Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-011"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.4.3-011"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Voorzitter, dank, zowel aan Raad alsook aan Commissie, voor de aardige woorden die men gesproken heeft. Het debat van vandaag en de resolutie die we straks aannemen, is inderdaad op de eerste plaats gericht aan de Europese Commissie, omdat wij de bedoeling hebben om een te geven aan het voortgangsverslag. Maar het is ook gericht aan de Raad, die in december naar aanleiding van het voortgangsverslag weer met elkaar gaat spreken. Wat doen we in de resolutie? Wat doen we in de tekst? We beschrijven de voortgang die er is en de afspraken die we gemaakt hebben. We beschrijven ook wat er terecht is gekomen van het dat door Turkije is aangegaan. De resolutie is dus een compilatie van wat er gerealiseerd is, maar er staat ook van alles in wat niet gerealiseerd is. Voorzitter, wat er óók in staat, is wat wij van de Turkse regering verwachten, omdat men nu de mogelijkheid heeft het hervormingsproces een nieuw elan te geven. Als derde punt zou ik willen zeggen: we hebben geprobeerd om het debat met Turkije te verdiepen en te verbreden. En dat betekent dus dat ik aandacht vraag voor sociale cohesie, logistiek, transport en energie. Vrijheid van meningsuiting en religieuze vrijheid krijgen terecht een grote plaats in onze tekst. De constitutie, de nieuwe grondwet mag geen enkel excuus zijn om er niet onmiddellijk met alle mogelijke middelen voor te zorgen dat alle noodzakelijke hervormingen, en met name die in verband met artikel 301, gerealiseerd worden. Een ander punt dat ik zou willen aanhalen is de relatie met de buren. Goede betrekkingen met de buren zijn een absolute noodzaak. Dat betekent dat, wanneer ik Turkije en Armenië bekijk, de grenzen moeten worden opgeheven. Elke economische blokkade moet gestopt worden. Maar bovendien - een laatste zin - als een volk zijn verleden niet erkent, heeft het geen toekomst. Dus ik vraag aan de Europese Commissie om ook op dat punt Turkije en Armenië te ondersteunen. Voorzitter, ik kan niets meer zeggen over de PKK, want door de procedures in dit Huis heb ik te weinig spreektijd."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Vážený pane předsedající, děkuji Radě a Komisi za milá slova. Dnešní diskuse a usnesení, které se chystáme přijmout, jsou ve skutečnosti v prvé řadě určeny Komisi, protože jsme chtěli přispět do zprávy o činnosti. Jsou však určené i Radě, která se opět sejde v prosinci, jako odpověď na zprávu o činnosti. Co v usnesení říkáme? Co říkáme v jeho textu? Popisujeme pokrok, kterého jsme dosáhli, a dohody, jež jsme uzavřeli. Též jsme popsali, co bylo výsledkem závazku, který na sebe převzalo Turecko. Z tohoto důvodu je uvedené usnesení shrnutím toho, čeho se dosáhlo, ale zároveň obsahuje i seznam věcí, které je ještě nutné udělat. Vážený pane předsedající, je v něm i to, co očekáváme od turecké vlády, protože je to příležitost dát reformnímu procesu nový impuls. Zatřetí bych chtěla říct, že jsme se pokusili prohloubit rozhovory s Tureckem. Proto bych ráda upozornila na soudržnost společnosti, logistiku, dopravu a energetiku. Svoboda projevu a svoboda vyznání mají v našem textu právem přední místo. Ústava, nová ústava, by neměla být výmluvou, proč okamžitě nenasadit všechny páky na to, aby se zabezpečilo uskutečnění všech potřebných reforem, zejména těch, které jsou spojené s článkem 301. Dále bych chtěla mluvit o vztahu mezi sousedícími zeměmi. Dobré vztahy mezi sousedy jsou nevyhnutné. Když se podívám na Turecko a Arménii, znamená to, že hranice musí být otevřené. Všechny hospodářské blokády musí skončit. Kromě toho, a to bude můj poslední bod, když národ neuzná svou minulost, nemá budoucnost. Proto také žádám Komisi o podporu Turecka a Arménie při řešení tohoto problému. Vážený pane předsedající, o straně PKK už nemohu víc říci, protože postupy tohoto Parlamentu mi nedávají víc času."@cs1
"Hr. formand! Jeg takker både Rådet og Kommissionen for de venlige ord. Forhandlingen i dag og beslutningsforslaget, som vi vedtager om lidt, er faktisk i første række rettet mod Kommissionen, fordi vi agter at give input til fremskridtsrapporten. Men de er også rettet mod Rådet, som i anledning af fremskridtsrapporten træder sammen igen i december. Hvad gør vi i beslutningsforslaget? Hvad gør vi i teksten? Vi beskriver de fremskridt, der er gjort, og de aftaler, som vi har indgået. Vi beskriver også, hvad der er kommet ud af den forpligtelse, som Tyrkiet har indgået. Beslutningsforslaget er således en kompilation af, hvad der er opnået, men der står også mange ting i det, som ikke er opnået. Hvad der ligeledes står i det, er, hvad vi forventer af den tyrkiske regering, fordi der nu er mulighed for at give reformprocessen en ny impuls. For det tredje vil jeg sige, at vi har forsøgt at uddybe og udvide debatten med Tyrkiet. Det betyder derfor, at jeg henleder opmærksomheden på social samhørighed, logistik, transport og energi. Ytringsfrihed og religionsfrihed indtager med rette en fremtrædende plads i vores tekst. Forfatningen, den nye forfatning, må ikke være nogen som helst undskyldning for ikke øjeblikkeligt med alle mulige midler at sørge for, at alle nødvendige reformer gennemføres, især i forbindelse med artikel 301. Et andet punkt, som jeg vil nævne, er forbindelsen med naboerne. Gode forbindelser med naboerne er absolut nødvendige. Når jeg ser på Tyrkiet og Armenien, betyder det, at grænserne skal ophæves. Enhver økonomisk blokade skal stoppes. Men desuden - min sidste sætning - har et folk, som ikke anerkender sin fortid, ingen fremtid. Derfor anmoder jeg Kommissionen om også på dette punkt at støtte Tyrkiet og Armenien. Jeg kan ikke sige mere om PKK, fordi jeg har for lidt taletid på grund af procedurerne her i Parlamentet."@da2
". Herr Präsident! Ich danke dem Rat und der Kommission für ihre freundlichen Worte. Die Aussprache heute und die Entschließung, vor deren Annahme wir stehen, richten sich in der Tat in erster Linie an die Kommission, denn wir beabsichtigen, dem Fortschrittsbericht etwas hinzuzufügen. Allerdings richten sie sich auch an den Rat, der im Dezember als Reaktion auf den Fortschrittsbericht zusammentreten wird. Was machen wir in der Entschließung? Was machen wir im Text? Wir beschreiben den Fortschritt und die Vereinbarungen, die wir erzielt haben. Wir beschreiben ferner, was aus der Zusage der Türkei geworden ist. Die Entschließung ist daher eine Zusammenfassung dessen, was erreicht wurde, enthält allerdings auch alle jene Dinge, die nicht erreicht wurden. Herr Präsident, sie beinhaltet darüber hinaus, was wir von der türkischen Regierung erwarten, denn jetzt ist die Gelegenheit, dem Reformprozess neue Impulse zu verleihen. Ich möchte noch eine dritte Anmerkung machen: Wir haben versucht, die Debatte mit der Türkei zu vertiefen und auszudehnen. Das bedeutet, dass ich aus diesem Grund darum bitte, auf die Bereiche sozialer Zusammenhalt, Logistik, Verkehr und Energie zu achten. Redefreiheit und Religionsfreiheit nehmen in unserem Text zu Recht eine wichtige Position ein. Die Verfassung, die neue Verfassung, sollte keine Entschuldigung dafür sein, nicht sofort alle Hebel in Bewegung zu setzen, um sicherzustellen, dass alle erforderlichen Reformen, insbesondere die bezüglich Artikel 301, durchgeführt werden. Ein weiterer Punkt, den ich ansprechen möchte, betrifft die Beziehung zu den Nachbarländern. Gute Beziehungen mit den Nachbarn sind unbedingt erforderlich. Wenn ich mir die Türkei und Armenien ansehe, heißt das, dass die Grenzen geöffnet werden müssen. Alle Wirtschaftsblockaden müssen beendet werden. Mehr noch – und das ist mein letzter Punkt – wenn ein Volk nicht zu seiner Vergangenheit steht, dann hat es keine Zukunft. Daher bitte ich die Kommission auch, die Türkei und Armenien in dieser Frage zu unterstützen. Herr Präsident, zur PKK kann ich nichts mehr sagen, weil die Vorschriften in diesem Parlament mir nicht genügend Zeit lassen."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τόσο το Συμβούλιο όσο και την Επιτροπή για τα ευγενικά τους λόγια. Η συζήτηση σήμερα και το ψήφισμα που πρόκειται να ψηφίσουμε απευθύνονται πράγματι εν πρώτοις στην Επιτροπή, επειδή σκοπεύουμε να έχουμε κάποια συμβολή στην έκθεση προόδου. Ωστόσο, απευθύνονται επίσης στο Συμβούλιο, το οποίο θα συνεδριάσει εκ νέου τον Δεκέμβριο σε απάντηση στην έκθεση προόδου. Τι κάνουμε σε αυτό το ψήφισμα; Τι κάνουμε στο κείμενο; Περιγράφουμε την πρόοδο που έχει σημειωθεί και τις συμφωνίες που έχουμε επιτύχει. Περιγράφουμε επίσης τι έχει απογίνει η δέσμευση την οποία ανέλαβε η Τουρκία. Το ψήφισμα αποτελεί, συνεπώς, μία σύνθεση όσων έχουν επιτευχθεί, αλλά περιέχει επίσης όλα τα πράγματα που δεν έχουν επιτευχθεί. Κύριε Πρόεδρε, περιλαμβάνει επίσης αυτό που αναμένουμε από την τουρκική κυβέρνηση, επειδή υπάρχει μία ευκαιρία τώρα να δώσουμε νέα ώθηση στη διαδικασία μεταρρύθμισης. Το τρίτο θέμα το οποίο επιθυμώ να θίξω: προσπαθήσαμε να εμβαθύνουμε και να διευρύνουμε τον διάλογο με την Τουρκία. Αυτό σημαίνει, συνεπώς, ότι ζητώ να δοθεί προσοχή στην κοινωνική συνοχή, την υλικοτεχνική υποστήριξη, τις μεταφορές και την ενέργεια. Η ελευθερία λόγου και η θρησκευτική ελευθερία δικαίως κατέχουν εξέχουσα θέση στο κείμενό μας. Το σύνταγμα, το νέο σύνταγμα, δεν πρέπει να αποτελέσει δικαιολογία για να μην αρθούν αμέσως όλα τα εμπόδια προκειμένου να διασφαλιστεί η υλοποίηση όλων των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων, ιδίως αυτών που συνδέονται με το άρθρο 301. Ένα ακόμη θέμα που θα ήθελα να θίξω είναι η σχέση με τις γειτονικές χώρες. Οι καλές σχέσεις με τους γείτονες αποτελούν απόλυτη αναγκαιότητα. Ανάμεσα στην Τουρκία και την Αρμενία, αυτό σημαίνει ότι τα σύνορα πρέπει να ανοίξουν. Πρέπει να τεθεί τέρμα σε όλους τους οικονομικούς αποκλεισμούς. Επιπροσθέτως –το τελευταίο θέμα μου– εάν ένας λαός δεν αναγνωρίζει το παρελθόν του, δεν έχει μέλλον. Ζητώ συνεπώς επίσης από την Επιτροπή να στηρίξει την Τουρκία και την Αρμενία σε αυτό το θέμα. Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο για το PKK επειδή οι διαδικασίες του παρόντος Κοινοβουλίου δεν μου παρέχουν αρκετό χρόνο."@el10,10
". Mr President, thank you, both to the Council and to the Commission, for the kind words that have been expressed. The debate today and the resolution that we are about to adopt are indeed directed in the first instance at the Commission, because we intend to have some input into the progress report. However, they are also directed at the Council, which will meet again in December in response to the progress report. What are we doing in the resolution? What are we doing in the text? We describe the progress made and the agreements we have reached. We also describe what has come of the commitment that Turkey entered into. The resolution is, therefore, a compilation of what has been achieved, but it also contains all manner of things that have not been achieved. Mr President, what it also includes is what we expect from the Turkish Government, because there is an opportunity now to give a new impetus to the reform process. The third point I wish to make: we have tried to deepen and broaden the debate with Turkey. That means, therefore, that I am asking for attention to be given to social cohesion, logistics, transport and energy. Freedom of speech and religious freedom are rightly given a prominent place in our text. The constitution, the new constitution should not be any excuse to not pull out all the stops immediately to ensure that all necessary reforms, especially those connected with Article 301, are realised. Another point that I would like to make is about the relationship with neighbouring countries. Good relations with neighbours are an absolute necessity. When I look at Turkey and Armenia, that means that the borders must be opened. There must be an end to all economic blockades. Moreover – my final point – if a people does not acknowledge its past, it has no future. I am therefore also asking the Commission to support Turkey and Armenia on this issue. Mr President, I cannot say anything more about the PKK because the procedures in this House do not allow me enough time."@en4
". Señor Presidente, gracias, tanto al Consejo como a la Comisión, por las amables palabras que se han pronunciado. El debate de hoy y la resolución que estamos a punto de aprobar se dirigen en primera instancia a la Comisión, porque pretendemos realizar una cierta contribución al informe de progreso. Pero se dirigen también al Consejo, que volverá a reunirse en diciembre en respuesta al informe de progreso. ¿Qué estamos haciendo en la resolución? ¿Qué estamos haciendo en el texto? Describimos el progreso realizado y los acuerdos alcanzados. Describimos también lo que ha salido del compromiso adquirido por Turquía. La resolución es, por tanto, una compilación de los logros conseguidos, pero señala también todas las cosas que no se han conseguido. Señor Presidente, en la resolución se dice lo que nosotros esperamos del Gobierno turco, porque ahora tenemos la oportunidad de dar un impulso renovado al proceso de reforma. La tercera observación que quiero hacer es la siguiente: hemos tratado de profundizar y ampliar el debate con Turquía. Eso significa, por tanto, que lo que pido es que se preste atención a la cohesión social, a la logística, al transporte y a la energía. La libertad de expresión y la libertad de culto ocupan, con razón, un lugar destacado en nuestro texto. La Constitución, la nueva Constitución, no debe ser una excusa para no eliminar de inmediato todos los obstáculos que dificultan las reformas necesarias, sobre todo las relacionadas con el artículo 301. Otra observación que quiero hacer se refiere a la relación con los países vecinos. Las buenas relaciones de vecindad son una necesidad absoluta. Cuando pienso en Turquía y en Armenia, eso significa que hay que abrir las fronteras. Hay que poner fin a todos los bloqueos económicos. Además ─mi última observación─ es que si un pueblo no reconoce su pasado, no tiene futuro. Pido, por tanto, a la Comisión que apoye a Turquía y a Armenia en esta cuestión. Señor Presidente, no puedo decir nada más sobre el PKK porque los procedimientos de esta Cámara no me dejan tiempo suficiente."@es21
". Härra president, tänan nii nõukogu kui komisjoni lahkete sõnade eest. Tänane arutelu ning meie vastuvõetav resolutsioon on tõesti suunatud esmajärgus komisjonile, sest me kavatseme anda eduaruandele sisendi. Siiski on need samuti suunatud nõukogule, mis saab eduaruande arutamise eesmärgil kokku detsembris. Mida me resolutsioonis teeme? Mida me tekstis ütleme? Me kirjeldame saavutatud edasiminekut ning kokkuleppeid. Samuti kirjeldame, kuidas on Türgi võetud kohustusest kinni pidanud. Resolutsioon on seega kokkuvõte sellest, mis on saavutatud, kuid samuti sisaldab see igasuguseid asju, mida ei ole saavutatud. Härra president, samuti sisaldab see seda, mida me Türgi valitsuselt ootame, sest praegu on olemas võimalus anda reformiprotsessile uus tõuge. Kolmas punkt, mida ma sooviksin teha: oleme püüdnud arutelu Türgiga süvendada ja laiendada. See tähendab seega, et ma palun pöörata tähelepanu sotsiaalse ühtekuuluvuse, logistika, transpordi ja energia valdkondadele. Sõnavabadusele ja usuvabadusele on meie tekstis õigustatult antud prominentne koht. Põhiseadus, uus põhiseadus ei tohi saada vabanduseks, et mitte kaotada koheselt kõiki takistusi kõigi vajalike reformide, eriti artikliga 301 seotud reformide, elluviimiseks. Teine punkt, mille ma sooviksin esile tuua, puudutab suhteid naaberriikidega. Head suhted naaberriikidega on absoluutselt vajalikud. Kui ma vaatan Türgit ja Armeeniat, see tähendab, et nende piirid on vaja avada. Kõik majandusblokaadid peavad lõppema. Veelgi enam – minu viimane märkus – kui inimesed ei tunnusta oma minevikku, puudub tulevik. Seega palun ma ka komisjonil Türgit ja Armeeniat selles küsimuses toetada. Härra president, ma ei saa rohkemat öelda seoses PKKga, sest selle täiskogu reeglid ei anna mulle rohkem aega."@et5
". Arvoisa puhemies, kiitän neuvostoa ja komissiota ystävällisistä sanoista. Tämänpäiväinen keskustelu ja kohta hyväksyttävä päätöslauselma on kohdistettu ensi sijassa komissiolle, koska haluamme antaa panoksemme edistymiskertomukseen. Ne on kuitenkin tarkoitettu myös neuvostolle, joka kokoontuu jälleen joulukuussa edistymiskertomuksen tiimoilta. Mihin päätöslauselma, tämä teksti siis tähtää? Kuvailemme siinä tapahtunutta edistystä ja aikaansaatuja sopimuksia. Kerromme myös Turkin antaman sitoumuksen edistymisestä. Päätöslauselma on siis yhteenveto saavutuksista, mutta se sisältää myös monenlaisia vielä saavuttamattomia tavoitteita. Arvoisa puhemies, tekstiin sisältyvät myös Turkin hallitukselle asettamamme odotukset, sillä nyt on tilaisuus antaa uusi sysäys uudistusprosessille. Kolmas seikka, jonka haluan mainita, on pyrkimyksemme Turkin kanssa käytävän keskustelun syventämiseen ja laajentamiseen. Pyydän siksi kiinnittämään huomiota sellaisiin kysymyksiin kuin sosiaalinen koheesio, logistiikka, liikenne ja energia. Sananvapaus ja uskonnonvapaus ovat oikeutetusti tärkeällä sijalla tekstissä. Uusi perustuslaki ei saisi olla tekosyy, jonka varjolla viivytettäisiin etenkin 301 pykälää koskevien tarpeellisten uudistusten toteutusta. Haluaisin myös viitata naapurimaiden välisiin suhteisiin. Hyvät naapuruussuhteet ovat ehdottoman välttämättömiä. Turkin ja Armenian osalta se tarkoittaa rajojen avaamista. Kaikenlaiset kauppasulut on poistettava. Lopuksi haluaisin vielä huomauttaa, että kansalla, joka ei tunnusta menneisyyttään, ei ole tulevaisuutta. Pyydän siksi myös komissiota tukemaan Turkkia ja Armeniaa tässä asiassa. Arvoisa puhemies, en voi puhua enää Kurdistanin työväenpuolueesta, sillä parlamentin työjärjestys ei anna siihen riittävästi aikaa."@fi7
". Monsieur le Président, je voudrais remercier le Conseil et la Commission pour leur gentillesse. Le débat d’aujourd’hui et la résolution que nous sommes sur le point d’adopter sont, en fait, en premier lieu adressés à la Commission, car nous avons l’intention d’apporter une contribution au rapport d’avancement. Ils sont cependant également adressés au Conseil, qui se réunira à nouveau en décembre à la suite du rapport d’avancement. Que faisons-nous dans cette résolution? Que faisons-nous dans le texte? Nous décrivons les progrès accomplis et les accords auxquels nous sommes parvenus. Nous décrivons également ce qu’il est advenu de l’engagement pris par la Turquie. La résolution est par conséquent une compilation de ce qui a été accompli, mais elle contient aussi toutes sortes de choses qui n’ont pas été accomplies. Monsieur le Président, ce qu’elle inclut aussi, c’est ce que nous attendons du gouvernement turc, parce qu’il y a aujourd’hui une possibilité de donner un nouvel élan au processus de réforme. La troisième remarque que je voudrais faire est que nous avons essayé d’approfondir et d’élargir le débat avec la Turquie. Cela signifie dès lors que je demande que la cohésion sociale, la logistique, les transports et l’énergie fassent l’objet d’une attention particulière. La liberté d’expression et la liberté de culte occupent, à juste titre, une place importante dans notre texte. La constitution, la nouvelle constitution ne devrait pas être un prétexte pour ne pas mettre immédiatement tout en œuvre en vue de faire en sorte que toutes les réformes nécessaires, en particulier celles liées à l’article 301, soient réalisées. Une autre remarque que je voudrais faire concerne les relations avec les pays voisins. De bonnes relations avec les pays voisins sont une nécessité absolue. Cela signifie qu’en ce qui concerne la Turquie et l’Arménie, les frontières doivent être ouvertes. La Turquie doit mettre un terme à tous les blocus économiques. En outre – et ce sera ma dernière remarque – si un peuple ne veut pas reconnaître son passé, il n’a pas d’avenir. Je demande dès lors à la Commission de soutenir la Turquie et l’Arménie sur ce point. Monsieur le Président, je ne peux rien ajouter au sujet du PKK car les procédures de cette Assemblée ne m’accordent pas suffisamment de temps."@fr8
". Elnök úr, a Tanácsnak és a Bizottságnak egyaránt köszönöm az elhangzottakat. A mai vita és az általunk elfogadásra váró állásfoglalás valóban elsősorban a Bizottságnak szól, mivel hozzá kívánunk járulni az előrehaladási jelentéshez. Mindez azonban szól a Tanácsnak is, amely decemberben ül össze ismét, hogy megvitassa az előrehaladási jelentést. Mit teszünk az állásfoglalásban? Mit teszünk a szövegben? Ismertetjük a megvalósult előrelépést és az elért megállapodásokat. Leírjuk azt is, hogy milyen eredményeket hozott Törökország kötelezettségvállalása. Az állásfoglalás ennélfogva azt foglalja össze, hogy mit sikerült mostanáig elérni, de magában foglal mindenféle olyan dolgot is, amely eddig nem teljesült. Elnök úr! A török kormánnyal szembeni elvárásaink is szerepelnek a dokumentumban, mivel most van rá lehetőség, hogy a reformfolyamat új lendületet kapjon. A harmadik kérdés, melyről szót kívánok ejteni, az, hogy megkíséreltük elmélyíteni és kiszélesíteni a Törökországgal folytatott vitát. Vagyis azt kérem, kapjon figyelmet a társadalmi kohézió, a logisztika, a közlekedés és az energia kérdése. A szólásszabadság és a vallásszabadság jogosan foglal el kiemelkedő helyet az általunk megfogalmazott szövegben. Az alkotmány, az új alkotmány nem lehet kifogás arra, hogy ne tegyünk meg azonnal minden tőlünk telhetőt annak biztosítására, hogy valamennyi szükséges reformra – főként a 301. cikkhez kapcsolódóra – sor kerüljön. Szeretnék még néhány szót ejteni a szomszédos országokkal való kapcsolatról. A jó szomszédi viszony teljességes elengedhetetlen. Törökország és Örményország esetében ez azt jelenti, hogy a határokat meg kell nyitni. Fel kell számolni valamennyi gazdasági blokádot. Továbbá – és az utolsó kérdés, melyről szólni kívánok – ha egy nép nem ismeri el a múltját, nincs jövője. Ezért arra is kérem a Bizottságot, hogy nyújtson támogatást Törökországnak és Örményországnak e kérdést illetően. Elnök úr, a Kurdisztáni Munkáspártról már nem mondhatok többet, mivel a Parlament eljárási szabályzata nem enged rá elegendő időt."@hu11
". Signor Presidente, ringrazio sia il Consiglio sia la Commissione, per le parole affabili che sono state espresse. La discussione odierna e la risoluzione che siamo in procinto di adottare effettivamente, sono dirette, in primo luogo, alla Commissione, poiché abbiamo intenzione di stimolare la relazione sui progressi. Tuttavia, sono altresì dirette al Consiglio, che si riunirà nuovamente in dicembre in risposta alla relazione sui progressi. Che cosa facciamo nella risoluzione? Che cosa facciamo nel testo? Descriviamo i progressi compiuti e gli accordi raggiunti. Illustriamo inoltre che cosa ne è stato dell’impegno preso dalla Turchia. Quindi, la risoluzione è un elenco dei risultati ottenuti, ma contiene anche ogni sorta di obiettivo che non è stato realizzato. Signor Presidente, comprende altresì ciò che ci attendiamo dal governo turco, poiché ora esiste l’opportunità di dare nuovo impeto al processo di riforma. Il terzo punto che intendo trattare: abbiamo cercato di approfondire e ampliare il dibattito con la Turchia. Ciò significa, quindi, che chiedo di concentrare l’attenzione sulla coesione sociale, la logistica, i trasporti e l’energia. Nel nostro testo si concede giustamente considerevole spazio alla libertà di parola e di religione. La costituzione, la nuova costituzione non dovrebbe essere una scusa per non eliminare immediatamente tutti gli impedimenti per garantire che siano realizzate tutte le riforme necessarie, soprattutto quelle connesse all’articolo 301. Un altro aspetto che vorrei trattare riguarda le relazioni con i paesi confinanti. Buoni rapporti con i vicini sono un’assoluta necessità. Quando penso a Turchia e Armenia, ciò implica dover aprire i confini. Bisogna porre fine a tutti gli ostacoli economici. Inoltre, il mio ultimo punto, se non si conosce il proprio passato, non si ha futuro. Invito quindi anche la Commissione a sostenere la Turchia e l’Armenia a questo proposito. Signor Presidente, non posso aggiungere nulla sul pkk, poiché le procedure di quest’Aula non mi concedono tempo sufficiente."@it12
"Gerb. pirmininke, dėkoju Tarybai ir Komisijai už išsakytus gražius žodžius. Šiandieninės diskusijos ir rezoliucija, kurią turėtume priimti, visų pirma skirtos Komisijai, nes mes norėtume šiek tiek prisidėti prie pažangos ataskaitos. Tačiau jos taip pat skirtos Tarybai, kuri susitiks gruodžio mėn. dėl šios pažangos ataskaitos. Ką mes padarėme rezoliucijoje? Ką mes padarėme tekste? Mes aprašėme padarytą pažangą ir pasiektus susitarimus. Mes taip pat aprašėme tai, kas išėjo iš Turkijos prisiimtų įsipareigojimų. Todėl į rezoliuciją įtraukti ne tik pasiekimai, bet ir neįgyvendinti dalykai. Gerb. pirmininke, į rezoliuciją įtraukta ir tai, ko tikimės iš Turkijos Vyriausybės, nes dabar pasitaikė galimybė suteikti naują impulsą reformų procesui. Trečias dalykas, kurį norėčiau paminėti: mes siekėme pagilinti ir išplėsti diskusijas su Turkija. Todėl aš prašau skirti dėmesį socialinei sanglaudai, logistikai, transportui ir energetikai. Žodžio ir religijos laisvė mūsų tekste teisingai užima svarbią vietą. Konstitucija, naujoji konstitucija, neturėtų tapti pasiteisinimu tučtuojau nepašalinti kliūčių visoms būtinoms reformoms, ypač reformoms, susijusioms su 301 straipsniu, vykdyti. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į dar vieną klausimą – santykius su kaimyninėmis šalimis. Geri santykiai su kaimynais yra būtini. Turkijos ir Armėnijos atveju geri santykiai reiškia, kad turi būti atidarytos sienos. Turi būti nutraukta bet kokia ekonominė blokada. Be to – tai mano paskutinė pastaba – jeigu tauta nesusitaiko su praeitimi, ji neturi ateities. Todėl raginu Komisija paremti Turkiją ir Armėniją šiuo klausimu. Gerb. pirmininke, negaliu pasakyti nieko daugiau apie PKK, nes šių Rūmų procedūros nesuteikia man pakankamai laiko."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs! Es pateicos gan Padomei, gan Komisijai par izteikto atzinību. Šodienas debates un rezolūcija, ko mēs grasāmies pieņemt, pirmkārt ir domātas Komisijai, jo mēs gribam dot zināmu ieguldījumu progresa ziņojumā. Tomēr tās ir domātas arī Padomei, kas decembrī atkal tiksies, lai apspriestu progresa ziņojumu. Kāda ir mūsu rezolūcijas būtība? Kāda ir šī teksta būtība? Mēs esam aprakstījuši sasniegto progresu un mūsu panāktās vienošanās. Mēs aprakstām arī panākto attiecībā uz saistībām, ko uzņēmusies Turcija. Tādējādi rezolūcijā ir apkopoti pašreizējie sasniegumi, taču tajā ir ietvertas arī dažādas lietas, kas vēl nav panāktas. Priekšsēdētāja kungs, tajā ir ietverts arī tas, ko mēs sagaidām no Turcijas valdības, jo patlaban ir iespēja no jauna stimulēt reformu procesu. Trešais aspekts, ko minēšu, ─ mēs esam centušies padziļināt un paplašināt debates ar Turciju. Tas nozīmē, ka es aicinu pievērst uzmanību sociālajai kohēzijai, loģistikai, transportam un enerģētikai. Vārda brīvībai un reliģijas brīvībai mūsu tekstā pamatoti ir piešķirta galvenā nozīme. Konstitūcija ─ jaunā konstitūcija ─ nevar būt par attaisnojumu, lai nekavējoties visiem spēkiem necenstos panākt visu nepieciešamo reformu īstenošanu, it īpaši saistībā ar 301. pantu. Es gribētu norādīt arī uz vēl kādu aspektu ─ attiecībām ar kaimiņvalstīm. Labas attiecības ar kaimiņiem ir absolūta nepieciešamība. Turcijas un Armēnijas gadījumā tas nozīmē, ka ir jāatver robežas. Ir jādara gals jebkādām ekonomiskām blokādēm. Turklāt ─ un šī ir mana pēdējā piebilde ─, ja tauta neatzīst savu pagātni, tai nav nākotnes. Tāpēc es aicinu Komisiju atbalstīt Turciju un Armēniju šajā jautājumā. Priekšsēdētāja kungs, par es neko vairāk nevaru pateikt, jo Parlamenta reglamenta dēļ man tam nepietiek laika."@lv13
"Voorzitter, dank, zowel aan Raad alsook aan Commissie, voor de aardige woorden die men gesproken heeft. Het debat van vandaag en de resolutie die we straks aannemen, is inderdaad op de eerste plaats gericht aan de Europese Commissie, omdat wij de bedoeling hebben om een te geven aan het voortgangsverslag. Maar het is ook gericht aan de Raad, die in december naar aanleiding van het voortgangsverslag weer met elkaar gaat spreken. Wat doen we in de resolutie? Wat doen we in de tekst? We beschrijven de voortgang die er is en de afspraken die we gemaakt hebben. We beschrijven ook wat er terecht is gekomen van het dat door Turkije is aangegaan. De resolutie is dus een compilatie van wat er gerealiseerd is, maar er staat ook van alles in wat niet gerealiseerd is. Voorzitter, wat er óók in staat, is wat wij van de Turkse regering verwachten, omdat men nu de mogelijkheid heeft het hervormingsproces een nieuw elan te geven. Als derde punt zou ik willen zeggen: we hebben geprobeerd om het debat met Turkije te verdiepen en te verbreden. En dat betekent dus dat ik aandacht vraag voor sociale cohesie, logistiek, transport en energie. Vrijheid van meningsuiting en religieuze vrijheid krijgen terecht een grote plaats in onze tekst. De constitutie, de nieuwe grondwet mag geen enkel excuus zijn om er niet onmiddellijk met alle mogelijke middelen voor te zorgen dat alle noodzakelijke hervormingen, en met name die in verband met artikel 301, gerealiseerd worden. Een ander punt dat ik zou willen aanhalen is de relatie met de buren. Goede betrekkingen met de buren zijn een absolute noodzaak. Dat betekent dat, wanneer ik Turkije en Armenië bekijk, de grenzen moeten worden opgeheven. Elke economische blokkade moet gestopt worden. Maar bovendien - een laatste zin - als een volk zijn verleden niet erkent, heeft het geen toekomst. Dus ik vraag aan de Europese Commissie om ook op dat punt Turkije en Armenië te ondersteunen. Voorzitter, ik kan niets meer zeggen over de PKK, want door de procedures in dit Huis heb ik te weinig spreektijd."@mt15
". Panie przewodniczący! Dziękuję Radzie i Komisji za życzliwe słowa. Dzisiejsza debata i rezolucja, którą mamy zaraz przyjąć, są rzeczywiście skierowane przede wszystkim do Komisji, ponieważ chcielibyśmy mieć swój wkład w przygotowanie sprawozdania z postępów. Kierujemy je jednak także do Rady, która ponownie zbierze się w grudniu w odpowiedzi na publikację sprawozdania z postępów. Czego dotyczy rezolucja? Czego dotyczy cały ten dokument? Opisujemy w nim postępy, jakich dokonano, i osiągnięte porozumienia. Opisujemy w nim także skutki zobowiązania, jakie podjęła Turcja. Rezolucja jest więc zbiorem dotychczasowych osiągnięć, ale wymienia się w niej także cele, które nie zostały jeszcze zrealizowane. Panie przewodniczący! W dokumencie tym zawarliśmy również nasze oczekiwania wobec rządu Turcji, gdyż pojawiła się teraz okazja, by na nowo wprawić w ruch proces reform. Trzecią sprawą, o jakiej chciałabym wspomnieć, są nasze starania, by pogłębić i rozszerzyć debatę z Turcją. Innymi słowy proszę o zwrócenie uwagi na takie kwestie jak spójność społeczna, logistyka, transport i energia. W naszym dokumencie słusznie przyznano pierwszoplanowe miejsce kwestiom wolności słowa i swobody wyznania. Konstytucja, nowa konstytucja nie powinna być wymówką od podjęcia natychmiast wszelkich możliwych starań, by zapewnić, że przeprowadzone zostaną wszystkie konieczne reformy, a w szczególności te dotyczące artykułu 301. Kolejna kwestia, którą chciałabym poruszyć, dotyczy stosunków z sąsiednimi krajami. Dobre stosunki z sąsiadami to rzecz niezbędna. W odniesieniu do Turcji i Armenii oznacza to konieczność otwarcia granic. Należy znieść wszelkie blokady gospodarcze. Ponadto - ostatnia kwestia - naród, który nie uznaje swojej przeszłości, nie ma przyszłości. Zwracam się więc także do Komisji o wspieranie Turcji i Armenii w tej kwestii. Panie przewodniczący! Nie mogę już nic powiedzieć na temat PKK, gdyż z uwagi na obowiązujące procedury nie mam na to wystarczająco dużo czasu."@pl16
"Senhor Presidente, os meus agradecimentos, tanto ao Conselho como à Comissão, pelas amáveis palavras que foram pronunciada. Quer o debate de hoje, quer a proposta de resolução que estamos a ponto de aprovar são, de facto, dirigidos, em primeiro lugar, à Comissão, porque pretendemos introduzir algum no relatório intercalar. Todavia, também são dirigidos ao Conselho, que, em resposta ao relatório intercalar, irá reunir-se de novo em Dezembro. Que estamos a fazer na proposta de resolução? O que estamos a fazer no texto? Descrevemos o progresso efectuado, bem como os acordos a que chegámos. Descrevemos igualmente o resultado do compromisso em que entrou a Turquia. A proposta de resolução é, portanto, uma compilação das realizações, mas também contém toda espécie de coisas que ficaram por realizar. Senhor Presidente, o que também inclui é o que esperamos do Governo turco, uma vez que neste momento há uma oportunidade de dar novo impulso ao processo de reforma. O terceiro ponto que quero referir: tentámos aprofundar e alargar o debate com a Turquia. Isso significa, portanto, que estou a pedir que se preste atenção à coesão social, à logística, aos transportes e à energia. No nosso texto também se dá, justamente, um lugar de relevo à liberdade de expressão e à liberdade religiosa. A Constituição, a nova Constituição não devia constituir desculpa para não fazermos imediatamente tudo quanto pudermos para garantir a realização de todas as reformas, especialmente as relacionadas com o artigo 301º. Outro aspecto que gostaria de referir é o das relações com os países vizinhos. Boas relações com os vizinhos são uma necessidade absoluta. Quando considero a Turquia e a Arménia, isso significa que as fronteiras devem ser abertas. Cumpre pôr termo a todos os bloqueios económicos. Além disso ­ o meu último ponto ­, se um povo não reconhece o seu passado, não tem futuro. Logo, também peço à Comissão que apoie a Turquia e a Arménia nesta questão. Senhor Presidente, não posso dizer mais a respeito do PKK porque os procedimentos desta Casa me não concedem suficiente tempo de uso da palavra."@pt17
"Voorzitter, dank, zowel aan Raad alsook aan Commissie, voor de aardige woorden die men gesproken heeft. Het debat van vandaag en de resolutie die we straks aannemen, is inderdaad op de eerste plaats gericht aan de Europese Commissie, omdat wij de bedoeling hebben om een te geven aan het voortgangsverslag. Maar het is ook gericht aan de Raad, die in december naar aanleiding van het voortgangsverslag weer met elkaar gaat spreken. Wat doen we in de resolutie? Wat doen we in de tekst? We beschrijven de voortgang die er is en de afspraken die we gemaakt hebben. We beschrijven ook wat er terecht is gekomen van het dat door Turkije is aangegaan. De resolutie is dus een compilatie van wat er gerealiseerd is, maar er staat ook van alles in wat niet gerealiseerd is. Voorzitter, wat er óók in staat, is wat wij van de Turkse regering verwachten, omdat men nu de mogelijkheid heeft het hervormingsproces een nieuw elan te geven. Als derde punt zou ik willen zeggen: we hebben geprobeerd om het debat met Turkije te verdiepen en te verbreden. En dat betekent dus dat ik aandacht vraag voor sociale cohesie, logistiek, transport en energie. Vrijheid van meningsuiting en religieuze vrijheid krijgen terecht een grote plaats in onze tekst. De constitutie, de nieuwe grondwet mag geen enkel excuus zijn om er niet onmiddellijk met alle mogelijke middelen voor te zorgen dat alle noodzakelijke hervormingen, en met name die in verband met artikel 301, gerealiseerd worden. Een ander punt dat ik zou willen aanhalen is de relatie met de buren. Goede betrekkingen met de buren zijn een absolute noodzaak. Dat betekent dat, wanneer ik Turkije en Armenië bekijk, de grenzen moeten worden opgeheven. Elke economische blokkade moet gestopt worden. Maar bovendien - een laatste zin - als een volk zijn verleden niet erkent, heeft het geen toekomst. Dus ik vraag aan de Europese Commissie om ook op dat punt Turkije en Armenië te ondersteunen. Voorzitter, ik kan niets meer zeggen over de PKK, want door de procedures in dit Huis heb ik te weinig spreektijd."@ro18
". Vážený pán predseda, ďakujem Rade a Komisii za milé slová. Dnešná diskusia a uznesenie, ktoré sa chystáme prijať, sú v skutočnosti v prvom rade smerované Komisii, pretože sme chceli prispieť do správy o činnosti. Sú však určené aj Rade, ktorá sa opäť stretne v decembri, ako odpoveď na správu o činnosti. Čo robíme v uznesení? Čo robíme v jej znení? Popisujeme pokrok, ktorý sme dosiahli a dohody, ktoré sme uzavreli. Tiež sme opísali, čo bolo výsledkom záväzku, ktorý na seba prevzalo Turecko. Z tohto dôvodu je toto uznesenie sumárom toho, čo sa dosiahlo, ale zároveň obsahuje aj zoznam vecí, ktoré je ešte potrebné urobiť. Vážený pán predseda, je v nej aj to, čo očakávame od tureckej vlády, pretože je to príležitosť ako dať reformnému procesu nový impulz. Po tretie by som rada povedala: pokúsili sme sa prehĺbiť rozhovory s Tureckom. Preto by som rada upriamila pozornosť na súdržnosť spoločnosti, logistiku, dopravu a energie. Sloboda prejavu a sloboda vierovyznania majú v našom znení právom popredné miesto. Ústava, nová ústava by nemala byť výhovorkou prečo okamžite nenasadiť všetky páky na to, aby sa zabezpečilo uskutočnenie všetkých potrebných reforiem, najmä tých, ktoré sú spojené s článkom 301. Ďalej by som chcela hovoriť o vzťahu medzi susediacimi krajinami. Dobré vzťahy medzi susedmi sú nevyhnutné. Keď sa pozriem na Turecko a Arménsko, znamená to, že hranice musia byť otvorené. Všetky hospodárske blokády musia skončiť. Okrem toho, a to bude môj posledný bod, ak národ neuzná svoju minulosť, nemá budúcnosť. Preto tiež žiadam Komisiu o podporu Turecka a Arménska pri riešení tohto problému. Vážený pán predseda, o strane PKK už nemôžem viac povedať, pretože program tohto Parlamentu mi nedáva viac času."@sk19
"Gospod predsednik, zahvaljujem se Svetu in Komisiji za izrečene prijazne besede. Današnja razprava in resolucija, ki jo nameravamo sprejeti, sta naslovljeni zlasti na Komisijo, saj od nje pričakujemo ustrezen prispevek k poročilu o napredku. Vendar sta naslovljeni tudi na Svet, ki se bo ponovno sestal decembra zaradi poročila o napredku. Kaj počnemo v resoluciji? Kaj počnemo v besedilu? Opisujemo dosežen napredek in sprejete dogovore. Opisujemo tudi, kaj se je zgodilo z obveznostjo, h kateri se je zavezala Turčija. Resolucija tako vsebuje sklop dosežkov, vendar vsebuje tudi številne zadeve, ki niso bile dosežene. Gospod predsednik, vsebuje tudi to, kar od turške vlade pričakujemo, saj je zdaj priložnost, da reformnemu procesu damo nov zagon. Tretja stvar, ki jo izpostavljam, je, da smo razpravo s Turčijo poskušali poglobiti in razširiti. Zato zahtevam, da se pozornost nameni socialni koheziji, logistiki, prometu in energiji. Svobodi govora in verski svobodi je v našem besedilu namenjeno pomembno mesto. Nova ustava ne bi smela služiti za izgovor, da se takoj ne izkoristijo vse možnosti za uresničevanje vseh reform, zlasti tistih, povezanih s členom 301. Druga točka, ki jo izpostavljam, govori o odnosu s sosednjimi državami. Dobri odnosi s sosedami so popolnoma nujni. Ko pogledam Turčijo in Armenijo, to pomeni, da morajo biti meje odprte. Vse gospodarske blokade se morajo odpraviti. Poleg tega menim, če ljudstvo ne priznava svoje preteklosti, nima prihodnosti. Zato pozivam Komisijo, da podpre Turčijo in Armenijo pri tem vprašanju. Gospod predsednik, ne morem povedati ničesar o kurdski delavski stranki, saj mi poslovnik tega parlamenta ne dopušča dovolj časa."@sl20
". Herr talman! Ett stort tack till både rådet och kommissionen för deras vänliga ord. Debatten i dag och resolutionen som vi nu ska anta är i första hand riktade till kommissionen eftersom vi har för avsikt att tillföra något till lägesrapporten. De är dock även riktade till rådet som sammanträder igen i december för att diskutera lägesrapporten. Vad är det vi gör i resolutionen? Vad är det vi gör i texten? Vi beskriver vilka framsteg och överenskommelser som har gjorts. Vi beskriver också vad som har blivit av det åtagande som Turkiet har gjort. Resolutionen är därför en sammanställning av det som har fullföljts, men den innehåller också alla möjliga punkter som inte har fullföljts. Herr talman, vad den också innehåller är vad vi förväntar oss av den turkiska regeringen eftersom det nu finns en chans till ny drivkraft åt reformprocessen. Den tredje punkten som jag vill ta upp är att vi har försökt att få djupare och bredare diskussion med Turkiet. Detta innebär att jag ber om uppmärksamhet inom områdena social sammanhållning, logistik, transport och energi. Yttrandefrihet och religionsfrihet har med rätta fått en framträdande roll i vår text. Konstitutionen, den nya konstitutionen, får inte vara en ursäkt för att inte man inte omedelbart undanröjer alla hinder för att kunna genomföra nödvändiga reformer, särskilt de som rör artikel 301. En annan punkt som jag vill ta upp handlar om relationen till grannländerna. Bra relationer med grannländer är absolut nödvändigt. Om vi tittar på Turkiet och Armenien innebär det att gränserna måste öppnas. Alla ekonomiska blockader måste upphöra. Slutligen vill jag säga att ett folk som inte erkänner sitt förflutna inte har någon framtid. Jag ber därför att även kommissionen stödjer Turkiet och Armenien i denna fråga. Herr talman, jag kan inte säga någonting mer om PKK eftersom arbetsordningen här i parlamentet inte ger mig tillräckligt med tid."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"input"18,15

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph