Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-23-Speech-2-345"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071023.26.2-345"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I would have been happy to share my time with the Commissioner, because I am interested to hear her views on GMOs, but I will be here for the entire debate. I think it is true, because it is not the first time we have said it in this Chamber, that the unpalatable truth is that the era of relatively cheap food is over and that what has happened was not predicted either within the Commission or, indeed, globally. The Commissioner has gone through some of the reasons why we now have this imbalance in supply and demand and I agree with her: weather, climate change, the demand from the developing countries and, yes, biofuels are impacting globally – the Commissioner has acknowledged that. However, it is important to remember – and there were others in this House prior to my time – what your predecessor Mr Fischler said when reforming the CAP in 2003. He promised farmers better market prices. Perhaps we are seeing the impact of those reforms now, and we are beginning to question those impacts because of the impact on consumer prices. We have had positive developments on milk and cereals, but we do not have the same on the livestock sector in terms of the beef and lamb producers, chicken and pigmeat that the Commissioner has discussed. We are asking the questions now about the volatility and whether we are happy with that volatility in demand and supply. A major food company said to me recently that the supermarket buyers have no knowledge or interest in the economics of food production, but they are beginning to take note, and that is positive. However, we need to monitor the power of the supermarkets and to look at whether they are passing on the price increases they are charging to the producers of food. That is something I would urge the Commission – perhaps the Commissioner for Competition – to take a close look at. They have refused to do it in the past. Concerning GMOs, this is a big issue. There is a problem in relation to the differences of approval methods between the European Union and the US and we need to look at that. So I wait for the Commissioner’s comments on GMOs before making my points in particular. Lastly, we cannot ignore the impact on the developing world of insecurity, particularly with the grain market, where countries that cannot afford to pay more for food are seeing a massive increase in their food bill. We must acknowledge it in this House and we need to take it into account in our policies going forward."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, ráda bych se podělila o svůj čas s paní komisařkou, protože mě zajímají její stanoviska ke geneticky modifikovaným organismům, ale budu přítomna po celou rozpravu. V této sněmovně to neodeznělo poprvé a myslím, že konec období relativně levných potravin je trpkou skutečností. Rovněž si myslím, že tento průběh nepředpokládali v Komisi a ani na celosvětové úrovni. Paní komisařka uvedla některé důvody současné nerovnováhy v poptávce a nabídce a já s ní souhlasím. Počasí, změna klimatu, poptávka rozvojových zemí a samozřejmě biopaliva působí celosvětově. Paní komisařka to potvrdila. Je však důležité si uvědomit, a v této sněmovně to už uvedli kolegové přede mnou, co váš předchůdce, pan Fischler, vyhlásil při reformě SZP v roce 2003. Slíbil farmářům lepší tržní ceny. V současnosti jsme svědkem následků těchto reforem. Začínáme je zpochybňovat pro jejich vliv na spotřebitelské ceny. K pozitivnímu vývoji došlo v oblasti mléka a obilnin. Vývoj však nebyl stejně pozitivní v odvětví chovu hospodářských zvířat, pokud jde o výrobce hovězího, jehněčího, kuřecího a vepřového masa, o kterém už paní komisařka hovořila. V současnosti se ptáme na nestabilitu a na to, zda je tato nestabilita v poptávce a nabídce správná. Nedávno mi významná potravinářská společnost sdělila, že zákazníci supermarketů nemají informace o ekonomické stránce výroby potravin, protože nemají o tuto otázku zájem. Začínají si toho však všímat, a to je dobrá zpráva. Musíme však monitorovat sílu supermarketů a dohlížet na to, zda zohledňují zvyšování cen, které účtují výrobcům potravin. Ráda bych v této souvislosti vyzvala Komisi, pravděpodobně paní komisařku pro hospodářskou soutěž, aby věnovala této otázce důslednou pozornost. Komise tento přístup v minulosti odmítla. Pokud jde o geneticky modifikované organismy, to je důležitá otázka. Problém souvisí s rozdílnými postupy schvalování v Evropské unii a ve Spojených státech amerických. Tuto otázku potřebujeme přezkoumat. Dříve, než vyjádřím svá stanoviska, očekávám komentář paní komisařky ke geneticky modifikovaným organismům. Na závěr nemůžeme přehlížet vliv nejistoty na rozvojový svět, zejména v souvislosti s trhem s obilím, kde země, které si nemohou dovolit platit více za potraviny, jsou svědky obrovského nárůstu svých výdajů na ně. V této sněmovně si to musíme uvědomit a zohlednit to v našich politikách."@cs1
"Hr. formand! Jeg ville meget gerne have delt min taletid med kommissæren, for jeg er interesseret i at høre hendes mening om gmo'er, men jeg vil være til stede under hele forhandlingen. Jeg mener, at det er korrekt, for det er ikke første gang, at vi har sagt det her i salen, at den ubehagelige sandhed er, at æraen med forholdsvis billige fødevarer er ovre, og det, der er sket, ikke var blevet forudsagt inden for Kommissionen eller noget sted i verden for den sags skyld. Kommissæren har gennemgået nogle af årsagerne til, at vi nu har denne ubalance i udbud og efterspørgsel, og jeg er enig med hende: vejr, klimaændringer, efterspørgsel fra udviklingslandene og ja, biobrændstof har også en indvirkning på globalt plan - det har kommissæren erkendt. Men det er vigtigt at huske - og der var andre her i Parlamentet før min tid - hvad Deres forgænger, hr. Fischler sagde ved reformen af den fælles landbrugspolitik i 2003. Han lovede landmændene bedre markedspriser. Måske ser vi virkningerne af disse reformer nu, og vi begynder at sætte spørgsmålstegn ved disse virkninger på grund af indvirkningen på forbrugerpriserne. Vi har set en positiv udvikling inden for mælk og korn, men vi ser ikke det samme inden for husdyrsektoren for okse- og lammekødsproducenterne, kylling og svinekød, som kommissæren var inde på. Vi stiller nu spørgsmål vedrørende volatiliteten og om, hvorvidt vi er tilfredse med den volatilitet inden for udbud og efterspørgsel. En stor fødevarevirksomhed fortalte mig for nylig, at opkøberne i supermarkederne ikke har nogen viden om eller interesse for økonomien inden for fødevareproduktion, men at de er begyndt at lægge mærke til det, og det er positivt. Men vi er nødt til at overvåge supermarkedernes magt og se på, om de sender de stigende priser, som de forlanger, videre til fødevareproducenterne. Det er noget, som jeg vil opfordre Kommissionen - måske kommissæren for konkurrence - til at kigge nærmere på. Det har de nægtet at gøre tidligere. Gmo'er er et virkeligt stort spørgsmål. Der er et problem på grund af de forskellige godkendelsesmetoder i EU og i USA, og det er vi nødt til at kigge på. Så jeg afventer kommissærens bemærkninger om gmo'er, før jeg fremsætter mine synspunkter. Her til sidst kan vi ikke se bort fra usikkerhedens følger for udviklingslandene, navnlig på kornmarkedet, hvor lande, der ikke har råd til at betale mere for mad, oplever massive stigninger i deres fødevareregning. Det skal vi erkende her i Parlamentet, og det skal vi tage hensyn til i vores politikker for den videre udvikling."@da2
". Herr Präsident! Es wäre mir eine Freude gewesen, meine Redezeit mit der Kommissarin zu teilen, da ich interessiert daran bin, ihren Standpunkt zu den GVO zu hören, aber ich werde die gesamte Aussprache über hier sein. Ich denke, es ist zutreffend, und wir haben es in diesem Hohen Haus nicht zum ersten Mal angesprochen: die unangenehme Wahrheit lautet, dass die Zeit der relativ billigen Lebensmittel vorüber ist und dass dieses Geschehen weder in der Kommission und ebenso wenig weltweit vorausgesagt worden ist. Die Kommissarin hat einige der Gründe erörtert, weshalb wir gegenwärtig mit diesem Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage konfrontiert sind, und ich stimme ihr darin zu: Wetter, Klimawandel, die Nachfrage aus den Schwellenländern und, jawohl, die Biokraftstoffe wirken sich im Weltmaßstab aus – das hat die Kommissarin zugestanden. Ich möchte jedoch daran erinnern – und es gab vor meiner Zeit andere in diesem Haus –, was Ihr Vorgänger, Herr Fischler, aus Anlass der Reformierung der GAP im Jahr 2003 sagte. Er versprach den Landwirten bessere Marktpreise. Möglicherweise werden die Auswirkungen dieser Reformen jetzt für uns spürbar, und wir beginnen, diese Auswirkungen wegen ihres Einflusses auf die Verbraucherpreise zu hinterfragen. Auf dem Milch- und Getreidesektor hatten wir positive Entwicklungen zu verzeichnen, das Gleiche trifft jedoch nicht auf den Viehzuchtsektor im Hinblick auf die Erzeuger von Rind- und Lammfleisch, auf Hühner- und Schweinefleisch zu, auf die von der Kommissarin Bezug genommen wurde. Wir werfen nun die Frage nach der Volatilität auf und ob wir mit der Volatilität in Bezug auf Angebot und Nachfrage zufrieden sind. Ein großes Lebensmittelunternehmen sagte mir kürzlich, die Supermarktkunden würden keine Kenntnisse über die wirtschaftlichen Aspekte der Lebensmittelerzeugung besitzen bzw. kein Interesse daran haben, aber sie beginnen, Notiz davon zu nehmen, und das ist positiv. Allerdings müssen wir die starke Position der Supermärkte beobachten und prüfen, ob sie die erhobenen Preissteigerungen auch an die Lebensmittelerzeuger weitergeben. Das ist etwas, worum ich die Kommission– eventuell die für den Wettbewerb zuständige Kommissarin – dringend ersuchen möchte, nämlich diesen Aspekt genauer zu untersuchen. In der Vergangenheit wurde dies unterlassen. Was die GVO betrifft, so ist das eine schwierige Aufgabe. Dabei besteht die Schwierigkeit in den unterschiedlichen Genehmigungsverfahren zwischen der Europäischen Union und den USA, und das müssen wir genauer betrachten. Daher warte ich die Anmerkungen der Kommissarin zu den GVO ab, bevor ich meinen Standpunkt dazu darlege. Schließlich können wir nicht über die Auswirkungen der Unsicherheit auf die Entwicklungsländer, insbesondere auf dem Getreidemarkt, hinwegsehen, wo Länder, die es sich nicht leisten können, mehr für Lebensmittel auszugeben, eine erhebliche Steigerung ihrer Ausgaben für Lebensmittel verzeichnen. Das müssen wir in diesem Haus zur Kenntnis nehmen, und das müssen wir in unseren weiterführenden Strategien berücksichtigen."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, θα ήμουν ευτυχής να μοιραστώ τον χρόνο μου με την Επίτροπο, διότι με ενδιαφέρει να ακούσω τις απόψεις της για τους ΓΤΟ, αλλά θα είμαι εδώ σε ολόκληρη τη συζήτηση. Νομίζω ότι είναι αλήθεια, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που το λέμε σε αυτή την αίθουσα, ότι η δυσάρεστη πραγματικότητα είναι ότι η εποχή των σχετικά φθηνών τροφίμων έχει παρέλθει και ότι αυτό που συνέβη δεν είχε προβλεφθεί ούτε στην Επιτροπή ούτε, ουσιαστικά, παγκοσμίως. Η Επιτροπή ανέφερε μερικούς από τους λόγους για τους οποίους έχουμε σήμερα αυτή την ανισορροπία στην προσφορά και τη ζήτηση, και συμφωνώ μαζί της: καιρός, κλιματική αλλαγή, ζήτηση από τις αναπτυσσόμενες χώρες και, ναι, τα βιοκαύσιμα έχουν παγκόσμιο αντίκτυπο – η Επίτροπος το αναγνώρισε. Ωστόσο, είναι σημαντικό να θυμόμαστε –και υπήρχαν άλλοι σε αυτό το Σώμα πριν από εμένα– τι είπε ο προκάτοχός σας κ. Fischler όταν μεταρρύθμισε την ΚΓΠ το 2003. Υποσχέθηκε στους αγρότες καλύτερες τιμές αγοράς. Ίσως τώρα να βλέπουμε τον αντίκτυπο αυτών των μεταρρυθμίσεων και να αρχίζουμε να αμφισβητούμε αυτόν τον αντίκτυπο εξαιτίας των επιπτώσεων στις τιμές καταναλωτή. Είχαμε θετικές εξελίξεις όσον αφορά το γάλα και τα δημητριακά, αλλά δεν ισχύει το ίδιο για τον τομέα της κτηνοτροφίας αναφορικά με τους παραγωγούς βοείου και αρνίσιου κρέατος, το κοτόπουλο και το χοίρειο κρέας που σχολίασε η Επίτροπος. Τώρα ρωτάμε για τη μεταβλητότητα και για το αν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτή τη μεταβλητότητα στην προσφορά και τη ζήτηση. Μια μεγάλη εταιρεία τροφίμων μου είπε πρόσφατα ότι οι αγοραστές στο σούπερ-μάρκετ δεν έχουν καμία γνώση ή ενδιαφέρον για τα οικονομικά της παραγωγής τροφίμων, αλλά αρχίζουν να αντιλαμβάνονται, και αυτό είναι θετικό. Ωστόσο, πρέπει να ελέγχουμε τη δύναμη των σούπερ-μάρκετ και να εξετάζουμε αν μετακυλίουν τις αυξήσεις των τιμών που χρεώνουν στους παραγωγούς των τροφίμων. Αυτό είναι κάτι που θέλω να προτρέψω την Επιτροπή –ίσως την Επίτροπο Ανταγωνισμού– να εξετάσει σχολαστικά. Αρνήθηκαν να το κάνουν στο παρελθόν. Όσον αφορά τους ΓΤΟ, πρόκειται για ένα μεγάλο ζήτημα. Υπάρχει ένα πρόβλημα σε σχέση με τις διαφορές των μεθόδων έγκρισης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ και πρέπει να το εξετάσουμε. Συνεπώς, περιμένω τα σχόλια της Επιτρόπου για τους ΓΤΟ πριν να προβώ σε πιο ειδικές παρατηρήσεις. Τέλος, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τον αντίκτυπο που έχει στον αναπτυσσόμενο κόσμο η ανασφάλεια, ιδίως στην αγορά δημητριακών, όπου οι χώρες οι οποίες δεν δύνανται να πληρώσουν περισσότερο για τα τρόφιμα βλέπουν μεγάλη αύξηση στον λογαριασμό τροφίμων τους. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε σε αυτό το Σώμα και να το λάβουμε υπόψη στις μελλοντικές πολιτικές μας."@el10
"―Señor Presidente, hubiera deseado compartir mi tiempo con el Comisario, porque me interesa escuchar su opinión sobre los OMG. Sin embargo, me quedaré aquí durante todo el debate. Yo considero que es cierto, porque no es la primera vez que se ha dicho en esta Cámara que la verdad inaceptable es que se ha terminado la época en la que los alimentos eran relativamente baratos y que lo que ha pasado no se vio venir ni siquiera en la Comisión o en el resto del mundo. La Comisaria ha revisado algunas de las razones por las que ahora registramos este desequilibrio en la oferta y la demanda y estoy de acuerdo con ella: el tiempo meteorológico, el cambio climático, la demanda de los países en desarrollo y, sí, los biocarburantes están teniendo un efecto internacional, la Comisaria lo ha reconocido. Sin embargo, es importante recordar ―y hubo otros que lo hicieron en esta Cámara anteriormente― lo que su predecesor, el señor Fischler, declaró cuando se reformó la PAC en 2003. Él prometió a los agricultores mejores precios de mercado. Quizá estemos viendo las repercusiones de aquellas reformas ahora y empezamos a cuestionarnos aquellos efectos debido al impacto en los precios al consumo. Hemos experimentado avances positivos en la leche y los cereales, pero no ocurre lo mismo en el sector ganadero por lo que se refiere a los productores de carne de bovino, de ovino, de porcino y de ave, de que ha hablado la Comisaria. Ahora estamos planteando preguntas sobre la volatilidad y si estamos satisfechos con su presencia en la oferta y la demanda. El representante de una importante empresa alimentaria me dijo recientemente que las personas que compran en supermercados no tienen ningún conocimiento o interés por la economía de la producción alimentaria, pero que están empezando tomar nota, y eso es positivo. No obstante, debemos controlar el poder de los supermercados y averiguar si están haciendo pagar a los productores de alimentos por los aumentos de precio que están aplicando. Eso es algo que pediría a la Comisión ―quizá al Comisario responsable de Competencia― que estudiara detalladamente. En el pasado se decidió no hacerlo. En cuanto a los OMG, éstos representan una cuestión muy importante. Hay un problema por lo que respecta a la diferencia de métodos de aprobación entre la Unión Europea y los Estados, y hemos de examinarlo. Por eso me esperaré a los comentarios de la Comisaria sobre los OMG para emitir mis opiniones concretas. Por último, no podemos ignorar el impacto de la inseguridad en el mundo en desarrollo, especialmente en el mercado de los cereales, ya que países que ya no tienen capacidad de pagar más por los alimentos están viendo cómo sus facturas alimentarias aumentan fuertemente. Hemos de reconocerlo en esta Cámara y tenerlo en cuenta en nuestras propuestas políticas."@es21
"Härra juhataja, mul oleks olnud hea meel veeta aega volinikuga, et huviga kuulata tema seisukohti geneetiliselt muundatud organismide küsimuses, aga viibin ikkagi siin kogu arutelu vältel. Ma arvan, et see on tõsi, kuna see pole mitte esimene kord, kui me sellest parlamendis räägime, et ebameeldiva tõena on suhteliselt odava toidu ajastu läbi, ning seda, mis on juhtunud, ei ennustatud ette ei komisjonis ega ka tegelikult maailmas üldiselt. Volinik käsitles mõningaid põhjusi, miks meil praegu nõudmise ja pakkumise vahel tasakaalustamatus valitseb, ja ma nõustun temaga: ülemaailmset mõju avaldavad ilm, kliimamuutused, suurenenud nõudlus arengumaades, ja jah, ka biokütused – volinik tunnistas seda. Kuid oluline on meenutada – ja enne mind oli parlamendis teisi, kes seda tegid – mida teie eelkäija härra Fischler ühise põllumajanduspoliitika reformimisel 2003. aastal ütles. Ta lubas põllumajandustootjatele paremaid turuhindu. Võib-olla me näeme praegu kõnealuste reformide mõju ja hakkame nende kohta tarbijahindadele avalduva mõju tõttu endale küsimusi esitama. Meil on olnud positiivsed arengud piima- ja teraviljasektoris, kuid sama ei ole kaasnenud loomakasvatussektoris veise-, lamba-, kana- ja seakasvatuse puhul, mida volinik mainis. Nüüd esitame me endale volatiilsuse kohta küsimusi ja ei tea, kas oleme nõudmise ja pakkumise volatiilsusega rahul. Üks suur toiduainetootja ütles mulle hiljuti, et kaupluste külastajatel ei ole toiduainete tootmise ökonoomikast teadmisi ega ka huvi selle vastu, aga nad on hakanud huvituma, ja see on positiivne. Kuid me peame siiski kaupluste kettide võimutsemist kontrollima ja vaatama, kas nad kannavad oma hinnatõusu üle toiduainetootjatele. See on asi, mida ma tungivalt palun komisjonil – ehk Euroopa Komisjoni konkurentsivolinikul – täpsemalt uurida. Minevikus on komisjon keeldunud seda tegemast. Geneetiliselt muundatud organismidega seonduv on keeruline küsimus. Probleeme põhjustab Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide heakskiitmismeetodite erinevus ja me peame seda käsitlema. Nii et ma ootan voliniku märkusi geneetiliselt muundatud organismide kohta, enne kui oma seisukohad teatavaks teen. Lõpetuseks märgin, et me ei saa mööda vaadata, millist mõju avaldab eriti teraviljaturul valitsev ebakindlus arengumaadele. Riigid, kes ei saa endale võimaldada toidu eest rohkem maksta, näevad, kuidas kulutused toidule ulatuslikult kasvavad. Me peame seda parlamendis tunnistama ja oma edasistes poliitikates arvesse võtma."@et5
"Arvoisa puhemies, olisin mielelläni jakanut puheaikani komission jäsenen kanssa, koska olen kiinnostunut kuulemaan hänen näkemyksiään GMO:ista, mutta aion olla paikalla koko keskustelun ajan. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun olemme todenneet Euroopan parlamentissa sen epämiellyttävän mutta mielestäni paikkansapitävän tosiasian, että suhteellisen halvan ruoan aika on ohi ja ettei näitä tapahtumia ennakoitu komissiossa eikä varsinkaan maailmanlaajuisesti. Komission jäsen on käynyt läpi joitakin syitä siihen, miksi tarjonta ja kysyntä ovat tällä hetkellä epätasapainossa, ja olen hänen kanssaan samaa mieltä: säällä, ilmastonmuutoksella, kehitysmaista tulevalla kysynnällä ja – myönnettäköön – biopolttoaineilla on maailmanlaajuinen vaikutus, minkä komission jäsen on tunnustanut. Muiden ennen omaa edustajakauttani toimineiden parlamentin jäsenten tavoin on kuitenkin tärkeä muistaa, mitä edeltäjänne, komission jäsen Franz Fischler, totesi YMP:n uudistuksesta vuonna 2003. Hän lupasi viljelijöille parempia markkinahintoja. Kenties kyseisten uudistusten vaikutus on nyt nähtävissä, ja alamme kyseenalaistaa noita vaikutuksia, koska ne vaikuttavat kuluttajahintoihin. Maito- ja viljanviljelyalalla on tapahtunut myönteistä kehitystä, mutta sama ei päde karjanhoitoalalla naudan- ja lampaanlihan sekä siipikarjan- ja sianlihan tuottajiin, joita komission jäsen käsitteli. Pohdimme nyt epävakautta ja sitä, olemmeko tyytyväisiä mainittuihin kysynnän ja tarjonnan vaihteluihin. Suuren elintarvikeyhtiön edustaja totesi minulle hiljattain, etteivät supermarkettien asiakkaat ole selvillä eivätkä kiinnostuneita elintarviketuotannon taloudellisista näkökohdista, mutta he alkavat kiinnittää niihin huomiota, mikä on myönteistä. Supermarkettien valtaa on kuitenkin valvottava, ja on selvitettävä, sälyttävätkö ne määräämänsä hinnankorotukset elintarviketuottajien niskoille. Kehottaisin komissiota – vaikkapa kilpailuasioista vastaavaa komission jäsentä – tutkimaan tätä tarkasti. Aiemmin komissio on kieltäytynyt tästä. GMO:t ovat tärkeä kysymys. Erot Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen hyväksymismenettelyissä tuottavat ongelmia, ja niitä on selvitettävä. Odotan siis komission jäsenen huomautuksia GMO:ista ennen kuin esitän omat erityishuomioni. Lopuksi totean, ettemme voi jättää huomiotta etenkään viljamarkkinoilla vallitsevan epävarmuuden vaikutusta kehitysmaihin, sillä elintarvikekustannukset kasvavat huomattavasti sellaisissa maissa, joilla ei ole varaa maksaa ruuasta enempää. Parlamentin on myönnettävä tämä ja otettava se huomioon tulevissa toimissaan."@fi7
"Monsieur le Président, j'aurais été heureuse de partager mon temps avec la commissaire car j'aimerais entendre son avis sur les OGM, mais je serai ici pendant toute la durée du débat. Il y a, je crois, une vérité qui fait mal à entendre, et ce n'est d'ailleurs pas la première fois que nous l'évoquons au sein de notre Assemblée: l'époque de la nourriture relativement bon marché est révolue, et ce qui s'est passé n'a été prévu ni par la Commission ni par les acteurs mondiaux. La commissaire a énuméré certaines des raisons expliquant le déséquilibre actuel entre l'offre et la demande, et je suis d'accord avec elle: la météo, le changement climatique, la demande des pays en développement et, aussi, les biocarburants exercent une influence au niveau mondial, c'est ce que la commissaire a reconnu. Néanmoins, il est important de se rappeler – et d'autres membres de l'Assemblée sont intervenus avant moi – ce que votre prédécesseur, M. Fischler, a dit en réformant la PAC en 2003. Il a promis aux agriculteurs de meilleurs prix de marché. Nous sommes peut-être en train de voir les effets de ces réformes, et nous commençons à douter du bien-fondé de ces effets à cause des répercussions sur les prix à la consommation. Nous avons vu des évolutions positives dans les secteurs du lait et des céréales mais il n'en va pas de même pour le secteur du bétail, en particulier pour les producteurs de viande de bœuf et d'agneau, ni même pour la volaille et la viande porcine, évoquées par la commissaire. Nous nous posons maintenant des questions sur la volatilité de l'offre et de la demande et nous nous demandons si cette situation nous convient. Une grande entreprise alimentaire m'a confié récemment que les acheteurs des supermarchés ne connaissent pas les aspects économiques de la production alimentaire et ne s'y intéressent pas, mais qu'ils commencent à remarquer certaines choses, ce qui est une évolution positive. Toutefois, nous devons surveiller le pouvoir des supermarchés et déterminer si ceux-ci répercutent leurs hausses de prix sur les producteurs des denrées alimentaires. C'est là un aspect à examiner de près, tâche que je demanderais instamment à la Commission – peut-être au commissaire en charge de la concurrence – de réaliser. Par le passé, cela avait été refusé. Quant aux OGM, il s'agit d'une problématique de grande envergure. Nous devons étudier le problème causé par les différentes méthodes d'approbation de l'Union européenne et des États-Unis. J'attends donc les commentaires de la commissaire sur les OGM avant de présenter mes arguments particuliers à ce sujet. Enfin, nous ne pouvons ignorer les effets de l'insécurité sur le monde en développement, surtout en rapport avec le marché des céréales. Des pays qui ne peuvent se permettre de payer davantage pour les denrées alimentaires voient ainsi des augmentations massives de leur facture alimentaire. Au sein de notre Assemblée, nous devons être conscients de cette situation et la prendre en compte dans l'évolution de nos politiques."@fr8,8
"Elnök úr, nagy örömömre szolgált volna, ha most hallhattam volna a biztos asszony érveit a GMO-kkal kapcsolatban, de itt leszek a vita teljes ideje alatt. Ki kell mondanunk, ahogy már nem egyszer kimondták a Kamarában is, immár szomorú igazság, hogy a viszonylag olcsó élelmiszerek kora lejárt s ezt sem a Bizottságban, sem máshol nem látták előre. A biztos asszony felsorolt néhány okot, amiért most nincs keresleti-kínálati egyensúly, s én egyetértek vele: időjárás, éghajlatváltozás, keresletnövekedés a fejlődő országokban, és igen, a bioüzemanyagoknak világszintű a hatása, ezt ő is elismerte. Ne feledjük azonban, hogy az ön elődje, Fischler úr mit mondott a KAP 2003 reformja során. A gazdáknak jobb piaci árakat ígért. Talán most érezzük az akkori reformok hatásait és most megkérdőjelezzük azokat a hatásokat az emelkedő fogyasztói árak miatt. Voltak pozitív fejlemények a gabonát és a tejet illetőlen, de nincs meg ugyanez az állattenyésztés, nevezetesen a marha-, a juh-, a csirke- és a sertéstenyésztők esetében, amiről a Bizottság is nyilatkozott. Kérdéseket teszünk fel a piaci kilengésekkel kapcsolatban, s hogy valóban jó-e nekünk a kereslet-kínálat volatilitása. Egy nagy élelmiszer-feldolgozó cég úgy nyilatkozott, hogy a bevásárlóközpontok fogyasztóit nem érdeklik az élelmiszer-feldolgozás gazdasági vonatkozásai, de már felfigyeltek bizonyos dolgokra, ami jó jel. Azonban a szupermarketek hatalmának felügyeletére lenne szükség s meg kellene vizsgálni, hogy tovább hárítják-e az áremelkedéseket az élelmiszer-feldolgozókra, vagy sem. Ennek megtételére buzdítanám a Bizottságot – talán leginkább a versenypolitikai biztost. A múltban ezt visszautasították. Ami a génmódosított termékeket (GMO) illeti, nagyon komoly a kérdés. Egyik probléma, hogy az Európai Unió és az Egyesült Államok jóváhagyási módszerei különböznek, s ezt át kell gondolnunk. A biztosi válaszra várok, mielőtt bővebben kifejteném álláspontomat. S végül, nem hagyhatjuk figyelmen kívül a fejlődő világrészekben uralkodó bizonytalanságot, főleg a gabonára gondolok, hiszen azokban az országokban is jelentősen drágul majd az élelmiszer, amelyek nem engedhetik meg maguknak, hogy többet fizessenek érte. Itt, ebben a Házban is el kell ismernünk ezt, és jövőbeni politikáink kialakításánál figyelembe kell venni."@hu11
"Signor Presidente, avrei con piacere condiviso il mio tempo a disposizione con la signora Commissario, poiché mi interessa ascoltare il suo punto di vista sugli OGM, ma resterò in Aula per l’intera discussione. Ritengo sia vero, in quanto non è la prima volta che viene affermato in quest’Aula, che la spiacevole verità è che l’epoca dei generi alimentari relativamente economici è terminata e che quanto accaduto non è stato previsto né all’interno della Commissione né, tantomeno, a livello globale. La signora Commissario ha affrontato alcuni dei motivi per cui esiste tale disequilibrio nell’approvvigionamento e nella richiesta e concordo con lei: il tempo atmosferico, il cambiamento climatico, la domanda dei paesi in via di sviluppo e, sì, i biocarburanti hanno un’influenza a livello globale, e la signora Commissario lo ha riconosciuto. Tuttavia, è importante ricordare, come hanno fatto altri in quest’Aula prima di me, quanto dichiarato dal suo predecessore, Franz Fischler, al momento della riforma della PAC nel 2003. Ha promesso agli agricoltori migliori prezzi di mercato. Forse adesso stiamo assistendo alle conseguenze di queste riforme, e iniziamo a chiedere di queste conseguenze a causa dell’impatto sui prezzi al consumo. Abbiamo avuto sviluppi positivi nei settori lattiero-caseario e dei cereali, ma non è accaduto altrettanto nel settore dell’allevamento per quanto riguarda i produttori di carne di vitello e agnello, di pollo e di suino, di cui ha parlato la signora Commissario. Adesso, ci poniamo le domande circa la volatilità e se ne siamo soddisfatti relativamente alla domanda e all’approvvigionamento. Un’importante azienda alimentare mi ha di recente riferito che gli acquirenti dei supermercati non conoscono o non sono interessati all’economia della produzione dei generi alimentari, ma iniziano a notarne l’esistenza, il che è positivo. Tuttavia, dobbiamo controllare il potere dei supermercati e verificare se stanno giovando degli aumenti dei prezzi che attribuiscono ai produttori di generi alimentari. Solleciterei la Commissione, probabilmente il Commissario per la concorrenza, a controllare attentamente questo aspetto. Si sono rifiutati di farlo in passato. Per quanto riguarda gli OGM, è una questione complessa. Esiste un problema in relazione alle differenze dei metodi di approvazione tra Unione europea e Stati Uniti, che dobbiamo tenere in considerazione. Pertanto, attendo le osservazioni della signora Commissario sugli OGM prima di formulare le mie nello specifico. Infine, non possiamo ignorare l’impatto dell’insicurezza sui paesi in via di sviluppo, in particolare con il mercato del grano, nel cui ambito i paesi che non riescono a pagare di più per il cibo assistono a un considerevole aumento nella loro spesa alimentare. Dobbiamo ammetterlo in quest’Aula e tenerlo in considerazione nelle nostre future politiche."@it12
"Pone Pirmininke, būčiau laimingas, galėdamas pasidalinti savo laiku su komisare, nes noriu išgirsti jos nuomonę dėl GMO, tačiau būsiu čia visos diskusijos metu. Manau, tai yra tiesa, nes jau nebe pirmą kartą šiuose rūmuose yra kalbama apie nemalonią tiesą, kad sąlyginai pigaus maisto era baigėsi, ir kad tai, kas atsitiko, nebuvo numatyta nei Komisijoje, nei niekur kitur. Komisija pateikė keletą priežasčių, kodėl dabar nėra pusiausvyros tarp pasiūlos ir paklausos, ir aš su ja sutinku: oro sąlygos, klimato kaita, paklausa besivystančiose šalyse ir taip pat biokuras daro pasaulinį poveikį ir Komisija tai pripažino. Tačiau svarbu prisiminti, apie tai tai jau prieš mane šnekėjo kiti, ką kalbėjo jūsų pirmtakas F. Fischeris vykstant 2003 m. reformai. Jis pažadėjo ūkininkams geresnes rinkos kainas. Tikriausiai dabar matome šių reformų poveikį ir dėl įtakos vartotojų kainoms iškyla klausimas dėl tokio poveikio. Įvyko teigiamų postūmių pieno ir grūdų sektoriuje, tačiau to paties nebuvo gyvulininkystės sektoriuje, kalbant apie jautienos ir avienos gamintojus, vištieną ir kiaulieną, apie kuriuos diskutavo Komisija. Dabar iškyla klausimai dėl nepastovumo ir ar mes esame laimingi esant tokiam paklausos ir pasiūlos nepastovumui. Neseniai viena didelė maisto gamybos įmonė man pasakė, kad parduotuvėse perkantys žmonės nieko nežino apie maisto gamybos ekonomiką ir ja nesidomi, tačiau jie pradeda tai pastebėti ir tai tai teigiamas dalykas. Tačiau mes turime stebėti parduotuvių galią ir žiūrėti, ar didindami maisto produktų kainas jie neperžengia ribų. Norėčiau paskatinti Komisiją, galbūt už konkurenciją atsakingą komisarą, labiau į tai atsižvelgti. Praeityje jie atsisakė tai padaryti. GMO yra sudėtingas klausimas. Yra problema dėl Europos Sąjungos ir JAV patvirtinimo metodų, ir mes turime į tai atsižvelgti. Taigi, prieš sudėdamas akcentus, laukiu komentarų. Mes negalime nekreipti dėmesio į nesaugumo poveikį besivystančiam pasauliui, ypač grūdų rinkoje, kai šalyse, nepajėgiančiose išvengti to, kad reikia daugiau mokėti už maistą, masiškai didėja sąskaitos už maisto produktus. Turime tai pripažinti ir į tai atsižvelgti tolesnėje mūsų taikomoje politikoje."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es būtu bijis ļoti priecīga dalīt savu laiku ar komisāri, jo esmu ļoti ieinteresēta dzirdēt viņas uzskatu par ĢMO, bet es palikšu visu debašu laiku. Es domāju, ka ir tiesa, jo nav pirmā reize, kas to sakām šajā palātā, ka nepatīkamā patiesība ir tāda, ka samērā lētas pārtikas ēra ir beigusies un notikušo neparedzēja ne Komisijā, ne arī pasaulē. Komisāre runāja par dažiem iemesliem, kādēļ tagad pastāv šī nelīdzsvarotība nodrošinājumā un pieprasījumā, un es piekrītu viņai: laika apstākļi, klimata pārmaiņas, jaunattīstības valstu pieprasījums un biodegvielas globāli ietekmē šo līdzsvaru – komisāre to jau atzina. Tomēr ir svarīgi atcerēties – un pirms manis šajā Parlamentā runāja citi – ko jūsu priekštecis kungs sacīja, kad 2003. gadā notika KLP reforma. Viņš lauksaimniekiem apsolīja labākas tirgus cenas. Iespējams, ka tagad redzam šo reformu ietekmi, un sākam uzdot jautājumus par šo ietekmi uz patērētāju cenām. Ir arī bijusi pozitīva attīstība piena un graudaugu nozarē, bet tas tā nav lopu audzēšanas nozarē, runājot par liellopu un aitas gaļas, kā arī vistas un cūkgaļas ražotājiem, ko komisāre pieminēja. Mēs uzdodam jautājumus par nepastāvību un par to, vai esam apmierināti, ka pastāv nepastāvība pieprasījumā un nodrošinājumā. Nesen man kāds liels pārtikas uzņēmums sacīja, ka pircējiem lielveikalos nav ne zināšanu, ne intereses par pārtikas ražošanas ekonomiku, bet viņi sāk ievērot situāciju, un tas ir pozitīvi. Taču mums nepieciešams uzraudzīt lielveikalu varu un apskatīt to, vai tie pircējiem piemēroto cenu pieaugumu piemēro arī ražotājiem. To es mudinātu Komisiju, iespējams, komisāru konkurences jautājumos, apskatīt. Iepriekš viņi attiecās to darīt. Attiecībā uz ĢMO – tas ir liels jautājums. Ir problēma, kas saistīta ar atšķirīgām apstiprināšanas metodēm ES un ASV, un tas mums jāaplūko. Es gaidu komisāres komentārus par ĢMO, pirms runāšu par saviem. Visbeidzot mēs nevaram ignorēt ietekmi uz jaunattīstības pasauli, kurā attīstās nedrošība, jo īpaši graudaugu tirgū, kur valstis, kas nevar atļauties maksāt vairāk par pārtiku, redz, kā strauji pieaug to rēķins par pārtikas produktiem. Mums Parlamentā tas jāatzīst un jāņem vērā mūsu politikā."@lv13
"Mr President, I would have been happy to share my time with the Commissioner, because I am interested to hear her views on GMOs, but I will be here for the entire debate. I think it is true, because it is not the first time we have said it in this Chamber, that the unpalatable truth is that the era of relatively cheap food is over and that what has happened was not predicted either within the Commission or, indeed, globally. The Commissioner has gone through some of the reasons why we now have this imbalance in supply and demand and I agree with her: weather, climate change, the demand from the developing countries and, yes, biofuels are impacting globally – the Commissioner has acknowledged that. However, it is important to remember – and there were others in this House prior to my time – what your predecessor Mr Fischler said when reforming the CAP in 2003. He promised farmers better market prices. Perhaps we are seeing the impact of those reforms now, and we are beginning to question those impacts because of the impact on consumer prices. We have had positive developments on milk and cereals, but we do not have the same on the livestock sector in terms of the beef and lamb producers, chicken and pigmeat that the Commissioner has discussed. We are asking the questions now about the volatility and whether we are happy with that volatility in demand and supply. A major food company said to me recently that the supermarket buyers have no knowledge or interest in the economics of food production, but they are beginning to take note, and that is positive. However, we need to monitor the power of the supermarkets and to look at whether they are passing on the price increases they are charging to the producers of food. That is something I would urge the Commission – perhaps the Commissioner for Competition – to take a close look at. They have refused to do it in the past. Concerning GMOs, this is a big issue. There is a problem in relation to the differences of approval methods between the European Union and the US and we need to look at that. So I wait for the Commissioner’s comments on GMOs before making my points in particular. Lastly, we cannot ignore the impact on the developing world of insecurity, particularly with the grain market, where countries that cannot afford to pay more for food are seeing a massive increase in their food bill. We must acknowledge it in this House and we need to take it into account in our policies going forward."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, ik zou graag mijn tijd met de commissaris willen delen, omdat ik belangstelling heb voor haar inzichten met betrekking tot GGO’s, maar ik zal het hele debat hier bijwonen. Ik denk dat het klopt, omdat het niet de eerste keer is dat we in dit Parlement hebben gezegd dat het de onverkwikkelijke waarheid is dat de periode van relatief goedkoop voedsel voorbij is en dat wat er gebeurd is niet voorspeld was binnen de Commissie en evenmin elders ter wereld. De commissaris heeft een aantal oorzaken van deze disbalans in aanbod en vraag behandeld en ik ben het met haar eens: weer, klimaatverandering, de vraag uit ontwikkelingslanden, en ja, biobrandstoffen hebben gevolgen op mondiaal niveau en de commissaris heeft dat erkend. Toch is het van belang te denken – er waren anderen voor mijn tijd in dit Parlement – aan wat uw voorganger de heer Fischler zei bij de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid in 2003. Hij beloofde betere marktprijzen voor de boeren. Misschien zien we nu de gevolgen van die hervormingen en beginnen we nu daar vraagtekens bij te plaatsen vanwege het effect op consumentenprijzen. We hebben positieve ontwikkelingen voor melk en graan gezien, maar niet voor de veesector toegespitst op de producenten van rund- en lamsvlees, kippen- en varkensvlees waarover de commissaris sprak. We stellen nu de vragen over de levendigheid van de markt en of we gelukkig zijn met die levendigheid in vraag en aanbod. Een belangrijke voedingsonderneming zei onlangs tegen me dat klanten van de supermarkt geen kennis van of belangstelling voor de economie van voedselproductie hebben, maar dat ze aandacht eraan gaan schenken en dat is positief. We moeten echter toezicht houden op de macht van de supermarkten en kijken of ze hun prijsverhogingen ten goed laten komen aan de voedselproducenten. Dat is iets wat ik de Commissie – misschien de commissaris voor mededinging – dringend vraag om te onderzoeken. Ze hebben in het verleden geweigerd dit te doen. Wat de GGO’s betreft, dit is een groot vraagstuk. Er is een probleem met betrekking tot de verschillen in goedkeuringsmethoden tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten en daar moeten we naar kijken. Dus ik wacht het commentaar van de commissaris op de GGO’s af voordat ik mijn punten naar voren breng. Tot slot mogen we niet de gevolgen negeren van de wereld van onzekerheid die zich aan het ontwikkelen is, in het bijzonder met betrekking tot de graanmarkt, waar landen die het zich niet kunnen veroorloven om meer voor voedsel te betalen een aanzienlijke verhoging van hun voedselrekening zien. We moeten dit in dit Parlement erkennen en er rekening mee houden in ons toekomstig beleid."@nl3
"Panie przewodniczący! Chętnie podzieliłabym się swoim czasem z panią komisarz, ponieważ jestem ciekawa jej opinii na temat organizmów genetycznie modyfikowanych, jednak będę obecna do końca debaty. Myślę, że to prawda, ponieważ nie pierwszy raz mówi się o tym na tej sali, że trudna do przełknięcia prawda jest taka, że czasy w miarę taniego jedzenia się skończyły, a tego co się stało nie przewidziała ani Komisja, ani cały świat. Pani komisarz przedstawiła nam niektóre z powodów, dla których brakuje nam równowagi między popytem a podażą i muszę się z nią zgodzić: pogoda, zmiany klimatyczne, zapotrzebowanie krajów rozwijających się, a także biopaliwa, przyczyniają się do obecnych problemów na całym świecie – pani komisarz zwróciła na to uwagę. Jednak należy pamiętać – i wielu posłów mówiło o tym przede mną – o tym, co powiedział poseł Fischler podczas reformy WPR w 2003 r. Obiecał on rolnikom lepsze ceny rynkowe. Być może mamy teraz do czynienia ze skutkami tych reform i zaczynamy je kwestionować ze względu na ich wpływ na ceny konsumenckie. Widzieliśmy pozytywne zmiany w przypadku mleka i zbóż, jednak nie możemy powiedzieć tego samego o sektorze zwierząt gospodarskich w przypadku producentów wołowiny i baraniny, drobiu i wieprzowiny, o czym mówiła pani komisarz. Teraz zadajemy sobie pytania na temat braku stabilności i tego, czy podoba nam się brak stabilności popytu i podaży. Jedna z większych firm zwróciła się do mnie ostatnio, mówiąc że klienci supermarketów nie wiedzą na temat ekonomiki produkcji żywności, albo po prostu się nią nie interesują, zaczynają jednak zauważać, że jest ona pozytywna. Jednak istniej potrzeba monitorowania supermarketów i sprawdzania, czy przekazują sumy z podwyżek cen producentom żywności. Chciałabym prosić Komisję – szczególnie komisarza ds. konkurencji – by przyjrzała się bliżej tej sprawie. W przeszłości spotykałam się z odmową. Jeżeli chodzi o organizmy genetycznie modyfikowane, jest to poważna sprawa. Problemem są różnice w procedurze zatwierdzającej te produkty między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską i należałoby się tym zająć. Dlatego czekam na komentarze pani komisarz na temat organizmów genetycznie modyfikowanych zanim szczegółowo przedstawię moje zdanie na ten temat. Ostatnia sprawa związana jest z tym, że nie możemy lekceważyć znaczenia braku bezpieczeństwa produktów w krajach rozwijających się, szczególnie jeśli chodzi o rynek zbożowy, gdzie kraje, które nie są w stanie zapłacić więcej za jedzenie muszą się zmierzyć z dużą podwyżką rachunków za żywność. Musimy o tym pamiętać i wziąć to pod uwagę podczas opracowywania przyszłej polityki."@pl16
"Senhor Presidente, teria tido prazer em repartir o meu tempo com a Senhora Comissária, pois estou interessada em conhecer a sua opinião sobre os OGM, mas estarei aqui durante todo o debate. Penso que é verdade, dado não ser a primeira vez que o afirmamos nesta Assembleia, que a realidade nua e crua é que a era dos géneros alimentícios baratos terminou e o que tem acontecido não foi previsto nem pela Comissão, nem mesmo a nível mundial. A Senhora Comissária referiu algumas das causas do actual desequilíbrio na oferta e na procura e concordo com ela: as condições meteorológicas, as alterações climáticas, a procura por parte dos países em desenvolvimento e, sim, os biocombustíveis estão a ter um forte impacto globalmente – a Comissária reconheceu isso. No entanto, importa lembrar – e houve outros oradores nesta Assembleia que o fizeram antes de mim – o que o seu antecessor, o Senhor Comissário Fischler, disse por altura da reforma da PAC em 2003. Ele prometeu aos agricultores melhores preços de mercado. Talvez estejamos a ver agora o impacto dessas reformas e comecemos a pôr em causa esses impactos por causa da repercussão que têm nos preços dos consumidores. Temos tido desenvolvimentos positivos nos sectores do leite e dos cereais, mas não acontece o mesmo no sector da pecuária em relação aos produtores de carne de vaca, borrego, galinhas e suínos, como a Senhora Comissária referiu. Agora questionamo-nos sobre a volatilidade e se estamos ou não contentes com essa volatilidade na procura e na oferta. Uma importante empresa alimentar disse-me recentemente que os consumidores que vão aos supermercados não têm qualquer conhecimento ou interesse na economia da produção de géneros alimentícios, mas já começam a interessar-se e isso é positivo. No entanto, precisamos de controlar o poder dos supermercados e de nos certificar de que estão a passar os aumentos de preços que estão a cobrar para os produtores de géneros alimentícios. Isso é algo que eu exorto a Comissão – talvez o Comissário Europeu para a Concorrência – a aprofundar. Eles recusaram-se a fazer isso no passado. Relativamente aos OGM, esta é uma questão importante. Existem diferenças nos métodos de aprovação aplicados pela União Europeia e pelos Estados Unidos, o que constitui um problema que tem de ser visto. Por isso, espero pelos comentários da Senhora Comissária sobre os OGM antes de dar a conhecer a minha opinião em particular. Por último, não podemos ignorar o impacto desta instabilidade, sobretudo no que se refere ao mercado dos cereais, no mundo em desenvolvimento, onde países que não podem dar-se ao luxo de pagar mais pelos géneros alimentícios estão a ser confrontados com um enorme aumento na sua factura alimentar. Temos de reconhecer este facto nesta Assembleia e de o levar em linha de conta nas nossas políticas futuras."@pt17
"Mr President, I would have been happy to share my time with the Commissioner, because I am interested to hear her views on GMOs, but I will be here for the entire debate. I think it is true, because it is not the first time we have said it in this Chamber, that the unpalatable truth is that the era of relatively cheap food is over and that what has happened was not predicted either within the Commission or, indeed, globally. The Commissioner has gone through some of the reasons why we now have this imbalance in supply and demand and I agree with her: weather, climate change, the demand from the developing countries and, yes, biofuels are impacting globally – the Commissioner has acknowledged that. However, it is important to remember – and there were others in this House prior to my time – what your predecessor Mr Fischler said when reforming the CAP in 2003. He promised farmers better market prices. Perhaps we are seeing the impact of those reforms now, and we are beginning to question those impacts because of the impact on consumer prices. We have had positive developments on milk and cereals, but we do not have the same on the livestock sector in terms of the beef and lamb producers, chicken and pigmeat that the Commissioner has discussed. We are asking the questions now about the volatility and whether we are happy with that volatility in demand and supply. A major food company said to me recently that the supermarket buyers have no knowledge or interest in the economics of food production, but they are beginning to take note, and that is positive. However, we need to monitor the power of the supermarkets and to look at whether they are passing on the price increases they are charging to the producers of food. That is something I would urge the Commission – perhaps the Commissioner for Competition – to take a close look at. They have refused to do it in the past. Concerning GMOs, this is a big issue. There is a problem in relation to the differences of approval methods between the European Union and the US and we need to look at that. So I wait for the Commissioner’s comments on GMOs before making my points in particular. Lastly, we cannot ignore the impact on the developing world of insecurity, particularly with the grain market, where countries that cannot afford to pay more for food are seeing a massive increase in their food bill. We must acknowledge it in this House and we need to take it into account in our policies going forward."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, rada by som sa podelila o svoj čas s pani komisárkou, pretože ma zaujímajú jej stanoviská ku geneticky modifikovaným organizmom, ale budem prítomná počas celej rozpravy. V tejto snemovni to neodznelo prvýkrát a myslím, že koniec obdobia relatívne lacných potravín je trpkou skutočnosťou. Tiež si myslím, že tento priebeh nepredpokladali v Komisii a ani na celosvetovej úrovni. Pani komisárka uviedla niektoré dôvody súčasnej nerovnováhy v dopyte a ponuke a ja s ňou súhlasím. Počasie, klimatická zmena, dopyt rozvojových krajín a, samozrejme, biopalivá pôsobia celosvetovo. Pani komisárka to potvrdila. Je však dôležité si uvedomiť, a v tejto snemovni to už uviedli kolegovia predo mnou, čo váš predchodca, pán Fischler, vyhlásil pri reforme SPP v roku 2003. Sľúbil farmárom lepšie trhové ceny. V súčasnosti možno vidíme následky týchto reforiem. Začíname ich spochybňovať pre ich vplyv na spotrebiteľské ceny. K pozitívnemu vývoju došlo v oblasti mlieka a obilnín. Vývoj však nebol rovnako pozitívny v odvetví chovu hospodárskych zvierat, pokiaľ ide o výrobcov hovädzieho, jahňacieho, kuracieho a bravčového mäsa, o ktorom už pani komisárka rozprávala. V súčasnosti sa pýtame na nestabilitu a na to, či je táto nestabilita v dopyte a ponuke správna. Nedávno mi významná potravinárska spoločnosť povedala, že zákazníci supermarketov nemajú informácie o ekonomickej stránke výroby potravín, alebo nemajú o túto otázku záujem. Začínajú si to však všímať, a to je dobrá správa. Musíme však monitorovať silu supermarketov a dohliadať na to, či zohľadňujú zvyšovanie cien, ktoré účtujú výrobcom potravín. Rada by som v tejto súvislosti vyzvala Komisiu, pravdepodobne pani komisárku pre hospodársku súťaž, aby venovala tejto otázke dôslednú pozornosť. Komisia tento prístup v minulosti odmietla. Pokiaľ ide o geneticky modifikované organizmy, to je dôležitá otázka. Problém súvisí s rozdielnymi postupmi schvaľovania Európskej únie a Spojených štátov amerických. Túto otázku potrebujeme preskúmať. Predtým, než vyjadrím svoje stanoviská, očakávam komentár pani komisárky ku geneticky modifikovaným organizmom. Na záver, nemôžeme prehliadať vplyv neistoty na rozvojový svet, najmä v súvislosti s trhom s obilím, kde krajiny, ktoré si nemôžu dovoliť platiť viac za potraviny, sú svedkami obrovského nárastu svojich výdavkov na ne. V tejto snemovni si to musíme uvedomiť a zohľadniť to v našich politikách."@sk19
". – Gospod predsednik, z veseljem bi delila svoj čas za govor s komisarko, saj me zanima njeno mnenje o gensko spremenjenih organizmih, vendar bom tukaj do konca razprave. Neprijetna resnica, ki je v tem parlamentu bila že večkrat izpostavljena, je, da se je obdobje sorazmerno poceni hrane končalo in da to, kar se je zgodilo, ni predvidela niti Komisija ali celo svet. Strinjam se s gospo komisarko, ki je navedla nekaj razlogov za neuravnoteženost ponudbe in povpraševanja, in sicer vreme, podnebne spremembe, povpraševanje iz držav v razvoju ter svetovni učinek biogoriv, kar je priznala tudi gospa komisarka. Vendar si je treba zapomniti, kaj je povedal vaš predhodnik gospod Fischler v zvezi z reformo skupne kmetijske politike iz leta 2003, pri čemer se zavedam, da so bili pred mano v tem parlamentu že drugi. Kmetom je obljubil ugodnejše tržne cene. Morda zdaj vidimo učinke teh reform in dvomimo v njih zaradi učinka, ki ga imajo na porabniške cene. Dosegli smo pozitiven napredek v zvezi z mlekom in žitom, ne pa v zvezi z rejo goveda, jagnjet, piščancev ter prašičev v živinorejskem sektorju, o čemer je govorila gospa komisarka. Sprašujemo o nestanovitnosti in ali smo zadovoljni s to nestanovitnostjo v zvezi s povpraševanjem in ponudbo. Od večjega živilskega podjetja sem nedavno izvedela, da kupci v veleblagovnicah nimajo dovolj znanja ali interesa v zvezi z ekonomijo proizvodnje živil, vendar pričenjajo kazati zanimanje, kar je pozitivno. Vendar moramo nadzirati moč veleblagovnic in spremljati, ali bodo nadaljevale z dvigovanjem cen, ki jih postavljajo proizvajalcem hrane. To je zadeva, glede katere bi Komisijo, morda komisarko za konkurenco, spodbudila, da jo podrobneje preuči. V preteklosti so to zavračali. V zvezi z gensko spremenjenimi organizmi je to pomembno vprašanje. Preučiti moramo težavo v zvezi z različnimi metodami, ki se uporabljajo za odobritev v Evropski uniji in v Združenih državah. Zato bi rada slišala pripombe gospe komisarke v zvezi z gensko spremenjenimi organizmi, preden natančneje opredelim svoje stališče. Nazadnje ne smemo prezreti učinka na vse večjo negotovost, zlasti v zvezi s trgom žita, na katerem se države, ki si ne morejo privoščiti, da bi za hrano plačale več, soočajo z velikim povečanjem cen hrane. V tem parlamentu je treba ta učinek priznati in ga upoštevati pri razvijanju naših politik."@sl20
"Herr talman! Jag skulle gärna ha delat min tid med kommissionsledamoten, för jag är intresserad av att få höra vad hon har att säga om genmodifierade organismer. Men jag kommer att vara kvar under hela debatten. Jag tror, och det är inte första gången vi har sagt det här i kammaren, att den obehagliga sanningen är att den billiga matens tid är förbi och att vad som har hänt inte förutsågs vare sig inom kommissionen eller på global nivå. Kommissionsledamoten har gått igenom några av skälen till att vi nu har denna obalans mellan tillgång och efterfrågan, och jag håller med henne: väder, klimatförändringar, u-ländernas efterfrågan och, ja, biobränsle har en global inverkan – kommissionsledamoten har konstaterat detta. Såsom andra här i kammaren påpekat före mig är det emellertid viktigt att komma ihåg vad er företrädare Franz Fischler sa när den gemensamma jordbrukspolitiken reformerades 2003. Han lovade jordbrukarna bättre marknadspriser. Kanske ser vi nu effekten av dessa reformer, och vi har börjat ifrågasätta effekterna på grund av deras inverkan på konsumentpriserna. Vi har haft en positiv utveckling för mjölk och spannmål. Men vi har inte samma positiva utveckling inom boskapssektorn, inte när det gäller de producenter av nöt- och lamm-, kyckling- och fläskkött som kommissionsledamoten har diskuterat. Vi tittar nu på den labila situationen och frågar oss om vi är nöjda med instabiliteten i fråga om tillgång och efterfrågan. Ett stort livsmedelsföretag sa nyligen till mig att stormarknadskunderna inte har någon kunskap om eller något intresse för livsmedelsproduktionens ekonomiska aspekter, men att de har börjat uppmärksamma frågan. Det är positivt. Men vi måste övervaka stormarknadernas makt och kontrollera om det de tjänar på prishöjningarna kommer livsmedelsproducenterna till del. Detta är något som jag skulle vilja uppmana kommissionen – kanske kommissionsledamoten med ansvar för konkurrensfrågor – att titta närmare på. Tidigare har de vägrat att göra det. När det gäller genmodifierade organismer är det en stor fråga. Det finns ett problem med skillnaderna i fråga metoderna för godkännande i EU och i USA och vi behöver studera detta närmare. Så jag väntar på kommissionsledamotens kommentarer om genmodifierade organismer innan jag går in i detalj på vad jag vill säga. Avslutningsvis får vi inte ignorera de effekter som denna osäkerhet har för u-länderna, särskilt på spannmålsmarknaden, där länder som inte har råd att betala mer för livsmedel ser en kraftig ökning av sina livsmedelskostnader. Vi måste uppmärksamma detta här i parlamentet och vi måste beakta det i vår framtida politik."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Mairead McGuinness,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph