Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-028"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.4.3-028"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, Turkey is an important country for political, economic, military and cultural reasons, and it is therefore important to the EU. Realising this, the EU has decided to commence accession negotiations. The path towards accession has not been very smooth, but it has helped initiate a much-needed democratic reform programme in Turkey. Such reforms are welcomed both by the EU and by the citizens of Turkey. Those reforms must continue, and for that reason, at least, our support for Turkish accession must be firm. Nobody is ignoring the fact that problems exist. My country, Cyprus, is at the centre of one such problem, but I, like most people in this Chamber, realise that problems are not solved by conflict, but by peaceful negotiation. A more European Turkey is much better for discussing and solving problems with, and hence I fully support Turkey’s accession to the EU. Consequently, I endorse the compromise reached through the wise handling afforded by Ms Oomen-Ruijten, with the honest and fruitful cooperation of all those interested colleagues, who may have differing opinions on certain specific issues, but who all agree on the principle that the EU can achieve more by cooperating constructively with the Turkish people than by destructively antagonising them. Turkey is undergoing a difficult period right now, and the use by the EU of more carrot and less stick is presently the appropriate way to proceed. Let our overwhelming support for this report be proof to the Turkish people that we do want them in the EU, and let it be a help for greater and faster reforms in Turkey and for enhanced facilitation of solving the far too longstanding Cyprus problem."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedo, Turecko je z politických, hospodářských, vojenských a kulturních důvodů důležitou zemí, a proto je pro EU důležité. Poté, co si to EU uvědomila, rozhodla se zahájit přístupová jednání. Cesta směrem k přijetí nebyla velmi hladká, ale pomohla začít v Turecku tak velmi potřebný demokratický reformní program. Tyto reformy vítá jak EU, tak i obyvatelé Turecka. Reformy musí pokračovat i nadále, a přinejmenším z tohoto důvodu musí být naše podpora Turecka při jeho vstupu silná. Nikdo se nesnaží ignorovat skutečnost, že problémy tu jsou. Ústředním bodem tohoto problému je moje země, Kypr, ale já si jako většina lidí v tomto Parlamentu uvědomuji, že tyto problémy nevyřeší konflikt, ale mírová jednání. Evropštější Turecko je mnohem lepší pro diskutování a řešení problémů, a proto plně podporuji přijetí Turecka do EU. Takže podporuji kompromis, kterého jsme dosáhli prostřednictvím rozumného zacházení, které si zvolila paní Oomenová-Ruijtenová, díky čestné a plodné spolupráci kolegů, kteří o to měli zájem, kteří možná měli odlišné názory na specifické otázky, ale kteří se všichni shodli na zásadě, že EU může dosáhnout víc konstruktivní spoluprací s tureckými obyvateli, než destruktivním nepřátelským jednáním. Turecko prochází právě nyní velmi složitým obdobím a větší použití metody cukru než biče je momentálně ze strany EU nejvhodnější způsob postupu. Nechť je naše ohromná podpora této zprávy důkazem pro turecké obyvatele, že je v EU chceme, a nechť je podporou rozsáhlejších a rychlejších reforem v Turecku a zvýšení pomoci při řešení dlouhodobého kyperského problému."@cs1
"Hr. formand! Tyrkiet er et vigtigt land af politiske, økonomiske, militære og kulturelle grunde, og det er derfor vigtigt for EU. Det er i dette lys, EU har besluttet at indlede tiltrædelsesforhandlinger. Vejen mod tiltrædelse har ikke været særligt jævn, men den har bidraget til at igangsætte et meget nødvendigt, demokratisk reformprogram i Tyrkiet. Sådanne reformer hilses velkommen af både EU og borgerne i Tyrkiet. Disse reformer skal fortsætte, og i det mindste af den grund skal vores støtte til Tyrkiets tiltrædelse være fast. Ingen er blinde for, at der er problemer. Mit land Cypern er midtpunkt for et af disse problemer, men jeg, som de fleste mennesker her i salen, er klar over, at problemer ikke løses via konflikter, men via fredelige forhandlinger. Det er meget bedre at diskutere og løse problemer med et mere europæisk Tyrkiet, og jeg støtter således fuldt ud Tyrkiets tiltrædelse af EU. Jeg giver derfor min opbakning til det kompromis, der er opnået gennem fru Oomen-Ruijtens kloge håndtering og via det ærlige og frugtbare samarbejde mellem alle disse interesserede kolleger, som kan have forskellige meninger om visse specifikke emner, men som alle er enige om princippet om, at EU kan opnå mere ved at samarbejde konstruktivt med det tyrkiske folk end ved at modarbejde det på en destruktiv måde. Tyrkiet er inde i en vanskelig periode lige nu, og EU's brug af mere gulerod og mindre pisk er for øjeblikket den hensigtsmæssige fremgangsmåde. Lad vores overvældende støtte til denne betænkning være et bevis over for det tyrkiske folk på, at vi faktisk ønsker dem ind i EU, og lad det være en hjælp til større og hurtigere reformer i Tyrkiet og til at gøre det lettere at løse Cypern-problemet, som har eksisteret alt for længe."@da2
"Herr Präsident! Die Türkei ist ein politisch, wirtschaftlich, militärisch und kulturell bedeutendes Land, und daher auch wichtig für die EU. In diesem Bewusstsein hat sich die EU zur Aufnahme von Beitrittsverhandlungen entschlossen. Der Weg zu diesem Beitritt ist immer noch steinig, aber er trägt dazu bei, in der Türkei ein dringend notwendiges demokratisches Reformprogramm in Gang zu bringen. Sowohl die EU als auch die Bürger in der Türkei begrüßen diese Reformen. Sie müssen fortgesetzt werden, und zumindest aus diesem Grund, sollten wir an der Unterstützung des Türkeibeitritts festhalten. Niemand verleugnet, dass es Probleme gibt. Mein Heimatland, Zypern, steht im Mittelpunkt eines dieser Probleme, doch wie die meisten in diesem Haus, ist auch mir klar, dass sich Probleme nicht durch Auseinandersetzungen, sondern nur durch friedliche Verhandlungen lösen lassen. Mit einer europäischeren Türkei lassen sich Probleme viel besser diskutieren und lösen, daher unterstütze ich den EU-Beitritt der Türkei voll und ganz. Demzufolge billige ich auch den Kompromiss, den wir dem klugen Vorgehen von Frau Oomen-Ruijten in ehrlicher, fruchtbarer Zusammenarbeit mit allen interessierten Kollegen zu verdanken haben. Auch wenn sie in Einzelfragen anderer Meinung sind, stimmen doch alle zu, dass die EU durch konstruktive Zusammenarbeit mit dem türkischen Volk grundsätzlich mehr erreichen kann als durch destruktive Verstimmung. Die Türkei befindet sich zurzeit in einer schwierigen Phase. Daher ist gegenwärtig mehr Zuckerbrot und weniger Peitsche von Seiten der EU die angemessene Vorgehensweise. Mit der überwältigenden Zustimmung zu diesem Bericht beweisen wir den Menschen in der Türkei, dass wir sie wirklich in der EU haben wollen, und tragen dazu bei, dass die Reformen im Land schneller und umfassender vonstatten gehen und die viel zu lange ausstehende Lösung der Zypernfrage erleichtert wird."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η Τουρκία είναι μία σημαντική χώρα για πολιτικούς, οικονομικούς, στρατιωτικούς και πολιτιστικούς λόγους, και είναι συνεπώς σημαντική για την ΕΕ. Συνειδητοποιώντας το αυτό, η ΕΕ αποφάσισε να ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Η πορεία προς την προσχώρηση δεν ήταν ομαλή, αλλά συνετέλεσε να αρχίσει ένα άκρως αναγκαίο πρόγραμμα μεταρρύθμισης στην Τουρκία. Τέτοιες μεταρρυθμίσεις είναι ευπρόσδεκτες τόσο από την ΕΕ όσο και από τους πολίτες της Τουρκίας. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να συνεχιστούν, και για αυτόν τον λόγο, τουλάχιστον, η στήριξή μας για την προσχώρηση της Τουρκίας πρέπει να είναι σθεναρή. Κανείς δεν αγνοεί το γεγονός ότι υπάρχουν προβλήματα. Η χώρα μου, η Κύπρος, βρίσκεται στο επίκεντρο ενός τέτοιου προβλήματος, όμως, όπως οι περισσότεροι στην παρούσα Αίθουσα, αντιλαμβάνομαι ότι τα προβλήματα δεν επιλύονται με συγκρούσεις, αλλά με ειρηνική διαπραγμάτευση. Μια περισσότερο ευρωπαϊκή Τουρκία είναι πολύ προτιμότερη για τη συζήτηση και την επίλυση των προβλημάτων, και ως εκ τούτου στηρίζω πλήρως την προσχώρηση της Τουρκίας στην ΕΕ. Συνεπώς, προσυπογράφω τη συμβιβαστική λύση που επιτεύχθηκε μέσω του συνετού χειρισμού της κ. Oomen-Ruijten, με την ειλικρινή και εποικοδομητική συνεργασία όλων των ενδιαφερόμενων συναδέλφων, που μπορεί να έχουν αποκλίνουσες απόψεις για ορισμένα ειδικά θέματα, αλλά που όλοι συμφωνούν στην αρχή ότι η ΕΕ μπορεί να επιτύχει περισσότερα συνεργαζόμενη εποικοδομητικά με τον τουρκικό λαό από ό,τι εμπλεκόμενη σε έναν καταστροφικό ανταγωνισμό με αυτόν. Η Τουρκία διέρχεται τώρα μία δύσκολη περίοδο, και η χρήση από την ΕΕ της υπόσχεσης αντί της απειλής είναι επί του παρόντος ο κατάλληλος τρόπος προσέγγισης. Ας αποτελέσει η εκπληκτική στήριξή μας σε αυτήν την έκθεση απόδειξη στον τουρκικό λαό ότι τους θέλουμε όντως στην ΕΕ, και ας συντελέσει σε μεγαλύτερες και ταχύτερες μεταρρυθμίσεις στην Τουρκία και στη διευκόλυνσης της επίλυσης του χρονίζοντος κυπριακού προβλήματος."@el10
"Señor Presidente, Turquía es un país importante por razones políticas, económicas, militares y culturales, y por ello es importante para la Unión Europea. La Unión Europea se ha dado cuenta de esto y ha decidido iniciar las negociaciones de adhesión. El camino hacia la adhesión no ha sido muy fácil, pero ha ayudado a iniciar un programa de reforma democrática que era muy necesario en Turquía. Tanto la Unión Europea como los ciudadanos de Turquía acogen dichas reformas con satisfacción. Esas reformas deben continuar, y por ese motivo al menos, nuestro apoyo a la adhesión turca debe ser firme. Nadie ignora el hecho de que hay problemas. Mi país, Chipre, se encuentra en el centro de uno de esos problemas, pero como la mayoría de los presentes en esta Cámara, me doy cuenta de que los problemas no se resuelven mediante conflictos, sino mediante negociaciones pacíficas. Una Turquía más europea es mucho mejor para debatir y resolver problemas, y por ello apoyo plenamente la adhesión de Turquía a la Unión Europea. Por consiguiente, apoyo el compromiso logrado mediante la sabia gestión de la señora Oomen-Ruijten, que ha contado con la sincera y fructífera cooperación de todos los colegas interesados, quienes acaso tengan opiniones distintas sobre cuestiones concretas, pero están todos de acuerdo en el principio de que la Unión Europea puede lograr más cooperando constructivamente con el pueblo turco que oponiéndose a éste de manera destructiva. En la actualidad, Turquía atraviesa un período difícil, y la manera apropiada de actuar consiste en que la Unión Europea utilice más zanahoria y menos palo. Dejemos que nuestro abrumador apoyo hacia este informe demuestre al pueblo turco que queremos que forme parte de la Unión Europea, y que ayude a agilizar y ampliar las reformas en Turquía, y a favorecer la solución del problema de Chipre, que durante tanto tiempo ha estado ahí. <BRK>"@es21
"Härra president, Türgi on poliitilistel, majanduslikel, sõjalistel ja kultuurilistel põhjustel oluline riik ning on seetõttu ELi jaoks oluline. Seda silmas pidades, on EL otsustanud alustada ühinemisläbirääkimistega. Tee ühinemise suunas ei ole olnud sujuv, kuid on aidanud algatada palju vajatud demokraatliku reformiprogrammi Türgis. Sellised reformid on tervitatud nii ELi kui Türgi kodanike poolt. Need reformid peavad jätkuma ning vähemalt sel põhjusel peab meie toetus Türgi ühinemisele olema kindel. Keegi ei ignoreeri fakti, et probleemid on olemas. Minu riik Küpros on ühe sellise probleemi keskmes, kuid mina nagu paljud selles täiskogus, mõistame, et probleeme ei saa lahendada konflikti vaid rahumeelsete läbirääkimiste teel. Euroopalikum Türgi on probleemide arutamiseks ja lahendamiseks märksa parem ning seetõttu toetan ma Türgi ELiga ühinemist täielikult. Seega toetan ma kompromissi, mida oli võimalik saavutada tänu proua Oomen-Ruijteni targale suunamisele ning tänu kõigi huvitatud kolleegide, kes võisid omada erinevaid arvamusi teatud spetsiifilistes küsimustes, kuid kes kõik nõustusid põhimõtte osas, et EL suudab saavutada Türgi rahvaga konstruktiivset koostööd tehes enam, kui nendega destruktiivselt vaenujalal olles, ausa ja viljaka koostöö tulemusel. Türgi on praegu läbimas rasket perioodi ning ELil on kohasem kasutada edasiminekuks enam präänikut kui piitsa. Olgu meie ülekaalukas toetus sellele raportile tõestuseks Türgi rahvale, et me soovime neid ELi ning olgu see abiks suurematele ja kiirematele reformidele Türgis ning suurendatud kaasaaitamiseks liialt pikaajalise Küprose probleemi lahendamisele."@et5
"Arvoisa puhemies, Turkki on tärkeä maa poliittisista, taloudellisista, sotilaallisista ja kulttuurisista syistä, ja se on siksi tärkeä myös EU:lle. Tämän ymmärrettyään EU on päättänyt aloittaa liittymisneuvottelut. Liittymiseen johtava tie ei ole ollut helppo, mutta se on auttanut panemaan alulle hyvin tarpeellisen demokraattisen uudistusohjelman Turkissa. Niin EU kuin Turkin kansalaisetkin pitävät uudistuksia myönteisinä. Uudistuksia on jatkettava, ja vähintäänkin tästä syystä tukemme Turkin unioniin liittymiselle on pysyttävä vakaana. Kaikki osapuolet ovat tietoisia ongelmien olemassaolosta. Oma maani Kypros on erään tällaisen ongelman ytimessä, mutta ymmärrän, kuten useimmat tässä istuntosalissa, ettei ongelmia ratkaista sotimalla vaan rauhanomaisen neuvottelun kautta. Eurooppalaisempi Turkki on parempi kumppani keskustelussa ja ongelmanratkaisussa, jonka vuoksi annan täyden tukeni Turkin jäsenyydelle. Kannatan siksi kompromissia, johon päädyttiin Ria Oomen-Ruijtenin osaavan käsittelyn ansiosta vilpittömässä ja hedelmällisessä yhteistyössä parlamentin jäsenten kanssa, joiden mielipiteet voivat erota toisistaan tietyissä erityiskysymyksissä mutta jotka kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että EU voi saada enemmän aikaan rakentavalla yhteistyöllä Turkin kanssa kuin tuhoisan vastakkainasettelun kautta. Turkki elää vaikeaa aikaa, ja EU:n olisikin hyvä käyttää nyt enemmän porkkanaa ja vähemmän keppiä. Toivon, että käsiteltävänä olevalle mietinnölle antamamme ylivoimainen kannatus voisi olla merkkinä Turkin kansalaisille siitä, että haluamme heidät mukaan Euroopan unioniin, ja että se edesauttaisi uudistusten laajentamista ja vauhdittamista Turkissa sekä helpottaisi liian pitkään jatkuneen Kyproksen kysymyksen ratkaisemista."@fi7
"(EN) Monsieur le Président, la Turquie est un pays important pour diverses raisons politiques, économiques, militaires et culturelles; ce pays présente donc une grande importance pour l'UE. Consciente de cette importance, l'UE a entamé des négociations d'adhésion avec la Turquie. Cette voie vers l'adhésion n'a pas été très facile à suivre mais elle a aidé au lancement d'un programme de réformes démocratiques dont la Turquie a bien besoin. Ces réformes sont accueillies favorablement tant par l'UE que par les citoyens turcs. Elles doivent se poursuivre et, au moins pour cette raison, nous devons soutenir fermement l'adhésion de la Turquie. Personne n'ignore l'existence de problèmes en Turquie. Mon pays, Chypre, est d'ailleurs au centre de l'un de ces problèmes. Toutefois, comme la plupart des personnes présentes ici, je sais que les problèmes ne se résolvent pas par des conflits mais par des négociations pacifiques. Une Turquie plus européenne est un bien meilleur partenaire pour l'examen et la résolution des problèmes, raison pour laquelle j'appuie pleinement l'adhésion de ce pays à l'UE. J'approuve donc le compromis dégagé grâce au travail empreint de sagesse de M Oomen-Ruijten et à la coopération honnête et fructueuse de tous les collègues intéressés. Ceux-ci, malgré des opinions divergentes sur certaines questions, sont tous d'accord sur le principe que l'UE peut réaliser plus en coopérant de façon constructive avec le peuple turc qu'en lui opposant un antagonisme destructif. La Turquie traverse une période difficile en ce moment. En utilisant plus la carotte et moins le bâton, l'UE choisirait la méthode adéquate pour poursuivre le processus d'adhésion. Faisons en sorte que notre soutien massif en faveur de ce rapport constitue pour le peuple turc une preuve que nous le voulons dans l'UE. Utilisons-le pour favoriser des réformes plus profondes et plus rapides en Turquie mais aussi pour faciliter le règlement du problème chypriote qui a déjà trop duré."@fr8
"Elnök úr, Törökország politikai, gazdasági, katonai és kulturális okok folytán fontos ország, ezért fontos az Európai Uniónak. Ezt felismerve döntött az Unió a csatlakozási tárgyalások megkezdése mellett. A csatlakozás felé vezető út nem volt nagyon sima, azonban hozzájárult egy rendkívül szükséges demokratikus reformprogram elindításához Törökországban. Az ilyen jellegű reformokat örömmel üdvözli az Unió és Törökország állampolgárai egyaránt. E reformoknak folytatódniuk kell, és legalább emiatt szilárdan kell támogatnunk a török csatlakozást. Senki sem hagyja figyelmen kívül, hogy problémák igenis vannak. Az én országom, Ciprus áll az egyik probléma középpontjában, de én – mint a legtöbben e teremben – belátom, hogy a problémákat nem konfliktusok, hanem békés tárgyalás útján kell megoldani. Sokkal jobb egy európaibb Törökországgal megvitatni és megoldani a problémákat, ezért én teljes mértékben támogatom Törökország csatlakozását az EU-hoz. Ennek következtében támogatom a kompromisszumot, mely Oomen-Ruijten asszony bölcs irányítása alatt született mindazon kollégák becsületes és gyümölcsöző együttműködéséből, akik ugyan talán különböző véleménnyel bírnak bizonyos kérdésekről, azonban mind egyetértenek abban, hogy az EU többet érhet el, ha építő módon működik együtt a török néppel, mint ha romboló módon maga ellen hangolja őket. Törökország jelenleg nehéz időszakot él ált, és az EU által követendő módszer az, hogy több cukrot és kevesebb korbácsot használ vele szemben. Az e jelentést támogató elsöprő többséggel mutassuk meg a török népnek, hogy igenis szeretnénk őket az Unióban látni, és segítse elő e támogatás a nagyobb és gyorsabb reformokat Törökországban, valamint a már túl régóta fennálló ciprusi probléma jobb megoldását."@hu11
". Signor Presidente, la Turchia è un paese importante per ragioni politiche, economiche, militari e culturali, e quindi è di grande valore per l’UE. Rendendosi conto di tale fattore, l’UE ha deciso di avviare i negoziati di adesione. Il percorso verso l’adesione non è stato molto semplice, ma ha contribuito a promuovere un programma di riforma democratica del tutto necessario in Turchia. Tali riforme sono gradite sia dall’UE sia dai cittadini turchi. Devono continuare, e per questa ragione, almeno, il nostro sostegno all’adesione turca deve essere deciso. Nessuno ignora il fatto che esistano i problemi. Il mio paese, Cipro, è al centro di uno di questi problemi, eppure io, come la maggior parte delle persone in quest’Aula, mi rendo conto che i problemi non si risolvono con un conflitto, ma con una trattativa pacifica. Una Turchia più europea è migliore per discutere e risolvere i problemi, e da qui deriva il mio pieno appoggio all’adesione della Turchia all’UE. Di conseguenza, sostengo il compromesso raggiunto mediante l’assennata gestione offerta dell’onorevole Oomen-Ruijten, con la semplice e vantaggiosa cooperazione di tutti i colleghi interessati, che possono avere opinioni divergenti su certe questioni specifiche, ma tutti condividono il principio che l’UE sia in grado di ottenere di più collaborando in maniera costruttiva con i turchi, anziché opponendosi loro in modo distruttivo. La Turchia adesso sta attraversando un periodo difficile, e l’uso da parte dell’UE di più carota e meno bastone al momento è il metodo più appropriato per procedere. Facciamo sì che il nostro totale appoggio a questa relazione sia la prova che vogliamo i cittadini turchi nell’UE, e che sia un contributo a maggiori e più rapide riforme in Turchia, nonché una migliore agevolazione per risolvere l’annoso problema di Cipro."@it12
"Gerb. pirmininke, Turkija yra svarbi šalis dėl politinių, ekonominių, karinių ir kultūrinių priežasčių, todėl ji svarbi ES. Suvokdama šią svarbą, ĖS nusprendė pradėti derybas dėl narystės. Kelias į narystę nebuvo lygus, bet jis leido pradėti labai reikalingą demokratinių reformų programą Turkijoje. Tokios reformos džiugina ir ES, ir Turkijos piliečius. Reformos turi būti tęsiamos, todėl bent jau dėl šios priežasties mūsų parama Turkijos narystei privalo būti tvirta. Niekas neneigia fakto, kad problemų yra. Mano šalis, Kipras, yra vienos iš tokių problemų epicentre, tačiau aš, kaip ir daugelis žmonių šiuose Rūmuose, suprantu, kad problemas išsprendžia ne konfliktai, o taikos derybos. Su europietiškesne Turkija diskutuoti ir spręsti problemas būtų daug lengviau, todėl aš visiškai pritariu jos narystei ES. Todėl aš pritariu kompromisui, pasiektam išmintingai vadovaujant R. Oomen-Ruijten ir sąžiningai bei rezultatyviai bendradarbiaujant visiems suinteresuotiems kolegoms, kurių nuomonės kai kuriais klausimais galbūt ir skiriasi, tačiau jie visi sutinka, kad ES bus naudingiau konstruktyviai bendradarbiauti su Turkijos žmonėmis, o ne destruktyviai nuteikti juos prieš save. Turkijai dabar sunkus metas, todėl ES būtų išmintingiau dažniau remtis pažadais, o ne rimbu. Tegul didelė mūsų parama šiam pranešimui tampa įrodymu Turkijos žmonėms, kad mes norime jų ES, tegul padeda vykdyti didesnes ir spartesnes reformas Turkijoje ir lengviau išspręsti per daug įsisenėjusią` Kipro problemą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Politisku, ekonomisku, militāru un kultūras iemeslu dēļ Turcija ir svarīga valsts, un tātad tā ir svarīga arī Eiropas Savienībai. To saprotot, ES ir izlēmusi sākt pievienošanās sarunas. Ceļš uz pievienošanos nav bijis visai gluds, taču tas ir palīdzējis rosināt Turcijai tik vajadzīgo demokrātisko reformu programmu. Šīs reformas atzinīgi vērtē gan Eiropas Savienība, gan Turcijas pilsoņi. Tām ir jāturpinās, un kaut vai šī iemesla dēļ mums ir stingri jāatbalsta Turcijas pievienošanās. Neviens neignorē faktu, ka pastāv problēmas. Vienas šādas problēmas centrā ir mana valsts, Kipra, taču es, tāpat kā vairums šī Parlamenta deputātu, saprotu, ka problēmas nerisina ar konfliktiem, bet gan mierīgu sarunu ceļā. Ar eiropeiskāku Turciju šīs problēmas būs daudz vieglāk apspriest un risināt, un tāpēc es pilnībā atbalstu Turcijas pievienošanos Eiropas Savienībai. Tādēļ es atbalstu kompromisu, kas panākts prasmīgā vadībā, godprātīgi un rezultatīvi sadarbojoties visiem ieinteresētajiem kolēģiem, kuriem atsevišķos konkrētos jautājumos varbūt bija atšķirīgi viedokļi, bet kuri bija vienisprātis attiecībā uz principu, ka ES daudz vairāk var sasniegt, konstruktīvi sadarbojoties ar Turcijas ļaudīm, nevis destruktīvi viņus provocējot. Turcija šobrīd pārdzīvo sarežģītu periodu, un patlaban Eiropas Savienībai vispiemērotākā rīcība būtu vairāk izmantot burkānu, nevis pātagu. Lai mūsu pārliecinošais atbalsts šim ziņojumam kļūst par pierādījumu Turcijas tautai, ka mēs vēlamies uzņemt viņus Eiropas Savienībā, un lai tas palīdz Turcijai veikt plašākas un straujākas reformas, kā arī atvieglo pārlieku ieilgušās Kipras problēmas risināšanu."@lv13
"Mr President, Turkey is an important country for political, economic, military and cultural reasons, and it is therefore important to the EU. Realising this, the EU has decided to commence accession negotiations. The path towards accession has not been very smooth, but it has helped initiate a much-needed democratic reform programme in Turkey. Such reforms are welcomed both by the EU and by the citizens of Turkey. Those reforms must continue, and for that reason, at least, our support for Turkish accession must be firm. Nobody is ignoring the fact that problems exist. My country, Cyprus, is at the centre of one such problem, but I, like most people in this Chamber, realise that problems are not solved by conflict, but by peaceful negotiation. A more European Turkey is much better for discussing and solving problems with, and hence I fully support Turkey’s accession to the EU. Consequently, I endorse the compromise reached through the wise handling afforded by Ms Oomen-Ruijten, with the honest and fruitful cooperation of all those interested colleagues, who may have differing opinions on certain specific issues, but who all agree on the principle that the EU can achieve more by cooperating constructively with the Turkish people than by destructively antagonising them. Turkey is undergoing a difficult period right now, and the use by the EU of more carrot and less stick is presently the appropriate way to proceed. Let our overwhelming support for this report be proof to the Turkish people that we do want them in the EU, and let it be a help for greater and faster reforms in Turkey and for enhanced facilitation of solving the far too longstanding Cyprus problem."@mt15
"Voorzitter, Turkije is om politieke, economische, militaire en culturele redenen een belangrijk land en het isdaarom belangrijk voor de EU. De EU was zich hiervan bewust en is daarom toetredingsonderhandelingen begonnen. De weg naar toetreding is tot dusverre niet zonder hobbels geweest, maar het heeft een bijdrage geleverd aan het op gang komen van een democratisch hervormingsprogramma dat in Turkije hard nodig was. Deze hervormingen worden toegejuicht door zowel de EU als de burgers van Turkije. Die hervormingen moeten doorgaan en alleen al om die reden moeten we de Turkse toetreding onverminderd steunen. Niemand ontkent dat er problemen zijn. Mijn land, Cyprus, bevindt zich in het centrum van een van die problemen, maar net als de meeste mensen in deze Kamerrealiseer ik me dat problemen niet kunnen worden opgelost door middel van conflict, maar enkel door vreedzame onderhandelingen. Met een meer Europees Turkije valt veel beter te discussiëren en kunnen problemen worden aangepakt en daarom sta ik volledig achter de Turkse toetreding tot de EU. Ik steun derhalve het compromis dat is bereikt door de wijze aanpak van mevrouw Oomen-Ruijten, met de eerlijke en vruchtbare medewerking van al die geïnteresseerde collega’s die er wellicht andere meningen op nahouden als het specifieke onderwerpen betreft, maar die allemaal het principe onderschrijven dat de EU meer kan bereiken door constructieve samenwerking met Turkije dan door hen tegen ons in het harnas te jagen. Turkije maakt momenteel een moeilijke periode door en het lijkt me op het moment aangewezen dat de EU met stroop werkt in plaats van met azijn. Laten we door een overweldigende steun aan dit verslag de bevolking van Turkije tonen dat we hen echt bij de EU willen hebben en een bijdrage leveren aan nog verdergaande en snellere hervormingen in Turkije en aan oplossingenvoor het Cypriotische probleem dat al veel te lang bestaat."@nl3
"Panie przewodniczący! Z punktu widzenia politycznego, gospodarczego, wojskowego i kulturalnego Turcja to ważny kraj, w tym dla UE. Mając to na uwadze, UE postanowiła rozpocząć negocjacje akcesyjne. Droga ku członkostwu najeżona jest pewnymi trudnościami, ale pomaga zapoczątkować jakże potrzebny program demokratycznych reform w Turcji. Zarówno UE jak i obywatele Turcji z zadowoleniem przyjmują owe reformy. Należy je kontynuować i przynajmniej z tego powodu powinniśmy zdecydowanie popierać członkostwo Turcji. Nikt nie lekceważy istniejących problemów. Jeden z nich dotyczy mojego kraju, Cypru, ale jak większość posłów zasiadających w Parlamencie zdaję sobie sprawę, że problemów nie rozwiązuje konflikt, ale pokojowe negocjacje. Z bardziej europejską Turcją o wiele lepiej omawiało i rozwiązywałoby się problemy, więc w pełni popieram jej członkostwo w UE. Tym samym popieram kompromis osiągnięty dzięki mądrym posunięciom pani poseł Oomen-Ruijten oraz uczciwej i owocnej współpracy z wszystkimi zaangażowanymi w tę kwestię posłami, którzy pomimo różnych opinii na pewne konkretne tematy zgadzają się co do zasady, że UE może osiągnąć więcej w drodze budującej współpracy z obywatelami Turcji, niż wywołując w nich niszczącą wrogość. Turcja przechodzi teraz trudny okres i stosowanie przez UE raczej marchewki niż kija jest obecnie właściwym sposobem postępowania. Pozwólmy, by poparcie przeważającej większości z nas dla sprawozdania udowodniło obywatelom Turcji, że naprawdę chcemy ich w UE, umożliwiło większe i szybsze reformy w tym kraju, a także bardziej ułatwiło rozwiązanie istniejącego już o wiele zbyt długo problemu Cypru."@pl16
"Senhor Presidente, a Turquia é um país importante por razões políticas, económicas, militares e culturais e, como tal, é importante para a UE. Consciente desta realidade, a UE decidiu encetar negociações de adesão. A marcha para a adesão não tem sido completamente isenta de dificuldades, mas contribuiu para o arranque de um programa de reformas democráticas muito necessárias na Turquia. Essas reformas são bem acolhidas tanto pela UE como pelos cidadãos da Turquia. Devem prosseguir e, por esse motivo, ao menos, o nosso apoio à adesão da Turquia tem de ser firme. Ninguém ignora que existem problemas. O meu país, Chipre, está no centro de um problema semelhante, mas eu, como a maioria dos deputados desta Câmara, tenho consciência de que os problemas não se resolvem pela via do conflito, mas sim pela da negociação pacífica. Uma Turquia mais europeia é um parceiro muito melhor para se discutirem e solucionarem os problemas e, por isso, apoio cabalmente a adesão da Turquia à UE. Consequentemente, endosso o compromisso que a senhora deputada Oomen-Ruijten, com a forma judiciosa como conduziu este processo, tornou possível, com a cooperação honesta e frutuosa de todos os colegas interessados, que podem ter opiniões diferentes sobre determinadas questões específicas, mas concordam todos no princípio de que a UE pode conseguir mais resultados cooperando de modo construtivo com o Povo turco do que antagonizando-o de modo destrutivo. A Turquia está presentemente a passar um período difícil, em que a atitude da mais adequada da UE é recorrer mais ao estímulo do que à sanção. Aprovemos este relatório por margem esmagadora para, assim, darmos ao Povo turco uma demonstração do nosso desejo de o acolher no seio da UE e contribuirmos para a concretização de reformas mais amplas e rápidas na Turquia e para facilitar mais ainda a resolução do problema de Chipre, que se arrasta há tempo demasiado."@pt17
"Mr President, Turkey is an important country for political, economic, military and cultural reasons, and it is therefore important to the EU. Realising this, the EU has decided to commence accession negotiations. The path towards accession has not been very smooth, but it has helped initiate a much-needed democratic reform programme in Turkey. Such reforms are welcomed both by the EU and by the citizens of Turkey. Those reforms must continue, and for that reason, at least, our support for Turkish accession must be firm. Nobody is ignoring the fact that problems exist. My country, Cyprus, is at the centre of one such problem, but I, like most people in this Chamber, realise that problems are not solved by conflict, but by peaceful negotiation. A more European Turkey is much better for discussing and solving problems with, and hence I fully support Turkey’s accession to the EU. Consequently, I endorse the compromise reached through the wise handling afforded by Ms Oomen-Ruijten, with the honest and fruitful cooperation of all those interested colleagues, who may have differing opinions on certain specific issues, but who all agree on the principle that the EU can achieve more by cooperating constructively with the Turkish people than by destructively antagonising them. Turkey is undergoing a difficult period right now, and the use by the EU of more carrot and less stick is presently the appropriate way to proceed. Let our overwhelming support for this report be proof to the Turkish people that we do want them in the EU, and let it be a help for greater and faster reforms in Turkey and for enhanced facilitation of solving the far too longstanding Cyprus problem."@ro18
"Vážený pán predseda, Turecko je dôležitou krajinou z politických, hospodárskych, vojenských a kultúrnych dôvodov, a preto je pre EÚ dôležité. Potom ako si to EÚ uvedomila, rozhodla sa začať s prístupovými rokovaniami. Cesta smerom k prijatiu nebola veľmi hladká, ale pomohla v Turecku začať tak veľmi potrebný demokratický reformný program. Tieto reformy víta tak EÚ, ako ak obyvatelia Turecka. Reformy musia pokračovať aj naďalej, a z tohto dôvodu, prinajmenšom, musí byť naša podpora Turecka pri jeho vstupe silná. Nikto sa nesnaží ignorovať skutočnosť, že problémy tu sú. Moja krajina, Cyprus, je v strede tohto problému, ale ja, ako väčšina ľudí v tomto Parlamente, si uvedomujem, že tieto problémy nevyrieši konflikt, ale mierové rokovania. A je oveľa lepšie diskutovať a riešiť problémy s európskejším Tureckom, a preto plne podporujem prijatie Turecka do EÚ. Takže podporujem kompromis, ktorý sme dosiahli prostredníctvom rozumného zaobchádzania, ktoré si dovolila pani Oomen-Ruijtenová, vďaka čestnej a plodnej spolupráci kolegov, ktorí mali o to záujem, ktorí možno mali odlišné názory na špecifické otázky, ale ktorí sa všetci zhodli na zásade, že EÚ môže dosiahnuť viac konštruktívnou spoluprácou s tureckými obyvateľmi ako deštruktívnym správaním sa k nim. Turecko prechádza práve teraz veľmi zložitým obdobím, a metóda viac cukru ako biča je momentálne zo strany EÚ najvhodnejší spôsob ako postupovať. Nech je naša nesmierna podpora tejto správy dôkazom pre tureckých ľudí, že ich v EÚ chceme, a nech je podporou väčších a rýchlejších reforiem v Turecku a zvýšenia pomoci pri riešení dlhodobého cyperského problému."@sk19
"Gospod predsednik, Turčija je politično, gospodarsko, vojaško in kulturno pomembna država, zato je pomembna tudi za EU. Ob upoštevanju tega se je EU odločila, da začne pristopna pogajanja. Pot k pristopu ne poteka povsem brez težav, vendar je prispevala k začetku precej nujnega programa demokratičnih reform v Turčiji. S takšnimi reformami se strinjajo tako EU kot turški državljani. Reforme se morajo nadaljevati in vsaj iz tega razloga moramo odločno podpreti pristop Turčije. Nihče ne zanika dejstva, da težave obstajajo. Moja država Ciper je v samem jedru ene od takšnih težav, vendar se kot večina poslancev v tej sejni dvorani zavedam, da se težave ne rešujejo s spori, ampak z mirnimi pogajanji. Z bolj evropsko Turčijo bo lažje razpravljati in reševati težave, zato v celoti podpiram pristop Turčije k EU. Zato podpiram tudi kompromis, ki je bil dosežen s pomočjo razumnega vodenja gospe Oomen-Ruijten ter poštenega in koristnega sodelovanja vseh zadevnih kolegov, ki so morda imeli različna mnenja glede nekaterih posebnih vprašanj, vendar so se vsi strinjali glede načela, da lahko EU doseže več, če konstruktivno sodeluje s turškimi državljani, kot pa če jih zavrača in jim nasprotuje. Turčija zdaj preživlja težavno obdobje, zato ustrezen način za delovanje EU vključuje uporabo več spodbud in manj kazni. Naj naša splošna podpora za to poročilo turškim državljanom dokaže, da jih želimo vključiti v EU, ter prispeva k obsežnejšim in hitrejšim reformam v Turčiji ter boljšemu reševanju preveč dolgotrajnega ciprskega vprašanja."@sl20
"Herr talman! Turkiet är ett viktigt land av politiska, ekonomiska, militära och kulturella skäl och därför är det viktigt för EU. EU har insett detta och därför beslutat att inleda anslutningsförhandlingar. Vägen mot anslutning har inte varit enkel, men den har bidragit till att ett mycket välbehövligt demokratiskt reformprogram har kunnat inledas i Turkiet. Reformerna välkomnas både av EU och av Turkiets medborgare. Dessa reformer måste fortsätta och det är en anledning till att vårt stöd för ett turkiskt anslutande måste vara orubbligt. Ingen bortser från de problem som finns. Mitt land Cypern befinner sig i centrum för ett av dessa problem, men precis som de flesta andra i denna plenisal inser jag att man inte kan lösa problem genom konflikter utan genom fredliga förhandlingar. Ett mer europeiskt Turkiet är bättre lämpat att diskutera och lösa problem och därför stöder jag Turkiets anslutning till EU helhjärtat. Jag stöder därför den kompromiss som nåddes tack vare Ria Oomen-Ruijtens kloka agerande och genom det raka och givande samarbetet med alla de intresserade kolleger som har skilda åsikter om vissa specifika frågor, men som är överens om att EU kan uppnå mer genom att samarbeta konstruktivt med det turkiska folket än genom att på ett destruktivt sätt motarbeta dem. Turkiet genomgår en svår period just nu och det är därför lämpligt om EU använder sig av en strategi som snarare bygger på löften än på hot. Låt vårt överväldigande stöd för detta betänkande bli ett bevis för det turkiska folket att vi vill att de ska vara en del av EU och låt det bli ett stöd för bättre och snabbare reformer i Turkiet och för ett främjande av en lösning på den alltför långvariga Cypernkonflikten."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marios Matsakis (ALDE ). -"5,1,19,16,11,13,21,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph