine forpligtelser, så landet kan fortsætte sin støtte udvikling frem mod en fremtidig integration i Europa."@da2
"Herr Präsident! Die heutige Aussprache gibt uns Gelegenheit, unsere Freude über den Ausgang der Wahlen in der Türkei zum Ausdruck zu bringen und zu begrüßen, dass die türkischen Bürger ihren Wunsch nach einer Fortsetzung der Reformen zum Ausdruck gebracht haben. Die Perspektive einer Mitgliedschaft der Türkei als unverändertes Ziel hat den Weg für Reformbemühungen geebnet. Unglücklicherweise sind diese Bemühungen ins Stocken geraten und haben an Triebkraft verloren. Die neue Regierung muss sich mit ihrem erneuerten, eindeutigen Mandat schnellstmöglich um die vollständige Umsetzung aller Bestimmungen des Assoziierungsabkommens und des Zusatzprotokolls bemühen. Bei dem Reformprozess geht es vor allem um Demokratisierung, grundlegende Menschenrechte und Religionsfreiheiten. Vor diesem Hintergrund ist es dringend erforderlich, Artikel 301 des Strafgesetzbuchs aufzuheben und entschlossen auf die Forderung des Ökumenischen Patriarchen zu reagieren. Leider hat die bisherige Haltung der türkischen Regierung in dieser Frage radikale Kräfte zu Aktionen ermutigt. Ferner sei darauf hingewiesen, dass die türkischen Behörden unerklärlicherweise an der Schließung des Priesterseminars in Halki festhalten. Zudem dürfen wir die angespannte Lage im Südosten der Türkei nicht aus den Augen verlieren. Meines Erachtens darf die Kultur der gewaltsamen Streitbeilegung nicht die Oberhand gewinnen, denn sie führt über die Region hinaus zu Instabilität. Es ist Aufgabe der gegenwärtigen Regierung, eine friedliche Lösung der Kurdenfrage herbeizuführen, und dies setzt einen Dialog zwischen den beiden Seiten voraus. Die internationale Gemeinschaft muss in dieser drohenden Krise die Rolle des Friedensstifters übernehmen. Abschließend möchte ich zum Ausdruck bringen, dass wir von der Türkei erwarten, dass sie allen ihren Verpflichtungen nachkommt, damit sie sich schrittweise auf einen möglichen Unionsbeitritt vorbereiten kann."@de9
"Mr President, today’s discussion gives us an opportunity to express our satisfaction with the election results in Turkey, and to welcome the Turkish people’s express wish to continue the reforms. Turkey’s prospective accession to the EU, which remains the objective, has opened the way to attempts at reform. Unfortunately, these efforts have reached a plateau and have slowed down. The new government, with its fresh, strong mandate, needs to move very fast to fully implement all the provisions of the Association Agreement and its Additional Protocol. The reform process is above all about democratisation, fundamental human rights and religious freedoms. In line with this, it is essential to repeal Article 301 of the Criminal Code and respond firmly to the Ecumenical Patriarchate’s requests. Unfortunately, the Turkish Government’s attitude towards this issue so far has allowed for extremist acts. We must also mention the Turkish authorities’ inexplicable insistence on keeping the Theological School in Halki shut. Another issue that concerns us is the tense situation in south-east Turkey. I believe that the culture of settling disputes violently should not be allowed to prevail, because it will mean instability in the wider area. It is the present government’s responsibility to take action in order to reach a peaceful settlement on the Kurdish issue, and this presupposes dialogue between the two sides. The international community must play a peacekeeping role in this potential crisis. To conclude, Mr President, I should like to say that we expect Turkey to honour all its obligations so that it can progress steadily towards prospective European integration."@en4
"Señor Presidente, el debate de hoy nos da la oportunidad de manifestar nuestra satisfacción por los resultados electorales en Turquía, y celebrar el deseo expresado por el pueblo turco de continuar con las reformas. La perspectiva de adhesión de Turquía a la UE, que sigue siendo el objetivo, ha abierto el camino a los intentos de reforma. Lamentablemente, esos esfuerzos se han estancado y frenado. El nuevo Gobierno, que ha recibido un mandato firme y renovado, tiene ahora que moverse muy deprisa para aplicar plenamente todas las disposiciones del Acuerdo de Asociación y su Protocolo Adicional. El proceso de reforma se orienta, sobre todo, a la democratización, a los derechos humanos fundamentales y a las libertades religiosas. En ese sentido, es fundamental que se revoque el artículo 301 del Código Penal y que se responda con firmeza a las peticiones del Patriarca Ecuménico. Lamentablemente, la actitud mostrada hasta ahora por el Gobierno turco frente a esta cuestión ha permitido actos extremistas. Tenemos que mencionar también la inexplicable insistencia de las autoridades turcas en que siga cerrada la Escuela Teológica en Halki. Otra cuestión que nos preocupa es la tensa situación en el sudeste de Turquía. Creo que no debe permitirse que prevalezca una cultura de resolución de conflictos por medio de la violencia, porque eso significará inestabilidad para toda la región. El Gobierno actual es responsable de tomar medidas para encontrar una solución pacífica al problema kurdo, y eso presupone diálogo entre las dos partes. La comunidad internacional tiene que jugar un papel pacificador en esta crisis potencial. Para terminar, señor Presidente, quiero decir que esperamos que Turquía cumpla todas sus obligaciones para que pueda avanzar gradualmente hacia su futura integración en Europa."@es21
"Härra juhataja, tänane arutelu annab meile võimaluse väljendada oma rahulolu valimistulemustega Türgis ning tervitada Türgi rahva selgesõnalist soovi reformidega jätkata. Türgi oodatav ühinemine ELiga, mis jääb eesmärgiks, on avanud tee reformikatsetele. Kahjuks on need pingutused saavutanud piiri ning on aeglustunud. Uus värske, tugeva mandaadiga valitsus peab liikuma väga kiiresti, et rakendada täielikult assotsieerimislepingu ja selle lisaprotokolli tingimusi. Reformiprotsess puudutab eelkõige demokratiseerimist, põhilisi inimõigusi ja usuvabadusi. Kooskõlas sellega on hädavajalik tühistada kriminaalkoodeksi artikkel 301 ning vastata kindlalt oikumeenilise patriarhaadi palvetele. Kahjuks on Türgi valitsuse suhtumine sellesse küsimusse senini võimaldanud äärmuslikke tegevusi. Samuti peame mainima Türgi ametivõimude seletamatut järjekindlust hoida teoloogiline kool Halkis suletuna. Teine küsimus, mis meile muret teeb, on pingeline olukord Kagu-Türgis. Usun, et vaidluste vägivaldse lahendamise kultuur ei tohi olla valdav, sest see toob kaasa laiema ebastabiilsuse. Praeguse valitsuse kohustuseks on tegutseda, et saavutada kurdide küsimuses rahumeelne lahendus ning see eeldab dialoogi kahe osapoole vahel. Rahvusvaheline kogukond peab mängima selles potentsiaalses kriisis rahuvalvaja rolli. Kokkuvõttes, härra juhataja, sooviksin öelda, et me ootame, et Türgi austaks kõiki oma kohustusi, nii et tal oleks võimalik liikuda püsivalt oodatava Euroopa integratsiooni suunas."@et5
"Arvoisa puhemies, tämänpäiväinen keskustelu antaa meille tilaisuuden ilmaista tyytyväisyytemme Turkin äänestystuloksiin ja tukemme Turkin kansan esittämälle nimenomaiselle toiveelle uudistusten jatkamisesta. Turkin mahdollisuus liittyä EU:hun, mikä on edelleen tavoite, on avannut tien uudistuspyrkimyksille. Ponnistukset ovat valitettavasti saapuneet nyt porrastasanteelle ja hidastuneet. Uuden hallituksen, jolla on tuore ja vahva mandaatti, on edettävä nopeasti assosiaatiosopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan kaikkien säännösten panemiseksi täytäntöön täysimääräisesti. Uudistusprosessissa on kyse ennen kaikkea demokratisoitumisesta, keskeisistä ihmisoikeuksista ja uskonnonvapaudesta. Siksi on olennaisen tärkeää kumota rikoslain 301 pykälä ja antaa vahva vastaus ekumeenisen patriarkaatin pyyntöihin. Valitettavasti Turkin hallituksen asenne tässä asiassa on tähän saakka sallinut äärimmäiset teot. On mainittava myös Turkin viranomaisten käsittämätön vaatimus pitää suljettuna Halkin teologinen opisto. Toinen meitä huolestuttava kysymys on Turkin kaakkoisosan kireä tilanne. Riitojen väkivaltaista ratkaisua suosivaa kulttuuria ei mielestäni tulisi sallia, sillä se merkitsee epävakautta alueella laajemmin. Nykyisen hallituksen vastuulla on ryhtyä toimiin kurdikysymyksen ratkaisemiseksi rauhanomaisesti, ja se edellyttää molempien osapuolten välistä vuoropuhelua. Kansainvälisen yhteisön on toimittava rauhanturvaajana tässä potentiaalisessa kriisitilanteessa. Lopuksi, arvoisa puhemies, haluaisin sanoa, että odotamme Turkin täyttävän kaikki velvoitteensa voidakseen edetä vakaasti kohti tulevaa Eurooppaan yhdentymistä."@fi7
"Monsieur le Président, le débat d’aujourd’hui nous donne l’occasion de faire part de notre satisfaction face aux résultats des élections en Turquie et de saluer le souhait exprimé par la population turque de poursuivre les réformes. La future adhésion de la Turquie à l’UE, qui reste l’objectif, a ouvert la voie à des tentatives de réforme. Malheureusement, ces efforts ont atteint un palier et sont au ralenti. Le nouveau gouvernement, avec son nouveau mandat fort, doit agir très rapidement en vue de mettre en œuvre toutes les dispositions de l’accord d’association et de son protocole additionnel. Le processus de réforme concerne surtout la démocratisation, les droits de l’homme fondamentaux et les libertés religieuses. Dans cet esprit, il est essentiel d’abroger l’article 301 du code pénal et de répondre fermement aux demandes du patriarcat œcuménique. Malheureusement, l’attitude du gouvernement turc face à cette question a jusqu’à présent laisser la place à des actes extrémistes. Nous devons également mentionner l’inexplicable insistance des autorités turques à maintenir l’école théologique de Halki fermée. Un autre problème qui nous préoccupe, c’est la situation tendue dans le sud-est de la Turquie. Je crois qu’il ne faut pas laisser la culture du règlement violent des différends prévaloir, parce que cela sera synonyme d’instabilité dans toute la région et au-delà. Il incombe à l’actuel gouvernement de prendre des mesures afin de parvenir à un règlement pacifique de la question kurde, et cela présuppose un dialogue entre les deux parties. La communauté internationale doit jouer un rôle de maintien de la paix dans cette crise potentielle. Pour conclure, Monsieur le Président, je voudrais dire que nous attendons de la Turquie qu’elle honore toutes ses obligations afin qu’elle puisse progresser de manière continue sur la voie d’une possible intégration européenne."@fr8
"Elnök úr, a mai vita lehetőséget nyújt arra, hogy kifejezzük elégedettségünket a törökországi választási eredmények kapcsán és hogy üdvözöljük a török nép kifejezett óhaját a reformok folytatására. Törökország kilátásba helyezett uniós csatlakozása – amely továbbra is célkitűzés marad – utat nyitott a reformkísérleteknek. Sajnálatos módon e törekvések egy ponton nem fokozódtak tovább és lelassultak. Friss és erős megbízatása birtokában az új kormánynak nagyon gyorsan kell cselekednie, hogy teljes mértékben végrehajtsa a Társulási Megállapodásban és annak Kiegészítő Jegyzőkönyveiben foglalt összes rendelkezést. A reformfolyamat mindenekelőtt a demokratizálódásról, az alapvető emberi jogokról és a vallásszabadságról szól. Ennek megfelelően elengedhetetlen, hogy eltöröljék a büntetőtörvénykönyv 301. cikkét és határozottan teljesítsék az Ökumenikus Patriarkátus kéréseit. Sajnálatos módon mostanáig a török kormány hozzáállása e kérdéshez teret engedett szélsőséges cselekedeteknek. Meg kell említenünk azt is, hogy a török hatóságok megmagyarázhatatlan módon ragaszkodnak a halki szeminárium zárva tartásához. Egy másik aggodalomra okot adó kérdés a Délkelet-Törökországban uralkodó feszült helyzet. Úgy vélem, nem szabad megengedni, hogy a viták erőszakos rendezésének kultúrája kerekedjék fölül, mivel ez instabilitáshoz vezetne a nagyobb térségben. A jelenlegi kormány felelőssége, hogy cselekedjék a kurd kérdés békés rendezése ügyében, ehhez pedig előbb párbeszédre van szükség a két fél között. A nemzetközi közösségnek békefenntartó szerepet kell vállalnia ebben az esetleges válságban. Végezetül, elnök úr, azt szeretném mondani, hogy elvárjuk Törökországtól, hogy tartsa be valamennyi kötelezettségvállalását, hogy egyenletesen haladhasson a kilátásba helyezett európai integráció felé."@hu11
". Signor Presidente, la discussione odierna ci offre l’opportunità di esprimere la nostra soddisfazione per i risultati delle elezioni in Turchia, e per accogliere con favore la palese volontà dei turchi di continuare le riforme. La possibile adesione della Turchia all’UE, che rimane l’obiettivo, ha aperto la strada a tentativi di riforma. Purtroppo, questi sforzi sono in stallo e hanno rallentato. Il nuovo governo, con il suo nuovo e deciso mandato, ha bisogno di agire molto rapidamente per attuare pienamente tutte le disposizioni dell’accordo di associazione e del suo protocollo aggiuntivo. Il processo di riforma riguarda soprattutto la democratizzazione, i diritti umani fondamentali e le libertà religiose. In linea con questo aspetto, è essenziale abolire l’articolo 301 del codice penale e rispondere fermamente alle richieste del patriarcato ecumenico. Sfortunatamente, l’atteggiamento del governo turco nei confronti di tale questione ha finora ammesso atti estremisti. Dobbiamo inoltre menzionare l’inspiegabile insistenza delle autorità turche a mantenere chiusa la Scuola teologica di Halki. Un’altra questione che ci riguarda è la situazione tesa nella Turchia sudorientale. Ritengo che non si dovrebbe far prevalere la cultura di risolvere le dispute in maniera violenta, poiché significherebbe instabilità nell’intera area. E’ una responsabilità del governo attuale agire al fine di ottenere una soluzione pacifica alla questione curda, e ciò presuppone un dialogo tra le due parti. La comunità internazionale deve rivestire un ruolo di mantenimento della pace in questa possibile crisi. Per concludere, signor Presidente, vorrei dire che ci aspettiamo che la Turchia onori tutti gli obblighi in modo da poter progredire con costanza verso una possibile integrazione europea."@it12
"Gerb. pirmininke, šios dienos diskusija suteikia mums galimybę pasidžiaugti rinkimų Turkijoje rezultatais ir aiškiu Turkijos žmonių noru tęsti reformas. Tikėtina Turkijos narystė ES, kuri išlieka tikslu, leido pabandyti įvykdyti reformas. Deja, šie bandymai sustojo ir sulėtėjo. Naujoji vyriausybė, kuria suteiktas naujas ir tvirtas mandatas, privalo paskubėti ir visiškai įgyvendinti visas Asociacijos susitarimo ir jo papildomo protokolo nuostatas. Reformų procesas visų pirma susijęs su demokratizacija, pagrindinėmis žmogaus teisėmis ir religijos laisve. Todėl būtina panaikinti Baudžiamojo kodekso 301 straipsnį ir griežtai atsakinėti į Ekumeninio patriarchato prašymus. Deja, Turkijos Vyriausybės požiūris šiuo klausimu iki šiol leido vykdyti ekstremistinius išpuolius. Mes taip pat privalome paminėti tai, kad Turkijos valdžios institucijos Kunigų seminariją Halkyje primygtinai laiko uždarytą. Kitas nerimą keliantis klausimas yra įtempta padėtis Turkijos pietryčiuose. Neturėtų būti leista įsigalėti konfliktų sprendimo smurtu kultūrai, nes nestabilumas išplistų didesnėje teritorijoje. Dabartinė Vyriausybė turi prisiimti atsakomybę ir imtis veiksmų taikiam kurdų problemos sprendimui pasiekti. Tai reiškia, kad abi šalys turi pradėti dialogą. Per šią potencialią krizę tarptautinė bendruomenė privalo imtis taikdario vaidmens. Baigdama, gerb. pirmininke, norėčiau pasakyti, kad mes tikimės, jog Turkija gerbs savo įsipareigojimus ir galės nuosekliai siekti laukiamos integracijos į Europą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Šīsdienas diskusija mums ir iespēja izteikt gandarījumu par Turcijas vēlēšanu rezultātiem un Turcijas tautas pausto vēlmi turpināt reformas. Mērķis joprojām ir Turcijas iespējamā pievienošanās ES, un tas paver iespējas turpināt reformas. Diemžēl šie centieni ir sasnieguši sastinguma fāzi, un reformu process ir palēninājies. Jaunajai valdībai ir jaunas, stingras pilnvaras, kas nekavējoties jāizmanto, pilnībā īstenojot visus asociācijas nolīguma noteikumus un tā papildu protokolu. Reformu procesa pamatā ir demokratizācija, cilvēka pamattiesības un reliģijas brīvība. Šajā saistībā ir ļoti svarīgi atcelt Kriminālkodeksa 301. pantu un stingri reaģēt uz ekumeniskā patriarhāta aicinājumiem. Diemžēl Turcijas valdības attieksme pret šo jautājumu atraisa rokas ekstrēmistiem. Ir jāpiemin arī Turcijas iestāžu neizskaidrojamā prasība joprojām paturēt slēgtu „Halki” teoloģisko skolu. Vēl viens satraucošs jautājums ir saspringtā situācija Turcijas dienvidaustrumos. Uzskatu, ka strīdu vardarbīgas risināšanas kultūrai nedrīkst ļaut dominēt, jo tādējādi palielināsies nestabilitāte plašākā reģionā. Pašreizējās valdības pienākums ir rīkoties, lai panāktu kurdu jautājuma atrisināšanu mierīgā ceļā, un tādēļ ir vajadzīgs abpusējs dialogs. Šajā potenciālajā krīzē starptautiskajai sabiedrībai ir jāuzņemas miera uzturētāju funkcijas. Noslēgumā, priekšsēdētāja kungs, es vēlētos izteikt cerību, ka Turcija izpildīs visas savas saistības, lai panāktu stingru progresu tās virzībā uz iespējamo integrāciju Eiropas Savienībā."@lv13
"Κύριε Πρόεδρε, η σημερινή συζήτησή μας δίνει τη δυνατότητα να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για το αποτέλεσμα των εκλογών στην Τουρκία και να χαιρετίσουμε την εκφρασμένη θέληση του Τουρκικού λαού για τη συνέχιση της πορείας των μεταρρυθμίσεων. Η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, που παραμένει στόχος, άνοιξε το δρόμο στη μεταρρυθμιστική προσπάθεια. Δυστυχώς όμως, από ένα σημείο και μετά αυτή έχει επιβραδυνθεί. Η νέα κυβέρνηση, που διαθέτει νωπή και ισχυρή εντολή, οφείλει να προχωρήσει με ταχύτατους ρυθμούς, ώστε να εφαρμοσθούν πλήρως όλες οι διατάξεις της συμφωνίας σύνδεσης και του πρόσθετου πρωτοκόλλου. Η διαδικασία μεταρρύθμισης αφορά, πρωτίστως τον εκδημοκρατισμό, τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και τις θρησκευτικές ελευθερίες. Στα πλαίσια αυτά είναι επιβεβλημένη η κατάργηση του άρθρου 301 του ποινικού κώδικα καθώς και η ουσιαστική αντιμετώπιση των αιτημάτων του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Δυστυχώς, η έως τώρα στάση της Τουρκικής κυβέρνησης στο τελευταία αυτό θέμα, έχει επιτρέψει την εμφάνιση ακραίων πράξεων. Στα παραπάνω πρέπει να προσθέσουμε την ανεξήγητη επιμονή των Τουρκικών αρχών στην απαγόρευση της λειτουργίας της Θεολογικής σχολής στη Χάλκη. Ένα άλλο ζήτημα που μας απασχολεί είναι η τεταμένη κατάσταση στη Νοτιο-ανατολική Τουρκία. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να επικρατήσει η λογική της βίαιης επίλυσης των διαφορών, διότι αυτό θα σημαίνει αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή. Η αντιμετώπιση και η ειρηνική επίλυση του κουρδικού ζητήματος αποτελεί ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης και προϋποθέτει επίσης το διάλογο ανάμεσα στις δύο πλευρές. Η διεθνής κοινότητα οφείλει να διαδραματίσει έναν ειρηνευτικό ρόλο σε αυτήν την επαπειλούμενη κρίση. Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι αναμένουμε από την Τουρκία να σεβαστεί όλες τις υποχρεώσεις της, ώστε να προχωρήσει με σταθερά βήματα στην προοπτική ένταξης στην Ευρώπη."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, het debat van vandaag geeft ons de kans om onze tevredenheid uit te spreken over de verkiezingsresultaten in Turkije en onze blijdschap over de nadrukkelijke wens van de Turkse bevolking om de hervormingen voort te zetten. Het vooruitzicht van Turkse toetreding tot de EU, waarnaar nog altijd gestreefd wordt, heeft de weg vrijgemaakt voor pogingen tot hervorming. Helaas hebben deze inspanningen een plateau bereikt en zijn ze gestagneerd. De nieuwe regering, met haar nieuwe en sterke mandaat, moet nu erg snel actie ondernemen om alle bepalingen in de associatieovereenkomst en het aanvullend protocol uit te voeren. Het hervormingsproces gaat vooral over democratisering, fundamentele mensenrechten en godsdienstvrijheid. Met het oog hierop is het essentieel om artikel 301 van het wetboek van strafrecht in te trekken en de verzoeken van het oecumenisch patriarchaat krachtig te beantwoorden. Helaas heeft de houding van de Turkse regering inzake deze kwestie tot nu toe de mogelijkheid open gelaten voor extremistische activiteiten. Hier moeten we ook de onverklaarbare volharding in het gesloten houden van de theologische faculteit in Chalki door de Turkse regering noemen. Een andere kwestie die ons zorgen baart, is de gespannen situatie in Zuidoost-Turkije. Ik ben van mening dat de gewoonte om meningsverschillen op een gewelddadige manier te beslechten, niet mag overwinnen, omdat dat tot instabiliteit in de gehele omliggende regio zal leiden. De huidige regering heeft de verantwoordelijkheid om actie te ondernemen zodat er een vreedzame oplossing van de Koerdische kwestie kan worden bereikt. Hiervoor is een dialoog tussen de twee partijen nodig. De internationale gemeenschap moet in deze potentiële crisis de rol van vredestichter op zich nemen. Mijnheer de Voorzitter, ter afsluiting wil ik zeggen dat wij van Turkije verwachten dat het al zijn verplichtingen nakomt zodat het land geleidelijk aansluiting kan zoeken bij Europa."@nl3
"Panie przewodniczący! Dzisiejsza dyskusja daje nam okazję wyrażenia naszej satysfakcji z rezultatów wyborów w Turcji, a także przyjęcia z zadowoleniem wyraźnej chęci ze strony narodu tureckiego do kontynuowania reform. Perspektywa przystąpienia Turcji do UE, która pozostaje celem, umożliwiła podejmowanie prób dotyczących reform. Niestety wysiłki te osiągnęły stan stabilizacji i utraciły impet. Nowy rząd, ze swoim świeżym i silnym mandatem, musi pracować bardzo szybko, aby w pełni wdrożyć wszystkie postanowienia układu o stowarzyszeniu i jego protokołu dodatkowego. Proces reform dotyczy przede wszystkim demokratyzacji, podstawowych praw człowieka oraz wolności wyznania. Zgodnie z tym konieczne jest uchylenie art. 301 kodeksu karnego i stanowcza reakcja na wnioski Patriarchatu Ekumenicznego. Niestety podejście rzędu tureckiego do tej kwestii do tej pory uwzględniało czyny o charakterze ekstremistycznym. Musimy także wspomnieć o niewytłumaczalnym nacisku władz tureckich w sprawie utrzymania zamknięcia wydziału teologii w Halkis. Inną kwestią, która nas niepokoi, jest napięta sytuacja w południowo-wschodniej Turcji. Moim zdaniem nie można dopuścić do rozstrzygania sporów w sposób gwałtowny, ponieważ oznaczałoby to brak stabilności na większą skalę w regionie. Obowiązkiem obecnego rządu jest podjęcie działań w celu osiągnięcia pokojowego rozwiązania problemu kurdyjskiego, a to przewiduje prowadzenie dialogu między tymi dwiema stronami. Społeczność międzynarodowa musi odegrać w tym potencjalnym kryzysie rolę związaną z utrzymywaniem pokoju. Podsumowując, panie przewodniczący, chciałbym powiedzieć, że spodziewamy się, iż Turcja uszanuje wszystkie swoje zobowiązania, aby mogła ona w sposób stabilny zmierzać ku integracji europejskiej."@pl16
"Senhor Presidente, o debate de hoje dá-nos a oportunidade de exprimir a nossa satisfação pelos resultados das eleições na Turquia e de manifestar o nosso contentamento pela vontade expressa do povo turco em prosseguir com as reformas. A perspectiva de adesão da Turquia à União Europeia, que continua a ser o objectivo, abriu o caminho a tentativas de reformas. Infelizmente, esses esforços atingiram um patamar e abrandaram. O novo governo, com o seu mandato recente e forte, necessita de actuar muito rapidamente para implementar todas as disposições decorrentes do Acordo de Associação e do seu Protocolo Adicional. O processo de reformas visa acima de tudo a democratização, os direitos humanos fundamentais e a liberdade religiosa. Consequentemente, é essencial revogar o artigo 301.º do Código Penal e responder firmemente às solicitações do Patriarcado Ecuménico. Infelizmente, a atitude do Governo turco em relação a esta questão tem permitido, até agora, actos extremistas. Temos, também, de mencionar a insistência inexplicável das autoridades turcas em manter fechado o Seminário greco-ortodoxo de Halki. Uma outra questão que nos preocupa é a situação tensa no sudeste da Turquia. Penso que a cultura de resolver disputas com violência deveria ser proibida de prevalecer, porque isso significa instabilidade na área mais alargada. É da responsabilidade do governo actual tomar medidas com vista à obtenção de solução pacífica para a questão curda e isto pressupõe um diálogo entre as duas partes. A comunidade internacional tem de desempenhar um papel de mediador nesta crise potencial. Para concluir, Senhor Presidente, gostaria de dizer que nós esperamos que a Turquia honre todos os seus compromissos para que possa progredir com firmeza rumo à perspectiva de integração europeia."@pt17
"Κύριε Πρόεδρε, η σημερινή συζήτησή μας δίνει τη δυνατότητα να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για το αποτέλεσμα των εκλογών στην Τουρκία και να χαιρετίσουμε την εκφρασμένη θέληση του Τουρκικού λαού για τη συνέχιση της πορείας των μεταρρυθμίσεων. Η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, που παραμένει στόχος, άνοιξε το δρόμο στη μεταρρυθμιστική προσπάθεια. Δυστυχώς όμως, από ένα σημείο και μετά αυτή έχει επιβραδυνθεί. Η νέα κυβέρνηση, που διαθέτει νωπή και ισχυρή εντολή, οφείλει να προχωρήσει με ταχύτατους ρυθμούς, ώστε να εφαρμοσθούν πλήρως όλες οι διατάξεις της συμφωνίας σύνδεσης και του πρόσθετου πρωτοκόλλου. Η διαδικασία μεταρρύθμισης αφορά, πρωτίστως τον εκδημοκρατισμό, τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και τις θρησκευτικές ελευθερίες. Στα πλαίσια αυτά είναι επιβεβλημένη η κατάργηση του άρθρου 301 του ποινικού κώδικα καθώς και η ουσιαστική αντιμετώπιση των αιτημάτων του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Δυστυχώς, η έως τώρα στάση της Τουρκικής κυβέρνησης στο τελευταία αυτό θέμα, έχει επιτρέψει την εμφάνιση ακραίων πράξεων. Στα παραπάνω πρέπει να προσθέσουμε την ανεξήγητη επιμονή των Τουρκικών αρχών στην απαγόρευση της λειτουργίας της Θεολογικής σχολής στη Χάλκη. Ένα άλλο ζήτημα που μας απασχολεί είναι η τεταμένη κατάσταση στη Νοτιο-ανατολική Τουρκία. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να επικρατήσει η λογική της βίαιης επίλυσης των διαφορών, διότι αυτό θα σημαίνει αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή. Η αντιμετώπιση και η ειρηνική επίλυση του κουρδικού ζητήματος αποτελεί ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης και προϋποθέτει επίσης το διάλογο ανάμεσα στις δύο πλευρές. Η διεθνής κοινότητα οφείλει να διαδραματίσει έναν ειρηνευτικό ρόλο σε αυτήν την επαπειλούμενη κρίση. Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι αναμένουμε από την Τουρκία να σεβαστεί όλες τις υποχρεώσεις της, ώστε να προχωρήσει με σταθερά βήματα στην προοπτική ένταξης στην Ευρώπη."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, dnešná diskusia nám poskytla príležitosť vyjadriť našu spokojnosť s výsledkami volieb v Turecku a privítať želanie tureckých ľudí pokračovať v začatých reformách. Prípadné prijatie Turecka do EÚ, ktoré ostáva aj naďalej objektívne, otvorilo cestu reformným snahám. Nanešťastie dosiahli tieto snahy ustálený stav a spomalili sa. Nová vláda sa so svojím čerstvým, silným mandátom potrebuje pohnúť veľmi rýchlo, aby plne realizovala všetky nariadenia dohody o pridružení a jej dodatkového protokolu. Reformný proces je predovšetkým o demokratizácii, základných ľudských právach a náboženských slobodách. V súlade s tým je nevyhnutné zrušiť článok 301 trestného zákonníka a jasne odpovedať na požiadavky Ekumenického patriarchátu. Nanešťastie postoj tureckej vlády voči tejto otázke doteraz umožňoval extrémistické konanie. Musíme tiež spomenúť nevysvetliteľné trvanie tureckých orgánov na tom, aby ostala teologická škola v Halki zatvorená. Ďalšia záležitosť, ktorej sa obávame, je napätá situácia v juhovýchodnom Turecku. Verím, že kultúra násilného riešenia konfliktov by už nemala prevládať, pretože bude znamenať nestabilitu v širšej oblasti. Je zodpovednosťou súčasného parlamentu, aby konal s cieľom dosiahnuť mierové riešenie konfliktu kurdskej otázky, čo vopred predpokladá rozhovory medzi oboma stranami. Medzinárodné spoločenstvo musí v tejto potenciálnej kríze hrať úlohu mierového dozorcu. Na záver, vážený pán podpredseda, by som rada povedala, že očakávame, že bude Turecko rešpektovať všetky svoje povinnosti tak, aby mohlo stabilne pokračovať smerom k budúcej európskej integrácii."@sk19
"Gospod predsednik, današnja razprava nam daje priložnost, da izrazimo naše zadovoljstvo z izidi volitev v Turčiji, ter da se strinjamo z željo prebivalcev Turčije po nadaljevanju reform. Bodoči turški pristop k EU, ki ostaja naš cilj, je odprl pot poskusom reform. Na žalost so ta prizadevanja dosegla nek nivo in so se upočasnila. Nova vlada s svojimi novimi, jasnimi pooblastili, se mora hitro premakniti in izpolniti vse določbe pristopnega sporazuma in njegovega dodatnega protokola. Pri reformnem procesu gre predvsem za demokratizacijo, temeljne človekove pravice in verske svoboščine. V skladu s tem je nujna razveljavitev člena 301 kazenskega zakonika in odločen odziv na zahtevo ekumenskega patriarhata. Na žalost je odnos turške vlade do teh vprašanj do zdaj dopuščal ekstremistična dejanja. Omeniti moramo tudi nerazložljivo vztrajanje turških oblasti pri zaprtju teološke šole v Halkiju. Drugo vprašanje, ki nas skrbi, je napeto stanje v jugovzhodni Turčiji. Menim, da se ne sme dopustiti prevlade nasilnega reševanja sporov, ker bo to pomenilo nestabilnost na širšem območju. Odgovornost sedanje vlade je, da ukrepa pri doseganju mirne rešitve kurdskega vprašanja, to pa predvideva dialog med obema stranema. Mednarodna skupnost mora ohranjati mir pri tej potencialni krizi. Za zaključek, gospod predsednik, bi rad povedal, da od Turčije pričakujemo izpolnjevanje vseh obveznosti tako, da bo lahko stabilno nadaljevala bodočo evropsko integracijo."@sl20
"Herr talman! Dagens diskussion ger oss en möjlighet att säga att vi är nöjda med valresultaten i Turkiet och att vi välkomnar det turkiska folkets önskan att fortsätta med reformerna. Turkiets framtida anslutning till EU förblir ett mål och det har lett till att man försöker skapa nya reformer. Tyvärr har ansträngningarna dock stagnerat och mattats av. Den nya regeringen, med sitt nya, starka mandat, måste agera mycket snabbt för att fullt ut genomföra alla bestämmelser i associeringsavtalet och i tilläggsprotokollet. Reformprocessen handlar framför allt om demokratisering, grundläggande mänskliga rättigheter och religionsfrihet. Därför är det absolut nödvändigt att paragraf 301 i strafflagen upphävs och att man går med på alla krav från det ekumeniska patriarkatet. Tyvärr har den turkiska regeringens inställning hittills i denna fråga möjliggjort extremistiska handlingar. Vi måste också ta upp frågan om att de turkiska myndigheterna oförklarligt envisas med att hålla den teologiska skolan i Halki stängd. En annan fråga som oroar oss är den spända situationen i sydöstra Turkiet. Jag anser att kulturen att lösa tvister genom våld måste upphöra, eftersom detta orsakar instabilitet i hela regionen. Det är den nuvarande regeringens ansvar att agera för att uppnå en fredlig lösning i kurdfrågan, och detta förutsätter dialog mellan de två sidorna. Världssamfundet måste spela en fredsbevarande roll i denna potentiella kris. Avslutningsvis skulle jag vilja säga att vi förväntar oss att Turkiet ska fullgöra alla sina förpliktelser så att landet kan utvecklas i riktning mot en framtida europeisk integration."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph