Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-016"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.4.3-016"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, με πυξίδα την προοπτική της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή και κατ' επέκταση η Ένωση στο σύνολό της, καλούνται στις επόμενες μέρες να ολοκληρώσουν την αξιολόγηση της προόδου που έχει σημειώσει ή όχι η Τουρκία στους διάφορους τομείς που καλείται να εναρμονισθεί με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Είναι διακηρυγμένη η θέση μας ότι εφόσον η Τουρκία συμμορφωθεί με όλα τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει με το ενταξιακό πλαίσιο και το συμπληρωματικό πρωτόκολλο, θα πρέπει να μπορεί να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούμε ότι οποιεσδήποτε μεσοβέζικες λύσεις δεν πρόκειται να επιφέρουν τα αποτελέσματα στα οποία προσβλέπουν είτε η Τουρκία, είτε η Ένωση. Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι κάποια πρόοδος έχει επιτευχθεί από την Τουρκία, όμως επαναλαμβάνουμε ότι για να προχωρήσει απρόσκοπτα η ενταξιακή της πορεία πρέπει να πράξει όσα και οι προηγούμενες υπό ένταξη χώρες και να συμμορφωθεί με τις συμβατικές της υποχρεώσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Ως εκ τούτου, η Τουρκία οφείλει να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της και προς την Κύπρο, όπως το άνοιγμα λιμένων και αεροδρομίων της Τουρκίας σε πλοία και αεροπλάνα της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και την άρση του βέτο στη συμμετοχή της Κύπρου σε διεθνείς οργανισμούς και πολυμερείς Συνθήκες. Ως ομάδα της Αριστεράς, αλλά κύρια ως ΑΚΕΛ, έχουμε την πεποίθηση ότι η προοπτική ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της και κυρίως για τον τερματισμό της κατοχής της Κύπρου από τα Τουρκικά στρατεύματα. Επίσης, θεωρούμε ότι η ενθάρρυνση της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή της πορεία -που προϋποθέτει την ταυτόχρονη εκπλήρωση των υποχρεώσεών της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση- μπορεί να αποτελέσει μοχλό πίεσης για την προάσπιση και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των κατοίκων της Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένων των μειονοτήτων και των Κούρδων, για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων καθώς και για την άρση του κλεισίματος των συνόρων με την Αρμενία με όλες τις επερχόμενες κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις. Αν λοιπόν η Τουρκία προσβλέπει στη συνέχιση και ολοκλήρωση της ενταξιακής της πορείας, τότε είναι ηλίου φαεινότερο ότι τα μέτρα και οι πολιτικές της θα πρέπει να οδηγούν σε πλήρη συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο καθώς και στον απόλυτο σεβασμό του διεθνούς δικαίου που διέπει καθολικά τις λειτουργίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, stále máme na paměti naděje Turecka na přijetí do EU, a proto vyzýváme Komisi, a tedy i Unii jako takovou, aby ukončila v následujících několika dnech posuzování pokroku Turecka, nebo jeho nedostatek v jednotlivých oblastech, které je nutné harmonizovat s evropským acquis. Vyhlásili jsme, že za předpokladu, že Turecko splní kodaňská kritéria a povinnosti, se kterými souhlasilo podle jednacího rámce a dodatkového protokolu, mělo by být schopné přistoupit k EU. Nemyslíme si, že nějaké kompromisy přinesou výsledky, ve které doufá ať už Turecko, nebo Unie. Rádi bychom poukázali na to, že Turecko dosáhlo jistého pokrok, ale opakujeme, že pokud má jeho přijetí proběhnout hladce, musí udělat to, co udělaly předcházející země při svém vstupu: plnit závazky své dohody vůči EU jako celku. Turecko musí proto plnit své závazky vůči Kypru, musí otevřít své přístavy a letiště lodím a letadlům z Kyperské republiky a stáhnout veto na účast Kypru v mezinárodních organizacích a v multilaterálních dohodách. Jako levicová skupina, a obzvlášť jako strana AKEL (Pokroková strana pracujícího lidu Kypru), jsme přesvědčení, že vyhlídky na přijetí Turecka do EU zabezpečí plnění těchto závazků, zejména pokud jde o ukončení okupace Kypru tureckými vojsky. Též věříme, že podporováním Turecka na jeho cestě směrem k Evropě, za předpokladu, že Turecko bude zároveň plnit svoje závazky vůči EU, na něj můžeme vyvíjet tlak. Takto musí Turecko splnit následující závazky: bránit a respektovat lidská práva všech, kteří tam žijí, včetně Kurdů a ostatních menšin, uznat genocidu Arménů a otevřít hranici s Arménií se všemi společensko-hospodářskými důsledky, které to s sebou přinese. Pokud Turecko doufá, že bude moci pokračovat a završit své přijetí, potom je zjevné, že opatření a strategie, které přijalo, budou muset vést k úplnému souladu s evropským acquis a absolutnímu dodržování mezinárodního práva, které koneckonců řídí činnost EU."@cs1
"Hr. formand! Med klart henblik på udsigten til Tyrkiets tiltrædelse af EU opfordres Kommissionen og dermed hele EU til inden for de næste par dage at fuldføre bedømmelsen af Tyrkiets fremskridt eller mangel på samme inden for de forskellige områder, hvor landet er forpligtet til harmonisering med det europæiske regelværk. Vi har erklæret, at forudsat at Tyrkiet lever op til samtlige Københavnskriterier og de forpligtelser, landet har accepteret i henhold til forhandlingsrammen og tillægsprotokollen, bør landet kunne tiltræde EU. Efter vores mening vil en kompromisløsning hverken medføre de resultater, som Tyrkiet eller EU håber på. Vi vil gerne gøre opmærksom på, at Tyrkiet har opnået visse fremskridt, men vi gentager, at hvis landets tiltrædelse skal fortsætte gnidningsløst, må landet gøre det samme, som de foregående tiltrædelseslande har gjort: overholde sine konventionsbestemte forpligtelser over for hele EU. Derfor skal Tyrkiet overholde sine forpligtelser over for Cypern. Tyrkiet skal åbne sine havne og lufthavne for skibe og fly fra Republikken Cypern og hæve sit veto mod Cyperns deltagelse i internationale organisationer og multilaterale traktater. Som en venstreorienteret gruppe, og især som AKEL (Cyperns progressive arbejderparti) føler vi os overbeviste om, at Tyrkiets udsigt til at tiltræde EU vil sikre overholdelse af landets forpligtelser, især hvad angår en afslutning på tyrkiske troppers besættelse af Cypern. Vi mener også, at ved at tilskynde Tyrkiet til at fortsætte sin kurs mod Europa kan vi udøve pres på landet, forudsat at det samtidig lever op til sine forpligtelser til EU. Tyrkiet må følgelig opfylde følgende forpligtelser: forsvare og respektere menneskerettighederne for alle, der bor der, herunder kurdere og andre minoriteter, anerkende folkedrabet på armenierne samt åbne sine grænser til Armenien med alle de socioøkonomiske konsekvenser, dette vil medføre. Hvis Tyrkiet vil gøre sig håb om at fortsætte og fuldføre sin kurs mod tiltrædelse, står det fuldstændigt klart, at de tiltag og politikker, landet vedtager, skal føre til fuld overholdelse af det europæiske regelværk og absolut respekt for folkeretten, som i sidste ende regulerer EU's arbejdsgange."@da2
". Herr Präsident! Vor dem Hintergrund eines möglichen EU-Beitritts der Türkei ist die Kommission und damit die gesamte Union aufgefordert, in den kommenden Tagen zu beurteilen, ob die Türkei in den unterschiedlichen Bereichen der Übernahme und praktischen Umsetzung des gemeinschaftlichen Besitzstands Fortschritte erzielen konnte. Wir haben erklärt, dass der Türkei ein Beitritt gestattet werden sollte, sofern sie sämtliche Kopenhagener Kriterien erfüllt und den Verpflichtungen gerecht wird, die sie gemäß dem Verhandlungsrahmen und dem Zusatzprotokoll eingegangen ist. In unseren Augen können Kompromisslösungen nicht zu den Ergebnissen führen, die sich die Türkei oder die Union erhoffen. Wir möchten hervorheben, dass die Türkei einige Fortschritte erzielen konnte, doch erneut darauf hinweisen, dass sich die Türkei für einen problemlosen Beitritt ein Beispiel an früheren Beitrittskandidaten nehmen sollte und ihre Verpflichtungen gegenüber der gesamten EU im Rahmen des Übereinkommens einhalten muss. Demzufolge ist die Türkei gehalten, ihre Verpflichtungen gegenüber Zypern zu erfüllen, ihre See- und Flughäfen für Schiffe und Flugzeuge der Republik Zypern zu öffnen und das Veto gegen die Beteiligung Zyperns in internationalen Organisationen und an multilateralen Verträgen aufzuheben. Als linke Fraktion und insbesondere als AKEL (zyprische Fortschrittspartei des werktätigen Volkes) sind wir zuversichtlich, mit der Aussicht auf einen EU-Beitritt sicherstellen zu können, dass die Türkei ihre Verpflichtungen einhält, insbesondere was den Abzug der türkischen Besatzungstruppen aus Zypern betrifft. Ferner sind wir der Auffassung, dass wir Druck ausüben können, wenn wir die Türkei auf ihrem Weg in die EU unterstützen, vorausgesetzt, sie kommt gleichzeitig ihren Verpflichtungen gegenüber der EU nach. Diese lauten wie folgt: Verteidigung und Achtung der Menschenrechte aller Bevölkerungsgruppen, einschließlich der Kurden und anderer Minderheiten; Anerkennung des Völkermords an den Armeniern und Öffnung der Grenze nach Armenien, mit allen sozioökonomischen Folgen, die dies mit sich bringen wird. Wenn die Türkei ihren Weg zum Beitritt fortsetzen und erfolgreich abschließen will, dann liegt auf der Hand, dass sie Maßnahmen und Strategien ergreifen muss, um eine vollständige Übernahme und praktische Umsetzung des gemeinschaftlichen Besitzstands und die uneingeschränkte Achtung des Völkerrechts sicherzustellen, auf das sich die EU bei ihrer Arbeit letztendlich stützt."@de9
"Mr President, with the prospect of Turkey’s accession to the EU firmly in mind, the Commission, and hence the Union as a whole, is called upon to complete, in the next few days, the assessment of Turkey’s progress, or lack of it, in the various sectors it is required to harmonise with the European acquis. We have declared that, provided it complies with all the Copenhagen criteria and the obligations it has accepted according to the Negotiating Framework and additional protocol, Turkey should be able to join the EU. We do not think that any compromise solutions will bring the results that either Turkey or the Union is hoping for. We should like to point out that Turkey has made some progress, but we repeat that if its accession is to proceed smoothly, it must do as previous accession countries have done: comply with its Convention obligations to the EU as a whole. Turkey must therefore fulfil its obligations towards Cyprus; it must open its sea and air ports to ships and aircraft from the Republic of Cyprus and lift the veto on participation by Cyprus in international organisations and multilateral treaties. As a Left-wing group, and especially as AKEL (the Progressive Party of the Working People of Cyprus), we are confident that the prospect of Turkey’s accession to the EU will ensure compliance with its obligations, especially as regards ending the occupation of Cyprus by Turkish troops. We also believe that by encouraging Turkey on its course towards Europe, assuming that Turkey simultaneously fulfils its obligations to the EU, we can exert pressure on it. Thus Turkey must fulfil the following obligations: to defend and respect the human rights of all who live there, including Kurds and other minorities; to recognise the genocide of the Armenians, and to open its border with Armenia, with all the socio-economic consequences that this will entail. If Turkey hopes to continue and complete its accession course, then it is patently obvious that the measures and policies it adopts will have to lead to full compliance with the European acquis and absolute respect for international law, which ultimately governs the workings of the EU."@en4
"Señor Presidente, con la perspectiva de la adhesión de Turquía a la UE claramente en mente, la Comisión y, por tanto, el conjunto de la Unión Europea, tiene que concluir, en los próximos días, una evaluación del progreso, o ausencia de progreso, de Turquía en los distintos sectores que tiene que armonizar con el acervo europeo. Nosotros hemos dicho que, siempre que cumpla todos los criterios de Copenhague y las obligaciones adquiridas en el marco de las negociaciones y el protocolo adicional, Turquía tiene que poder ingresar en la UE. Nosotros no creemos que con una solución de compromiso se vayan a conseguir los resultados que están esperando Turquía o la Unión. Queremos destacar los progresos que ha hecho Turquía, pero insistimos en que para que el proceso de adhesión transcurra sin problemas, tiene que hacer lo mismo que han hecho los anteriores países candidatos: cumplir con las obligaciones del Convenio firmado con el conjunto de la Unión Europea. Turquía tiene, por tanto, que cumplir sus obligaciones con respecto a Chipre; tiene que abrir sus puertos marítimos y sus aeropuertos a los buques y aeronaves de la República de Chipre y levantar el veto sobre la participación de Chipre en organizaciones internacionales y tratados multilaterales. Como grupo del ala izquierda, y especialmente como AKEL (Partido Progresista de los Trabajadores de Chipre), confiamos en que la perspectiva de adhesión de Turquía a la UE asegure el cumplimiento de sus obligaciones, sobre todo en lo que respecta al fin de la ocupación de Chipre por tropas turcas. Creemos también que si animamos a Turquía a avanzar en el proceso de adhesión a Europa, suponiendo que Turquía cumpla simultáneamente sus obligaciones con la UE, podremos ejercer presión sobre ella. Por tanto, Turquía tiene que cumplir las siguientes obligaciones: defender y respetar los derechos humanos de todos sus ciudadanos, incluidos los kurdos y otras minorías; reconocer el genocidio armenio y abrir sus fronteras con Armenia, con todas las consecuencias socioeconómicas que eso conlleve. Si Turquía confía en continuar y finalizar su proceso de adhesión, es evidente que las medidas y políticas que adopte tendrán que llevar al pleno cumplimiento del acervo comunitario y el respeto absoluto a la legislación internacional, que en definitiva es la que rige las actuaciones de la UE."@es21
"Härra president, pidades Türgi ELiga ühinemise väljavaadet kindlalt silmas, on komisjon ning seeläbi liit tervikuna kutsutud üles viima järgneva paari päeva jooksul lõpule hinnangu Türgi edasimineku või selle puudumise kohta eri sektorites, kus nõutakse nende vastavust Euroopa õigustikule. Oleme deklareerinud, et Türgil peaks olema võimalik ELiga ühineda tingimusel, et vastatakse kõigile Kopenhaageni kriteeriumidele ning kohustustele, mis on võetud vastavalt läbirääkimisraamistikule ja lisaprotokollidele. Arvame, et mis tahes kompromisslahendused ei too tulemusi, mida Türgi või liit loodab. Sooviksime juhtida tähelepanu, et Türgi on saavutanud teatud edasimineku, kuid me kordame, et kui ühinemine peaks jätkuma sujuvalt, siis peab ta käituma nagu eelmised ühinenud riigid on seda teinud: vastama ELi kui terviku ees ühinemisakti kohustustele. Türgi peab seega täitma oma kohustused Küprose ees; Küprose Vabariigi laevadele ja õhusõidukitele tuleb avada sadamad ja lennujaamad ning loobuda vetost Küprose osalemise osas rahvusvahelistes organisatsioonides ja mitmepoolsetes lepingutes. Vasakpoolse fraktsioonina ning eriti AKELina (Küprose Töörahva Progressiivne Partei) oleme kindlad, et Türgi ELiga ühinemise väljavaadet kindlustab kohustuste täitmine, eriti Küprose okupeerimise lõpetamine Türgi vägede poolt. Samuti usume, et julgustades Türgit teel Euroopasse, eeldades, et Türgi täidab samaaegselt oma kohustused ELi ees, saame me selleks survet avaldada. Seega peab Türgi täitma järgmised kohustused: kaitsma ja austama kõigi nende inimõigusi, kes Türgis elavad, sealhulgas kurdide ja teiste vähemuste omasid; tunnistama armeenlaste genotsiidi ning avama piiri Armeeniaga, arvestades sellega kaasnevate sotsiaal-majanduslike tagajärgedega. Kui Türgi loodab ühinemiskurssi jätkata ja sellega lõpule jõuda, on ilmselge, et vastu võetavad meetmed ja poliitikasuunad peavad viima täieliku kooskõlani Euroopa õigustikuga ning rahvusvahelise õiguse absoluutse austamiseni, mis lõppeks ELi tegevust juhib."@et5
"Arvoisa puhemies, kun muistetaan Turkin mahdollinen liittyminen EU:hun, komission ja siten unionin kokonaisuudessaan on saatettava päätökseen seuraavien parin päivän kuluessa arviointinsa Turkin edistymisestä tai sen puutteesta niillä monilla eri aloilla, jotka Turkin on harmonisoitava yhteisön säännöstön kanssa. Olemme sanoneet, että Turkin on määrä voida liittyä EU:hun edellyttäen, että se täyttää kaikki Kööpenhaminan kriteerit sekä velvoitteet, jotka se on hyväksynyt neuvottelukehyksen ja lisäpöytäkirjan puitteissa. Emme usko minkäänlaisen kompromissiratkaisun johtavan tuloksiin, joita Turkki taikka unioni toivoo. Haluamme korostaa, että Turkki on edistynyt jossain määrin, mutta toistamme, että liittymisen sujumiseksi kitkattomasti Turkin on tehtävä kuten muut liittymiseen valmistautuvat maat ja noudatettava sopimusvelvoitteitaan koko EU:ta kohtaan. Turkin on siis täytettävä velvoitteensa Kyprosta kohtaan; sen on avattava satamansa ja lentokenttänsä Kyproksen tasavallasta saapuville laivoille ja lentokoneille sekä lakattava vastustamasta Kyproksen osallistumista kansainvälisiin organisaatioihin ja monenvälisiin sopimuksiin. Vasemmistolaisryhmänä ja etenkin Kyproksen edistyksellisen työväenpuolueen (AKEL) edustajina olemme luottavaisia sen suhteen, että Turkin EU:hun liittymisen mahdollisuus takaa maan velvoitteiden noudattamisen ja etenkin turkkilaisjoukkojen miehityksen lopettamisen Kyproksella. Uskomme myös, että kannustamalla Turkkia tiellä Eurooppaan, edellyttäen että Turkki myös täyttää velvoitteensa EU:ta kohtaan, voimme harjoittaa painostusta. Turkin on siis täytettävä seuraavat velvoitteet: sen on puolustettava ja kunnioitettava kaikkien asukkaiden, myös kurdien ja muiden vähemmistöjen ihmisoikeuksia; sen on myös tunnustettava armenialaisten kansanmurha ja avattava Armenian vastainen rajansa, millä on tietenkin sosioekonomiset seurauksensa. Mikäli Turkki haluaa jatkaa liittymisprosessia ja saattaa sen päätökseen, on ilmiselvää, että sen hyväksymien toimenpiteiden ja politiikan on johdettava yhteisön säännöstön täysimääräiseen noudattamiseen sekä kansainvälisen oikeuden ehdottomaan kunnioittamiseen, sillä perimmiltään juuri se ohjaa EU:n toimintaa."@fi7
"Monsieur le Président, avec la perspective de l’adhésion de la Turquie à l’UE fermement à l’esprit, la Commission, et donc l’Union dans son ensemble, est appelée à achever, ces prochains jours, l’évaluation des progrès de la Turquie, ou de l’absence de progrès, dans les différents secteurs dans lesquels elle doit s’aligner sur l’acquis communautaire. Nous avons déclaré que, pour autant qu’elle respecte tous les critères de Copenhague et les obligations qu’elle a acceptées conformément au cadre de négociation et au protocole additionnel, la Turquie devrait pouvoir rejoindre l’UE. Nous ne pensons pas qu’une solution de compromis apportera les résultats que la Turquie ou l’Union espère. Nous voudrions souligner que la Turquie a accompli certains progrès, mais nous répétons que, si son adhésion doit se dérouler en douceur, elle doit faire ce que les autres pays adhérents ont fait: satisfaire à ses obligations conventionnelles envers l’UE dans son ensemble. La Turquie doit dès lors respecter ses obligations envers Chypre; elle doit ouvrir ses ports maritimes et ses aéroports aux navires et aux avions de la République de Chypre et lever son veto à la participation de Chypre aux organisations internationales et aux traités multilatéraux. En tant que groupe de gauche et, en particulier, en tant qu’AKEL (le parti progressiste des travailleurs de Chypre), nous sommes sûrs que la perspective de l’adhésion de la Turquie à l’UE garantira le respect de ses obligations, en particulier en ce qui concerne la fin de l’occupation de Chypre par les troupes turques. Nous croyons également que, en encourageant la Turquie sur la voie qui la mènera à l’Europe, partant du principe qu’elle respecte simultanément ses obligations envers l’UE, nous pouvons exercer une pression sur celle-ci. La Turquie doit donc respecter les obligations suivantes: défendre et respecter les droits de l’homme de tous ceux qui vivent en Turquie, y compris les Kurdes et autres minorités; reconnaître le génocide arménien et ouvrir sa frontière avec l’Arménie, avec toutes les conséquences socio-économiques que cela implique. Si la Turquie espère poursuivre et achever son processus d’adhésion, alors il est tout à fait évident que les mesures et les politiques qu’elle adopte devront mener à une conformité totale avec l’acquis communautaire et à un respect absolu du droit international, qui, en définitive, régit les travaux de l’UE."@fr8
"Elnök úr, szem előtt tartva Törökország uniós csatlakozásának kilátását a Bizottságnak – és így az egész Uniónak – most az a feladata, hogy a következő néhány napban befejezze értékelését Törökország előrehaladásáról – vagy annak hiányáról – azon különböző ágazatokban, melyeket harmonizálnia kell a közösségi joganyaggal. Kijelentettük, hogy amennyiben teljesíti valamennyi koppenhágai kritériumot, valamint a tárgyalási keret és a kiegészítő jegyzőkönyv szerint elfogadott kötelezettségvállalásokat, Törökország csatlakozhat az Európai Unióhoz. Úgy gondoljuk, hogy semmiféle kompromisszumos megoldás nem segít elérni a Törökország, illetve az Unió által remélt eredményeket. Szeretnénk rámutatni, hogy Törökország tett bizonyos előrelépéseket, de megismételjük, hogy egy szabályos csatlakozási folyamat érdekében Törökországnak úgy kell eljárnia, mint a korábban csatlakozott országoknak: meg kell felelnie az egész Unióval szemben vállalt egyezményes kötelezettségeinek. Törökországnak így teljesítenie kell kötelezettségeit Ciprussal szemben; meg kell nyitnia tengeri és légikikötőit a Ciprusi Köztársaság hajói és repülőgépei előtt, és nem vétózhatja meg Ciprus részvételét a nemzetközi szervezetekben és multilaterális egyezményekben. Mint baloldali képviselőcsoport és főként mint az AKEL (a Ciprusi Dolgozó Nép Haladó Pártja), biztosak vagyunk benne, hogy Törökország uniós csatlakozásának kilátása biztosítja, hogy az ország teljesíteni fogja kötelezettségeit, különösen ami Ciprus török csapatok általi megszállásának megszüntetését illeti. Úgy gondoljuk, hogy nyomást gyakorolhatunk Törökországra azáltal, hogy ösztönözzük Európa felé vezető útján, feltéve, hogy az ország ezzel egy időben teljesíti az Unióval szemben vállalt kötelezettségeit. Így Törökországnak a következő kötelezettségeket kell teljesítenie: védelmezni és tiszteletben tartani a teljes lakosság emberi jogait, beleértve a kurdokat és egyéb kisebbségeket; elismerni az örmény népirtás megtörténtét és megnyitni Örményországgal közös határait, minden társadalmi-gazdasági következménnyel együtt, amelyet ez maga után von. Amennyiben Törökország folytatni és lezárni reméli a csatlakozási folyamatot, vitathatatlanul egyértelmű, hogy az általa elfogadott intézkedéseknek és politikáknak a közösségi joganyagnak való teljes megfelelést és a nemzetközi jog teljes körű tiszteletben tartását kell eredményezniük, amely végső soron az EU működését is irányítja."@hu11
"Signor Presidente, con la ferma prospettiva dell’adesione della Turchia all’UE, la Commissione, e da qui l’Unione nel suo complesso, è chiamata a completare, nei prossimi giorni, la valutazione dei progressi della Turchia, o la loro assenza, nei vari settori nei quali il paese è tenuto ad armonizzarsi con l’ europeo. Abbiamo dichiarato che, purché nel rispetto di tutti i criteri di Copenhagen e gli obblighi che ha accettato secondo il quadro dei negoziati e il protocollo aggiuntivo, la Turchia dovrebbe poter aderire all’UE. Non riteniamo che qualsiasi soluzione di compromesso condurrà ai risultati che la Turchia o l’Unione si augurano. Dovremmo porre l’accento sul fatto che la Turchia abbia compiuto alcuni progressi, ma ribadiamo che se la sua adesione deve procedere senza difficoltà, deve comportarsi come i precedenti paesi che hanno aderito: osservare gli obblighi della convenzione per l’UE nel suo complesso. La Turchia deve quindi rispettare i suoi obblighi nei confronti di Cipro; aprire il suo mare e gli aeroporti a navi e velivoli dalla Repubblica di Cipro e abolire il veto alla partecipazione di questo paese alle organizzazioni internazionali e ai trattati multilaterali. Come gruppo di sinistra, e soprattutto come AKEL (il Partito progressista del popolo lavoratore di Cipro), siamo fiduciosi che la prospettiva dell’adesione della Turchia all’UE garantirà l’osservanza dei propri obblighi, soprattutto per quanto riguarda la fine dell’occupazione di Cipro da parte delle truppe turche. Riteniamo inoltre che incoraggiando la Turchia nel suo percorso verso l’Europa, presumendo che la Turchia rispetti nel frattempo i propri obblighi nei confronti dell’UE, possiamo esercitare una pressione su di essa. Pertanto, la Turchia deve osservare gli obblighi seguenti: difendere e rispettare i diritti umani di tutti coloro che vivono nel paese, compresi i curdi e altre minoranze, riconoscere il genocidio degli armeni, e aprire il confine con l’Armenia, con tutte le conseguenze socioeconomiche che comporta. Se la Turchia spera di continuare e completare il processo di adesione, allora è del tutto ovvio che le misure e le politiche che adotta dovranno condurre alla piena conformità con l’ europeo e l’assoluto rispetto del diritto internazionale, che di recente disciplina le attività dell’UE."@it12
"Gerb. pirmininke, atsižvelgdama į Turkijos narystės ES perspektyvą, Komisija ir kartu visa Europos Sąjunga raginama per kelias dienas pabaigti Turkijos pažangos arba jos nebuvimo įvairiuose sektoriuose, kuriuos ji turi suderinti su Europos vertinimą. Mes deklaravome, kad Turkijai turėtų būti sudaryta galimybė įstoti į ES, jeigu ji atitiks visus Kopenhagos kriterijus ir įvykdys įsipareigojimus, kuriuos ji prisiėmė pagal Derybų planą ir papildomą protokolą. Mes nemanome, kad kokie nors kompromisiniai sprendimai atneštų Turkijai arba Europos Sąjungai laukiamus rezultatus. Norėtume pažymėti, kad Turkija padarė nedidelę pažangą, tačiau dar kartą pakartojame, kad siekdama sklandžios narystės, ji privalo padaryti tai, ką padarė ankstesnės šalys kandidatės: laikytis visai ES bendrų Konvencijos įsipareigojimų. Todėl Turkija privalo įvykdyti įsipareigojimus Kipro atžvilgiu; ji privalo atidarytų jūrų ir oro uostus Kipro Respublikos laivams ir orlaiviams ir panaikinti veto dėl Kipro dalyvavimo tarptautinėse organizacijoje ir daugiašalėse sutartyse. Priklausydami kairiųjų frakcijai ir ypač AKEL (Kipro Progresyviajai darbo žmonių partijai),mes taip pat manome, kad skatindami Turkiją laikytis kelio į Europą, tikėdami, kad kartu Turkija įvykdys savo įsipareigojimus, galime daryti jai spaudimą. Taigi, Turkija privalo įvykdyti šiuos įsipareigojimus: ginti ir gerbti visų Turkijos gyventojų žmogaus teises, įskaitant kurdus ir kitas mažumas; pripažinti armėnų genocidą, atidaryti sieną su Armėnija prisiimant visas su tuo susijusias socialines ir ekonomines pasekmes. Jeigu Turkija tikisi tęsti ir užbaigti stojimo derybas, akivaizdu, kad priimdama tam tikras priemones ir politiką ji turės atsižvelgti į tai, kad jos užtikrintų visišką Europos laikymąsi ir pagarbą tarptautinei teisei, kuria vadovaujamasi ES veikloje."@lt14,14
"Priekšsēdētāja kungs! Stingri paturot prātā Turcijas iespējamo pievienošanos ES, Komisijai, un tātad visai Eiropas Savienībai, tuvākajās dienās būs jāpabeidz Turcijas progresa vai tā trūkuma izvērtējums vairākās nozarēs, kurās nepieciešama harmonizācija ar Eiropas . Mēs esam paziņojuši, ka, izpildot visus Kopenhāgenas kritērijus un saistības, kurām Turcija ir piekritusi saskaņā ar sarunu programmu un papildu protokolu, tā varēs iestāties Eiropas Savienībā. Mēs nedomājam, ka jebkādi kompromisa risinājumi dotu tādus rezultātus, kādus cer sasniegt gan Turcija, gan Eiropas Savienība. Mēs vēlētos norādīt, ka Turcija ir panākusi zināmu progresu, taču atkārtoti uzsveram, ka pievienošanās procesa raitas norises labad tai ir jādara tas pats, ko ir darījušas iepriekšējās kandidātvalstis ─ jāpanāk atbilstība Konvencijas saistībām attiecībā uz ES kopumā. Tādēļ Turcijai ir jāpilda savas saistības attiecībā uz Kipru; tai ir jāatver savas ostas un lidostas Kipras Republikas kuģiem un gaisa kuģiem un jāatceļ veto Kipras dalībai starptautiskās organizācijās un daudzpusējos nolīgumos. Kā kreisā spārna grupa un it īpaši kā (Kipras Progresīvā strādnieku partija) mēs esam pārliecināti, ka Turcijas izredzes pievienoties ES būs tas faktors, kas nodrošinās šo saistību izpildi, sevišķi attiecībā uz Turcijas karaspēka īstenotās Kipras okupācijas izbeigšanu. Mēs arī uzskatām, ka varam izdarīt spiedienu uz Turciju, stimulējot tās virzību uz Eiropu un pieņemot, ka paralēli tā izpildīs savas saistības pret ES. Turcijai ir jāizpilda šādas saistības: jāaizsargā un jāievēro visu tās iedzīvotāju, tostarp kurdu un citu minoritāšu, cilvēktiesības, jāatzīst genocīds pret armēņu tautu un jāatver robeža ar Armēniju, lai kādas sociālekonomiskas sekas tas neizraisītu. Ja Turcija cer turpināt un pabeigt pievienošanās procesu, tad ir nepārprotami skaidrs, ka ar tās pieņemtajiem pasākumiem un politikas virzieniem tai būs jāpanāk pilnīga atbilstība Eiropas Savienības un absolūta starptautisko tiesību ievērošana, kas ir pamatā arī visiem ES darbības principiem."@lv13
"Κύριε Πρόεδρε, με πυξίδα την προοπτική της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή και κατ' επέκταση η Ένωση στο σύνολό της, καλούνται στις επόμενες μέρες να ολοκληρώσουν την αξιολόγηση της προόδου που έχει σημειώσει ή όχι η Τουρκία στους διάφορους τομείς που καλείται να εναρμονισθεί με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Είναι διακηρυγμένη η θέση μας ότι εφόσον η Τουρκία συμμορφωθεί με όλα τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει με το ενταξιακό πλαίσιο και το συμπληρωματικό πρωτόκολλο, θα πρέπει να μπορεί να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούμε ότι οποιεσδήποτε μεσοβέζικες λύσεις δεν πρόκειται να επιφέρουν τα αποτελέσματα στα οποία προσβλέπουν είτε η Τουρκία, είτε η Ένωση. Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι κάποια πρόοδος έχει επιτευχθεί από την Τουρκία, όμως επαναλαμβάνουμε ότι για να προχωρήσει απρόσκοπτα η ενταξιακή της πορεία πρέπει να πράξει όσα και οι προηγούμενες υπό ένταξη χώρες και να συμμορφωθεί με τις συμβατικές της υποχρεώσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Ως εκ τούτου, η Τουρκία οφείλει να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της και προς την Κύπρο, όπως το άνοιγμα λιμένων και αεροδρομίων της Τουρκίας σε πλοία και αεροπλάνα της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και την άρση του βέτο στη συμμετοχή της Κύπρου σε διεθνείς οργανισμούς και πολυμερείς Συνθήκες. Ως ομάδα της Αριστεράς, αλλά κύρια ως ΑΚΕΛ, έχουμε την πεποίθηση ότι η προοπτική ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της και κυρίως για τον τερματισμό της κατοχής της Κύπρου από τα Τουρκικά στρατεύματα. Επίσης, θεωρούμε ότι η ενθάρρυνση της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή της πορεία -που προϋποθέτει την ταυτόχρονη εκπλήρωση των υποχρεώσεών της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση- μπορεί να αποτελέσει μοχλό πίεσης για την προάσπιση και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των κατοίκων της Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένων των μειονοτήτων και των Κούρδων, για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων καθώς και για την άρση του κλεισίματος των συνόρων με την Αρμενία με όλες τις επερχόμενες κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις. Αν λοιπόν η Τουρκία προσβλέπει στη συνέχιση και ολοκλήρωση της ενταξιακής της πορείας, τότε είναι ηλίου φαεινότερο ότι τα μέτρα και οι πολιτικές της θα πρέπει να οδηγούν σε πλήρη συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο καθώς και στον απόλυτο σεβασμό του διεθνούς δικαίου που διέπει καθολικά τις λειτουργίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, met het vooruitzicht van toetreding van Turkije tot de EU stevig in het achterhoofd moet de Commissie, en daarmee de gehele Unie, in de komende paar dagen de beoordeling afronden van de vooruitgang van Turkije (of het gebrek hieraan) in de verschillende sectoren die het land in lijn moet brengen met het communautaire acquis. Wij hebben verklaard dat Turkije zou moeten kunnen toetreden tot de EU, op voorwaarde dat het land voldoet aan alle criteria van Kopenhagen en andere verplichtingen die zijn opgenomen in het onderhandelingskader en het aanvullend protocol. Wij denken niet dat compromisoplossingen de resultaten zullen opleveren waarop Turkije of de Unie hoopt. Graag willen we erop wijzen dat Turkije enige vooruitgang heeft geboekt, maar we herhalen dat de toetreding alleen soepel kan verlopen als Turkije doet wat voorgaande kandidaat-lidstaten hebben gedaan: jegens de gehele EU voldoen aan de verplichtingen zoals opgenomen in de overeenkomst. Turkije moet derhalve voldoen aan zijn verplichtingen jegens Cyprus; het land moet zijn zee en vliegvelden openstellen voor schepen en vliegtuigen van de Republiek Cyprus en zijn veto tegen deelname van Cyprus aan internationale organisaties en multilaterale verdragen intrekken. Als een linkse fractie, en in het bijzonder als AKEL (de progressieve arbeiderspartij van Cyprus), hebben wij er vertrouwen in dat het vooruitzicht van toetreding van Turkije tot de EU zal zorgen dat het land aan zijn verplichtingen zal voldoen, met name het beëindigen van de bezetting van Cyprus door Turkse soldaten. Wij geloven ook dat door Turkije aan te moedigen op zijn weg naar Europa, ervan uitgaande dat Turkije tegelijkertijd aan zijn verplichtingen jegens de EU voldoet, wij druk op het land kunnen uitoefenen. Turkije moet dus aan de volgende verplichtingen voldoen: het verdedigen en eerbiedigen van de mensenrechten van alle inwoners, met inbegrip van Koerden en andere minderheden, het erkennen van de genocide op de Armeniërs en het openstellen van zijn grens met Armenië, met alle sociaal-economische gevolgen van dien. Indien Turkije hoopt zijn weg naar toetreding voort te zetten en af te ronden, dan is het volkomen duidelijk dat de maatregelen en beleidslijnen die het land aanneemt, zullen moeten leiden tot volledige nakoming van het communautaire acquis en absolute eerbiediging van de internationale wetgeving, die uiteindelijk bepalend is voor de wijze waarop de EU functioneert."@nl3
"Panie przewodniczący! Z uwagi na perspektywę członkostwa Turcji w UE Komisję i tym samym całą Unię wzywa się do ukończenia w nadchodzących dniach oceny postępów Turcji - czy też ich braku - w rozmaitych dziedzinach, w których kraj ten zobowiązany jest dostosować się do dorobku UE. Oświadczyliśmy, że jeśli Turcja spełni wszystkie kryteria kopenhaskie i przyjęte przez siebie zobowiązania zgodnie z ramami negocjacyjnymi i protokołem dodatkowym, będzie mogła dołączyć do UE. Nie uważamy, by kompromisowe rozwiązania przyniosły rezultaty oczekiwane przez Turcję czy Unię. Chcielibyśmy podkreślić, że Turcja poczyniła pewne postępy, ale powtarzamy, że jeśli proces akcesji Turcji ma przebiegać gładko, powinna ona uczynić to, co uczyniły inne kraje starające się o członkostwo, a mianowicie wypełnić swoje zobowiązania wynikające z konwencji wobec całej UE. W związku z tym Turcja powinna wypełnić swoje zobowiązania wobec Cypru, to jest udostępnić swoją przestrzeń morską i porty lotnicze statkom i samolotom Republiki Cypryjskiej, a także znieść weto w sprawie udziału Cypru w organizacjach międzynarodowych i wielostronnych traktatach. Jako grupa lewicowa, a w szczególności jako AKEL (Postępowa Partia Ludu Pracującego) jesteśmy przekonani, że w obliczu członkostwa Turcji w UE kraj ten wypełni swoje zobowiązania, ze szczególnym uwzględnieniem zakończenia okupacji Cypru przez tureckie wojsko. Wierzymy także, że wspierając Turcję w jej staraniach na rzecz zbliżenia się do Europy - zakładając, że Turcja jednocześnie wypełni swoje zobowiązania wobec UE - możemy wywierać nacisk na ten kraj. Turcja powinna więc wypełnić następujące zobowiązania: bronić i przestrzegać praw człowieka wszystkich swoich mieszkańców, w tym Kurdów i innych mniejszości; uznać ludobójstwo ludności ormiańskiej oraz otworzyć granicę z Armenią, z uwzględnieniem wszelkich społeczno-gospodarczych skutków tego posunięcia. Jeśli Turcja liczy na kontynuację i zakończenie procesu akcesyjnego, środki i strategie, jakie przyjmuje, będą musiały zmierzać oczywiście do pełnej zgodności z europejskim dorobkiem i całkowitego poszanowania prawa międzynarodowego, którym UE ostatecznie kieruje się w swoich działaniach."@pl16
"Senhor Presidente, com a perspectiva de adesão da Turquia firmemente no pensamento, a Comissão e, por isso, a União Europeia no seu todo, é chamada a concluir, nos próximos dias, o seu relatório sobre os progressos efectuados pela Turquia, ou a ausência deles, nos vários sectores onde se exige que se alinhe pelo acervo da União Europeia. Declarámos que, desde que respeitasse todos os critérios de Copenhaga e as obrigações contratuais que aceitou em cumprir de acordo com o Quadro de Negociações e o protocolo adicional, a Turquia poderia aderir à União Europeia. Não pensamos que quaisquer soluções de compromisso tenham os resultados que tanto a Turquia como a União esperam. Gostaríamos de salientar que a Turquia fez alguns progressos, mas repetimos que, para a sua adesão prosseguir sem dificuldades, terá de fazer o mesmo que os outros países candidatos fizeram: cumprir todas as suas obrigações para com a UE como um todo. A Turquia tem, por isso, de cumprir as suas obrigações em relação a Chipre; abrir os seus portos e aeroportos aos navios e aviões da República de Chipre e levantar o seu veto à participação de Chipre em organizações internacionais e tratados multilaterais. Nós, enquanto grupo da ala esquerda e, especialmente, enquanto Partido Progressista dos Trabalhadores de Chipre, estamos confiantes em que a perspectiva de adesão da Turquia à União Europeia assegurará o cumprimento das suas obrigações, especialmente no que respeita ao fim da ocupação de Chipre por tropas turcas. Também acreditamos que, ao encorajar a Turquia na sua caminhada rumo à Europa, admitindo que cumpra, simultaneamente, os compromissos assumidos para com a UE, podemos exercer uma pressão nela. A Turquia tem, por isso, de cumprir as seguintes obrigações: defender e respeitar os direitos do homem de todos os que vivem no seu território, incluindo os curdos e outras minorias; reconhecer o genocídio dos arménios e abrir a sua fronteira com a Arménia, com todas as consequências socioeconómicas que daí possam advir. Se a Turquia espera prosseguir e levar a bom termo a sua caminhada rumo à adesão, é óbvio que as medidas e políticas que adoptar terão de levar ao total cumprimento do acervo europeu e ao respeito absoluto do direito internacional que em última análise rege o funcionamento da União Europeia."@pt17
"Κύριε Πρόεδρε, με πυξίδα την προοπτική της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή και κατ' επέκταση η Ένωση στο σύνολό της, καλούνται στις επόμενες μέρες να ολοκληρώσουν την αξιολόγηση της προόδου που έχει σημειώσει ή όχι η Τουρκία στους διάφορους τομείς που καλείται να εναρμονισθεί με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Είναι διακηρυγμένη η θέση μας ότι εφόσον η Τουρκία συμμορφωθεί με όλα τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει με το ενταξιακό πλαίσιο και το συμπληρωματικό πρωτόκολλο, θα πρέπει να μπορεί να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούμε ότι οποιεσδήποτε μεσοβέζικες λύσεις δεν πρόκειται να επιφέρουν τα αποτελέσματα στα οποία προσβλέπουν είτε η Τουρκία, είτε η Ένωση. Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι κάποια πρόοδος έχει επιτευχθεί από την Τουρκία, όμως επαναλαμβάνουμε ότι για να προχωρήσει απρόσκοπτα η ενταξιακή της πορεία πρέπει να πράξει όσα και οι προηγούμενες υπό ένταξη χώρες και να συμμορφωθεί με τις συμβατικές της υποχρεώσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Ως εκ τούτου, η Τουρκία οφείλει να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της και προς την Κύπρο, όπως το άνοιγμα λιμένων και αεροδρομίων της Τουρκίας σε πλοία και αεροπλάνα της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και την άρση του βέτο στη συμμετοχή της Κύπρου σε διεθνείς οργανισμούς και πολυμερείς Συνθήκες. Ως ομάδα της Αριστεράς, αλλά κύρια ως ΑΚΕΛ, έχουμε την πεποίθηση ότι η προοπτική ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της και κυρίως για τον τερματισμό της κατοχής της Κύπρου από τα Τουρκικά στρατεύματα. Επίσης, θεωρούμε ότι η ενθάρρυνση της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή της πορεία -που προϋποθέτει την ταυτόχρονη εκπλήρωση των υποχρεώσεών της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση- μπορεί να αποτελέσει μοχλό πίεσης για την προάσπιση και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των κατοίκων της Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένων των μειονοτήτων και των Κούρδων, για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων καθώς και για την άρση του κλεισίματος των συνόρων με την Αρμενία με όλες τις επερχόμενες κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις. Αν λοιπόν η Τουρκία προσβλέπει στη συνέχιση και ολοκλήρωση της ενταξιακής της πορείας, τότε είναι ηλίου φαεινότερο ότι τα μέτρα και οι πολιτικές της θα πρέπει να οδηγούν σε πλήρη συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο καθώς και στον απόλυτο σεβασμό του διεθνούς δικαίου που διέπει καθολικά τις λειτουργίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης."@ro18
"Vážený pán predseda, stále máme na pamäti nádeje Turecka na prijatie do EÚ, a preto vyzývame Komisiu, a tým pádom aj Úniu ako takú, aby ukončila v nasledujúcich niekoľkých dňoch posudzovanie pokroku Turecka, alebo nedostatok tohto pokroku v rozličných oblastiach, ktoré je potrebné harmonizovať s európskymi zákonmi. Vyhlásili sme, že za predpokladu, že to bude v súlade s kodanskými kritériami a nariadeniami, ktoré boli prijaté podľa rokovacieho rámca a Dodatkového protokolu, Turecko by malo byť schopné pristúpiť k EÚ. Nemyslíme si, že nejaké kompromisy prinesú výsledky, v ktoré dúfa, či už Turecko, alebo Únia. Radi by sme poukázali na to, že Turecko urobilo istý pokrok, ale opakujeme, že ak má jeho prijatie prebehnúť hladko, musí urobiť to, čo urobili predchádzajúce krajiny pri svojom vstupe: plniť záväzky svojej dohody voči EÚ ako celku. Turecko musí preto plniť svoje záväzky voči Cypru, musí otvoriť svoje prístavy a letiská lodiam a lietadlám z Cyperskej republiky a stiahnuť veto na účasť Cypru v medzinárodných organizáciách a na multilaterálnych dohodách. Ako ľavicová skupina, a obzvlášť ako strana AKEL (Pokroková strana pracujúceho ľudu Cypru), sme presvedčení, že vyhliadky na prijatie Turecka do EÚ zabezpečia plnenie týchto záväzkov, najmä čo sa týka ukončenia okupácie Cypru tureckými vojskami. Tiež veríme, že podporovaním Turecka na jeho ceste smerom k Európe, za predpokladu, že Turecko bude zároveň plniť svoje záväzky voči EÚ, naň môžeme vyvíjať tlak. Takto musí Turecko splniť nasledujúce záväzky: brániť a rešpektovať ľudské práva všetkých, ktorí tam žijú vrátane Kurdov a ostaných menšín, uznať genocídu Arménov, a otvoriť hranicu s Arménskom, so všetkými spoločensko-hospodárskymi dôsledkami, ktoré to so sebou prinesie. Ak Turecko dúfa, že bude môcť pokračovať a zavŕšiť svoje prijatie, potom je zjavné, že opatrenia a stratégie, ktoré prijalo, budú musieť viesť k úplnému súladu s európskymi zákonmi a absolútnemu rešpektovaniu medzinárodného práva, ktoré koniec koncov riadi činnosť EÚ."@sk19
"Gospod predsednik, z resnim pričakovanjem pristopa Turčije k EU je Komisija in tako Unija kot celota pozvana, da v naslednjih nekaj dneh oceni napredek ali pomanjkanje napredka Turčije na številnih področjih, ki jih mora uskladiti z evropskim pravnim redom. Izjavili smo, da se bo Turčija lahko pridružila EU, če bo izpolnjevala københavnska merila in obveznosti, ki jih je sprejela v skladu s pogajalskim okvirom in dodatnim protokolom. Menimo, da kompromisne rešitve ne bodo prinesle rezultatov, ki si jih želita Turčija in Unija. Izpostavljamo, da je Turčija dosegla nekaj napredka, vendar ponovno poudarjamo, da mora storiti, kar so storile predhodne države pristopnice, če želi, da njen pristop poteka gladko: izpolniti mora obveznosti iz konvencije do EU kot celote. Zato mora Turčija izpolniti svoje obveznosti do Cipra; ladjam in letalom iz Republike Ciper mora odpreti svoja pristanišča in letališča ter umakniti veto na sodelovanje Cipra v mednarodnih organizacijah in mnogostranskih pogodbah. Kot levo usmerjena skupina in zlasti kot napredna delavska stranka Cipra (AKEL) smo prepričani, da bo pričakovanje turškega pristopa k EU zagotovilo izpolnjevanje njenih obveznosti, zlasti glede končanja turške vojaške okupacije Cipra. Prav tako smo prepričani, da lahko s spodbujanjem Turčije na njeni poti k Evropi, s predvidevanjem, da bo Turčija hkrati izpolnila svoje obveznosti do EU, nanjo izvajamo pritisk. Zato mora Turčija izpolniti naslednje obveznosti: braniti in spoštovati človekove pravice vseh, ki tam živijo, vključno s Kurdi in drugimi manjšinami; priznati genocid nad Armenci in odpreti svoje meje z Armenijo ter sprejeti vse družbeno-gospodarske posledice, ki jih bo odprtje meje povzročilo. Če želi Turčija nadaljevati in dokončati proces pristopa, potem je očitno, da bodo sprejeta merila in politika morali voditi k popolni uskladitvi z evropskim pravnim redom in popolnim spoštovanjem mednarodnega prava, ki ureja delovanje EU."@sl20
"Herr talman! Med tanke på utsikterna om Turkiets anslutning till EU uppmanas kommissionen och därmed hela unionen att inom de närmaste dagarna slutföra bedömningen av Turkiets utveckling, eller bristen på utveckling, inom olika sektorer som måste harmoniseras med det europeiska regelverket. Förutsatt att Turkiet uppfyller Köpenhamnskriterierna och de åtaganden som de har gjort enligt förhandlingsramen och tilläggsprotokollet har vi förklarat att Turkiet bör kunna ansluta sig till EU. Vi anser inte att några kompromisslösningar kommer att ge de resultat som vare sig Turkiet eller unionen hoppas på. Vi vill påpeka att Turkiet har gjort vissa framsteg, men vi upprepar att om anslutningen ska fortskrida smidigt måste landet göra som alla tidigare länder har gjort: med sina konventioner fullfölja sina åtaganden gentemot hela EU. Detta innebär att Turkiet måste fullfölja sina åtaganden gentemot Cypern; landet måste öppna sina hamnar och flygplatser för fartyg och flygplan från Republiken Cypern och lyfta sitt veto om Cyperns deltagande i internationella organisationer och multilaterala fördrag. Som vänstergrupp och särskilt som tillhörande AKEL (Arbetarnas framstegsparti) är vi övertygade om att utsikterna för Turkiets EU-anslutning kommer att göra att landet fullföljer sina åtaganden särskilt när det gäller att få slut på de turkiska truppernas ockupation av Cypern. Om Turkiet fullföljer sina åtaganden gentemot EU tror vi också att vi kan utöva tryck på landet genom att uppmuntra Turkiet på vägen mot Europa. Därför måste Turkiet fullfölja följande åtaganden: försvara och respektera mänskliga rättigheter för alla som bor där, inklusive kurder och andra minoriteter, erkänna folkmordet på armenierna och öppna sina gränser mot Armenien med alla socioekonomiska konsekvenser som det kommer att medföra. Om Turkiet vill fortsätta och slutföra sitt anslutningsarbete är det helt uppenbart att de åtgärder och den politik som landet genomför kommer att leda till man efterlever Europas regelverk och att internationella lagar, som i slutändan styr EU:s arbete, respekteras fullt ut."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"AKEL"13
"acquis"14,13,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph