Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-23-Speech-2-313"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071023.25.2-313"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Question No 50 by Lambert van Nistelrooij () On 3 September it was announced that the boards of the French energy company Suez and the state enterprise Gaz de France had decided to proceed with the planned merger. This would create the fourth largest energy company, after Gazprom, Electricité de France and EON. The Commission has already ordered the merged company to hive off a number of operations in Belgium and France. Does the Commission believe that these merger plans still accord with the current principles which it espouses with regard to liberalisation of the energy market in the European Union? To what extent have the new merged company and the French State promised to carry out the divestment of ownership of the main networks which the Commission has called for?"@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Otázka č. 50, kterou předkládá Lambert van Nistelrooij () Dne 3. září bylo oznámeno, že vedení francouzské energetické společnosti Suez a státního podniku Gaz de France se rozhodla pokračovat v plánované fúzi. Vytvořila by se tím čtvrtá největší energetická společnost, po společnostech Gazprom, Electricité de France a EON. Komise už fúzované společnosti nařídila prodej několika provozů v Belgii a Francii. Domnívá se Komise, že tyto plány na fúzi jsou stále v souladu s platnými zásadami, které hlásá v souvislosti s liberalizací energetického trhu v Evropské unii? Do jaké míry se nová fúzovaná společnost a francouzský stát zavázaly uskutečnit prodej hlavních sítí, o který Komise žádala?"@cs1
"Spørgsmål nr. 50 af Lambert van Nistelrooij () Den 3. september blev det oplyst, at bestyrelserne i den franske energivirksomhed Suez og statsvirksomheden Gaz de France havde besluttet at gennemføre den planlagte fusion. Hermed vil koncernen blive den fjerdestørste energileverandør efter Gazprom, det franske Electricié de France og EON. Kommissionen har dog forpligtet koncernen til at frasælge en række franske og belgiske aktiviteter. Mener Kommissionen, at disse fusionsplaner stadig er i overensstemmelse med de gældende principper, som den håndhæver i forbindelse med liberaliseringen af energimarkedet i Den Europæiske Union? I hvilken udstrækning har den nye fusionerede virksomhed og den franske stat lovet at gennemføre det salg af hovednet, som Kommissionen har krævet?"@da2
"Anfrage Nr. 50 von Lambert van Nistelrooij () Am 3. September wurde angekündigt, dass die Verwaltungsräte des französischen Energieunternehmens Suez und des staatlichen Unternehmens Gaz de France beschlossen haben, die geplante Fusion durchzuführen. Damit würde das drittgrößte Energieunternehmen nach Gazprom, Electricité de France und EON entstehen. Die Kommission hat dem Fusionsunternehmen bereits auferlegt, eine Reihe belgischer und französischer Aktivitäten abzustoßen. Ist die Kommission der Auffassung, dass diese Fusionspläne weiterhin mit den geltenden Grundsätzen im Einklang sind, auf die sie im Hinblick auf die Liberalisierung des Energiemarktes in der Europäischen Union pocht? In welchem Umfang haben das neue Fusionsunternehmen und der französische Staat zugesagt, die eigentumsrechtliche Abtrennung der Hauptnetze, wie sie von der Kommission verlangt wird, vorzunehmen?"@de9
"Ερώτηση αριθ. 50 του κ. Lambert van Nistelrooij () Στις 3 Σεπτεμβρίου ανακοινώθηκε ότι τα διοικητικά συμβούλια της γαλλικής επιχείρησης ενέργειας Suez και της κρατικής επιχείρησης Gaz de France αποφάσισαν να υλοποιήσουν τη σχεδειασθείσα συγχώνευση των δύο επιχειρήσεων. Με αυτόν τον τρόπο η νέα εταιρεία καταλαμβάνει την τέταρτη θέση επιχειρήσεων ενέργειας μετά την Gazprοm, Electricité de France και ΕΟΝ. Η Επιτροπή έχει ήδη υποχρεώσει την εταιρεία που προήλθε από τη συγχώνευση να σταματήσει ορισμένες δραστηριότητές της στο Βέλγιο και στη Γαλλία. Θεωρεί η Επιτροπή ότι τα εν λόγω σχέδια συγχώνευσης εξακολουθούν να συμφωνούν με τις ισχύουσες αρχές του σε ό,τι αφορά την ελευθέρωση της αγοράς ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Σε ποιο βαθμό, η νέα εταιρεία, η οποία προήλθε από τη συγχώνευση, και το γαλλικό κράτος, έχουν υποσχεθεί να προχωρήσουν σε διαχωρισμό των περιουσιακών στοιχείων των κεντρικών δικτύων, όπως ζήτησε σχετικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή;"@el10
"Pregunta nº 50 de Lambert van Nistelrooij () El pasado 3 de septiembre se anunció que los consejos de administración de la compañía energética francesa «Suez» y la compañía estatal «Gaz de France» han decidido llevar a cabo la proyectada fusión. Con ella se crearía la cuarta empresa más grande del sector energético, después de «Gazprom», «Electricité de France» y «EON». La Comisión ya ha obligado a la empresa resultante de la fusión a abandonar una serie de actividades en Bélgica y Francia. En opinión de la Comisión, ¿siguen ajustándose estos planes de fusión a los principios que defiende actualmente en relación con la liberalización del mercado energético en la Unión Europea? ¿En qué medida han prometido la nueva empresa resultante de la fusión y el Estado francés que procederían a la separación de la propiedad de las redes principales, tal como solicita la Comisión Europea que se haga?"@es21
"Küsimus 50, mille on esitanud Lambert van Nistelrooij () 3. septembril teatati, et Prantsuse energiaettevõtte Suez ja Prantsuse riigiettevõtte Gaz de France juhatused otsustasid kavandatud ühinemise kasuks. See looks suuruselt neljanda energiaettevõtte Gazpromi, Electricité de France ja EONi järel. Komisjon on juba teinud ühinenud ettevõttele korralduse eraldada mitmed toimingud Belgias ja Prantsusmaal. Kas komisjon arvab, et see ühinemiskava on endiselt kooskõlas komisjoni praeguste põhimõtetega, mille kohaselt Euroopa Liidu energiaturg tuleb liberaliseerida? Millises ulatuses on uus ühinenud ettevõte ja Prantsusmaa lubanud teostada peamiste võrkude omandi võõrandamise, mida komisjon nõuab?"@et5
"− Lambert van Nistelrooij’n laatima kysymys numero 50 () Ranskalaisen energiayhtiön Suezin ja valtionyhtiö Gaz de Francen hallintoneuvostot ilmoittivat 3. syyskuuta päättäneensä toteuttaa suunnitellun yhdistymisensä. Tuloksena on maailman neljänneksi suurin energiayritys Gazpromin, Electricité de Francen ja EON:n jälkeen. Komissio on jo velvoittanut fuusioyhtiötä luopumaan tietyistä toiminnoistaan Belgiassa ja Ranskassa. Katsooko komissio, että nämä yhdistymissuunnitelmat ovat edelleen komission nykyisin soveltamien Euroopan unionin energiamarkkinoiden vapauttamiseen liittyvien periaatteiden mukaiset? Missä määrin uusi fuusioyhtiö ja Ranskan valtio ovat luvanneet toteuttaa Euroopan komission vaatiman pääverkkojen omistussuhteiden eriyttämisen?"@fi7
"Question n° 50 de Lambert van Nistelrooij () Le 3 septembre, il a été annoncé que les conseils d'administration de l'entreprise française Suez et de l'entreprise publique Gaz de France avaient décidé de réaliser la fusion envisagée. Cette opération devrait créer la quatrième plus grande entreprise après Gazprom, Électricité de France et EON. La Commission a imposé à la nouvelle entité l'obligation de se défaire d'un certain nombre d'actifs en France et en Belgique. La Commission estime-t-elle que ce projet de fusion est conforme aux principes en vigueur qu'elle défend en ce qui concerne la libéralisation du marché de l'énergie dans l'Union européenne? Dans quelle mesure la nouvelle entité et l'État français se sont-ils engagés à répartir la propriété des principaux réseaux, comme la Commission leur a demandé de le faire?"@fr8
"50. kérdés Lambert van Nistelrooij részéről () Szeptember 30-án bejelentették, hogy a francia energiacég, a Suez és az állami vállalat, a Gaz de France igazgatósága úgy döntött, hogy folytatják a tervezett összeolvadást. Ez a Gazprom, az Electricité de France és az EON után a negyedik legnagyobb enregiavállalatot hozná létre. A Bizottság már elrendelte, hogy az egyesült vállalat számos céget privatizáljon Belgiumban és Franciaországban. Úgy véli a Bizottság, hogy ezek az egyesülési tervek még mindig egybecsengnek a jelen alapelvekkel, melyeket az Európai Unió energiapiacának liberalizációja kapcsán támogat? Mit ígért az új egyesült vállalat és a francia állam, milyen mértékben viszi végbe azon főbb hálózatok tulajdonjogának eladását, amire a Bizottság felszólított?"@hu11
"Annuncio l’ interrogazione n. 50 dell’onorevole Lambert van Nistelrooij () Il 3 settembre 2007 è giunto l’annuncio che i consigli di amministrazione dell’impresa energetica francese Suez e della compagnia statale Gaz de France hanno deciso di realizzare il progetto di fusione da cui nascerà il quarto colosso dell’energia dopo Gazprom, Electricité de France e EON. La Commissione europea ha già imposto al nuovo gruppo di cedere talune attività in Belgio e in Francia. Ritiene la Commissione che questi progetti di fusione siano ancora in linea con i suoi principi attuali per quanto concerne la liberalizzazione del mercato dell’energia nell’Unione europea? In quale misura il nuovo gruppo risultante dalla fusione e lo Stato francese hanno promesso di scindere la proprietà delle reti principali, come richiesto dalla Commissione?"@it12
"Klausimas Nr. 50 pateiktas Lambert van Nistelrooij () Rugsėjo 3 d. buvo pranešta, kad Prancūzijos energijos „Suez“ ir valstybinės įmonės „Gaz de France“ valdybos nusprendė pradėti suplanuotą susijungimo procesą. Taip bus sukurta ketvirta pagal dydį energijos bendrovė po „Gazprom“, „Electricité de France“ ir EON. Komisija jau nurodė sujungtai bendrovei to atsikirti keletą operacijų Belgijoje ir Prancūzijoje. Ar, Komisijos nuomone, šie sujungimo planai vis dar atitinka dabartinius principus, kurių ji laikosi Europos Sąjungos energetikos rinkos liberalizavimo atžvilgiu? Kiek naujai susijungusi bendrovė ir Prancūzijos valstybė įsipareigojo vykdyti pagrindinių tinklų nuosavybės finansinės pagalbos sustabdymą, kurio reikalavo Komisija?"@lt14
"Jautājums Nr. 50, ko uzdeva Lambert van Nistelrooij (). 3. septembrī tika paziņots, ka Francijas enerģētikas kompānijas valde un valsts uzņēmuma valde ir nolēmušas turpināt plānoto apvienošanos. Šīs apvienošanās rezultātā tiks izveidota ceturtā lielākā enerģētikas kompānija pēc kompānijām un . Komisija jau ir likusi apvienotajai kompānijai atteikties no noteiktiem darbības veidiem Beļģijā un Francijā. Vai Komisija vēl joprojām uzskata, ka šis apvienošanās plāns atbilst tās principiem attiecībā uz enerģijas tirgus liberalizāciju Eiropas Savienībā? Kādā veidā jaunā apvienotā kompānija un Francijas valsts ir apņēmusies nošķirt īpašumtiesības uz galvenajiem tīkliem, ko aicināja izdarīt Komisija?"@lv13
"Question No 50 by Lambert van Nistelrooij () On 3 September it was announced that the boards of the French energy company Suez and the state enterprise Gaz de France had decided to proceed with the planned merger. This would create the fourth largest energy company, after Gazprom, Electricité de France and EON. The Commission has already ordered the merged company to hive off a number of operations in Belgium and France. Does the Commission believe that these merger plans still accord with the current principles which it espouses with regard to liberalisation of the energy market in the European Union? To what extent have the new merged company and the French State promised to carry out the divestment of ownership of the main networks which the Commission has called for?"@mt15
". Vraag nr. 50 van Lambert van Nistelrooij () Op 3 september werd aangekondigd dat de Raden van bestuur van het Franse energiebedrijf Suez en het staatsbedrijf Gaz de France besloten hebben de geplande fusie uit te voeren. Hiermee zou het op drie na grootste energiebedrijf ontstaan, na Gazprom, Electricité de France en EON. De Commissie heeft het fusiebedrijf al verplicht om een aantal Belgische en Franse activiteiten af te stoten. Vindt de Commissie dat deze fusieplannen nog steeds overeenstemmen met de huidige principes die zij aanhoudt met betrekking tot de liberalisering van de energiemarkt in de Europese Unie? In welke mate hebben het nieuwe fusiebedrijf en de Franse staat de eigendomsafsplitsing van de hoofdwerken, zoals de Europese Commissie dit vraagt te doen, toegezegd uit te voeren?"@nl3
"Pytanie nr 50 skierowane przez: Lambert van Nistelrooij () 3 września ogłoszono, że rady nadzorcze francuskiego przedsiębiorstwa energetycznego Suez i krajowego przedsiębiorstwa Gaz de France zdecydowały doprowadzić do końca planowaną fuzję. Doprowadziłoby to do powstania czwartego z kolei przedsiębiorstwa energetycznego pod względem wielkości po Gazpromie, Electricité de France i EON. Komisja powiedziała nowo utworzonej firmie, by oddała część swojej działalności w Belgii i Francji w ręce prywatne. Czy Komisja uważa, że ta fuzja jest nadal zgodna z obowiązującymi zasadami liberalizacji rynku energetycznego w Unii Europejskiej? Do jakiego stopnia nowa firma i władze francuskie mają zamiar zastosować się do żądania Komisji w sprawie zbycia własności wspomnianych sieci?"@pl16
"Pergunta n.º 50, de Lambert van Nistelrooij () Em 3 de Setembro, foi anunciado que os conselhos de administração da empresa de energia francesa Suez e da empresa estatal Gaz de France decidiram levar a cabo a fusão prevista, dando origem à quarta maior empresa do sector da energia, a seguir à Gazprom, à Electricité de France e à EON. A Comissão já obrigou a empresa resultante da fusão a abandonar uma série de actividades na Bélgica e em França. Entende a Comissão que tais projectos de fusão continuam a estar de acordo com os princípios que actualmente defende em matéria de liberalização do mercado da energia na União Europeia? Em que medida a nova empresa resultante da fusão e o Estado francês se comprometeram a efectuar a separação da propriedade das redes principais, conforme solicitado pela Comissão?"@pt17
"Question No 50 by Lambert van Nistelrooij () On 3 September it was announced that the boards of the French energy company Suez and the state enterprise Gaz de France had decided to proceed with the planned merger. This would create the fourth largest energy company, after Gazprom, Electricité de France and EON. The Commission has already ordered the merged company to hive off a number of operations in Belgium and France. Does the Commission believe that these merger plans still accord with the current principles which it espouses with regard to liberalisation of the energy market in the European Union? To what extent have the new merged company and the French State promised to carry out the divestment of ownership of the main networks which the Commission has called for?"@ro18
"Otázka č. 50, ktorú predkladá Lambert van Nistelrooij () Dňa 3. septembra bolo oznámené, že rady francúzskej energetickej spoločnosti Suez a štátneho podniku Gaz de France sa rozhodli pokračovať v plánovanej fúzii. Vytvorila by sa tým štvrtá najväčšia energetická spoločnosť, po spoločnostiach Gazprom, Electricité de France a EON. Komisia už fúzovanej spoločnosti nariadila predaj niekoľkých prevádzok v Belgicku a Francúzsku. Domnieva sa Komisia, že tieto plány na fúziu sú stále v súlade s platnými zásadami, ktoré hlása v súvislosti s liberalizáciou energetického trhu v Európskej únii? Do akej miery sa nová fúzovaná spoločnosť a francúzsky štát zaviazali uskutočniť predaj hlavných sietí, o ktoré Komisia žiadala?"@sk19
"Vprašanje št. 50 predložil Lambert van Nistelrooij () 3. septembra je bilo objavljeno, da sta se odbora francoske energetske družbe Suez in državnega podjetja Gaz de France odločila, da nadaljujeta z načrtovanim združevanjem. Tako bi nastala četrta največja energetska družba, takoj za družbami Gazprom, Electricité de France in EON. Komisija je združeni družbi že naročila naj se odcepi od številnih dejavnosti v Belgiji in Franciji. Ali Komisija meni, da so ti načrti za združitev še vedno v skladu s trenutnimi načeli, ki jih zagovarja v zvezi z liberalizacijo energetskega trga v Evropski uniji? Do katere mere bosta nova združena družba in francoska država odvzeli lastništvo glavnim mrežam, ki jih je zahtevala Komisija?"@sl20
"Fråga nr 50 från Lambert van Nistelrooij () Den 3 september meddelades det att styrelserna för det franska energibolaget Suez och statsföretaget Gaz de France beslutat att utföra den planerade fusionen. Därmed skulle det fjärde största energiföretaget uppstå, efter Gazprom, Electricité de France och EON. Kommissionen har redan ålagt det fusionerade företaget att avyttra ett antal belgiska och franska verksamheter. Anser kommissionen att dessa fusionsplaner fortfarande är förenliga med de principer som kommissionen för närvarande företräder när det gäller liberaliseringen av energimarknaden i EU? I vilken utsträckning har det nya fusionerade företaget och den franska staten gått med på att avyttra stamnäten, såsom kommissionen begärt?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Aihe: Suez- ja Gaz de France –yhtiön fuusio"7
"Betreft: Fusie Suez en Gaz de France"3
"Dotyczy: fuzji Suez i Gaz de France"16
"Dėl: „Suez“ ir „Gaz de France“ sujungimo"14
"Oggetto: Fusione tra Suez e Gaz de France"12
"Teema: Suezi ja Gaz de France’i ühinemine"5
"Temats: Kompāniju „Suez” un „Gaz de France” apvienošanās. „Suez” „Gaz de France”"13
"Téma: Suez és Gaz de France összeolvadása"11
"Vec: Fúzia medzi Suez a Gaz de France"19
"Zadeva: Združitev Sueza in Gaz de France"20
"Θέμα: Συγχώνευση των εταιρειών Suez και Gaz de France"10
"„EON”"13
"„Gazprom”, „Electricité de France”"13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph