Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-23-Speech-2-350"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071023.26.2-350"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, io credo che questa discussione è importante iniziarla, ma credo che, anche per le cose che ci ha detto la Commissaria, siamo al di sotto di quelli che sono i problemi che stiamo vivendo. Vorrei ricordare alla Commissaria che qualche mese fa sulla questione della discussione delle modifiche agli OCM sull’ortofrutta - e quello che adesso sta arrivando sul vino - noi chiedevamo una moratoria, di fermarsi e di riflettere su quello che stava succedendo, a partire da alcune questioni che vorrei rilevare. La prima: qui si fa riferimento ad annate sbagliate per fatti climatici, ma non si fa riferimento al fatto che questo problema ce lo porteremo avanti per anni, perché c’è un cambiamento climatico in Europa e nel mondo. Primo dato! Secondo: dal 1950, quando eravamo due miliardi e mezzo e avevamo a disposizione 0,5 ettari per ciascun cittadino nel mondo, nel 2020 passeremo a sette miliardi e mezzo (fonti delle Nazioni Unite) con circa 0,2 ettari disponibili per la coltivazione, per cittadino nel mondo. Io capisco l’onorevole Baringdorf che c’è un problema di fondo, ma non credo che questi aumenti che si stanno registrando in questo periodo siano a vantaggio dei produttori. Perché se guardiamo alla differenza del costo del prodotto a quello che arriva ai consumatori, noi ci accorgiamo che c’è una filiera molto lunga che paga il consumatore, che paga il produttore. Ma questo è grazie anche alle politiche che noi abbiamo fatto qui in Parlamento europeo, allora io credo che la Commissaria qui dovrebbe valutare attentamente gli atti che andiamo a definire. Certo, è stato importante fare quell’atto di rimettere a produzione il maggese però oltretutto oggi c’è bisogno di una riflessione a fondo. Quando è nata questa Comunità europea, si è fatta per soddisfare l’esigenza alimentare del popolo europeo. Oggi noi dobbiamo fare la stessa politica e non possiamo più consentirci che i terreni vengano messi al riposo per una politica di disaccoppiamento, perché questa determina anche una perdita produttiva sul mercato e sulle questioni nostre. Quindi si tratta di approdare ad una discussione a fondo: se le politiche di questi anni hanno dato risposte ai consumatori e ai produttori o non hanno creato un problema al contrario per questi due soggetti."@it12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, dámy a pánové, myslím, že je důležité zahájit tuto diskusi, třebaže částečně z důvodu toho, co nám řekla paní komisařka, ještě nechápeme problém v celém jeho rozsahu. Rád bych paní komisařce připomenul, že před několika měsíci jsme žádali o moratorium na diskusi o pozměňujících a doplňujících návrzích k SOT s ovocem a zeleninou s cílem zastavit a zvážit průběh situace, a to, co se děje v současnosti s vínem, na základě několika bodů, které bych nyní rád nastolil. První bod: bavíme se o žních, které skončily neúspěchem pro klimatické události, ale neuvádíme skutečnost, že s tímto problémem se budeme setkávat léta, protože ke změně klimatu dochází v Evropě a na celém světě. Skutečnost číslo jedna! Druhý bod: v porovnání s rokem 1950, kdy nás bylo 2,5 miliardy a každému na planetě připadala polovina hektaru půdy, dosáhne světová populace do roku 2020 počet 7,5 miliardy (podle údajů OSN) přibližně s 0,2 hektaru půdy na obdělávání na obyvatele. Rozumím důvodům tvrzení pana Baringdorfa o tom, že je to důležitý problém, ale nemyslím si, že růst, kterého jsme v současnosti svědky, znamená výhodu pro výrobce. Pokud si povšimneme rozdílu mezi cenou výrobku a cenou, kterou platí spotřebitelé, vidíme, že spotřebitelé a výrobci platí za velmi dlouhý dodavatelský řetězec. Je to však částečně z důvodu politik vytvořených na půdě Evropského parlamentu. Domnívám se tedy, že paní komisařka by měla důkladně přezkoumat opatření, které se chystáme přijmout. Samozřejmě, že bylo důležité vrátit neobdělávanou půdu zpět do procesu pěstování, i když dnes nejvíce potřebujeme důkladnou diskusi. Když bylo vytvořeno Evropské společenství, bylo přijato opatření s cílem splnit potravinové požadavky obyvatel Evropy. Dnes bychom měli přijmout stejnou politiku. Už si více nemůžeme dovolit nechat půdu neobdělanou v rámci politiky takzvaného oddělení, protože to vede ke ztrátě výroby a naše otázky nemají význam. Musíme se proto připravit na důkladnou diskusi o tom, zda politiky několika posledních let odpovídaly na otázku spotřebitele a výrobců, nebo naopak, zda způsobily problémy oběma stranám."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg tror, at det er vigtigt at få gang i denne debat, men jeg tror også - til dels på grund af det, som kommissæren sagde - at vi endnu ikke er blevet klar over problemets reelle omfang. Jeg vil gerne minde kommissæren om, at vi for et par måneder siden bad om et moratorium for forhandlingerne om ændringen af den fælles markedsordning for frugt og grøntsager med det formål at stoppe op og tænke over, hvad der sker - og hvad der er ved at ske på vinområdet - på baggrund af nogle punkter, som jeg gerne vil nævne her. Det første punkt er, at vi siger, at høsten blev dårlig på grund af klimatiske forhold, men vi siger ikke, at vi har haft dette problem i mange år, fordi der finder en klimaændring sted i Europa og i hele verden. Det er den første kendsgerning! Det andet punkt er, at sammenlignet med 1950, hvor vi var 2,5 milliarder mennesker og havde 0,5 ha til rådighed pr. person i verden, vil verdens befolkning i 2020 være steget til 7,5 milliarder mennesker (ifølge FN's tal) og ca. 0,2 ha pr. person, som kan anvendes til dyrkning af afgrøder. Jeg er enig i, at der er tale om et grundlæggende problem, hr. Baringdorf, men jeg tror ikke, at de stigninger, som vi ser nu, kommer producenterne til gode. Hvis vi ser på forskellen mellem produktets pris og den pris, som forbrugerne betaler, kan vi nemlig se, at både forbrugerne og producenterne betaler for en meget lang distributionskæde. Dette skyldes dog også de politikker, som vi har vedtaget her i Europa-Parlamentet, så jeg tror, at kommissæren bør se de foranstaltninger, vi træffer, efter i sømmene. Det var naturligvis vigtigt, at brakjorden igen blev taget i brug, men det, der er brug for i dag, er først og fremmest nogle grundige overvejelser. Da Det Europæiske Fællesskab blev oprettet, skete det for at kunne brødføde den europæiske befolkning. Vi burde føre den samme politik i dag. Vi må ikke længere tillade, at jord bliver braklagt på grund af afkoblingspolitikken, for dette medfører også en produktionsnedgang på markedet og for vores spørgsmåls vedkommende. Vi skal således indlede en dybtgående debat om, hvorvidt de senere års politikker har givet forbrugerne og producenterne en løsning, eller om de tværtimod har skabt et problem for både forbrugere og producenter."@da2
"Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich halte es für wichtig, diese Debatte einzuleiten, doch glaube ich, nicht zuletzt aufgrund der Ausführungen der Frau Kommissarin, dass wir das ganze Ausmaß der gegenwärtigen Probleme nicht erfassen. Ich möchte die Frau Kommissarin daran erinnern, dass wir vor einigen Monaten eine Aussetzung der Debatte über die Änderungen der GMO für Obst und Gemüse forderten, um innezuhalten und über das, was da ablief – und was jetzt im Weinsektor geschieht –, nachzudenken, und zwar ausgehend von einigen Fragen, die ich kurz anführen möchte. Erstens: Wir reden hier über Missernten infolge klimatischer Ereignisse, doch wird mit keinem Wort erwähnt, dass wir uns seit Jahren mit diesem Problem beschäftigen, weil in Europa und weltweit ein Klimawandel stattfindet. Fakt eins! Zweitens: Gegenüber 1950, als wir 2,5 Milliarden Menschen auf diesem Planeten waren und für jeden 0,5 Hektar zur Verfügung standen, wird die Weltbevölkerung bis 2020 auf 7,5 Milliarden (laut UNO-Angaben) ansteigen, wobei pro Kopf etwa 0,2 Hektar für den Landbau verfügbar sein werden. Ich verstehe, wenn Herr Baringdorf von einem Grundproblem spricht, doch ich glaube nicht, dass die Preissteigerungen, die wir in diesen Zeiten erleben, für die Landwirte von Vorteil sind. Wenn wir uns die Diskrepanz zwischen den Erzeugniskosten und dem, was den Verbrauchern aufgebürdet wird, ansehen, stellen wir fest, dass Verbraucher und Erzeuger für eine sehr lange Lieferkette zahlen. Das ist jedoch auch der Politik geschuldet, die hier im Europäischen Parlament gestaltet wurde, sodass ich denke, die Frau Kommissarin sollte die Maßnahmen, die wir festzulegen haben, sorgfältig abwägen. Es war zweifellos wichtig, Brachland wieder der Erzeugung zuzuführen, doch was wir heute vor allem brauchen, ist eine tief greifende Debatte. Die Europäische Gemeinschaft wurde einst gegründet, um die Nahrungsmittelbedürfnisse der europäischen Bevölkerung zu befriedigen. Heute müssen wir dieselbe Politik betreiben. Wir können es uns nicht länger erlauben, Flächen durch eine Entkopplungspolitik stillzulegen, weil das zu einem Produktionsverlust führt und unsere Anliegen untergäbt. Deshalb müssen wir eine Grundsatzdiskussion darüber einleiten, ob die Politik der letzten Jahre den Verbrauchern und den Erzeugern Lösungen geboten oder ob sie nicht vielmehr Probleme für sie geschaffen hat."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, φρονώ ότι είναι σημαντικό που ξεκινούμε τη συγκεκριμένη συζήτηση, μολονότι εν μέρει, διότι, εξ όσων μάς είπε η Επίτροπος, δεν βλέπουμε ακόμη το πρόβλημα στις πλήρεις του διαστάσεις. Θέλω να υπενθυμίσω στην Επίτροπο ότι πριν από μερικούς μήνες, ζητήσαμε να ανασταλεί ο διάλογος για τις τροποποιήσεις της ΚΟΑ για τα φρούτα και λαχανικά, ώστε να μπορέσουμε να αναλογιστούμε τι συνέβαινε –και τι συμβαίνει τώρα με το κρασί– με βάση ορισμένα σημεία, τα οποία θέλω να θίξω τώρα. Πρώτον: αναφερόμαστε σε εσοδείες οι οποίες δεν τελεσφόρησαν λόγω κλιματικών περιστάσεων, ωστόσο κανείς δεν αναφέρει το γεγονός ότι θα μας απασχολεί για χρόνια το πρόβλημα αυτό, διότι η αλλαγή του κλίματος επισυμβαίνει στην Ευρώπη και στον κόσμο. Ένα το κρατούμενο! Δεύτερον: σε σύγκριση με το 1950, οπότε και αριθμούσαμε 2,5 δισεκατομμύρια και στον καθένα μας αναλογούσαν 0,5 εκτάρια, το 2020 ο παγκόσμιος πληθυσμός θα έχει αυξηθεί σε 7,5 δισεκατομμύρια (σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ) και σε κάθε κάτοικο θα αντιστοιχούν 0,2 εκτάρια καλλιεργήσιμα. Κατανοώ ποιους εκπροσωπεί ο κ. Baringdorf όταν λέγει ότι το πρόβλημα αυτό είναι θεμελιώδες, ωστόσο δεν νομίζω ότι οι αυξήσεις που παρατηρούμε αυτόν τον καιρό είναι προς όφελος των παραγωγών. Εάν συγκρίνουμε το κόστος του προϊόντος με ό,τι χρεώνεται ο καταναλωτής, θα παρατηρήσουμε ότι και οι καταναλωτές και οι παραγωγοί πληρώνουν μια μακρύτατη αλυσίδα προμήθειας. Ωστόσο, αυτό οφείλεται εν μέρει σε πολιτικές που έχει εισηγηθεί εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επομένως νομίζω ότι η Επίτροπος πρέπει να εξετάσει προσεκτικά τις δράσεις που πρόκειται να αναλάβουμε. Βεβαίως και ήταν σημαντικό να επαναφέρουμε χέρσα γη στην παραγωγή, ωστόσο σήμερα αυτό που χρειαζόμαστε περισσότερο είναι ο εμπεριστατωμένος διάλογος. Όταν συστήθηκε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ελήφθησαν δράσεις για την αντιμετώπιση των επισιτιστικών αναγκών των Ευρωπαίων. Σήμερα, πρέπει να υιοθετήσουμε την ίδια πολιτική. Δεν έχουμε πλέον την πολυτέλεια να παραμερίζεται καλλιεργήσιμο έδαφος μέσω μιας πολιτικής αποσύνδεσης, διότι ως εκ τούτου θα υπάρξει απώλεια της παραγωγής και οι ερωτήσεις μας θα καταστούν άγονες. Επομένως, πρέπει να προετοιμαστούμε για έναν εμπεριστατωμένο διάλογο με αντικείμενο εάν οι πολιτικές των τελευταίων ολίγων ετών ανταποκρίθηκαν στους καταναλωτές και τους παραγωγούς, ή εάν αντιθέτως προξένησαν προβλήματα και στους δύο."@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, I think it is important to initiate this discussion, although, partly because of what the Commissioner has told us, we are not seeing the full scale of the problem yet. I would like to remind the Commissioner that a few months ago, we asked for a moratorium on the discussion of amendments to the CMO in fruit and vegetables in order to pause and reflect on what was happening – and what is happening now in wine – based on a few points, which I would now like to raise. Firstly: we are talking about harvests that have failed due to climatic events, but there is no mention of the fact that we will be dealing with this problem for years, because climate change is happening in Europe and around the world. Fact one! Secondly: compared to 1950, when there were 2.5 billion of us and everyone on the planet had 0.5 hectares each, by 2020 the world’s population will have grown to 7.5 billion (according to UN data) with around 0.2 hectares per inhabitant available for cultivation. I understand where Mr Baringdorf is coming from when he says that this is a fundamental problem, but I do not think that the increases we are seeing at this time are to the advantage of producers. If we look at the difference between the cost of the product and what consumers are charged, we can see that consumers and producers are paying for a very long supply chain. However, this is partly due to policies created here in the European Parliament, so I think the Commissioner should look carefully at the actions we are going to be setting out. Of course, it has been important to return fallow land to production, although today what we need most of all is in-depth discussion. When the European Community was created, action was taken to meet the food requirements of the European people. Today, we should adopt the same policy. We can no longer allow land to be set aside under a decoupling policy, because this leads to a loss of production and renders our questions unproductive. Therefore, we must prepare for an in-depth discussion on whether the policies of the past few years have delivered a response to consumers and producers, or whether conversely they have created problems for both."@en4
"Señor Presidente, señorías, creo que es importante iniciar este debate, aunque, debido en parte a lo que la señora Comisaria nos ha dicho, aún no veamos el problema en toda su dimensión. Quisiera recordar a la señora Comisaria que hace unos cuantos meses pedimos una moratoria en el debate sobre las enmiendas a la OCM de las frutas y verduras, para hacer un alto y reflexionar sobre lo que sucedía —y lo que sucede ahora con el vino— basándonos en unos cuantos puntos, a los que desearía volver ahora. En primer lugar, hablamos de cosechas malogradas por los fenómenos climáticos, pero no se hace mención del hecho de que estaremos años abordando este problema, porque hay un cambio climático en Europa y en todo el mundo. Éste es el hecho número uno. En segundo lugar, en comparación con el año 1950, en que la población mundial era de 2 500 millones y cada uno tenía 0,5 hectáreas, en 2020 la población habrá aumentado a 7 500 millones (según datos de las Naciones Unidas) con alrededor de 0,2 hectáreas cultivables por habitante. Comprendo al señor Baringdorf cuando dice que esto es un problema fundamental, pero no creo que los aumentos que estamos observando ahora beneficien a los productores. Si consideramos la diferencia entre el coste del producto y lo que pagan los consumidores, vemos que consumidores y productores pagan por una cadena de suministro muy larga. Sin embargo, esto se debe en parte a las políticas creadas aquí en el Parlamento Europeo, de manera que pienso que la Comisaria debería estudiar cuidadosamente las acciones que vayamos a plantear. Desde luego, ha sido importante devolver la productividad a las tierras en barbecho, aunque lo que necesitamos hoy es sobre todo un debate en profundidad. Cuando se creó la Comunidad Europea se adoptaron medidas para satisfacer las necesidades de alimentación de los pueblos de Europa. Hoy, deberíamos adoptar la misma política. Ya no podemos permitir la retirada de tierras en virtud de una política de disociación, porque esto conduce a una pérdida de la producción y hace infructuosas nuestras preguntas. Por consiguiente, debemos prepararnos para un debate exhaustivo sobre si las políticas de los últimos años han ofrecido una respuesta a consumidores y productores, o si por el contrario han creado problemas para ambos."@es21
"Härra juhataja, daamid ja härrad, ma arvan, et selle arutelu algatamine on oluline, ehkki, osaliselt seetõttu, mida volinik meile rääkis, ei näe me veel probleemi kogu ulatust. Tahaksin volinikule meelde tuletada, et mõned kuud tagasi palusime me peatada puu- ja köögiviljaturu ühise korralduse muutmise alased arutelud, et teha paus ja mõelda järele, mis parajasti toimus – ja mis toimub praegu veinisektoris – ning me toetusime seejuures mõnedele punktidele, mida tahaksin nüüd käsitleda. Esiteks: me räägime, et saagid olid kehvad kliimatingimuste tõttu, aga veel ei ole mainitud asjaolu, et selle probleemiga hakkame me aastaid tegelema, sest Euroopas ja kogu maailmas leiavad aset kliimamuutused. Fakt number üks! Teiseks: võrreldes 1950. aastaga, kui maailma rahvaarv oli 2,5 miljardit ja iga maailma elaniku kohta oli 0,5 hektarit maad, on 2020. aastaks maailma rahvaarv kasvanud 7,5 miljardini (ÜRO andmetel) ja iga elaniku kohta jätkub haritavat maad ligikaudu 0,2 hektarit. Ma saan aru, mida härra Baringdorf silmas peab, kui ütleb, et tegemist on fundamentaalse probleemiga, aga ma ei arva, et praegune hinnatõus on tootjatele kasuks. Kui vaatleme toote maksumuse ja tarbijate makstava hinna vahet, siis näeme, et tarbijad ja tootjad maksavad väga pika turustusahela eest. Kuid see on osaliselt tingitud siin, Euroopa Parlamendis loodud poliitikatest, seega ma arvan, et volinik peab kaaluma väga põhjalikult neid meetmeid, mida me kavandame. Söötis maa tootmisse tagasivõtmine on muidugi oluline, kuid me vajame täna eelkõige sügavuti minevat arutelu. Kui Euroopa Ühendus loodi, siis võeti meetmeid Euroopa rahvastiku toidunõudluse rahuldamiseks. Täna peame vastu võtma samasuguse poliitika. Me ei saa enam lahtisidumispoliitika raames maad tootmisest kõrvaldada, sest see viib tootmise vähenemiseni ja muudab meie küsimused tulemusetuks. Seetõttu peaksime valmistuma põhjalikuks aruteluks selle üle, kas viimaste aastate poliitikad on tarbijatele ja tootjatele vastu tulnud, või siis vastupidi, mõlematele probleeme tekitanud."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, mielestäni on tärkeää käynnistää tämä keskustelu siitä huolimatta, että osittain sen takia, mitä komission jäsen totesi, emme vielä näe ongelmaa sen täydessä laajuudessa. Haluaisin muistuttaa komission jäsenelle, että joitakin kuukausia sitten pyysimme lykkäämään hedelmä- ja vihannesalan yhteistä markkinajärjestelyä koskevista tarkistuksista käytävää keskustelua pitääksemme taukoa ja pohtiaksemme tapahtumia – myös viinialan nykyisiä tapahtumia – muutamien sellaisten näkökohtien perusteella, jotka haluan nyt tuoda esiin. Ensinnäkin käsittelemme sääolosuhteiden takia pilalle menneitä satoja, mutta sitä ei mainita sanallakaan, että ongelman käsittely jatkuu vuosikausia, koska ilmasto muuttuu Euroopassa ja koko maailmassa. Tämä on ensimmäinen tosiseikka! Toiseksi totean, että verrattuna vuoteen 1950, jolloin maapallon väkiluku oli 2,5 miljardia ja jokaista asukasta kohti oli 0,5 hehtaaria viljelysmaata, maailman väkiluku on kasvanut vuoteen 2020 mennessä 7,5 miljardiin (YK:n tietojen mukaan), ja asukasta kohti on käytössä noin 0,2 hehtaaria viljelysmaata. Ymmärrän Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorfin lähtökohdat hänen todetessaan tämän perusongelmaksi, mutta mielestäni nykyiset korotukset eivät hyödytä tuottajia. Jos tarkastellaan tuotekustannusten ja kuluttajahinnan välistä eroa, havaitaan, että kuluttajat ja tuottajat maksavat hyvin pitkästä toimitusketjusta. Tämä johtuu kuitenkin osittain Euroopan parlamentissa suunnitelluista toimintalinjoista, joten komission jäsenen pitäisi selvittää tarkasti ne toimet, joita aiomme esittää. Tietenkin on ollut tärkeää palauttaa kesantomaata tuotantoon, vaikka nykyisin tarvitsemmekin kaikkein eniten perusteellista keskustelua. Euroopan yhteisön perustamisen aikoihin toteutettiin toimia Euroopan kansalaisten elintarviketarpeiden tyydyttämiseksi. Nykyisin meidän pitäisi noudattaa samaa toimintalinjaa. Emme voi enää sallia kesannointia, joka perustuu tuen irrottamiseen tuotannosta, koska tämä johtaa tuotannonmenetyksiin ja tekee kysymyksistämme hyödyttömiä. Siksi meidän on varauduttava perinpohjaiseen keskusteluun siitä, ovatko viime vuosina toteutetut toimet tarjonneet ratkaisuja kuluttajille ja tuottajille, vai ovatko ne päinvastoin tuottaneet ongelmia molemmille."@fi7
"M. le Président, mesdames et messieurs, je pense qu'il est important d'entamer cette discussion, même si nous ne percevons pas encore toute l'étendue du problème, en partie à cause de ce que nous indique le commissaire. J'aimerais rappeler au commissaire qu'il y a quelques mois, nous avons demandé un moratoire sur le débat relatif aux amendements de l'OCM des fruits et légumes pour prendre le temps de réfléchir sur ce qui se passe – et ce qui se passe aujourd'hui pour le vin – sur la base de quelques points que j'aimerais soulever maintenant. Premièrement: nous parlons des récoltes qui ont échoué à cause des événements climatiques, mais on ne dit pas nous allons devoir gérer ce problème pendant des années, car le changement climatique frappe l'Europe comme le reste du monde. Premier point! Deuxièmement: par rapport à 1950, lorsque nous étions 2,5 millions de Terriens et où chacun disposait de 0,5 hectare, la population mondiale atteindra 7,5 milliards d'ici 2020 (selon les données de l'ONU) avec environ 0,2 hectare par habitant à consacrer à l'agriculture. Je comprends d'où vient M. Baringdorf quand il dit qu'il s'agit d'un problème fondamental, mais je ne pense pas que les hausses que nous constatons actuellement soient à l'avantage des producteurs. Si l'on observe les différences entre le coût du produit et ce que paient les consommateurs, on remarque que les consommateurs et les producteurs paient pour une très longue chaîne d'approvisionnement. Cependant, c'est notamment dû aux politiques mises sur pied ici, au Parlement européen, donc je pense que le commissaire devrait examiner soigneusement les actions que nous allons mettre en place. Naturellement, il était important de rendre les terres en jachère à la production, même si aujourd'hui, nous avons surtout besoin d'un débat approfondi. Lorsque la Communauté européenne a été créée, des mesures ont été prises pour répondre aux besoins en denrées alimentaires de la population européenne. Aujourd'hui, nous devrions adopter la même politique. Nous ne pouvons plus admettre que des terres soient mises de côté au titre d'une politique de découplage, car cela entraîne une perte de la production et cela rend nos questions stériles. Par conséquent, nous devons préparer un débat approfondi pour savoir si les politiques de ces dernières années ont apporté une réponse aux consommateurs et aux producteurs ou si, à l'inverse, elles leur ont créé des problèmes."@fr8
"Elnök úr! Hölgyeim és uraim! Úgy gondolom fontos ma erről vitáznunk, bár részben amiatt, amit a biztos asszony mondott, még nem látjuk a teljes képet. Szeretném a biztos asszonyt emlékeztetni, hogy néhány hónappal ezelőtt moratóriumot kértünk a zöldség- és gyümölcspiac közös szervezésének módosítására vonatkozó vitákat illetően annak érdekében, hogy picit időt nyerjünk és reflektálhassunk arra, ami történt – s ami jelenleg a bornál történik – annak a pár szempontnak alapján, amelyet most kiemelnék. Először: olyan betakarításról beszélünk, amely éghajlati okok miatt gyengén sikerült, de arról nem esik szó, hogy ugyanezzel a bajjal még éveken át szembesülnünk kell, hiszen az éghajlatváltozás folyamatosan zajlik Európában és az egész világban! Ez az egyik tény! Másodszor: 1950-hez képest, amikor még 2,5 milliárdnyian voltunk és mindenkire fél hektár jutott, 2020-ra (ENSZ adatok szerint) 7,5 milliárdnyian leszünk fejenként 0,2 hektárnyi művelhető területtel. Értem Baringdorf úr álláspontját, amikor azt mondja, hogy ez fundamentális probléma, de nem hiszem, hogy az az áremelkedés, amely most ezúttal történik, a termelők javára válik. Ha megnézzük a termelési költség és a fogyasztói ár közötti különbséget, láthatjuk, hogy mind a termelők, mind a fogyasztók a nagyon hosszú közvetítői csatornáért fizetnek sokat. Azonban ez részben éppen a Parlamentben hozott intézkedések miatt van így, ezért úgy vélem, a biztos asszonynak jól át kell tanulmányoznia azokat az intézkedéseket, amelyeket mi fogunk javasolni. Természetesen nagyon fontos volt, hogy az ugaroltatott területeket újra termelésbe vonjuk, bár az külön mélyreható vita tárgyát képezné, hogy az összesből mennyire van szükség. Amikor az Európai Közösséget létrehozták, a döntéseket az európai lakosság élelemigényének alapján hozták meg. Ma is ezt a politikát kellene alkalmaznunk. Nem hagyhatjuk tovább, hogy földeket pihentessék a függetlenítés politika alatt, mert ez termelési veszteséghez vezet és kérdéseinket értelmetlenné teszi. Olyan mélyreható vitára kell felkészülnünk, amelynek keretén belül át kell gondolnunk, hogy vajon megfelelő választ adtak-e az elmúlt évek politikái fogyasztóknak és termelőknek, vagy csak bajt okoztak mindkét oldalnak."@hu11
"Pone Pirmininke, ponios ir ponai, manau, jog svarbu inicijuoti šią diskusiją nors iš dalies, nes, kaip sakė komisaras, mes dar nematome visos problemos. Norėčiau priminti komisarei, kad prieš keletą mėnesių mes paprašėme moratoriumo dėl diskusijos dėl vaisių ir daržovių BRO pakeitimo, siekiant sustabdyti ir atspindėti tai kas vyko ir kas vyksta dabar, remiantis keliais punktais, kuriuos dabar norėčiau paminėti. Pirma, mes kalbame apie derlių, kurį praradome dėl klimato įvykių, tačiau nėra minimas faktas, kad su šia problema mes susidursime dar metų metus, nes Europoje ir visame pasaulyje vyksta klimato kaita. Tai faktas! Antra, lyginant su 1950 m., kai mūsų buvo 2.5 milijardo ir vienam žmogui planetoje atiteko 0.5 hektaro, JT duomenimis, iki 2020 m. pasaulio gyventojų skaičius išaugs iki 7.5 milijardo ir vienam gyventojui atiteks maždaug 0.2 hektaro dirbamos žemės. Suprantu, F.-W. G. Baringdorf nori pasakyti, kad tai yra pagrindinė problema, tačiau nemanau, kad dabar matomas kainų augimas yra naudingas gamintojams. Jei pažvelgsime į skirtumą tarp išlaidų ir produktų bei to, ką turi mokėti vartotojai, pamatysime, kad vartotojai ir gamintojai moka už labai ilgą tiekimo grandinę. Tačiau iš dalies taip yra dėl čia, Europos Parlamente, sukurtos politikos, todėl manau, kad komisaras turėtų atidžiai peržvelgti veiksmus, kurių mes imsimės. Žinoma, buvo svarbu grąžinti dirvonuojančią žemę į gamybą, nors šiandien labiausiai mums reikia išsamios diskusijos. Kai buvo sukurta Europos bendrija, buvo imtasi veiksmų, siekiant patenkinti Europos gyventojų reikalavimus dėl maisto. Šiandien mes turime taikyti tokią pat politiką. Negalime ilgiau leisti, kad dirbama žemė dirvonuotų taikant atsiejimo politiką, nes tai veda prie produkcijos praradimo ir mūsų klausimai tampa neproduktyvūs. Todėl privalome pasirengti išsamiai diskusijai dėl to, ar pastarųjų keleto metų diskusija davė atsakymą vartotojams ir gamintojams, ar atvirkščiai, sukėlė jiems problemų."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Manuprāt, ir svarīgi sākt šo diskusiju, kaut gan mēs vēl neredzam visu grūtību spektru – daļēji arī komisāres teiktā dēļ. Es vēlētos atgādināt komisāres kundzei, ka pirms dažiem mēnešiem mēs lūdzām noteikt moratoriju diskusijām par KLP grozījumiem augļu un dārzeņu nozarē, lai ieturētu pauzi un pārdomātu, kas ir noticis un kas pašlaik notiek vīna nozarē, pamatojoties uz dažiem punktiem, kurus es tagad gribētu izvirzīt. Pirmkārt: mēs runājam par ražām, kas nav iegūtas klimatisku apstākļu dēļ, bet neviens nepiemin to, ka mēs nodarbojamies ar šo problēmu jau gadiem ilgi, jo klimata pārmaiņas risinās Eiropā un visā pasaulē. Pirmais fakts! Otrkārt: Salīdzinot ar 1950. gadu, kad mūsu bija 2.5 miljardi un katram uz šīs planētas pienācās 0.5 hektāri, 2020. gadā pasaules iedzīvotāju skaits būs palielinājies līdz 7.5 miljardiem (saskaņā ar ANO datiem) ar aptuveni 0.2 hektāriem apstrādei pieejamās zemes katram iedzīvotājam. Es saprotu, uz ko mērķē kungs, sakot, ka tā ir fundamentāla problēma, tomēr es nedomāju, ka šoreiz vērojamais cenu kāpums nāk par labu ražotājiem. Ja mēs aplūkojam atšķirības starp ražojuma izmaksu un to, ko maksā patērētāji, mēs varam redzēt, ka patērētāji un ražotāji maksā par ļoti garu piegādes ķēdi. Taču daļēji tas ir šeit, Eiropas Parlamentā, radītās politikas dēļ, tādēļ man šķiet, ka komisāres kundzei vajadzētu uzmanīgi pārskatīt pasākumus, kurus mēs gatavojamies uzsākt. Bez šaubām, bija svarīgi atsākt lauksaimniecisko ražošanu atmatās, taču tagad mums visvairāk ir vajadzīga visaptveroša diskusija. Veidojot Eiropas Kopienu, tika īstenoti pasākumi, lai apmierinātu Eiropas iedzīvotāju vajadzības pēc pārtikas. Tagad mums ir jāīsteno tāda pati politika. Mēs vairs ilgāk nevaram ļaut atstāt zemi rezervei saskaņā ar atdalīšanas politiku, jo tas rada ražošanas zaudējumus un padara mūsu jautājumus neproduktīvus. Tādēļ mums ir jāsagatavojas visaptverošai diskusijai par to, vai dažos iepriekšējos gados īstenotā politika ir atbildusi patērētājiem un ražotājiem, vai, tieši otrādi, tā ir radījusi sarežģījumus abām grupām."@lv13
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, io credo che questa discussione è importante iniziarla, ma credo che, anche per le cose che ci ha detto la Commissaria, siamo al di sotto di quelli che sono i problemi che stiamo vivendo. Vorrei ricordare alla Commissaria che qualche mese fa sulla questione della discussione delle modifiche agli OCM sull'ortofrutta - e quello che adesso sta arrivando sul vino - noi chiedevamo una moratoria, di fermarsi e di riflettere su quello che stava succedendo, a partire da alcune questioni che vorrei rilevare. La prima: qui si fa riferimento ad annate sbagliate per fatti climatici, ma non si fa riferimento al fatto che questo problema ce lo porteremo avanti per anni, perché c'è un cambiamento climatico in Europa e nel mondo. Primo dato! Secondo: dal 1950, quando eravamo due miliardi e mezzo e avevamo a disposizione 0,5 ettari per ciascun cittadino nel mondo, nel 2020 passeremo a sette miliardi e mezzo (fonti delle Nazioni Unite) con circa 0,2 ettari disponibili per la coltivazione, per cittadino nel mondo. Io capisco l'onorevole Baringdorf che c'è un problema di fondo, ma non credo che questi aumenti che si stanno registrando in questo periodo siano a vantaggio dei produttori. Perché se guardiamo alla differenza del costo del prodotto a quello che arriva ai consumatori, noi ci accorgiamo che c'è una filiera molto lunga che paga il consumatore, che paga il produttore. Ma questo è grazie anche alle politiche che noi abbiamo fatto qui in Parlamento europeo, allora io credo che la Commissaria qui dovrebbe valutare attentamente gli atti che andiamo a definire. Certo, è stato importante fare quell'atto di rimettere a produzione il maggese però oltretutto oggi c'è bisogno di una riflessione a fondo. Quando è nata questa Comunità europea, si è fatta per soddisfare l'esigenza alimentare del popolo europeo. Oggi noi dobbiamo fare la stessa politica e non possiamo più consentirci che i terreni vengano messi al riposo per una politica di disaccoppiamento, perché questa determina anche una perdita produttiva sul mercato e sulle questioni nostre. Quindi si tratta di approdare ad una discussione a fondo: se le politiche di questi anni hanno dato risposte ai consumatori e ai produttori o non hanno creato un problema al contrario per questi due soggetti."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik vind het belangrijk om deze discussie te voeren, hoewel we, deels vanwege hetgeen de Commissie ons verteld, nog geen inzicht hebben in het gehele probleem. Ik wil de commissaris eraan herinneren dat wij een paar maanden geleden om uitstel van de discussie over wijzigingen in de GMO voor fruit en groente hebben verzocht om in alle rust de ontwikkelingen van toen – die we nu ook in de wijnsector zien – onder de loep te kunnen nemen. Hiervoor hebben we een paar punten aangevoerd, waarop ik hier nog eens wil ingaan. Ten eerste: we hebben het over mislukte oogsten als gevolg van ongunstige weersomstandigheden, maar er wordt met geen woord gerept over het feit dat we met dit probleem al sinds jaren hebben te kampen, aangezien de klimaatverandering in Europa en overal ter wereld volop gaande is. Feit één! Ten tweede: anders dan in 1950, toen er 2,5 miljard mensen op aarde leefden en voor iedereen omgerekend 0,5 hectare per persoon was, zal de wereldbevolking in 2020 zijn toegenomen tot 7,5 miljard mensen (volgens de VN) en zal er dan voor elke wereldbewoner nog maar 0,2 hectare beschikbaar zijn voor cultivering. Ik weet waar de heer Baringdorf vandaan komt wanneer hij zegt dat dit een fundamenteel probleem is, maar ik denk niet dat de momentele prijsstijgingen in het voordeel zijn van de producenten. Als we een blik werpen op het verschil tussen de productiekosten van een product en de prijs die de consument er uiteindelijk voor moet betalen, zien we dat zowel de consument als de producent meebetaalt aan een zeer lange toeleveringsketen. Dit is deels te wijten aan een beleid dat hier in het Europees Parlement op poten werd gezet, dus denk ik dat de commissaris heel goed moet letten op de acties die we voornemens zijn te nemen. Het was uiteraard van belang om braakland weer op te nemen in de productie, hoewel we vandaag eigenlijk in de eerste plaats een diepgaande discussie nodig hebben. Na de oprichting van de Europese Gemeenschappen werden er maatregelen genomen om te kunnen voldoen aan de voedselbehoefte van de mensen in Europa. Deze beleidsmaatregelen zouden we nu weer moeten toepassen. We kunnen ons in het kader van een ontkoppelingsbeleid geen braaklegging meer permitteren, omdat dit leidt tot productieverlies en onze vragen vruchteloos maakt. Daarom moeten we ons voorbereiden op een diepgaande discussie over de vraag of het beleid van de laatste jaren heeft voldaan aan de wensen van de consumenten en producenten. Of is juist het tegendeel het geval en heeft dit beleid beide groepen in problemen gebracht."@nl3
"Panie przewodniczący, panie i panowie! Myślę, że warto rozpocząć dyskusję na ten temat, choć, częściowo z powodu tego, co powiedziała pani komisarz, nie widzimy jeszcze wszystkich aspektów tego problemu. Chciałbym przypomnieć pani komisarz, że kilka miesięcy temu prosiliśmy o moratorium na temat rozmów dotyczących poprawek do wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw, aby można się było zatrzymać na chwilę i zastanowić się nad tym, co się wydarzyło – i co ma teraz miejsce w przypadku wina – w oparciu o kilka spraw, o których chciałbym teraz powiedzieć. Po pierwsze mówi się obecnie o żniwach, które były nieudane z powodów pogodowych, ale nikt nie wspomina o tym, że problem ten będzie nas dotyczył jeszcze przez wiele lat, ponieważ zmiany klimatyczne są nieuniknione w Europie i na całym świecie. To pierwsza sprawa! Po drugie, w porównaniu z rokiem 1950, kiedy było nas 2,5 mld i każdy mieszkaniec planety miał 0,5 hektara, w roku 2020 liczba ludności na świecie wyniesie 7,5 mld (według danych ONZ), a na każdego mieszkańca będzie przypadało zaledwie 0,2 ha ziemi nadającej się pod uprawę. Rozumiem o co chodzi panu Baringdorfowi kiedy mówi o tym, że jest to podstawowy problem, jednak nie sądzę żeby wzrost cen, z którym mamy obecnie do czynienia był korzystny dla producentów. Jeżeli spojrzymy na różnicę między kosztem produktu a ceną, którą płaci konsument, możemy zobaczyć, że i konsumenci i producenci płacą za bardzo długi łańcuch dostaw. Jednak wynika to po części z zasad działania przyjętych tutaj, w tym Parlamencie, dlatego uważam, że pani komisarz powinna dokładnie przyjrzeć się działaniom, których mamy się podjąć w przyszłości. Oczywiście przywrócenie produkcji na ziemiach leżących odłogiem jest bardzo ważnym krokiem, choć obecnie najbardziej potrzeba nam dokładnej, szczegółowej debaty. W momencie utworzenia Wspólnoty Europejskiej podjęto działania, których celem było spełnienie wymogów żywieniowych mieszkańców Europy. Dziś powinniśmy przyjąć te same zasady gry. Nie możemy dłużej pozwalać na to, by ziemia leżała odłogiem w wyniku polityki oddzielenia finansowania od produkcji, ponieważ prowadzi to do strat produkcyjnych i sprawia, że nasze działania są bezproduktywne. Dlatego musimy się przygotować na poważną dyskusję o tym, czy działania podjęte w ciągu ostatnich kilku lat przyniosły korzyści konsumentom i producentom, czy wprost przeciwnie, przysporzyły im problemów."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, parece-me da maior importância debatermos este assunto embora, em parte devido às razões que a Senhora Comissária nos expôs, não estejamos ainda a ver toda a dimensão do problema. Gostaria de recordar à Senhora Comissária que, há alguns meses, solicitámos uma moratória para a discussão das modificações à OCM de frutos e produtos hortícolas para podermos fazer uma pausa para reflectir no que estava a acontecer - e acontece agora no sector do vinho - com base em alguns pontos que passaria a expor. Primeiro: falamos de colheitas perdidas devido a factores climáticos mas não se menciona que teremos de lidar com o problema durante anos e anos, porque as alterações climáticas estão a afectar a Europa e todo o mundo. Primeira constatação! Segundo: em comparação com 1950, quando no planeta viviam 2,5 mil milhões de almas e todos possuíam 0,5 hectares, no ano 2020 a população mundial terá atingido 7,5 mil milhões de pessoas (segundo dados da ONU) e haverá cerca de 0,2 hectares disponíveis para cultivo, por habitante. Compreendo o raciocínio do senhor deputado Baringdorf quando afirma que se trata de um problema de fundo, mas não creio que os aumentos a que estamos a assistir actualmente sejam benéficos para os produtores. Se olharmos para a diferença entre o custo do produto e aquilo que os consumidores pagam, veremos que tanto consumidores como produtores estão a pagar por uma cadeia de fornecimento demasiado longa. Isso deve-se, porém, pelo menos em parte, às políticas pensadas aqui, no Parlamento Europeu, pelo que peço à Senhora Comissária que analise atentamente as acções que decidirmos. É óbvio que foi muito importante devolver à produção as terras em pousio, embora aquilo que hoje nos parece mais urgente seja uma profunda discussão. Quando se criou a União Europeia, foram tomadas acções para ir ao encontro das exigências alimentares da população europeia. Devíamos, hoje, adoptar a mesma política. Não podemos continuar a permitir a retirada de terras à produção na sequência de uma política de dissociação, porque isso apenas conduz a uma perda de produção e torna inúteis as nossas perguntas. Por conseguinte, devíamos preparar-nos para uma profunda discussão para averiguar se as políticas dos últimos anos deram resposta a consumidores e produtores ou se, pelo contrário, vieram criar problemas a ambas as partes."@pt17
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, io credo che questa discussione è importante iniziarla, ma credo che, anche per le cose che ci ha detto la Commissaria, siamo al di sotto di quelli che sono i problemi che stiamo vivendo. Vorrei ricordare alla Commissaria che qualche mese fa sulla questione della discussione delle modifiche agli OCM sull'ortofrutta - e quello che adesso sta arrivando sul vino - noi chiedevamo una moratoria, di fermarsi e di riflettere su quello che stava succedendo, a partire da alcune questioni che vorrei rilevare. La prima: qui si fa riferimento ad annate sbagliate per fatti climatici, ma non si fa riferimento al fatto che questo problema ce lo porteremo avanti per anni, perché c'è un cambiamento climatico in Europa e nel mondo. Primo dato! Secondo: dal 1950, quando eravamo due miliardi e mezzo e avevamo a disposizione 0,5 ettari per ciascun cittadino nel mondo, nel 2020 passeremo a sette miliardi e mezzo (fonti delle Nazioni Unite) con circa 0,2 ettari disponibili per la coltivazione, per cittadino nel mondo. Io capisco l'onorevole Baringdorf che c'è un problema di fondo, ma non credo che questi aumenti che si stanno registrando in questo periodo siano a vantaggio dei produttori. Perché se guardiamo alla differenza del costo del prodotto a quello che arriva ai consumatori, noi ci accorgiamo che c'è una filiera molto lunga che paga il consumatore, che paga il produttore. Ma questo è grazie anche alle politiche che noi abbiamo fatto qui in Parlamento europeo, allora io credo che la Commissaria qui dovrebbe valutare attentamente gli atti che andiamo a definire. Certo, è stato importante fare quell'atto di rimettere a produzione il maggese però oltretutto oggi c'è bisogno di una riflessione a fondo. Quando è nata questa Comunità europea, si è fatta per soddisfare l'esigenza alimentare del popolo europeo. Oggi noi dobbiamo fare la stessa politica e non possiamo più consentirci che i terreni vengano messi al riposo per una politica di disaccoppiamento, perché questa determina anche una perdita produttiva sul mercato e sulle questioni nostre. Quindi si tratta di approdare ad una discussione a fondo: se le politiche di questi anni hanno dato risposte ai consumatori e ai produttori o non hanno creato un problema al contrario per questi due soggetti."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, myslím, že je dôležité začať túto diskusiu, hoci, čiastočne pre to, čo nám povedala pani komisárka, ešte nechápeme problém v celom jeho rozsahu. Rád by som pani komisárke pripomenul, že pred niekoľkými mesiacmi sme žiadali o moratórium na diskusiu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k SOT s ovocím a zeleninou s cieľom zastaviť a zvážiť priebeh situácie, a to, čo sa deje v súčasnosti s vínom, na základe niekoľkých bodov, ktoré by som teraz rád nastolil. Prvý bod: rozprávame o žatvách, ktoré skončili neúspechom pre klimatické udalosti, ale neuvádzame skutočnosť, že s týmto problémom sa budeme stretávať roky, pretože ku klimatickým zmenám dochádza v Európe a celom svete. Skutočnosť prvá! Druhý bod: v porovnaní s rokom 1950, keď nás bolo 2,5 miliardy a každému na planéte pripadala polovica hektára pôdy, dosiahne svetová populácia do roku 2020 počet 7,5 miliardy (podľa údajov OSN) približne s 0,2 hektára pôdy na obrábanie na obyvateľa. Rozumiem dôvodom tvrdenia pána Baringdorfa o tom, že je to dôležitý problém, ale nemyslím si, že rast, ktorého sme v súčasnosti svedkami znamená výhodu pre výrobcov. Ak si všimneme rozdiel medzi cenou výrobku a cenou, ktorú platia spotrebitelia, vidíme, že spotrebitelia a výrobcovia platia za veľmi dlhý dodávateľský reťazec. Je to však čiastočne z dôvodu politík vytvorených na pôde Európskeho parlamentu. Domnievam sa teda, že pani komisárka by mala dôkladne preskúmať opatrenia, ktoré sa chystáme vykonať. Samozrejme, že bolo dôležité vrátiť neobrábanú pôdu späť do procesu pestovania, hoci dnes najviac potrebujeme dôkladnú diskusiu. Keď bolo vytvorené Európske spoločenstvo, bolo prijaté opatrenie s cieľom splniť potravinové požiadavky obyvateľov Európy. Dnes by sme mali prijať rovnakú politiku. Už si viac nemôžeme dovoliť nechať pôdu neobrobenú v rámci politiky takzvaného oddelenia,, pretože to vedie k strate výroby a naše otázky nemajú význam. Musíme sa preto pripraviť na dôkladnú diskusiu o tom, či politiky niekoľkých posledných rokov zodpovedali otázku spotrebiteľov a výrobcov, alebo naopak, či spôsobili problémy obom stranám."@sk19
". Gospod predsednik, gospe in gospodje, menim, da je ta razprava pomembna delno zato, ker se še ne zavedamo celotnega obsega težave, kot je povedala gospa komisarka. Gospo komisarko želim spomniti, da smo pred nekaj meseci zahtevali moratorij za razpravo o spremembah skupne ureditve trga sadja in zelenjave, da bi se lahko za trenutek ustavili in na podlagi nekaj točk, ki jih zdaj izpostavljam, preučili pretekle dogodke, pri čemer se trenutno podobno dogaja na trgu vina. Prvič, govorimo o pridelkih, ki so bili neuspešni zaradi podnebnih sprememb, vendar ne omenjamo dejstva, da se bomo s to težavo soočali še veliko let, saj so podnebnim spremembam prisotne v Evropi in po vsem svetu To je eno dejstvo. Drugič, leta 1950 nas je bilo 2,5 milijarde, kar je znašalo 0,5 hektarja na prebivalca, medtem ko nas bo po podatkih ZN do leta 2020 7,5 milijarde, pri čemer bo vsak prebivalec imel na voljo le 0,2 hektarja obdelovalne površine. Strinjam se z gospodom Baringdorfom, da je to temeljna težava, vendar menim, da to povečanje, ki smo mu trenutno priča, ne koristi proizvajalcem. Če primerjamo razliko med ceno, ki se za proizvod plača proizvajalcem, in ceno, ki jo plačajo potrošniki, lahko ugotovimo, da je to posledica zelo dolge dobavne verige. Vendar so za to delno krive tudi politike, oblikovane v Evropskem parlamentu, zato menim, da bi morala gospa komisarka natančno preučiti ukrepe, ki jih nameravamo izvesti. Seveda je bilo pomembno ponovno uporabiti prahe za proizvodnjo, čeprav trenutno potrebujemo predvsem temeljito razpravo. Ko je bila ustanovljena Evropska skupnost, so bili sprejeti ukrepi za izpolnjevanje zahtev evropskih državljanov po hrani. Enako politiko je treba sprejeti tudi zdaj. Ne smemo dovoliti, da se zemlja v okviru politike ločevanja uporablja za praho, kajti to povzroča zmanjšanje proizvodnje in učinkovitosti te razprave. Zato se moramo pripraviti na temeljito razpravo glede tega, ali so politike iz preteklih dveh letih izboljšale ali poslabšale razmere za potrošnike in proizvajalce."@sl20
". Herr talman, mina damer och herrar! Jag anser att det är viktigt att inleda denna diskussion, trots att vi ännu inte ser problemets hela omfattning, delvis på grund av vad kommissionsledamoten har sagt oss. Jag skulle vilja påminna kommissionsledamoten om att vi för några månader sedan bad om ett moratorium för diskussionen om ändringar av den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker, för att ta en paus och fundera på vad som skedde – och vad som nu sker i fråga om vin – utifrån några punkter, som jag nu skulle vilja ta upp. För det första talar vi om skördar som har blivit dåliga på grund av klimatfaktorer, men det nämns inget om att vi kommer att vara utsatta för detta problem under flera år, eftersom klimatförändringar sker i Europa och runtom i världen. Detta är det första faktumet. För det andra, jämfört med 1950, när det fanns 2,5 miljarder av oss och alla på planeten hade 0,5 hektar var, kommer världens befolkning år 2020 att ha växt till 7,5 miljarder (enligt FN:s uppgifter) med omkring 0,2 hektar per invånare tillgängligt för odling. Jag förstår Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringsdorfs skäl när han säger att detta är ett grundläggande problem, men jag anser inte att de ökningar som vi ser nu gynnar producenterna. Om vi ser på skillnaden mellan produktionskostnaden och vad konsumenter får betala, kan vi se att konsumenter och producenter betalar för en mycket lång leveranskedja. Emellertid beror detta delvis på den politik som skapats här i Europaparlamentet, så jag anser att kommissionsledamoten noga bör observera de åtgärder som vi kommer att presentera. Självklart har det varit viktigt att få obrukad mark att återgå till produktionen. Men vad vi mest av allt behöver i dag är en fördjupad diskussion. När Europeiska gemenskapen skapades vidtogs åtgärder för att möta livsmedelsbehoven hos EU:s befolkning. I dag bör vi anta samma politik. Vi kan inte längre tillåta att mark sätts åt sidan inom ramen för en frikopplingspolitik, eftersom detta leder till produktionsförluster och gör våra frågor improduktiva. Därför måste vi bereda oss på en fördjupad diskussion om huruvida de senaste årens politik har gett ett svar till konsumenter och producenter, eller om den tvärtom har skapat problem för båda."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph