Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-010"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.4.3-010"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, let me first congratulate Ms Oomen-Ruijten on her solid report and for proposing a draft that is both rigorous and fair. The European perspective for Turkey has proved to be a key incentive for reforms in the country. In line with our core principle of conditionality in enlargement policy, the implementation of the reforms on the ground determines progress in the accession negotiations. However, if we are to use this principle effectively to have serious political leverage to encourage reforms, the European Union itself must stick to its own commitments. We have to keep our word . All Member States continue to support accession negotiations with Turkey, and it is vital for the Union’s credibility that the process continues in accordance with the Negotiating Framework of 3 October 2005 and the Council decision of 11 December 2006. These were unanimous decisions of all 27 Member States. We should therefore open further chapters once they are technically ready. At least two chapters – consumer and health protection and trans-European networks – could be opened in the coming weeks. We also encourage Turkey to work to meet the opening benchmarks already defined for 13 chapters. Last but not least, please rest assured that your contribution will be duly taken into account in our forthcoming progress report concerning Turkey, which the Commission will adopt on 6 November. Turkey went through an extremely difficult period earlier this year with a severe constitutional crisis and high political tensions. Despite such challenges, it conducted parliamentary and presidential elections in full respect of democratic principles and with a very high level of citizen participation. The result was that democracy had the last word. The new Turkish Parliament is largely representative of Turkish political diversity and, as Mr Lobo Antunes said, the new Government can now work with the support of a stable majority and a broad popular mandate. Thus the way ahead has been cleared in this regard. Now the time has come to regenerate a new momentum in the reform process. Therefore the Commission shares the basic approach followed by the draft resolution, which is to identify challenges and to encourage Turkey to meet these policy challenges. This means to support the commitment of the new Turkish Government to strengthen the reform efforts and to encourage it to translate this commitment rapidly into action. This concerns both the reform process and the Ankara Protocol. The Commission welcomes the fact that the Government has put the constitutional reforms at the top of its agenda, with a view to reinforcing democracy and expanding fundamental freedoms. However, this should not result in any postponement of reforms that are urgently needed today, such as the revision of the infamous Article 301 of the Turkish Penal Code and other articles related to freedom of expression or the adoption of the Law on Foundations to ensure freedom of religion. Further efforts are also needed to ensure democratic supremacy of civil-military relations, to protect the rights of women, children and trade unions, to improve the judiciary system and to enhance the fight against corruption. Let me say some words on the recent events and the current situation, on which we coordinate very closely with the Presidency and Mr Solana and we have taken due note of Parliament’s views. Turkey faces continual cross-border terrorist attacks from the PKK, which is on the EU list of terrorist organisations. The European Union condemns all terrorist attacks and understands Turkey’s need to protect its citizens. The EU and Turkey are both committed to the independence, sovereignty, unity and territorial integrity of Iraq. We continue to urge Turkey and Iraq to tackle this problem through cooperation between the relevant authorities and by respecting international law. The recent bilateral agreement between Turkey and Iraq on the fight against terrorism provides a basis for this. The Turkish authorities are understandably trying to engage the United States as well as the Iraqi and Iraqi-Kurdish authorities in their efforts, with some signs of progress recently. The resolution passed in Parliament last week should be seen as part of that overall political strategy."@en4
lpv:translated text
"Vážený pane předsedo, dovolte mi v první řadě poblahopřát pani Oomenové-Ruijtenové k její výstižné zprávě a k návrhu, který je důkladný a zároveň spravedlivý. Ukázalo se, že evropská perspektiva představuje pro Turecko klíčový podnět pro reformy v zemi. V souladu s naší hlavní zásadou podmíněnosti v strategii rozšiřování podmiňuje realizace reforem pokrok v jednání o přidružení. Pokud však chceme používat touto zásadu účinně, abychom dosáhli výrazného politického vlivu na podporu reforem, svoje závazky musí dodržovat i samotná Evropská unie. Musíme dodržet své slovo . Všechny členské státy i nadále podporují jednání o vstupu Turecka, a pro důvěryhodnost Unie je nevyhnutné, aby tento proces pokračoval v souladu s ustanoveními rámce jednání přijatého Radou dne 3. října 2005 a rozhodnutím Rady z 11. prosince 2006. Šlo o jednomyslné rozhodnutí všech 27 členských států. Proto bychom měli otevřít další kapitoly hned, jak budou technicky připravené. Přinejmenším dvě kapitoly, a to ochranu spotřebitele a zdraví a transevropské sítě, budeme moci otevřít už v nadcházejících týdnech. Zároveň podporujeme Turecko, aby splnilo kritéria pro zahájení jednání již dnes stanovená u 13 kapitol. V neposlední řadě prosím nepochybujte, že náležitě přihlédneme k vašemu přínosu v naší chystané zprávě o pokroku Turecka, kterou Komise přijme dne 6. listopadu. Začátkem tohoto roku prošlo Turecko velmi náročným obdobím vážné ústavní krize a politického napětí. I přes tento složitý problém uskutečnilo Turecko své parlamentní a prezidentské volby v duchu demokratických zásad a s velmi vysokou účastí obyvatelstva. Výsledkem bylo vítězství demokracie. Nový turecký parlament je ve velké míře zástupcem turecké politické rozmanitosti a, jak řekl pan Lobo Antunes, nová vláda může nyní pracovat s podporou stabilní většiny a značné podpory lidu. Tímto byla cesta vpřed vydlážděná. Nyní dozrál čas na oživení reformního procesu. Komise proto sdílí základní přístup uvedený v návrhu usnesení, a to určit problémy a podpořit Turecko při plnění těchto politických úloh. To znamená podporovat závazek nové turecké vlády s cílem posilnit reformní snahy a podpořit rychlou přeměnu těchto závazků v činy. To se týká reformního procesu a rovněžAnkarského protokolu. Komise vítá skutečnost, že vláda umístila ústavní reformy na první místo ve svém programu, s ohledem na posilňování demokracie a rozšiřování základních svobod. To by však nemělo vyústit v odložení reforem, které jsou potřebné už dnes, jako například přepracování smutně známého článku 301 tureckého trestního zákoníku a jiných článků, které se týkají svobody projevu nebo přijetí zákona o nadacích, který by zabezpečil svobodu vyznání. Také je nutné vynaložit další úsilí, které zabezpečí demokratickou nadvládu občansko-vojenských vztahů, ochranu práv žen, dětí a odborů, zlepšení soudního systému a na zvýšení boje proti korupci. Dovolte mi říct několik slov o nedávných událostech a současné situaci, jíž se velmi podrobně věnujeme spolu s předsednictvím a panem Solanou, a řádně jsme sledovali názory Parlamentu. Turecko neustále čelí přeshraničním teroristickým útokům ze strany PKK, která je na seznamu teroristických organizací EU. Evropská unie odsuzuje všechny teroristické útoky a chápe potřebu Turecka chránit své obyvatele. EU a Turecko jsou oba rozhodnuty zabezpečit nezávislost, suverénnost, jednotu a teritoriální integritu Iráku. Stále nabádáme Turecko a Irák, aby tento problém vyřešili prostřednictvím spolupráce mezi příslušnými orgány a dodržováním mezinárodního práva. Základ k tomu poskytla nedávná dvojstranná dohoda mezi Tureckem a Irákem o boji proti terorismu. Turecké orgány se pochopitelně snaží do svých snah zapojit Spojené státy, stejně jako irácké a irácko-kurdské orgány, nedávno jsme dokonce zaznamenali jistý pokrok. Usnesení, které schválil Parlament minulý týden, bychom měli považovat za součást celkové politické strategie."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil først lykønske fru Oomen-Ruijten med den grundige betænkning og for at have stillet et forslag, der er både stramt og fair. Tyrkiets udsigt til at komme ind i EU har vist sig at være en væsentlig tilskyndelse til reformer i landet. I tråd med vores grundlæggende konditionalitetsprincip i udvidelsespolitikken er gennemførelse af reformer på stedet afgørende for fremskridtene i tiltrædelsesforhandlingerne. For at vi kan bruge dette princip effektivt til at opnå en seriøs, politisk magt til at tilskynde til reformer, skal EU imidlertid selv overholde sine egne forpligtelser. Vi skal holde ord . Alle medlemsstater støtter fortsat tiltrædelsesforhandlingerne med Tyrkiet, og det er afgørende for EU's troværdighed, at processen fortsætter i overensstemmelse med forhandlingsrammen af 3. oktober 2005 og Rådets beslutning af 11. december 2006. Disse beslutninger blev enstemmigt vedtaget af alle 27 medlemsstater. Vi bør derfor åbne nye kapitler, når de er klar teknisk set. Mindst to kapitler - forbruger- og sundhedsbeskyttelse og transeuropæiske net - ville kunne åbnes i de kommende uger. Vi opfordrer også Tyrkiet til at arbejde på at overholde de indledende standarder, der allerede er fastlagt for 13 kapitler. Sidst, men ikke mindst, kan De være sikker på, at der vil blive taget behørigt hensyn til Deres bidrag i den forestående rapport om udviklingen i Tyrkiet, som Kommissionen vil vedtage den 6. november. Tyrkiet gennemgik en ekstremt svær periode tidligere i år med en alvorlig, forfatningsmæssig krise og kraftige, politiske spændinger. På trods af disse udfordringer gennemførte det parlaments- og præsidentvalg i fuld respekt for de demokratiske principper og med en meget høj deltagelse i befolkningen. Resultatet var, at demokratiet fik det sidste ord. Det nye tyrkiske parlament repræsenterer i høj grad den politiske forskellighed i Tyrkiet, og som hr. Lobo Antunes sagde, kan den nye regering nu arbejde på basis af et stabilt flertal og et bredt, folkeligt mandat. Vejen frem er således banet i denne henseende. Tiden er nu kommet til at sætte nyt skub i reformprocessen. Kommissionen deler derfor den grundlæggende holdning i beslutningsforslaget, nemlig at udfordringerne skal klarlægges, og at Tyrkiet skal opfordres til at klare disse politiske udfordringer. Det betyder støtte til den nye tyrkiske regerings forpligtelse til at styrke reformbestræbelserne og opfordring til hurtigt at omsætte denne forpligtelse til handling. Dette gælder både reformprocessen og Ankaraprotokollen. Kommissionen bifalder, at regeringen har sat de forfatningsmæssige reformer øverst på sin dagsorden med henblik på at forstærke demokratiet og udvide de grundlæggende frihedsrettigheder. Dette bør imidlertid ikke medføre nogen form for forsinkelse i de reformer, der er stærkt brug for nu, som f.eks. revidering af den famøse artikel 301 i den tyrkiske straffelov og af andre artikler, der vedrører ytringsfrihed, eller vedtagelse af loven om stiftelser til sikring af religionsfrihed. Der er også brug for yderligere indsats for at sikre den demokratiske overlegenhed i de civil-militære forbindelser, for at beskytte kvinders, børns og fagforeningers rettigheder, for at forbedre domstolssystemet og for at forstærke korruptionsbekæmpelsen. Lad mig sige et par ord om de nylige begivenheder og den nuværende situation. Vi koordinerer meget tæt om disse emner med formandskabet og hr. Solana, og vi har taget Parlamentets synspunkter til efterretning. Tyrkiet oplever fortsatte terrorangreb hen over grænsen fra PKK, som står på EU's liste over terrororganisationer. EU fordømmer alle terrorangreb og forstår Tyrkiets behov for at beskytte sine borgere. EU og Tyrkiet er begge engageret i Iraks uafhængighed, suverænitet, enhed og territoriale integritet. Vi opfordrer fortsat Tyrkiet og Irak indtrængende til at klare dette problem gennem et samarbejde mellem de relevante myndigheder og ved at overholde folkeretten. Den nylige bilaterale aftale mellem Tyrkiet og Irak om bekæmpelse af terrorisme udgør et grundlag herfor. Forståeligt nok forsøger de tyrkiske myndigheder at få USA såvel som de irakiske og irakisk-kurdiske myndigheder til at engagere sig i deres bestræbelser, og på det seneste har der været tegn på fremskridt. Den beslutning, der blev vedtaget i parlamentet i sidste uge, bør ses som en del af denne overordnede, politiske strategi."@da2
". Herr Präsident! Zunächst möchte ich Frau Oomen-Ruijten für ihren fundierten Bericht danken. Der von ihr eingereichte Entschließungsantrag ist hart, aber fair. Die Perspektive des EU-Beitritts hat sich für die Türkei als wichtigster Anreiz für die Durchführung von Reformen im Land erwiesen. Entsprechend unserem Kerngrundsatz der Konditionalität in der Erweiterungspolitik entscheidet die Durchsetzung von Reformen im Land auch über Fortschritte bei den Beitrittsverhandlungen. Wenn wir jedoch diesen Grundsatz wirkungsvoll durchsetzen wollen, um politisch ernsthaft Druck auszuüben, damit Reformen angekurbelt werden, muss die Europäische Union auch den eigenen Verpflichtungen treu bleiben. Wir müssen Wort halten . Alle Mitgliedstaaten unterstützen auch weiterhin Beitrittsverhandlungen mit der Türkei, und es ist für die Glaubwürdigkeit der Union von grundsätzlicher Bedeutung, dass der Verhandlungsprozess in Einklang mit dem Verhandlungsrahmen vom 3. Oktober 2005 und dem Beschluss des Rates vom 11. Dezember 2006 fortgesetzt wird. Diese Beschlüsse hatten alle 27 Mitgliedstaaten einstimmig gefasst. Daher sollten wir weitere Verhandlungskapitel öffnen, sobald diese technisch vorgeklärt sind. Zumindest zwei Kapitel – der Verbraucher- und Gesundheitsschutz sowie die transeuropäischen Netze – könnten schon in der kommenden Woche geöffnet werden. Wir möchten die Türkei dazu ermutigen, sich schon jetzt um die Erfüllung der für 13 Kapitel festgelegten Eröffnungskriterien zu bemühen. Abschließend versichere ich Ihnen, dass Ihre Beiträge in dem am 6. November von der Kommission zu veröffentlichenden Fortschrittsbericht zum Türkei-Beitritt gebührend berücksichtigt werden. Die Türkei befand sich in diesem Jahr mit der schweren Verfassungskrise und den großen politischen Spannungen in einer extrem schwierigen Lage. Trotz dieser Probleme fanden unter vollständiger Wahrung der demokratischen Grundsätze Parlaments- und Präsidentschaftswahlen mit sehr hoher Wahlbeteiligung statt. Gewonnen hat am Ende die Demokratie. Das neue türkische Parlament spiegelt weitestgehend die politische Vielfalt im Land wieder, und wie Herr Lobo Antunes bereits sagte, kann sich die neue Regierung in ihrer Arbeit auf eine stabile Mehrheit und die breite Unterstützung der Bevölkerung stützen. Der Weg in die Zukunft ist in dieser Richtung frei. Nun ist die Zeit gekommen, um den Reformprozess wieder in Schwung zu bringen. Aus diesem Grunde unterstützt die Kommission den auch im Entschließungsantrag verfolgten Grundansatz, der darin besteht, die Probleme zu erkennen und der Türkei bei der Lösung der politischen Aufgaben zu helfen. Das heißt, die Arbeit der neuen türkischen Regierung muss unterstützt werden, damit die Reformbemühungen vorankommen und den Anstrengungen schnell Taten folgen. Dies betrifft sowohl den Reformprozess als auch das Protokoll von Ankara. Die Kommission begrüßt, dass die türkische Regierung die Verfassungsreform ganz oben auf die Tagesordnung gesetzt hat mit dem Ziel, die Demokratie zu stärken und die Grundrechte zu erweitern. Dies darf aber nicht dazu führen, dass andere, derzeit dringend notwendige Reformen aufgeschoben werden, wie z. B. die Revision des berüchtigten Artikels 301 im türkischen Strafgesetz sowie anderer Paragraphen zur Meinungsfreiheit oder die Verabschiedung eines neuen Stiftungsgesetzes zur Sicherstellung der Religionsfreiheit. Weitere Anstrengungen sind erforderlich, um die demokratische Ausrichtung des zivil-militärischen Verhältnisses zu sichern, die Rechte von Frauen, Kindern und Gewerkschaften zu schützen, das Rechtssystem zu verbessern und den Kampf gegen die Korruption zu verstärken. Ich möchte kurz auf die letzten Ereignisse und die derzeitige Lage im Land eingehen, wobei wir uns eng mit der Ratspräsidentschaft und Herrn Solana abgestimmt und auch die Meinungen des Parlaments berücksichtigt haben. Die Türkei muss sich ständig grenzüberschreitender terroristischer Angriffe durch die PKK, die von der EU als terroristische Organisation eingestuft wurde, erwehren. Die Europäische Union verurteilt alle terroristischen Angriffe und versteht das Bedürfnis der Türkei, die eigenen Bürger zu schützen. Die EU und die Türkei setzen sich beide für die Unabhängigkeit, Souveränität, Einheit und territoriale Integrität des Irak ein. Wir ersuchen die Türkei und den Irak auch weiterhin dringend, das Problem durch Zusammenarbeit der zuständigen Behörden und unter Achtung des Völkerrechts zu lösen. Das neue gemeinsame Abkommen zwischen der Türkei und dem Irak zur Bekämpfung des Terrorismus bietet dafür die Grundlage. Die türkischen Behörden sind verständlicherweise bemüht, sowohl die amerikanischen als auch die irakischen und irakisch-kurdischen Stellen in ihre Bemühungen einzubinden. Dabei werden gerade erste Erfolge sichtbar. Die letzte Woche im Parlament angenommene Entschließung sollte hier als Teil dieser gesamtpolitischen Strategie betrachtet werden."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να συγχαρώ την κ. Oomen-Ruijten για την τεκμηριωμένη έκθεσή της και για την πρόταση ενός σχεδίου που είναι όχι μόνο ενδελεχές αλλά και δίκαιο. Η ευρωπαϊκή προοπτική για την Τουρκία αποδείχτηκε βασικό κίνητρο για μεταρρυθμίσεις στη χώρα. Σύμφωνα με τη βασική μας αρχή της επιβολής προϋποθέσεων στην πολιτική διεύρυνσης, η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων καθορίζει την πρόοδο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, για να χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά αυτή την αρχή ώστε να έχουμε σοβαρή πολιτική ισχύ για την ενθάρρυνση των μεταρρυθμίσεων, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Πρέπει να τηρήσουμε τον λόγο μας . Όλα τα κράτη μέλη εξακολουθούν να στηρίζουν τις διαπραγματεύσεις προσχώρησης με την Τουρκία, και είναι ζωτικής σημασίας για την αξιοπιστία της Ένωσης η διαδικασία να συνεχιστεί σύμφωνα με το διαπραγματευτικό πλαίσιο της 3ης Οκτωβρίου 2005 και την απόφαση του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2006. Αυτές ήταν ομόφωνες αποφάσεις και των 27 κρατών μελών. Θα πρέπει συνεπώς να ανοίξουμε περαιτέρω κεφάλαια μόλις είναι τεχνικά έτοιμοι. Τουλάχιστον δύο κεφάλαια – προστασία των καταναλωτών και της υγείας και διευρωπαϊκά δίκτυα – θα μπορούσαν να ανοίξουν τις ερχόμενες εβδομάδες. Ενθαρρύνουμε επίσης την Τουρκία να εργαστεί προκειμένου να εκπληρώσει τα αρχικά κριτήρια που έχουν οριστεί ήδη για 13 κεφάλαια. Τελευταίο αλλά όχι έσχατο, παρακαλώ να είστε βέβαιοι ότι η συνεισφορά σας θα ληφθεί δεόντως υπόψη στην επικείμενη έκθεση προόδου σχετικά με την Τουρκία, την οποία θα εγκρίνει η Επιτροπή στις 6 Νοεμβρίου. Η Τουρκία διήλθε μία εξαιρετικά δύσκολη περίοδο στις αρχές του έτους με μία σοβαρή συνταγματική κρίση και υψηλές πολιτικές εντάσεις. Παρά τις προκλήσεις, διεξήγαγε βουλευτικές και προεδρικές εκλογές με πλήρη σεβασμό των δημοκρατικών αρχών και με πολύ υψηλό επίπεδο συμμετοχής των πολιτών. Το αποτέλεσμα ήταν ότι η δημοκρατία είχε τον τελευταίο λόγο. Το νέο τουρκικό κοινοβούλιο είναι κατά μεγάλο μέρος αντιπροσωπευτικό της τουρκικής πολιτικής ποικιλομορφίας και, όπως είπε ο κ. Lobo Antunes, η νέα κυβέρνηση μπορεί να εργαστεί τώρα με τη στήριξη μίας σταθερής πλειοψηφίας και μιας ευρείας λαϊκής εντολής. Συνεπώς η πορεία προς τα εμπρός είναι ανοικτή εν προκειμένω. Τώρα ήρθε ο καιρός να δοθεί νέα ορμή στη διαδικασία μεταρρύθμισης. Συνεπώς, η Επιτροπή συμμερίζεται τη βασική προσέγγιση που ακολουθεί το σχέδιο ψηφίσματος, η οποία είναι ο προσδιορισμός των προκλήσεων και η ενθάρρυνση της Τουρκίας να ανταποκριθεί σε αυτές της προκλήσεις πολιτικής. Αυτό συνεπάγεται τη στήριξη της δέσμευσης της νέας τουρκικής κυβέρνησης να ενισχύσει τις προσπάθειες μεταρρύθμισης και την ενθάρρυνσή της να μετουσιώσει αυτή τη δέσμευση σε πράξη ταχέως. Αυτό αφορά τόσο τη διαδικασία μεταρρύθμισης όσο και το πρωτόκολλο της Άγκυρας. Η Επιτροπή επικροτεί το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει θέσει τις συνταγματικές μεταρρυθμίσεις στην κορυφή της ατζέντας, με στόχο την ενίσχυση της δημοκρατίας και την επέκταση των θεμελιωδών ελευθεριών. Ωστόσο, αυτό δεν θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα οποιαδήποτε αναβολή των μεταρρυθμίσεων που χρειάζονται επειγόντως σήμερα, όπως η αναθεώρηση του διαβόητου άρθρου 301 του τουρκικού ποινικού κώδικα και άλλων άρθρων που σχετίζονται με την ελευθερία έκφρασης ή την έγκριση του νόμου περί ιδρυμάτων για τη διασφάλιση της ελευθερίας της θρησκείας. Χρειάζονται επίσης περαιτέρω προσπάθειες για τη διασφάλιση της δημοκρατικής υπεροχής των πολιτικο-στρατιωτικών σχέσεων, την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών, των παιδιών και των συνδικαλιστικών ενώσεων, τη βελτίωση του δικαστικού συστήματος και την ενίσχυση της καταπολέμησης της διαφθοράς. Επιτρέψτε μου να πω ορισμένα λόγια για τα πρόσφατα γεγονότα και την τρέχουσα κατάσταση, για τα οποία συνεργαζόμαστε πολύ στενά με την Προεδρία και τον κ. Solana και λάβαμε δεόντως υπόψη τις απόψεις του Κοινοβουλίου. Η Τουρκία αντιμετωπίζει συνεχείς διασυνοριακές τρομοκρατικές επιθέσεις από το PKK, το οποίο περιλαμβάνεται στον ευρωπαϊκό κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει όλες τις τρομοκρατικές επιθέσεις και κατανοεί την ανάγκη της Τουρκίας να προστατεύσει τους πολίτες της. Η ΕΕ και η Τουρκία είναι και οι δύο αφοσιωμένες στην ανεξαρτησία, την κυριαρχία, την ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα του Ιράκ. Εξακολουθούμε να παροτρύνουμε την Τουρκία να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα μέσω συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών και με σεβασμό για το διεθνές δίκαιο. Η πρόσφατη διμερής συμφωνία μεταξύ της Τουρκίας και του Ιράκ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας παρέχει μία βάση για αυτό. Οι τουρκικές αρχές επιχειρούν ευλόγως να συμπεριλάβουν τις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς και τους Ιρακινούς και τις ιρακινο-κουρδικές αρχές στις προσπάθειές τους, με ορισμένες ενδείξεις προόδου προσφάτως. Το ψήφισμα το οποίο εγκρίθηκε στο Κοινοβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα θα πρέπει να θεωρείται μέρος της συνολικής πολιτικής στρατηγικής."@el10
"Señor Presidente, en primer lugar permítame felicitar a la señora Oomen-Ruijten por su sólido informe y por presentar un proyecto riguroso a la vez que justo. La perspectiva europea para Turquía ha resultado ser un incentivo clave para las reformas del país. En línea con nuestro principio esencial de condicionalidad en la política de ampliación, la aplicación de las reformas sobre el terreno condiciona el progreso de las negociaciones de adhesión. No obstante, si queremos utilizar este principio de manera eficaz para que consiga un apoyo político considerable a fin de fomentar las reformas, la propia Unión Europea debe atenerse a sus propios compromisos. Tenemos que mantener nuestra palabra: . Todos los Estados miembros continúan apoyando las negociaciones de adhesión con Turquía, y es vital para la credibilidad de la Unión que el proceso continúe de acuerdo con el marco negociador de 3 de octubre de 2005 y la Decisión del Consejo de 11 de diciembre de 2006. Se trata de decisiones unánimes de los 27 Estados miembros. Por lo tanto, debemos ir abriendo capítulos adicionales a medida que estén técnicamente preparados. En las próximas semanas podrían abrirse al menos dos capítulos: la protección de la salud y del consumidor y las redes transeuropeas. También animamos a Turquía a que trabaje para cumplir los criterios de referencia elegidos para la apertura de las negociaciones que ya se han definido con respecto a trece capítulos. Por último, sin que por ello sea menos importante, no les quepa duda de que se tomará debida nota de su aportación en nuestro próximo informe de progreso sobre Turquía, que la Comisión adoptará el 6 de noviembre. <BRK> Este año Turquía ha atravesado un período muy difícil en el que se ha producido una grave crisis constitucional y han aflorado fuertes tensiones políticas. A pesar de estas dificultades, ha celebrado las elecciones parlamentarias y presidenciales mostrando pleno respeto hacia los principios democráticos y ha registrado un nivel muy alto de participación ciudadana. El resultado ha sido que la democracia ha tenido la última palabra. El nuevo Parlamento turco representa en gran medida la diversidad política turca, y como ha afirmado el señor Lobo Antunes, ahora el nuevo Gobierno cuenta con el apoyo de una mayoría estable y un amplio mandato popular. De este modo, el camino que hay por delante está despejado a este respecto. Ahora es el momento de impulsar nuevamente el proceso de reforma. Por lo tanto, la Comisión comparte el planteamiento básico al que se ciñe el proyecto de resolución, que consiste en identificar los retos y animar a Turquía a que se enfrente a estos retos políticos. Esta tarea implica apoyar el compromiso del nuevo Gobierno turco para reforzar los esfuerzos de reforma y animarlo a que pase del compromiso a las acciones con celeridad. Esto se refiere al proceso de reforma y al Protocolo de Ankara. La Comisión acoge con satisfacción que el Gobierno haya dado prioridad en su orden del día a las reformas constitucionales, a fin de reforzar la democracia y ampliar las libertades fundamentales. No obstante, esto no debe retrasar las reformas que tan urgentemente se necesitan en la actualidad, como la revisión del infame artículo 301 del Código Penal turco y otros artículos relacionados con la libertad de expresión o la adopción de la Ley de Fundaciones para garantizar la libertad religiosa. También se necesitan más esfuerzos para garantizar la primacía democrática de las relaciones civiles y militares, para proteger los derechos de las mujeres, los niños y los sindicatos, para mejorar el sistema judicial y para reforzar la lucha contra la corrupción. Permítanme comentar los acontecimientos recientes y la situación actual, con respecto a la cual estamos colaborando muy estrechamente con la Presidencia y el señor Solana y hemos tomado debida nota de la opinión del Parlamento. Turquía se enfrenta a continuos ataques terroristas transfronterizos del PKK, que aparece en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea. La Unión Europea condena todos los ataques terroristas y entiende la necesidad de Turquía de proteger a sus ciudadanos. Tanto la Unión Europea como Turquía están comprometidas con la independencia, la soberanía, la unidad y la integridad territorial de Iraq. Seguimos instando a Turquía y a Iraq a que aborden este problema a través de la cooperación entre las autoridades competentes y del respeto al derecho internacional. El reciente acuerdo bilateral entre Turquía e Iraq sobre la lucha contra el terrorismo proporciona una base a este respecto. Es comprensible que las autoridades turcas estén intentando lograr la participación de los Estados Unidos y a las autoridades iraquíes y kurdo-iraquíes en sus esfuerzos, y últimamente se han constatado ciertos indicios de progreso. La resolución que se aprobó la semana pasada en el Parlamento debe considerarse parte de esa estrategia política general."@es21
"Härra president, lubage mul esmalt õnnitleda pr Oomen-Ruijtenit tema tugeva raporti puhul ning projekti esitamise puhul, mis on nii karm kui õiglane. Euroopa perspektiiv tundub olevat Türgi jaoks põhistiimul reformide läbiviimiseks riigis. Kooskõlas meie tingimusliku laienemispoliitika juhtpõhimõttega määrab ühinemisläbirääkimiste edenemise reformide elluviimine kohapeal. Siiski, kui me soovime kasutada seda põhimõtet tõhusalt tõsise poliitilise mõjutusvahendina reformide julgustamiseks, peab ka Euroopa Liit ise oma lubadusest kinni pidama. Me peame sõna pidama . Kõik liikmesriigid jätkavad Türgiga ühinemisläbirääkimiste toetamist ning liidu usaldusväärsuse jaoks on ülioluline, et protsess jätkuks 3. oktoobri 2005 läbirääkimisraamistiku ning nõukogu 11. detsembri 2006. aasta otsuse kohaselt. Need olid kõigi 27 liikmesriigi ühehäälsed otsused. Seega peaksime avama edasised peatükid, kui need on tehniliselt valmis. Vähemalt kaks peatükki – tarbija- ja tervisekaitse ning üleeuroopalised võrgustikud – saaks saabuvatel nädalatel avada. Samuti julgustame Türgit töötama 13 peatüki suhtes juba määratletud sihttasemete saavutamise nimel, et selle peatüki saaks avada. Ning kõige lõpuks kinnitan teile, et teie panust võetakse tulevases Türgi eduaruandes, mille komisjon 6. novembril vastu võtab, kohaselt arvesse. Selle aasta algus koos tõsise põhiseadusliku kriisi ning tugevate poliitiliste pingetega oli Türgile äärmiselt raske periood. Hoolimata sellistest väljakutsetest, viidi täielikult demokraatlikke põhimõtteid austades ning väga kõrge kodanike osaluse tasemega läbi parlamendi- ja presidendivalimised. Tulemuseks oli, et demokraatiale jäi viimane sõna. Uus Türgi parlament esindab suures osas Türgi poliitilist mitmekesisust ning nagu hr Lobo Antunes ütles, saab uus valitsus töötada nüüd stabiilse enamuse ja rahva laialdase mandaadi toetusel. Seega on tee edasi selles osas selge. Nüüd on saabunud aeg anda reformiprotsessile uus liikumiskiirus. Seega jagab komisjon resolutsiooni projektist lähtuvat põhilähenemist, milleks on määratleda väljakutsed ning julgustada Türgit neid poliitilisi väljakutseid vastu võtma. See tähendab toetada uue Türgi valitsuse pühendumust reformipüüdluste tugevdamiseks ning julgustada seda pühendumust kiirelt ellu viima. See puudutab nii reformiprotsessi kui Ankara protokolli. Komisjon tervitab fakti, et valitsus on asetanud põhiseaduse reformid oma päevakorras esikohale, eesmärgiga tugevdada demokraatiat ning laiendada põhivabadusi. Siiski ei tohiks selle tulemuseks olla täna ülikiirelt vajalike mis tahes reformide edasilükkamine, nimetagem näiteks Türgi karistusseadustiku kurikuulsa artikli 301 ja teiste sõnavabadusega seotud artiklite redigeerimist ning sihtasutusi käsitleva seaduse vastuvõtmist usuvabaduse kindlustamiseks. Samuti on vaja edasisi pingutusi, et kindlustada demokraatia ülimuslikkus tsiviil-sõjalistes suhetes, et kaitsta naiste, laste ja ametiühingute õiguseid, et parandada kohtusüsteemi ning korruptsioonivastast võitlust. Lubage mul öelda paar sõna seoses hiljutiste sündmustega ja praeguse olukorraga, mille osas me teeme väga tihedat koostööd eesistujariigiga ja hr Solanaga ning oleme arvestanud parlamendi seisukohtadega. Türgi on silmitsi jätkuvate piiriüleste terrorirünnakutega, mida paneb toime PKK (mis on ELi terroriorganisatsioonide nimekirjas). Euroopa Liit mõistab hukka kõik terrorirünnakud ning mõistab Türgi vajadust oma kodanikke kaitsta. EL ja Türgi on mõlemad pühendunud Iraagi iseseisvusele, suveräänsusele, ühtsusele ja territoriaalsele terviklikkusele. Soovitame jätkuvalt tungivalt Türgil ja Iraagil lahendada see probleem asjakohaste ametiasutuste koostöö kaudu ning rahvusvahelist õigust austades. Hiljutine Türgi ja Iraagi vaheline kahepoolne leping, mis käsitleb terrorismivastast võitlust, annab selleks aluse. Türgi ametiasutused püüavad oma pingutustesse kaasata mõistagi Ühendriike ja ka Iraagi ja Iraagi-Kurdi ametivõime, ning siin on hiljuti täheldatud teatavat edu. Eelmisel nädalal parlamendis vastu võetud resolutsiooni tuleks näha osana üleüldisest poliitilisest strateegiast."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan aluksi onnitella Ria Oomen-Ruijtenia tämän laatiman perusteellisen mietinnön johdosta sekä vaativan mutta oikeudenmukaisen luonnoksen esittämisestä. Mahdollisuus liittyä Euroopan unioniin on osoittautunut olennaiseksi kannustimeksi uudistuksille Turkissa. Laajentumispolitiikan perusperiaatteena on ehdollisuus, jonka mukaisesti liittymisneuvottelujen edistyminen riippuu uudistusten täytäntöönpanosta paikan päällä. Kuitenkin mikäli aiomme hyödyntää tätä periaatetta tehokkaasti saadaksemme poliittista vipuvoimaa uudistusten kannustamiseksi, myös Euroopan unionin on noudatettava sitoumuksiaan. Meidän on pidettävä sanamme sopimukset on pidettävä. Kaikki jäsenvaltiot tukevat edelleen Turkin kanssa käytäviä liittymisneuvotteluja ja unionin uskottavuuden kannalta on olennaista jatkaa prosessia 3. lokakuuta 2005 sovitun neuvottelukehyksen ja 11. joulukuuta 2006 annetun neuvoston päätöksen mukaisesti. Nämä päätökset tehtiin yksimielisesti kaikkien 27 jäsenvaltion kesken. Uudet luvut olisi siksi avattava neuvottelulle heti kun tekniset valmistelut on saatu päätökseen. Tulevina viikkoina voitaisiin avata ainakin kahta lukua eli kuluttajansuojaa ja terveydensuojelua sekä Euroopan laajuisia verkostoja koskevat neuvottelut. Kannustamme lisäksi Turkkia ponnistelemaan täyttääkseen aiemmin määritellyt, 13 muun luvun avaamiseksi tarpeelliset kriteerit. Viimeisimpänä muttei vähäisimpänä, voitte olla varmoja, että panoksenne huomioidaan asianmukaisesti tulevassa Turkkia koskevassa edistymiskertomuksessa, jonka komissio hyväksyy 6. marraskuuta. Aiemmin tänä vuonna Turkki kävi läpi erittäin vaikean vaiheen, jota leimasivat vakava perustuslaillinen kriisi ja suuret poliittiset jännitteet. Haasteista huolimatta Turkki järjesti kaikkia demokratian periaatteita noudattaneet parlamentti- ja presidentinvaalit, joiden osallistumisprosentti oli varsin korkea. Demokratia sai näin viimeisen sanan. Turkin poliittinen monimuotoisuus on laajalti edustettuna uudessa parlamentissa, ja kuten Manuel Lobo Antunes sanoikin, uuden hallituksen työskentelyä helpottavat vankan enemmistön tuki ja laaja-alainen julkinen kannatus. Tie eteenpäin on siis viitoitettu tältä osin. Nyt on aika antaa uutta potkua uudistusprosessille. Komissio kannattaa päätöslauselmaesityksen lähestymistapaa, jonka puitteissa pyritään tunnistamaan haasteet ja kannustamaan Turkkia vastaamaan näihin poliittisiin haasteisiin. Tämä tarkoittaa Turkin uuden hallituksen tukemista uudistuspyrkimysten vahvistamisessa, sekä sen kannustamista toteuttamaan sitoumukset pikaisesti käytännössä. Sama koskee niin uudistusprosessia kuin Ankaran pöytäkirjaakin. Komissio pitää myönteisenä, että hallitus on asettanut asialistallaan ensimmäiseksi perustuslakiuudistuksen, joka tähtää demokratian lujittamiseen ja perusvapauksien laajentamiseen. Sen seurauksena ei kuitenkaan tulisi lykätä nyt kiireellisesti tarvittavia uudistuksia, joita ovat esimerkiksi Turkin rikoslain häpeällisen 301 pykälän ja muiden ilmaisunvapautta koskevien pykälien muuttaminen tai säätiölain hyväksyminen uskonnonvapauden takaamiseksi. On ponnisteltava edelleen myös demokratian valta-aseman takaamiseksi armeijan ja siviiliyhteiskunnan välisissä suhteissa, naisten ja lasten oikeuksien sekä ammattiyhdistysoikeuksien suojelemiseksi, oikeusjärjestelmän parantamiseksi ja korruption torjunnan tehostamiseksi. Haluaisin sanoa pari sanaa viimeaikaisista tapahtumista ja nykytilanteesta, jota seuraamme tiiviissä yhteistyössä puheenjohtajavaltion ja Javier Solanan kanssa, ja jota koskevat parlamentin kannat on otettu asianmukaisesti huomioon. EU:n terroristijärjestöjen luetteloon kuuluva PKK tekee jatkuvasti terrori-iskuja Turkkiin rajan ylitse. Euroopan unioni tuomitsee kaikenlaiset terrori-iskut ja ymmärtää Turkin tarpeen suojella kansalaisiaan. Sekä EU että Turkki ovat sitoutuneet Irakin itsenäisyyden, täysivaltaisuuden, yhtenäisyyden ja alueellisen koskemattomuuden kunnioittamiseen. Kehotamme painokkaasti Turkkia ja Irakia vastaamaan ongelmiin lisäämällä toimivaltaisten viranomaisten välistä yhteistyötä ja kansainvälistä oikeutta kunnioittaen. Turkin ja Irakin tuore kahdenvälinen sopimus terrorismin torjunnasta luo pohjan yhteistyölle. Turkin viranomaiset pyrkivät ymmärrettävästi saamaan mukaan ponnisteluihinsa Yhdysvallat sekä Irakin viranomaiset ja maan kurdiviranomaiset, ja edistyksestä onkin nähty viime aikoina joitakin merkkejä. Parlamentin viime viikolla hyväksymä päätöslauselma olisi nähtävä osana samaa yleistä poliittista strategiaa."@fi7
"Monsieur le Président, permettez-moi de commencer en félicitant M Oomen-Ruijten pour son rapport consistant et pour avoir proposé un projet à la fois rigoureux et juste. La perspective européenne vis-à-vis de la Turquie s'est avérée un stimulant clé pour les réformes dans ce pays. Conformément à notre principe fondamental de conditionnalité appliqué à la politique d'élargissement, la mise en œuvre des réformes sur le terrain détermine les progrès dans les négociations d'adhésion. Toutefois, si nous tenons à appliquer efficacement ce principe pour exercer une influence politique sérieuse sur les réformes de la Turquie, il faut que l'Union européenne elle-même réponde à ses propres engagements. Nous devons tenir notre parole . Tous les États membres continuent à soutenir les négociations d'adhésion menées avec la Turquie, et il est vital pour la crédibilité de l'Union que ce processus se poursuive en accord avec le cadre de négociation du 3 octobre 2005 et la décision du Conseil du 11 décembre 2006. Il s'agit là de décisions unanimes qui ont été approuvées par la totalité des 27 États membres. Nous devrions donc ouvrir d'autres chapitres dès qu'ils seront techniquement prêts. Au moins deux chapitres – protection des consommateurs et de la santé, et réseaux transeuropéens – pourraient être ouverts dans les prochaines semaines. Nous encourageons également la Turquie à travailler pour atteindre les valeurs de référence d'ouverture déjà définies pour 13 chapitres. soyez assurés que votre contribution sera dûment prise en compte dans notre prochain rapport de suivi concernant la Turquie, que la Commission adoptera le 6 novembre. Plus tôt cette année, la Turquie a traversé une période extrêmement difficile, avec notamment une grave crise constitutionnelle et de fortes tensions politiques. Malgré ces difficultés, le pays a réussi à tenir des élections parlementaires et présidentielles dans le plein respect des principes démocratiques et avec une très forte participation citoyenne. En fin de compte, c'est la démocratie qui a eu le dernier mot. Le nouveau Parlement turc est largement représentatif de la diversité politique turque et, comme l'a souligné M. Lobo Antunes, le nouveau gouvernement peut désormais travailler avec le soutien d'une majorité stable et un mandat populaire large. La voie à suivre est donc bien dégagée à cet égard. Le moment est à présent venu de relancer la dynamique du processus de réforme. Pour cette raison, la Commission partage l'approche de base suivie par la proposition de résolution, à savoir identifier les défis politiques et encourager la Turquie à les relever. Il faudra pour cela soutenir l'engagement du nouveau gouvernement turc à renforcer les efforts de réforme, et l'encourager à traduire sans tarder cet engagement en actes. Cette politique concerne tant le processus de réforme que le protocole d'Ankara. La Commission se réjouit du fait que le gouvernement ait inscrit les réformes constitutionnelles en tête de son agenda en vue de renforcer la démocratie et d'étendre les libertés fondamentales. Cette priorité ne doit cependant pas entraîner le report de réformes nécessaires de toute urgence aujourd'hui, par exemple la révision de l'infâme article 301 du code pénal turc et d'autres articles relatifs à la liberté d'expression, ou l'adoption de la loi sur les fondations, susceptible d'assurer la liberté de culte. De nouveaux efforts s'imposent également pour assurer la suprématie démocratique des relations civilo-militaires, protéger les droits des femmes, des enfants et des syndicats, améliorer le système judiciaire et renforcer la lutte contre la corruption. Permettez-moi de dire quelques mots sur les événements récents et la situation actuelle, à propos de quoi nous travaillons en coordination étroite avec la présidence et M. Solana et nous avons dûment pris note des avis du Parlement. La Turquie subit sans cesse des attaques terroristes transfrontalières de la part du PKK, qui figure sur la liste des organisations terroristes dressée par l'UE. L'Union européenne condamne toute attaque terroriste et comprend le besoin qu'a la Turquie de protéger ses citoyens. L'UE et la Turquie sont toutes deux engagées en faveur de l'indépendance, la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale de l'Iraq. Nous continuons à demander instamment à la Turquie et à l'Iraq de régler ce problème par la coopération entre les autorités compétentes et dans le respect du droit international. L'accord bilatéral conclu récemment entre ces deux pays en matière de lutte contre le terrorisme forme une base pour l'atteinte de cet objectif. Les autorités turques essaient, à juste titre, de faire participer les États-Unis ainsi que les autorités iraquiennes et kurdo-iraquiennes à leurs efforts. Sur ce plan, certains signes de progrès ont été relevés récemment. La résolution adoptée au Parlement la semaine dernière devrait être considérée comme partie intégrante de cette stratégie politique globale."@fr8
"Elnök úr! Először is hadd gratuláljak Oomen-Ruijten asszonynak megbízható jelentéséhez és egy szigorú, de egyben méltányos tervről szóló javaslatához. A Törökország előtt megnyílt európai távlat a reformok lényeges hajtóerejének bizonyult. A feltételekhez kötöttség elvének – amely központi szerepet játszik a bővítési politikában – megfelelően a reformok végrehajtása határozza meg a csatlakozási tárgyalások előrehaladtát. Amennyiben azonban eredményesen kívánjuk alkalmazni ezt az elvet arra, hogy komoly politikai befolyás által ösztönözzük a reformokat, az Európai Uniónak ki kell tartania saját kötelezettségvállalásai mellett. Tartanunk kell a szavunkat . Továbbra is minden tagállam támogatja a Törökországgal folytatott csatlakozási tárgyalásokat, és az Unió hitelessége szempontjából létfontosságú, hogy e folyamat a 2005. október 3-i tárgyalási keretnek és a 2006. december 11-i tanácsi határozatnak megfelelően folyjon. E határozatokat mind a 27 tagállam egyhangúlag hozta meg. Ennélfogva további fejezeteket kell nyitnunk, amint az szakmailag lehetővé válik. Az elkövetkező hetekben legalább két új fejezet nyílhat meg: a fogyasztó- és egészségvédelem, valamint a transzeurópai hálózatok fejezete. Arra is buzdítjuk Törökországot, hogy teljesítse a 13 fejezetre már meghatározott kezdeti referenciaértékeket. Végül, de nem utolsó sorban, biztosak lehetnek benne, hogy az Önök véleménye megfelelően figyelembe lesz véve a Törökországról nemsokára elkészülő előrehaladási jelentésben, melyet a Bizottság november 6-án fogad el. Törökország az idei év korábbi szakaszában egy rendkívül nehéz időszakon ment keresztül, amelyet egy súlyos alkotmányos válság és nagymértékű politikai feszültség jellemzett. E kihívások ellenére a parlamenti választásokat és az elnökválasztást a demokratikus elveket teljes mértékben tiszteletben tartva és az állampolgárok nagyon magas részvételi aránya mellett folytatta le. Ennek eredményeképpen a demokráciáé volt az utolsó szó. Az új török parlament nagymértékben képviseli a török politikai élet sokszínűségét, és – amint Lobo Antunes úr is elmondta – az új kormány szilárd többséget és széles legitimitást élvezve dolgozhat. Így e tekintetben az előkészületek megtörténtek. Most elérkezett az idő, hogy a reformfolyamat ismét új lendületet kapjon. Ezért a Bizottság egyetért az állásfoglalás-tervezet által követett alapvető megközelítéssel, amelynek lényege a kihívások meghatározása és Törökország ösztönzése arra, hogy feleljen meg e szakpolitikai kihívásoknak. Ez azt is jelenti, hogy támogatni kell az új török kormány elkötelezettségét a reformtörekvések megerősítésére, valamint ösztönözni kell, hogy e kötelezettségvállalást gyorsan ültesse át a gyakorlatba. Ez a reformfolyamatra és az ankarai megállapodásra egyaránt vonatkozik. A Bizottság örömmel veszi, hogy a kormány programjában kiemelten kezeli az alkotmányos reformokat a demokrácia megerősítése és az alapvető szabadságjogok kiterjesztése érdekében. Ez azonban nem eredményezheti azon reformok késleltetését, melyekre ma oly sürgős szükség van, mint a török büntetőtörvénykönyv hírhedt 301. cikkének és egyéb, a szólásszabadsághoz kapcsolódó cikkek felülvizsgálata, vagy a vallásszabadság biztosítása érdekében az alapítványokról szóló törvény elfogadása. Szintén további erőfeszítésekre van szükség ahhoz, hogy a polgári-katonai kapcsolatok többségében demokratikusak legyenek, valamint a nők, gyermekek és szakszervezetek jogainak védelme, az igazságszolgáltatási rendszer fejlesztése és a korrupció elleni harc elősegítése terén. Hadd szóljak néhány szót a közelmúltbeli eseményekről és a jelenlegi helyzetről, amelyet illetően nagyon szorosan együttműködünk az elnökséggel és Solana úrral, valamint megfelelően figyelembe vettük a Parlament véleményét. Törökországnak folytonos határon átnyúló terrortámadásokkal kell szembenéznie a Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) részéről, amely szerepel azon a listán, melyet az EU vezet a terrorszervezetekről. Az Európai Unió elítél minden terrortámadást és megérti, hogy Törökországnak meg kell védenie állampolgárait. Az Unió és Törökország egyaránt elkötelezte magát Irak függetlensége, szuverenitása, egysége és területi sérthetetlensége mellett. Továbbra is arra buzdítjuk Törökországot és Irakot, hogy e problémára az illetékes hatóságok együttműködése és a nemzetközi jog tiszteletben tartása révén találjanak megoldást. A Törökország és Irak között a közelmúltban megkötött, a terrorizmus elleni harcról szóló kétoldalú megállapodás jó alapot nyújt ehhez. Érthető módon a török hatóságok megpróbálják törekvéseikbe bevonni az Egyesült Államokat, valamint az iraki és iraki kurd hatóságokat is, és a közelmúltban már mutatkoztak az előrelépés jelei. A Parlament által az elmúlt héten elfogadott állásfoglalás ezen átfogó politikai stratégia részének tekintendő."@hu11
". Signor Presidente, innanzi tutto mi congratulo con l’onorevole Oomen-Ruijten per la sua valida relazione e per aver proposto un progetto rigoroso e chiaro. La visione europea per la Turchia ha dimostrato di essere un incentivo essenziale per le riforme nel paese. In linea con il nostro principio fondamentale di condizionalità nella politica di allargamento, l’attuazione delle riforme sul campo determina progressi nei negoziati di adesione. Tuttavia, se intendiamo utilizzare tale principio in modo efficace per ottenere una seria influenza politica al fine di incoraggiare le riforme, la stessa Unione europea deve rispettare i propri impegni. Dobbiamo mantenere la parola data Tutti gli Stati membri continuano a sostenere i negoziati di adesione con la Turchia, ed è essenziale per l’attendibilità dell’Unione che il processo prosegua secondo il quadro dei negoziati del 3 ottobre 2005 e la decisione del Consiglio dell’11 dicembre 2006. Erano decisioni unanimi di tutti e 27 paesi membri. Dovremmo quindi aprire nuovi capitoli una volta che saranno tecnicamente pronti. Nelle prossime settimane sarebbe possibile aprire almeno due capitoli, la tutela dei consumatori e della salute e le reti transeuropee. Incoraggiamo inoltre la Turchia a lavorare per rispettare i criteri di apertura già definiti per 13 capitoli. Ultimo aspetto, ma non meno importante, state certi che il vostro contributo sarà tenuto debitamente in considerazione nella nostra prossima relazione sui progressi riguardante la Turchia, che la Commissione adotterà il 6 novembre. La Turchia ha attraversato un periodo estremamente difficile in precedenza quest’anno, con una grave crisi costituzionale e importanti tensioni politiche. Nonostante tali sfide, ha condotto elezioni parlamentari e presidenziali nel pieno rispetto dei principi democratici e con un livello molto elevato di partecipazione dei cittadini. Il risultato è stato che la democrazia ha avuto l’ultima parola. Il nuovo Parlamento turco è estremamente rappresentativo della diversità politica turca e, come ha affermato il Ministro Lobo Antunes, il nuovo governo ora può lavorare con il sostegno di una maggioranza stabile e di un ampio mandato popolare. Pertanto, la strada da seguire a questo proposito è stata chiarita. Adesso è giunta l’ora di ridare nuovo impeto al processo di riforma. Quindi la Commissione condivide l’approccio fondamentale seguito dal progetto di risoluzione, che è di individuare le sfide e di incoraggiare la Turchia ad affrontare tali sfide politiche. Ciò significa appoggiare l’impegno del nuovo governo turco volto a rafforzare gli sforzi di riforma ed esortarla a tradurre rapidamente tale impegno in azione. Questo aspetto riguarda il processo di riforma e il protocollo di Ankara. La Commissione accoglie con favore il fatto che il governo abbia collocato in cima all’agenda le riforme istituzionali, nell’ottica di consolidare la democrazia e ampliare le libertà fondamentali. Tuttavia, ciò non dovrebbe provocare qualsiasi rinvio delle riforme che oggi sono urgentemente necessarie, quali la revisione del famigerato articolo 301 del codice penale turco e altri articoli connessi alla libertà di espressione o l’adozione della legge sulle fondazioni per garantire la libertà di religione. Occorrono inoltre ulteriori sforzi al fine di assicurare la supremazia democratica delle relazioni civili e militari, tutelare i diritti delle donne, dei bambini e delle organizzazioni sindacali, migliorare il sistema giudiziario e potenziare la lotta contro la corruzione. Tratterò brevemente gli eventi recenti e la situazione attuale, su cui ci coordiniamo molto da vicino con la Presidenza e Solana, e abbiamo tenuto debito conto dei pareri del Parlamento. La Turchia è minacciata da continui attacchi terroristici transfrontalieri del PKK, che è sull’elenco europeo delle organizzazioni terroristiche. L’Unione europea condanna tutti gli attacchi di questo tipo e si rende conto della necessità della Turchia di proteggere i propri cittadini. L’UE e la Turchia sono entrambe impegnate per l’indipendenza, la sovranità, l’unità e l’integrità territoriale dell’Iraq. Continuiamo a esortare Turchia e Iraq ad affrontare tale problema mediante la cooperazione tra le relative autorità e rispettando il diritto internazionale. Il recente accordo bilaterale tra Turchia e Iraq nella lotta contro il terrorismo fornisce una base a questo proposito. Le autorità turche stanno comprensibilmente tentando di coinvolgere gli Stati Uniti e le autorità irachene e curdo-irachene nei loro sforzi, con alcuni segnali di recenti progressi. La risoluzione approvata la scorsa settimana in Parlamento dovrebbe essere considerata parte di questa strategia politica complessiva."@it12
"Gerb. pirmininke, leiskite pasveikinti R. Oomen-Ruijten už jos pranešimą ir už pasiūlytą griežtą ir teisingą projektą. Akivaizdu, kad Europos perspektyvos Turkijai yra pagrindinis motyvas vykdyti reformas šalyje. Laikantis pagrindinio pricipo plėtros politikoje, reformų įgyvendinimas lemia pažangą derybose dėl narystės. Tačiau norėdama, kad šis principas būtų veiksmingas ir taptų svariu motyvu vykdyti reformas, Europos Sąjunga privalo laikytis savo įsipareigojimų. Privalome laikytis žodžio . Visos valstybės narės toliau remia derybas dėl narystės su Turkija, todėl siekiant išsaugoti pasitikėjimą Europos Sąjunga procesą būtina tęsti, laikantis 2005 m. spalio 3 d. Derybų plano ir 2006 m. gruodžio 11 d. Tarybos sprendimo. Šiuos sprendimus 27 valstybės narės priėmė vieningai. Todėl po to, kai derybų skyriai techniškai bus paruošti, turėtume juos atidaryti. Per artimiausias savaites būtų galima atidaryti bent du skyrius – vartotojų ir sveikatos apsaugos bei transeuropinių tinklų. Taip pat raginame Turkiją pradėti laikytis 13 skyrių apibrėžtų pradinių gairių. Galiausiai norėčiau patikinti, kad į jūsų indėlį bus tinkamai atsižvelgta rengiant būsimą pažangos ataskaitą dėl Turkijos, kurią Komisija priims lapkričio 6 d. Turkijai šie metai buvo ypač sunkūs, ji susidūrė su rimta konstitucine krize ir didele politine įtampa. Nepaisydama šių sunkumų ji surengė parlamento ir prezidento rinkimus, visiškai laikydamasi demokratijos principų ir labai aktyviai dalyvaujant rinkėjams. Todėl lemiamą žodį tarė demokratija. Naujajame Turkijos Parlamente atstovaujamai šalies politinei įvairovei ir, kaip minėjo M. Lobo Antunes, naujoji Vyriausybė galės dirbti turėdama stabilios daugumos paramą ir bendrą visuomenės mandatą. Todėl šiuo požiūriu kelias judėti pirmyn yra laisvas. Dabar atėjo laikas suteikti naują impulsą reformų procesui. Todėl Komisija pritaria rezoliucijos projekte išreikštam požiūriui, kad reikia identifikuoti sunkumus ir paskatinti Turkiją įveikti šiuos politinius sunkumus, t. y. paremti naujosios Turkijos Vyriausybės įsipareigojimą sustiprinti reformas ir paskatinti ją kuo skubiau vykdyti šį įsipareigojimą imantis veiksmų. Tai taikytina ir reformų procesui, ir Ankaros protokolui. Komisija džiaugiasi, kad konstitucinės reformos atsidūrė Vyriausybės darbotvarkės viršuje siekiant sustiprinti demokratiją ir išplėsti pagrindines laisves. Tačiau dėl to neturėtų būti atidėliojamos skubios reformos, pvz., liūdnai pagarsėjusio Turkijos Baudžiamojo kodekso 301 straipsnio ir kitų su žodžio laisve susijusių straipsnių persvarstymas ir Pagrindų įstatymo priėmimas siekiant užtikrinti religijos laisvę. Taip pat svarbu toliau siekti, kad būtų užtikrinta demokratijos viršenybė civilių ir kariškių santykiuose, ginamos moterų, vaikų ir profesinių sąjungų teisės, tobulinama teismų sistema ir stiprinama kova su korupcija. Leiskite tarti kelis žodžius apie pastarojo meto įvykius ir dabartinę padėtį, kurią glaudžiai aptariame su pirmininkaujančia valstybe nare ir J. Solana, mes taip pat atsižvelgėme į Parlamento nuomonę. Turkija kenčia nuo nuolatinių pasienio teroro išpuolių, kuriuos rengia PKK, patenkanti į ES teroristinių organizacijų sąrašą. Europos Sąjunga smerkia visus teroro išpuolius ir supranta, kad Turkija privalo apginti savo piliečius. ES ir Turkija yra prisiėmusios atsakomybę už Irako nepriklausomybę, suverenitetą, vienybę ir teritorinį vientisumą. Mes toliau raginame Turkiją ir Iraką spręsti šią problemą bendradarbiaujant atsakingoms institucijoms ir laikantis tarptautinės teisės. Naujausias pasirašytas dvišalis Turkijos ir Irako susitarimas dėl kovos su terorizmu yra puikus pagrindas problemai spręsti. Turkijos valdžios institucijos siekia įtraukti Jungtines Valstijas, Iraką ir Irako kurdų valdžios institucijas į problemos sprendimą ir neseniai joms pavyko pasiekti nedidelės pažangos. Praėjusią savaitę Parlamente priimta rezoliucija turėtų būti laikoma bendros politikos strategijos dalimi."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Ļaujiet man sākumā izteikt atzinību par viņas sagatavoto nopietno ziņojumu un par ierosināto projektu, kas ir gan stingrs, gan taisnīgs. Ir skaidrs, ka Eiropas perspektīva Turcijai ir galvenais valsts reformu stimuls. Saskaņā ar mūsu paplašināšanās politikas pamatprincipu ─ nosacījumu izpildes principu ─ pievienošanās sarunu progress ir atkarīgs no reformu īstenošanas valstī. Tomēr, ja mēs vēlamies, lai šo līdzekli varētu efektīvi izmantot reformu veicināšanai, arī pašai Eiropas Savienībai ir jāpilda savas saistības. Mums ir jātur dotais vārds, ─ . Visas dalībvalstis turpina atbalstīt pievienošanās sarunas ar Turciju, un ES uzticamības labad procesam ir jāturpinās saskaņā ar 2005. gada 3. oktobrī pieņemto sarunu programmu un Padomes 2006. gada 11. decembra lēmumu. Šos lēmumus vienprātīgi pieņēma visas 27 dalībvalstis. Tādēļ mums ir jāatver nākamās sadaļas, tiklīdz tas būs tehniski iespējams. Vismaz divas sadaļas ─ patērētāju un veselības aizsardzību un Eiropas tīklus ─ varētu atvērt tuvākajās nedēļās. Mēs arī mudinām Turciju strādāt pie tā, lai panāktu atbilstību šobrīd noteiktajiem 13 sadaļu atvēršanas kritērijiem. Visbeidzot, jūs varat būt droši, ka jūsu ieguldījums tiks pienācīgi ņemts vērā mūsu nākamajā Turcijas progresa ziņojumā, ko Komisija pieņems 6. novembrī. Šogad Turcija pārdzīvoja sevišķi grūtu periodu ar nopietnu konstitucionālo krīzi un lielu politisko spriedzi. Par spīti šiem pārbaudījumiem parlamenta un prezidenta vēlēšanas noritēja pilnīgā atbilstībā demokrātijas principiem, un tajās piedalījās ļoti liels pilsoņu skaits. Rezultātā pēdējo vārdu paturēja demokrātija. Jaunajā Turcijas parlamentā ir plaši pārstāvēts Turcijas dažādais politiskais spektrs un, kā teica jaunās valdības darbu tagad stiprina stabils vairākums un plašs tautas mandāts. Šajā ziņā tās ceļš ir nolīdzināts. Tagad ir pienācis laiks piešķirt jaunu stimulu reformu procesa virzībai. Tāpēc Komisija atbalsta rezolūcijas projektā atspoguļoto pamatprincipu ─ identificēt problēmas un stimulēt šo politikas uzdevumu risināšanu Turcijā. Tas nozīmē atbalstīt Turcijas jaunās valdības apņemšanos pastiprināt darbu pie reformām un veicināt to, lai šī apņemšanās pēc iespējas drīzāk izpaustos rīcībā. Tas attiecas gan uz reformu procesu, gan uz Ankaras Protokolu. Komisija atzinīgi vērtē faktu, ka valdība par savas darba kārtības galveno punktu ir izvirzījusi konstitucionālās reformas, lai stiprinātu demokrātiju un paplašinātu pamatbrīvības. Tomēr to rezultātā nedrīkstētu jebkādā veidā atlikt to reformu īstenošanu, kas ir steidzami nepieciešamas, piemēram, Turcijas Kriminālkodeksa bēdīgi slavenā 301. panta un citu ar vārda brīvību saistītu pantu pārskatīšanu vai likuma par fondiem pieņemšanu, lai nodrošinātu reliģijas brīvību. Jāturpina darbs arī pie tā, lai pilsoniskās un militārās sabiedrības savstarpējās attiecībās nodrošinātu demokrātijas pārākumu, aizsargātu sieviešu, bērnu un arodbiedrību tiesības, uzlabotu tiesu sistēmu un pastiprinātu cīņu pret korupciju. Atļaujiet man teikt pāris vārdu par nesenajiem notikumiem un pašreizējo situāciju, ko mēs vērojam ciešā sadarbībā ar prezidentūru un kungu, un esam ņēmuši vērā arī Parlamenta viedokli. Turcija regulāri saskaras ar pārrobežu teroristu uzbrukumiem, ko veic kuru ES ir iekļāvusi teroristisko organizāciju sarakstā. Eiropas Savienība nosoda visus teroristu uzbrukumus un saprot Turcijas nepieciešamību aizsargāt savus pilsoņus. Irākas neatkarība, suverenitāte, vienotība un teritoriālā integritāte ir gan ES, gan Turcijas interesēs. Mēs turpinām mudināt Turciju un Irāku risināt šo problēmu, sadarbojoties attiecīgajām iestādēm un ievērojot starptautiskās tiesības. Šī darba pamatā ir nesenais Turcijas un Irākas divpusējais nolīgums par cīņu pret terorismu. Ir saprotami, ka šajos centienos Turcijas iestādes mēģina iesaistīt arī ASV, Irākas un Irākas-kurdu iestādes, un šajā ziņā pēdējā laikā ir vērojamas atsevišķas progresa pazīmes. Pagājušajā nedēļā Parlamentā pieņemtā rezolūcija ir vērtējama kā daļa no šīs vispārējās politiskās stratēģijas."@lv13
"Mr President, let me first congratulate Ms Oomen-Ruijten on her solid report and for proposing a draft that is both rigorous and fair. The European perspective for Turkey has proved to be a key incentive for reforms in the country. In line with our core principle of conditionality in enlargement policy, the implementation of the reforms on the ground determines progress in the accession negotiations. However, if we are to use this principle effectively to have serious political leverage to encourage reforms, the European Union itself must stick to its own commitments. We have to keep our word . All Member States continue to support accession negotiations with Turkey, and it is vital for the Union’s credibility that the process continues in accordance with the Negotiating Framework of 3 October 2005 and the Council decision of 11 December 2006. These were unanimous decisions of all 27 Member States. We should therefore open further chapters once they are technically ready. At least two chapters – consumer and health protection and trans-European networks – could be opened in the coming weeks. We also encourage Turkey to work to meet the opening benchmarks already defined for 13 chapters. Last but not least, please rest assured that your contribution will be duly taken into account in our forthcoming progress report concerning Turkey, which the Commission will adopt on 6 November. Turkey went through an extremely difficult period earlier this year with a severe constitutional crisis and high political tensions. Despite such challenges, it conducted parliamentary and presidential elections in full respect of democratic principles and with a very high level of citizen participation. The result was that democracy had the last word. The new Turkish Parliament is largely representative of Turkish political diversity and, as Mr Lobo Antunes said, the new Government can now work with the support of a stable majority and a broad popular mandate. Thus the way ahead has been cleared in this regard. Now the time has come to regenerate a new momentum in the reform process. Therefore the Commission shares the basic approach followed by the draft resolution, which is to identify challenges and to encourage Turkey to meet these policy challenges. This means to support the commitment of the new Turkish Government to strengthen the reform efforts and to encourage it to translate this commitment rapidly into action. This concerns both the reform process and the Ankara Protocol. The Commission welcomes the fact that the Government has put the constitutional reforms at the top of its agenda, with a view to reinforcing democracy and expanding fundamental freedoms. However, this should not result in any postponement of reforms that are urgently needed today, such as the revision of the infamous Article 301 of the Turkish Penal Code and other articles related to freedom of expression or the adoption of the Law on Foundations to ensure freedom of religion. Further efforts are also needed to ensure democratic supremacy of civil-military relations, to protect the rights of women, children and trade unions, to improve the judiciary system and to enhance the fight against corruption. Let me say some words on the recent events and the current situation, on which we coordinate very closely with the Presidency and Mr Solana and we have taken due note of Parliament’s views. Turkey faces continual cross-border terrorist attacks from the PKK, which is on the EU list of terrorist organisations. The European Union condemns all terrorist attacks and understands Turkey’s need to protect its citizens. The EU and Turkey are both committed to the independence, sovereignty, unity and territorial integrity of Iraq. We continue to urge Turkey and Iraq to tackle this problem through cooperation between the relevant authorities and by respecting international law. The recent bilateral agreement between Turkey and Iraq on the fight against terrorism provides a basis for this. The Turkish authorities are understandably trying to engage the United States as well as the Iraqi and Iraqi-Kurdish authorities in their efforts, with some signs of progress recently. The resolution passed in Parliament last week should be seen as part of that overall political strategy."@mt15
". Voorzitter, laat me allereerst mevrouw Oomen-Ruijten feliciteren met haar gedegen verslag. Haar voorstel is streng én rechtvaardig. Het Europese perspectief voor Turkije is een van de centrale motiverende factoren gebleken voor de hervormingen in het land. Overeenkomstig ons kernprincipe van conditionaliteit in het uitbreidingsbeleid, wordt de voortgang in de toetredingsonderhandelingen bepaald door de mate waarin de hervormingen in de praktijk worden geïmplementeerd. Als we dit principe echter echt effectief willen gebruiken als serieus politiek drukmiddel om hervormingen te laten plaatsvinden, dient de Europese Unie zich aan haar eigen toezeggingen te houden. We moeten woord houden . Alle lidstaten staan nog steeds achter de toetredingsonderhandelingen met Turkije. Het is voor de geloofwaardigheid van de Unie van essentieel belang dat dit proces doorgaat in overeenstemming met het Onderhandelingskader van 3 oktober 2005 en het Raadsbesluit van 11 december 2006. Dit waren unanieme besluiten van alle 27 lidstaten. We dienen daarom nieuwe hoofdstukken te openen op het moment dat deze technisch gereed zijn. Minstens twee hoofdstukken – consumentenbescherming en bescherming van de volksgezondheid en trans-Europese netwerken – zouden de komende weken geopend kunnen worden. We sporen Turkije ook aan, te zorgen dat ze voldoen aan de benchmarks die als uitgangspunt reeds voor 13 hoofdstukken gedefinieerd zijn. Om af te sluiten, maar niet in de laatste plaats, wil ik u verzekeren dat van uw bijdrage goede nota zal worden genomen bij het opstellen van de eerstvolgende voortgangsrapportage over Turkije, die de Commissie op 6 november zal aannemen. Turkije heeft eerder dit jaar een uiterst moeilijke periode doorgemaakt, met een ernstige constitutionele crisis en grote politieke spanningen. Ondanks deze spanningen zijn er in Turkije verkiezingen gehouden voor een nieuw parlement en een nieuwe president. Daarbij zijn de democratische principes volledig gerespecteerd en was er sprake van een zeer hoge participatiegraad. Het resultaat was, dat de democratie het laatste woord heeft gekregen. Het nieuwe Turkse parlement vormt een goede afspiegeling van de Turkse politieke diversiteit en – zoals de heer Lobo Antunes al zei – de nieuwe regering kan nu rekenen op de steun van een stabiele meerderheid en een breed gedragen mandaat van de bevolking. De weg naar de toekomst is daardoor in dat opzicht vrijgemaakt. Nu wordt het tijd het hervormingsproces een nieuwe impuls te geven. De Commissie onderschrijft daarom het uitgangspunt van de ontwerpresolutie, dat erop neerkomt dat vastgesteld dient te worden welke uitdagingen er zijn en dat Turkije aangespoord dient te worden om deze beleidsmatige uitdagingen het hoofd te bieden. Dat betekent dat het voornemen van de nieuwe Turkse regering om de inspanningen ten aanzien van de hervormingen op te voeren, gesteund dient te worden en dat de regering aangespoord dient te worden om dit voornemen met spoed in actie om te zetten. We doelen dan zowel op het hervormingsproces als op het Ankara Protocol. De Commissie is verheugd, dat de regering de hervorming van de Grondwet bovenaan de agenda heeft gezet, met als doel het versterken van de democratie en het verruimen van de fundamentele vrijheden. Dit mag echter niet leiden tot een uitstel van hervormingen die al vandaag dringend nodig zijn, zoals de herziening van het beruchte Artikel 301 van het Turkse Wetboek van Strafrecht en andere artikelen betreffende de vrijheid van meningsuiting of het aannemen van de wet betreffende stichtingen, om de vrijheid van religie te waarborgen. Ook zijn verdere inspanningen nodig in het kader van de totstandkoming van een democratische controle over de civiel-militaire betrekkingen, de bescherming van de rechten van vrouwen, kinderen en vakbonden, de verbetering van het rechtssysteem en het opvoeren van de strijd tegen corruptie. Laat me nog kort ingaan op de recente gebeurtenissen en de huidige situatie, waarover we nauw afstemmen met het voorzitterschapen de heer Solana en we hebben goede kennis genomen van de opvattingen van het parlement. Turkije wordt voortdurend geconfronteerd met grensoverschrijdende terroristische aanslagen door de PKK, die op de EU-lijst van terroristische organisaties staat. De Europese Unie veroordeelt elke terroristische aanslag en heeft begrip voor de noodzaak van Turkije om haar burgers te beschermen. De EU en Turkije erkennen beide de onafhankelijkheid, soevereiniteit, eenheid en territoriale integriteit van Irak. We blijven Turkije en Irak aansporen om dit probleem aan te pakken door middel van samenwerking tussen de desbetreffende autoriteiten en conform het internationaal recht. De recent afgesloten bilaterale overeenkomt tussen Turkije en Irak betreffende de bestrijding van terrorisme biedt hiervoor een basis. Het valt te begrijpen dat de Turkse autoriteiten proberen de Verenigde Staten en de Iraakse en Iraaks-Koerdische autoriteiten bij hun inspanningen te betrekken. Recente tekenen wijzen erop dat hierin vooruitgang wordt geboekt. De resolutie die vorige week in het parlement is aangenomen dient gezien te worden als onderdeel van die bredere politieke strategie."@nl3
"Panie przewodniczący! Pozwolę sobie najpierw pogratulować pani poseł Oomen-Ruijten rzetelnego sprawozdania, a także propozycji projektu, który jest surowy i zarazem sprawiedliwy. Europejska przyszłość Turcji okazuje się być najważniejszym bodźcem do reform w tym kraju. Zgodnie z naszą nadrzędną zasadą warunków przystąpienia do UE w ramach polityki rozszerzenia wdrożenie dotychczasowych reform warunkuje postępy w negocjacjach akcesyjnych. Jeśli jednak mamy skutecznie stosować tę zasadę, tak aby wywierać znaczący polityczny wpływ na rzecz reform, Unia Europejska sama powinna wypełniać własne zobowiązania. Powinniśmy dotrzymać danego słowa . Wszystkie państwa członkowskie nadal popierają negocjacje akcesyjne z Turcją, zaś kontynuacja tego procesu zgodnie z ramami negocjacyjnymi z dnia 3 października 2005 r. i decyzją Rady z dnia 11 grudnia 2006 r. odgrywa zasadniczą rolę dla wiarygodności Unii. Decyzje te zostały jednomyślnie podjęte przez wszystkie 27 państw członkowskich. Powinniśmy więc napisać kolejne rozdziały tej historii, jak tylko będą one gotowe z technicznego punktu widzenia. W nadchodzących tygodniach negocjacje mogłyby objąć co najmniej dwie dziedziny polityki, takie jak ochrona konsumentów i zdrowia oraz sieci transeuropejskie. Zachęcamy także Turcję do podjęcia starań na rzecz spełnienia kryteriów wstępnych, które określono już dla 13 obszarów polityki. Na zakończenie chciałbym państwa zapewnić, że w nadchodzącym sprawozdaniu z postępów dotyczącym Turcji, które Komisja przyjmie w dniu 6 listopada, państwa wysiłki zostaną należycie uwzględnione. W tym roku Turcja przeżyła niezwykle trudny okres, stojąc w obliczu poważnego kryzysu konstytucyjnego i silnych napięć politycznych. Pomimo takich wyzwań w kraju przeprowadzono wybory parlamentarne i prezydenckie - w pełnym poszanowaniu zasad demokracji - w których udział wziął bardzo wysoki odsetek obywateli. W rezultacie ostatnie słowo należało do demokracji. Nowy turecki parlament w znacznym stopniu reprezentuje różnorodność polityczną Turcji, a - jak powiedział przewodniczący Lobo Antunes - nowy rząd może teraz działać przy wsparciu stałej większości, dysponując rozległym mandatem nadanym mu przez naród. W tym względzie Turcja może więc podążać naprzód bez przeszkód. Teraz nadszedł czas, by ponownie wprawić w ruch proces reform. W związku z tym Komisja popiera przedstawione w projekcie rezolucji podstawowe podejście, zgodnie z którym należy określić polityczne wyzwania i zachęcić Turcję do ich podjęcia. Oznacza to poparcie dla zobowiązania nowego tureckiego rządu do wzmocnienia wysiłków w dziedzinie reform i zachęcenie go do szybkiego wcielenia w życie tegoż zobowiązania. Dotyczy to zarówno procesu reform jak i protokołu z Ankary. Komisja z zadowoleniem przyjmuje fakt, że turecki rząd nadał pierwszorzędne znaczenie reformom konstytucyjnym w celu wzmocnienia demokracji i rozszerzenia swobód podstawowych. Nie powinno jednak dojść do opóźnienia reform, które są teraz pilnie potrzebne, takich jak przegląd słynnego artykułu 301 tureckiego kodeksu karnego i innych artykułów dotyczących wolności słowa czy przyjęcie ustawy o fundacjach w celu zapewnienia swobody wyznania. Konieczne są także dalsze wysiłki, by zapewnić przestrzeganie zasad demokracji w stosunkach pomiędzy władzami cywilnymi a wojskiem, chronić prawa kobiet, dzieci i związków zawodowych, usprawnić wymiar sprawiedliwości i wzmocnić działania przeciwko korupcji. Pozwolę sobie powiedzieć co nieco o niedawnych wydarzeniach i obecnej sytuacji w Turcji. W tej kwestii bardzo ściśle współpracujemy z prezydencją i Javierem Solaną, a także należycie uwzględniamy stanowisko Parlamentu. Turcja stoi w obliczu nieustannych zamachów terrorystycznych zza granicy ze strony Partii Pracujących Kurdystanu (PKK), wymienionej w unijnym wykazie organizacji terrorystycznych. Unia Europejska potępia wszelkie zamachy terrorystyczne i rozumie potrzebę Turcji, by chronić swoich obywateli. Zarówno UE jak i Turcja popierają starania na rzecz niepodległości, suwerenności, jedności i integralności terytorialnej Iraku. Wciąż apelujemy do Turcji i Iraku o rozwiązanie tego problemu w drodze współpracy pomiędzy właściwymi władzami i w poszanowaniu prawa międzynarodowego. Niedawne porozumienie dwustronne pomiędzy Turcją a Irakiem w sprawie przeciwdziałania terroryzmowi stanowi dobry punkt oparcia. Władze tureckie - co zrozumiałe - próbują zaangażować w działania Stany Zjednoczone, a także władze irackie i iracko-kurdyjskie. Niedawno odnotowano zresztą pewne oznaki postępu w tej sprawie. Rezolucję przegłosowaną w Parlamencie w zeszłym tygodniu powinno się uznać za część całościowej strategii politycznej."@pl16
"Senhor Presidente; permitam-me que comece por congratular a senhora deputada Oomen-Ruijten pela solidez do seu relatório e por propor um texto que é, simultaneamente, rigoroso e justo. A perspectiva de integração europeia da Turquia tem-se revelado um incentivo determinante à introdução de reformas no país. Ao abrigo do princípio da condicionalidade, nuclear em matéria de política de alargamento, o avanço das negociações de adesão é função da concretização dessas reformas no terreno. Contudo, para que este princípio exerça de facto um poderoso efeito político de alavanca no encorajamento da introdução de reformas, a União Europeia tem, ela própria, impreterivelmente, de cumprir os seus compromissos. Temos de honrar a palavra dada . As negociações de adesão com a Turquia continuam a ter o apoio da totalidade dos Estados-Membros, e é vital para a credibilidade da União que o processo prossiga em conformidade com o Quadro de Negociação de 3 de Outubro de 2005 e com a decisão do Conselho de 11 de Dezembro de 2006. Trata-se de decisões unânimes dos 27 Estados-Membros. Devemos, portanto, abrir novos capítulos de negociação logo que os preparativos de ordem técnica para o efeito estejam concluídos. Pelo menos dois capítulos – protecção dos consumidores e da saúde e redes transeuropeias – poderão ser abertos nas próximas semanas. Incitamos também a Turquia a trabalhar com vista a atingir os marcos de referência que já foram definidos para 13 capítulos. A terminar, mas não menos importante, dou a V. Exas. a garantia de que a contribuição desta Câmara será devidamente tida em conta no nosso próximo relatório de progresso referente à Turquia, que a Comissão aprovará em 6 de Novembro. A Turquia atravessou um período muitíssimo difícil já este ano, com uma grave crise constitucional e grande tensão política. Não obstante tais problemas, foi capaz de levar a cabo eleições parlamentares e presidenciais em que os princípios democráticos foram plenamente respeitados e em que se registou um elevadíssimo nível de participação dos cidadãos. O resultado foi ter prevalecido a democracia. O novo Parlamento turco representa amplamente a pluralidade do espectro político turco e, como disse o Senhor Presidente em exercício Manuel Lobo Antunes, o novo Governo pode agora contar na sua acção com o apoio de uma maioria estável e de um mandato popular muito expressivo. Assim, nesse aspecto, abriu-se caminho para se avançar. Agora é tempo de dar um novo impulso ao processo de reformas. Consequentemente, a Comissão concorda genericamente com a abordagem seguida no projecto de resolução, que consiste em identificar os desafios políticos e encorajar a Turquia a dar-lhes resposta. Isto significa apoiar a determinação do novo Governo turco de intensificar as reformas e encorajá-lo a materializar rapidamente essa determinação em actos. Isto vale tanto para o processo de reformas como para o Protocolo de Ancara. A Comissão saúda o facto de o Governo atribuir a máxima prioridade às reformas constitucionais, com o objectivo de reforçar a democracia e alargar as liberdades fundamentais. No entanto, isso não deve levar ao adiamento de reformas hoje muito urgentes, como a revisão do famigerado artigo 301.º e outros preceitos do Código Penal turco relacionados com a liberdade de expressão, ou a adopção da lei relativa às fundações, para assegurar a liberdade de religião. São necessários também mais esforços no sentido de assegurar a subordinação das autoridades militares ao poder democrático, proteger os direitos, quer das mulheres e das crianças quer dos sindicatos, melhorar o funcionamento do sistema judiciário e intensificar a luta contra a corrupção. Permitam-me que diga algumas palavras sobre os acontecimentos recentes e a actual situação, matéria que acompanhamos em coordenação muito estreita com a Presidência e com Javier Solana, e em que tomámos a devida nota dos pontos de vista do Parlamento. A Turquia sofre ataques terroristas constantes, lançados a partir do outro lado da fronteira pelo PKK, que consta da lista das organizações terroristas da UE. A União Europeia condena todos os ataques terroristas e compreende a necessidade da Turquia de proteger os seus cidadãos. A UE e a Turquia estão ambas empenhadas em respeitar a independência, a soberania e a integridade territorial do Iraque. Continuamos a instar a Turquia e o Iraque a tratarem este problema pela via da cooperação entre as autoridades adequadas e em conformidade com o direito internacional. O recente acordo bilateral entre a Turquia e o Iraque relativo ao combate ao terrorismo pode servir de base a essa cooperação. Para lá das autoridades iraquianas e curdo-iraquianas, como é compreensível, as autoridades turcas estão a tentar envolver os Estados Unidos nos seus esforços, tendo havido alguns sinais de progresso recentemente. A resolução aprovada a semana passada no Parlamento deve ser encarada como uma peça dessa estratégia política global."@pt17
"Mr President, let me first congratulate Ms Oomen-Ruijten on her solid report and for proposing a draft that is both rigorous and fair. The European perspective for Turkey has proved to be a key incentive for reforms in the country. In line with our core principle of conditionality in enlargement policy, the implementation of the reforms on the ground determines progress in the accession negotiations. However, if we are to use this principle effectively to have serious political leverage to encourage reforms, the European Union itself must stick to its own commitments. We have to keep our word . All Member States continue to support accession negotiations with Turkey, and it is vital for the Union’s credibility that the process continues in accordance with the Negotiating Framework of 3 October 2005 and the Council decision of 11 December 2006. These were unanimous decisions of all 27 Member States. We should therefore open further chapters once they are technically ready. At least two chapters – consumer and health protection and trans-European networks – could be opened in the coming weeks. We also encourage Turkey to work to meet the opening benchmarks already defined for 13 chapters. Last but not least, please rest assured that your contribution will be duly taken into account in our forthcoming progress report concerning Turkey, which the Commission will adopt on 6 November. Turkey went through an extremely difficult period earlier this year with a severe constitutional crisis and high political tensions. Despite such challenges, it conducted parliamentary and presidential elections in full respect of democratic principles and with a very high level of citizen participation. The result was that democracy had the last word. The new Turkish Parliament is largely representative of Turkish political diversity and, as Mr Lobo Antunes said, the new Government can now work with the support of a stable majority and a broad popular mandate. Thus the way ahead has been cleared in this regard. Now the time has come to regenerate a new momentum in the reform process. Therefore the Commission shares the basic approach followed by the draft resolution, which is to identify challenges and to encourage Turkey to meet these policy challenges. This means to support the commitment of the new Turkish Government to strengthen the reform efforts and to encourage it to translate this commitment rapidly into action. This concerns both the reform process and the Ankara Protocol. The Commission welcomes the fact that the Government has put the constitutional reforms at the top of its agenda, with a view to reinforcing democracy and expanding fundamental freedoms. However, this should not result in any postponement of reforms that are urgently needed today, such as the revision of the infamous Article 301 of the Turkish Penal Code and other articles related to freedom of expression or the adoption of the Law on Foundations to ensure freedom of religion. Further efforts are also needed to ensure democratic supremacy of civil-military relations, to protect the rights of women, children and trade unions, to improve the judiciary system and to enhance the fight against corruption. Let me say some words on the recent events and the current situation, on which we coordinate very closely with the Presidency and Mr Solana and we have taken due note of Parliament’s views. Turkey faces continual cross-border terrorist attacks from the PKK, which is on the EU list of terrorist organisations. The European Union condemns all terrorist attacks and understands Turkey’s need to protect its citizens. The EU and Turkey are both committed to the independence, sovereignty, unity and territorial integrity of Iraq. We continue to urge Turkey and Iraq to tackle this problem through cooperation between the relevant authorities and by respecting international law. The recent bilateral agreement between Turkey and Iraq on the fight against terrorism provides a basis for this. The Turkish authorities are understandably trying to engage the United States as well as the Iraqi and Iraqi-Kurdish authorities in their efforts, with some signs of progress recently. The resolution passed in Parliament last week should be seen as part of that overall political strategy."@ro18
"Vážený pán predseda, dovoľte mi v prvom rade zablahoželať pani Oomen-Ruijtenovej k jej výstižnej správe a k návrhu, ktorý je dôkladný a zároveň spravodlivý. Ukázalo sa, že európska perspektíva pre Turecko predstavuje kľúčový stimul pre reformy v krajine. V súlade s našou hlavnou zásadou podmienenosti v stratégii rozširovania podmieňuje realizácia reforiem pokrok v rokovaniach o pridružení. Ak však chceme používať túto zásadu účinne, aby sme dosiahli výrazný politický vplyv na podporu reforiem, svoje záväzky musí dodržiavať aj samotná Európska únia. Musíme dodržať svoje slovo – dohody treba dodržiavať. Všetky členské štáty aj naďalej podporujú rokovania o vstupe Turecka, a pre dôveryhodnosť Únie je nevyhnutné, aby tento proces pokračoval v súlade s rokovacím rámcom prijatým 3. októbra 2005 a rozhodnutím Rady z 11. decembra 2006. Išlo o jednohlasné rozhodnutie všetkých 27 členských štátov. Preto by sme mali otvoriť ďalšie kapitoly, hneď ako budú technicky pripravené. Prinajmenšom dve kapitoly, a to ochranu spotrebiteľa a zdravia a transeurópske siete, budeme môcť otvoriť už v nadchádzajúcich týždňoch. Zároveň podporujeme Turecko, aby splnilo otváracie referenčné kritériá, ktoré sú už teraz stanovené v 13 kapitolách. V neposlednom rade, prosím, nepochybuje, že náležite prihliadneme na váš prínos v našej blížiacej sa správe o pokroku Turecka, ktorú Komisia príjme 6. novembra. Začiatkom tohto roka prešlo Turecko veľmi náročným obdobím vážnej ústavnej krízy a politického napätia. Napriek týmto zložitým problémom uskutočnilo Turecko svoje parlamentné a prezidentské voľby v duchu demokratických zásad a s veľmi vysokou účasťou obyvateľstva. Výsledkom bolo víťazstvo demokracie. Nový turecký parlament je vo veľkej miere zástupcom tureckej politickej rozmanitosti a, ako povedal pán Lobo Antunes, nová vláda môže teraz pracovať s podporou stabilnej väčšiny a značnej podpory ľudu. Týmto bola cesta vpred vydláždená. Teraz dozrel čas na oživenie reformného procesu. Po návrhu uznesenia má Komisia rovnaký prístup, ktorý má určiť problémy a podporiť Turecko pri plnení týchto politických úloh. To znamená podporovať záväzok novej tureckej vlády s cieľom posilniť reformné snahy a podporiť rýchlu premenu týchto záväzkov na činy. To sa týka reformného procesu, ako aj Ankarského protokolu. Komisia víta skutočnosť, že vláda umiestnila ústavné reformy na prvé miesto vo svojom programe, s ohľadom na posilňovanie demokracie a rozširovanie základných slobôd. To by však nemalo vyústiť do odloženia reforiem, ktoré sú potrebné už dnes, ako napríklad prepracovanie smutne známeho článku 301 tureckého trestného zákonníka a iných článkov, ktoré sa týkajú slobody prejavu alebo prijatia zákona o nadáciách, ktorý by zabezpečil slobodu vierovyznania. Takisto je potrebné vynaložiť ďalšie úsilie, ktoré zabezpečia demokratickú nadvládu občiansko-vojenských vzťahov, na ochranu práv žien, detí a odborov, zlepšenie súdneho systému a na zvýšenie boja proti korupcii. Dovoľte mi povedať niekoľko slov o nedávnych udalostiach a súčasnej situácii, na ktorej veľmi úzko spolupracujeme s predsedníctvom a pánom Solanom a riadne sme si poznamenali názory Parlamentu. Turecko neustále čelí cezhraničným teroristickým útokom zo strany PKK, ktorá je na zozname teroristických organizácií EÚ. Európska únia odsudzuje všetky teroristické útoky a chápe potrebu Turecka chrániť svojich obyvateľov. EÚ a Turecko sú obaja rozhodnutí zabezpečiť nezávislosť, suverénnosť, jednotku a teritoriálnu integritu Iraku. Stále nabádame Turecko a Irak, aby vyriešili tento problém prostredníctvom spolupráce medzi príslušnými orgánmi a rešpektovaním medzinárodného práva. Základom na to sa stala nedávna dvojstranná dohoda medzi Tureckom a Irakom o boji proti terorizmu. Turecké orgány sa pochopiteľne snažia do svojich snáh zapojiť Spojené štáty, ako aj iracké a iracko-kurdské orgány, nedávno sme dokonca zaznamenali istý pokrok. Uznesenie, ktoré schválil Parlament minulý týždeň, by sme mali považovať za súčasť celkovej politickej stratégie."@sk19
". Gospod predsednik, na začetku čestitam gospe Oomen-Ruijten za dobro pripravljeno poročilo ter za predložitev osnutka, ki je strog in pravičen. Izkazalo se je, da je evropska perspektiva Turčije ključna spodbuda za reforme v državi. V skladu z našim temeljnim načelom pogojevanja iz politike širitve je napredek v pristopnih pogajanjih odvisen od izvajanja reform v praksi. Vendar je za učinkovito uporabo tega načela, ki bi povzročila dejansko politično spodbudo za reforme, nujno, da Evropska unija izpolni svoje obveznosti. Dogovorov se je treba držati . Vse države članice še naprej podpirajo pristopna pogajanja s Turčijo in za verodostojnost Unije je ključno, da se ta proces nadaljuje v skladu s pogajalskim okvirom z dne 3. oktobra 2005 in sklepom Sveta z dne 11. decembra 2006. To sta bili soglasni odločitvi vseh 27 držav članic. Zato moramo odpreti nova poglavja, ko bodo tehnično pripravljena. Vsaj dve poglavji, in sicer poglavje o varstvu potrošnikov in zdravja ter poglavje o vseevropskih omrežjih, bi se lahko odprli v prihodnjih tednih. Turčijo spodbujamo tudi, da si prizadeva za izpolnitev meril uspešnosti, ki so že opredeljena za 13 poglavij. Nenazadnje vam zagotavljam, da se bodo vaši prispevki ustrezno upoštevali v našem prihodnjem poročilu o napredku v zvezi s Turčijo, ki ga bo Komisija sprejela 6. novembra. Turčijo je v začetku tega leta pretreslo zelo težavno obdobje z resno ustavno krizo in velikimi političnimi napetostmi. Kljub tem izzivom so se v državi izvedle parlamentarne in predsedniške volitve, ki so bile v celoti v skladu z demokratičnimi načeli in se jih je udeležilo zelo veliko državljanov. Rezultat tega je bil, da je zmagala demokracija. Nov turški parlament dobro predstavlja politično raznolikost Turčije in, kot je navedel gospod Lobo Antunes, nova vlada zdaj lahko deluje ob podpori stabilne večine in širšega ljudstva. Tako je bila glede tega odprta nadaljnja pot. Zdaj je prišel čas za obnovitev novega gibala v reformnem procesu. Zato Komisija podpira osnovni pristop, ki mu bo sledil osnutek resolucije, ki bo opredelil izzive in Turčijo spodbujal k obvladovanju teh političnih izzivov. To pomeni, da je treba podpreti zavezo nove turške vlade, da bo okrepila svoja reformna prizadevanja, ter jo spodbujati, da to zavezo čim prej spremeni v dejanja. To zadeva reformni proces in protokol iz Ankare. Komisija se strinja z dejstvom, da je vlada ustavne reforme uvrstila na vrh seznama svojih prednostnih nalog, da bi okrepila demokracijo in razširila področje temeljnih svoboščin. Vseeno to ne sme povzročiti kakršnega koli odlašanja v zvezi z reformami, ki so zdaj nujne, kot je na primer revizija razvpitega člena 301 turškega kazenskega zakonika in drugih členov, ki obravnavajo svobodo izražanja, ali sprejetje zakona o verskih skupnostih za zagotovitev verske svobode. Poleg tega si je treba prizadevati tudi za zagotovitev demokratičnosti v odnosih med civilno in vojaško sfero, za zaščito pravic žensk, otrok in sindikatov, za izboljšanje sodnega sistema ter za okrepitev boja proti korupciji. Naj na kratko spregovorim še o nedavnih dogodkih in sedanjem stanju, glede katerega se zelo tesno usklajujemo s predsedstvom in gospodom Solano, hkrati pa ustrezno upoštevamo tudi stališča Parlamenta. Turčija se neprestano srečuje s čezmejnimi terorističnimi napadi kurdske delavske stranke (PKK), ki je na seznamu terorističnih organizacij EU. Evropska unija obsoja vse teroristične napade in razume potrebo Turčije, da zaščiti svoje državljane. EU in Turčija si prizadevata za neodvisnost, suverenost, enotnost in ozemeljsko celovitost Iraka. Turčijo in Irak še naprej spodbujamo, da to težavo rešujeta s sodelovanjem med ustreznimi organi oblasti in s spoštovanjem mednarodnega prava. Nedavni dvostranski sporazum med Turčijo in Irakom o boju proti terorizmu zagotavlja temelj za to sodelovanje. Turški organi oblasti se razumljivo trudijo, da bi v svoja prizadevanja vključili tudi Združene države ter iraške in iraško-kurdske organe oblasti, pri čemer je pred kratkim prišlo do nekaj napredka. Resolucijo, ki jo je Parlament sprejel prejšnji teden, je treba obravnavati kot del te splošne politične strategije."@sl20
"Herr talman! Låt mig först av allt gratulera Ria Oomen-Rujiten till hennes grundliga betänkande och till att ha utarbetat ett förslag som är både noggrant och rättvist. Det europeiska perspektivet för Turkiet har visat sig vara en avgörande drivkraft för reformerna i landet. I enlighet med vår centrala villkorsprincip inom utvidgningspolitiken är det genomförandet av reformerna som avgör anslutningsförhandlingarnas utveckling. Om denna princip ska kunna användas på ett effektivt sätt, så att vi får verkligt politiskt inflytande och kan uppmuntra till reformer måste EU emellertid hålla fast vid dess egna åtaganden. Vi måste hålla vad vi lovat Alla medlemsstater fortsätter att stödja anslutningsförhandlingarna med Turkiet, och det är nödvändigt för unionens trovärdighet att processen fortsätter i enlighet med förhandlingsramen av den 3 oktober 2005 och rådets beslut av den 11 december 2006. Dessa beslut fattades enhälligt av alla 27 medlemsstater. Därför ska vi gå vidare med nya kapitel när de tekniskt sett är redo. De kommande veckorna kan vi gå vidare med åtminstone två kapitel – konsument- och hälsoskydd samt transeuropeiska nät. Vi uppmuntrar också Turkiet att arbeta för att uppfylla de inledande normer som redan angetts för tretton kapitel. Sist men inte minst kan ni vara förvissade om att kommissionen kommer att ta hänsyn till ert bidrag i vår kommande lägesrapport om Turkiet, som kommissionen kommer att anta den 6 november. Turkiet genomgick en mycket svår period tidigare i år då landet drabbades av en allvarlig konstitutionell kris med starka politiska spänningar. Trots dessa svårigheter kunde parlaments- och presidentvalen genomföras i enlighet med de demokratiska principerna och med ett mycket högt valdeltagande. Resultatet blev att demokratin fick sista ordet. Det nya turkiska parlamentet är till stor del representativt för mångfalden inom den turkiska politiken och precis som Manuel Lobo Antunes sa kan den nya regeringen nu arbeta med stöd av en stabil majoritet och ett brett folkligt mandat. Därmed har vägen framåt stakats ut. Nu är det hög tid att tillföra ny kraft till reformprocessen. Därför är kommissionen överens med föredraganden om den grundläggande strategin i förslaget till resolution som går ut på att fastställa utmaningar och uppmana Turkiet att möta dessa politiska utmaningar. Detta innebär att stödja den nya turkiska regeringens engagemang när det gäller att stärka reforminsatserna och att uppmuntra den att snabbt omvandla detta engagemang till handling. Det gäller både reformprocessen och Ankaraprotokollet. Kommissionen välkomnar det faktum att regeringen har placerat de konstitutionella reformerna högst upp på dagordningen i syfte att stärka demokratin och utöka de grundläggande friheterna. Detta bör emellertid inte leda till att reformer som behövs i dag skjuts upp, till exempel översynen av den ökända artikel 301 i den turkiska brottsbalken och andra artiklar som rör yttrandefriheten eller antagandet av lagen om stiftelser för att garantera religionsfrihet. Det krävs även ytterligare insatser för att säkra en demokratisk civil kontroll över militären, skydda kvinnors, barns och fackföreningarnas rättigheter, förbättra rättsväsendet och stärka kampen mot korruption. Låt mig säga något om den senaste tidens händelser och den aktuella situationen. Vi har tät kontakt med ordförandeskapet och Javier Solana, och vi har tagit del av parlamentets synpunkter. Turkiet drabbas gång på gång av gränsöverskridande terrorattacker från PKK som finns med på EU:s lista över terroristorganisationer. Europeiska unionen fördömer alla terrorattacker och förstår Turkiets behov av att skydda landets medborgare. Både EU och Turkiet är starkt engagerade i Iraks oberoende, suveränitet, enighet och territoriella integritet. Vi fortsätter att uppmana Turkiet och Irak att ta itu med detta problem genom att samarbeta med berörda myndigheter och följa internationell lagstiftning. Det senaste bilaterala avtalet mellan Turkiet och Irak om kampen mot terrorismen utgör ett underlag för detta. De turkiska myndigheterna försöker förståeligt nog engagera såväl Förenta staterna som de irakiska och irakkurdiska myndigheterna i sina insatser och den senaste tiden har de haft vissa framgångar med detta. Den resolution som antogs av parlamentet förra veckan bör betraktas som en del av den övergripande politiska strategin."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Olli Rehn,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21
"pacta sunt servanda"18,5,20,15,1,14,16,11,2,7,3,10,13,21,9,4,17,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph