Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-026"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.4.3-026"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, κατ' αρχάς τα συγχαρητήριά μου στην κ. Oomen-Ruijten, για την έκθεσή της. Και τώρα ένα θέμα επικαιρότητας: Τι θα συμβεί αν η υποψήφια Τουρκία, κύριε Πρόεδρε, αγνοήσει τις προτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εισβάλει στο Βόρειο Ιράκ; Ποιες είναι οι προθέσεις της Τουρκίας; Μήπως η επανάληψη του φαινομένου της Κύπρου; Η κατοχή εδάφους του κουρδόφωνου Ιράκ για να περιπλέξει ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες πολλών, συμπεριλαμβανομένων και χωρών της Ευρώπης, για σταθεροποίηση του Ιράκ; Πώς μπορούν κράτη μέλη ή υποψήφια κράτη να αποτελούν παράγοντα αποσταθεροποίησης, εκεί που ζωές Ευρωπαίων στρατιωτών χάνονται με στόχο τη σταθερότητα; Υπενθυμίζω το γεγονός ότι η Τουρκία κατέχει στρατιωτικά το 40% της Κύπρου. Και αυτό δεν την εμπόδισε να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις ένταξης. Υπενθυμίζω ότι η Τουρκία εξακολουθεί να μη συμμορφώνεται με το αίτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επεκτείνει το Πρωτόκολλο της Άγκυρας. Διερωτώμαι, τί θα λέει σχετικά η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναμένεται στις 6 Νοεμβρίου. Αν το μήνυμα είναι μήνυμα ανοχής, τότε γιατί όχι ανοχή και στα τόσα άλλα θέματα αρχών και αξιών που χαρακτηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση; Τελικά, το μεγάλο ερώτημα που τίθεται είναι: Μιλούμε για διεύρυνση ή για συρρίκνωση των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης;"@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedo, dovolte mi, abych nejprve pogratuloval paní Oomenové-Ruijtenové k této zprávě. A nyní aktuální problém: co se stane, pane předsedajícím, pokud bude Turecko, tedy kandidátská země, ignorovat napomenutí EU a napadne severní Irák? Jaké má Turecko úmysly? Chce snad způsobit další kyperskou krizi nebo okupovat území v části Iráku, kde se hovoří kurdsky, jde o další komplikování snah mnohých zemí, včetně evropských států, stabilizovat Irák? Jako můžeme dovolit, aby členské státy nebo kandidátské země mohly působit jako destabilizační faktory v oblasti, ve které evropští vojáci ztrácejí své životy ve snaze zachovat stabilitu? Chci vám připomenout, že turecká vojska okupují 40 % Kypru. To této zemi nezabránilo, aby zahájila přístupové rozhovory. Chci vám připomenout, že Turecko stále neplní požadavek EU na rozšíření Ankarského protokolu. Jsem zvědavý, co o tom řekne zpráva Evropské komise, která se očekává 6. listopadu. Pokud to bude zpráva o toleranci, potom proč bychom nebyli tolerantní i v mnoha jiných otázkách zásad a hodnot, které jsou pro EU nejdůležitější? V podstatě je nejdůležitější tato otázka: hovoříme o šíření hodnot EU nebo o zmenšování sféry jejich vlivu?"@cs1
"Hr. formand! Lad mig begynde med at gratulere fru Oomen-Ruijten med hendes betænkning. Og nu til et aktuelt emne: Hvad vil der ske, hvis Tyrkiet, et kandidatland, ignorerer EU's formaninger og invaderer Nordirak? Hvad er Tyrkiets hensigt? Er det måske at skabe endnu en Cypern-situation eller at besætte et område i det kurdisktalende Irak og derved yderligere vanskeliggøre den indsats, mange, herunder europæiske lande, gør for at stabilisere Irak? Hvordan kan man tillade, at medlemsstater eller kandidatlande fungerer som destabiliserende faktorer i et område, hvor europæiske soldater mister livet i et forsøg på at skabe stabilitet? Må jeg minde om, at tyrkiske tropper har besat 40 % af Cypern. Det har ikke forhindret landet i at indlede tiltrædelsesforhandlinger. Må jeg minde om, at Tyrkiet stadig ikke har opfyldt EU's anmodning om at udvide Ankara-protokollen. Jeg spekulerer på, hvad Kommissionens rapport, som ventes den 6. november, har at sige om det. Hvis det er et budskab om tolerance, hvorfor så ikke være tolerant på så mange andre principielle områder og værdier, der ligger EU's hjerte nær? Til syvende og sidst er det centrale spørgsmål: Taler vi om at udbrede EU's værdier eller om at mindske deres indflydelsessfære?"@da2
"Herr Präsident! Eingangs möchte ich Frau Oomen-Ruijten zu ihrem Bericht gratulieren. Und nun zu einer aktuellen Frage: Herr Präsident, was wird passieren, wenn der Beitrittskandidat Türkei die Ermahnungen der EU ignoriert und im Nordirak einmarschiert? Welche Absichten verfolgt die Türkei? Geht es möglicherweise darum, die Situation auf Zypern zu beeinflussen oder Territorium im kurdischsprachigen Teil des Irak zu besetzen und damit die Bemühungen um eine Stabilisierung des Irak, die auf vielen und auch auf Seiten europäischer Staaten unternommen werden, weiter zu erschweren? Warum kann es Mitgliedstaaten oder Beitrittskandidaten gestattet sein, als Störfaktoren in einer Region aufzutreten, in der europäische Soldaten im Einsatz für Stabilität ihr Leben lassen? Ich möchte Sie daran erinnern, dass türkische Truppen 40 % von Zypern besetzt halten. Dies hat das Land nicht daran gehindert, Beitrittsgespräche aufzunehmen. Darf ich Sie daran erinnern, dass die Türkei noch immer nicht der Forderung der EU nachgekommen ist, das Ankara-Protokoll auszuweiten. Ich bin gespannt, wie der Bericht der Europäischen Kommission, der am 6. November vorgelegt werden soll, mit diesem Sachverhalt umgeht. Wenn die Botschaft Toleranz lautet, warum sollen wir dann nicht Toleranz mit Blick auf zahlreiche weitere Grundsatzfragen und Werte, auf die sich die EU beruft, walten lassen? Letzten Endes lautet die Schlüsselfrage doch: Geht es uns darum, unsere gemeinsamen Werte zu verbreiten oder ihren Einflussbereich zu schmälern?"@de9
"Mr President, let me begin by congratulating Mrs Oomen-Ruijten on her report. And now, a timely issue: what will happen, Mr President, if Turkey, a candidate country, ignores the admonishments of the EU and invades northern Iraq? What are Turkey’s intentions? Are they, perhaps, to bring about another Cyprus situation, or to occupy territory in Kurdish-speaking Iraq, further complicating the efforts of many, including European countries, to stabilise Iraq? How can Member States or candidate countries be allowed to act as destabilising factors in an area in which European soldiers are losing their lives in an attempt to achieve stability? May I remind you that Turkish troops are occupying 40% of Cyprus. This has not prevented the country from starting accession talks. May I remind you that Turkey is still not complying with the EU’s request to extend the Ankara Protocol. I wonder what the European Commission’s report, which is expected on 6 November, will have to say about this. If the message is one of tolerance, then why not be tolerant on so many other issues of principle and values that are at the heart of the EU? In the final analysis, the key question is: are we talking about spreading EU values or diminishing their sphere of influence?"@en4
"Señor Presidente, permítanme que empiece felicitando a la señora Oomen-Ruijten por su informe. Y ahora, un tema de actualidad: ¿qué sucederá, señor Presidente, si Turquía, un país candidato, ignora las advertencias de la UE e invade el norte de Irak? ¿Cuáles son las intenciones de Turquía? ¿Son, quizá, crear otra situación como la de Chipre, u ocupar el territorio kurdoparlante de Irak, complicando aún más los esfuerzos de muchos, entre ellos los países europeos, por estabilizar a Irak? ¿Cómo es posible que se permita a los Estados miembros o a los países candidatos actuar como factores desestabilizantes en una región donde soldados europeos están sacrificando su vida en aras de la estabilidad? Permítanme que les recuerde que las tropas turcas están ocupando el 40 % de Chipre. Eso no ha impedido que el país inicie negociaciones de adhesión. Permítanme que les recuerde también que Turquía sigue sin cumplir la petición de la Unión Europea de ampliar el Protocolo de Ankara. Me pregunto qué tendrá que decir a este respecto el informe de la Comisión Europea previsto para el 6 de noviembre. Si el mensaje es de tolerancia, ¿por qué no ser tolerantes con tantas otras cuestiones relacionadas con los principios y valores que están en el corazón de la UE? En el análisis final, la cuestión clave es: ¿estamos hablando de propagar los valores de la UE o reducir su esfera de influencia?"@es21
"Härra president, lubage mul alustada proua Oomen-Ruijteni õnnitlemisega tema raporti puhul. Ja nüüd päevakorral küsimus: härra president, mis juhtub, kui kandidaatriik Türgi ignoreerib ELi karistusmäärasid ning tungib Põhja-Iraaki? Millised on Türgi kavatsused? Kas nendeks on ehk teise Küprose olukorra tekitamine või kurdi keelt kõneleva Iraagi territooriumi okupeerimine, paljude teiste, sealhulgas Euroopa riikide, pingutuste Iraagi stabiliseerimiseks veelgi enam komplitseerimine? Kuidas võivad liikmesriigid või kandidaatriigid käituda destabiliseerivate teguritena alal, kus Euroopa sõdurid kaotavad oma elusid stabiilsuse saavutamise katses? Lubage mul meenutada, et Türgi väed okupeerivad 40% Küprosest. See ei ole takistanud riigil ühinemisläbirääkimiste alustamist. Lubage mul meenutada, et Türgi ei vasta endiselt ELi palvetele laiendada Ankara protokolli. Imestan, mida on Euroopa Komisjoni aruandes, mis avaldatakse 6. novembril, selle kohta öelda. Kui sõnumiks on tolerantsus, siis miks mitte olla tolerantne niivõrd paljudes teistes põhimõttelistes küsimustes ja väärtustes, mis on ELi südames? Lõppanalüüsis on põhiküsimuseks: kas me räägime ELi väärtuste mõjuala laiendamisest või vähendamisest?"@et5
"Arvoisa puhemies, haluan aluksi onnitella Ria Oomen-Ruijtenia tämän laatimasta mietinnöstä. Sitten ajankohtainen kysymys: arvoisa puhemies, mitä tapahtuu, jos ehdokasmaa Turkki hyökkää EU:n varoituksista huolimatta Pohjois-Irakiin? Mitkä ovat Turkin aikeet? Pyrkiikö se mahdollisesti luomaan toisen Kyproksen kaltaisen tilanteen, taikka miehittämään Irakin kurdinkielisen alueen ja siten vaikeuttamaan Euroopan maiden ja monien muiden ponnisteluja tilanteen vakauttamiseksi Irakissa? Kuinka jäsenvaltioiden tai ehdokasmaiden voidaan sallia horjuttaa tilannetta alueella, jolla eurooppalaiset sotilaat antavat henkensä vakauden edestä? Haluan muistuttaa, että Turkin joukot ovat miehittäneet 40 prosenttia Kyproksen saaresta. Se ei ole ollut esteenä maan liittymisneuvottelujen aloittamiselle. Haluan muistuttaa, ettei Turkki noudata edelleenkään EU:n vaatimusta Ankaran pöytäkirjan laajentamisesta. Mietin, mitä asiasta sanotaan Euroopan komission kertomuksessa, joka on määrä julkaista 6. marraskuuta. Mikäli se viestii suvaitsevaisuudesta, miksi emme siis suvaitsisi monien muiden EU:n ytimessä olevien periaatekysymysten ja arvojen loukkaamista? Viime kädessä keskeinen kysymys kuuluu: puhummeko nyt EU:n arvojen levittämisestä vai päinvastoin niiden vaikutusalueen kaventamisesta?"@fi7
"Monsieur le Président, permettez-moi de commencer par féliciter Mme Oomen-Ruijten pour son rapport. Et à présent, un sujet d’actualité: que se passera-t-il, Monsieur le Président, si la Turquie, un pays candidat, ignore les avertissements de l’UE et envahit le nord de l’Iraq? Quelles sont les intentions de la Turquie? Elles consistent, peut-être, à créer une autre situation chypriote, ou à occuper des territoires en Iraq kurdophone, compliquant davantage encore les efforts de beaucoup, dont les pays européens, en vue de stabiliser l’Iraq? Comment des États membres ou des pays candidats peuvent-ils être autorisés à agir comme des facteurs déstabilisants dans une région où des soldats européens perdent la vie en tentant d’instaurer la stabilité? Puis-je vous rappeler que les troupes turques occupent 40 % de Chypre? Cela n’a pas empêché le pays d’entamer les négociations d’adhésion. Puis-je vous rappeler que la Turquie n’a pas encore accédé à la demande de l’UE d’étendre le protocole d’Ankara. Je me demande ce que le rapport de la Commission européenne, qui est attendu pour le 6 novembre, aura à dire à ce sujet. Si le message est un message de tolérance, alors pourquoi ne pas être tolérant sur tant d’autres questions de principe et de valeurs qui sont au cœur de l’UE? En définitive, la question clé est la suivante: parlons-nous de diffuser les valeurs de l’UE ou de diminuer leur sphère d’influence?"@fr8
"Elnök úr, először is hadd gratuláljak Oomen-Ruijten asszonynak a jelentéséhez. Most pedig rátérnék az időszerű kérdésre: mi történik, elnök úr, ha Törökország, egy tagjelölt ország, figyelmen kívül hagyja az EU figyelmeztetéseit és megszállja Észak-Irakot? Mik Törökország szándékai? Talán az, hogy egy újabb, a ciprusihoz hasonló helyzetet alakítson ki, vagy hogy területeket foglaljon el Irak kurdok lakta részén és ezzel tovább bonyolítsa oly sok – köztük európai – ország törekvését az iraki helyzet rendezésére? Hogy lehetséges, hogy tagállamok vagy tagjelölt országok egy olyan terület stabilitásának megingatására törekszenek, ahol európai katonák veszítik életüket, miközben épp a terület stabilitásának megteremtésén fáradoznak? Hadd emlékeztessek arra, hogy török csapatok tartják megszállás alatt Ciprus 40%-át. Ez nem akadályozta meg, hogy az ország megkezdje a csatlakozási tárgyalásokat. Hadd emlékeztessek arra is, hogy Törökország még mindig nem teljesítette az EU kérését, nem hosszabbította meg az ankarai jegyzőkönyvet. Azon tűnődöm, vajon az Európai Bizottság november 6-ára kitűzött jelentése mit fog erről tartalmazni. Ha a tolerancia üzenetét kell továbbadni, akkor miért ne legyünk toleránsak oly sok más, az EU-ban központi fontosságú elvet és értéket illetően? Végezetül a fő kérdés a következő: miről beszélünk, az EU értékeinek terjesztéséről vagy hatáskörük csökkentéséről?"@hu11
". Signor Presidente, mi permetta di iniziare congratulandomi con l’onorevole Oomen-Ruijten per la sua relazione. E ora una questione opportuna: signor Presidente, che cosa accadrà qualora la Turchia, un paese candidato, ignorasse gli ammonimenti dell’UE e invadesse l’Iraq settentrionale? Quali sono le intenzioni della Turchia? Intendono forse riproporre un’altra situazione simile a Cipro, o occupare il territorio dell’Iraq curdo, complicando ulteriormente gli sforzi di molti, inclusi i paesi europei, per stabilizzare l’Iraq? Come possono gli Stati membri o i paesi candidati essere autorizzati ad agire da fattori destabilizzanti in una regione in cui i soldati europei stanno perdendo le loro vite nel tentativo di ottenere una stabilità? Vi ricordo che le truppe turche occupano il 40 per cento di Cipro. Tale condizione non ha impedito al paese di avviare negoziati di adesione. Vi ricordo che la Turchia non rispetta ancora la richiesta dell’UE di ampliare il protocollo di Ankara. Mi chiedo in che modo la relazione della Commissione europea, attesa per il 6 novembre, affronterà tale aspetto. Se il messaggio prevede tolleranza, allora per quale motivo non essere tolleranti su numerose altre questioni di principio e valori che costituiscono il nucleo dell’UE? Nell’analisi finale la domanda essenziale è: parliamo di diffondere i valori europei o di diminuire la loro sfera d’influenza?"@it12
"Gerb. pirmininke, norėčiau pradėti pasveikindamas R. Oomen-Ruijten už jos pranešimą. O dabar aktualiausia problema: kas atsitiks, gerb. pirmininke, jeigu Turkija – šalis kandidatė – ignoruos ES perspėjimus ir įsiverš į Šiaurės Iraką? Kokie yra Turkijos ketinimai? Gal ji siekia kito Kipro varianto arba nori okupuoti kurdiškai kalbančią Irako teritoriją ir taip dar labiau apsunkinti daugelio šalių, įskaitant Europos šalis, pastangas stabilizuoti padėtį Irake? Kaip galima leisti valstybėms narėms arba šalims kandidatėms destabilizuoti teritoriją, kurioje Europos kariai aukoja savo gyvybes siekdami užtikrinti stabilumą? Norėčiau priminti, kad Turkijos kariuomenė yra užėmusi 40 proc. Kipro teritorijos. Tai nesutrukdė šaliai pradėti derybų dėl narystės. Taip pat norėčiau priminti, kad Turkija vis dar nepaklūsta ES reikalavimui išplėsti Ankaros protokolą. Įdomu, kas šiuo klausimu bus pasakyta Komisijos ataskaitoje, kuri turėtų būti paskelbta lapkričio 6 d. Jeigu kalbame apie toleranciją, kodėl neturėtume kalbėti apie toleranciją daugeliui kitų principinių dalykų ir vertybių, kurios yra ES esmė? Galiausiai pagrindinis klausimas yra, ar mes kalbame apie ES vertybių skleidimą, ar jų įtakos sferos sumažinimą?"@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Sākumā ļaujiet man izteikt atzinību par viņas ziņojumu. Un tagad ─ aktuāls jautājums. Kas notiks, priekšsēdētāja kungs, ja kandidātvalsts Turcija ignorēs ES pamācības un iebruks Ziemeļirākā? Kāds ir Turcijas nolūks? Varbūt viņi grasās radīt vēl vienu Kiprai līdzīgu situāciju vai okupēt kurdu apdzīvoto Irākas daļu, vēl vairāk sarežģījot daudzu valstu, tostarp Eiropas valstu, centienus panākt Irākā stabilitāti? Kā dalībvalstīm vai kandidātvalstīm var ļaut veikt destabilizējošas darbības teritorijā, kur Eiropas kareivji iet bojā, cenšoties panākt stabilitāti? Atļaušos jums atgādināt, ka Turcijas karaspēks ir okupējis 40 % Kipras. Tas nav bijis šķērslis šai valstij sākt pievienošanās sarunas. Atļaušos jums atgādināt, ka Turcija joprojām nav izpildījusi ES prasību pagarināt Ankaras Protokolu. Man gribētos zināt, kas šajā jautājumā būs sakāms Eiropas Komisijai, kuras ziņojumu mēs gaidām 6. novembrī. Ja ir runa par tolerances paušanu, tad kāpēc gan nebūt tolerantiem pret tik daudziem citiem principu un vērtību jautājumiem, kas ir ES būtības pamatā? Noslēguma analīzes galvenais jautājums — vai mēs runājam par ES vērtību popularizēšanu vai arī par to ietekmes sfēras sašaurināšanu?"@lv13
"Κύριε Πρόεδρε, κατ' αρχάς τα συγχαρητήριά μου στην κ. Oomen-Ruijten, για την έκθεσή της. Και τώρα ένα θέμα επικαιρότητας: Τι θα συμβεί αν η υποψήφια Τουρκία, κύριε Πρόεδρε, αγνοήσει τις προτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εισβάλει στο Βόρειο Ιράκ; Ποιες είναι οι προθέσεις της Τουρκίας; Μήπως η επανάληψη του φαινομένου της Κύπρου; Η κατοχή εδάφους του κουρδόφωνου Ιράκ για να περιπλέξει ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες πολλών, συμπεριλαμβανομένων και χωρών της Ευρώπης, για σταθεροποίηση του Ιράκ; Πώς μπορούν κράτη μέλη ή υποψήφια κράτη να αποτελούν παράγοντα αποσταθεροποίησης, εκεί που ζωές Ευρωπαίων στρατιωτών χάνονται με στόχο τη σταθερότητα; Υπενθυμίζω το γεγονός ότι η Τουρκία κατέχει στρατιωτικά το 40% της Κύπρου. Και αυτό δεν την εμπόδισε να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις ένταξης. Υπενθυμίζω ότι η Τουρκία εξακολουθεί να μη συμμορφώνεται με το αίτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επεκτείνει το Πρωτόκολλο της Άγκυρας. Διερωτώμαι, τί θα λέει σχετικά η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναμένεται στις 6 Νοεμβρίου. Αν το μήνυμα είναι μήνυμα ανοχής, τότε γιατί όχι ανοχή και στα τόσα άλλα θέματα αρχών και αξιών που χαρακτηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση; Τελικά, το μεγάλο ερώτημα που τίθεται είναι: Μιλούμε για διεύρυνση ή για συρρίκνωση των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης;"@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil graag beginnen met mevrouw Oomen-Ruijten te feliciteren met haar verslag. En nu iets wat hoognodig besproken moet worden: mijnheer de Voorzitter, wat zal er gebeuren als Turkije, een kandidaat-lidstaat, de waarschuwingen van de EU naast zich neerlegt en Noord-Irak binnenvalt? Welke bedoelingen heeft Turkije? Zijn zij wellicht van plan om een situatie zoals met Cyprus te creëren of om grondgebied in Koerdisch-sprekend Irak te bezetten, en zo veel landen, waaronder Europese, verder te dwarsbomen bij hun pogingen om Irak te stabiliseren? Hoe kunnen wij toestaan dat lidstaten of kandidaat-lidstaten als destabiliserende factoren optreden in een gebied waar Europese soldaten het leven laten bij hun pogingen om stabiliteit te bewerkstelligen? Mag ik u eraan herinneren dat Turkse soldaten veertig procent van Cyprus bezet houden? Dit is geen belemmering geweest voor het land om toetredingsbesprekingen te starten. Mag ik u eraan herinneren dat Turkije nog steeds niet heeft voldaan aan het verzoek van de EU om het Ankara Protocol te verlengen? Ik vraag me af wat hierover zal worden gezegd in het verslag van de Europese Commissie, dat op 6 november verwacht wordt. Als de boodschap er een van verdraagzaamheid is, waarom is die verdraagzaamheid er dan niet wanneer het gaat om zoveel andere principes en waarden die de kern van de EU raken? De vraag waar het uiteindelijk op neerkomt is: willen we de waarden van de EU verspreiden of hun invloed juist inperken?"@nl3
"Panie przewodniczący! Pozwolę sobie rozpocząć od pogratulowania pani poseł Oomen-Ruijten sprawozdania. Przejdę teraz do bieżącego tematu. Co się stanie, panie przewodniczący, jeśli Turcja, państwo kandydujące, zlekceważy upomnienia UE i zaatakuje północny Irak? Do czego dąży Turcja? Czy może do stworzenia sytuacji analogicznej do tej na Cyprze, czy też do okupowania terytorium kurdyjskiej części Iraku, jeszcze bardziej komplikując tym samym wysiłki wielu krajów, w tym europejskich, na rzecz ustabilizowania sytuacji w Iraku? Jak można zezwolić państwom członkowskim czy państwom kandydującym na postępowanie destabilizujące sytuację na obszarze, gdzie europejscy żołnierze poświęcają swoje życie, próbując osiągnąć stabilizację? Pozwolę sobie przypomnieć państwu, że tureckie wojsko okupuje 40% terytorium Cypru. Nie przeszkodziło to rozpocząć Turcji rozmów w sprawie członkostwa. Chciałbym państwu przypomnieć, że Turcja wciąż nie rozszerzyła protokołu z Ankary, o co zwróciła się UE. Zastanawiam się, co będzie miało na ten temat do powiedzenia sprawozdanie Komisji Europejskiej, które ma ukazać się w dniu 6 listopada. Jeśli przesłanie mówić będzie o tolerancji, dlaczego nie być tolerancyjnym w tylu innych kwestiach dotyczących zasad i wartości leżących u podstaw UE? W ostatecznym rozrachunku pytanie brzmi następująco: czy mówimy o szerzeniu wartości UE, czy też o osłabianiu ich sfery wpływów?"@pl16
"Senhor Presidente, permita-me que comece por agradecer à senhora deputada Oomen-Ruijten o seu relatório. E agora uma questão oportuna, Senhor Presidente: o que acontece se a Turquia, um país candidato, ignorar os avisos da UE e invadir o Norte do Iraque? Quais são as intenções da Turquia? Provocar, talvez, outra situação semelhante à de Chipre, ou ocupar território iraquiano onde se fala curdo, complicando ainda mais os esforços de muitos, incluindo os dos países europeus, para estabilizar o Iraque? Como se permite que Estados-Membros ou países candidatos ajam como factores destabilizadores numa região onde soldados europeus perdem as suas vidas na luta pela estabilidade? Gostaria de lhes lembrar que as tropas turcas estão a ocupar 40% de Chipre. Isso não impediu o país de iniciar conversações com vista à sua adesão. Gostaria também de lhes lembrar que a Turquia não está a satisfazer o pedido da UE para que alargue o Protocolo de Ancara. Pergunto-me o que terá a dizer sobre isto o relatório da Comissão Europeia previsto para 6 de Novembro. Se a mensagem é de tolerância, por que não ser tolerante em relação a tantas outras questões de princípios e valores em que se fundamenta a UE? Em última análise, a questão principal é: estamos a falar em expandir os valores da União Europeia, ou em diminuir a sua esfera de influência?"@pt17
"Κύριε Πρόεδρε, κατ' αρχάς τα συγχαρητήριά μου στην κ. Oomen-Ruijten, για την έκθεσή της. Και τώρα ένα θέμα επικαιρότητας: Τι θα συμβεί αν η υποψήφια Τουρκία, κύριε Πρόεδρε, αγνοήσει τις προτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εισβάλει στο Βόρειο Ιράκ; Ποιες είναι οι προθέσεις της Τουρκίας; Μήπως η επανάληψη του φαινομένου της Κύπρου; Η κατοχή εδάφους του κουρδόφωνου Ιράκ για να περιπλέξει ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες πολλών, συμπεριλαμβανομένων και χωρών της Ευρώπης, για σταθεροποίηση του Ιράκ; Πώς μπορούν κράτη μέλη ή υποψήφια κράτη να αποτελούν παράγοντα αποσταθεροποίησης, εκεί που ζωές Ευρωπαίων στρατιωτών χάνονται με στόχο τη σταθερότητα; Υπενθυμίζω το γεγονός ότι η Τουρκία κατέχει στρατιωτικά το 40% της Κύπρου. Και αυτό δεν την εμπόδισε να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις ένταξης. Υπενθυμίζω ότι η Τουρκία εξακολουθεί να μη συμμορφώνεται με το αίτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επεκτείνει το Πρωτόκολλο της Άγκυρας. Διερωτώμαι, τί θα λέει σχετικά η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναμένεται στις 6 Νοεμβρίου. Αν το μήνυμα είναι μήνυμα ανοχής, τότε γιατί όχι ανοχή και στα τόσα άλλα θέματα αρχών και αξιών που χαρακτηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση; Τελικά, το μεγάλο ερώτημα που τίθεται είναι: Μιλούμε για διεύρυνση ή για συρρίκνωση των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης;"@ro18
"Vážený pán predseda, dovoľte mi, aby začal gratuláciou pani Oomen-Ruijtenovej k tejto správe. A teraz, aktuálny problém: čo sa stane, pán predseda, ak Turecko, kandidátska krajina, odignoruje napomenutie EÚ a napadne severný Irak? Aké sú úmysly Turecka? Je to snáď spôsobiť ďalšiu cyperskú krízu alebo okupovať teritórium v časti Iraku, ktorá hovorí jazykom Kurdov, ďalšie komplikovanie snáh mnohých krajín vrátane európskych stabilizovať Irak? Ako môžeme dovoliť, aby členské štáty alebo kandidátske krajiny mohli pôsobiť ako destabilizačné faktory v oblasti, v ktorej európski vojaci strácajú svoje životy v snahe zachovať stabilitu? Chcem vám pripomenúť, že turecké vojská okupujú 40 % Cypru. To nezabránilo tejto krajine, aby začali prístupové rozhovory. Smiem vám pripomenúť, že Turecko stále neplní požiadavku EÚ na rozšírenie Ankarského protokolu. Rozmýšľam, čo o tom povie správa Európskej komisie, ktorá sa očakáva 6. novembra. Ak to bude správa o tolerancii, potom prečo by sme neboli tolerantní aj v mnohých iných otázkach zásad a hodnôt, ktoré sú v srdci EÚ? Vo finálnej analýze je nasledujúca kľúčová otázka: hovoríme o šírení hodnôt EÚ alebo znižovaní sféry ich vplyvu?"@sk19
"Gospod predsednik, najprej čestitam gospe Oomen-Ruijten za njeno poročilo. Zdaj pa primerno vprašanje: kaj se bo zgodilo, gospod predsednik, če Turčija, država kandidatka, ne bo upoštevala opozorila EU in bo napadla severni Irak? Kakšni so nameni Turčije? Je njen namen morda, da povzroči še en primer, podoben ciprskemu, ali da zasede ozemlje v kurdsko govorečem Iraku in tako še dodatno zaplete prizadevanja številnih, tudi evropskih držav po stabilizaciji Iraka? Kako se lahko državam članicam ali državam kandidatkam dopušča, da ravnajo kot destabilizacijski faktor na območju, kjer evropski vojaki izgubljajo življenja pri poskusu stabilizacije? Naj vas spomnim, da turške sile zasedajo 40 % ozemlja Cipra. To državi ni preprečilo, da je začela pristopne pogovore. Dovolite mi, da vas spomnim, da Turčija še vedno ne izpolnjuje zahtev EU po razširitvi protokola iz Ankare. Sprašujem se, kaj bo o tem povedalo poročilo Evropske komisije, ki ga pričakujemo 6. novembra. Če je sporočilo strpnost, zakaj potem nismo strpni do toliko drugih vprašanj, ki zadevajo načela in vrednote v osrčju EU? Na koncu je ključno vprašanje: ali govorimo o širitvi vrednot EU ali o zmanjšanju področja vpliva EU?"@sl20
"Herr talman! Låt mig börja med att gratulera Ria Oomen-Ruijten till hennes betänkande. Och nu till en aktuell fråga: vad händer, herr talman, om Turkiet, ett kandidatland, ignorerar förmaningarna från EU och invaderar norra Irak? Vilka är Turkiets avsikter? Är de kanske att skapa ännu en situation som i Cypern eller att ockupera territorier i det kurdiskspråkiga Irak, vilket ytterligare skulle komplicera de försök som många länder har gjort, inklusive europeiska länder, att stabilisera Irak? Hur kan man tillåta att medlemsstater eller kandidatländer agerar som destabiliserande faktorer i ett område där europeiska soldater förlorar sina liv i ett försök att skapa stabilitet? Får jag påminna er om att turkiska trupper ockuperar 40 procent av Cypern. Detta har inte hindrat landet från att inleda anslutningsförhandlingar. Får jag påminna er om att Turkiet fortfarande inte rättar sig efter EU:s begäran att utöka Ankara-protokollet. Jag undrar vad som står om detta i Europeiska kommissionens rapport som förväntas komma den 6 november. Om budskapet är tolerans, varför inte vara tolerant i så många andra frågor om principer och värderingar som är centrala för EU? I den slutgiltiga analysen är huvudfrågan: handlar det om att sprida EU:s värderingar eller att minska deras inflytelsesfär?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph