Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-23-Speech-2-194"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071023.23.2-194"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, let me start by thanking Mr Virrankoski for an excellent report and for the substantial amount of work he has done on it. He rightly says that 2008 is year two in a seven-year financial perspective. It is my belief that this budget is moving in the right direction to offer value for money and with payment appropriations this year set at 0.99% GNI, it has the potential to achieve far better implementation in the coming years. However, in order to achieve these goals, I call on the Council, in particular, to take note of Parliament’s views and to be prepared to discuss some of the issues further, and I mention four issues at this point. Firstly, Galileo and the European Institute of Technology (EIT): Parliament has given its approval to these schemes, but we still need evidence of budgetary discipline from the other institutions, and I make here three points. Firstly, I see insufficient evidence of provision for cost over-runs and late delivery of the projects. Secondly, I see insufficient evidence of very clear lines of accountability and responsibility with these major items, particularly where contracts for work on the projects are being awarded. Finally, I believe that the Commission should do far more to share its vision for the Galileo project and particularly the post-development phase of the project and the on-going situation. Secondly, under Heading 4, we already know that demand for funding for Palestine and Kosovo will extend the margin under this heading quite considerably. This in part has been met by a reduction in funding for the CFSP. But that will inevitably create problems during the next year and I think that some time after Parliament’s first reading we will need to have discussions with the Council and the Commission to see how we can address that situation. Thirdly, I call on the Council to support Parliament’s efforts to oblige the Commission to comply with the screening exercise and to achieve greater efficiency in staffing levels. This includes the decentralised and external agencies, where I fear there is need for far greater levels of accountability. Finally, it is most important that both the Council and the Commission attach far greater urgency to the achievement of a positive from the Court of Auditors. In my view, their current rate of progress is unacceptably slow and, in consequence of this, the credibility of this House is seriously undermined. I therefore call on the Council, in particular, to show far greater urgency to address this situation."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, dovolte mi zahájit poděkováním panu Virrankoskimu za jeho vynikající zprávu a za značný objem práce, kterou na ní vykonal. Správně říká, že rok 2008 je druhým rokem v sedmileté finanční perspektivě. Věřím, že se tento rozpočet pohybuje správným směrem, nabízí dobrý poměr ceny a kvality a při povolených platbách letos ve výši 0,99% hrubého domácího důchodu, má potenciál v nadcházejících letech dosáhnout daleko lepší realizace. Nicméně abychom dosáhli těchto cílů vyzývám zejména Radu, aby si povšimla názorů Parlamentu a aby byla připravena dále diskutovat některé z témat, a já v tomto bodě zmíním čtyři témata. Zaprvé, Galileo a Evropský technologický institut (EIT): Parlament vyjádřil těmto plánům svůj souhlas, ale stále potřebujeme důkaz rozpočtové disciplíny ze strany ostatních institucí, a zde bych uvedl tři body. Za prvé, vidím nedostatečný důkaz opatření zaměřených na toleranci v nákladech a na pozdní dodání projektů. Za druhé, vidím u těchto velkých položek nedostatečný důkaz jasných linií odpovědnosti a zodpovědnosti, zejména tam, kde jsou uzavírány smlouvy za práce na projektech. Konečně věřím, že by Komise měla udělat daleko více pro sdílení vize ohledně projektu Galileo a zejména pak po dokončení vývojové fáze tohoto projektu. Za druhé, u okruhu 4 již víme, že požadavky na finanční prostředky pro Palestinu a Kosovo značně zvětší v této kapitole rozpětí. Toho bylo z části dosaženo snížením financování pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku. To ale nevyhnutelně vytvoří problémy v průběhu příštího roku a myslím, že někdy po prvním čtení v Parlamentu budeme muset diskutovat s Radou a Komisí, jak se se situací vyrovnáme. Za třetí, vyzývám Radu, aby podpořila snahy parlamentu zavázat Komisi, aby vyhověla prověrkám a aby dosáhla větší efektivity na úrovni personálního zajištění. To zahrnuje decentralizované a externí agentury, kde je, jak se obávám, potřeba daleko větší úrovně odpovědnosti. Konečně je velmi důležité, aby Rada i Komise přiznala daleko větší důležitost dosažení pozitivního ze strany Účetního dvora. Podle mého názoru jejich současná míra pokroku je nepřijatelně pomalá a v důsledku toho je věrohodnost tohoto Dvora vážně podkopána. Proto vyzývám Radu, aby se daleko více věnovala řešení tohoto problému."@cs1
"Hr. formand! Først vil jeg gerne takke hr. Virrankoski for en fremragende betænkning og for det store arbejde, han har lagt i den. Det er helt rigtigt, at 2008 er år to i de syvårige finansielle overslag. Jeg er overbevist om, at dette budget går i den rigtige retning og giver værdi for pengene, og med betalingsforpligtelser, som i år er sat til 0,99 % af BNI, har det potentialet til at opnå en meget bedre gennemførelse i de kommende år. For at nå disse mål vil jeg opfordre især Rådet til at tage hensyn til Parlamentets holdninger og være parat til at drøfte nogle af spørgsmålene mere indgående, bl.a. de fire spørgsmål, jeg nu vil uddybe. For det første Galileo og Det Europæiske Teknologiske Institut (ETI): Parlamentet har godkendt disse ordninger, men vi mangler stadig at se beviser på budgetdisciplin fra de andre institutioner, og til det har jeg tre bemærkninger. For det første kan jeg se utilstrækkelige beviser for foranstaltninger i tilfælde af udgiftsoverskridelser og for sen levering af projekter. for det andet kan jeg konstatere, at der ikke er tilstrækkelige beviser for meget klare linjer for ansvaret for disse store poster, navnlig i forbindelse med tildelingen af kontrakter for arbejdet med projekterne. Endelig mener jeg, at Kommissionen kunne gøre langt mere for at dele sine visioner om Galileo-projektet og navnlig fasen efter selve projektudviklingen og den nuværende situation. For det andet ved vi med hensyn til udgiftsområde 4, at ønskerne om finansiering til Palæstina og Kosovo klart vil overskride margenen under dette udgiftsområde. Dette løses til dels gennem en reduktion af finansieringen af FUSP. Men det vil uvægerligt skabe problemer i det kommende år, og jeg mener, at vi på et tidspunkt efter Parlamentets førstebehandling må have drøftelser med Rådet og Kommissionen for at se, hvordan vi kan løse denne situation. For det tredje opfordrer jeg Rådet til at støtte Parlamentets indsats for at forpligte Kommissionen til at overholde screeningprocessen og til at opnå større effektivitet med hensyn til bemandingen. Dette omfatter decentrale og eksterne agenturer, hvor jeg er bange for, at der er behov for en langt større grad af ansvarlighed. Endelig er det særdeles vigtigt, at både Rådet og Kommissionen lægger langt større vægt på en positiv revisionserklæring fra Revisionsretten. Efter min mening går deres nuværende fremskridt alt for langsomt, og derfor undergraves Parlamentets troværdighed i alvorlig grad. Derfor opfordrer jeg især Rådet til at prioritere en løsning på denne situation langt højere."@da2
". Herr Präsident! Als Erstes möchte ich Herrn Virrankoski für seinen ausgezeichneten Bericht und die damit verbundene umfangreiche Arbeit danken. Er hat zu Recht darauf hingewiesen, dass das Jahr 2008 das zweite Jahr der siebenjährigen Finanziellen Vorausschau ist. Ich bin der Auffassung, dass dieser Haushalt in die richtige Richtung einer optimalen Mittelverwendung geht und mit den Zahlungsermächtigungen, die in diesem Jahr auf 0,99 % des BNE festgelegt wurden besteht Hoffnung, dass in den kommenden Jahren ein weit besserer Haushaltsvollzug erreicht werden kann. Um diese Ziele zu verwirklichen, fordere ich jedoch insbesondere den Rat auf, den Auffassungen des Parlaments Rechnung zu tragen und sich bereit zu erklären, einige dieser Aspekte noch ausführlicher zu erörtern. Ich möchte an dieser Stelle vier Aspekte nennen: Erstens, Galileo und das Europäische Technologieinstitut (ETI): Das Parlament hat diesen Vorhaben zugestimmt, aber wir warten noch immer auf den Nachweis der anderen Institutionen, dass die Haushaltsdisziplin gewahrt wird. In diesem Zusammenhang möchte ich drei Dinge erwähnen. Erstens kann ich nicht erkennen, dass eine ausreichende Vorsorge gegen Mittelüberschreitungen und eine verspätete Fertigstellung der Projekte getroffen wurde. Zweitens kann ich nicht erkennen, dass die notwendigen klaren Vorgaben für die Rechnungslegungspflicht und die Verantwortlichkeit bei diesen wichtigen Projekten gemacht wurden, insbesondere in den Bereichen, in denen Aufträge zur Durchführung von Arbeiten für diese Projekte vergeben werden. Drittens bin ich der Meinung, dass die Kommission sehr viel ausführlicher darüber informieren sollte, welche Ziele sie mit dem Projekt Galileo erreichen möchte, wie es vor allem nach dem Abschluss der Entwicklungsphase des Projekts weitergehen soll und wie der derzeitige Stand ist. Zweitens können wir unter Rubrik 4 bereits absehen, dass der Finanzbedarf für Palästina und den Kosovo erheblich über den für diese Rubrik veranschlagten Mittel liegen wird. Dieser erhöhte Bedarf wird zum Teil durch eine Kürzung der Mittel für die GASP ausgeglichen. Doch dies wird im nächsten Jahr unweigerlich zu Problemen führen und ich glaube, dass wir schon bald nach der ersten Lesung des Parlaments mit dem Rat und der Kommission darüber beraten müssen, wie wir diese Situation am besten bewältigen können. Drittens fordere ich den Rat auf, das Parlament in seinem Bemühen zu unterstützen, die Kommission zur Durchführung der Screening-Maßnahmen und zu einer größeren Effizienz hinsichtlich ihres Personalbestands zu verpflichten. Dies schließt die dezentralen und externen Agenturen ein, für die, wie ich befürchte, eine weit umfassendere Rechenschaftspflicht eingeführt werden muss. Viertens ist es äußerst wichtig, dass sich sowohl der Rat als auch die Kommission mit erheblich größerem Nachdruck als bisher darum bemühen, dass sie vom Rechnungshof eine positive Zuverlässigkeitserklärung erhalten. Meiner Meinung nach werden ihre derzeitigen Bemühungen nicht zügig genug vorangetrieben, was dazu führen wird, dass die Glaubwürdigkeit dieses Hauses ernsthaft untergraben wird. Deshalb fordere ich den Rat auf, entschlossenere Anstrengungen zu unternehmen, um eine Verbesserung dieser Situation zu erreichen."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον κ. Virrankoski για την εξαίρετη έκθεση και για τις επίπονες προσπάθειες που κατέβαλε για την εκπόνησή της. Ορθώς επισημαίνει ότι το 2008 αποτελεί το δεύτερο έτος στις επταετείς δημοσιονομικές προοπτικές. Πιστεύω ακράδαντα ότι αυτός ο προϋπολογισμός κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση για να προσφέρει την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των πόρων, δεδομένου δε ότι οι πιστώσεις πληρωμών αυτό το έτος ανέρχονται στο 0,99% του ΑΕΕ, έχει τη δυνατότητα να επιτύχει πολύ καλύτερη εκτέλεση τα ερχόμενα χρόνια. Ωστόσο, προκειμένου να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους, καλώ το Συμβούλιο, συγκεκριμένα, να λάβει υπόψη τις απόψεις του Κοινοβουλίου και να προετοιμαστεί να συζητήσει πιο διεξοδικά ορισμένα από τα επίμαχα ζητήματα, και αναφέρω σε αυτό το σημείο τέσσερα τέτοια ζητήματα. Πρώτον, το Galileo και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας (ΕΙΤ): το Κοινοβούλιο έχει δώσει την έγκρισή του σε αυτά τα σχέδια, αλλά χρειαζόμαστε ακόμη αποδείξεις δημοσιονομικής πειθαρχίας από τα άλλα θεσμικά όργανα, και θέλω να θίξω τρία σημεία αναφορικά με αυτό. Πρώτον, θεωρώ ανεπαρκή τα αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά την πρόβλεψη για υπέρβαση δαπανών και καθυστερημένη παράδοση των έργων. Δεύτερον, θεωρώ ανεπαρκή τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με πολύ σαφείς γραμμές λογοδοσίας και υπευθυνότητας ως προς αυτά τα μεγάλα κονδύλια, ιδίως όταν ανατίθενται συμβάσεις εργασίας για τα σχέδια. Τέλος, πιστεύω ότι η Επιτροπή πρέπει να κάνει πολλά περισσότερα για να μοιραστεί το όραμά της για το πρόγραμμα Galileo και ιδίως για τη φάση μετά την ανάπτυξη του έργου και για τη μετέπειτα πορεία του. Δεύτερον, στην κατηγορία 4, γνωρίζουμε ήδη ότι η ζήτηση για χρηματοδότηση για την Παλαιστίνη και το Κοσσυφοπέδιο θα επεκτείνει σημαντικά το περιθώριο σε αυτή την κατηγορία. Αυτό επιτεύχθηκε εν μέρει με τη μείωση της χρηματοδότησης για την ΚΕΠΠΑ. Αλλά αυτό θα δημιουργήσει αναπόφευκτα προβλήματα κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους και νομίζω ότι κάποια στιγμή μετά την πρώτη ανάγνωση στο Κοινοβούλιο θα πρέπει να συζητήσουμε με το Συμβούλιο και την Επιτροπή για να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Τρίτον, καλώ το Συμβούλιο να υποστηρίξει τις προσπάθειες του Κοινοβουλίου να υποχρεώσει την Επιτροπή να συμμορφωθεί με τη διαδικασία λεπτομερούς εξέτασης και να επιτύχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα όσον αφορά τα επίπεδα της στελέχωσης. Αυτό περιλαμβάνει τους αποκεντρωμένους και εξωτερικούς οργανισμούς, όπου φοβάμαι ότι υπάρχει ανάγκη για πολύ μεγαλύτερα επίπεδα λογοδοσίας. Τέλος, είναι άκρως σημαντικό τόσο το Συμβούλιο όσο και η Επιτροπή να προσδώσουν πολύ πιο επείγοντα χαρακτήρα στην επίτευξη μιας θετικής δήλωσης αξιοπιστίας από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Κατά την άποψή μου, ο τρέχων ρυθμός προόδου τους είναι απαράδεκτα αργός και, κατά συνέπεια, η αξιοπιστία του παρόντος Σώματος υπονομεύεται σοβαρά. Καλώ, συνεπώς, το Συμβούλιο, ειδικότερα, να επιδείξει πολύ μεγαλύτερη σπουδή για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης."@el10
"Señor Presidente, permítame comenzar dando las gracias al señor Virrankoski por un informe excelente y por el gran esfuerzo realizado. Afirma, y con razón, que 2008 es el segundo año de una perspectiva financiera de siete años. En mi opinión, este presupuesto está avanzando en la dirección correcta, para ofrecer una buena relación calidad-precio, y con los créditos consignados establecidos este año en un 0,99 % de la RNB (renta nacional bruta), posee el potencial necesario para lograr una ejecución mucho más satisfactoria en los próximos años. No obstante, a fin de lograr estos objetivos, insto al Consejo, en particular, a que tome nota de las opiniones del Parlamento y a que esté preparado para debatir con más detalle algunos de los asuntos, y voy a mencionar cuatro cuestiones a este respecto. En primer lugar, Galileo y el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología. El Parlamento ha aprobado estos planes, pero seguimos necesitando pruebas de disciplina presupuestaria del resto de instituciones, y a este respecto quiero hacer tres comentarios. En primer lugar, las reservas para cubrir el exceso de costes y los retrasos en la ejecución de los proyectos se revelan insuficientes. En segundo lugar, también las líneas de responsabilidad claras con respecto a estas importantes cuestiones se revelan insuficientes, especialmente con respecto a la adjudicación de contratos para llevar a cabo los proyectos. Por último, creo que la Comisión debería hacer más por compartir su visión del proyecto Galileo, y especialmente la fase posterior al desarrollo del proyecto y la situación actual. En segundo lugar, sobre la rúbrica 4, ya sabemos que la demanda de financiación para Palestina y Kosovo ampliará el margen de esta rúbrica considerablemente. Tal demanda se ha satisfecho en parte gracias a una reducción de la financiación destinada a la PESC. Sin embargo, esto creará inevitablemente problemas durante el próximo año y creo que algún tiempo después de la primera lectura del Parlamento tendremos que debatirlo con el Consejo y la Comisión para estudiar el modo de abordar dicha situación. En tercer lugar, insto al Consejo a que apoye los esfuerzos del Parlamento para obligar a la Comisión a cumplir con el ejercicio de control y a lograr una mayor eficacia en lo que se refiere al personal. Esto incluye las agencias descentralizadas y externas, un ámbito en el que me temo que se necesitan niveles de responsabilidad mucho mayores. Por último, es muy importante que tanto el Consejo como la Comisión concedan una mayor importancia a la obtención de una declaración de fiabilidad por parte del Tribunal de Cuentas. En mi opinión, la velocidad actual de avance es inaceptablemente lenta, y a raíz de ello, la credibilidad de esta Cámara se ve gravemente minada. Por ello insto al Consejo, en particular, a que muestre una urgencia mucho mayor para abordar la situación."@es21
"Härra president, lubagem mul alustada Kyösti Virrankoski tänamisega suurepärase raporti eest ja selle olulise töö eest, mida ta selle nimel on teinud. Ta ütles õigesti, et 2008. aasta on teine aasta seitsmeaastases finantsperspektiivis. Olen veendunud, et kõnealune eelarve liigub õiges suunas, et pakkuda kuludele vastavat tulu ning maksete assigneeringuid, mis moodustavad käesoleval aastal 0,99% rahvamajanduse kogutulust; seda on järgnevatel aastatel võimalik palju paremini saavutada. Kutsun nende eesmärkide saavutamiseks siiski nõukogu üles võtma arvesse parlamendi seisukohti ning olema valmis arutlema mõne küsimuse üle ning käesoleval hetkel pean silmas nelja küsimust. Esiteks Galileo ja Euroopa Tehnoloogiainstituut: parlament andis nendele kavadele oma heakskiidu, kuid vajame jätkuvalt tõendeid teiste institutsioonide eelarvedistsipliini kohta ning siinkohal rõhutan kolme punkti. Esiteks on tõendid kulude ületamise rahastamise ja projektide hilinenud esitamise kohta ebapiisavad. Teiseks on tõendid selle kohta, et nende oluliste punktide aruandekohustuse ja vastutuse osas oleks selgelt kokku lepitud, eriti töölepingute sõlmimisel projektide kohta, ebapiisavad. Lõpuks usun, et komisjon peaks tegema oluliselt enam, et jagada oma nägemust Galileo projekti kohta ja eriti projekti rakendamisele järgneva etapi ja praeguse olukorra kohta. Teiseks, rubriigi 4 kohaselt teame juba, et nõue Palestiina ja Kosovo rahastamiseks suurendab selle rubriigi marginaali üsna märkimisväärselt. Seda on osaliselt tehtud ühise välis- ja julgeolekupoliitika rahastamise vähendamise kaudu. Kuid see põhjustab paratamatult probleeme järgmisel aastal ning olen seisukohal, et mõnda aega pärast esimest lugemist parlamendis peame pidama arutelusid nõukogu ja komisjoniga, et leida lahendus kõnealusele olukorrale. Kolmandaks kutsun nõukogu üles toetama parlamendi jõupingutusi, et kohustada komisjoni täitma sõelumistoimingu läbiviimise kohustust ja saavutama suuremat tõhusust töötajate arvu osas. See hõlmab detsentraliseeritud ja välisasutusi, mille puhul kardan, et vaja oleks oluliselt kõrgemat aruandekohustuse taset. Lõpuks on väga oluline, et nii nõukogu kui ka komisjon omistaksid palju suuremat tähtsust positiivse ’i saavutamisele kontrollikoja poolt. Minu arvates on nende senised edusammud olnud lubamatult aeglased ning selle tulemusel on parlamendi usaldusväärsus tõsises ohus. Seetõttu kutsun eriti nõukogu üles tegutsema selle olukorra lahendamisel kiiremini."@et5
"Arvoisa puhemies, aluksi kiitän Kyösti Virrankoskea erinomaisesta mietinnöstä ja huomattavasta työmäärästä, jonka hän on tehnyt sen parissa. Hän totesi aivan oikein vuoden 2008 olevan seitsenvuotisen rahoituskehyksen toinen vuosi. Vakaa käsitykseni on, että talousarvio on kehittymässä oikeaan suuntaan tarjotakseen vastinetta rahoille, ja maksumäärärahojen nostaminen tänä vuonna 0,99 prosenttiin BKTL:sta mahdollistaa sen, että talousarvion toteuttamista voidaan parantaa huomattavasti lähivuosina. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi kehotan kuitenkin erityisesti neuvostoa ottamaan huomioon parlamentin näkemykset ja varautumaan joistakin kysymyksistä käytävään keskusteluun, ja mainitsen tässä vaiheessa neljä kysymystä. Ensimmäiseksi käsittelen Galileo-ohjelmaa ja Euroopan teknologiainstituuttia (EIT). Parlamentti on antanut hyväksyntänsä näille hankkeille, mutta sen on vielä saatava muilta toimielimiltä näyttöä talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, ja esitän tässä yhteydessä kolme huomautusta. Ensinnäkään ei ole saatu riittävää näyttöä varautumisesta kustannusten ylittämiseen ja hankkeiden toteutuksen viivästymiseen. Toiseksi näiden tärkeiden kohtien yhteydessä ei ole riittävää näyttöä vastuuvelvollisuutta ja vastuuta koskevista selkeistä toimintalinjoista etenkään silloin, kun on kyse hankkeita koskevien urakkasopimusten myöntämisestä. Lopuksi totean, että mielestäni komission pitäisi tehdä paljon enemmän tiedottaakseen Galileo-hanketta koskevasta näkemyksestään ja etenkin hankesuunnittelun jälkeisestä vaiheesta ja käynnissä olevasta vaiheesta. Toiseksi käsittelen otsaketta 4. Tiedämme, että Palestiinaa ja Kosovoa koskeva rahoitusvaatimus laajentaa liikkumavaraa varsin merkittävästi tässä otsakkeessa. Tähän tarpeeseen on vastattu osaksi vähentämällä YUTP:n rahoitusta. Tämä aiheuttaa kuitenkin väistämättä ongelmia ensi vuoden aikana, ja arvelen, että kun parlamentin ensimmäisestä käsittelystä on kulunut jonkin aikaa, neuvoston ja komission kanssa on käytävä keskusteluja, joissa selvitetään tilanteen ratkaisemista. Kolmanneksi kehotan neuvostoa tukemaan parlamentin toimia, joilla komissio velvoitetaan suostumaan kartoitustoimiin ja tehostamaan henkilöstömääriään. Tähän sisältyvät hajautetut erillisvirastot ja ulkoiset virastot, ja epäilen, että niiden vastuuvelvollisuutta on lisättävä huomattavasti. Lopuksi totean, että neuvoston ja komission on kaikkein tärkeintä pyrkiä paljon pikaisemmin saamaan tilintarkastustuomioistuimelta myönteinen tarkastuslausuma. Mielestäni niiden nykyinen edistymistahti on luvattoman hidas, ja tästä syystä parlamentin uskottavuus on huomattavasti heikentynyt. Siksi kehotan etenkin neuvostoa tarttumaan paljon nopeammin toimeen tilanteen korjaamiseksi."@fi7
"Monsieur le Président, permettez-moi de commencer mon intervention en remerciant M. Virrankoski pour son excellent rapport et pour le travail considérable qu'il y a investi. M. Virrankoski dit à juste titre que 2008 est l'année numéro deux d'une perspective financière de sept ans. Je crois que ce budget va dans la bonne direction pour permettre une optimisation des ressources. De plus, les crédits de paiement étant fixés cette année à 0,99 % du RNB, une bien meilleure exécution du budget devrait être possible dans les prochaines années. Néanmoins, en vue de l'atteinte de ces objectifs, j'appelle le Conseil, en particulier, à prendre note des avis du Parlement et à se préparer à débattre de façon plus approfondie de certaines questions, dont les quatre que je vais mentionner maintenant. D'abord, Galileo et l'Institut européen de technologie (IET): le Parlement a approuvé ces programmes mais les autres institutions doivent encore nous donner des preuves de leur discipline budgétaire. Je vais évoquer trois points à cet égard. Premièrement, je ne vois pas de preuves suffisantes d'une réserve pour les dépassements de crédits et les retards d'exécution des projets. Deuxièmement, je ne vois pas de preuves suffisantes de lignes très claires en matière de responsabilité par rapport à ces sujets importants, surtout lorsque des contrats sont accordés pour des travaux sur les projets. Enfin, je crois que la Commission devrait faire beaucoup plus pour partager sa vision du projet Galileo, en particulier concernant la phase de post-développement du projet et la situation actuelle. Ensuite, pour ce qui est de la rubrique 4, nous savons déjà que la demande de financement pour la Palestine et le Kosovo étendra de beaucoup la marge dans cette rubrique. Une solution partielle a déjà été trouvée grâce à une réduction du financement au titre de la PESC. Néanmoins, cela posera inévitablement des problèmes au cours de l'année prochaine. Je pense que, à un certain moment après la première lecture au Parlement, nous devrons débattre avec le Conseil et la Commission de la manière de gérer cette situation. Troisièmement, j'appelle le Conseil à soutenir les efforts du Parlement visant à obliger la Commission à mener le processus d'examen prévu et à montrer une plus grande efficacité dans les niveaux des effectifs. Sont notamment concernées les agences décentralisées et externes, qui, je le crains, nécessitent un degré de responsabilité beaucoup plus élevé. Enfin, il est extrêmement important que le Conseil ainsi que la Commission considèrent comme beaucoup plus urgente la réalisation d'une déclaration d’assurance positive de la part de la Cour des comptes. À mon sens, leurs progrès actuels accusent une lenteur inacceptable, ce qui sape gravement la crédibilité de notre Assemblée. J'appelle donc le Conseil, en particulier, à traiter cette situation de façon beaucoup plus urgente."@fr8
"Tisztelt elnök úr! Engedje meg, hogy azzal kezdjem, hogy köszönetet mondok Virrankoski úrnak kiváló jelentéséért és az azzal kapcsolatos hatalmas munkájáért. Helyesen állította, hogy a 2008-as év a második év egy hétéves pénzügyi távlatban. Úgy vélem, hogy ez a költségvetés a helyes irányba halad azzal, hogy értéket ajánl a pénzért és hogy idén a kifizetési előirányzatokat a GNI 0,99%-ában szabja meg; lehetősége van arra, hogy sokkal jobb megvalósítást érjen el a következő években. Azonban ezen célok elérése érdekében felkérem elsősorban a Tanácsot, hogy vegye tudomásul a Parlament elképzeléseit, és álljon készen arra, hogy tovább vitassa ezen kérdések némelyikét; ezen a ponton négy kérdést említek. Elsőként a Galileót és az Európai Technológiai Intézet (ETI): A Parlament jóváhagyását adta ezekhez a tervekhez, azonban továbbra is a költségvetési fegyelem bizonyítékára van szükségünk az egyéb intézményektől, és itt három dolgot említek. Először: hiányos bizonyítékát látom a költségbeli túllépésekkel és a projektek késői teljesítésével kapcsolatos fedezetnek. Másodszor: hiányos bizonyítékát látom az ezen lényegi elemekkel kapcsolatos elszámoltathatóság és felelősség nagyon egyértelmű körvonalainak, főként a projektekkel kapcsolatos munkaszerződések odaítélése terén. Végezetül úgy vélem, hogy a Bizottságnak sokkal többet kellene tennie azért, hogy megossza a Galileo-projekttel kapcsolatos elképzeléseit, főleg a projekt kidolgozát követő szakaszában és a folyamatban levő helyzetben. Másodszor, a 4. tétel tekintetében már tudjuk, hogy a Palesztina és Koszovó finanszírozására irányuló igény jelentősen meg fogja növelni ezen tétel alsó küszöbét. Ezt részben a KKBP finanszírozásának csökkentésével lehet elérni. Azonban ez minden bizonnyal problémákat fog okozni a kövezkező években, és úgy vélem, hogy valamivel a Parlament első olvasatát követően megbeszéléseket kell folytatnunk a Tanáccsal és a Bizottsággal, hogy lássuk, miként is kezelhetjük ezt a helyzetet. Harmadszor: felszólítom a Tanácsot, hogy támogassa a parlament azon erőfeszítéseit, melyek arra irányulnak, hogy kötelezzük a Bizottságot átvilágítási gyakorlatának teljesítésére és arra, hogy nagyobb hatékonyságot érjen el az alkalmazotti állomány szintjeiben. Ez magában foglalja a decentralizált és külső ügynökségeket, ahol attól tartok, nagyobb fokú elszámolási kötelezettségre lenne szükség. Végezetül: nagyon fontos mind a Tanács, mind pedig a Bizottság számára, hogy nagyobb sürgősséget tulajdonítsanak egy pozitív elérésének a Számvevőszéktől. Véleményem szerint jelenlegi haladási sebességük elfogadhatatlanul lassú, és ennek következtében a Ház hitelessége komolyan romlik. Így tehát felszólítom – különösen – a Tanácsot, hogy sokkal nagyobb sürgősséget tulajdonítson ezen helyzet kezelésének."@hu11
"Signor Presidente, mi consenta di iniziare ringraziando l’onorevole Virrankoski per una relazione eccellente e per la significativa quantità di lavoro da egli svolta. L’onorevole afferma correttamente che il 2008 è il secondo anno nella prospettiva finanziaria di sette anni. Sono convinto che questo bilancio si muova nella giusta direzione al fine di offrire il rapporto costi-benefici e gli stanziamenti di pagamento fissati quest’anno allo 0,99 per cento dell’RNL, e ha il potenziale di raggiungere un’attuazione di gran lunga migliore nei prossimi anni. Tuttavia, al fine di conseguire tali obiettivi, chiedo in particolar modo al Consiglio di tener conto delle opinioni del Parlamento e di essere preparato a discutere alcune delle altre questioni, delle quali ne cito quattro. In primo luogo, Galileo e l’Istituto europeo di tecnologia (IET): il Parlamento ha dato la sua approvazione a questi modelli, ma ci occorre ancora la dimostrazione di una disciplina di bilancio da parte di altre istituzioni, e formulo in quest’Aula tre osservazioni. Primo, non vi sono prove sufficienti della disposizione per il superamento dei costi e il ritardo nella realizzazione dei progetti. Secondo, non vi sono prove sufficienti di linee molto chiare di affidabilità e responsabilità per questi argomenti importanti, in particolare dell’assegnazione dei contratti di lavoro sui progetti. Infine, ritengo che la Commissione dovrebbe fare molto di più per condividere le sue prospettive per il progetto Galileo e in particolare per quanto riguarda la fase successiva alla realizzazione del progetto e la situazione in corso. In secondo luogo, nella rubrica 4, sappiamo già che la richiesta di finanziamento per la Palestina e per il Kosovo estenderà in modo significativo il margine sotto questa rubrica. Ciò è stato in parte raggiunto attraverso la riduzione dei finanziamenti per la PESC. Tuttavia, creerà inevitabilmente problemi il prossimo anno e ritengo che a un certo punto dopo, la prima lettura del Parlamento, dovremo svolgere discussioni con il Consiglio e la Commissione al fine di valutare in quale modo possiamo affrontare la situazione. In terzo luogo, chiedo al Consiglio di sostenere gli sforzi del Parlamento intesi ad obbligare la Commissione a rispettare lo e raggiungere una maggiore efficienza nei livelli delle assunzioni. Tra queste figurano le agenzie decentrate ed esterne, dove temo occorrano livelli più elevati di affidabilità. Infine, è fondamentale che sia il Consiglio che la Commissione attribuiscano un’urgenza di gran lunga maggiore al raggiungimento di una positiva dichiarazione di garanzia da parte della Corte dei conti. Secondo me, il loro attuale livello di progresso è eccessivamente lento e, di conseguenza, la credibilità di quest’Aula è seriamente minacciata. Chiedo pertanto al Consiglio, in particolare, di mostrare una premura molto maggiore nell’affrontare la situazione."@it12
"Pone Pirmininke, leiskite pradėti padėka K.Virrankoski už puikų pranešimą ir atliktą didžiulį darbą. Jis teisingai sako, kad 2008 m. yra antrieji septynerių metų finansinės perspektyvos metai. Manau, kad šis biudžetas juda teisinga linkme suteikti pinigams vertę ir su mokėjimų asignavimais, kurie šiais metams yra 0,99 proc. BNP dydžio, jis turi potencialo būti geriau įgyvendinamas ateinančiais metais. Vis dėlto siekiant šių tikslų raginu, ypač Tarybą, atsižvelgti į Parlamento nuomones ir būti pasirengusiems aptarti kelis papildomus klausimus. Šiuo požiūriu paminėsiu keturis. Visų pirma, Galileo ir Europos technologijų institutas (EIT): Parlamentas gavo pritarimą dėl šių schemų, tačiau mums vis dar reikia biudžetinės disciplinos įrodymų iš kitų institucijų, ir čia akcentuosiu tris dalykus. Visų pirma, nematau akivaizdžių nuostatų dėl išlaidų viršijimo ir pavėluoto projektų pateikimo. Antra, nematau pakankamai akivaizdžių ir aiškių nurodymų dėl atskaitomybės ir atsakomybės šiuose pagrindiniuose punktuose, ypač kai yra paskiriamos darbo sutartys dirbti su šiais projektais. Taip pat manau, kad Komisija turėtų padaryti daug daugiau, pasidalindama savo vizija dėl Galileo projekto ir ypač etape po vystymosi bei dėl esamos situacijos. Antra, pagal 4 biudžeto eilutę mes jau žinome, kad prašymas finansuoti Palestiną ir Kosovą gana stipriai praplės šios eilutės taikymo srities ribą. Iš dalies to buvo pasiekta sumažinant BUSP finansavimą. Tačiau tai neišvengiamai sukels problemų kitais metais ir aš manau, kad praėjus kiek laiko po Parlamento pirmojo svarstymo, turėsime diskutuoti su Taryba ir Komisija, kad pamatytume, kaip spręsti šią situaciją. Trečia, raginu Tarybą palaikyti Parlamento pastangas priversti Komisiją laikytis atrankos ir siekti didesnio etatų veiksmingumo. Tai apima decentralizuotas ir išorės agentūras, kurioms, bijau, reikia aukštesnių atskaitomybės lygmenų. Svarbiausia yra, kad tiek Taryba, tiek Komisija skubiau siektų įgyvendinti pozityvią Audito Rūmų . Mano nuomone, dabartinis jų progreso lygmuo yra nepriimtinai lėtas ir tai labai kenkia rūmų patikimumui. Todėl raginu Tarybą kuo skubiau spręsti šią situaciją."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, ļaujiet man sākt, sakot paldies kungam par lielisko ziņojumu un viņa paveikto apjomīgo darbu. Viņš pareizi saka, ka 2008. gads ir otrais gads septiņu gadu finanšu plānā. Es uzskatu, ka budžets virzās pareizajā virzienā, lai piedāvātu vērtību, kas atbilst naudai, un ar šī gada maksājumu apropriācijām 0,99 % apmērā no NKI šim budžetam ir potenciāls tikt daudz labāk īstenotam nākamajos gados. Tomēr, lai sasniegtu šos mērķus, es aicinu jo īpaši Padomi ņemt vērā Parlamenta viedokļus un būt gatavai plašāk apspriest dažus no jautājumiem. Šajā brīdī es varu minēt četrus jautājumus. Pirmkārt un Eiropas Tehnoloģiju institūts ( ) – EP ir apstiprinājis šīs shēmas, bet mums joprojām nepieciešami budžeta disciplīnas pierādījumi no citām iestādēm, un šeit es vēlos uzsvērt trīs lietas. Pirmkārt, es redzu nepietiekamus pierādījumus par nodrošinājumu attiecībā uz papildu izmaksām un projektu novēlotu pabeigšanu. Otrkārt, es redzu nepietiekamus pierādījumus attiecībā uz ļoti skaidrām pārskatatbildības un kompetences jomām saistībā ar šiem lielajiem posteņiem, jo īpaši kad tiek piešķirti līgumi darbu veikšanai projektos. Visbeidzot es uzskatu, ka Komisijai būtu jādara daudz vairāk, lai dalītos ar savu redzējumu par projektu un jo īpaši projekta pēcizstrādes fāzē un pašreizējā situācijā. Otrkārt, saskaņā ar 4. pozīciju mēs jau zinām, ka pieprasījums piešķirt finansējumu Kosovai un Palestīnai ievērojami palielinās šīs pozīcijas summu. To sedz, samazinot finansējumu KĀDP. Taču tas noteikti radīs problēmas nākamajā gadā, un es domāju, ka neilgi pēc EP pirmā lasījuma mums būs jādiskutē ar Padomi un Komisiju, lai apspriestu, kā mēs varam risināt šo situāciju. Treškārt, es aicinu Padomi atbalstīt EP centienus panākt, lai Komisija ievēro pārbaudes darbību un panāk lielāku efektivitāti attiecībā uz personālu. Tas ietver decentralizētas un ārējas aģentūras, un šajā saistībā, es baidos, ir vajadzīga daudz striktāka pārskatatbildība. Visbeidzot ir ārkārtīgi svarīgi, lai gan Padome, gan Komisija piešķir lielāku steidzamības pakāpi pozitīvas panākšanai no Revīzijas palātas. Manuprāt, pašreizējais progresa koeficients ir nepieņemami zems, kas noved pie tā, ka nopietni tiek apdraudēta šī Parlamenta uzticamība. Tādēļ es aicinu jo īpaši Padomi izrādīt lielāku steidzamību, lai risinātu šo situāciju."@lv13
"Mr President, let me start by thanking Mr Virrankoski for an excellent report and for the substantial amount of work he has done on it. He rightly says that 2008 is year two in a seven-year financial perspective. It is my belief that this budget is moving in the right direction to offer value for money and with payment appropriations this year set at 0.99% GNI, it has the potential to achieve far better implementation in the coming years. However, in order to achieve these goals, I call on the Council, in particular, to take note of Parliament’s views and to be prepared to discuss some of the issues further, and I mention four issues at this point. Firstly, Galileo and the European Institute of Technology (EIT): Parliament has given its approval to these schemes, but we still need evidence of budgetary discipline from the other institutions, and I make here three points. Firstly, I see insufficient evidence of provision for cost over-runs and late delivery of the projects. Secondly, I see insufficient evidence of very clear lines of accountability and responsibility with these major items, particularly where contracts for work on the projects are being awarded. Finally, I believe that the Commission should do far more to share its vision for the Galileo project and particularly the post-development phase of the project and the on-going situation. Secondly, under Heading 4, we already know that demand for funding for Palestine and Kosovo will extend the margin under this heading quite considerably. This in part has been met by a reduction in funding for the CFSP. But that will inevitably create problems during the next year and I think that some time after Parliament’s first reading we will need to have discussions with the Council and the Commission to see how we can address that situation. Thirdly, I call on the Council to support Parliament’s efforts to oblige the Commission to comply with the screening exercise and to achieve greater efficiency in staffing levels. This includes the decentralised and external agencies, where I fear there is need for far greater levels of accountability. Finally, it is most important that both the Council and the Commission attach far greater urgency to the achievement of a positive from the Court of Auditors. In my view, their current rate of progress is unacceptably slow and, in consequence of this, the credibility of this House is seriously undermined. I therefore call on the Council, in particular, to show far greater urgency to address this situation."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, laat ik beginnen met de heer Virrankoski te bedanken voor een uitstekend verslag en voor de aanzienlijke hoeveelheid werk die hij heeft verricht. Hij zegt terecht dat 2008 het tweede jaar is in een financieel zevenjaarsperspectief. Ik ben van mening dat deze begroting de goede kant opgaat, waar voor zijn geld biedt en met een aanwending van betalingen die dit jaar is gesteld op 0,99 procent BNI (bruto nationaal inkomen) de potentie heeft een veel betere uitvoering in de komende jaren te bereiken. Maar om deze doelen te bereiken, roep ik de Raad op om vooral kennis te nemen van de standpunten van het Parlement en zich voor te bereiden op een verdere discussie. In dit verband noem ik vier onderwerpen. Als eerste Galileo en het EIT (Europees Instituut voor Technologie): het Parlement heeft zijn goedkeuring aan deze projecten gegeven, maar we hebben nog steeds duidelijkheid nodig over de begrotingsdiscipline van de andere instellingen. Ik wil hier drie punten aanstippen. Ten eerste zie ik onvoldoende aanwijzingen voor voorzieningen tegen overschrijdingen van kosten en opleveringstermijnen bij de projecten. Ten tweede zie ik dat er onvoldoende voorzieningen worden getroffen voor een duidelijke aanspreekbaarheid en verantwoordelijkheid bij deze belangrijke onderwerpen, vooral wanneer contracten voor werkzaamheden ten behoeve van de projecten worden afgesloten. Tot slot vind ik dat de Commissie meer moeite moet doen om haar visie over het Galileo-project en vooral over de periode na de ontwikkelingsfase en over de huidige gang van zaken kenbaar te maken. Ten tweede weten we al dat door het gestelde onder kop 4 de vraag naar financiering voor Palestina en Kosovo de grens van het onder deze kop gestelde aanzienlijk zal overschrijden. Hieraan is gedeeltelijk tegemoet gekomen door vermindering van de financiering van het GBVB (gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid). Maar dat schept onvermijdelijk problemen in het volgende jaar en ik vind dat we op enig moment na de eerste lezing van het Parlement met de Raad en de Commissie moeten bespreken hoe we deze situatie kunnen aanpakken. Ten derde roep ik de Raad op het Parlement te steunen bij zijn pogingen de Commissie tot een screening te bewegen en een grotere efficiency van het ambtelijk apparaat te bewerkstelligen. Dit met in begrip van de gedecentraliseerde en externe agentschappen, waar naar ik vrees behoefte is aan het heel wat meer afleggen van verantwoordelijkheid. Tot slot is het heel belangrijk dat zowel de Raad als de Commissie meer urgentie geven aan het komen tot een positieve betrouwbaarheidsverklaringvan de Rekenkamer. Naar mijn mening zijn hun huidige vorderingen onacceptabel traag en als gevolg hiervan wordt de geloofwaardigheid van het Parlement ernstig ondergraven. Ik roep daarom in het bijzonder de Raad op om een grotere urgentie te tonen bij de aanpak van deze situatie."@nl3
"Panie przewodniczący! Na wstępie pragnę podziękować panu posłowi Virrankoskiemu za doskonałe sprawozdanie i z nim związany ogromny nakład pracy. Poseł Virrankoski słusznie zaznacza, że rok 2008 jest rokiem numer dwa w siedmioletniej perspektywie finansowej. Uważam, że budżet ten zmierza we właściwą stronę nadając wartość pieniądzom i ustanawiając środki na płatności na poziomie 0,99% dochodu narodowego brutto; ponadto budżet ten ma potencjał, żeby być jeszcze lepiej realizowany w nadchodzących latach. Jednak, żeby osiągnąć te cele, wzywam w szczególności Radę, żeby uwzględniła opinie Parlamentu i przygotowała się do dalszej dyskusji nad niektórymi zagadnieniami; wymieniam w tym względzie cztery tematy. Po pierwsze Galileo i Europejski Instytut Technologii (EIT): Parlament wyraził zgodę na te projekty, ale wciąż potrzebujemy dyscypliny budżetowej ze strony innych instytucji; tutaj pragnę zwrócić uwagę na trzy kwestie. Po pierwsze, zauważam niewystarczającą ilość przepisów regulujących sytuacje przekroczenia środków i opóźnioną realizację projektów. Po drugie, zaobserwowałem niewystarczającą ilość jasnych zasad dotyczących rozliczalności i odpowiedzialności w podstawowych sprawach, w szczególności tam gdzie przewidziane zostały umowy o pracę przy projektach. Wreszcie uważam, że Komisja powinna uczynić więcej w celu przedstawienia swojej wizji projektu Galileo głównie na temat jego fazy postrozwojowej i obecnej. Po drugie, w ramach działu 4 już wiemy, że z powodu zapotrzebowania na środki dla Palestyny i Kosowa przekroczony zostanie dość znacznie margines przeznaczony na ten dział. Tak się stało po części dlatego, że zmniejszone zostały środki na WPZiB. Taka sytuacja wywoła na pewno problemy w przyszłym roku i moim zdaniem krótko po pierwszym czytaniu w Parlamencie będzie trzeba podjąć dyskusję z Radą i z Komisją na temat tego, co możemy zrobić w tej sprawie. Po trzecie, zwracam się do Komisji o wsparcie wysiłków Parlamentu zmierzających do zobligowania Komisji do podporządkowania się przeglądowi i osiągnięcia większej wydajności w odniesieniu do zasobów kadrowych. Odnoszę to zarówno do agencji zdecentralizowanych jak i zewnętrznych, w których obawiam się, że istnieje potrzeba lepszego poziomu rozliczalności. Wreszcie, najważniejsze jest, żeby zarówno Rada jak i Komisja większą wagę przywiązywały do szybszego uzyskiwania pozytywnej od Trybunału Obrachunkowego. Moim zdaniem, nie można zaakceptować ich powolnego postępu w tej sprawie, co wpływa na poważne zmniejszenie wiarygodności tej Izby. Zwracam się zatem w szczególności do Rady, żeby w szybszym tempie rozwiązała ten problem."@pl16
"Senhor Presidente, deixe-me começar por agradecer ao senhor deputado Virrankoski o seu excelente relatório e a quantidade substancial de trabalho que investiu no mesmo. O senhor deputado Virrankoski diz, com razão, que 2008 é o ano dois de uma perspectiva financeira de sete anos. Acredito que este orçamento está a ir na direcção certa em termos de eficiência, e, com as dotações para pagamentos fixadas, para este exercício, em 0,99% do RNB, tem potencial para uma muito melhor execução nos próximos exercícios. No entanto, de forma a alcançarmos estes objectivos, apelo ao Conselho, em especial, para que tome nota das opiniões do Parlamento e esteja preparado para mais tarde discutir algumas das questões, das quais refiro, para já, quatro. Em primeiro lugar, o Galileo e o Instituto Europeu de Tecnologia (IET): o Parlamento aprovou estes planos, mas precisamos ainda de provas de disciplina orçamental por parte das outras instituições, e, sobre isto, queria referir três pontos. O primeiro é que não vejo provas suficientes de provisões para a eventualidade de custos excessivos e de atrasos na entrega de projectos. Em segundo lugar, não vejo provas suficientes de linhas claras de responsabilidade e de competências em relação a estas grandes rubricas, especialmente nos casos em que há adjudicação de contratos para trabalhos no âmbito dos projectos. Por último, acredito que a Comissão deveria fazer muito mais para partilhar a sua visão do projecto Galileo e, sobretudo, a fase de pós-desenvolvimento do projecto e a situação actual. Em segundo lugar, na rubrica 4, sabemos já que o pedido de financiamento para a Palestina e o Kosovo vai alargar consideravelmente a margem dessa rubrica. Isto foi contrabalançado, em parte, com uma redução dos fundos para a PESC. Mas isso vai inevitavelmente criar problemas durante o próximo exercício e penso que, passado algum tempo, depois da primeira leitura do Parlamento, teremos de discutir com o Conselho e a Comissão para ver como lidar com essa situação. Em terceiro lugar, apelo ao Conselho para que apoie os esforços do Parlamento no sentido de obrigar a Comissão a observar o exercício de monitorização e a alcançar uma maior eficiência a nível dos recursos humanos. Isto inclui as agências descentralizadas e externas, onde temo que seja necessário um grau de responsabilização muito mais elevado. Por fim, é da maior importância que, tanto o Conselho como a Comissão, atribuam uma muito maior urgência à obtenção de uma (eclaração de fiabilidade) positiva do Tribunal de Contas. Na minha opinião, o ritmo actual dos seus progressos é inaceitavelmente lento, e, em consequência disso, a credibilidade deste Parlamento é gravemente afectada. Apelo, por isso, ao Conselho, em especial, para que trate desta situação com mais urgência."@pt17
"Mr President, let me start by thanking Mr Virrankoski for an excellent report and for the substantial amount of work he has done on it. He rightly says that 2008 is year two in a seven-year financial perspective. It is my belief that this budget is moving in the right direction to offer value for money and with payment appropriations this year set at 0.99% GNI, it has the potential to achieve far better implementation in the coming years. However, in order to achieve these goals, I call on the Council, in particular, to take note of Parliament’s views and to be prepared to discuss some of the issues further, and I mention four issues at this point. Firstly, Galileo and the European Institute of Technology (EIT): Parliament has given its approval to these schemes, but we still need evidence of budgetary discipline from the other institutions, and I make here three points. Firstly, I see insufficient evidence of provision for cost over-runs and late delivery of the projects. Secondly, I see insufficient evidence of very clear lines of accountability and responsibility with these major items, particularly where contracts for work on the projects are being awarded. Finally, I believe that the Commission should do far more to share its vision for the Galileo project and particularly the post-development phase of the project and the on-going situation. Secondly, under Heading 4, we already know that demand for funding for Palestine and Kosovo will extend the margin under this heading quite considerably. This in part has been met by a reduction in funding for the CFSP. But that will inevitably create problems during the next year and I think that some time after Parliament’s first reading we will need to have discussions with the Council and the Commission to see how we can address that situation. Thirdly, I call on the Council to support Parliament’s efforts to oblige the Commission to comply with the screening exercise and to achieve greater efficiency in staffing levels. This includes the decentralised and external agencies, where I fear there is need for far greater levels of accountability. Finally, it is most important that both the Council and the Commission attach far greater urgency to the achievement of a positive from the Court of Auditors. In my view, their current rate of progress is unacceptably slow and, in consequence of this, the credibility of this House is seriously undermined. I therefore call on the Council, in particular, to show far greater urgency to address this situation."@ro18
"Vážený pán predseda, dovoľte mi začať poďakovaním pánovi Virrankoskimu za vynikajúcu správu a za značný kus práce, ktorý na nej vykonal. Správne tvrdí, že rok 2008 je z hľadiska sedemročného finančného výhľadu druhým rokom. Verím, že tento rozpočet sa uberá správnym smerom. S cieľom dosiahnuť kvalitu zodpovedajúcu vynaloženým finančným nákladom a s platobnými prostriedkami, ktoré boli tento rok stanovené na úrovni 0,99 % HND, má potenciál dosiahnuť v budúcich rokoch oveľa lepšie využitie. Aby sme však tieto ciele dosiahli, vyzývam predovšetkým Komisiu, aby názory Parlamentu vzala na vedomie a bola pripravená ďalej diskutovať o niektorých otázkach. V tejto chvíli sa zmienim o štyroch z nich. Po prvé, systém Galileo a Európsky inovačný a technologický inštitút (ETI). Parlament tieto schémy schválil, stále však potrebujeme dôkazy o rozpočtovej disciplíne od ostatných inštitúcií. Rozdelím ich do troch bodov. Po prvé, ustanovenie o prekročení nákladov a neskorej realizácii projektov považujem za nedostatočné. Po druhé, za nedostatočný považujem aj dôkaz o jasnosti vzťahov a rozsahu zodpovednosti čo sa týka týchto dôležitých otázok, predovšetkým pokiaľ ide o zadávanie zákaziek v súvislosti s prácou na projektoch. Nakoniec, som presvedčený, že Komisia by mala zintenzívniť svoju snahu a podeliť sa o svoju predstavu o projekte Galileo, predovšetkým o jeho hodnotiacej fáze a súčasnej situácii. Po druhé, v rámci okruhu 4, už vieme, že požiadavka o financovanie Palestíny a Kosova do značnej miery zvýši rezervu tohto okruhu. Uvedená skutočnosť súvisí so znížením financovania v oblasti SZBP. Tento stav však počas budúceho roka určite spôsobí problémy a myslím si, že za istú dobu po prvom čítaní Parlamentu budeme musieť uskutočniť diskusie s Radou a Komisiou s cieľom zistiť, aké stanovisko je k nemu potrebné zaujať. Po tretie, vyzývam Radu, aby podporila snahy Parlamentu s cieľom prinútiť Komisiu, aby dodržiavala skríning a dosiahla vyššiu účinnosť pokiaľ ide o počet zamestnancov. Týka sa to aj decentralizovaných a externých agentúr, v prípade ktorých sa obávam, že potrebujú mať oveľa vyššiu mieru zodpovednosti. Nakoniec je veľmi dôležité, aby Rada a Komisia oveľa viac naliehali na získanie kladného vyhlásenia o vierohodnosti od Dvora audítorov. Myslím si, že súčasný pokrok je neprijateľne pomalý a jeho výsledkom je výrazné oslabenie dôveryhodnosti tohto Parlamentu. Preto vyzývam predovšetkým Radu, aby bola v riešení tejto situácie naliehavejšia."@sk19
"Gospod predsednik, najprej se zahvaljujem gospodu Virrankoskemu za odlično poročilo in veliko količino dela, ki ga je opravil v zvezi z njim. Pravilno je navedel, da je leto 2008 drugo v sedemletni finančni perspektivi. Menim, da je ta proračun pravilno usmerjen, da ponudi stroškovno učinkovitost, pri čemer z odobritvami plačil, ki so letos določene na 0,99 % bruto nacionalnega dohodka, lahko doseže veliko boljše izvajanje v naslednjih letih. Vendar za doseganje teh ciljev pozivam Svet, naj upošteva zlasti mnenja Parlamenta in naj se pripravi o nekaterih zadevah razpravljati še naprej, pri čemer v tej točki navajam štiri takšne zadeve. Prvič, program Galileo in Evropski tehnološki inštitut: Parlament je oba odobril, vendar še vedno potrebujemo dokaz proračunske discipline drugih institucij, pri čemer poudarjam tri stvari. Prvič, ugotavljam pomanjkljive dokaze v zvezi z zahtevami za prekoračitev stroškov in pozno oddajanje projektov. Drugič, ugotavljam pomanjkljive dokaze o zelo jasnih razmejitvah odgovornosti in obveznosti glede teh glavnih točk, zlasti glede dodeljevanja pogodb o delu na projektih. Nazadnje, menim, da bi si Komisija morala veliko bolj prizadevati za vključevanje drugih v svojo vizijo o programu Galileo in zlasti fazi naknadnega razvoja tega projekta in trenutnih razmerah. Drugič, že zdaj se zavedamo, da bodo potrebe po financiranju Palestine in Kosova znatno presegle mejno vrednost, ki je določena v postavki 4. Delno se je to pokrilo z zmanjšanjem financiranja skupne zunanje in varnostne politike. Vendar bodo zaradi tega naslednje leto nastale neizogibne težave, pri čemer menim, da bomo po prvi obravnavi Parlamenta morali razpravljati s Svetom in Komisijo, da bi ugotovili, kako takšne razmere obravnavati. Tretjič, Svet pozivam, naj podpre prizadevanje Parlamenta, da bi Komisijo obvezal k upoštevanju pregleda usklajenosti zakonodaje in doseganju večje učinkovitosti osebja. To vključuje decentralizirane in zunanje agencije, pri čemer se bojim, da so potrebne precej višje ravni odgovornosti. Nazadnje je najpomembneje, da Svet in Komisija bistveno bolj resno obravnavata doseganje pozitivne izjave o zanesljivosti Računskega sodišča. Menim, da trenutno napredujeta nesprejemljivo počasi, zaradi česar je verodostojnost tega parlamenta resno ogrožena. Zato pozivam zlasti Svet, da te razmere obravnava veliko bolj resno."@sl20
"Herr talman! Låt mig börja med att tacka Kyösti Virrankoski för ett utmärkt betänkande och för det stora arbete som han har lagt ned på det. Han konstaterar helt riktigt att 2008 är andra året i en sjuårig budgetram. Jag anser att denna budget är ett steg i rätt riktning för att ge valuta för pengarna, och med betalningsbemyndiganden för detta år på 0,99 procent av BNI finns det stora möjligheter till ett mycket bättre genomförande de kommande åren. Men för att nå dessa mål uppmanar jag framför allt rådet att beakta parlamentets uppfattning och vara berett att diskutera vissa av dessa frågor ytterligare. Just nu skulle jag vilja ta upp fyra punkter. För det första, Galileo och Europeiska tekniska institutet (EIT). Parlamentet har godkänt projekten men vi behöver fortfarande bevis på budgetdisciplin från de andra institutionerna, och här vill jag ta upp tre punkter. För det första anser jag att det finns för lite tecken på bestämmelser om kostnadsöverskridanden och sent genomförande av projekten. För det andra finns det för lite tecken på tydlig ansvarighet och tydligt ansvar i samband med dessa viktiga punkter, särskilt när det gäller tilldelning av kontrakt för projektarbete. Slutligen anser jag att kommissionen bör göra mer för att dela sin vision om Galileo-projektet och särskilt hur projektet ska utvecklas vidare och det aktuella läget. För det andra vet vi redan att efterfrågan på medel för Palestina och Kosovo under rubrik 4 klart kommer att överstiga marginalen under denna rubrik. Detta har delvis hanterats genom minskade anslag till den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Men det kommer utan tvekan att skapa problem under nästa år och jag anser att vi någon gång efter parlamentets första behandling måste föra diskussioner med rådet och kommissionen om hur vi ska hantera situationen. För det tredje uppmanar jag rådet att stödja parlamentets ansträngningar för att få kommissionen att rätta sig efter den systematiska granskningen och få effektivare bemanningsnivåer. Detta inbegriper de decentraliserade och externa organen, där jag är rädd att mycket större ansvar måste kunna utkrävas. Till sist är det oerhört viktigt att såväl rådet som kommissionen lägger mycket större vikt vid en positiv revisionsförklaring från revisionsrätten. Jag anser att den nuvarande framstegstakten är oacceptabelt låg, vilket leder till att förtroendet för parlamentet allvarligt undergrävs. Jag uppmanar därför särskilt rådet att lägga mycket större vikt vid att ta itu med denna situation."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Richard James Ashworth,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21
"déclaration d'assurance"17
"déclaration d’assurance"18,5,15,1,14,16,11,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph