Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-021"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.4.3-021"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Voorzitter, ook van mijn kant de complimenten aan de rapporteur, mevrouw Oomen-Ruijten. Meteen een reactie op de opmerking van de heer Langen: bij mijn fractie gaat het er juist wel om dat de onderhandelingen gericht zijn op lidmaatschap van de Europese Unie! De resolutie die we vandaag bespreken, is een aanmoediging aan de Turkse regering om vooral op die weg door te gaan. Premier Erdoğan heeft een sterk mandaat van de Turkse kiezers gekregen om dat te doen. Dat stelt hem inderdaad in staat om een impuls te geven aan de hervormingen. We verwachten dat er nu snel resultaten zullen komen en we verwachten dan ook dat de Commissie binnenkort met een voortgangsverslag in die zin zal komen. Urgente issues mogen natuurlijk niet ondergesneeuwd raken. Ik denk dat het symbolisch een enorm belangrijke stap zou zijn, maar ook een enorme uitstraling zou hebben, wanneer de Turkse regering iets zou doen aan artikel 301, dit zou intrekken of op een andere wijze zou formuleren. Dat zou in Turkije de noodzakelijke openheid scheppen voor het debat, ook over kwesties uit het verleden, en dat brengt mij op de Armeense kwestie. Wij vinden het van groot belang dat er in Turkije een intern debat daarover plaatsvindt, maar het is vooral aan Turkije zélf om dat te organiseren en niet zozeer aan het Europees Parlement of het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden om dat af te willen dwingen. Het is vooral een interne zaak, waarbij wij kunnen helpen, maar het is niet erg zinvol dat wij daar van buitenaf daar voortdurend op aandringen. De nieuwe grondwet is aangekondigd. Dat geeft ook mogelijkheden, volgens ons, om eindelijk eens te zoeken naar een politieke oplossing voor het Koerdische vraagstuk. Ik deel de opvatting van diegenen die zeggen dat we alles moeten doen om te voorkomen dat er een militaire escalatie plaatsvindt in Noord-Irak, maar dat kunnen we alleen maar als we in de eerste plaats ook zelf afstand nemen van de terroristische aanslagen van de PKK en van de PKK eisen dat ze daarmee stoppen. In de tweede plaats moeten we Turkije ook ondersteunen in de dialoog met Irak en de Irakese autoriteiten, maar ook in de dialoog met de regionale autoriteiten in Koerdisch Irak om in de praktijk samen te werken om die aanvallen te stoppen. We verwelkomen nieuwe diplomatieke initiatieven, maar het gaat ons vooral om praktische samenwerking in de regio zelf om het geweld te stoppen en terug te dringen."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedo, též bych rád vyjádřil pochvalu zpravodajkyni paní Oomenové-Ruijtenové. Moje bezprostřední odpověď na poznámku pana Langena je, že v mé skupině rozhodně hovoříme o jednáních za účelem členství v Evropské unii! Usnesení, o kterém dnes mluvíme, má podpořit tureckou vládu, aby, ať už dělá cokoliv, pokračovala po této cestě. Ministerský předseda pan Erdogan k tomu dostal od tureckých voličů silný mandát. Tím se ve skutečnosti dostává do pozice, ve které může podnítit reformy. Nyní rapidně očekáváme výsledky, a proto očekáváme, že Komise přijde co nejdřív ve zprávou o činnosti, která se bude týkat tohoto jevu. Samozřejmě bychom neměli přehlížet naléhavé problémy. Myslím, že by to byl opravdu velmi důležitý symbolický krok, který by měl obrovský dominový efekt, pokud by turecký parlament učinil něco s článkem 301, pokud by ho vyhlásil za neplatný, nebo ho přeformuloval. To by vytvořilo v Turecku potřebnou otevřenost pro rozhovory včetně rozhovorů o otázkách z minulosti a to mě přivádí k arménské otázce. Věříme, že je velmi důležité, aby o tomto proběhla v Turecku interní diskuse, ale je hlavně na samotném Turecku, aby to zorganizovalo, a nikoliv na Parlamentu nebo na Sněmovně reprezentantů Spojených států, aby otevřely tuto problematiku. Je to hlavně vnitřní záležitost, můžeme pomoci, ale ve skutečnosti nemá velký význam, abychom naléhali zvenku. Byla vyhlášená nová ústava. Věříme, že se tak objevuje i příležitost konečně najít politické řešení kurdské otázky. Sdílím názor těch, kteří říkají, že bychom měli udělat vše, co se dá, abychom zabránili vojenské eskalaci v severním Iráku, ale můžeme tak učinit jen v případě, že se distancujeme od teroristických útoků strany PKK a budeme PKK žádat, aby přestala. Zadruhé, musíme též podpořit Turecko v jeho dialogu s Irákem a s iráckými orgány, a taktéž i v jeho dialogu s místními orgány v kurdském Iráku, aby v praxi spolupracovaly, a tak tyto útoky zastavily. Vítáme nové diplomatické iniciativy, ale věříme, že toto násilí ukončí hlavně praktická spolupráce v samotném regionu."@cs1
"Hr. formand! Også jeg vil give ordføreren, fru Oomen-Ruijten, en kompliment. Jeg vil med det samme reagere på hr. Langens bemærkning og sige, at det i min gruppe netop drejer sig om, at forhandlingerne rettes mod medlemskab af EU! Det beslutningsforslag, som vi i dag drøfter, er en opfordring til den tyrkiske regering om frem for alt at fortsætte ad denne vej. Premierminister Erdogan har af de tyrkiske vælgere fået et stærkt mandat til at gøre dette. Det sætter ham faktisk i stand til at give reformerne en impuls. Vi forventer, at der nu hurtigt kommer resultater, og vi forventer derfor, at Kommissionen snart fremlægger en fremskridtsrapport herom. Presserende sager må selvfølgelig ikke blive overset. Jeg tror, at det symbolsk ville være et uhyre vigtigt skridt, men også ville få en enorm virkning, hvis den tyrkiske regering gjorde noget ved artikel 301, f.eks. ophævede den eller omformulerede den. Det ville skabe den nødvendige åbenhed for debatten i Tyrkiet, også om spørgsmål fra fortiden, og det får mig til at komme ind på det armenske spørgsmål. Vi synes, det er meget vigtigt, at der finder en intern debat herom sted i Tyrkiet, men det er først og fremmest op til Tyrkiet selv at tilrettelægge dette og ikke så meget Europa-Parlamentet eller det amerikanske Repræsentanternes Hus, som skal forsøge at gennemtvinge det. Det er frem for alt et internt anliggende, som vi kan hjælpe med, men det er ikke særlig hensigtsmæssigt, at vi konstant presser på udefra. Den nye forfatning er bebudet. Det giver efter vores mening også muligheder for omsider at søge en politisk løsning på det kurdiske spørgsmål. Jeg er enig med dem, som siger, at vi skal gøre alt for at forhindre, at der finder en militær eskalering sted i det nordlige Irak, men det kan vi kun gøre, hvis vi først og fremmest også selv tager afstand fra PKK's terrorangreb og kræver, at PKK ophører med disse. For det andet skal vi også støtte Tyrkiet i dialogen med Irak og de irakiske myndigheder, men ligeledes i dialogen med de regionale myndigheder i den kurdiske del af Irak med henblik på samarbejde i praksis for at bringe disse angreb til ophør. Vi glæder os over nye diplomatiske initiativer, men det gælder for os først og fremmest om praktisk samarbejde i selve regionen for at formindske volden og bringe den til ophør."@da2
"Herr Präsident! Ich möchte der Berichterstatterin Frau Oomen-Ruijten ein Kompliment aussprechen. Meine direkte Antwort auf Herrn Langens Anmerkung ist, dass wir in meiner Fraktion definitiv über Verhandlungen mit dem Ziel der Mitgliedschaft in der Europäischen Union sprechen! Die Entschließung, über die wir heute diskutieren, soll die türkische Regierung ermutigen, bei allem, was sie tut, weiter in diese Richtung zu gehen. Dazu ist Ministerpräsident Erdoğan von den türkischen Wählern mit einem starken Mandat ausgestattet worden. Das versetzt ihn in der Tat in die Lage, die Reformen voranzubringen. Wir erwarten jetzt zügig Ergebnisse und hoffen aus diesem Grund, dass die Kommission dazu bald einen Fortschrittsbericht vorlegen wird. Wir sollten dringende Fragen natürlich nicht übersehen. Meines Erachtens wäre es ein äußerst wichtiger symbolischer Schritt mit einer enormen, weit verbreiteten Wirkung, wenn die türkische Regierung in Sachen Artikel 301 etwas unternehmen würde, wenn sie ihn außer Kraft setzen oder neu formulieren würde. Es würde zu der notwendigen Offenheit der Türkei für die Debatte, einschließlich der Debatte über Fragen der Vergangenheit, führen. Damit komme ich zur armenischen Frage. Nach unserem Dafürhalten ist es sehr wichtig, dass darüber eine interne Debatte in der Türkei geführt wird, aber das zu organisieren ist im Wesentlichen die Aufgabe der Türkei selbst, und es ist nicht so sehr die Aufgabe des Parlaments oder des US-Repräsentantenhauses, zu versuchen, dies zu erzwingen. Es ist vor allem eine interne Angelegenheit. Wir können helfen, aber es gibt keinen wirklichen Grund, dafür, dass wir hier fortwährend von außen Druck ausüben. Die neue Verfassung ist angekündigt worden. Unserer Meinung nach eröffnet das auch Möglichkeiten, endlich eine politische Lösung der Kurdenfrage zu erreichen. Ich teile die Ansicht jener, die sagen, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun sollten, um eine militärische Eskalation im Norden Iraks zu verhindern, aber wir können das nur, wenn wir uns zunächst von den Terroranschlägen der PKK distanzieren und die PKK auffordern, damit aufzuhören. Zweitens müssen wir die Türkei auch in ihrem Dialog mit dem Irak und den irakischen Behörden unterstützen, ebenso wie in ihrem Dialog mit regionalen Behörden in Kurdistan-Irak, mit dem Ziel, in der Praxis zu kooperieren und diesen Anschlägen ein Ende zu setzen. Wir begrüßen neue diplomatische Initiativen, jedoch sind wir der Auffassung, dass vor allem eine praktische Zusammenarbeit in der Region selbst zu einem Rückgang und einem Ende der Gewalt führen wird."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα επίσης να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου στην εισηγήτρια, κ. Oomen-Ruijten. Η άμεση απάντησή μου στην παρατήρηση του κ. Langen είναι ότι στην ομάδα μου μιλάμε σίγουρα για διαπραγματεύσεις με στόχο την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση! Το ψήφισμα το οποίο συζητούμε σήμερα αποτελεί ενθάρρυνση της τουρκικής κυβέρνησης να συνεχίσει αυτή την πορεία ό,τι και να κάνει. Ο πρωθυπουργός Erdoğan έλαβε μια ισχυρή εντολή να το κάνει αυτό από το τουρκικό εκλογικό σώμα. Αυτό τον θέτει όντως σε θέση να δώσει ώθηση στις μεταρρυθμίσεις. Αναμένουμε άμεσα αποτελέσματα και αναμένουμε συνεπώς ότι η Επιτροπή θα υποβάλει σύντομα μία έκθεση προόδου. Τα επείγοντα θέματα δεν θα πρέπει να παραβλεφθούν, ασφαλώς. Θεωρώ ότι θα ήταν σημαντικότατο συμβολικό βήμα, το οποίο θα είχε τεράστια επίδραση, αν η τουρκική κυβέρνηση έκανε κάτι για το άρθρο 301, να το ανακαλούσε ή το αναδιατύπωνε. Αυτό θα δημιουργούσε το απαραίτητο άνοιγμα στην Τουρκία για συζήτηση, συμπεριλαμβανομένης της συζήτησης για θέματα του παρελθόντος, και αυτό με φέρνει στο αρμενικό ζήτημα. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει εσωτερικός διάλογος για αυτό στην Τουρκία, αλλά εναπόκειται κυρίως στην ίδια την Τουρκία να το οργανώσει αυτό και όχι τόσο στο Κοινοβούλιο ή στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών να προσπαθήσουν να επιβάλουν το θέμα. Πρόκειται κυρίως για ένα εσωτερικό θέμα· μπορούμε να βοηθήσουμε, αλλά πραγματικά δεν έχει πολύ νόημα να πιέζουμε συνεχώς για αυτό εξωτερικά. Το νέο σύνταγμα έχει ανακοινωθεί. Αυτό δημιουργεί επίσης ευκαιρίες, πιστεύουμε, να βρεθεί τελικά μια πολιτική λύση στο κουρδικό ζήτημα. Συμμερίζομαι την άποψη αυτών που λένε ότι θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να αποτρέψουμε μια στρατιωτική κλιμάκωση στο βόρειο Ιράκ, αλλά αυτό μπορούμε να το κάνουμε μόνο εάν αποστασιοποιηθούμε πρώτα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις του PKK και ζητήσουμε από το PKK να σταματήσει. Δεύτερον, πρέπει να στηρίξουμε επίσης την Τουρκία στον διάλογό της με το Ιράκ και τις ιρακινές αρχές, και επίσης στον διάλογό της με τις περιφερειακές αρχές στο κουρδικό Ιράκ προκειμένου να συνεργαστούν στην πράξη για να σταματήσουν αυτές τις επιθέσεις. Επικροτούμε τις νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες, πιστεύουμε όμως ότι κυρίως η έμπρακτη συνεργασία στην περιοχή αυτή καθεαυτή θα μειώσει και θα τερματίσει τη βία."@el10
"Mr President, I would also like to express my compliments to the rapporteur, Mrs Oomen-Ruijten. My immediate response to Mr Langen’s remark is that in my Group we are definitely talking about negotiations with a view to membership of the European Union! The resolution we are debating today is an encouragement to the Turkish Government to keep going down that route whatever it does. Prime Minister Erdoğan was given a strong mandate to do that by the Turkish electorate. That does indeed put him in a position to spur on the reforms. We expect rapid results now and we therefore expect that the Commission will soon come up with a progress report to that effect. Urgent issues should not be overlooked, of course. I think that it would be a hugely important symbolic step, which would have a huge ripple effect, if the Turkish Government were to do something about Article 301, if they were to repeal it or reformulate it. That would create the necessary openness in Turkey for debate, including debate on issues from the past, and that brings me to the Armenian question. We believe that it is very important that there be an internal debate on this in Turkey, but it is mainly up to Turkey itself to organise that and not so much for Parliament or the US House of Representatives to try to force the issue. It is mainly an internal matter; we can help, but there is not really much point in us continually pushing for this from outside. The new constitution has been announced. That also creates opportunities, we believe, to finally seek a political solution to the Kurdish question. I share the view of those who say that we should do everything we can to prevent a military escalation in northern Iraq, but we can only do that if we first distance ourselves from the terrorist attacks of the PKK and demand the PKK to stop. Secondly, we must also support Turkey in its dialogue with Iraq and the Iraqi authorities, and also in its dialogue with the regional authorities in Kurdish Iraq to cooperate in practice to stop these attacks. We welcome new diplomatic initiatives, but we believe that it is mainly practical cooperation in the region itself that will drive down and end the violence."@en4
"Señor Presidente, yo también quiero expresar mi agradecimiento a la ponente, señora Oomen-Ruijten. Mi respuesta inmediata al comentario del señor Langen es que, en mi Grupo, hablamos claramente de negociaciones con vistas a la adhesión a la Unión Europea. La resolución que estamos debatiendo hoy es una manera de animar al Gobierno turco para que siga avanzando en ese proceso haga lo que haga. El Primer Ministro Erdoğan ha recibido del electorado turco un mandato claro en ese sentido. Eso le coloca, de hecho, en una buena situación para impulsar las reformas. Ahora esperamos resultados rápidos y, por tanto, esperamos que la Comisión presente en breve un informe de progreso al respecto. Las cuestiones urgentes no deben ignorarse, por supuesto. Creo que sería un paso simbólico de enorme importancia y que tendría una gran repercusión que el Gobierno turco hiciera algo con respecto al artículo 301, ya fuera revocarlo o reformularlo. Eso crearía la transparencia necesaria en Turquía para debatir incluso cuestiones del pasado, lo cual me lleva a la cuestión armenia. Creemos que es muy importante que haya un debate interno sobre esta cuestión en Turquía, pero la propia Turquía es la que tiene que impulsarlo, sin que el Parlamento Europeo o la Cámara de Representantes de los Estados Unidos traten de forzar la situación. Se trata principalmente de un asunto interno; nosotros podemos ayudar, pero en realidad no tiene mucho sentido que insistamos todo el tiempo en eso desde fuera. Se ha anunciado la nueva Constitución. Creemos que también con eso se crean oportunidades para encontrar por fin una solución política a la cuestión kurda. Comparto la opinión de los que dicen que tenemos que hacer todo lo posible por evitar una escalada militar en el norte de Irak, pero para ello tenemos primero que condenar los atentados terroristas del PKK y exigir al PKK que ponga fin a los mismos. En segundo lugar, tenemos que apoyar a Turquía en su diálogo con Irak y con las autoridades iraquíes, y también en su diálogo con las autoridades regionales en el Irak kurdo, para establecer una cooperación práctica que permita poner fin a los atentados. Acogemos con satisfacción las nuevas iniciativas diplomáticas, pero creemos que la cooperación práctica en la propia región es la principal forma de reducir y acabar con la violencia."@es21
"Härra president, sooviksin samuti avaldada raportöörile proua Oomen-Ruijtenile oma komplimendid. Minu kohene vastus härra Langeni märkusele on, et minu fraktsioonis käib jutt kindlasti läbirääkimistest, mille eesmärgiks on Euroopa Liidu liikmelisus! Resolutsioon, mida me täna arutame, on Türgi valitsusele julgustuseks jätkata oma mis tahes tegevuses mööda seda teed liikumist. Türgi valijaskond andis peaminister Erdoğanile selleks tugeva mandaadi. See asetab ta tõesti positsioonile, millelt reforme kannustada. Ootame nüüd kiireid tulemusi ning seetõttu ootame, et komisjon esitaks peagi vastavasisulise eduaruande. Muidugi ei tohiks ülikiireid küsimusi kõrvale jätta. Arvan, et see oleks tohutult oluline sümboolne samm, mis omaks tohutut järelkaja, kui Türgi valitsus teeks midagi artikliga 301, kui nad selle tühistaks või ümber sõnastaks. See looks Türgis arutelude jaoks vajaliku avatuse, sealhulgas aruteluks mineviku üle ning see toob mu Armeenia küsimuse juurde. Usume, et on väga oluline, et selles küsimuses toimuks Türgis sisemine arutelu, kuid peamiselt peab Türgi selle ise korraldama ning selle küsimuse osas ei peaks avaldama survet mitte niivõrd parlament või USA esindajatekoda. Tegemist on peamiselt siseküsimusega; saame aidata, kuid meil pole tõesti väga mõttekas järjepidevalt avaldada selleks survet väljastpoolt. Uus põhiseadus on välja kuulutatud. Usume, et ka see loob võimalusi, et otsida kurdide küsimusele lõpuks poliitiline lahendus. Jagan nende arvamust, kes ütlesid, et me peaksime tegema kõikvõimaliku, et ära hoida sõjaline rünnak Põhja-Iraaki, kuid me saame seda teha vaid juhul, kui me distantseerime endid PKK terrorirünnakutest ning nõuame, et PKK lõpetaks. Teiseks peame samuti toetama Türgit selle dialoogis Iraagiga ning Iraagi ametivõimudega ning samuti dialoogis Kurdi-Iraagi piirkondlike omavalitsustega, et teha faktilist koostööd nende rünnakute lõpetamiseks. Tervitame uusi diplomaatilisi algatusi, kuid usume, et peamiselt on faktiline koostöö regioonis endas see, mis vägivalla summutab ning lõpetab."@et5
"Arvoisa puhemies, haluaisin myös antaa tunnustusta esittelijälle Ria Oomen-Ruijtenille. Välitön vastaukseni Werner Langenin huomautukseen on, että poliittinen ryhmäni ajattelee taatusti neuvotteluista puhuessaan Euroopan unionin jäsenyyttä! Tänään keskusteltavana oleva päätöslauselma kannustaa Turkin hallitusta jatkamaan tällä tiellä, tapahtuipa mitä tahansa. Turkin äänestäjäkunta antoi pääministeri Erdoganille vahvan mandaatin sitä varten. Hänellä on siksi todellinen tilaisuus vauhdittaa uudistuksia. Odotamme nyt nopeita tuloksia, ja odotamme siksi, että komissio esittää pian tähän tähtäävän edistymiskertomuksen. Pakottavia kysymyksiä ei tietenkään tule sivuuttaa. Mielestäni symbolisella tasolla hyvin merkittävä edistysaskel, jolla olisi kauaskantoisia heijastusvaikutuksia, olisi Turkin hallituksen puuttuminen 301 pykälään, joko sen kumoaminen tai uudelleen muotoilu. Se toisi Turkkiin tarvittavaa avoimuutta, jota edellyttää keskustelu muun muassa menneisyydestä, mikä johtaa minut armenialaiskysymykseen. Pidämme hyvin tärkeänä, että asiasta keskustellaan Turkissa, mutta keskustelun järjestäminen on lähinnä Turkin itsensä vastuulla, eikä ole parlamentin taikka Yhdysvaltain edustajainhuoneen asia painostaa Turkkia tässä kysymyksessä. Kyse on lähinnä maan sisäisestä asiasta, jossa voimme toki auttaa, mutta jonka ajaminen ulkopuolelta ei ole järkevää. Uudesta perustuslaista on kerrottu. Uskomme myös sen luovan tilaisuuksia poliittisen ratkaisun löytämiseksi viimeinkin kurdikysymykseen. Jaan näkemyksen, jonka mukaan meidän olisi tehtävä kaikkemme estääksemme aseellisen konfliktin Pohjois-Irakissa, mutta kykenemme siihen vain, jos otamme ensin etäisyyttä PKK:n terroristi-iskuihin ja vaadimme PKK:ta lopettamaan ne. Toisekseen, meidän on myös kannustettava Turkkia vuoropuheluun Irakin, sen viranomaisten, sekä maan kurdialueiden alueviranomaisten kanssa, ja tekemään käytännön yhteistyötä iskujen lopettamiseksi. Kannatamme uusia diplomaattisia aloitteita mutta uskomme, että väkivaltaisuuksien vähenemiseen ja loppumiseen johtaa ennen kaikkea käytännön yhteistyö alueella."@fi7
"Monsieur le Président, je voudrais également féliciter le rapporteur, Mme Oomen-Ruijten. Ma réponse immédiate à la remarque de M. Langen est que, au sein de mon groupe, nous abordons incontestablement les négociations en vue de l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne! La résolution dont nous débattons aujourd’hui vise à encourager le gouvernement turc à poursuivre sur cette voie, quoi qu’il fasse. L’électorat turc a pour ce faire donné au Premier ministre Erdoğan un mandat fort. Cela l’oblige en fait à encourager les réformes. Nous attendons à présent des résultats rapides et nous espérons dès lors que la Commission présentera bientôt un rapport d’avancement à cet effet. Les questions urgentes ne doivent bien sûr pas être négligées. Je pense que cela constituerait un pas hautement symbolique, qui aurait des répercussions énormes, si le gouvernement turc faisait quelque chose au sujet de l’article 301, s’il l’abrogeait ou s’il le reformulait. Cela créerait l’ouverture nécessaire au débat en Turquie, y compris le débat sur les problèmes du passé, et cela m’amène à la question arménienne. Nous pensons qu’il est très important qu’un débat interne ait lieu à ce sujet en Turquie, mais c’est principalement à la Turquie elle-même d’organiser ce débat et pas tellement au Parlement ou à la Chambre des représentants américaine de tenter de forcer la question. C’est essentiellement une question interne; nous pouvons aider, mais cela ne sert pas à grand chose d’insister sur ce point de l’extérieur. La nouvelle constitution a été annoncée. Cela crée également, selon nous, des possibilités d’enfin trouver une solution politique à la question kurde. Je partage l’avis de ceux qui disent que nous devrions faire tout notre possible pour empêcher une escalade militaire dans le nord de l’Iraq, mais nous ne pouvons le faire que si nous nous distançons des attentats terroristes du PKK et si nous exhortons le PKK à y mettre un terme. Deuxièmement, nous devons aussi soutenir la Turquie dans son dialogue avec les autorités iraquiennes, ainsi que dans son dialogue avec les autorités régionales de l’Iraq kurde afin de coopérer en pratique en vue de mettre un terme à ces attentats. Nous nous réjouissons des nouvelles initiatives politiques, mais nous pensons que c’est surtout la coopération pratique dans la région elle-même qui réduira et mettra fin à la violence."@fr8
"Elnök úr, én is szeretnék gratulálni a jelentést előadó Oomen-Ruijten asszonynak. Szeretnék most rögtön válaszolni Langen úr megjegyzésére: amikor a tárgyalásokról beszélünk, a képviselőcsoportomban mi az uniós tagságot határozottan célként kezeljük. Az állásfoglalás, melyről ma vitázunk egy buzdítás a török kormánynak, hogy haladjon tovább azon az úton, amelyre már rálépett. Erdoğan miniszterelnök úr határozott megbízatást kapott erre a török választóktól. Ez ténylegesen lehetővé teszi számára, hogy fokozza a reformokat. Most tehát gyors eredményekre számítunk, és ezért elvárjuk, hogy a Bizottság hamar készítse el az ennek megfelelő előrehaladási jelentést. A sürgős kérdések fölött természetesen nem szabad átsiklani. Úgy vélem, rendkívül fontos szimbolikus lépés lenne – amely jelentős tovagyűrűző hatást eredményezne –, ha a török kormány tenne valamit a 301. cikk kapcsán, ha eltörölné vagy átfogalmazná azt. Ez megteremtené Törökország szükséges nyitottságát a vitára, beleértve a múltbeli kérdésekről folytatott vitát is, és ez elvezet az örmény kérdéshez. Véleményünk szerint nagyon fontos, hogy Törökországon belül is folyjon vita e kérdésről, ezt megszerveznie azonban magának Törökországnak kell, nem pedig a Parlamentnek vagy az Egyesült Államok Képviselőházának kell erőltetnie. Ez leginkább belügy; mi segíthetünk, de nincs sok értelme annak, hogy folyamatosan kívülről sürgessük a vitát. Az új alkotmányt kihirdették. Úgy véljük, hogy ez szintén lehetőséget teremt arra, hogy politikai megoldás szülessen a kurd kérdésre. Osztom azok véleményét, akik szerint minden tőlünk tehetőt meg kell tennünk, hogy elkerülhetővé váljon a katonai műveletek kiterjedése Észak-Irakban, azonban ezt csak akkor tudjuk megtenni, ha először elhatárolódunk a PKK terrortámadásaitól és azt követeljük a PKK-tól, hogy hagyjon fel velük. Másodszor, támogatnunk kell Törökországot az Irakkal és az iraki hatóságokkal folytatott párbeszédben, valamint az Irak kurdok lakta részének regionális hatóságaival folytatott párbeszédben, melynek célja a szóban forgó támadások tényleges beszüntetésére irányuló együttműködés. Örömmel vesszük az új diplomáciai kezdeményezéseket, azonban véleményünk szerint főként a gyakorlati együttműködés vezet majd az erőszak csökkentéséhez és befejezéséhez."@hu11
". Signor Presidente, anch’io desidero fare i miei complimenti alla relatrice, l’onorevole Oomen-Ruijten. La mia risposta immediata all’osservazione dell’onorevole Langen è che nel mio gruppo stiamo finalmente parlando dei negoziati tenendo in considerazione l’adesione all’Unione europea! La risoluzione che oggi stiamo discutendo rappresenta uno stimolo per il governo turco affinché mantenga il percorso intrapreso qualsiasi cosa accada. Il Primo Ministro Erdoğan ha ottenuto dall’elettorato turco un solido mandato al fine di proseguire in questa direzione. Egli, pertanto, riveste una posizione che gli permette di spingere le riforme. Ora ci aspettiamo risultati rapidi e quindi che la Commissione presto presenti una relazione dei progressi a questo proposito. Naturalmente non dovremmo trascurare le questioni urgenti. Penso che se il governo intervenisse a riguardo dell’articolo 301, abrogandolo o riformulandolo, sarebbe un’iniziativa simbolica estremamente importante, che avrebbe un ampio effetto domino. Tale situazione creerebbe l’apertura necessaria alla Turchia per il dibattito, comprese discussioni relative a problemi del passato, cosa che mi conduce alla questione armena. Riteniamo sia di estrema importanza lo svolgimento di un dibattito interno a questo proposito in Turchia, ma spetta soprattutto a questo paese organizzarlo e non al Parlamento o alla Camera dei rappresentanti statunitense cercare di imporre la questione. Si tratta principalmente di una materia interna; possiamo contribuire, ma veramente non siamo molto interessati a sollecitare di continuo tale aspetto dall’esterno. E’ stata annunciata la nuova costituzione. Crediamo che anche questo fattore crei nuove opportunità di cercare finalmente una soluzione politica al problema curdo. Condivido il parere di coloro che dicono che dovremmo tutto ciò che è in nostro potere per evitare un’ militare nell’Iraq settentrionale, tuttavia ciò è possibile solo se per prima cosa prendiamo le distanze dagli attacchi terroristici del PKK e pretendiamo che si fermi. Secondo, dobbiamo altresì sostenere la Turchia nel suo dialogo con l’Iraq e le autorità irachene, nonché con le autorità regionali dell’Iraq curdo al fine di collaborare in modo pratico per interrompere questi attacchi. Accogliamo con favore nuove iniziative diplomatiche, ma riteniamo che sarà soprattutto la cooperazione pratica nella regione stessa che farà calare e scomparire la violenza."@it12
"Gerb. pirmininke, aš taip pat norėčiau išsakyti sveikinimus pranešėjai R. Oomen-Ruijten. Atsakydamas į W. Lageno pastabą noriu pabrėžti, kad mano frakcijoje kalbama apie derybas dėl narystės Europos Sąjungoje. Rezoliucija, dėl kurios šiandien diskutuojame, skirta paskatinti Turkija tęsti šį kelią. Ministrui Pirmininkui T. Erdošanui Turkijos elektoratas suteikė tvirtą mandatą tai daryti ir paskatinti reformas. Dabar mes laukiame greitų rezultatų, todėl tikimės, kad Komisija tuo tikslu netrukus pateiks pažangos ataskaitą. Žinoma, negalima pamiršti skubių klausimų. Manau, Turkijos Vyriausybė pademonstruotų labai svarbų simbolišką žingsnį, kuris susilauktų didelio atgarsio, jeigu ji ką nors padarytų su 301 straipsniu, jeigu jį panaikintų arba performuluotų. Dėl to diskusijų, įskaitant diskusijas praeities klausimais – šiuo atveju kalbu apie armėnų problemą – aplinka Turkijoje taptų atviresnė. Manome, kad labai svarbu Turkijoje pradėti vidaus diskusijas šiuo klausimu, tačiau jas turi surengti pati Turkija, Parlamentui arba JAV Atstovų rūmams neverčiant apsispręsti. Tai yra vidaus problema; mes galime padėti, tačiau nėra prasmės iš išorės nuolat raginti ją išspręsti. Buvo paskelbta naujoji konstitucija. Manome, kad ji taip pat atveria naujas galimybes pasiekti politinį kurdų klausimo sprendimą. Pritariu sakantiems, kad mes privalome imtis visų galimų priemonių, kad būtų išvengta karo išplėtimo į Šiaurės Iraką, tačiau visų pirma turime atsiriboti nuo PKK teroro išpuolių ir pareikalauti jos liautis. Antra, mes taip pat turime paremti Turkiją dialoge su Iraku ir Irako valdžios institucijoms bei regioninėmis Irako kurdų valdžios institucijomis, kad būtų vykdomas praktinis bendradarbiavimas siekiant sustabdyti šiuos išpuolius. Mes džiaugiamės, kad imamasi naujų diplomatinių iniciatyvų, bet manome, kad tik praktinis bendradarbiavimas regione sumažins ir panaikins smurtą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Arī es vēlētos izteikt atzinību referentei . Atbildot uz piezīmi, uzreiz gribu teikt, ka mūsu grupā mēs katrā ziņā runājam par tādām sarunām, kuru mērķis ir dalība Eiropas Savienībā! Rezolūcija, ko mēs šodien apspriežam, ir domāta tam, lai jebkurā gadījumā iedrošinātu Turcijas valdību turpināt šo virzību. Šajā ziņā premjerministrs ir saņēmis stingras pilnvaras no Turcijas vēlētājiem. Tas viņam dod reālu iespēju pasteidzināt reformas. Tagad mēs gaidām straujus rezultātus un tādēļ ceram, ka Komisija šajā nolūkā drīz nāks klajā ar progresa ziņojumu. Protams, nedrīkst neievērot steidzamus jautājumus. Manuprāt, ja Turcijas valdība kaut ko darītu sakarā ar 301. pantu — to atceltu vai mainītu tā formulējumu —, tas būtu ārkārtīgi svarīgs simbolisks solis ar milzīgu lavīnveida ietekmi. Tas radītu Turcijā atvērtības gaisotni, kas nepieciešama debatēm, tostarp debatēm par pagātnes lietām, un šeit mēs nonākam pie Armēnijas jautājuma. Mūsuprāt, ir ļoti svarīgi, lai Turcijā par šo jautājumu notiktu iekšējas debates, taču to rīkošana galvenokārt ir pašas Turcijas ziņā, un mazāk ir atkarīga no Parlamenta vai ASV Pārstāvju palātas centieniem izdarīt spiedienu šajā jautājumā. Šī ir galvenokārt iekšēja lieta; mēs varam palīdzēt, taču patiesībā mums nebūtu lietderīgi turpināt īstenot ārēju spiedienu. Ir izsludināta jaunā konstitūcija. Mēs uzskatām, ka arī šis apstāklis rada iespējas beidzot rast politisku risinājumu kurdu jautājumam. Esmu vienisprātis ar tiem, kas uzskata, ka mums ir jādara viss iespējamais, lai nepieļautu militāru eskalāciju Ziemeļirākā, taču tas ir iespējams tikai tad, ja mēs vispirms distancēsimies no teroristu uzbrukumiem un pieprasīsim tos pārtraukt. Otrkārt, mums ir arī jāatbalsta Turcija tās dialogā gan ar Irāku un tās iestādēm, gan ar Irākas kurdu reģionālajām iestādēm, lai panāktu praktisku sadarbību šo uzbrukumu pārtraukšanā. Mēs atzinīgi vērtējam jaunas diplomātiskas iniciatīvas, taču uzskatām, ka samazināt un pārtraukt vardarbību var tikai ar praktisku sadarbību šajā reģionā."@lv13
"Voorzitter, ook van mijn kant de complimenten aan de rapporteur, mevrouw Oomen-Ruijten. Meteen een reactie op de opmerking van de heer Langen: bij mijn fractie gaat het er juist wel om dat de onderhandelingen gericht zijn op lidmaatschap van de Europese Unie! De resolutie die we vandaag bespreken, is een aanmoediging aan de Turkse regering om vooral op die weg door te gaan. Premier Erdoğan heeft een sterk mandaat van de Turkse kiezers gekregen om dat te doen. Dat stelt hem inderdaad in staat om een impuls te geven aan de hervormingen. We verwachten dat er nu snel resultaten zullen komen en we verwachten dan ook dat de Commissie binnenkort met een voortgangsverslag in die zin zal komen. Urgente issues mogen natuurlijk niet ondergesneeuwd raken. Ik denk dat het symbolisch een enorm belangrijke stap zou zijn, maar ook een enorme uitstraling zou hebben, wanneer de Turkse regering iets zou doen aan artikel 301, dit zou intrekken of op een andere wijze zou formuleren. Dat zou in Turkije de noodzakelijke openheid scheppen voor het debat, ook over kwesties uit het verleden, en dat brengt mij op de Armeense kwestie. Wij vinden het van groot belang dat er in Turkije een intern debat daarover plaatsvindt, maar het is vooral aan Turkije zélf om dat te organiseren en niet zozeer aan het Europees Parlement of het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden om dat af te willen dwingen. Het is vooral een interne zaak, waarbij wij kunnen helpen, maar het is niet erg zinvol dat wij daar van buitenaf daar voortdurend op aandringen. De nieuwe grondwet is aangekondigd. Dat geeft ook mogelijkheden, volgens ons, om eindelijk eens te zoeken naar een politieke oplossing voor het Koerdische vraagstuk. Ik deel de opvatting van diegenen die zeggen dat we alles moeten doen om te voorkomen dat er een militaire escalatie plaatsvindt in Noord-Irak, maar dat kunnen we alleen maar als we in de eerste plaats ook zelf afstand nemen van de terroristische aanslagen van de PKK en van de PKK eisen dat ze daarmee stoppen. In de tweede plaats moeten we Turkije ook ondersteunen in de dialoog met Irak en de Irakese autoriteiten, maar ook in de dialoog met de regionale autoriteiten in Koerdisch Irak om in de praktijk samen te werken om die aanvallen te stoppen. We verwelkomen nieuwe diplomatieke initiatieven, maar het gaat ons vooral om praktische samenwerking in de regio zelf om het geweld te stoppen en terug te dringen."@mt15
"Panie przewodniczący! Ja również chciałbym wyrazić uznanie dla sprawozdawczyni, pani poseł Oomen-Ruijten. Od razu chciałbym także odnieść się do uwagi posła Langena. Otóż w mojej grupie zdecydowanie mówimy o negocjacjach w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej. Omawiana przez nas dzisiaj rezolucja stanowi zachętę dla tureckiego rządu do podążania tą drogą bez względu na swoje postępowanie. Premier Erdoğan otrzymał w tym celu silny mandat od tureckich wyborców. Dzięki temu rzeczywiście ma możliwość przyspieszenia reform. Spodziewamy się teraz szybkich rezultatów i tym samym oczekujemy, że Komisja opracuje wkrótce sprawozdanie z postępów w tej sprawie. Oczywiście nie powinno się pomijać pilnych kwestii. Myślę, że niezwykle ważnym, symbolicznym krokiem - o rozmaitych, daleko idących skutkach - byłoby jakieś działanie ze strony tureckiego rządu w sprawie artykułu 301, na przykład jego uchylenie lub przeformułowanie. Stworzyłoby to warunki niezbędne do prowadzenia debaty w Turcji, w tym na tematy dotyczące jej przeszłości, i tym sposobem dochodzimy do kwestii Armenii. Naszym zdaniem sprawa ta zdecydowanie powinna być w Turcji przedmiotem wewnętrznej debaty, której zorganizowanie leży jednak przede wszystkim w gestii samej Turcji i nie powinno być efektem starań Parlamentu czy amerykańskiej Izby Reprezentantów. Sprawa ta ma charakter głównie wewnętrzny. Możemy pomóc, ale tak naprawdę nasze nieustanne naleganie na tę kwestię z zewnątrz nie ma większego sensu. Ogłoszono nową konstytucję. Fakt ten również naszym zdaniem stwarza możliwość ostatecznego rozwiązania drogą polityczną kwestii kurdyjskiej. Podzielam zdanie tych osób, które twierdzą, że powinniśmy dołożyć wszelkich starań, by zapobiec rozwojowi działań wojskowych w północnym Iraku. Możemy tak postąpić jednak tylko wówczas, gdy zdystansujemy się do zamachów terrorystycznych PKK i wezwiemy PKK do ich zaprzestania. Po drugie powinniśmy również wspierać Turcję w jej dialogu z Irakiem i władzami irackimi, a także z władzami regionalnymi kurdyjskiej części Iraku w celu ustanowienia rzeczywistej współpracy na rzecz zaprzestania tychże zamachów. Z zadowoleniem odnosimy się do nowych inicjatyw dyplomatycznych, uważamy jednak, że kluczem do osłabienia i zakończenia przemocy jest głównie rzeczywista współpraca w regionie."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de também apresentar as minhas felicitações à relatora, senhora deputada Oomen-Ruijten. A minha resposta imediata à observação do senhor deputado Langen é que, no meu grupo, estamos, certamente, a falar de negociações tendo em vista a adesão à União Europeia! A proposta de resolução que hoje estamos a debater constitui um encorajamento ao Governo turco para que, faça o que fizer, se manter ao longo dessa via. O eleitorado turco deu ao Primeiro-Ministro Erdoğan um forte mandato para o fazer. Isso coloca-o, de facto, numa posição que lhe permite incentivar as reformas. Esperamos agora resultados rápidos e, portanto, que a Comissão apresente em breve, para o efeito, um relatório intercalar. É evidente que questões urgentes não deviam ser ignoradas. Penso que, se o Governo turco fizesse qualquer coisa a respeito do artigo 310º, se o rejeitasse ou o reformulasse, isso seria um passo extremamente simbólico, que teria uma enorme projecção. Criaria na Turquia a necessária abertura para um debate, incluindo um debate sobre questões do passado, o que me leva à questão da Arménia. Consideramos extremamente importante a realização de um debate a nível interno na Turquia, mas compete sobretudo à Turquia organizá-lo, e não tanto ao Parlamento ou à Câmara dos Representantes dos EUA tentar forçar a questão. Trata-se sobretudo de uma questão interna. Nós podemos ajudar, mas não há realmente grande vantagem em continuarmos a forçá-lo do exterior. A nova Constituição foi anunciada. Cremos que isso também cria oportunidades para, finalmente, procurarmos uma solução para a questão curda. Partilho do ponto de vista daqueles que dizem que devíamos fazer tudo quanto estiver ao nosso alcance para evitar uma escalada militar no Norte do Iraque, mas apenas podemos fazê-lo, se primeiro nos afastarmos dos ataques terroristas do PKK e exigirmos ao PKK que lhes ponha termo. Em segundo lugar, temos também de apoiar a Turquia no seu diálogo com o Iraque e as autoridades iraquianas, bem como no seu diálogo com as autoridades regionais do Iraque curdo, para cooperar na prática para se pôr termo a estes ataques. Aplaudimos novas iniciativas diplomáticas, mas cremos que será sobretudo a cooperação prática na própria região o que irá reduzir e pôr termo à violência."@pt17
"Voorzitter, ook van mijn kant de complimenten aan de rapporteur, mevrouw Oomen-Ruijten. Meteen een reactie op de opmerking van de heer Langen: bij mijn fractie gaat het er juist wel om dat de onderhandelingen gericht zijn op lidmaatschap van de Europese Unie! De resolutie die we vandaag bespreken, is een aanmoediging aan de Turkse regering om vooral op die weg door te gaan. Premier Erdoğan heeft een sterk mandaat van de Turkse kiezers gekregen om dat te doen. Dat stelt hem inderdaad in staat om een impuls te geven aan de hervormingen. We verwachten dat er nu snel resultaten zullen komen en we verwachten dan ook dat de Commissie binnenkort met een voortgangsverslag in die zin zal komen. Urgente issues mogen natuurlijk niet ondergesneeuwd raken. Ik denk dat het symbolisch een enorm belangrijke stap zou zijn, maar ook een enorme uitstraling zou hebben, wanneer de Turkse regering iets zou doen aan artikel 301, dit zou intrekken of op een andere wijze zou formuleren. Dat zou in Turkije de noodzakelijke openheid scheppen voor het debat, ook over kwesties uit het verleden, en dat brengt mij op de Armeense kwestie. Wij vinden het van groot belang dat er in Turkije een intern debat daarover plaatsvindt, maar het is vooral aan Turkije zélf om dat te organiseren en niet zozeer aan het Europees Parlement of het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden om dat af te willen dwingen. Het is vooral een interne zaak, waarbij wij kunnen helpen, maar het is niet erg zinvol dat wij daar van buitenaf daar voortdurend op aandringen. De nieuwe grondwet is aangekondigd. Dat geeft ook mogelijkheden, volgens ons, om eindelijk eens te zoeken naar een politieke oplossing voor het Koerdische vraagstuk. Ik deel de opvatting van diegenen die zeggen dat we alles moeten doen om te voorkomen dat er een militaire escalatie plaatsvindt in Noord-Irak, maar dat kunnen we alleen maar als we in de eerste plaats ook zelf afstand nemen van de terroristische aanslagen van de PKK en van de PKK eisen dat ze daarmee stoppen. In de tweede plaats moeten we Turkije ook ondersteunen in de dialoog met Irak en de Irakese autoriteiten, maar ook in de dialoog met de regionale autoriteiten in Koerdisch Irak om in de praktijk samen te werken om die aanvallen te stoppen. We verwelkomen nieuwe diplomatieke initiatieven, maar het gaat ons vooral om praktische samenwerking in de regio zelf om het geweld te stoppen en terug te dringen."@ro18
"Vážený pán predseda, tiež by som rád vyjadril pochvalu spravodajkyni, pani Oomen-Ruijtenovej. Moja bezprostredná odpoveď na poznámku pána Langena je, že v mojej skupine určite hovoríme o rokovaniach s ohľadom na členstvo Európskej únie! Uznesenie, o ktorom dnes hovoríme, má byť podporou tureckej vlády, aby, nech robí čokoľvek, pokračovala po tejto ceste. Ministerský predseda pán Erdogan dostal od tureckých voličov silný mandát, aby tak urobil. Tým sa v skutočnosti dostáva do pozície, v ktorej môže podnietiť reformy. Teraz očakávame rapídne výsledky, a preto očakávame, že Komisia príde čoskoro so správou o činnosti, ktorá sa bude týkať tohto javu. Samozrejme by sme nemali prehliadať naliehavé problémy. Myslím, že by to bol naozaj veľmi dôležitý symbolický krok, ktorý by mal obrovský dominový efekt, ak by turecký parlament urobil niečo s článkom 301, ak by ho vyhlásili za neplatný alebo ho preformulovali. To by vytvorilo v Turecku potrebnú otvorenosť pre rozhovory vrátane rozhovorov o otázkach z minulosti a to ma privádza k arménskej otázke. Veríme, že je veľmi dôležité, aby o tomto prebehla v Turecku vnútorná diskusia, ale je hlavne na samotnom Turecku, aby to zorganizovalo a nie na Parlamente alebo na Snemovni reprezentantov v Spojených štátoch, aby otvorili túto problematiku. Je to hlavne vnútorná záležitosť, môžeme pomôcť, ale v skutočnosti nemá veľký význam, aby sme naliehali zvonku. Bola vyhlásená nová ústava. To vytvára aj príležitosti, ako veríme, ktoré konečne pomôžu nájsť politické riešenie kurdskej otázky. Zdieľam názor tých, ktorí hovoria, že by sme mali urobiť všetko, čo sa dá, aby sme zabránili vojenskému vystupňovaniu v severnom Iraku, ale môžeme tak urobiť iba v prípade, ak sa dištancujeme od teroristických útokov strany PKK a budeme PKK žiadať, aby prestali. Po druhé, musíme tiež podporiť Turecko v jeho dialógu s Irakom a s irackými orgánmi a takisto aj v jeho dialógu s miestnymi orgánmi v kurdskom Iraku, aby v praxi spolupracovali, a tak zastavili tieto útoky. Vítame nové diplomatické iniciatívy, ale veríme, že ide hlavne o praktickú spoluprácu v samotnom regióne, ktorá ukončí toto násilie."@sk19
"Gospod predsednik, tudi jaz se zahvaljujem poročevalki gospe Oomen-Ruijten. Moj takojšen odziv na pripombo gospoda Langena je, da v moji skupini vsekakor govorimo o pogajanjih z namenom članstva v Evropski uniji. Resolucija, o kateri danes razpravljamo, je spodbuda turški vladi, da naj še naprej sledi tej poti. Ministrskemu predsedniku Erdoğanu so turški volivci dali jasna pooblastila za to. To ga res postavlja v položaj, v katerem lahko pospeši reforme. Zdaj pričakujemo hitre rezultate in zato od Komisije pričakujemo, da bo kmalu izdelala poročilo o napredku glede tega. Dejansko se nujna vprašanja ne smejo spregledati. Menim, da bi bil izredno pomemben simboličen korak, ki bi imel ogromen učinek, če bi turška vlada storila karkoli v zvezi s členom 301, če bi ga odpravili ali spremenili. To bi ustvarilo potrebno odprtost za razpravo v Turčiji, vključno z razpravo o vprašanjih iz preteklosti, kar me pripelje do armenskega vprašanja. Menimo, da je zelo pomembno, da se o tem razvije notranja razprava v Turčiji, vendar je organizacija razprave odvisna predvsem od same Turčije in ne od Parlamenta ali od predstavniškega doma Združenih držav, da poskušata razpravo izsiliti. To je predvsem notranja zadeva; lahko pomagamo, vendar ne vidim preveč smisla v tem, da na Turčijo stalno pritiskamo od zunaj. Razglašena je bila nova ustava. To prav tako ustvarja priložnosti, tako menimo, da se končno poiščejo politične rešitve kurdskega vprašanja. Strinjam se s tistimi, ki pravijo, da bi morali narediti vse, kar je v naši moči, za preprečitev vojaške krepitve v severnem Iraku, vendar lahko to storimo le, če se najprej oddaljimo od terorističnih napadov kurdske delavske stranke in od nje zahtevamo prenehanje. Podpreti moramo Turčijo pri njenem dialogu z Irakom in iraškimi organi oblasti ter tudi pri njenem dialogu z regionalnimi organi oblasti v kurdskem Iraku o sodelovanju pri prenehanju teh napadov. Strinjamo se z novimi diplomatskimi pobudami, vendar menimo, da bo predvsem praktično sodelovanje v regiji tisto, ki bo privedlo do prenehanja z nasiljem."@sl20
"Herr talman! Jag vill också ge mina komplimanger till föredraganden Ria Oomen-Ruijten. Mitt omedelbara svar på Werner Langens kommentar är att vi i vår grupp definitivt talar om förhandlingar med utsikter om ett medlemskap i Europeiska unionen. Den resolution som vi diskuterar i dag är en uppmuntran till den turkiska regeringen att vad den än gör fortsätta enligt den här linjen. För detta fick premiärminister Erdoğan ett starkt mandat av den turkiska väljarkåren. Det innebär att han faktiskt kan driva på reformerna. Vi förväntar oss snabba resultat och därför att kommissionen lägger fram en lägesrapport för att ge denna effekt. Men angelägna frågor får självfallet inte förbises. Jag tror att det skulle vara ett viktigt symboliskt steg som skulle ha stora efterverkningar om den turkiska regeringen gjorde något åt artikel 301, till exempel upphävde eller omformulerade den. Det skulle innebära en öppenhet som är nödvändig för debatten i Turkiet, även för en debatt om det förgångna, vilket leder mig in på frågan om Armenien. Vi anser att det är av yttersta vikt att skapa en intern debatt om frågan i Turkiet, men det är upp till Turkiet själv att organisera den och inte något som parlamentet eller representanthuset i USA ska försöka tvinga fram. Det är främst en intern fråga. Visst kan vi hjälpa till, men det är ingen idé att här ständigt trycka på utifrån. Den nya konstitutionen har tillkännagetts. Vi tror att det skapar möjligheter för att äntligen hitta en politisk lösning på kurdfrågan. Jag håller med alla som anser att vi måste göra vårt yttersta för att förhindra en militär upptrappning i norra Irak, men vi måste då först ta avstånd från PKK:s terroristattacker och kräva att de upphör. För det andra måste vi stödja Turkiet i dialogen med Irak och irakiska myndigheter, men också i dialogen med regionala myndigheter i kurdiska Irak, för att skapa ett praktiskt samarbete som ska stoppa dessa attacker. Vi välkomnar nya diplomatiska initiativ, men vi tror att det i första hand är ett praktiskt samarbete i själva regionen som leder till en avmattning och ett slut på våldet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph